0

Chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa của tỉnh bắc ninh hiện nay

102 2 0
  • Chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa của tỉnh bắc ninh hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN MAI TIẾN TỰ CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA CỦA TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC HÀ NỘI, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN MAI TIẾN TỰ CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA CỦA TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY Ngành: Xây dựng Đảng quyền Nhà nƣớc Mã số: 60310203 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS TRƢƠNG NGỌC NAM HÀ NỘI, 2016 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc TCCSĐ Tổ chức sở đảng DANH MỤC BẢNG, BIỂU Trang Biểu 2.1 Tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc Bảng 2.1 Kết sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 34 doanh nghiệp cổ phần hóa (khơng bao gồm ngành Ngân hàng quỹ tín dụng) Bảng 2.2 Phong trào Hiến máu tình nguyện đồn viên 40 niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Bảng 2.3 Công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2011-2015 46 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA 1.1 Doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa 1.2 Chất lƣợng tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hoá – khái niệm tiêu chí đánh giá 18 CHƢƠNG 2: CHẤT LƢỢNG CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA CỦA TỈNH BẮC NINH – THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 26 2.1 Thực trạng doanh nghiệp tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hoá tỉnh Bắc Ninh 26 2.2 Thực trạng chất lƣợng tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hoá tỉnh Bắc Ninh 38 2.3 Nguyên nhân thực trạng số kinh nghiệm bƣớc đầu 53 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA CỦA TỈNH BẮC NINH 58 3.1 Dự báo nhân tố tác động phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa tỉnh Bắc Ninh 58 3.2 Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lƣợng tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hoá Bắc Ninh 60 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình đổi mới, chuyển đổi kinh tế từ chế kế hoạch hóa tập trung sang chế kinh tế thị trƣờng, DNNN góp phần quan trọng bảo đảm vai trị chủ đạo kinh tế nhà nƣớc kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa củng cố khối liên minh công nông Tuy vậy, bƣớc sang thời kỳ đổi mới, DNNN bộc lộ yếu phƣơng thức tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, chất lƣợng sản phẩm, lực cạnh tranh hiệu kinh tế Cùng với trình đổi đất nƣớc đổi doanh nghiệp nhà nƣớc (DNNN) vấn đề tất yếu Cổ phần hoá chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc ta nhằm xếp, đổi hoạt động DNNN Đi với cổ phần hoá DNNN tổ chức trị, xã hội doanh nghiệp, mà trƣớc hết tổ chức sở đảng (TCCSĐ) doanh nghiệp cổ phần hoá cần phải có chuyển đổi, củng cố, nâng cao chất lƣợng để giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng DNNN cổ phần hoá Bắc Ninh tỉnh nằm phía Đơng Bắc Đồng Bắc Bộ, vùng tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội- Quảng Ninh- Hải Phòng miền Bắc Việt Nam Trong thời gian qua, tổ chức đảng DNNN tìm cách đổi tổ chức, nâng cao chất lƣợng phù hợp với tình hình sau thực cổ phần hoá, bƣớc đầu củng cố bảo đảm lãnh đạo tổ chức đảng doanh nghiệp.Tuy nhiên, so với yêu cầu thời kỳ mới, thành tựu đạt đƣợc khiêm tốn Chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa cịn nhiều hạn chế, chƣa đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH đất nƣớc Một số tổ chức đảng DNNN sau cổ phần hố tỉnh Bắc Ninh cịn lúng túng tổ chức, nội dung, phƣơng thức hoạt động; đảng viên nắm giữ cổ phần ít, bị hạn chế quyền sở hữu nên không đƣợc tham gia hội đồng quản trị, chƣa thực có tiếng nói họp đại hội đồng cổ đơng Nhiều nơi vai trị lãnh đạo tổ chức đảng bị giảm sút Tiếp tục nghiệp đổi mới, thực chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, đòi hỏi TCCSĐ DNNN cổ phần hóa phải khơng ngừng đƣợc củng cố để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Vì vậy, việc tiếp tục đổi chỉnh đốn nâng cao chất lƣợng TCCSĐ Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung TCCSĐ DNNN sau cổ phần hố tỉnh Bắc Ninh nói riêng ln địi hỏi khách quan, cấp thiết thiết thực nhiệm vụ xây dựng Đảng ngang tầm với đòi hỏi thời kỳ cách mạng Xuất phát từ tình hình trên, việc nghiên cứu đề tài: “Chất lượng tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá tỉnh Bắc Ninh nay" có tính cấp thiết lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chất lƣợng TCCSĐ DNNN sau thực cổ phần hoá thực tiễn mẻ, đặt nhiều vấn đề phải đƣợc làm rõ nhận thức, quan điểm, giải pháp Bởi vậy, năm gần có số quan nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn quan tâm nghiên cứu vấn đề này, số cơng trình đƣợc cơng bố, nhƣ: - Đặng Thuỳ Dƣơng (2005), Nâng cao chất lượng tổ chức đảng DNNN cổ phần hoá thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Luận văn làm rõ thực trạng chất lƣợng tổ chức đảng DNNN cổ phần hóa Thành phố Hồ Chí Minh năm từ 2001 – 2005, phân tích, rõ thành tựu, hạn chế nguyên nhân thành tựu, hạn chế đó, đồng thời đề xuất hệ giải pháp gồm giải pháp cụ thể nâng cao chất lƣợng tổ chức đảng nêu - Nguyễn Văn Bé Tƣ (2006), Nâng cao chất lượng TCCSĐ cấp xã Vĩnh Long, Luận án thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Với chƣơng, tiết, luận văn làm rõ vị trí, vai trị TCCSĐ nơng thơn, từ khẳng định việc nâng cao chất lƣợng TCCSĐ nông thôn nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần thắng lợi nghiệp cách mạng giai đoạn mới, đặc biệt thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nƣớc mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Luận văn phân tích thực trạng chất lƣợng Đảng cấp xã tỉnh Vĩnh Long, xác định rõ nguyên nhân mặt mạnh, thiếu sót tồn công tác lãnh đạo Đảng thời gian từ năm 1996 đến nay, đồng thời đề xuất số giải pháp chủ yếu để giải số vấn đề cấp thiết đặt nhằm nâng cao chất lƣợng Đảng cấp xã tỉnh Vĩnh Long thời gian tới - Lê Thị Nhƣ Quỳnh (2012): “Chất lượng tổ chức sở Đảng Đảng ng Bí, tỉnh Quảng Ninh nay” luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng Chính quyền nhà nƣớc, Học viện Báo chí Tuyên truyền - Trần Thị Thanh Huyền (2012): “Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng học viện an ninh nhân dân giai đoạn nay” luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc, Học viện Báo chí Tuyên truyền - Trần Thu Trinh (2013): “Nâng cao vai trò lãnh đạo tổ chức sở Đảng trực thuộc Đảng khối quan thành phố Hà Nội” luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học, Học viện Báo chí Tuyên truyền - Lƣơng Quang Thành (2014): “Tổ chức hoạt động tổ chức Đảng doanh nghiệp Nhà nước địa bàn quận hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nay” luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học, Học viện Báo chí Tun truyền - Đon Phay Vơng (2014), Chất lượng TCCSĐ quan hành Thủ Viêng Chăn nước Cộng hịa Dân chủ Nhân dân Lào Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Xây dựng Đảng quyền nhà nƣớc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Trên sở khảo sát thực trạng chất lƣợng TCCSĐ quan hành Viêng Chăn, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể nâng cao chất lƣợng TCCSĐ đặc thù nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Hà Thanh Hùng (2015): “Sức chiến đấu tổ chức sở Đảng Đảng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa nay” luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc, Học viện Báo chí Tuyên truyền - Hội thảo khoa học (2006), Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng tiến trình cổ phần hố DNNN", Tạp chí Cộng sản số 104, năm 2006 Các tham luận hội thảo xoay quanh vấn đề vai trò Đảng tiến hành cổ phần hóa DNNN đề xuất giải pháp khẳng định, phát huy vai trò lãnh đạo Đảng tiến trình thời gian - Hội thảo khoa học (2014), Phát huy vai trò DNNN kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ban Kinh tế Trung ƣơng phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ƣơng tổ chức (06/6/2014) Bên cạnh cịn có nhiều viết đăng tạp chí khoa học, báo bàn TCCSĐ hay vấn đề chất lƣợng TCCSĐ, điển hình viết: - Phạm Đạo (2000), Tổ chức đảng công ty cổ phần, Báo Nhân dân, 9-6-2000; - Ngô Tùng Chinh (2005), Củng cố TCCSĐ doanh nghiệp cổ phần hố, Tạp chí Lý luận trị, số năm 2005; - Nguyễn Phi Long (2005), Nâng cao hiệu lực lãnh đạo tổ chức đảng cơng ty cổ phần có vốn Nhà nước, Báo Nhân dân, ngày 29-3-2005; - Ngô Đức Vƣợng (2008), Đổi phương thức lãnh đạo TCCSĐ Phú Thọ, Tạp chí Xây dựng Đảng số 4/2008 - Đỗ Tuấn Nghĩa (2011), Giải pháp nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên tập đồn, tổng cơng ty nhà nước, Tạp chí Xây dựng Đảng (7/2011) - Phạm Việt Hải (2013), Vận dụng quan điểm V.I Lênin xây dựng TCCSĐ , Tạp chí Xây dựng Đảng (7/2013) - Vũ Thị Thủy (2014), Đánh giá chất lượng TCCSĐ đảng viên năm 2013, chưa được, Tạp chí Xây dựng Đảng (7/2014) Với cách tiếp cận khác nhau, cơng trình nêu nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp củng cố, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCSĐ DNNN cổ phần hoá Đây tài liệu tham khảo có giá trị để tác giả luận văn kế thừa trình nghiên cứu, thực đề tài Tuy nhiên, chƣa có cơng trình sâu nghiên cứu cách hệ thống, chuyên sâu chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hố Bắc Ninh Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Trên sở làm rõ sở lý luận, thực tiễn chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hoá tỉnh Bắc Ninh, luận văn đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hoá tỉnh Bắc Ninh thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ - Làm rõ vấn đề lý luận chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hoá - Đánh giá thực trạng chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hố Bắc Ninh, từ nguyên nhân kinh nghiệm bƣớc đầu - Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hoá tỉnh Bắc Ninh thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hoá tỉnh Bắc Ninh - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu khảo sát chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hoá Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh quản lý + Phạm vi thời gian: Đánh giá thực trạng chất lƣợng TCCSĐ DNNN từ năm 2010 đến đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp nâng cao 83 tin tƣởng yên tâm Sự gắn bó cấp ủy quyền địa phƣơng việc lãnh đạo phát triển kinh tế, giải vấn đề xã hội cộng đồng dân cƣ địa phƣơng tốt Trong công tác tổ chức cán bộ, số cấp uỷ DN nơi giữ vai trò quan trọng công tác cán bộ, chủ động phối hợp với ban quản trị, chủ nhiệm, ban kiểm soát lãnh đạo xây dựng thực quy chế công tác tổ chức, cán DN, bảo đảm dân chủ, công khai; chủ động giới thiệu với ban quản trị đảng viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, lực để bầu tham gia vào máy quản lý, điều hành chi đảng doanh nghiệp Để làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng đồn thể trị, xã hội vững mạnh, thực công tác vận động quần chúng, ngƣời lao động DNNN cổ phần hoá, cần giải tốt vấn đề sau đây: Một là, sau cổ phần hoá doanh nghiệp, tổ chức đảng phải quan tâm kiện tồn, củng cố Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồn thể quần chúng khác doanh nghiệp theo pháp luật Nhà nƣớc Điều lệ đoàn thể Đảng ủy, chi ủy cần thƣờng xuyên theo dõi giúp đỡ, lãnh đạo đoàn thể phát huy đƣợc sức mạnh khả họ sở thực tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch mặt, đặc biệt kinh tế, việc thực chế độ sách Đồng thời phát huy vai trị đồn thể, quần chúng tham gia xây dựng Đảng, phát hiện, giới thiệu quần chúng ƣu tú kết nạp vào Đảng Hai là, phải đổi tồn diện cơng tác cán đồn thể, từ khâu lựa chọn, bồi dƣỡng, đào tạo, bố trí sử dụng đến sách cán đoàn thể Cán đoàn thể cần đƣợc lựa chọn từ phong trào quần chúng, ngƣời tâm huyết, có trách nhiệm cao, đƣợc quần chúng tin yêu, tín nhiệm để làm đại diện cho họ Đồng thời cán phải có trình độ chun mơn, có lực thực việc đạo phong trào tham gia có hiệu hoạt động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp Ba là, phải đổi nội dung, phƣơng thức hoạt động đồn thể trị xã hội doanh nghiệp cổ phần hoá Ban chấp hành đoàn thể 84 phải nghiên cứu nắm vững đặc điểm, chế quản lý mối quan hệ liên quan đến tổ chức hoạt động đồn thể, đến cơng nhân lao động cơng ty cổ phần Đây vấn đề quan trọng để từ có sở đề chƣơng trình hành động nội dung sinh hoạt đoàn thể phù hợp Đổi nội dung hình thức tuyên truyền, giáo dục cho thiết thực, hiệu quả, định hƣớng trị, đƣa chủ trƣơng Đảng, sách Nhà nƣớc đến với đơng đảo đồn viên, công nhân, ngƣời lao động doanh nghiệp Hoạt động đoàn thể phải tập trung vào vấn đề có ý nghĩa thúc đẩy q trình phát triển sản xuất-kinh doanh, nâng cao hiệu hoạt động tạo môi trƣờng thuận lợi cho công nhân, ngƣời lao động phấn đấu trƣởng thành mặt Bốn là, tăng cƣờng lãnh đạo cấp uỷ đạo sâu sát đoàn thể cấp sở Quan tâm tới sở đƣợc chuyển sang cơng ty cổ phần cịn nhiều khó khăn phức tạp Chỉ đạo hoạt động giám sát doanh nghiệp theo quy định pháp luật Cấp uỷ ban chấp hành đoàn thể phân công cán sâu, sát quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng để phối hợp công tác lãnh đạo, đạo, đảm bảo phát huy dân chủ đoàn viên, ngƣời lao động sở, thực tốt quy chế dân chủ Khơng để tình trạng đoàn viên, ngƣời lao động chỗ dựa, quay lƣng lại với đoàn thể, hành động cách tự phát Năm là, chế sách việc ban hành văn quy phạm pháp luật, văn đồn thể trị - xã hội cần tiến hành đồng bộ, kịp thời sát thực tế, sớm định hƣớng cho sở thực Các văn nhằm xác lập địa vị pháp lý, vị trí vai trị đồn thể trị - xã hội hoạt động công ty cổ phần Trƣớc ban hành văn bản, quan soạn thảo cần khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, trao đổi thống với đồn thể trị - xã hội, để văn đƣợc ban hành mang tính khả thi cao Sáu là, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động đồn thể trị - xã hội với hội đồng quản trị ban giám đốc cơng ty Các đồn thể cần chủ động phối hợp với lãnh đạo công ty chỉnh sửa, bổ sung quy chế 85 khơng cịn phù hợp Đặc biệt phải quy định rõ mối quan hệ công tác, trách nhiệm bên trách nhiệm ngƣời đứng đầu tổ chức; quy định định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực quy chế đƣợc cam kết Qua thực tế lãnh đạo xây dựng đồn thể DNNN cổ phần hố Bắc Ninh, cho thấy cần ý thêm số vấn đề sau: - Tuyên truyền làm rõ mục đích mục tiêu hoạt động đồn thể trị - xã hội góp phần làm giàu cho doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cơng ty ngƣời lao động, bảo đảm ổn định phát triển doanh nghiệp đó; đặc biệt việc giữ vững kỷ luật lao động khơi dậy khí thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật doanh nghệp Quán triệt tinh thần đó, Hội đồng quản trị ban giám đốc phải thông suốt ủng hộ cách tích cực - Các đồn thể trị - xã hội cấp nên bố trí phận cán chuyên trách, tập trung đạo, theo dõi hoạt động địan thể DNNN cổ phần hoá Từng thời điểm thích hợp, phải có đề tài nghiên cứu khoa học, có khảo sát đánh gía việc xây dựng tổ chức hoạt động đồn thể trị - xã hội, kịp thời đề chủ trƣơng, giải pháp tăng cƣờng vai trò lãnh đạo cấp trƣớc yêu cầu đặt trách nhiệm lớn cho tổ chức - Nhà nƣớc cần có sách tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí hoạt động, trang bị sở vật chất, đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, tăng cƣờng giao lƣu, trao đổi kinh nghiệm học tập đơn vị điển hình tiên tiến Quan tâm đến đời sống công nhân lao động, nhà ở, việc làm, tay nghề, thông qua đầu tƣ, giao việc cho tổ chức đoàn thể ngƣời đại diện chăm lo lợi ích cho ngƣời lao động - Cần cụ thể hoá chức giám sát phản biện xã hội đồn thể trị-xã hội cơng ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp quốc doanh Đề nghị quan chức nghiên cứu trình Quốc hội bổ sung, sửa đổi luật cơng đồn cho phù hợp với đặc điểm tình hình, 86 có nhiều loại hình sở đời kinh tế nhiều thành phần nƣớc ta - Nhà nƣớc cần luật hoá việc lãnh đạo tổ chức cơng đồn tham gia thành viên hội đồng quản trị với tƣ cách đại diện tập thể cổ đơng đồn viên cơng đồn Có nhƣ vậy, vị trí cơng đồn doanh nghiệp cổ phần hoá phát huy tốt có trách nhiệm cao việc bảo vệ lợi ích đáng hợp pháp cho đồn viên ngƣời lao động doanh nghiệp Tuy mặt pháp lý, cơng đồn đại diện bảo vệ quyền lợi ích ngƣời lao động công ty cổ phần, nhƣng khơng có chế đủ để cơng đồn sở thực chức Do vậy, việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngƣời lao động cơng ty cổ phần gặp nhiều khó khăn so với DNNN Nên cần có chế để cơng đồn đƣợc tham gia hội đồng quản trị, ban kiểm soát, máy quản lý cơng ty nhằm phát huy vai trị ngƣời đại diện bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động doanh nghiệp cổ phần hố - Cần có sách ƣu đãi ngƣời lao động nghèo doanh nghiệp, giúp họ sở hữu cổ phần doanh nghiệp cổ phần hố,thơng qua mà nâng cao tính tích cực trị ngƣời lao động, thúc đẩy họ tham gia vào xây dựng doanh nghiệp tổ chức đảng, đồn thể Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá yêu cầu khách quan nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nƣớc Các tổ chức trị - xã hội có vai trị quan trọng việc tuyên truyền giáo dục tổ chức động viên đoàn viên, ngƣời lao động thi đua thực tốt chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc; hoàn thành tiêu kinh tế - kỹ thuật, ổn định phát triển doanh nghịêp, không ngừng nâng cao thu nhập cho ngƣời lao động Quan tâm lãnh đạo, đạo tạo điều kiện kịp thời cho đồn thể bƣớc thực thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” 3.2.6 Tăng cường lãnh đạo, đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng cấp trực tiếp Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh ủy Bắc Ninh 87 Sự đạo, giúp đỡ cấp ủy cấp có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lƣợng TCCSĐ Những năm qua Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh có quan tâm sâu sắc lãnh đạo, đạo giúp đỡ tƣơng đối tốt chi bộ, đảng sở trực thuộc Các TCCSĐ DNNN cổ phần hoá hoạt động mối liên hệ thƣờng xuyên với quần chúng thực tiễn, phải chủ động giải vấn đề đƣợc đặt hàng ngày, hàng sản xuất- kinh doanh đời sống quần chúng, nên thƣờng nơi sáng tạo kinh nghiệm quý báu Song tính chủ động sáng tạo đƣợc phát huy sở quán triệt đƣờng lối, sách Đảng đƣợc đạo chặt chẽ, giúp đỡ cấp ủy cấp Tăng cƣờng lãnh đạo, giúp đỡ cấp cần quán triệt quan điểm: "Tất hƣớng sở, phục vụ cho sở", khắc phục bệnh quan liêu hành Để tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố nâng cao chất lƣợng đảng bộ, chi sở thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng thời cần phải tăng cƣờng đạo, giúp đỡ thƣờng xuyên, kịp thời, sâu sát, nắm chắt đƣợc chi bộ, đảng sở doanh nghiệp, đơn vị yếu kém, nảy sinh vấn đề phức tạp, ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng, lãnh đạo, đoàn kết… để có hƣớng đạo cấp ủy trực tiếp xem xét giải Cần tập trung vào củng cố chi bộ, đảng sở yếu kém, đồn kết thƣờng xun, kéo dài Cơng tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao chất lƣợng TCCSĐ cần phải đƣợc quan tâm thƣờng xun, tồn diện mặt Vì vậy, cấp ủy phận tham mƣu Đảng uỷ Khối thƣờng xuyên làm tốt công tác kiểm tra, hƣớng dẫn chi bộ, đảng sở trực thuộc thực đầy đủ nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng quan Trung ƣơng, Tỉnh uỷ, quy định có liên quan đến TCCSĐ thuộc Khối Doanh nghiệp Đồng thời, quan tâm giúp đỡ chi bộ, đảng sở trực thuộc tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc; thƣờng xuyên tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm cơng tác xây dựng Đảng nói chung cơng tác 88 nâng cao chất lƣợng TCCSĐ nói riêng, phổ biến kinh nghiệm hay, uốn nắn lệch lạc… Tuy nhiên, tránh khuynh hƣớng làm thay, dẫn tới ỷ lại doanh nghiệp việc giải vấn đề sở Các cấp uỷ cấp phải phát huy tinh thần chủ động sáng tạo TCCSĐ, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm ban tham mƣu, tổ chuyên môn giúp việc để nắm bắt xử lý kịp thời, tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc cho doanh nghiệp Quan tâm lãnh đạo khắc phục tình trạng phân biệt đối xử ngành, cấp DNNN sau cổ phần hoá với DNNN chƣa cổ phần hố cịn quan chủ quản tỉnh, Thành phố (hoặc sở, ngành) theo kiểu nuôi, đẻ; cần khẩn trƣơng xố bỏ chế chủ quản Cấp uỷ đảng cấp trực tiếp quản lý TCCSĐ DNNN cổ phần hoá phải coi trọng việc nghiên cứu tổng kết phát huy kinh nghiệm sáng tạo sở xây dựng nội lãnh đạo giải khó khăn công tác quản lý kinh tế, tổ chức sản xuất - kinh doanh, nâng cao đời sống ngƣời lao động Cần tổ chức tốt việc đánh giá chất lƣợng TCCSĐ hàng năm, sở kịp thời biểu dƣơng tổ chức đảng có thành tích giúp đỡ sở đảng yếu kém, có khó khăn TIỂU KẾT CHƢƠNG Chƣơng luận văn dự báo nhân tố tác động đến chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa tỉnh Bắc Ninh, bao gồm yếu tố thuận lợi khó khăn cho cơng tác Trên sở hƣớng tới việc phát huy thành tựu đạt đƣợc, khắc phục hạn chế chất lƣợng TCCSĐ doanh nghiệp nhƣ phân tích chƣơng 2, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể, đảm bảo tính khả thi sát hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa tỉnh Bắc Ninh thời gian tới 89 90 KẾT LUẬN Chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa Bắc Ninh tổng hợp thuộc tính yếu tố: tổ chức, sinh hoạt lãnh đạo TCCSĐ quy định phản ánh mức độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trị TCCSĐ DNNN cổ phần hóa Bắc Ninh Nâng cao chất lƣợng TCCSĐ để đảm bảo tồn phát triển Đảng, làm cho Đảng vững mạnh trị, tƣ tƣởng tổ chức; đồng thời chỗ dựa xây dựng chuẩn bị nhân cho cấu đảng cấp vững có tính kế thừa Tiêu chí đánh giá chất lƣợng TCCSĐ nội dung cụ thể để nâng cao chất lƣợng TCCSĐ đảng viên, làm cho chi sạch, vững mạnh trị, tƣ tƣởng, tổ chức phƣơng thức lãnh đạo Những năm gần đây, chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa Bắc Ninh có nhiều tiến Nhiều TCCSĐ có chuyển biến tích cực, giữ vững phát huy đƣợc vai trị hạt nhân trị sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực tốt đƣờng lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc, nghị cấp ủy cấp quy chế, quy định doanh nghiệp cổ phần hóa đạt nhiều kết tốt Tuy nhiên, thực tế, tình hình chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa Bắc Ninh nhiều hạn chế, bất cập Một số TCCSĐ trì chế độ sinh hoạt chƣa đều, nội dung sinh hoạt sơ sài, đơn điệu, nhiều TCCSĐ sinh hoạt cịn nặng bàn nhiệm vụ chun mơn, ý sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm TCCSĐ nhƣ tính tiền phong gƣơng mẫu đảng viên Cơng tác giáo dục trị, tƣ tƣởng thiếu nhạy bén, không nắm bắt kịp thời diễn biến tƣ tƣởng đảng viên Tinh thần tự phê bình phê bình sinh hoạt TCCSĐ cịn nhiều hạn chế Những hạn chế, khuyết điểm có nguyên nhân khách quan chủ quan khác Để khắc phục hạn chế, nâng cao chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa Bắc Ninh cần thực đồng giải pháp: Nâng cao nhận thức cổ phần hoá vai trò, chức năng, nhiệm vụ 91 TCCSĐ DNNN cổ phần hoá; Đổi nội dung, phƣơng thức lãnh đạo TCCSĐ DNNN sau thực cổ phần hố; Phát huy vai trị tiền phong gƣơng mẫu đội ngũ đảng viên; Củng cố, kiện toàn chi bộ, chi ủy; nâng cao chất lƣợng sinh hoạt TCCSĐ; Xây dựng tổ chức đoàn thể quần chúng doanh nghiệp vững mạnh, phát huy mạnh vai trò tham gia xây dựng doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động, xây dựng tổ chức Đảng; Tăng cƣờng lãnh đạo, đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng cấp trực tiếp Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh ủy Bắc Ninh Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt TCCSĐ DNNN cổ phần hóa Bắc Ninh gắn với đổi mạnh mẽ nội dung, phƣơng thức lãnh đạo tỉnh ủy; thực nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, thực tốt chế độ tự phê bình phê bình, vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cƣờng kỷ cƣơng, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu; tăng cƣờng tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu sinh hoạt TCCSĐ, bảo đảm cho TCCSĐ thực tảng Đảng, hạt nhân lãnh đạo trị quan, đơn vị Đồng thời, phải kết hợp chủ động, động, sáng tạo TCCSĐ với lãnh đạo, đạo cấp ủy cấp trên; cấp ủy, đồng chí bí thƣ TCCSĐ với thủ trƣởng quan đơn vị; công tác đảng với công tác chuyên môn đoàn thể quần chúng quan, đơn vị Dƣới lãnh đạo Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, đảng bộ, chi sở doanh nghiệp cổ phần hoá tích cực tổ chức thực giải pháp trên, đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố đảng bộ, chi vững mạnh, góp phần nâng cao lực sức chiến đấu Đảng, thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nƣớc, làm cho dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./ 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Ái (2001), Luận án Tiến sĩ Lịch sử chuyên ngành Xây dựng Đảng “Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu tố chức sở đảng nơng thơn vùng cao phía Bắc thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (2010), Quy định số 287/QĐ-TW ngày 8/2/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở doanh nghiệp nhà nƣớc (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nƣớc sở hữu 50% vốn điều lệ) Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (2010), Quy định số 288/QĐ-TW ngày 8/2/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, Nhà nƣớc sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống (gọi chung công ty) Ban Kinh tế Trung ƣơng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ƣơng (2014), Hội thảo khoa học Phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ban Tổ chức Trung ƣơng (2010), Hƣớng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 09/3/2010 “Xây dựng hoàn thiện mơ hình tổ chức số loại hình tổ chức sở đảng” Ban Tổ chức Trung ƣơng (2011), Hƣớng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 Về đánh giá chất lƣợng tổ chức sở đảng đảng viên Ban Tổ chức Trung ƣơng (2014), Hƣớng dẫn 07-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 Về kiểm điểm tập thể, cá nhân đánh giá, phân loại chất lƣợng tổ chức sở đảng, đảng viên Bộ Chính trị, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Bộ Tài (10/2003), Hệ thống văn hướng dẫn thực cổ phần hoá doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội 93 10 Ngơ Tùng Chinh (2005), "Củng cố TCCSĐ doanh nghiệp cổ phần hố", Tạp chí Lý luận trị (số 5) 11 Chính phủ nƣớc Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Nghị số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 “Về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” 12 Đặng Thuỳ Dƣơng (2005), Nâng cao chất lượng tổ chức đảng doanh nghiệp nhà nước cổ phần hố thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Khoa học trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 13 Đảng khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Đề án “Nâng cao lực lãnh đạo tổ chức sở đảng nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp” Đảng khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2015 14 Đảng khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ uỷ ban kiểm tra cấp Đảng Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2015 15 Đảng tỉnh Bắc Ninh (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XIII 16 Đảng tỉnh Bắc Ninh (2005), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XIV 17 Đảng tỉnh Bắc Ninh (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XV 18 Đảng tỉnh Bắc Ninh (2015), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XVI 19 Đảng tỉnh Bắc Ninh (2013), Nghị số 10-TU ngày 20/8/2013 "Phát triển đảng viên thành lập tổ chức đảng loại hình doanh nghiệp ngồi khu vực nhà nước địa bàn tỉnh Bắc Ninh" 20.Đảng Cộng sản Việt Nam (1977), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 94 thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ, khoá VII, lƣu hành nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương khố VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương khố IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Quy định số 100 chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanhnghiệp tư nhân (gọi chung doanh nghiệp tư nhân) 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Quy định số 96 chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở doanh nghiệp nhà nước 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương khố IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Quy định số 140 chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở cơng ty cổphần có vốn Nhà nước 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Điều lệ Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị Trung ƣơng 6, khóa XI "Nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" 34 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo số 02-BC/ĐUK ngày 04/01/2012 Kết thực nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 95 năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo số 02-BC/ĐUK ngày 10/01/2013 Kết thực nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 36 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo số 01-BC/ĐUK ngày 09/01/2014 Kết thực nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 37 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo số 41-BC/ĐUK ngày 26/12/2014 Kết thực nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 38 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo số 36-BC/ĐUK ngày 22/12/2015 Kết thực nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 39 Phạm Đạo (9/6/2000), "Tổ chức đảng công ty cổ phần", Báo Nhân dân 40 Phạm Việt Hải (2013), “Vận dụng quan điểm V.I Lênin xây dựng TCCSĐ”, Tạp chí Xây dựng Đảng (7/2013) 41 Lê Văn Hội (2006), "Vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nƣớc", Tạp chí Xây dựng Đảng, (7) 42 Nguyễn Phi Long (29/3/2005), "Nâng cao hiệu lực lãnh đạo tổ chức đảng công ty cổ phần có vốn Nhà nƣớc", Báo Nhân dân 43 Hồ Chí Minh (1970), Về xây dựng Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội 44 Hồ Chí Minh (1985), Tồn tập, Tập 5, Nxb Sự thật, Hà Nội 45 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Lê Hữu Nghĩa (2006), "Phát huy vai trò lãnh đạo đảng tiến trình cổ phần hố doanh nghiệp nhà nƣớc", Tạp chí Cộng sản, (104) 48 Đỗ Tuấn Nghĩa (2011), “Giải pháp nâng cao chất lƣợng TCCSĐ, đảng viên tập đồn, tổng cơng ty nhà nƣớc”, Tạp chí Xây dựng Đảng (7/2011) 96 49 Đỗ Ngọc Ninh (2004), Nâng cao lực sức chiến đấu đảng phường Thủ đô Hà Nội nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 50 Tỉnh uỷ Bắc Ninh (12/2002), Báo cáo năm thực Nghị Trung ương (khoá IX) 51 Tỉnh uỷ Bắc Ninh (2015), Báo cáo trị trình Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIX 52 Từ điển Tiếng Việt (1998), Nxb Đà Nẵng 53 Từ điển Triết học (1976), Nxb Sự thật, Hà Nội 54 Vũ Thị Thủy (2014), “Đánh giá chất lƣợng TCCSĐ đảng viên năm 2013, đƣợc chƣa đƣợc”, Tạp chí Xây dựng Đảng (7/2014) 55 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2000), Phương án số 812/UB 8/8/2000 tổng thể xếp đổi DNNN tỉnh Bắc Ninh 56 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2012), Báo cáo năm xếp đổi nâng cao hiệu DNNN 2009-2012 57 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh - Ban Chỉ đạo đổi doanh nghiệp (2013), Báo cáo công tác xếp đổi DNNN từ 2002-2004 đầu 2006 58 Đon Phay Vông (2014), Chất lượng tổ chức sở đảng quan hành Thủ Viêng Chăn nước Cộng hịa Dân chủ Nhân dân Lào Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Xây dựng Đảng quyền nhà nƣớc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 59 http://www.bvsc.com.vn/News/201493/305914/mu-c-tieu-co-phan-ho-a432-doanh-nghiep-de-n-nam-2015-tha-ch-thu-c-va-trie-n-vo-ng.aspx 97 TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn “Chất lƣợng tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hoá tỉnh Bắc Ninh nay" gồm chƣơng, tiết Chƣơng luận văn làm rõ khái niệm công cụ phục vụ cho triển khai nghiên cứu đề tài nhƣ DNNN cổ phần hóa, TCCSĐ DNNN cổ phần hóa, khái niệm tiêu chí đánh giá chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hoá Trên sở nhận thức chất lƣợng TCCSĐ tổng hợp giá trị, thuộc tính đặc trƣng, chất yếu tố cấu thành: tổ chức, sinh hoạt lãnh đạo TCCSĐ, phản ánh mức độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trị TCCSĐ thời kỳ, luận văn xác định hệ tiêu chí đánh giá chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa gồm: kết lãnh đạo thực nhiệm vụ trị; kết lãnh đạo cơng tác trị tƣ tƣởng; kết lãnh đạo thực công tác xây dựng tổ chức đảng; kết lãnh đạo xây dựng đồn thể trị - xã hội vững mạnh kết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng Chƣơng khái qt q trình cổ phần hóa DNNN tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 đến nay, phân tích đặc điểm TCCSĐ DNNN cổ phần hóa tỉnh Bắc Ninh tác động trực tiếp đến thực trạng chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa Chƣơng phân tích nguyên nhân ƣu điểm, nguyên nhân hạn chế rút kinh nghiệm bƣớc đầu từ thực trạng chất lƣợng TCCSĐ Chƣơng luận văn dự báo nhân tố tác động đến chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa tỉnh Bắc Ninh, bao gồm yếu tố thuận lợi khó khăn cho cơng tác Trên sở hƣớng tới việc phát huy thành tựu đạt đƣợc, khắc phục hạn chế chất lƣợng TCCSĐ doanh nghiệp nhƣ phân tích chƣơng 2, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể, đảm bảo tính khả thi sát hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao chất lƣợng TCCSĐ DNNN cổ phần hóa tỉnh Bắc Ninh thời gian tới ... VỀ CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA 1.1 Doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa 1.1.1 Doanh nghiệp nhà nước cổ. .. VỀ CHẤT LƢỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC ĐÃ CỔ PHẦN HÓA 1.1 Doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa 1.2 Chất. .. Thực trạng doanh nghiệp tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hoá tỉnh Bắc Ninh 26 2.2 Thực trạng chất lƣợng tổ chức sở đảng doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hoá tỉnh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa của tỉnh bắc ninh hiện nay , Chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa của tỉnh bắc ninh hiện nay