0

Quản lý phát triển làng nghề trên địa bàn Hà Nội

47 2 0
  • Quản lý phát triển làng nghề trên địa bàn Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 09:24

LỜI CẢM ƠN Sau q trình tìm tịi nghiên cứu giúp đỡ tận tình thầy giáo, chúng em hoàn thành nghiên cứu “Quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội” Để có kết ngày hơm nay, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Thân Danh Phúc - người tận tình hướng dẫn chúng em suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Sự bảo chân thành thầy cổ vũ tinh thần quan trọng để chúng em nỗ lực qua trang viết Và cuối cùng, khuôn khổ giới hạn đề tài nghiên cứu, với thời gian nghiên cứu kiến thức, kinh nghiệm nhiều hạn chế, chắn viết chúng em cịn nhiều thiếu sót Chúng em mong nhận góp ý Thầy để đề tài nhóm hồn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 03 năm 2015 LỜI CAM ĐOAN - Tên đề tài: “Quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội” - Nhóm thực hiện: Nhóm – CH20B – QLKT – Tối - Người hướng dẫn khoa học: TS Thân Danh Phúc - Ngày nộp đề tài: 02/03/2015 - Lời cam kết: “ Chúng em xin cam đoan đề tài nghiên cứu cơng trình chúng em nghiên cứu soạn thảo Chúng em không chép từ viết cơng bố mà khơng trích dẫn nguồn gốc Nếu có vi phạm nào, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.” Hà Nội, tháng 03 năm 2015 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 1.1 Một số khái niệm quản lý phát triển làng nghề 1.1.1 Quản lý nhà nước 1.1.2.Làng nghề 1.2 Vai trò quản lý nhà nước phát triển làng nghề CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA .10 2.1 Một số nét khái quát quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội thời gian qua 10 2.1.1.Hiện trạng phát triển làng nghề truyền thống địa bàn Hà Nội thời gian qua 10 2.2 Thực trạng quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội 14 2.2.1 Thực trạng công tác xây dựng tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội .14 2.2.2 Thực trạng công tác quy hoạch phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội 17 2.2.3 Thực trạng tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội 20 2.2.4.Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo vệ sinh môi trường trật tự an toàn xã hội làng nghề 22 2.2.5 Công tác quản lý, tổ chức, đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phát triển làng nghề 22 2.3 Đánh giá chung 25 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân 25 2.3.2 Tồn nguyên nhân .26 2.3.3 Những vấn đề đặt cần tập trung giải 26 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 27 3.1.Mục tiêu, quan điểm, phương hướng tăng cường quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội 27 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 27 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 27 3.1.3 Chỉ tiêu cụ thể 28 3.1.4 Quan điểm, phương hướng .28 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội giai đoạn 29 3.2.1 Về chế sách, quản lí nhà nước 30 3.2.2 Về nhóm yếu tố đầu vào 30 3.2.3 Về thị trường: thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển hệ thống du lịch làng nghề 32 3.2.4 Giải pháp thiết kế, mẫu mã mã sản phẩm .34 3.2.5 Về việc bảo vệ môi trường làng nghề .35 3.2.6 Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, hợp tác xã, Hiệp hội, Câu lạc 36 3.3 Một số kiến nghị chủ yếu để tăng cường quản lý nhà nước phát triển du lịch làng nghề 36 3.3.1.Kiến nghị với phủ .36 3.3.2 Kiến nghị với bộ, ban ngành .36 3.3.3 Kiến nghị quyền địa phương làng nghề 38 KẾT LUẬN .39 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 CÁC TỪ VIẾT TẮT CTr-TU ĐA/TU HĐND HTX KH-UBND LĐNT NĐ-CP NĐ/TU PTDL QĐ-TTg QĐ-UBND TT-BNN TT-BTC UBND UBND-CT WTO XHCN DỊCH NGHĨA Chương trình Trung ương Đề án Trung ương Hội đồng nhân dân Hợp tác xã Kế hoạch Ủy ban nhân dân Lao động nơng thơn Nghị định Chính Phủ Nghị định Trung ương Phát triển du lịch Quyết định Thủ tướng phủ Quyết định Ủy ban nhân dân Thông tư Bộ nông nghiệp Thông tư Bộ tài Ủy ban nhân dân Chương trình Ủy ban nhân dân Tổ chức thương mại giới Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu phân bổ làng có nghề địa bàn Hà Nội theo ngành nghề năm 2010 11 Bảng 2.2: Tổng giá trị ngành nghề nông thôn địa bàn Hà Nội giai đoạn 20082012 13 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Quy mô làng có nghề quận, huyện địa bàn Hà Nội 10 Biểu đồ 2.2 Số lượng lao động làng nghề qua năm 2008-2012 12 Biểu đồ 2.3: Quy mô giá trị sản xuất số làng nghề tiêu biểu Hà Nội năm 2011 14 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong xu hội nhập mở cửa, làng nghề truyền thống dần lấy lại vị trí quan trọng đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội dân tộc quốc gia Những làng nghề hình ảnh đầy sắc, khẳng định nét riêng biệt, độc đáo thay thế, cách giới thiệu sinh động đất, nước người vùng, miền, địa phương Những năm vừa qua, nhiều làng nghề Thành phố Hà Nội ngày đổi đạt thành tựu định Năm 2010, Thành phố Hà Nội có 1.350 làng có nghề chiếm 58,8% số làng tồn Thành phố có 274 làng nghề UBND thành phố công nhận với 244 làng nghề truyền thống Quá trình hình thành phát triển nghề, làng nghề truyền thống gắn liền với q trình phát triển CN - TTCN nơng thơn góp phần tích cực vào nghiệp cơng nghiệp hố nơng nghiệp nơng thơn địa bàn Thành phố, đời sống người lao động nâng cao, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, giảm khác biệt thành thị nông thôn, giữ vững trật tự an ninh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hạn chế di dân tự bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Để nghề làng nghề phát huy mạnh, mang lại hiệu kinh tế - xã hội phát triển bền vững thân thiện với mơi trường, tạo sản phẩm có nét văn hoá độc đáo riêng địa phương, sử dụng nguồn lao động chỗ, phát triển làng nghề kết hợp với phát triển du lịch, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hố nơng nghiệp nơng thơn gắn với xây dựng nơng thơn cần có nhận định đắn trạng phát triển có kế hoạch, định hướng phát triển rõ ràng cho làng nghề Do vậy, năm gần xuất ngày nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề Đây coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn Việt Nam bước hội nhập toàn diện với châu lục giới Các nghiên cứu tập trung vào vấn đề phát triển làng nghề địa phương cụ thể, chủ yếu trọng vào việc phát triển sản phẩm truyền thống đề xuất giải pháp phát triển làng nghề Trong đề tài nghiên cứu này, chúng em muốn sâu phân tích vấn đề quản lý hoạt động phát triển làng nghề, thành công đạt khó khăn đặt cần giải mảng cụ thể: quy hoạch đầu tư phát triển, ban hành thực sách, quản lý nhân sự, quản lý môi trường, kiểm tra, kiểm sát, bảo vệ môi trường an ninh trật tự làng nghề… đồng thời đưa giải pháp mang tính khả thi để đổi quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội giai đoạn Dựa nhu cầu thựa tế tính cấp thiết vấn đề, chúng em lựa chọn đề tài: “Quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội” để nghiên cứu làm rõ Mục đích nghiên cứu Đề xuất giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội Từ mục đích này, có nhiệm vụ cụ thể như: - Hệ thống hóa chọn lọc phân tích số vấn đề lý luận quản lý nhà nước với phát triển làng nghề - Phân tích đánh giá thực trạng quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội sau ưu điểm, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất giải pháp để tăng cường quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội nhằm góp phần thực thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thủ đô thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Là hoạt động quản lý quyền địa phương phát triển làng nghề bao gồm việc triển khai quản lý theo sách, quy định Nhà nước sách, quy định riêng địa phương địa bàn Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu không gian địa bàn Hà Nội thời gian từ năm 2008 đến nay, đồng thời đề xuất giải pháp quản lý phát triển làng nghề đến năm 2020 Nội dung nghiên cứu: Chú trọng vào hoạt động quản lý phát triển làng nghề, sâu nghiên cứu hoạt động quản lý Thành phố Hà Nội phát triển làng nghề mặt: Tổ chức thực chiến lược, kế hoạch, sách phát triển làng nghề; quy hoạch đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; đạo, hướng dẫn, kiểm tra, kiểm sát hoạt động quản lý nhà nước với phát triển làng nghề đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự địa phương địa bàn Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa phương pháp thu thập liệu sơ cấp liệu thứ cấp; phương pháp phân tích, xử lý liệu (So sánh, thống kê, diễn giải, sử dụng phần mềm, biểu đồ…) số phương pháp khác Số liệu sơ cấp: Thu thập thông qua 250 mẫu phiếu điều tra, vấn kết hợp 52 làng nghề điển hình tổng số 1000 làng nghề địa bàn Hà Nội Số liệu thứ cấp: Các cơng trình nghiên cứu, sách báo tài liệu xuất du lịch làng nghề nói chung Hà Nội nói riêng; báo cáo tình hình phát triển làng nghề truyền thống Hà Nội hiệp hội làng nghề Hà Nội; luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu làng nghề… Các số liệu thứ cấp sử dụng với mục đích tìm hiểu thông tin tổng quan khung lý thuyết quản lý phát triển làng nghề thực trạng, kết quả, tiềm phát triển làng nghề Hà Nội thời gian qua Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài “Quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội” sau: Tác giả Phan Văn Tú (2010) nghiên cứu về: “Các giải pháp để phát triển làng nghề thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng Tác giả tập trung nghiên cứu lý thuyết làng nghề, phân loại nhân tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề kinh nghiệm phát triển làng nghề số địa phương nước, từ nghiên cứu thực trạng phát triển làng nghề thành phố Hội An đề xuất giải pháp để phát triển làng nghề này.Các phương pháp sử dụng luận văn thu thập thực tế làng nghề, thống kê, tổng hợp kết hợp với chi tiết hóa, đối chiếu so sánh để đưa kết luận Luận văn phát triển làng nghề Hội An thiếu tính bền vững, hiệu kinh tế xã hội cịn thấp, cần thiết phải có quan tâm, đầu tư quan nhà nước tổ chức doanh nghiệp Tác giả Trần Thị Minh Nguyệt (2008) nghiên cứu đề tài “ Quản lý nhà nước với phát triển nghề làng nghề Hà Tây giai đoạn nay”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Thương Mại Tác giả nghiên cứu lý thuyết tổng quan nghề truyền thống, làng nghề, vai trò làng nghề với kinh tế, văn hoá, xã hội nhân tố ảnh hưởng đến Thơng qua phương pháp thu thập liệu từ báo cáo khoa học, Internet, tạp chí kết hợp với khảo sát thực tế, luận văn mặt thành công hạn chế việc phát triển nghề làng nghề Hà Tây giai đoạn vấn đề đặt cần giải thời gian tới Kế thừa lý thuyết tổng quan nghiên cứu trên, đề tài nghiên cứu chúng em sâu phân tích tình hình thực sách nhà nước, trạng quy hoạch làng nghề, công tác đào tạo nghề, công tác tra, kiểm tra, kiểm sát hoạt động làng nghề…, từ đó, rút thành công hạn chế phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội Không gian nghiên cứu địa bàn Hà Nội, thành phố có quy mô làng nghề làng nghề truyền thống lớn nước nên rộng lớn, đòi hỏi tính xác thực tổng quát phân tích, nghiên cứu Kết cấu thảo luận Ngoài phần mở đầu kết luận, Bài Thảo luận có kết cấu gồm chương sau: Chương I: Một số vấn đề lý luận quản lý phát triển làng nghề Chương II: Thực trạng quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội thời gian qua Chương III: Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội thời gian tới 2.3.2 Tồn nguyên nhân Hệ thống hạ tầng sở chưa đảm bảo yêu cầu phát triển du lịch làng nghề : Đường giao thông chưa đạt chuẩn xuống cấp dành cho phương tiện vận chuyển khách; điện, nước, đặc biệt vệ sinh thiếu; thiếu nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề có chưa tạo hấp dẫn Ngun nhân cơng tác quy hoạch chưa triệt để, kinh phí ngân sách nhà nước với đầu tư xây dựng sở hạ tầng làng nghề hạn hẹp Sự phát triển làng nghề số yếu tố chưa đảm bảo tính bền vững như: thiếu mặt sản xuất, kinh doanh; ô nhiễm môi trường tái diễn, hoạt động đào tạo nhân lực lao động hướng dẫn viên làng nghề chưa đạt hiệu cao nhận thức yếu từ người dân (tham gia đào tạo theo phong trào mà không xác định rõ mục đích học) Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến chưa chuyên nghiệp, hiệu phối hợp chưa đồng cấp, ngành doanh nghiệp, kinh phí cịn hạn hẹp để tổ chức kiện quảng cáo mang tính chuyện nghiệp ngồi nước, công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng môi trường chưa quan tâm làm tốt Việc xây dựng thực chế sách đầu tư phát triển cịn nhiều bất cập Chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư nhiều địa phương cịn thiếu yếu chưa có nhiều chế, sách phù hợp 2.3.3 Những vấn đề đặt cần tập trung giải Trong xu hội nhập mở cửa, làng nghề truyền thống dần khẳng định vị trí quan trọng đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội đất nước Phát triển làng nghề đường hữu hiệu để xóa đói giảm nghèo, xây dựng nơng thơn mới; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia Việc phát triển làng nghề không đem lại lợi nhuận kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập, giải nguồn lao động địa phương mà cách thức để gìn giữ bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống dân tộc; đồng thời phương thức giới thiệu sinh động vùng, miền, địa phương đất nước CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.Mục tiêu, quan điểm, phương hướng tăng cường quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội 3.1.1 Mục tiêu tổng quát Tiếp tục đẩy mạnh nghiệp đổi toàn diện, huy động nguồn lực để khai thác tiềm, đặc biệt lợi làng nghề nhằm tăng tốc độ phát triển chuyển dịch cấu kinh tế sở phát triển mạnh kinh tế công nghiệp làm chủ lực, đưa làng nghề phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn phát triển kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hóa đạt giá trị cao Phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân đảm bảo an ninh quốc phịng Trong đó, trọng khôi phục phát triển làng nghề, ngành nghề thủ công, thủ công mỹ nghệ truyền thống; phát triển nghề, làng nghề bảo đảm phát triển cách bền vững, bảo tồn, phát huy yếu tố truyền thống, sử dụng nhiều lao động chỗ, sử dụng nguồn nguyên vật liệu nước không gây ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường; trọng phát triển sản phẩm thủ công tiêu biểu mạnh Hà Nội, có giá trị kinh tế cao như: gốm sứ, đồ gỗ, mây tre đan, sơn mài, khảm trai, dệt lụa, hàng mỹ nghệ… gắn sản xuất làng nghề với hoạt động du lịch, văn hoá, lễ hội truyền thống; chuyển dịch mạnh cấu kinh tế, cấu lao động làng nghề 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Hình thành lực lượng lao động có tay nghề trình độ chun mơn kỹ thuật cao, lực lượng đội ngũ chủ sở sản xuất làng nghề có trình độ quản lý, trình độ tổ chức kinh doanh, tiếp thị sản phẩm, cải tiến mẫu mã… Giải nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn, đặc biệt lao động nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất q trình thị hố Xây dựng cải tạo hạ tầng kỹ thuật làng nghề theo hướng vừa phục vụ sản xuất vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt nhân dân hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện… Đẩy mạnh phát triển sản phẩm truyền thống có giá trị văn hóa, giá trị kinh tế bên cạnh việc cải tạo cơng trình văn hóa, phúc lợi đình, chùa, nhà thờ tổ nghề, xanh, khu vui chơi giải trí… Xây dựng phát triển làng nghề kết hợp với du lịch, bao gồm làng nghề có nhiều tiềm phát triển du lịch, có cảnh quan vị trí thích hợp liên kết với tuyến du lịch theo quy hoạch nước Thành phố Hà Nội Xã hội hóa việc đầu tư phát triển nghề làng nghề, xử lý ô nhiễm môi trường cho làng nghề theo hướng khuyến khích thành phần kinh tế tham gia 3.1.3 Chỉ tiêu cụ thể Góp phần đưa tỷ trọng sản xuất nghề, làng nghề Thành phố đạt 8,4% tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thành phố đến năm 2015 Tốc độ tăng trưởng sản xuất làng nghề Hà Nội qua giai đoạn: thời kỳ 2011-2015 tăng bình quân khoảng 19,5-20,5%; thời kỳ 2016-2020 tăng bình quân khoảng 20-21% Tạo việc làm ổn định cho khoảng 800 ngàn đến triệu lao động nông thôn, tạo việc làm cho khoảng 200.000 lao động Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người từ ngành nghề đạt 25-30 triệu đồng/năm vào năm 2015 đạt 35-40 triệu đồng vào năm 2020 Khôi phục bảo tồn 21 làng nghề truyền thống có nguy bị mai Triển khai đầu tư xây dựng 15 làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch Triển khai đầu tư xây dựng xử lý ô nhiễm môi trường cho 60 làng nghề có mức độ nhiễm mơi trường nghiêm trọng Góp phần đưa doanh thu ngành du lịch Hà Nội tăng bình quân từ 16-18%/năm Triển khai công tác xây dựng đề án, chuẩn bị đầu tư cho 15 làng kết hợp với du lịch nghề (xem phụ lục 3)đồng thời xây dựng phát triển làng nghề kết hợp với du lịch(xem phụ lục 4) 3.1.4 Quan điểm, phương hướng a Quan điểm, phương hướng chung Bảo tồn phát triển làng nghề sở phát triển hài hòa sản xuất với bảo vệ mơi trường giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống địa phương Phát triển làng nghề gắn với chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn với đại hóa nơng nghiệp - nông thôn xây dựng nông thôn Lựa chọn để phát triển số ngành nghề làng nghề theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, mang nét văn hoá độc đáo riêng địa phương sử dụng nguồn lao động chỗ Do địi hỏi chun mơn thợ thủ cơng có tay nghề cao, có giá trị kinh tế, giá trị văn hóa, có thị trường tốt ngồi nước mặt hàng thủ công mỹ nghệ: Gốm sứ, sơn mài, khảm trai, thêu ren, mây tre đan, điêu khắc, kim hoàn… Đầu tư đồng từ việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán quản lý, cán kỹ thuật để sáng tác mẫu mã, nâng cao trình độ tay nghề cho thợ trẻ, gắn với đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn đầu tư xử lý môi trường làng nghề đảm bảo phát triển du lịch làng nghề cách bền vững c Quan điểm phương hướng cụ thể Quản lý phát triển làng nghề phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thủ Đô, quy hoạch tổng thể phát triển nước Nâng cao tính hấp dẫn, cạnh tranh để thúc tăng doanh thu từ việc bán hàng cung cấp dịch vụ cho khách làng nghề góp phần quảng bá, mở rộng thị trường cho sản phẩm làng nghề Đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững, không làm tổn hại đến môi trường sống môi trường tự nhiên làng nghề, sắc văn hóa địa phương khơng bị mai Kết hợp hỗ trợ Nhà nước với huy động tầng lớp nhân dân, thành phần kinh tế nước tham gia đầu tư xây dựng môi trường du lịch, tham gia đầu tư phát triển du lịch làng nghề, sở quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống Trong đó, đặc biệt trọng việc tranh thủ đóng góp trí lực, vật lực nghệ nhân, thợ giỏi, doanh nghiệp hội nghề địa phương 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội giai đoạn Để khai thác phát huy tài nguyên phong phú đa dạng làng nghề, cần có giải pháp đồng bộ, hợp tác đạo thực chặt chẽ nhiều quan trung ương địa phương sở làng nghề Bên cạnh đó, cần có phối kết hợp sách tùy theo điều kiện cụ thể địa phương theo thời kỳ liên kết chặt chẽ Bộ, Ban ngành để nâng cao hiệu quản lý phát triển làng nghề Dưới đây, xin nêu số giải pháp chủ yếu: 3.2.1 Về chế sách, quản lí nhà nước Thường xun rà sốt văn chế, sách liên quan đến làng nghề để điều chỉnh, bổ sung thống triển khai địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, hỗ trợ phát triển nghề làng nghề Hà Nội thời gian tới Tăng cường lãnh đạo, đạo Sở, Ban, Ngành, Mặt trận tổ quốc, đồn thể triển khai chương trình phục vụ phát triển nghề làng nghề đạt hiệu Các địa phương tập trung tổ chức triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển làng nghề Thành phố, phân cơng ngành, đồn thể phụ trách theo dõi hỗ trợ tổ chức cho làng cụ thể Gắn phát triển nghề làng nghề với xây dựng cụm công nghiệp làng nghề, di dời sở gây ô nhiễm đến cụm công nghiệp có quy hoạch Tiếp tục thực cải cách thủ tục hành chính, thực chế cửa bảo đảm thơng thống, giải cơng việc nhanh gọn kịp thời, hiệu để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất làng nghề sản xuất kinh doanh 3.2.2 Về nhóm yếu tố đầu vào a Quy hoạch đất đai, tạo mặt cho sản xuất làng nghề Xây dựng thực sách ưu tiên mặt đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất doanh nghiệp, sở sản xuất làng nghề kinh doanh có hiệu quả, bố trí mặt để xây dựng cơng trình xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.Xây dựng quy hoạch sử dụng đất cho phát triển làng nghề đảm bảo mục đích có hiệu quả, ưu tiên mặt cho ngành nghề có hướng phát triển, hiệu cao, thu hút nhiều lao động b Tạo kiện hỗ trợ vốn cho làng nghề Theo dự báo tổng nhu cầu vốn để hỗ trợ phát triển làng nghề đến năm 2020, tầm nhìn 2030 8.145 tỷ đồng Xây dựng chế huy động nguồn vốn tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp doanh nghiệp, sở sản xuất nơng thơn… Hồn thiện chế để doanh nghiệp làng nghề, hộ sản xuất tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, vốn vay từ ngân hàng thương mại với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, thơng thống Xây dựng chế nhằm khuyến khích nhà đầu tư nước ngồi, tổ chức phi Chính phủ đầu tư vào lĩnh vực phát triển liên quan đến làng nghề, quan tâm đến khách hàng truyền thống có ý định hợp tác lâu dài với Việt Nam lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề c Nguyên vật liệu Nguồn nguyên liệu nhân tố quan trọng định hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề Hiện hầu hết làng nghề Hà Nội chưa chủ động nguồn nguyên liệu mà chủ yếu phải nhập từ nước từ tỉnh khác nước Để đảm bảo trì phát triển nguồn nguyên liệu ổn định, thời gian tới phải thực số giải pháp sau đây: Tiến hành nghiên cứu trạng nguồn nguyên liệu với ngành nghề, xây dựng sở liệu cần thiết nguồn nguyên liệu nhằm đưa chiến lược, sách phù hợp giúp ổn định nguồn cung cấp nguyên liệu chỗ cho làng nghề Xây dựng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu số sản phẩm đặc thù có nhu cầu lớn như: Mây tre giang đan guột tế, gốm sứ, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm Từng bước hình thành số vùng cung cấp nguyên liệu ổn định, lâu dài cho sở sản xuất địa bàn Tăng cường liên doanh, liên kết hợp tác với tỉnh, thành nước việc cung cấp nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo ổn định giá, chất lượng, số lượng thời gian giao hàng Tăng cường, khuyến khích, hỗ trợ việc nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu có chất lượng cao giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu d Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho làng nghề Tăng cường công tác đào tạo nghề theo hình thức truyền nghề, nhân cấy nghề, xây dựng chế, sách hỗ trợ đặc biệt để khuyến khích nghệ nhân (nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú) thợ giỏi tham gia đào tạo, trọng đến nghề truyền thống, cổ truyền như: xây dựng chương trình, viết sách, giảng viên để tránh thất truyền nghề truyền nghề Thực quy chế thường xuyên tổ chức phong tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, bàn tay vàng cho lao động làng nghề, tổ chức thi tay nghề cho thợ thủ công Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật, tổ chức sản xuất, quản lý doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp, chủ sở sản xuất làng nghề Tổ chức cho chủ doanh nghiệp, chủ sở sản xuất, tham quan học tập kinh nghiệm phát triển làng nghề ngồi nước e Nâng cao trình độ cơng nghệ Triển khai đánh giá kĩ lưỡng trình độ cơng nghệ tại, khuyến khích áp dụng cơng nghệ mới, đại vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp với công đoạn không cần độ tinh sảo khéo léo người, đặc biệt áp dụng khoa học kỹ thuật giảm nhẹ sức lao động số công đoạn sản xuất định Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất tiêu thụ sản phẩm thị trường làng nghề: phần mềm quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, xây dựng website, chợ ảo điện tử… Hỗ trợ nghiên cứu tuyên truyền đổi công nghệ sản xuất kinh doanh, hướng dẫn doanh nghiệp, sở sản xuất sử dụng kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt nguồn nguyên liệu, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu thân thiện với môi 3.2.3 Về thị trường: thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển hệ thống du lịch làng nghề a Về thị trường tiêu thụ sản phẩm Giải pháp chung phát triển đồng thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề: thị trường nội địa, thị trường xuất chỗ thị trường ngồi nước, tập trung vào thị trường chưa khai thác nước thị trường giới Trong thời gian tới, cần tập trung thực đồng giải pháp sau:  Đối với thị trường nước Tạo lập phát triển đồng hệ thống tiêu thụ sản phẩm làng nghề thị trường nước, tập trung việc gắn kết hệ thống siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, hệ thống bán lẻ tập đoàn kinh tế lớn với làng nghề để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối Hỗ trợ cho làng nghề thuộc lĩnh vực: Cơ khí, dệt may, da giầy… hình thành mối liên kết sản xuất với doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn nước nhằm tạo việc làm tiêu thụ sản phẩm đầu cho làng nghề, giúp làng nghề trở thành vệ tinh sản xuất cho doanh nghiệp tham gia vào trình sản xuất sản phẩm lĩnh vực công nghiệp phụ trợ Tổ chức hội chợ triển lãm chuyên ngành, trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề hỗ trợ làng nghề tham gia hội chợ triển lãm nước, tạo điều kiện cho làng nghề quảng bá, giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ kết nối kinh doanh với đối tác nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm  Thị trường xuất Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ xuất cho làng nghề thơng qua nguồn kinh phí (xúc tiến thương mại, khuyến cơng, tín dụng xuất khẩu…), trọng đến dịch vụ cung cấp thơng tin, tìm kiếm thị trường, kết nối giao thương, tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, tham quan khảo sát thị trường… Tổ chức hoạt động giao thương doanh nghiệp thuộc làng nghề với doanh nghiệp xuất nhà nhập nước Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại, thương vụ quan đại diện thương mại Việt Nam nước để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, mạnh sản phẩm làng nghề tới nước sở Việc hỗ trợ xúc tiến thương mại cần tiến hành có chọn lọc làng nghề tiêu biểu định để đạt hiệu thiết thực, tránh lãng phí Hỗ trợ hiệp hội, làng nghề xây dựng trì trang Website nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm Internet Thành phố Hà Nội xây dựng trang Website làng nghề Hà Nội để xúc tiến thương mại, giao lưu, giới thiệu quảng bá nghề, sản phẩm làng nghề toàn quốc giới  Xây dựng, phát triển thương hiệu làng nghề Đẩy mạnh việc hỗ trợ làng nghề việc xây dựng phát triển thương hiệu, làng nghề truyền thống Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu vai trò, tầm quan trọng thương hiệu, khuyến khích làng nghề đăng ký xây dựng thương hiệu thơng qua việc hồn thiện chế sách hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu làng nghề theo hướng nâng mức hỗ trợ kinh phí cao so với b Về phát triển hệ thống du lịch làng nghề Làng nghề địa để tăng hấp dẫn cho khách du lịch, đồng thời, khai thác du lịch làng nghề biện pháp để phát triển nghề truyền thống Để phát triển bền vững đạt hiệu làng nghề truyền thống gắn với du lịch, cần tập trung thực số giải pháp sau: Đẩy mạnh việc nâng cấp, chỉnh trang sở hạ tầng làng nghề, phục vụ tốt cho nhu cầu du lịch, bước khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường Xây dựng trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bãi đỗ xe, xây dựng khu sản xuất tập trung có đủ điều kiện để làm điểm du lịch cho khách tham quan đến làng nghề Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, sở sản xuất đủ điều kiện di dời vào cụm công nghiệp làng nghề.Tăng cường chỉnh trang, trang trí nhà xưởng, vệ sinh môi trường, thay đổi thiết bị sản xuất để thu hút tốt khách du lịch Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn ngắn dài hạn nâng cao trình độ kỹ cho cán làm công tác thuyết minh, hướng dẫn để họ mang đến cho du khách giá trị văn hóa truyền thống nguồn gốc hình thành phát triển làng nghề, ý nghĩa sản phẩm làng nghề chứa đựng giá trị lịch sử, nhân văn nét đặc trưng địa phương Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, trùng tu phát triển di tích văn hóa, lịch sử (vật thể), hoạt động lễ hội truyền thống (phi vật thể) làng nghề góp phần làm phong phú thêm nội dung tour du lịch làng nghề Xây dựng chế, sách phù hợp hỗ trợ từ nguồn kinh phí Thành phố nhằm tạo điều kiện cho nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề sáng tác mẫu mã mới, đồng thời truyền dạy cho hệ trẻ bí sản xuất nhằm giữ gìn sắc văn hóa, khơi phục phát triển nghề làng nghề truyền thống.Xây dựng chiến lược đầu tư trung dài hạn để phát triển du lịch làng nghề Cung cấp dịch vụ du lịch đồng Chọn ngày vinh danh làng nghề truyền thống Việt Nam phạm vi nước 3.2.4 Giải pháp thiết kế, mẫu mã mã sản phẩm Sản phẩm làng nghề chủ yếu sản xuất gia công theo mẫu có sẵn khách đặt hàng Nếu ký hợp đồng xuất giá thường thấp khoảng 30% sản phẩm loại số nước khác như: Trung Quốc, Philipin, Thái Lan… Khách hàng nước ngồi đánh giá hàng thủ cơng mỹ nghệ Việt Nam yếu khâu thiết kế Vì vậy, để phát triển sản xuất sản phẩm làng nghề cần tập trung số giải pháp sau: Hàng năm, dành phần kinh phí khuyến cơng tổ chức đầu tư cho Trường nghề, nghệ nhân, thợ giỏi thiết kế, sáng tạo mẫu mã phục vụ sản xuất cho làng nghề Hàng năm tổ chức thi cấp Thành phố sáng tác mẫu mã sản phẩm làng nghề, xây dựng chế hỗ trợ bảo hộ quyền tác giả cho sản phẩm đạt giải (từ khuyến khích trở lên) Khuyến khích hỗ trợ nghệ nhân, thợ giỏi tham gia thi sáng tác mẫu mã sản phẩm làng nghề tỉnh, thành phố khác tổ chức thi phạm vi toàn vùng, toàn quốc để tăng cường giao lưu, liên kết học hỏi nâng cao tay nghề.Tạo cầu nối doanh nghiệp, sở sản xuất có nhu cầu thiết kế mẫu với nghệ nhân, thợ giỏi toàn thành phố, toàn vùng toàn quốc Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp hỗ trợ trì nâng cao chất lượng sản phẩm làm theo đơn đặt hàng theo yêu cầu khách Khuyến khích hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm theo hướng làng nghề có đặc trưng riêng, nhằm thu hút ý khách hàng dấu hiệu nhận dạng sản phẩm làng nghề 3.2.5 Về việc bảo vệ môi trường làng nghề Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động hộ gia đình thực tốt cơng tác bảo vệ mội trường Hồn thiện thể chế, tăng cường tổ chức thực pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề Thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề địa bàn có kế hoạch bước giải tình trạng nhiễm mơi trường làng nghề Hỗ trợ , khuyến khích sở sản xuất cơng nghệ xử lí rác thải sản xuất Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để lập dự án cải tạo , đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường (chất thải rắn, nước thải) làng nghề Kết hợp bố trí nguồn vốn, chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất Căn vào mức độ ô nhiễm tính cấp thiết làng nghề, lựa chọn số làng nghề tiến hành Hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải tập trung Xây dựng đồng hệ thống cấp nước cho sản xuất hệ thống xử lý nước thải làng nghề tập trung theo phương châm Nhà nước người dân làm Khuyến khích áp dụng sản xuất công nghệ giảm thiểu ô nhiễm mơi trường Khuyến khích xã hội hóa cơng tác bảo vệ mơi trường tăng cường, đa dạng hóa đầu tư tài cho bảo vệ mơi trường.Có chế, sách hỗ trợ doanh nghiệp, sở sản xuất đổi thiết bị, công nghệ theo hướng gây nhiễm mơi trường Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra môi trường làng nghề, kịp thời phát yếu tố gây nguy hại tới môi trường sức khỏe người dân, đặc biệt lao động sở sản xuất làng nghề.Nhanh chóng thưc quy hoạch, tổ chức khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp đề cơng tác xử lí rác thải 3.2.6 Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, hợp tác xã, Hiệp hội, Câu lạc Làng nghề bao gồm nhiều loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh phong phú từ doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp nhà nước), hợp tác xã, trang trại, tổ sản xuất, hộ kinh doanh cá thể…) Việc phát triển doanh nghiệp làng nghề có tính khách quan, phù hợp với điều kiện cụ thể Đối với làng nghề, việc phát triển doanh nghiệp khơng có ý nghĩa kinh tế, mà cịn có ý nghĩa xã hội góp phần giải việc làm cho lao động nông thôn, bảo tồn giá trị văn hố làng nghề truyền thống; cần khuyến khích hỗ trợ thành lập doanh nghiệp làng nghề Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp làng nghề thơng qua hình thức như: tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp… Khuyến khích hỗ trợ hình thành mơ hình liên kết sản xuất doanh nghiệp hộ sản xuất, doanh nghiệp có điều kiện phát triển thực nhiệm vụ tìm kiếm thị trường, thiết kế mẫu mã, tiêu thụ sản phẩm; hộ gia đình thực công đoạn sản xuất vệ tinh cho doanh nghiệp Vận động thành lập Hiệp hội, hội nghề nghiệp Nâng cao vai trò hiệu hoạt động hiệp hội thành lập để góp phần phát triển làng nghề 3.3 Một số kiến nghị chủ yếu để tăng cường quản lý nhà nước phát triển du lịch làng nghề Từ kết nghiên cứu vấn đề, đề tài có kiến nghị đến Trung ương, ban lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Bộ, Ban ngành có liên quan lĩnh vực quản lý phát triển làng nghề sau: 3.3.1 Kiến nghị với phủ Chính phủ cần phối hợp với ban ngành để ban hành sách với phát triển làng nghề Các sách kể đến như: sách ưu đãi, sách trợ cấp cho hộ kinh doanh, địa phương; sách ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư nước làng nghề; cải thiện sách vay vốn kinh doanh; sách khuyến khích đào tạo nhân lực… 3.3.2 Kiến nghị với bộ, ban ngành a Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn Phối hợp lồng ghép nội dung phát triển làng nghề Hà Nội với việc thực chương trình phát triển kinh tế ngoại thành, đại hóa nơng thơn chương trình xây dựng nơng thơn mới; xây dựng đăng ký thực kế hoạch chương trình, đề án phát triển nguyên liệu phục vụ sản xuất làng nghề hàng năm b Tổng cục du lịch Tổng cục Du lịch xác định vị trí quan trọng Hà Nội chiến lược phát triển du lịch nước, từ có kế hoạch hỗ trợ vốn sách ưu tiên thuận lợi phát triển hạ tầng kỹ thuật, sở vật chất, chiến lược phát triển sản phẩm, hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch đào tạo nguồn nhân lực Bên cạnh đó, cần có phối hợp với Bộ Cơng thương, địa phương có làng nghề xây dựng dự án phục hồi, tôn tạo, tu bổ, nâng cấp di tích lịch sử, cơng trình văn hóa có giá trị làng nghề dự án phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch; đào tạo kỹ dịch vụ du lịch cho người dân làng nghề, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp c Bộ Khoa học Công nghệ Cần đề xuất sách khoa học - công nghệ để hỗ trợ nghề làng nghề phát triển, xây dựng thực kế hoạch chương trình, đề án hỗ trợ phát triển nghề làng nghề Hà Nội hàng năm ứng dụng công nghệ tiến khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, vật liệu sản xuất; bố trí thực đề tài, dự án khoa học, công nghệ cho sở sản xuất làng nghề, phát triển thương hiệu làng nghề, từ tạo điều kiện cho du lịch làng nghề phát triển d Các Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá - Thể thao Du lịch Bộ Tài nguyên Môi trường Cần phối hợp để hỗ trợ vốn đầu tư cho phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch; khắc phục nhiễm mơi trường làng nghề Có chương trình quảng bá sản phẩm, hỗ trợ kinh phí cho làng nghề, loại hình sản xuất làng nghề đăng kí tham gia hội trợ triển lãm, tổ chức tuyến du lịch làng nghề Có chương trình hợp tác quốc tế nguyên liệu cho làng nghề Trong đó, Bộ Công thương giao nhiệm vụ cho Sở Công thương chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực đề án Bảo tồn phát triển nghề, làng nghề; đề xuất chế sách, xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển du lịch làng nghề Hà Nội; chủ trì thực dự án cụ thể phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch, khôi phục bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống có nguy mai đồng thời phát triển làng nghề Bên cạnh đó, Bộ Cơng thương cần phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường thực dự án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; thực công tác đào tạo nghề cho người lao động, nâng cao lực quản lý khởi doanh nghiệp cho sở sản xuất làng nghề Đặc biệt, cần phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội triển khai đào tạo nghề truyền thống nghề du lịch cho lao động nông thôn e Bộ Kế hoạch Đầu tư Cần cân đối nguồn vốn phân bổ vốn cho dự án phát triển làng nghề kết hợp du lịch dự án phục bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống có nguy mai 3.3.3 Kiến nghị quyền địa phương làng nghề Cần có quan điểm tư mới, phù hợp nhằm xác định rõ vai trị lợi ích du lịch làng nghề; cần có chủ trương biện pháp cụ thể để đưa du lịch làng nghề Hà Nội thành ngành kinh tế mũi nhọn, thực hoạt động có hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội cao, đồng thời nâng cao giá trị văn hóa, trình độ dân trí tồn thành phố Bên cạnh đó, quyền địa phương làng nghề nên tổ chức tour du lịch tham quan làng nghề đến địa phương nước để học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu mặt tích cực, kế thừa tinh hoa văn hóa hạn chế mặt tiêu cực KẾT LUẬN Sự hình thành phát triển làng nghề có vai trị quan trọng, khơng giải việc làm, tăng thu nhập cho người dân thời gian nơng nhàn, mà cịn đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp địa phương, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế , cấu lao động nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hố, xây dựng nơng thơn Mặt khác, nói đến làng nghề Việt Nam nói đến nơi lưu giữ bảo tồn vốn văn hoá truyền thống quý báu, lịch sử phát triển làng nghề Việt Nam gắn liền với lịch sử phát triển văn hoá dân tộc, nhân tố tạo nên văn hoá đặc trưng dân tộc Bên cạnh đó, việc hàng mỹ nghệ Việt Nam giới, kênh quảng bá quan trọng hình ảnh đất nước, người Việt Nam, góp phần thu hút khách du lịch.Hà Nội mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi “hội tụ tinh hoa đất trời” Tại đây, làng nghề hình thành phát triển mang nét đẹp, giá trị văn hố lâu đời cộng đồng làng xã Ngày nay, với nước, làng nghề Hà Nội có bước chuyển mình, mạnh mẽ, khơng đơn giữ gìn nét văn hố cha ơng mà cịn góp phần nâng cao đời sống phần lớn người dân vùng ngoại thành.Trong trình phát triển, làng nghề Hà Nội nói riêng nước nói chung ngồi nỗ lực tự phấn đấu vươn lên làng nghề cần đến quan tâm, đạo,khuyến khích kịp thời thơng qua sách, hỗ trợ Nhà nước Với kết hợp việc hỗ trợ nỗ lực thân, làng nghề Hà Nội có phát triển mạnh mẽ lâu dài thời gian tới, đưa văn hoá đất Thăng Long – Hà Nội lên tầm cao tương xứng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ công thương, Các giải pháp phát triển làng nghề Việt Nam thời hội nhập, Tạp chí cơng nghiệp, 25/12/2008 Đặng Kim Chi (2005), Làng nghề Việt Nam môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật Đỗ Quang Dũng (2004), Phát triển làng nghề q trình CNH – HĐH nơng thôn Hà Tây, NXB Lê Hải (2006), Môi trường làng nghề với việc phát triển du lịch bền vững, Tạp chí Du lịch Việt Nam Mai Thế Hởn (1998), Phát triển số làng nghề truyền thống q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa vùng ven thủ đơ, NXB Chính trị Quốc gia Ngơ Thắng Lợi (2006), Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Phan Văn Tú, 2010, Các giải pháp để phát triển làng nghề thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại Học Đà Nẵng Trần Thị Minh Nguyệt, 2008, Quản lý nhà nước với phát triển nghề làng nghề Hà Tây giai đoạn nay, Luận văn thạc sỹ, Trường đại học Thương Mại ... nhà nước phát triển làng nghề CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA .10 2.1 Một số nét khái quát quản lý phát triển làng nghề địa. .. lý luận quản lý phát triển làng nghề Chương II: Thực trạng quản lý phát triển làng nghề địa bàn Hà Nội thời gian qua Chương III: Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý phát triển làng nghề. .. nghề địa bàn Hà Nội thời gian tới CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 1.1 Một số khái niệm quản lý phát triển làng nghề 1.1.1 Quản lý nhà nước Khái niệm quản lý nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển làng nghề trên địa bàn Hà Nội, Quản lý phát triển làng nghề trên địa bàn Hà Nội

Mục lục

Xem thêm