0

Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (41)

66 3 0
  • Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (41)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG - ĐỒ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ “ BIỆT THỰ SAO “ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : TH.S TRẦN PHƯƠNG NAM HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN : DOÃN VĂN TÚ MSSV : 219463 LỚP : 63KT2  HÀ NỘI-2021 PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ Họ tên sinh viên: Doãn Văn Tú Lớp quản lý : 63KT2 Lớp đăng ký môn học: 63KT2 MSSV: 219463 Số liệu đề bài: Số lượng nhà A B C D 12 12 Địa điểm Vốn tự có (%) Vốn vay (% ) Long Biên 19 81 Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ đồ án: STT Thời gian Đánh giá tình hình thực đồ án Ghi Giáo viên hướng dẫn : Th.s: Trần Phương Nam MỞ ĐẦU Vai trò đầu tư xây dựng kinh tế quốc dân Đầu tư trình bỏ vốn để tạo dựng tài sản sau vận hành, khai thác tài sản để sinh lợi thỏa mãn nhu cầu người bỏ vốn thời gian định tương lại Đầu tư xây dựng (ĐTXD) hoạt động phổ biến xã hội xây dựng cơng trình để thực mục tiêu đầu tư cơng trình xây dựng hình thành.Hoạt động đầu tư xây dựng cơng trình hoạt động có vai trị đặc biệt kinh tế quốc dân, thể mặt sau: - ĐTXD mặt hoạt động kinh tế Nhà nước, có tác động định đến phát triển kinh tế nước thời kỳ - Nhờ nắm vững kinh tế đầu tư mà trình ĐTXD hướng, tạo chuyển biến tăng trưởng, kinh tế phát triển cách mạnh mẽ, ổn định đạt hiệu cao - ĐTXD phát triển thúc đẩy khoa học, cơng nghệ phát triển, nhờ đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hố đại hoá, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, tăng suất lao động, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động - ĐTXD đầy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế miền đất nước, góp phần đưa nông thôn, vùng xa, vùng nghèo tiến kịp khu vực phát triển đất nước, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần ngày nâng cao nước - ĐTXD phát triển mạnh mẽ cho phép sử dụng có hiệu tiềm năng, tài nguyên đất nước - Đối với doanh nghiệp, ĐTXD chức doanh nghiệp, phương tiện để phát triển doanh nghiệp, Đối với nước ta giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác phát triển tất lĩnh vực →Tóm lại: ĐTXD hoạt động quan trọng: khâu trình thực đầu tư phát triển, có định trực tiếp đến hình thành chiến lược phát triển kinh tế thời kỳ; góp phần làm thay đổi chế quản lý kinh tế , sách kinh tế nhà nước; có vai trị quan trọng thúc đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hố, đại hố mà Đảng nhà nước đề 2.Vai trò dự án quản lí dự án đầu tư xây dựng - Trong giai đoạn lập dự án: dự án đầu tư sở để tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt phục vụ cho định đầu tư - Khi dự án phê duyệt, ghi định đầu tư: dự án đầu tư sở pháp lý để chủ đầu tư tổ chức quản lý công việc sau: + Đăng ký đầu tư với quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý; + Triển khai tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho dự án; + Là sở pháp lý để tổ chức công tác khảo sát xây dựng, phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng + Hồ sơ thiết kế phê duyệt sở thực bước thiết kế chi tiết sau dự án + Là sở để phân chia dự án thành gói thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hoạt động sau dự án như: lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị cho dự án, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng + Là sở để thương thảo, ký kết hợp đồng thắng thầu + Là sở để quản lý hoạt động hợp đồng, tốn, tốn, bảo trì, sửa chữa cơng trình + Được xem kế hoạch để so sánh, đối chiếu với thực tế sau dự án hồn thành, đưa vào sử dụng Từ phát sai thực tế với dự án phê duyệt, sở tìm giải pháp hiệu chỉnh thực dự án - Dự án có liên quan đến định đầu tư, chất lượng việc lập, thẩm định, phê duyệt không cao trực tiếp ảnh hưởng đến việc đầu tư dự án, từ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích chủ thể tham gia bao gồm lợi ích Nhà nước cộng đồng 3.Nội dung dự án khả thi đầu tư xây dựng Theo Điều 54 Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QHB ngày 18 tháng năm 2014 Điều Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định: Thiết kế sở lập để đạt mục tiêu dự án, phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng cơng trình đưa vào khai thác,sử dụng Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: 1: Thiết kế sở lập để đạt mục tiêu dự án, phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng cơng trình đưa vào khai thác, sử dụng,.Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: a) Vị trí xây dựng, hướng tuyến cơng trình, danh mục quy mơ, loại, cấp cơng trình thuộc tổng mặt xây dựng b) Phương án công nghệ, kỹ thuật thiết bị lựa chọn (nếu có) c) Giải pháp kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cơng trình, kích thước, kết cấu cơng trình xây dựng d) Giải pháp xây dựng, vật liệu chủ yếu sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho cơng trình đ) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật ngồi cơng trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng kết khảo sát xây dựng để lập thiết kế sở Các nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: a) Sự cần thiết chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng diện tích sử dụng đất, quy mơ cơng suất hình thức đầu tư xây dựng b) Khả bảo đảm yếu tố để thực dự án sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực dự án, vận hành, sử dụng cơng trình bảo vệ mơi trường c) Đánh giá tác động dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an tồn xây dựng, phịng, chống cháy, nổ nội dung cần thiết khác d) Tổng mức đầu tư huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng cơng trình, đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án; kiến nghị chế phối hợp, sách ưu đãi, hỗ trợ thực dự án đ) Các nội dung khác có liên quan 4.Nội dung phân tích tài chính, phân tích kinh tế xã hội - Phân tích tài dự án đầu tư phân tích khía cạnh mặt tài đứng giác độ lợi ích trực tiếp chủ đầu tư, Phân tích tài dự án đầu tư nội dung quan trọng dự án - Thông qua phân tích tài giúp cho chủ đầu tư bỏ chi phí nào, lợi ích thu sao, so sánh lợi ích chi phí đạt mức từ đến định có đầu tư hay khơng,Giúp cho chủ đầu tư có thông tin cần thiết để định đầu tư cách đắn - Đối với quan có thẩm quyền nhà nước phân tích tài sở để xem xét chấp thuận hay không chấp thuận dự án sở để cấp giấy phép đầu tư - Trái lại với phân tích tài chính, phân tích kinh tế - xã hội đánh giá dự án xuất phát từ lợi ích toàn kinh tế quốc dân toàn xã hội.Phân tích kinh tế xã hội cần thiết vì: - Trong kinh tế thị trường, chủ trương đầu tư phần lớn doanh nghiệp tự định xuất phát từ lợi ích trực tiếp doanh nghiệp, khơng trái với pháp luật phải phù hợp với đường lối phát triển kinh tế - xã hội chung toàn đất nước, lợi ích Nhà nước doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ.Những yêu cầu phải thể thơng qua phần phân tích kinh tế - xã hội dự án - Phân tích kinh tế - xã hội nhà đầu tư chủ yếu để thuyết phục Nhà nước, quan có thẩm quyền chấp thuận dự án, thuyết phục ngân hàng cho vay vốn, thuyết phục nhân dân địa phương nơi đặt dự án ủng hộ chủ đầu tư thực dự án - Đối với Nhà nước, phân tích kinh tế - xã hội chủ yếu để Nhà nước xét duyệt để cấp giấy phép đầu tư - Đối với tổ chức viện trợ dự án, phân tích kinh tế - xã hội quan trọng để họ chấp thuận viên trợ tổ chức viện trợ nhân đạo, viện trợ cho mục đích xã hội, viện trợ cho việc bảo vệ môi trường - Đối với dự án phục vụ lợi ích cơng cộng Nhà nước trực tiếp bỏ vốn phần phân tích lợi ích kinh tế - xã hội đóng vai trị chủ yếu dự án, loại dự án nước ta phổ biến chiếm nguồn vốn lớn, Vì vậy, việc phân tích kinh tế - xã hội dự án luôn giữ vai trị quan trọng 4.1 Phân tích tài dự án đầu tư xây dựng 4.1.1 Tính tốn tiêu số liệu xuất phát (số liệu đầu vào) để tính hiệu tài a) Xác định vốn đầu tư nguồn vốn - Nhu cầu vốn đầu tư: gồm vốn cố định vốn lưu động - Phân phối vốn đầu tư theo thời gian - Xác định nguồn vốn đầu tư - Tiến độ huy động vốn kế hoạch trả nợ b) Xác định chi phí sản xuất (dịch vụ) ❖ Nhóm chi phí trực tiếp phân xưởng - Chi phí nguyên vật liệu phụ - Chi phí bán thành phẩm - Chi phí lượng, nước, điện… - Chi phí khấu hao liên quan đến phân xưởng ❖ Nhóm chi phí cấp doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khấu hao trừ dần liên quan đến cấp doang nghiệp - Chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm - Chi phí lãi vay vốn, thuế… - Chi phí khác c) Xác định doanh thu d) Xác định lãi lỗ hàng năm – hoạch toán lãi lỗ; ❖ Xác định lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận chịu thuế) - Thuế lãi doanh nghiệp bao gồm hai phần: + Lợi nhuận để lại doanh nghiệp + Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Lợi nhuận trước thuế xác định theo công thức: Ltt = DT – C1 Trong đó: DT: Doanh thu năm C1: Chi phí sản xuất kinh doanh chưa bao gồm thuế thu nhập DN ❖ Xác định lợi nhuận để lại doanh nghiệp (lợi nhuân ròng) Được xác định theo cơng thức: Lr = Ltt – TTNDN Trong đó: TTNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp tính tỷ lệ phần trăm so với lợi nhuận trước thuế 4.1.2 Phân tích hiệu tài dự án: 4.1.2.1 Phân tích theo nhóm tiêu tĩnh - Chỉ tiêu tĩnh tiêu không xét đến giá trị tiền teeh thay đổi theo thời gian, tính cho đời dự án tính cho năm vận hành - Chỉ tiêu tĩnh dùng làm tiêu tổng hợp phân tích dự án tiền khả thi làm luận chứng kinh tế kỹ thuật, tiêu bổ sung phân tích dự án khả thi ❖ Chi phí cho đơn vị sản phẩm (Cd): chi phí bỏ để làm đơn vị sản phẩm xác định theo công thức: C d = ( Vtb * i+ C1) Q Trong đó: Q: Khối lượng sản phẩm dự án sản xuất kì hay suất dự án i: Lãi suất huy động vốn trung bình dự án Vtb: Vốn trung bình chịu lãi suốt thời gian hoạt động dự án  Phương án tốt Cd => - Áp dụng: Theo tiêu chi phí ta khơng có ngưỡng quy định trước chi phí mang tính chất định mức, thơng qua tiêu chi phí chưa cho ta biết phương án đầu tư có đáng giá hay khơng nên khơng dùng để đánh giá tính đáng giá dự án ❖ Lợi nhuận ➢ Lợi nhuân cho kì- L tính theo cơng thức: L=D–C (đồng) Trong đó: D: Doanh thu kì C: Chi phí sản xuất kì Phương án đáng giá L > Phương án tốt L =>max ➢ Lợi nhuận cho đơn vị sản phẩm: Lđ = Gđ - Cđ = L/N Gđ : giá đơn vị sản phẩm Cđ : giá thành đơn vi sản phẩm Phương án đáng giá Lđ > Phương án tốt Lđ =>max ❖ Mức doanh lợi đồng vốn đầu tư: Lbq M= V Lbq : lợi nhuận bình quân năm V: vốn đầu tư Phương án đáng giá M >0 Phương án tốt khi: M ≥ Mđm với Mđm mức doanh lợi chủ đầu tư đề ❖ Thời hạn thu hồi vốn đầu tư nhờ lợi nhuận: Tl = V/L Phương án đáng giá T1 < Tđm với Tđm thời hạn thu hồi vốn đầu tư từ lợi nhuận định mức chủ đầu tư đề Phương án tốt khi: Tl =>min 4.1.2.2 Phân tích theo nhóm tiêu động - Chỉ tiêu động tiêu có tính đến biến động tiền tệ theo thời gian, tính tốn cho đời dự án, số liệu đưa vào tính tốn có xét đến yếu tố trượt giá, lạm phát - Chỉ tiêu động dùng làm tiêu tơng hợp phân tích dự án khả thi Hiệu tài dự án: ❖ Đánh giá hiệu tài dự án thơng qua tiêu giá hiệu số thu chi NPV = PB – PC = ∑𝒏𝒕=𝟎 𝑩𝒕 −𝐶𝑡 (𝟏+𝒓)𝒕 Trong đó: - PB: giá trị dịng lợi ích - PC: giá trị dịng chi phí - n: tuổi thọ dự án - t:khoảng thời gian tính từ gốc O đến thời điểm xuất giá trị dòng tiền tệ - Bt : lợi ích năm thứ t dòng tiền thu tùy theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu - Ct : chi phí năm t dịng tiền chi tùy theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động biết tổng vốn đầu tư dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi cịn có khoản H cuối thời đoạn phân tích (như giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản khấu hao hết, giá trị tài sản khơng bị hao mịn cuối đời dự án…) cơng thức tính NPV sau: đó: -V: tổng vốn đầu tư dự án tính thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động - Bt: dịng thu khơng đổi hàng năm - Ct: dịng chi không đổi hàng năm - H: khoản thu khác cuối thời đoạn phân tích - n: tuổi thọ dự án Đánh giá dự án sau: - Nếu NPV ≥ dự án đáng giá - Nếu NPV < dự án khơng đáng giá ❖ Đánh giá hiệu tài thơng qua giá trị tương lai hiêu số thu chi Trong đó: - FB: giá trị tương lai dòng tiền thu - FC: giá trị tương lai dòng tiền chi - Bt: khoản thu năm t - Ct: khoản chi năm t - n: thời kì phân tích đánh giá dự án đầu tư - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận dự án Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động biết tổng số vốn đầu tư dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi có khoản thu H cuối thời kỳ phân tích (như giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản chưa khấu hao hết, giá trị tài sản không bị hao mịn cuối đời dự án cơng thức tính NFV là: Trong đó: - V: tổng vốn đầu tư dự án tính thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động - Bt: dòng thu khơng đổi năm (t÷n) - Ct: dịng chi khơng đổi năm (t÷n) - H: khoản thu H cuối thời kỳ phân tích - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tư Đánh giá dự án sau: - Nếu NFV ≥0 => dự án đáng giá - Nếu NFV < => dự án khơng đáng giá ❖ Đánh giá hiệu tài tiêu san hiệu số thu chi Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động biết tổng vốn đầu tư dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi cịn có khoản thu H cuối thời đoạn phân tích (như giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản chưa khấu hao hết, giá trị tài sản khơng bị hao mịn cuối đời dự án…) cơng thức tính NAV là: Trong đó: - V: tổng vốn đầu tư dự án tính thời điểm bắt đầu đưa dự án hoạt động - Bt: dịng thu khơng đổi năm - Ct:: dịng chi khơng đổi năm - H: khoản thu H cuối thời đoạn phân tích - n: tuổi thọ củ dự án Đánh giá dự án: - Nếu NAV ≥ => dự án đáng giá - Nếu NAV < => dự án không đáng giá ❖ Đánh giá hiệu tài tiêu suất thu lợi nội - Suất thu lợi nội (IRR) dự án mức lãi suất nội dự án sinh mà dùng để tính giá trị hiệu số thu chi dự án có NPV=0 hay PB=PC - Suất thu lợi nội định nghĩa lãi suất tính phần nợ chưa hoàn trả cho kế hoạch trả nợ làm cho phần nợ chưa trả thực khoản trả nợ cuối Nếu IRR ≥ r => dự án đáng giá Nếu IRR < r => dự án không đáng giá ❖ Đáng giá hiệu tài tỷ số thu chi Khái niệm: Tỷ số thu chi BCR tiêu đánh giá hiệu dự án tính theo số tương đối, đo tỷ số tổng giá trị tương đương khoản thu nhập so với tổng giá trị tương đương khoản chi phí quy đổi thời điểm chọn trước để phân tích đánh giá Trong đó: - PB, FB, AB: giá trị tại, giá trị tương lai, giá trị san hàng năm dòng tiền thu - PC, FC, AC: giá trị tại, giá trị tương lai, giá trị san năm dòn g tiền chi - Bt, Ct: dòng tiền thu dòng tiền chi dự án - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tư - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận dự án Đánh giá dự án: - Nếu BCR ≥ dự án đáng giá - Nếu BCR < dự án khơng đáng giá 4.1.2.3 Phân tích an tồn tài độ nhạy dự án ❖ Phân tích an tồn nguồn vốn - Các nguồn vốn huy động được, khả tối đa tối thiểu huy động nguồn vốn, đảm bảo chắn lịch trình cấp vốn - Tính đảm bảo pháp lý nguồn vốn dự án - Uy tín quan bảo đảm cho việc vay mượn vốn tổ chức môi giới trung gian - Độ hấp dẫn dự án tổ chức vay vốn hay đóng góp cổ phần - Các điều kiện cho vay vốn, hình thức nhận vốn, tốn, trả nợ, lãi suất, hình thức ngoại tệ tỷ giá hối đối - Tình hình thị trường vốn cung cầu ổn đinh hay khơng ổn đinh, tình trạng lạm phát - Bảo đảm tính khoa học trị số vốn pháp định dự án - Bảo đảm tỷ lệ thích đáng vốn tự có vốn vay (tỷ lệ thường > 50%), giá trị tài sản lưu động nợ (tỷ số thường 2/1 đến 4/1) ❖ Phân tích thời hạn hoàn vốn - Thời hạn hoàn vốn thời gian cần thiết để lợi nhuận hay lợi ích khác dự án bù đắp chi phí đầu tư ban đầu dự án - Phương pháp tính tiêu thời hạn hoàn vốn: + Theo tiêu tĩnh Trong đó: - Thv: thời hạn hồn vốn (năm) - V: vốn đầu tư ban đầu dự án - Bt: khoản thu năm t - Ct: khoản chi năm t + Theo tiêu động: Trong đó: - Bt: dòng tiền thu dự án - Ct: dòng tiền chi dự án - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận dự án ❖ Phân tích điểm hịa vốn 10 c Chi phí dự phịng - Chi phí dự phịng (GDP) xác định tổng chi phí dự phịng yếu tố công việc phát sinh yếu tố trượt giá - Tính chi phí dự phịng cho dự án biểu thức sau :GDP = GDP1 + GDP2 Trong : + GDP1 : chi phí dự phịng yếu tố khối lượng công việc phát sinh + GDP2 : dự phịng yếu tố trượt giá • Tính tốn chi phí dự phịng cho yếu tố khối lượng cơng việc phát sinh GDP1 GDP1 = 10% X (GMB + GXD + GTB + GBT + GQL +GTV + GK ) ( tính bảng 1.17) • • Chi phí dự phóng (Có VAT)= 30.846,96 (triệu đồng) Chi phí dự phịng (Khơng VAT)= 28.353,69 (triệu đồng) Bảng 1.18a: Kế hoạch phân bố vốn thời gian xây dựng sau dự phịng (chưa có VAT) (đơn vị: triệu đồng) 52 Năm STT Nội dung công việc Qúy II/2019 Qúy III/2019 Năm Qúy IV/2019 Qúy I/2020 Qúy II/2020 Qúy III/2020 Qúy IV/2020 Qúy I/2021 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Lập dự án khả thi Thẩm tra tính hiệu khả thi Giai đoạn thực đầu tư Bồi thường, hỗ trợ & tái định cư Chi phí hạng mục chung Khảo sát thiết kế Thiết kế thẩm tra thiết kế thẩm tra dự toán tư vấn đầu tư xd bảo hiểm cơng trình Xây dựng cơng trình Giám sát thi cơng xây dựng Mua sắm lắp đặt thiết bị Giám sát thi công lắp đặt thiết bị Quản lý dự án Giai đoạn kết thúc đầu tư XD Thẩm tra phê duyệt Kiểm tốn tốn Chi phí khởi cơng khánh thành dự án 445,82 445,82 77,73 77,73 9.672,57 9.672,57 4.766,14 373,20 1.244,01 96,69 93,77 111,20 4.766,14 373,20 1.244,01 96,69 93,77 111,20 35.304,74 540,16 502,98 502,98 502,98 35.304,74 540,16 502,98 35.304,74 540,16 502,98 35.304,74 540,16 502,98 35.304,74 540,16 8.399,70 457,26 35.304,74 540,16 8.399,70 63,50 63,50 502,98 502,98 816,38 1.240,08 400,00 53 Huy động vốn lưu động ban đầu Chi phí dự phịng (DP1) Tổng cộng 10.841,28 102,65 1.129,19 102,65 1.129,19 5.270,55 57.976,01 54 5.270,55 57.976,01 3.634,79 39.982,67 3.634,79 4.481,11 39.982,67 49.292,19 5.856,61 64.422,69 Bảng 1.18b: Kế hoạch phân bố vốn thời gian xây dựng sau dự phòng (có VAT) Năm STT Nội dung công việc Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Lập dự án khả thi Thẩm tra tính hiệu khả thi Giai đoạn thực đầu tư Bồi thường, hỗ trợ & tái định cư Chi phí hạng mục chung Khảo sát thiết kế Thiết kế Thẩm tra thiết kế Thẩm tra dự toán Tư vấn đấu thầu XD Bảo hiểm cơng trình Xây dựng cơng trình Giám sát thi công xây dựng Mua sắm lắp đặt thiết bị Qúy II/2019 490,41 85,51 Qúy III/2019 Năm Qúy IV/2019 Qúy I/2020 Qúy II/2020 Qúy III/2020 38.835,21 594,18 Chi phí dự phịng (DP1) 107,89 38.835,21 594,18 9.239,67 502,98 38.835,21 594,18 9.239,67 69,85 69,85 502,98 502,98 9.672,57 5.242,75 410,52 1.368,41 106,36 103,14 122,33 38.835,21 594,18 38.835,21 594,18 38.835,21 594,18 Giám sát thi công lắp đặt thiết bị 502,98 Qúy I/2021 490,41 85,51 9.672,57 5.242,75 410,52 1.368,41 106,36 103,14 122,33 Quản lý dự án Giai đoạn kết thúc đầu tư XD Thẩm tra phê duyệt Kiểm toán toán Chi phí khánh thành khởi cơng Huy động vốn lưu động ban đầu Qúy IV/2020 502,98 502,98 502,98 502,98 502,98 898,02 1.364,09 440,00 10.841,28 107,89 5.695,85 55 5.695,85 3.993,24 3.993,24 4.924,19 6.328,83 Năm STT Nội dung công việc Tổng cộng Qúy II/2019 1.186,78 Qúy III/2019 1.186,78 Qúy IV/2019 62.654,30 56 Năm Qúy I/2020 62.654,30 Qúy II/2020 43.925,61 Qúy III/2020 43.925,61 Qúy IV/2020 54.166,08 Qúy I/2021 69.617,09 • • Chi phí dự phịng GDP2 : chi phí dự phòng yếu tố trượt giá thời gian xây dựng Tính tốn chi phí dự phịng cho yếu tố trượt giá - Cần vào độ dài thời gian thực dự án, tiến độ phân bổ vốn, tình hình biến động giá thị trường thời gian thực dự án số giá xây dựng loại cơng trình khu vực xây dựng Chi phí dự phịng yếu tố trượt giá (GDP2) xác định theo công thức sau: 𝐭 • 𝐆𝐃𝐏𝟐 = ∑𝐓𝐭=𝟏( 𝐕𝐭 − 𝐋𝐯𝐚𝐲𝐭 ) × [(𝐈𝐗𝐃𝐂𝐓𝐛𝐪 ± ∆𝐈𝐗𝐃𝐂𝐓 ) − 𝟏] Trong : – – – – – – ST T 10 11 12 T: độ dài thời gian thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình T = năm t : số thứ tự quý phân bổ vốn thực dự án ( t = ÷8 ) Vt : vốn đầu tư dự kiến thực năm thứ Lvayt : chi phí lãi vay vốn đầu tư dự kiến thực năm thứ t IXDCTbq : số giá xây dựng cơng trình bình qn tính sở bình quân số giá xây dựng cơng trình (theo loại cơng trình) tối thiểu năm gần so với thời điểm tính tốn (khơng tính đến thời điểm có biến động bất thường giá nguyên liệu, nhiên liệu vật liệu xây dựng ∆IXDCT : mức dự báo biến động yếu tố chi phí, giá khu vực quốc tế so với số giá xây dựng cơng trình bình qn q tính CHỈ SỐ GXD 97.13 97.55 98.47 97.31 97.15 97.19 96.86 95.86 96.23 96.12 96.22 96.29 QUÝ 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 Chỉ số giá phần xây dựng bình quân (Ibq) Chỉ số giá xây dựng bình quấn: Ibq= 1,0024 57 CHỈ SỐ GXD BÌNH QUÂN 1.0043 1.0094 0.9882 0.9984 1.0004 0.9966 0.9897 1.0038 0.9989 1.0010 1.0007 0.9993 Bảng 1.19a: Chi phí dự phịng trượt giá (chưa có VAT) (đv: triệu đồng) STT Nội dung CP đầu tư chưa tính trượt giá Hệ số trượt giá CP đầu tư có tính trượt giá Trượt giá ( DP2) Cộng dồn trượt giá II/2019 1.129,19 1,0000 1.129,19 0,00 0,00 Năm Năm III/2019 IV/2019 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 I/2021 1.129,19 57.976,01 57.976,01 39.982,67 39.982,67 49.292,19 64.422,69 1,0024 1,0048 1,0072 1,0096 1,0121 1,0145 1,0169 1.131,90 58.254,63 58.394,44 40.367,89 40.464,77 50.006,27 65.512,81 2,71 2,71 278,62 281,33 418,43 699,76 385,22 1.084,98 482,10 1.567,08 714,08 2.281,16 1.090,12 3.371,28 Bảng 1.19bBảng chi phí dự phịng trượt giá (có VAT) (đv: triệu đồng) STT Nội dung CP đầu tư chưa tính trượt giá Hệ số trượt giá CP đầu tư có tính trượt giá Trượt giá ( DP2) Cộng dồn trượt giá II/2019 1.186,78 1,0000 1.186,78 0,00 0,00 Năm Năm III/2019 IV/2019 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 I/2021 1.186,78 62.654,30 62.654,30 43.925,61 43.925,61 54.166,08 69.617,09 1,0024 1,0048 1,0072 1,0096 1,0121 1,0145 1,0169 1.189,63 62.955,40 63.106,49 44.348,81 44.455,25 54.950,77 70.795,11 2,85 2,85 301,10 303,95 58 452,19 756,14 423,21 1.179,35 529,64 1.708,99 784,69 2.493,68 1.178,02 3.671,70 Chi phí dự phịng: • Dự phịng 1: -Dự phòng trước thuế: 28.353,69 (triệu đồng) -Dự phịng sau thuế: 30.846,96 (triệu đồng) • Dự phịng 2: -Dự phòng trước thuế: 3.371,28 (triệu đồng) -Dự phịng sau thuế: 3.671,7 (triệu đồng) Chi phí dự phòng trước thuế là: GDP = GDP1 + GDP2 Chi phí dự phịng sau thuế là: GDP = GDP1(VAT) + GDP2(VAT) Vốn đầu tư trước thuế bao gồm: - Vốn tự có = 31,5 % * ( GCP + GDP) ( không VAT) - Vốn vay =68,5% * (GCP + GDP) (không VAT) Vốn đầu tư sau thuế bao gồm: - Vốn tự có = 31,5% * ( GCP + GDP) ( có VAT) - Vốn vay = 68,5% * ( GCP + GDP) ( có VAT) Ta có bảng phân bổ vốn dự án có tính đến dự phòng sau: Bảng 1.20 Bảng phân bổ vốn tự có vốn vay có tính dự phòng (đơn vị: triệu đồng) STT Nội dung Dự phịng Chi phí có tính đến dự phịng Vốn tự có Vốn vay 59 CPTT 31.724,97 315.261,90 99.307,50 215.954,40 CPST 34.518,66 342.988,25 108.041,30 234.946,95 Bảng 1.21 a: Bảng phân bổ nguồn vốn có tính đén chi phí dự phịng (trước VAT) (đơn vị: triệu đồng) Năm ST T Nội dung II/2019 TC IV/2019 TC TC V I/2020 V II/2020 TC V 3.487,0 9.672,5 1.279,1 TC V III/2020 TC V IV/2020 TC V I/2021 TC V Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Lập dự án khả thi Thẩm tra tính HQ & khả thi V III/2019 Năm 445,82 445,82 77,73 77,73 Giai đoạn thực đầu tư Bồi thường, hỗ trợ & tái định cư 9.672,5 4.766,1 Chi phí hạng mục chung khảo sát thiết kế 373,20 373,20 thiết kế 1.244,0 1.244,0 thẩm tra thiết kế 96,69 96,69 thẩm tra dự toán 93,77 93,77 tư vấn đầu tư XD 111,20 111,20 457,26 bảo hiểm cơng trình Xây dựng cơng trình 35.304, 74 Giám sát thi cơng xây dựng 540,16 35.304, 74 540,16 35.304, 74 35.304, 74 35.304, 74 35.304, 74 540,16 540,16 540,16 540,16 8.399,7 8.399,7 63,50 63,50 502,98 502,98 Mua sắm lắp đặt thiết bị Giám sát thi công lắp đặt thiết bị Quản lý dự án 502,98 502,98 502,98 502,98 60 502,98 502,98 Năm ST T Nội dung II/2019 TC V Năm III/2019 IV/2019 TC TC V I/2020 V TC II/2020 V TC III/2020 V TC IV/2020 V TC I/2021 V TC V Giai đoạn kết thúc đầu tư XD 816,38 Thẩm tra phê duyệt Kiểm toán toán Huy động vốn lưu động ban đầu Chi phí khởi cơng, khánh thành dự án Chi phí dự phòng (DP1+DP2) 1.240,0 10.841, 28 400,00 102,65 1.129, 19 Tổng Tổng cộng 105,36 0,0 1.129,19 1.131, 90 0,0 1.131,90 5.549,1 58.254, 63 0,0 38.791, 78 58.254,63 5.688,9 19.602, 66 58.394,44 0,0 4.020,0 40.367, 89 0,0 40.367,89 4.116,8 40.464, 77 0,0 40.464,77 5.195,1 50.006, 27 50.006,27 0,0 6.946,7 65.512, 81 65.512,81 Bảng 1.21 b: Bảng phân bổ nguồn vốn có tính đến chi phí dự phịng (sau VAT) (đơn vị: triệu đồng) Năm STT Nội dung II/2019 TC IV/2020 TC TC V I/2020 V TC II/2020 V Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Lập dự án khả thi Thẩm tra tính HQ & khả thi V III/2019 Năm 490,41 490,41 85,51 85,51 Giai đoạn thực đầu tư Bồi thường, hỗ trợ & tái định cư 9.672,57 Chi phí hạng mục chung 5.242,75 9.672,57 3.874,27 61 1.368,48 TC V III/2020 TC V IV/2020 TC V I/2021 TC V Năm Nội dung STT II/2019 TC V Năm III/2019 IV/2020 TC TC V I/2020 V II/2020 TC V 410,52 410,52 1.368,41 1.368,41 thẩm tra thiết kế 106,36 106,36 thẩm tra dự toán 103,14 103,14 tư vấn đầu tư XD 122,33 122,33 khảo sát thiết kế thiết kế TC V III/2020 TC V IV/2020 TC V I/2021 TC V 502,98 bảo hiểm công trình 38.835,21 Xây dựng cơng trình 38.835,21 594,18 Giám sát thi công xây dựng 594,18 38.835,21 38.835,21 38.835,21 38.835,21 594,18 594,18 594,18 594,18 9.239,67 9.239,67 69,85 69,85 502,98 502,98 Mua sắm lắp đặt thiết bị Giám sát thi công lắp đặt thiết bị Quản lý dự án 502,98 502,98 502,98 502,98 502,98 502,98 Giai đoạn kết thúc đầu tư XD 898,02 Thẩm tra phê duyệt 1.364,09 Kiểm toán toán 10.841,28 Huy động vốn lưu động ban đầu 440,00 Chi phí khởi cơng khánh thành dự án Chi phí dự phịng (DP1+DP2) Tổng 107,89 1.186,78 Tổng cộng 110,74 0,00 1.186,78 1.189,64 5.996,95 0,00 1.189,64 62.955,40 6.148,04 0,00 42.709,48 62.955,40 20.397,01 63.106,49 62 4.416,44 0,00 44.348,81 44.348,81 4.522,88 0,00 44.455,25 44.455,25 5.708,88 0,00 54.950,77 54.950,77 7.506,85 0,00 70.795,11 70.795,11 d) Dự trù lãi vay vốn dự án:  Căn xác định: -Kế hoạch huy động vốn dự án -Lãi suất vay vốn thời gian xây dựng phương thức tính lãi (giả sử thời gian xây dựng chưa trả gốc lẫn lãi)  Lập bảng dự trù lãi vay vốn thời gian xây dựng (4 quý): - Lãi suất huy động vốn vay: Do thời gian vay ngắn hạn nên lãi suất % / năm, ghép lãi theo năm => quy đổi lãi suất thực theo quý dựa công thức: - i = 𝑟 𝑞𝑢ý = 4√1 + 𝑟 𝑛ă𝑚 − = √1 + 0.09 – = 2,18% Tổng số tiền nợ gốc lãi xây dựng tính sau: Vốn vay huy động cuối thời đoạn n V = ∑V t (1+ i) n -t t =1 Trong : - V : tổng số tiền nợ gốc lãi thời gian xây dựng hay số vốn gốc phải trả nợ dự án - Vt : nợ gốc vay thời đoạn t - i : lãi suất vay vốn dự án - n : thời gian xây dựng 63 Bảng 1.22 : Bảng dự trù lãi vay thời gian xây dụng (trước VAT) (đơn vị: triệu đồng) Thời gian thực ST T Nội dung Vốn vay đầu quý vốn vay quý tiền lãi vay quý tiền vay tích lũy đến cuối quý Lãi vay tích lũy đến cuối quý Quý I/2022 Quý II/2022 0,00 20.030,00 19.602,66 40.367,89 427,34 1.316,67 20.030,00 61.714,56 427,34 1.744,01 Lãi vay tích luy trước thuế= 12.205,50 (triệu đồng) Lãi vay tích lũy sau thuế= 13.426,05 (triệu đồng) 64 Quý III/2022 Quý IV/2022 Quý I/2023 61.714,56 104.406,84 157.779,32 40.464,77 50.006,27 65.512,81 2.227,51 3.366,21 4.867,77 104.406,84 157.779,32 228.159,90 3.971,52 7.337,73 12.205,50 1.8 Tổng hợp tổng mức đầu tư dự án Bảng 1.23: Bảng tổng mức đầu tư dự án (đơn vị: triệu đồng) STT Nôi dung Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí bồi thường,hỗ trợ & tái định cư Chi phí QLDA Chi phí tư vấn ĐTXD Chi phí khác (bao gồm VLĐ ban đầu & lãi vay) Chi phí dự phịng Tổng CPTT VAT 211.828,42 21.182,842 16.799,40 1.679,94 CPST 233.011,27 18.479,34 19.345,14 19.345,14 4.023,85 9.263,23 926,323 4.023,85 10.189,55 35.492,77 3.549,277 39.042,05 31.724,97 328.477,79 3.172,497 34.518,66 358.609,86 Dựa vào bảng 1.23, ta xác định được: • Tổng mức đầu tư dự án: 358.609,86 triệu đồng (có VAT) Vốn đầu tư ban đầu bao gồm giá trị tài sản cố định dự án giá trị tài sản lưu động dự án (lấy giá trị không bao gồm thuế VAT): - - Giá trị tài sản cố định dự án bao gồm: Chi phí xây dựng , chi phí thiết bị, Chi phí QLDA, tư vấn ĐTXD, lãi vay vốn thời gian xây dựng, chi phí dự phịng chi phí sử dụng đất thời gian xây dựng ( phần tiền bồi thường, hỗ trợ kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ khấu trừ hết vào tiền thuê đất) Giá trị tài sản lưu động ( dự trù vốn lưu động ban đầu tổng mức đầu tư dự án dự kiến lấy nhu cầu vốn lưu động năm thứ không nhỏ tổng lượng vốn lưu động dùng cho mua sắm thiết bị không thuộc tài sản cố định) STT Nội dung Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Tiền thuê đất năm xây dựng Chi phí QLDA, chi phí TVDT xây dựng chi phí khác Lãi vay vốn thời gian xây dựng Chi phí dự phòng Giá tài sản cố định dự án Giá tài sản lưu động dự án Tổng vốn đầu tư ban đầu 65 Chi phí 211.828,42 16.799,40 2.694,12 13.287,08 12.205,50 31.724,97 288.539,49 10.841,28 299.380,77 66 ... hành tăng 5% 4.2 Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư xây dựng Hiệu kinh tế -xã hội dự án hiệu mà dự án mang lại cho cộng đồng quốc gia Việc phân tích kinh tế -xã hội dự án đầu tư đánh giá lợi ích,... quản lí dự án đầu tư xây dựng - Trong giai đoạn lập dự án: dự án đầu tư sở để tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt phục vụ cho định đầu tư - Khi dự án phê duyệt, ghi định đầu tư: dự án đầu tư sở... khoản thu H cuối thời kỳ phân tích - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tư Đánh giá dự án sau: - Nếu NFV ≥0 => dự án đáng giá - Nếu NFV < => dự án không đáng giá ❖ Đánh giá hiệu tài tiêu san
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (41) , Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (41)