0

Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (40)

153 3 0
  • Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (40)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:48

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG - ` Ồ N N TẾ ẦU TƢ P ÂN T C TÀ C N N TẾ N ỆT TH , N À PHỐ VINHOMES RIVERSIDE GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN : TRẦN PHƢƠNG NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐỖ THÚY BÌNH MSSV : 1602963 LỚP : 63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ Ồ N N TẾ ẦU TƢ Họ tên sinh viên : ĐỖ THÚY BÌNH Lớp quản lý : 63KT2 Lớp môn học : 63KT2 MSSV : 1602963 Số liệu đề Số lƣợng nhà A B C D 10 10 N STT Thời gian G Địa điểm Tỷ lệ vốn tự có (%) Tỷ lệ vốn vay (%) Q Long Biên 25 75 T ỰC HIỆN NHIỆM VỤ Ồ N Đánh giá giảng viên SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 Kết thông qua ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM MỞ ẦU *** 1.Vai trò đầu tƣ xây dựng kinh tế quốc dân Đầu tƣ trình bỏ vốn để tạo dựng tài sản sau vận hành, khai thác tài sản để sinh lợi thỏa mãn nhu cầu ngƣời bỏ vốn thời gian định tƣơng lại Đầu tƣ xây dựng (ĐTXD) hoạt động phổ biến xã hội xây dựng cơng trình để thực mục tiêu đầu tƣ cơng trình xây dựng hình thành.Hoạt động đầu tƣ xây dựng cơng trình hoạt động có vai trị đặc biệt kinh tế quốc dân, thể mặt sau: - ĐTXD mặt hoạt động kinh tế Nhà nƣớc, có tác động định đến phát triển kinh tế nƣớc thời kỳ - Nhờ nắm vững kinh tế đầu tƣ mà trình ĐTXD đƣợc hƣớng, tạo chuyển biến tăng trƣởng, kinh tế phát triển cách mạnh mẽ, ổn định đạt hiệu cao - ĐTXD phát triển thúc đẩy khoa học, cơng nghệ phát triển, nhờ đẩy mạnh đƣợc nghiệp cơng nghiệp hố đại hoá, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, tăng suất lao động, tăng việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động - ĐTXD đầy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế miền đất nƣớc, góp phần đƣa nơng thôn, vùng xa, vùng nghèo tiến kịp khu vực phát triển đất nƣớc, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần ngày đƣợc nâng cao nƣớc - ĐTXD phát triển mạnh mẽ cho phép sử dụng có hiệu tiềm năng, tài nguyên đất nƣớc - Đối với doanh nghiệp, ĐTXD chức doanh nghiệp, phƣơng tiện để phát triển doanh nghiệp, Đối với nƣớc ta giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác phát triển tất lĩnh vực →Tóm lại: ĐTXD hoạt động quan trọng: khâu trình thực đầu tƣ phát triển, có định trực tiếp đến hình thành chiến lƣợc phát triển kinh tế thời kỳ; góp phần làm thay đổi chế quản lý kinh tế , sách kinh tế nhà nƣớc; có vai trị quan trọng thúc đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hoá, đại hoá mà Đảng nhà nƣớc đề 2.Vai trò dự án quản lí dự án đầu tƣ xây dựng - Trong giai đoạn lập dự án: dự án đầu tƣ sở để tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt phục vụ cho định đầu tƣ - Khi dự án đƣợc phê duyệt, ghi định đầu tƣ: dự án đầu tƣ sở pháp lý để chủ đầu tƣ tổ chức quản lý công việc sau: + Đăng ký đầu tƣ với quan Nhà nƣớc có thẩm quyền quản lý; + Triển khai tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho dự án; + Là sở pháp lý để tổ chức công tác khảo sát xây dựng, phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM + Hồ sơ thiết kế đƣợc phê duyệt sở thực bƣớc thiết kế chi tiết sau dự án + Là sở để phân chia dự án thành gói thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hoạt động sau dự án nhƣ: lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tƣ thiết bị cho dự án, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng + Là sở để thƣơng thảo, ký kết hợp đồng thắng thầu + Là sở để quản lý hoạt động hợp đồng, tốn, tốn, bảo trì, sửa chữa cơng trình + Đƣợc xem kế hoạch để so sánh, đối chiếu với thực tế sau dự án hoàn thành, đƣa vào sử dụng Từ phát sai thực tế với dự án phê duyệt, sở tìm giải pháp hiệu chỉnh thực dự án - Dự án có liên quan đến định đầu tƣ, chất lƣợng việc lập, thẩm định, phê duyệt khơng cao trực tiếp ảnh hƣởng đến việc đầu tƣ dự án, từ trực tiếp ảnh hƣởng đến lợi ích chủ thể tham gia bao gồm lợi ích Nhà nƣớc cộng đồng 3.Nội dung dự án khả thi đầu tƣ xây dựng Theo Điều 54 Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QHB ngày 18 tháng năm 2014 Điều Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng có quy định: Thiết kế sở đƣợc lập để đạt đƣợc mục tiêu dự án, phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng cơng trình đƣa vào khai thác,sử dụng Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: 1: Thiết kế sở đƣợc lập để đạt đƣợc mục tiêu dự án, phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng cơng trình đƣa vào khai thác, sử dụng,.Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: a) Vị trí xây dựng, hƣớng tuyến cơng trình, danh mục quy mơ, loại, cấp cơng trình thuộc tổng mặt xây dựng b) Phƣơng án công nghệ, kỹ thuật thiết bị đƣợc lựa chọn (nếu có) c) Giải pháp kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cơng trình, kích thƣớc, kết cấu cơng trình xây dựng d) Giải pháp xây dựng, vật liệu chủ yếu đƣợc sử dụng, ƣớc tính chi phí xây dựng cho cơng trình đ) Phƣơng án kết nối hạ tầng kỹ thuật ngồi cơng trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đƣợc áp dụng kết khảo sát xây dựng để lập thiết kế sở Các nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: a) Sự cần thiết chủ trƣơng đầu tƣ, mục tiêu đầu tƣ xây dựng, địa điểm xây dựng diện tích sử dụng đất, quy mơ cơng suất hình thức đầu tƣ xây dựng b) Khả bảo đảm yếu tố để thực dự án nhƣ sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phƣơng án giải phóng mặt SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM xây dựng, tái định cƣ (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực dự án, vận hành, sử dụng công trình bảo vệ mơi trƣờng c) Đánh giá tác động dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ; bảo vệ cảnh quan, mơi trƣờng sinh thái, an tồn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ nội dung cần thiết khác d) Tổng mức đầu tƣ huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng cơng trình, đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án; kiến nghị chế phối hợp, sách ƣu đãi, hỗ trợ thực dự án đ) Các nội dung khác có liên quan 4.Nội dung phân tích tài chính, phân tích kinh tế xã hội - Phân tích tài dự án đầu tƣ phân tích khía cạnh mặt tài đứng giác độ lợi ích trực tiếp chủ đầu tƣ, Phân tích tài dự án đầu tƣ nội dung quan trọng dự án - Thơng qua phân tích tài giúp cho chủ đầu tƣ bỏ chi phí nhƣ nào, lợi ích thu sao, so sánh lợi ích chi phí đạt mức từ đến định có đầu tƣ hay khơng,Giúp cho chủ đầu tƣ có thơng tin cần thiết để định đầu tƣ cách đắn - Đối với quan có thẩm quyền nhà nƣớc phân tích tài sở để xem xét chấp thuận hay không chấp thuận dự án sở để cấp giấy phép đầu tƣ - Trái lại với phân tích tài chính, phân tích kinh tế - xã hội đánh giá dự án xuất phát từ lợi ích tồn kinh tế quốc dân tồn xã hội.Phân tích kinh tế xã hội cần thiết vì: - Trong kinh tế thị trƣờng, chủ trƣơng đầu tƣ phần lớn doanh nghiệp tự định xuất phát từ lợi ích trực tiếp doanh nghiệp, nhƣng khơng đƣợc trái với pháp luật phải phù hợp với đƣờng lối phát triển kinh tế - xã hội chung tồn đất nƣớc, lợi ích Nhà nƣớc doanh nghiệp đƣợc kết hợp chặt chẽ.Những yêu cầu phải đƣợc thể thông qua phần phân tích kinh tế - xã hội dự án - Phân tích kinh tế - xã hội nhà đầu tƣ chủ yếu để thuyết phục Nhà nƣớc, quan có thẩm quyền chấp thuận dự án, thuyết phục ngân hàng cho vay vốn, thuyết phục nhân dân địa phƣơng nơi đặt dự án ủng hộ chủ đầu tƣ thực dự án - Đối với Nhà nƣớc, phân tích kinh tế - xã hội chủ yếu để Nhà nƣớc xét duyệt để cấp giấy phép đầu tƣ - Đối với tổ chức viện trợ dự án, phân tích kinh tế - xã hội quan trọng để họ chấp thuận viên trợ tổ chức viện trợ nhân đạo, viện trợ cho mục đích xã hội, viện trợ cho việc bảo vệ môi trƣờng - Đối với dự án phục vụ lợi ích công cộng Nhà nƣớc trực tiếp bỏ vốn phần phân tích lợi ích kinh tế - xã hội đóng vai trị chủ yếu dự án, loại dự án nƣớc ta phổ biến chiếm nguồn vốn lớn, Vì vậy, việc phân tích kinh tế - xã hội dự án ln ln giữ vai trị quan trọng SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM 4.1 Phân tích tài dự án đầu tƣ xây dựng 4.1.1 Tính tốn tiêu số liệu xuất phát (số liệu đầu vào) để tính hiệu tài a) Xác định vốn đầu tƣ nguồn vốn - Nhu cầu vốn đầu tƣ: gồm vốn cố định vốn lƣu động - Phân phối vốn đầu tƣ theo thời gian - Xác định nguồn vốn đầu tƣ - Tiến độ huy động vốn kế hoạch trả nợ b) Xác định chi phí sản xuất (dịch vụ)  Nhóm chi phí trực tiếp phân xƣởng - Chi phí nguyên vật liệu phụ - Chi phí bán thành phẩm - Chi phí lƣợng, nƣớc, điện… - Chi phí khấu hao liên quan đến phân xƣởng  Nhóm chi phí cấp doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khấu hao trừ dần liên quan đến cấp doang nghiệp - Chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm - Chi phí lãi vay vốn, thuế… - Chi phí khác c) Xác định doanh thu d) Xác định lãi lỗ hàng năm – hoạch toán lãi lỗ;  Xác định lợi nhuận trƣớc thuế (lợi nhuận chịu thuế) - Thuế lãi doanh nghiệp bao gồm hai phần: + Lợi nhuận để lại doanh nghiệp + Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Lợi nhuận trƣớc thuế đƣợc xác định theo công thức: Ltt = DT – C1 Trong đó: DT: Doanh thu năm C1: Chi phí sản xuất kinh doanh chƣa bao gồm thuế thu nhập DN  Xác định lợi nhuận để lại doanh nghiệp (lợi nhn rịng) Đƣợc xác định theo cơng thức: Lr = Ltt – TTNDN Trong đó: TTNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp đƣợc tính tỷ lệ phần trăm so với lợi nhuận trƣớc thuế 4.1.2 Phân tích hiệu tài dự án: 4.1.2.1 Phân tích theo nhóm tiêu tĩnh - Chỉ tiêu tĩnh tiêu không xét đến giá trị tiền teeh thay đổi theo thời gian, tính cho đời dự án tính cho năm vận hành - Chỉ tiêu tĩnh đƣợc dùng làm tiêu tổng hợp phân tích dự án tiền khả thi làm luận chứng kinh tế kỹ thuật, tiêu bổ sung phân tích dự án khả thi  Chi phí cho đơn vị sản phẩm (Cd): chi phí bỏ để làm đơn vị sản phẩm đƣợc xác định theo công thức: ( V * i+ C ) Cd  tb Q Trong đó: SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Q: Khối lƣợng sản phẩm dự án sản xuất kì hay suất dự án i: Lãi suất huy động vốn trung bình dự án Vtb: Vốn trung bình chịu lãi suốt thời gian hoạt động dự án  Phƣơng án tốt Cd => - Áp dụng: Theo tiêu chi phí ta khơng có ngƣỡng quy định trƣớc chi phí mang tính chất định mức, thơng qua tiêu chi phí chƣa cho ta biết đƣợc phƣơng án đầu tƣ có đáng giá hay khơng nên khơng đƣợc dùng để đánh giá tính đáng giá dự án  Lợi nhuận  Lợi nhn cho kì- L đƣợc tính theo cơng thức: L=D–C (đồng) Trong đó: D: Doanh thu kì C: Chi phí sản xuất kì Phƣơng án đáng giá L > Phƣơng án tốt L =>max  Lợi nhuận cho đơn vị sản phẩm: Lđ = Gđ - Cđ = L/N Gđ : giá đơn vị sản phẩm Cđ : giá thành đơn vi sản phẩm Phƣơng án đáng giá Lđ > Phƣơng án tốt Lđ =>max  Mức doanh lợi đồng vốn đầu tƣ: Lbq M= tƣ đề V Lbq : lợi nhuận bình quân năm V: vốn đầu tƣ Phƣơng án đáng giá M >0 Phƣơng án tốt khi: M ≥ Mđm với Mđm mức doanh lợi chủ đầu  Thời hạn thu hồi vốn đầu tƣ nhờ lợi nhuận: Tl = V/L Phƣơng án đáng giá T1 < Tđm với Tđm thời hạn thu hồi vốn đầu tƣ từ lợi nhuận định mức chủ đầu tƣ đề Phƣơng án tốt khi: Tl =>min 4.1.2.2 Phân tích theo nhóm tiêu động - Chỉ tiêu động tiêu có tính đến biến động tiền tệ theo thời gian, đƣợc tính toán cho đời dự án, số liệu đƣa vào tính tốn có xét đến yếu tố trƣợt giá, lạm phát - Chỉ tiêu động đƣợc dùng làm tiêu tơng hợp phân tích dự án khả thi iệu tài dự án:  Đánh giá hiệu tài dự án thơng qua tiêu giá hiệu số thu chi SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM NPV = PB – PC = ∑ Trong đó: - PB: giá trị dịng lợi ích - PC: giá trị dịng chi phí - n: tuổi thọ dự án - t:khoảng thời gian tính từ gốc O đến thời điểm xuất giá trị dòng tiền tệ - Bt : lợi ích năm thứ t dòng tiền thu tùy theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu - Ct : chi phí năm t dịng tiền chi tùy theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đƣa dự án vào hoạt động biết tổng vốn đầu tƣ dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi cịn có khoản H cuối thời đoạn phân tích (nhƣ giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản khấu hao hết, giá trị tài sản khơng bị hao mịn cuối đời dự án…) cơng thức tính NPV nhƣ sau: đó: -V: tổng vốn đầu tƣ dự án tính thời điểm bắt đầu đƣa dự án vào hoạt động - Bt: dịng thu khơng đổi hàng năm - Ct: dịng chi khơng đổi hàng năm - H: khoản thu khác cuối thời đoạn phân tích - n: tuổi thọ dự án Đánh giá dự án nhƣ sau: - Nếu NPV ≥ dự án đáng giá - Nếu NPV < dự án khơng đáng giá  Đánh giá hiệu tài thông qua giá trị tƣơng lai hiêu số thu chi Trong đó: - FB: giá trị tƣơng lai dòng tiền thu - FC: giá trị tƣơng lai dòng tiền chi - Bt: khoản thu năm t - Ct: khoản chi năm t - n: thời kì phân tích đánh giá dự án đầu tƣ - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận đƣợc dự án SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đƣa dự án vào hoạt động biết tổng số vốn đầu tƣ dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi có khoản thu H cuối thời kỳ phân tích (nhƣ giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản chƣa khấu hao hết, giá trị tài sản khơng bị hao mịn cuối đời dự án cơng thức tính NFV là: Trong đó: - V: tổng vốn đầu tƣ dự án tính thời điểm bắt đầu đƣa dự án vào hoạt động - Bt: dịng thu khơng đổi năm (t†n) - Ct: dịng chi khơng đổi năm (t†n) - H: khoản thu H cuối thời kỳ phân tích - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tƣ Đánh giá dự án nhƣ sau: - Nếu NFV ≥0 => dự án đáng giá - Nếu NFV < => dự án không đáng giá  Đánh giá hiệu tài tiêu san hiệu số thu chi Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đƣa dự án vào hoạt động biết tổng vốn đầu tƣ dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi cịn có khoản thu H cuối thời đoạn phân tích (nhƣ giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản chƣa khấu hao hết, giá trị tài sản không bị hao mịn cuối đời dự án…) cơng thức tính NAV là: Trong đó: - V: tổng vốn đầu tƣ dự án tính thời điểm bắt đầu đƣa dự án hoạt động - Bt: dòng thu khơng đổi năm - Ct:: dịng chi khơng đổi năm - H: khoản thu H cuối thời đoạn phân tích - n: tuổi thọ củ dự án Đánh giá dự án: - Nếu NAV ≥ => dự án đáng giá - Nếu NAV < => dự án khơng đáng giá SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM  Đánh giá hiệu tài tiêu suất thu lợi nội - Suất thu lợi nội (IRR) dự án mức lãi suất nội dự án sinh mà dùng để tính giá trị hiệu số thu chi dự án có NPV=0 hay PB=PC - Suất thu lợi nội đƣợc định nghĩa lãi suất tính phần nợ chƣa đƣợc hoàn trả cho kế hoạch trả nợ làm cho phần nợ chƣa trả thực khoản trả nợ cuối Nếu IRR ≥ r => dự án đáng giá Nếu IRR < r => dự án không đáng giá  Đáng giá hiệu tài tỷ số thu chi Khái niệm: Tỷ số thu chi BCR tiêu đánh giá hiệu dự án tính theo số tƣơng đối, đƣợc đo tỷ số tổng giá trị tƣơng đƣơng khoản thu nhập so với tổng giá trị tƣơng đƣơng khoản chi phí đƣợc quy đổi thời điểm chọn trƣớc để phân tích đánh giá Trong đó: - PB, FB, AB: lần lƣợt giá trị tại, giá trị tƣơng lai, giá trị san hàng năm dòng tiền thu - PC, FC, AC: lần lƣợt giá trị tại, giá trị tƣơng lai, giá trị san năm dòn g tiền chi - Bt, Ct: dòng tiền thu dòng tiền chi dự án - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tƣ - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận đƣợc dự án Đánh giá dự án: - Nếu BCR ≥ dự án đáng giá - Nếu BCR < dự án khơng đáng giá 4.1.2.3 Phân tích an tồn tài độ nhạy dự án  Phân tích an tồn nguồn vốn - Các nguồn vốn huy động đƣợc, khả tối đa tối thiểu huy động đƣợc nguồn vốn, đảm bảo chắn lịch trình cấp vốn - Tính đảm bảo pháp lý nguồn vốn dự án - Uy tín quan bảo đảm cho việc vay mƣợn vốn tổ chức môi giới trung gian - Độ hấp dẫn dự án tổ chức vay vốn hay đóng góp cổ phần - Các điều kiện cho vay vốn, hình thức nhận vốn, tốn, trả nợ, lãi suất, hình thức ngoại tệ tỷ giá hối đối - Tình hình thị trƣờng vốn cung cầu ổn đinh hay khơng ổn đinh, tình trạng lạm phát SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM STT Nội dung Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm I Thuế VAT đầu 13486,81 15413,49 17340,18 19266,87 19266,87 19266,87 19266,87 Doanh thu cho thuê diện tích 134868,06 154134,92 173401,79 192668,65 192668,65 192668,65 192668,65 Thuế VAT đầu 13486,81 15413,49 17340,18 19266,87 19266,87 19266,87 19266,87 II Thuế VAT đầu vào 676,88 715,42 753,95 792,48 792,48 792,48 792,48 Chi phí điện, nƣớc 2697,36 3082,70 3468,04 3853,37 3853,37 3853,37 3853,37 Thuế VAT 269,74 308,27 346,80 385,34 385,34 385,34 385,34 Chi phí sửa chữa, bảo dƣỡng 4071,45 4071,45 4071,45 4071,45 4071,45 4071,45 4071,45 Thuế VAT 407,15 407,15 407,15 407,15 407,15 407,15 407,15 Thuế VAT nộp ngân sách 14163,69 16128,91 18094,13 20059,35 20059,35 20059,35 20059,35 III STT Nội dung Năm Năm Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 Năm 15 I Thuế VAT đầu 19266,865 19266,87 19266,865 19266,87 19266,87 17340,18 15413,49 13486,81 Doanh thu cho thuê diện 192668,65 192668,65 192668,65 192668,65 192668,65 173401,79 154134,92 134868,06 tích Thuế VAT đầu 19266,865 19266,87 19266,865 19266,87 19266,87 17340,18 15413,49 13486,81 II Thuế VAT đầu vào 792,48 792,48 792,48 792,48 792,48 753,95 715,42 676,88 SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ III GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Chi phí điện, nƣớc 3853,37 3853,37 3853,37 3853,37 3853,37 3468,04 3082,70 2697,36 Thuế VAT 385,34 385,34 385,34 385,34 385,34 346,80 308,27 269,74 Chi phí sửa chữa, bảo dƣỡng 4071,45 4071,45 4071,45 4071,45 4071,45 4071,45 4071,45 4071,45 Thuế VAT 407,15 407,15 407,15 407,15 407,15 407,15 407,15 407,15 Thuế VAT nộp ngân sách 20059,35 20059,35 20059,35 20059,35 20059,35 18094,13 16128,91 14163,69 BẢNG 2.4 C C OẢN NỘP NGÂN S C C Ủ YẾU Đơn vị:triệu đồng Thời gian Năm Năm STT Nội dung Thuế môn 3 3 3 3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 11097,42 16670,84 21632,03 25947,97 10812,41 28665,33 30025,96 30025,96 Thuế giá trị gia tăng 14163,69 16128,91 18094,13 20059,35 20059,35 20059,35 20059,35 20059,35 Tiền thuê đất 0 0 1129,44 1505,925 1505,925 25264,11 32802,75 39729,16 46010,32 30874,76 49857,12 51594,23 51594,23 Tổng cộng Năm SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 Năm Năm Năm Năm Năm ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Thời gian Năm 12 Năm 13 STT Nội dung Thuế môn 3 3 3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 30025,96 30017,04 30025,96 30025,96 26396,08 22766,21 19134,14 Thuế giá trị gia tăng 20059,35 20059,35 20059,35 20059,35 18094,13 16128,91 14163,69 Tiền thuê đất 1505,925 1505,925 1505,925 1505,925 1505,925 1505,925 1505,925 Tổng cộng 51594,23 51585,32 51594,23 51594,23 45999,14 40404,04 34806,75 Năm Năm 10 Năm 11 Năm 14 Năm 15  Qua bảng ta có: Tổng cộng khoản nộp ngân sách đời dự án 655304,62 triệu đồng - Tổng cộng khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm 43686.97 triệu đồng - Tỷ lệ khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm so với vốn dự án - Công thức: Thu nhập ngoại tệ: - Là khoản tiền doanh thu ngoại tệ, ngƣời nƣớc ngƣời nƣớc trả tiền th phịng ngoại tệ Do khơng có số liệu thực tế nên phần không xác định đƣợc Chỉ tính xác dự án vào hoạt động SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Thu nhập ngƣời lao động làm việc dự án: - Tổng số lao động đƣợc thu hút vào làm việc hàng năm 128 ngƣời - Quỹ lƣơng trả cho ngƣời lao động dự án là: 7296 triệu đồng - Chỉ tiêu mức thu nhập bình quân năm ngƣời lao động làm việc dự án Tbình quân = = 57 triệu đồng Các lợi ích ảnh hƣởng khác: - Dự án đƣợc phê duyệt, tiến hành đầu tƣ đƣa vào sử dụng góp phần làm thay đổi cấu kinh tế vùng theo định hƣớng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tồn kinh tế nói chung vùng nói riêng, Đồng thời dự án đƣa vào hoạt động góp phần mở rộng, tạo điều kiện phát triển hoạt động văn hóa, xã hội, giao lƣu đối ngoại KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Đây dự án đáng giá, có tính khả thi tính hiệu cao Đƣợc thể mặt sau: Dự án phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày tăng lên phát triển lĩnh vực du lịch, nghỉ dƣỡng mức cải thiện đời sống Vị trí đặt dự án thuộc Đƣờng Phúc lợi – Quận Long Biên –Thành phố Hà Nội, dự án đáp ứng nhu cầu góp phần làm tăng trƣởng phát triển chung cho khu vực Với vị trên, khả khai thác công suất dự án hàng năm cao tƣơng đối ổn định - Kết luận chung tính khả thi nguồn vốn dự án: + Do nguồn vốn tự có chiếm tỷ lệ 25% nên tính chủ động nguồn vốn cao, Nguồn vốn vay ngân hàng chiếm tỷ lệ 75%, lãi suất vay dài hạn (11.5%) ngắn hạn (13%) tƣơng đối thấp, SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM + Dự án có số IRR cao (IRR = 23.805%) nên Ngân hàng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn - Kết luận tính khả thi mức khai thác công suất doanh thu hàng năm: + Do có chiến lƣợc kinh tế Nhà nƣớc, Mặt khác, kinh tế nƣớc ta có tốc độ phát triển nhanh, vững chắc, vùng xây dựng vùng ven đô, khu vực giao thông thuận lợi, Thành phố Hà Nội thành phố lớn nƣớc, Vì vậy, khả khai thác công suất (thu hút khách thuê nƣớc), tăng doanh thu, đảm bảo lợi nhuận tƣơng đối cao, - Kết luận tính khả thi hiệu tài chính, độ an tồn tài chính: + Đối với tiêu giá hiệu số thu chi NPV: Dòng tiền tệ ròng tăng dần theo thời gian, NPV đạt đƣợc là:  Vốn chung: NPV = 164090 triệu đồng > => Dự án đáng giá,  Vốn chủ sở hữu: NPV = 174801.37 triệu đồng > => Dự án đáng giá, + Đối với tiêu suất thu lợi nội IRR, Suất thu lợi nội đạt đƣợc là:  Vốn chung: IRR = 23.805% cao so với lãi suất tối thiểu chấp nhận đƣợc r = 13.88%, IRR > Ngƣỡng hiệu đặt => Dự án đáng giá,  Vốn chủ sở hữu: IRR = 23.302% cao so với lãi suất tối thiểu chấp nhận đƣợc r = 13.5%, IRR > Ngƣỡng hiệu đặt => Dự án đáng giá, + Độ an toàn mặt tài chính: Dự án có thời hạn thu hồi vốn nhanh, khả trả nợ cao; doanh thu hoà vốn mức hoạt động hoà vốn, doanh thu mức hoạt động bắt đầu có khả nợ nhƣ trả xong nợ thấp, Điều chứng tỏ dự án có độ an tồn tài tƣơng đối cao, - Kết luận tính khả thi hiệu kinh tế xã hội dự án: SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM + Dự án tạo giá trị sản phẩm gia tăng lớn cho xã hội; đóng góp phần đáng kể cho Ngân sách Nhà nƣớc thông qua khoản thuế, phí lệ phí khoảng 655304,62 triệu đồng trung bình năm khoảng 43686.97 triệu đồng thơng qua khoản thuế + Tạo việc làm cho 128 ngƣời lao động trực năm; tạo việc làm thu nhập cho nhiều tầng lớp nhân dân thông qua cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hố, + Ngồi ra, dự án cịn góp phần thay đổi cấu & phát triển kinh tế vùng; tăng cƣòng, mở rộng mối quan hệ giao lƣu văn hoá vùng miền nƣớc nhƣ Việt Nam với bè bạn quốc tế, - Dự báo nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu dự án: + Vốn đầu tƣ tăng biến động giá vật liệu xây dựng, + Giá thuê phòng giảm so với giá dự án xét, + Chi phí vận tăng hành trƣợt giá lạm phát, 5.4 Kiến nghị Do dự án đáng giá có tính khả thi cao, Kính đề nghị UBND Thành phố Hà Nội, Sở kế hoạch đầu tƣ, Sở tài vật giá ban, ngành có liên quan sớm thẩm định phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi để dự án đƣợc thực thi sớm, nhanh chóng triển khai & vào hoạt động - Nhà nƣớc nhƣ UBND Thành phố, Sở kế hoạch đầu tƣ, Sở tài vật giá, Ngân hàng,… cần có sách ƣu đãi vốn đầu tƣ, thuế, giá cả, lãi suất cho vay thời hạn cho vay để dự án đạt hiệu & có độ an tồn cao SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM - Bên cạnh đó, Nhà nƣớc cần có giải pháp để hạn chế biến động tài chính; tránh giá, trƣợt giá hay lạm phát tăng thị trƣờng tƣơng lai, Đồng thời phải có chế độ ƣu đãi nhằm khuyến khích khách hàng nƣớc nhƣ khách nƣớc ngồi vào Việt Nam, Từ ngành du lịch Việt Nam phát triển tất yếu đầu tƣ kinh doanh khách sạn đạt đƣợc hiệu quả, tăng đƣợc cơng suất khai thác & có lợi nhuận cao; khoản thu & đóng góp vào Ngân sách tăng góp phần làm cho kinh tế ngày phát triển BẢNG TỔNG HỢP C C C Ỉ T ÊU STT Các tiêu N TẾ Ĩ T UẬT CỦA DỰ N ơn vị Trị số Các tiêu giá trị sử dụng công Cấp cơng trình cấp III Mức độ tiện nghi trang thiết bị Tiêu chuẩn *** Tuổi thọ năm 25 SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Diện tích khu đất m2 15000 Diện tích chiếm đất m2 5663,4 Số nhà cho thuê nhà 35 Diện tích cho thuê để m2 19266,87 Các tiêu tài Vốn đầu tƣ triệu đồng 312487,5 Vốn cố định triệu đồng 302388,48 10 Vốn lƣu động triệu đồng 13486,805 11 Suất vốn đầu tƣ triệu đồng 8,31 12 Tổng lợi nhuận ròng triệu đồng 1461478,78 13 Lợi nhuận rịng bình qn năm triệu đồng 97431,92 SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM 14 Mức doanh lợi vốn đầu tƣ 0,312 15 Mức doanh lợi vốn cố định 0,326 16 Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu 0,549 17 Lãi suất tối thiểu chấp nhận đƣợc % 13,88 18 Giá trị ròng (NPV) QĐ vốn chung triệu đồng 164090,38 19 Giá trị ròng (NPV) QĐ vốn chủ sở hữu triệu đồng 174810,37 SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM 20 IRR QĐ vốn chung % 23,805% 21 IRR QĐ vốn CSH % 23,302% 22 Thời gian thu hồi vốn nhờ lợi nhuận khấu hao năm tháng 21 ngày 23 Thời gian thu hồi vốn có tính đến giá trị tiền tệ theo thời gian năm 11 tháng 16 ngày 24 Doanh thu đạt công suất thiết kế triệu đồng 192668,65 25 Doanh thu hòa vốn triệu đồng 39862,19 26 Tỷ lệ hòa vốn % 24,21 27 Hệ số khả trả nợ SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 1,66 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ 28 GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM Thời hạn có khả trả nợ năm tháng 16 ngày Các tiêu hiệu kinh tế xã hội 29 Tổng giá trị sản phẩm túy gia tăng triệu đồng 2312027,71 30 Giá trị sản phẩm túy gia tăng bình quân năm triệu đồng 154135,18 31 Số lao động thu hút vào dự án ngƣời 128 32 Thu nhập bình quân ngƣời lao động năm triệu đồng 57 SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM 33 Tổng mức đóng góp cho ngân sách triệu đồng 655304,62 34 Mức đóng góp cho ngân sách bình quân triệu đồng 43686,97 SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ SVTH: ĐỖ THÚY BÌNH-1602963-63KT2 GVHD: TRẦN PHƯƠNG NAM ... hành tăng 5% 4.2 Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tƣ xây dựng Hiệu kinh tế -xã hội dự án hiệu mà dự án mang lại cho cộng đồng quốc gia Việc phân tích kinh tế -xã hội dự án đầu tƣ đánh giá lợi ích,... chi dự án - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tƣ - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận đƣợc dự án Đánh giá dự án: - Nếu BCR ≥ dự án đáng giá - Nếu BCR < dự án không đáng giá 4.1.2.3 Phân tích. .. quan 4.Nội dung phân tích tài chính, phân tích kinh tế xã hội - Phân tích tài dự án đầu tƣ phân tích khía cạnh mặt tài đứng giác độ lợi ích trực tiếp chủ đầu tƣ, Phân tích tài dự án đầu tƣ nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (40) , Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (40)