0

FDI và ô nhiễm môi trường Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển.

160 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:37

FDI và ô nhiễm môi trường Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển. FDI và ô nhiễm môi trường Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển. FDI và ô nhiễm môi trường Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển. FDI và ô nhiễm môi trường Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển. FDI và ô nhiễm môi trường Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HUỲNH VĂN MƯỜI MỘT FDI VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH CƠNG Ở CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HUỲNH VĂN MƯỜI MỘT FDI VÀ Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG: VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH CƠNG Ở CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số ngành: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI THỊ MAI HOÀI PGS.TS TRẦN TIẾN KHAI Tp Hồ Chí Minh - Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: đề tài “FDI ô nhiễm môi trường: Vai trị sách cơng quốc gia phát triển” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS Bùi Thị Mai Hoài 2) PGS.TS Trần Tiến Khai “Các số liệu kết nghiên cứu Luận án trung thực chưa có cơng bố cơng trình khoa học khác, ngoại trừ số kết cơng bố cơng trình khoa học Tác giả Tất nội dung kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác Tác giả trích dẫn đầy đủ ghi nguồn cụ thể Danh mục tài liệu tham khảo.” TÁC GIẢ LUẬN ÁN Huỳnh Văn Mười Một ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu để thực chuyên đề luận án Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Tơi xin trân trọng cảm ơn: Quý Thầy, Cô Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, đặc biệt Thầy, Cơ Khoa Tài Cơng tận tình giảng dạy, hướng dẫn, truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu suốt thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến: PGS.TS Bùi Thị Mai Hoài PGS.TS Trần Tiến Khai, người quan tâm, hướng dẫn từ trình thực chuyên đề đến việc hồn thành luận án nghiên cứu sinh Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, đồng nghiệp Trường Đại học Trà Vinh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thời gian học tập thực luận án, Xin kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khỏe, hạnh phúc thành công nghiệp giảng dạy cao quý Chúc quý đồng nghiệp mạnh khỏe, hạnh phúc thành công công việc sống Xin chân thành cảm ơn Huỳnh Văn Mười Một iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ix TÓM TẮT CHƯƠNG – TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Quy trình nghiên cứu 1.4.2 Mơ hình thực nghiệm 10 1.4.3 Dữ liệu nghiên cứu 10 1.4.4 Phương pháp nghiên cứu 11 1.5 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 11 1.6 Kết cấu luận án 12 CHƯƠNG – CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 14 Giới thiệu 14 2.1 Cơ sở lý thuyết nhân tố tác động đến môi trường 17 2.1.1 Cơ sở lý thuyết nhân tố tác động đến môi trường 17 2.1.1.1 Giả thuyết đường cong Kuznets môi trường (Environment Kuznets Curve EKC) 17 2.1.1.2.Mơ hình STIRPAT 20 iv 2.1.2 Cơ sở lý thuyết tác động FDI đến ô nhiễm môi trường 23 2.1.2.1 Giả thuyết “cải thiện ô nhiễm” 24 2.1.2.2 Giả thuyết ‘‘thiên đường ô nhiễm’’ 26 2.2 Cơ sở lý thuyết vai trị của phủ mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường 27 2.2.1 Vai trò thể chế mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường 28 2.2.1.1 Thể chế ô nhiễm môi trường 28 2.2.1.2 Thể chế, FDI ô nhiễm môi trường 31 2.2.2 Vai trị sách cơng mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường 33 2.2.2.1 Chính sách công ô nhiễm môi trường 33 2.2.2.2 Chính sách cơng, FDI ô nhiễm môi trường 35 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm 37 2.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm đánh đổi thu nhập môi trường (giả thuyết đường cong môi trường Kuznets -EKC) 37 2.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động FDI lên chất lượng môi trường 38 2.3.3 Các nghiên cứu thực nghiệm vai trò thể chế đối mối quan hệ FDI chất lượng môi trường 42 2.3.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động thể chế đến chất lượng môi trường 42 2.3.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm vai trò thể chế mối quan hệ FDI chất lượng môi trường 45 2.3.4 Các nghiên cứu thực nghiệm vai trò sách cơng đối mối quan hệ FDI chất lượng môi trường 49 2.3.5 Khoảng trống nghiên cứu 51 Kết luận chương 54 CHƯƠNG – QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56 v Giới thiệu 56 3.1 Mơ hình thực nghiệm .57 3.2 Phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond hệ thống hai bước (S-GMM) 65 3.3 Mô tả liệu lựa chọn biến 67 3.3.1 Nguồn liệu nghiên cứu 67 3.3.2 Mô tả liệu 67 Kết luận chương 75 CHƯƠNG - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 76 Giới thiệu 76 4.1 Đánh giá tác động nhân tố đến mức độ ô nhiễm môi trường .77 4.1.1 Đánh giá tác động nhân tố đến mức độ ô nhiễm môi trường 77 4.1.2 Kiểm định giả thuyết đường cong môi trường Kuznets-EKC .80 4.2 Kiểm định tác động FDI đến ô nhiễm môi trường quốc gia phát triển 82 4.3 Kiểm định vai trò thể chế mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường quốc gia phát triển 84 4.3.1 Vai trò thể chế môi trường .84 4.3.2 Vai trò thể chế mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường 86 4.4 Kiểm định vai trị sách cơng mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường quốc gia phát triển 89 4.4.1 Vai trò sách cơng mơi trường .89 4.4.2 Vai trị sách công mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường 91 Kết luận Chương 93 CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 95 5.1 Kết luận đóng góp đề tài nghiên cứu 95 5.1.1 Kết luận 95 vi 5.1.2 Các đóng góp lý thuyết 98 5.2 Hàm ý sách 99 5.2.1 Chính sách quốc gia phát triển 99 5.2.2 Hàm ý sách Việt Nam 100 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai 103 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 119 Phụ lục : Các khái niệm, tính cấp thiết cách thức đo lường ÔNMT 119  Các khái niệm môi trường 119 Phụ lục : Các khái niệm, tính cấp thiết cách thức phân loại dòng vốn FDI 122 Phụ lục : Phân loại dòng vốn FDI 126 Phụ lục : Thực trạng thu hút dòng vốn FDI 129 Phụ lục : Danh sách 86 quốc gia phát triển phân tích 130 Phụ lục 6: Danh sách nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp thu nhập trung bình cao 131 Phụ lục 7: Kết kiểm định nhân tố tác động đến mức độ ÔNMT 132 Phụ lục 8: Kết kiểm định tác động FDI đến ÔNMT quốc gia phát triển 136 Phụ lục 9: Kết kiểm định vai trò thể chế mối quan hệ FDI ÔNMT quốc gia phát triển 137 Phụ lục 10: Kết kiểm định vai trị sách cơng mối quan hệ FDI ƠNMT quốc gia phát triển 145 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt CO2 Carbon dioxide FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GMM General Method of Moments GEI General Environmental Institutions Thể chế môi trường chung IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Ủy ban Liên phủ Biến đổi khí hậu MENA Middle East and North Africa Trung Đông Bắc Phi MIP Minority Investor Protection Thể chế bảo vệ nhà đầu tư thiểu số NIE New Institutional Economics Kinh tế học thể chế ÔNMT Environmental Pollution Ô nhiễm môi trường PPP Public-Private Partnerships Hợp tác công tư WB World Bank Ngân hàng Thế giới WDI World Development Indicators Chỉ báo phát triển giới WGI Worldwide Governance Indicators Chỉ báo quản trị toàn cầu viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết lược khảo tác động FDI lên môi trường 40 Bảng 2.2 Kết lược khảo tác động thể chế lên môi trường 43 Bảng 2.3 Kết lược khảo mối quan hệ thể chế, FDI môi trường 48 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp giả thuyết nghiên cứu luận án 52 Bảng 2.5 Bảng tổng hợp giả thuyết nghiên cứu luận án 96 Bảng Thống kê mô tả biến 71 Bảng Thống kê mô tả biến thể chế (quản trị công) 72 Bảng 3 Các biến đo lường 73 Bảng 4.1 Tác động nhân tố đến lượng khí thải CO2 nước phát triển 77 Bảng 4.2 Tác động thu nhập đến lượng khí thải CO2 quốc gia phát triển (kiểm định giả thuyết EKC) 80 Bảng 4.3 Kết ước lượng ngưỡng tác động thu nhập đến mức độ ÔNMT quốc gia phát triển 81 Bảng 4.4 Tác động FDI đến lượng khí thải CO2 quốc gia phát triển 82 Bảng 4.5 Tác động khía cạnh thể chế đến lượng khí thải CO2 quốc gia phát triển 84 Bảng 4.6 Vai trò thể chế, FDI đến lượng khí thải CO2 quốc gia phát triển 87 Bảng 4.7 Vai trị sách cơng lượng khí thải CO2 quốc gia phát triển 89 Bảng 4.8 Vai trò sách cơng, FDI đến lượng khí thải CO2 quốc gia phát triển 91 134  Phương pháp GMM hai bước (mơ hình tuyến tính) 135  Phương pháp GMM hai bước (mơ hình phi tuyến ): kiểm định giả thuyết EKC 136 Phụ lục 8: Kết kiểm định tác động FDI đến ÔNMT quốc gia phát triển 137 Phụ lục 9: Kết kiểm định vai trò thể chế mối quan hệ FDI ÔNMT quốc gia phát triển  Kết kiểm định sáu biến thể chế 138 139 140 141 142 143  Kết kiểm định biến thể chế trung bình biến tương tác 144 145 Phụ lục 10: Kết kiểm định vai trò sách cơng mối quan hệ FDI ÔNMT quốc gia phát triển 146 147  Biến tương tác 148 ... mức độ ô nhiễm môi trường quốc gia phát triển? (2) Tác động FDI đến mức độ ô nhiễm môi trường quốc gia phát triển nào? (3) Vai trò thể chế mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường quốc gia phát triển. .. quan hệ FDI ô nhiễm môi trường 28 2.2.1.1 Thể chế ô nhiễm môi trường 28 2.2.1.2 Thể chế, FDI ô nhiễm môi trường 31 2.2.2 Vai trò sách cơng mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường. .. 4.3.2 Vai trò thể chế mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường 86 4.4 Kiểm định vai trị sách cơng mối quan hệ FDI ô nhiễm môi trường quốc gia phát triển 89 4.4.1 Vai trị sách cơng môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: FDI và ô nhiễm môi trường Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển., FDI và ô nhiễm môi trường Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển.

Mục lục

Xem thêm