0

Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Hóa Chất An Phú

47 517 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2012, 09:30

Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Hóa Chất An Phú PHẦN I: Sở Lí Luận Về Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất An Phú1. Khái niệm, phân loại nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền:1.1. Khái niệm vốn bằng tiền:Tiền của doanh nghiệp là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thái giá trị bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi (tại Ngân hang hoặc các tổ chức tài chính) các khoản tiền đang chuyển (kể cả tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý). Trong quá trình sản xuất-kinh doanh, vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư, hàng hoá để sản xuất kinh doanh vừa là kết quả của việc mua, bán hoặc thu hồi các khoản nợ.1.2. Phân loại vốn bằng tiền:Vốn bằng tiền được phân thành 3 loại bao gồm:- Tiền mặt: Tiền tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm giấy bạc ngân hàng Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc…hiện đang quản lý tại doanh nghiệp- Tiền gửi ngân hàng: Các khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc trên các tài khoản tiền gửi chính, tiền gửi chuyên dùng - Tiền đang chuyển: Là các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào ngân hàng, kho bạc hoặc đã gửi qua bưu điện để chuyển cho ngân hàng hay người được hưởng hoặc số tiền mà doanh nghiệp đã làm thủ tục chuyển từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để trả cho các đơn vị khác. Tiền đang chuyển bao gồm: Tiền Việt Nam Đồng ngoại tệ.1.3. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền:* Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhât là “đồng” Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phản ánh (VND)* Nguyên tắc cập nhật: Kế toán phải phản ánh kịp thời, chính xác số tiền hiện tình hình thu, chi toàn bộ các loại tiền, mở sổ theo dõi chi tiết từng loại ngoại tệ.a. Nguyên tắc hạch toán tiền mặt: Theo chế độ hiện hành, các đơn vị chỉ được phép giữ lại một số tiền mặt trong hạn mức quy định để chi tiêu cho những nhu cầu thường xuyên.b. Nguyên tắc hạch toán tiền gửi ngân hàng: Theo quy định, mọi khoản tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp ơhải gửi vào ngân hàng (hoặc kho bạc hay công ty tài chính). Khi cần chi tiêu doanh nghiệp làm thủ tục rút tiền hoặc chuyển tiền theo các thủ tục của ngân hàng. Kế toán TGNH mở sổ theo dõi chi tiết từng loại tiền gửi (tiền Việt Nam). Hàng ngày, khi nhận được chứng từ do ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Mọi sự chênh lệch giữa số liệu kế toán với số liệu của ngân hàng phải thông báo kịp thời để đối chiếu. Nếu cuối tháng vẫn chưa xác định được nguyên nhân thì lấy số liệu ngân hàng làm chuẩn, phần chêch lệch tạm thời chuyển vào bên Nợ TK 138 (1381 hoặc 1388) hay bên TK 338 (3381 hoặc 3388). Sang tháng sau, sau khi đối chiếu với số liệu của ngân hàng, tìm được nguyên nhân sẽ điều chỉnh.c. Nguyên tắc hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: Trong các đơn vị SXKD, các nghiệp vụ liên quan đến vàng, bạc, kim loại quý hiếm sẽ được theo dõi trên tài khoản 111 (1113), còn với các đơn vị kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý thì không phản ánh ở tài khoản này mà phản ánh ở tài khoản 156. Giá của vàng, bạc, kim khí quý, đá quý được tính theo giá thực tế, tức là nhập theo giá nào thì xuất theo giá đó.d. Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ: Về nguyên tắc, khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ doanh nghiệp phải quy đổi ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái thực tế để ghi nhận nghiệp vụ, đối với giá trị tài sản, hàng hóa, vật tư hay các khoản chi phí cho các hoạt động kinh doanh cùng với số doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính doanh thu khác bằng ngoại tệ, theo chế độ quy định, kế toán phải ghi sổ theo tỷ giá thực tế của ngoại tệ tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Bên cạnh việc phản ánh các nghiệp vụ phát sinh vào các tài khoản trong bảng cân đối,số nguyên tệ từng loại còn được phản ánh vào tài khoản 007 “Ngoại tệ các loại”.2. Hạch toán vốn bằng tiền là Việt Nam Đồng:2.1. Hạch toán tiền mặt:2.1.1. Hạch toán chi tiết tiền mặt:a. Chứng từ sử dụng:Đối với các nghiệp vụ về tiền mặt chứng từ thường được sử dụng bao gồm:+ Phiếu thu (MS 01-TT)+ Phiếu chi (MS 02-TT)+ Giấy đề nghị tạm ứng (MS 03-TT)+ Giấy thanh toán tạm ứng (MS 04-TT)+ Biên lai thu tiền (MS 05-TT)+ Bảng kê vàng, bạc, đá quý (MS 06-TT)+ Bản kiểm kê quỹ (MS 07-TT)b. Quy trình sổ sách kế toán tiền mặt:* Quy trình:Mọi khoản thu, chi tại quỹ phải lệnh thu, lệnh chi. Lệnh thu, lệnh chi phải chữ ký của giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) kế toán trưởng. Trên sở các lệnh thu, lệnh chi, kế toán tiền mặt tiến hành lập phiếu thu, phiếu chi (MS 01, 02 TT-Chế độ chứng từ kế toán). Thủ quỹ khi nhận được phiếu thu, phiếu chi sẽ tiến hành thu, chi theo các chứng từ đó. Khi thu, chi thủ quỹ ký tên đóng dấu “Đã thu tiền”, “Đã chi tiền” lên các phiếu thu, phiếu chi (theo đúng quy định của nghiệp vụ quỹ). Cuối ngày, thủ quỹ căn cứ vào các chứng từ thu, chi để chuyển cho kế toán tiền mặt ghi sổ. Kế toán tiền mặt sau khi nhận được báo cáo quỹ (có kèm theo các chứng từ gốc) do thủ quỹ chuyển đến phải kiểm tra chứng từ các ghi chép trên báo cáo quỹ rồi tiến hành định khoản. Sau đó mới ghi vào sổ kế toán tiền mặt theo trình tự phát sinh của các khoản thu, chi (nhập, xuất) tiền mặt, tính ra số tồn quỹ vào cuối ngày. Ta thể khái quát quy trình ghi sổ chi tiết theo sơ đồ sau:Sơ đồ 1: Quy trình ghi sổ chi tiết tiền mặt* Hệ thống sổ kế toán tiền mặt:- Hệ thống sổ chi tiết:+ Sổ chi tiết tài khoản 111+ Sổ tổng hợp chi tiết tài khoản 111+ Sổ quỹ (Kiêm báo cáo quỹ)- Hệ thống sổ tổng hợp:Sổ quỹKế toán tiền mặtBáo cáo quỹSổ kế toán tiền mặtChứng từ gốc về tiền mặt+ Nhật ký thu tiền, chi tiền+ Sổ cái tài khoản 111+ Nhật ký chứng từ số 1+ Bảng kê số 1…2.2.2. Hạch toán tổng hợp tiền mặt:Tiền mặt biến động chủ yếu do hoạt động thu tiền chi tiền.* Tài khoản sử dụng: Hạch toán tiền tại quỹ của doanh nghiệp được thực hiện trên tài khoản 1111 “Tiền mặt”. Nội dung của tài khoản này như sau:Bên nợ:+ Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng tiền mặt của doanh nghiệpBên Có:+ Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm tiền mặt của doanh nghiệpDư nợ:+ Phản ánh số tiền hiện (đầu kỳ hoặc cuối kỳ)a. Hạch toán thu tiền mặt: * Trình tự hạch toán:- Tăng do thu tiền bán hàng nhập quỹ:Nợ TK 1111 : Số tiền nhập quỹ theo tổng giá thanh toánCó TK 511, 515: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụCó TK 33311 : Thuế GTGT phải nộp- Tăng do thu tiền từ các hoạt động tài chính, hoạt động khác:Nợ TK 1111 : Số tiền nhập quỹ theo tổng giá thanh toánCó TK 515 : Doanh thu hoạt động tài chínhCó TK 711 : Thu nhập hoạt động khácCó TK 33311: Thuế GTGT phải nộp.- Tăng do rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ:Nợ TK 1111: Số tiền nhập quỹ tăng thêmCó TK 112: Rút TGNH - Tăng do thu hồi tạm ứng thừa:Nợ TK 111: Số thu hồi nhập quỹCó TK 141: Thu tiền tạm ứng thừa- Tăng do thu từ người mua (kể cả tiền đặt trước của người mua):Nợ TK 1111 : Số thu nhập quỹCó TK 131: Thu tiền của người nhập quỹ- Tăng do các nguyên nhân khác:Nợ TK 1111: Số thu hồi nhập quỹCó TK 136: Các khoản thu từ nội bộCó TK 138: Thu hồi các khoản phải thu khácCó TK 144: Thu hồi các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạnCó TK 3388: Các khoản thu hộ, giữ hộ, các khoản nhận ký quỹ, ký cượcCó TK 128, 228: Thu hồi các khoản cho vay, thu hồi vốn góp liên doanh ngắn hạnCó TK 3381: Số kiểm kê thừa chưa rõ nguyên nhân….* Sơ đồ hạch toán:Quy trình hạch toán thu tiền mặt được khái quát qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2b. Hạch toán chi tiền mặt:* Trình tự hạch toán:- Giảm do chi mua vật tư, hàng hoá, tài sản thanh toán trực tiếp:Nợ TK 151, 152, 153, 156: Mua vật tư, hàng hoá (theo phương pháp kê khai thường xuyên)Nợ TK 611: Mua vật tư, hàng hoá (theo phương pháp kiểm kê định kỳ)Nợ TK 211, 213, 214: Chi XDCB mua sắm TSCĐNợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừCó TK 1111: Số chi tiêu thực tế- Giảm do chi trực tíêp cho hoạt động kinh doanh:Nợ TK liên quan (6278, 6418, 6428…: Tập hợp các khoản chi tiêuNợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừCó TK 1111: Tổng số chi tiêu thực tế- Giảm do các nguyên nhân khác:Nợ TK 112: Gửi tiền vào tài khoản tại ngân hàngNợ TK 331: Đặt trước hoặc trả nợ cho người cung cấpNợ TK 136: Chi hộ, ứng trước hay cấp cho đơn vị nội bộNợ TK 144: Xuất ký cược, ký quỹ ngắn hạnNợ TK 138: Các khoản cho vay, cho mượn tạm thời, các khoản tiền thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê.Nợ TK 141: Tạm ứng cho công nhân viênNợ TK 311, 315: Thanh toán tiền nợ, nợ vay ngắn hạnNợ TK 333: Nộp thuế các khoản khác…Có TK 111: Số tiền mặt thực xuất quỹ* Sơ đồ hạch toán: Quy trình hạch toán chi tiền mặt được khái quát qua sơ đồ sau: Sơ đồ 3TK 111TK 112TK 411, 441TK 121, 128, 221, 222, 228TK 511, 512TK 515TK 711TK 131Rút TGNH về quỹThu tiền bán hàngThu từ hoạt động tài chínhThu khácKhách hàng trả nợ hoặc ứng trướcNhận vốn chủ sở hữuThu hồi vốn đầu tư tài chínhTK 3331Thu VAT cho NN khi bán hang, cung cấp DVSơ đồ 2: Hạch toán tổng hợp thu tiền mặtSơ đồ 2: Hạch toán tổng hợp thu tiền mặtTK 311, 315, 333, 334, 338TK 411, 441TK 121, 128, 221, 222, 228TK 111TK 112TK 331TK 133TK 211, 213, 241Mua vật tư, hàng hoáNộp tiền mặt vào ngân hàngTrả nợ hoăc ứng trước tiền hàng cho người bánThanh toán VAT khi mua VT, HH, DVMua TSCĐ hoặc thanh toán chi phí XDCBTrả nợ vay, nợ NN, CNV các khoản nợ khácChi đầu tư tài chínhTrả vốn cho chủ sở hữu TK 151, 152, 153, 156, 611Sơ đồ 3: Hạch toán tổng hợp chi tiền mặt2.2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng:2.2.1. Hạch toán chi tiết tiền gửi ngân hàng:a. Chứng từ sử dụng: Đối với các nghiệp vụ là tiền gửi ngân hàng chứng từ thường sử dụng là:- Giấy báo Nợ - Giấy báo Có- Uỷ nhiệm thu- Uỷ nhiệm chi- Séc chuyển khoản- Séc bảo chi- Sổ phụ- Thư tín dụngb. Quy trình sổ sách kế toán:* Quy trình:Hàng ngày, căn cứ các chứng từ do Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Sau đó tiến hành ghi vào sổ chi tiết tài khoản 112 (chi tiết theo từng Ngân hàng). Mọi sự chênh lệch giữa số liệu của kế toán với số liệu của Ngân hàng phải thông báo kịp thời để đối chiếu. Nếu cuối tháng vẫn chưa xác định được nguyên nhân thì lấy số liệu của Ngân hàng làm chuẩn, phần chênh lệch tạm thời được chuyển vào bên Nợ TK 138 (1381 hoặc 1388) hay bên TK 338 (3381 hoặc 3388). sang tháng sau khi đối chiếu với số liệu của Ngân hàng, tìm được nguyên nhân sẽ tiến hành điều chỉnh.Sơ đồ 4: Quy trình ghi sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng[...]... Thanh toán tiền vay, nợ TK 113: Số tiền đang chuyển đã đến tay người nhận a Hạch toán tăng tiền đang chuyển: Quy trình hạch toán tăng tiền đang chuyển được khái quát thành sơ đồ sau: Sơ đồ 7 b Hạch toán tăng tiền đang chuyển: Quy trình hạch toán giảm tiền đang chuyển được khái quát thành sơ đồ sau: Sơ đồ 8 Sơ đồ 7: Quy trình hạch toán tăng tiền đang chuyển TK 1111 TK 1131 Nộp tiền ở quỹ tiền mặt vào... của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp đang sản xuất Chỉ khác tài khoản hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái: - Nếu lỗ tỷ giá hối đoái, kế toán không hạch toán vào TK 635 mà hạch toán vào Nợ TK 4131 - Nếu lãi tỷ giá hối đoái, kế toán không hạch toán vào TK 515 mà hạch toán vào TK 4131 KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐÁNH GIÁ LẠI CUỐI NĂM: * Kế toán chênh lêch tỷ... sổ kế toán) 4.1 Hạch toán tiền mặt: Tiền mặt là ngoại tệ biến động chủ yếu do hoạt động tăng giảm ngoại tệ trong doanh nghiệp a Hạch toán tăng ngoại tệ tiền mặt: Quy trình tăng ngoại tệ là tiền mặt được hạch toán qua sơ đồ sau: Sơ đồ 11 b Hạch toán tăng ngoại tệ tiền mặt: Quy trình giảm ngoại tệ là tiền mặt được hạch toán qua sơ đồ sau: Sơ đồ 12 Sơ đồ 11: Quy trình hạch toán tăng ngoại tệ tiền mặt... quan (511, 512, 515…): Nếu do kế toán doanh nghiệp ghi thừa TK 1381: Xử lý số chênh lệch * Sơ đồ hạch toán: Quy trình hạch toán hoạt động gửi tiền vào ngân hàng được khái quát qua sơ đồ 5 b Hạch toán hoạt động rút tiền gửi ngân hàng: * Sơ đồ hạch toán: Quy trình hạch toán hoạt động rút tiền gửi ngân hàng được khái quát qua sơ đồ 6 Sơ đồ 5: Hạch toán tổng hợp gửi tiền vào ngân hàng TK 111 Nộp tiền. .. Thu nợ nộp thẳng vào ngân hàng TK 511 Nhận tiền bán hàng nộp thẳng vào ngân hàng Sơ đồ 8: Quy trình hạch toán giảm tiền đang chuyển TK 1111 TK 1131 Nộp tiền ở quỹ tiền mặt vào ngân hàng TK 131, 138 Thu nợ nộp thẳng vào ngân hàng 3 Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: 3.1 Hạch toán chi tiết vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: 3.2 Hạch toán tổng hợp vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: vàng, bạc, kim khí... 413 Đ/C tỷ giá cuối kỳ TK 635 Chênh lệch TK 413 Rút ngoại tệ gửi ngân hàng về quỹ TK 515 Chênh lệch 4.3 Hạch toán tiền đang chuyển là ngoại tệ: Tiền đang chuyển là ngoại tệ biến động chủ yếu là hoạt động làm tăng giảm tiền đang chuyển a Hạch toán tăng tiền đang chuyển: Quy trình hạch toán tiền đang chuyển được khái quát qua sơ đồ sau: Sơ đồ 15 Sơ đồ 15: Quy trình hạch toán tăng tiền đang chuyển là... 1111, 1121, 331 Giá tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kế toán Giá xuất TK 635 Chênh lệch TK 515 Giá tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kế toán 4 Hạch toán vốn bằng tiền là ngoại tệ: TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN: * Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp đang sản xuất: - Khi mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ: + Nếu... nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo hay bản sao kê của ngân hàng, kế toán sẽ tiến hành định khoản vào TK 113, khi nhận được giấy báo của ngân hàng, của bưu điện về số tiền đang chuyển 2.3.2 Hạch toán tổng hợp tiền đang chuyển: Tiền đang chuyển biến động chủ yếu do các hoạt động tăng, giảm tiền đang chuyển TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN: - Khi thu tiền bán hàng bằng tiền mặt, bằng séc không... trước tiền hàng cho người bán TK 133 Thanh toán VAT khi mua VT, HH, DV TK 211, 213, 241 Mua TSCĐ hoặc thanh toán chi phí XDCB TK 311, 315, 333, 334, 338 Trả nợ vay, nợ NN, CNV các khoản nợ khác TK 121, 128, 221, 222, TK 411, 441 228 Chi đầu tư tài chính 411, 441 Trả vốn cho chủ sở hữu TK 112 2.3 Hạch toán tiền đang chuyển: 2.3.1 Hạch toán chi tiết tiền đang chuyển: Tiền đang chuyển là các khoản tiền. .. quỹ mà nộp thẳng vào ngân hàng, chưa nhận được giấy báo Có, kế toán ghi: Nợ TK 113: Tổng số tiền đang chuyển TK 511: Doanh thu bán hàng TK 3331: Thuế GTGT phải nộp - Thu tiền nợ, tiền ứng trước của người mua bằng tiền mặt, bằng séc nộp thẳng vào ngân hàng, chưa nhận được giấy báo Có: Nợ TK 113: Tổng số tiền đang chuyển TK 131: Thu nợ người mua hoặc ứng trước - Xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng . PHẦN I: Cơ Sở Lí Luận Về Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Hóa Chất An Phú1 . Khái niệm, phân loại và nguyên tắc hạch toán. toán vốn bằng tiền: 1.1. Khái niệm vốn bằng tiền: Tiền của doanh nghiệp là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thái giá trị bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Hóa Chất An Phú, Hạch Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Hóa Chất An Phú,

Từ khóa liên quan