0

GA LOP 4 T2 MOI

43 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:00

Tìm đối tượng trên bản đồ dựa vào kí hieäu * Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm - HS trả lời các bài tập a, b, c theo nhóm - Đại diện HS trả lời - Caùc nhoùm nhaän xeùt boå sung - Nhaän xe[r] (1)Tuần Thứ Hai 29 – Ba 30 – Tö 31 – Naêm 01 – Saùu 02 - Moân SHTT Tập đọc Toán Chính taû Lịch sử Luyện từ và câu Toán Khoa hoïc Keå chuyeän Tập đọc Toán Đạo đức Taäp laøm vaên Luyện từ và câu Toán Khoa hoïc Kyõ thuaät Ñòa lí Toán TLV SHTT Teân baøi daïy - Chào cờ - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt) - Các số có sáu chữ số - Mười năm cõng bạn học ( nghe- viết) - Làm quen với đồ ( tt ) - MRVT: Nhân hậu – Đoàn kết - Luyeän taäp - Trao đổi chất người ( tt ) - Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Truyện cổ nước mình - Hàng và lớp - Trung thực học tập ( tiết 2) - Kể lại hành động nhân vật - Daáu hai chaám - So sánh các số có nhiều chữ số - Các chất dinh dưỡng có thức ăn Vai trò chaát boät - Vaät lieäu, duïng cuï caét, khaâu thieâu( tieát 2) - Daõy Hoøang Lieân Sôn - Triệu và lớp triệu - Taû ngoïai hình cuûa nhaân vaät baøi vaên keå chuyeän - Sinh hoạt lớp Thứ hai, ngày 29 tháng năm 2011 Tập đọc (2) DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU ( tiếp theo) Tô Hoài I Muïc ñích yeâu caàu - Hiểu nội dung bài : Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp , ghét áp , bất công, bênh vực Nhà Trò yếu đuối , bất hạnh - Đọc lưu loát toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng chỗ, biết thể ngữ điệu phù hợp với cảnh tượng , tình tuống biến chuyển truyện( từ hồi hộp, căng thẳng tới hê), phù hợp với lời nói và suy nghĩ nhân vật Dế Mèn( người nghiã hiệp, lời lẽ đanh thép, dứt khoát) - Chọn danh hiệu phù hợp với tính cách Dế Mèn.( Trả lời các câu hỏi SGK) - HS khá, giỏi chọn đúng danh hiệu hiệp sĩ và giải thích đựơc lí vì lựa chọn( CH4) - HS có lòng hào hiệp, thương yêu người khác, sẵn sàng làm việc nghĩa - GDKNS: Thể cảm thông Xác định giá trị Tự nhận thức thân II Chuaån bò - Tranh minh hoạ nội dung bài học - Giấy khổ to viết câu , đoạn cần hướng dẫn HS đọc III Hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Khởi động : Kieåm tra baøi cuõ : - HS nhắc lại tựa bài - HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hoûi - HS neâu noäi dung cuûa baøi - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài a Giới thiệu bài Trong bài đọc lần trước, các em đã biết gặp gỡ Dế Mèn và Nhà Trò Nhà Trò đã kể cho Dế Mèn nghe áp cuûa boïn nheän vaø tình caûnh khoán khoù cuûa mình Dế Mèn hứa bảo vệ Nhà Trò Bài hoïc hoâm seõ cho chuùng ta thaáy caùch Deá Mèn hành động để trấn áo bọn nhện, giúp Nhaø Troø - Ghi tựa bài b Hướng dẫn luyện đọc : - GV chia đoạn: Hoạt động học sinh - Haùt - Meï oám - Đọc và trả lời câu hỏi - HS neâu noäi dung baøi - HS nhaéc laïi (3) + Đoạn 1: Từ đầu … vẻ + Đoạn 2: Tiếp … oai + Đoạn 3: Phần còn lại - HS luyện đọc đoạn - HS luyện đọc từ khó Kết hợp giải nghĩa thêm từ khó: lủng củng, nặc nô, co rúm lại, beùo muùp beùo míp, quang haún - HS luyện đọc theo cặp - HS nhaän xeùt - HS đọc lại bài - Đọc diễn cảm bài - Đọc diễn cảm bài - Hướng dẫn đọc kết hợp sửa lỗi phát âm, nhắc nhở nghỉ đúng sau các cụm từ, đọc đúng các câu hỏi , câu cảm c Tìm hieåu baøi : - HS đọc thầm đọc 1, trả lời câu hỏi + Trận địa mai phục bọn Nhện đáng sợ nào? => Ý đoạn : Trận địa mai phục bọn nheän - HS đọc thầm đoạn 2, trả lời câu hỏi: + Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ ? => Ý đoạn : Dế Mèn oai với bọn nhện - HS đọc thầm đoạn 3, trả lời câu hỏi + Dế mèn đã nói nào để bọn nhện nhaän leõ phaûi ? + Bọn nhện sau đó hành động naøo? - GV : Các danh hiệu trên có thể đặt cho Dế Mèn thích hợp là danh - HS đọc nối tiếp đoạn - HS luyện đọc từ khó - HS luyện đọc theo cặp - HS nhaän xeùt - HS đọc lại bài - HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi - Bọn Nhện tơ kín ngang đường, boá trí nheän goäc canh gaùc, taát caû nhaø Nhện núp kín các hang đá với dáng vẻ - HS đọc thầm đoạn 2, trả lời câu hỏi - Đầu tiên Dế Mèn chủ động hỏi, lời lẽ oai, giọng thách thức kẻ mạnh: muốn nói chuyện với tên nhện chóp bu, dúng các từ xưng hô: ai, bọn naøy, ta - Thaáy Nheän caùi xuaát hieän veû ñanh aùc, nặc nô, Dế Mèn oai hành động tỏ rõ sức mạnh“quay lưng, phóng càng đạp phanh phách” - HS đọc thầm đoạn 3, trả lời câu hỏi - Deá Meøn phaân tích theo caùch so saùnh để bọn nhện thấy chúng hành động hèn hạ, không quân tử, đáng xấu hổ, đồng thời đe doạ chúng : - Chúng sợ hãi, cùng ran, cuống cuoàng chaïy doïc, ngang, phaù heát caùc daây tô chaêng loái - HS đọc câu hỏi HS trao đổi chọn danh hiệu thích hợp cho Dế Mèn (4) hiệu hiệp sĩ, vì Dế Mèn đã hành động mạnh mẽ, kiên và hào hiệp để chống lại áp bức, bất công; che chở, bênh vực, giúp đỡ người yếu d Đọc diễn cảm: - Đọc diễn cảm bài Giọng đọc thể khác biệt các câu văn miêu tả với câu văn thuật lại lời nói Dế Mèn, chú ý từ gợi tả, gợi cảm - Hướng dẫn HS luyện đọc ngắt nghỉ nhấn gioïng moät soá caâu Từ hóc đá, mụ nhện cái cong chaân nhaûy ra, hai beân coù hai nheän vaùch nhaûy keøm Daùng ñaây laø vò chuùa truøm nhaø nhện Nom đanh đá nặc nô Tôi quay lưng, phóng càng đạp phanh phách oai Mụ nhện co rúm lại/ rập đầu xuống đất cái chày giả gạo Tôi theùt: - Các người có ăn để, béo múp béo míp mà đòi mãi tí tẹo nợ đã đời Lại còn kéo bè kéo cánh đánh đập cô gái yếu ớt này Thật đáng xaáu hoå! Coù phaù heát caùc voøng vaây ñi khoâng? - HS thi đọc diễn cảm theo vai - Nhaän xeùt tuyeân döông Cuûng coá - HS nhắc tên bài vừa học - HS đọc lại bài vaø neâu noäi dung baøi - GDHS: Giuùp đỡ bạn yếu Nhaän xeùt - Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc - Về nhà luyện đọc lại bài - Chuẩn bị : Truyện cổ nước mình - HS luyện đọc ngắt nghỉ - Thi đua đọc diễn cảm theo vai - HS nhắc tựa - HS đọc lại bài vaø neâu noäi dung baøi - HS theo dõi Toán CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: (5) - Biết mối quan hệ đơn vị các hàng liền kề - Biết viết, đọc các số có đến sáu chữ số - Biết viết và đọc các số có tới sáu chữ số - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài ( a, b) II CHUAÅN BÒ: - SGK - Baûng phoùng to tranh veõ( trang 8) - Bảng từ bảng cài, các cài có ghi 100 000, 10 000, 000, 100, 10, III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Haùt Khởi động: Kieåm tra baøi cuõ: - Luyeän taäp - HS nhắc lại tựa bài - HS làm bài tập bảng lớp - HS leân baûng laøm baøi taäp - Nhaän xeùt ghi ñieåm Tính giá trị biểu thức x a Với a = thì x = 48 Với a = thì x = 40 Với a = thì x = 56 Bài mới: a Giới thiệu: Số có sáu chữ số * OÂn veà caùc haøng ñôn vò, chuïc, traêm, nghìn, chuïc nghìn - HS quan saùt - HS quan saùt hình trang SGK - HS nêu quan hệ liền kề đơn vị các hàng - 10 đơn vị = chục - 10 chuïc = traêm lieàn keà - 10 traêm = nghìn - 10 nghìn = chuïc nghìn * Giới thiệu hàng trăm nghìn - Giới thiệu: 10 chuïc nghìn = traêm nghìn traêm nghìn vieát laø 100 000( coù soá vaø sau - HS nhaän xeùt: đó là số 0) * Viết và đọc các số có chữ số - Treo bảng có viết các hàng từ đơn vị đến trăm - HS nhắc lại nghìn - Sau đó gắn các 100 000, 1000, … lên các - HS xác định cột tương ứng trên bảng, yêu cầu HS đếm: có bao nhieâu traêm nghìn, bao nhieâu chuïc nghìn,… Bao nhieâu ñôn vò? - Gắn kết đếm xuống các cột cuối bảng, hình thaønh soá 432516 (6) + Số này gồm có chữ số? - HS xaùc ñònh laïi soá naøy goàm bao nhieâu traêm nghìn, bao nhieâu chuïc nghìn, bao nhieâu ñôn vò… - Hướng dẫn HS viết số và đọc số - Lưu ý: Trong bài này chưa đề cập đến các số có chữ số - Vieát soá, yeâu caàu HS laáy caùc taám 100 000, 10 000, …., gắn vào các cột tương ứng trên bảng b Thực hành * Baøi taäp 1: - HS đọc yêu cầu bài tập - HS quan saùt hình SGK vaø laøm baøi taäp baûng - Nhận xét sửa sai > Vieát soá: 523453 > Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm naêm möôi ba * Baøi taäp 2: - HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn mẫu: - HS làm bài tập theo theo cặp + Bảng lớp - Nhaän xeùt tuyeân döông * Baøi taäp 3: - HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc các số theo cặp - HS đọc các số - Nhaän xeùt tuyeân döông > 96 315: Chín mươi sáu nghìn ba trăm mười laêm > 796 315: Baûy traêm chín möôi saùu nghìn ba trăm mười lăm > 106 315: Một trăm linh sáu nghìn ba trăm mười laêm > 106 827: Moät traêm linh saùu nghìn taùm traêm hai möôi baûy * Baøi taäp 4: - HS đọc yêu cầu bài tập - HS làm bài tập bảng + Bảng lớp - Nhận xét sửa sai a Sáu mươi ba nghìn trăm mười lăm b Baûy traêm hai möôi ba nghìn chín traêm ba möôi möôi saùu - Sáu chữ số - HS xaùc ñònh - HS viết và đọc số - HS phaân tích maãu - Neâu keát qua 3caàn vieát vaøo oâ trống 523 453, cà lớp đọc số 523 453 - HS đọc yêu cầu bài tập - HS laøm baøi taäp baûng conû - HS đọc yêu cầu - HS laøm baøi theo caëp + Baûng lớp - HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc các số theo cặp - HS đọc các số - HS đọc yêu cầu bài tập - HS vieát caùc soá vaøo baûng = Bảng lớp - 63 115 - 723 936 (7) - HS nhaéc laïi Cuûng coá - HS tham gia troø chôi - HS nhắc lại tựa bài - HS vieát caùc soá baûng - Cho HS tham gia trò chơi “Chính tả toán” - Cách chơi: GV đọc các số có bốn, năm, sáu chữ số HS viết số tương ứng vào bảng conû - Nhaän xeùt tuyeân döông - GDHS: Viết, đọc đúng các số Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø xem laïi baøi - Chuaån bò baøi: Luyeän taäp Chính taû( nghe vieát) MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC I MUÏC TIEÂU: - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng, đẹp đoạn văn Mười năm cõng bạn học - Viết đúng, đẹp tên riêng: Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hanh - Làm đúng bài tập và bài tập( 3)a/ b, phân biệt ăn/ ăng, tìm đúng các chữ có vần ăn/ aêng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng lớp viết lần bài tập 2a III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS - Haùt Ổn định tổ chức: Kieåm tra baøi cuõ: - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - HS nhắc lại tựa bài - HS viết bảng lớp + Bảng - HS lên bảng, HS lớp viết vào nháp từ: cỏ xước, ngắn, chùn chùn, tỉ tê - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu bài: Trong tieát chính taû naøy caùc em seõ nghe coâ đọc để viết đoạn văn: Mười năm cõng bạn hoïc - HS nhaéc laïi - Ghi tựa bài b Hướng dẫn nghe – viết chính tả * Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc bài chính tả - HS đọc bài chính tả - HS đọc bài chính tả * Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài (8) + Bạn Sinh đã làm gì để giúp đỡ Hanh? + Việc làm Sinh đáng trân trọng điểm naøo? * Hướng dẫn viết từ khó - HS nêu các từ khó, dễ lẫn và viết vào bảng con, kết hợp phân tích tiếng các từ: Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Đoàn Trường Sinh, Hanh, ki-lô-mét, khúc khuỷu, gập gheành, quaûn - HS đọc lại các từ khó * Vieát chính taû - Lưu ý HS: Cách cầm viết, ngồi viết, để ngaén - Đọc bài cho HS viết theo đúng yêu cầu * Chấm, chữa bài - Đọc bài cho HS soát lại - HS tự chữa lỗi - Chấm HS nhận xét - HS viết bảng lớp các lỗi mà lớp viết sai nhieàu c Hướng dẫn làm bài tập chính tả * Baøi - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào VBT + Bảng lớp - Chốt lại lời giải đúng > sau – raèng – chaêng – xin – baên khoaên – – xem - HS đọc truyện vui Tìm chỗ ngồi + Truyện đáng cười chi tiết nào? * Baøi 3a: - HS đọc yều cầu - HS tự làm bài - HS giải thích câu đố - Nhận xét sửa sai > Lời giải: chữ sáo và > Dòng 1: Sáo là tên loài chim - Sinh coõng baïn ñi hoïc suoát 10 naêm - Tuy coøn nhoû nhöng Sinh khoâng quaûn khoù khaên, ngaøy ngaøy coõng Hanh tới trường với đoạn đường dàu ki-lô-mét, qua đèo, vượt suoái, khuùc khuyûu, gaäp geành - HS vieát baûng - HS đọc thành tiếng - HS vieát chính taû - HS soát lại bài - HS tự chữa lỗi - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào VBT + Bảng lớp - HS đọc thành tiếng - Truyện đáng cười chi tiết: Ông khách ngồi hàng ghế đầu tưởng người đàn bà giẫm phải chân ông ñi xin loãi oâng nhöng thaät chaát laø baø ta chæ tìm laïi choã ngoài - HS đọc yêu cầu - HS tự làm bài (9) > Dòng 2: bỏ sắc thành chữ Cuûng coá : - HS nhaéc teân baøi hoïc - GDHS: Viết đúng chính tả Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Về nhà chữa lỗi - Chuaån bò baøi sau - HS nhắc tên bài Lịch sử LAØM QUEN VỚI BẢN ĐỒ ( tieáp theo) I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Nêu các bước sử dụng đồ : đọc tên đồ, xem bảng chú giải, tìm đối tượng lịch sử hay địa lí trên đồ - Biết đọc đồ mức độ đơn giản : nhận biết vị trí, đặc điểm đối tượng trên đồ; dựa vào kí hiệu màu sắc phân biệt độ cao, nhận biết núi, cao nguyên, đồng bằng, vùng biển HS bieát: - Biết đọc đồ mức độ đơn giản : nhận biết vị trí, đặc điểm đối tượng trên đồ; dựa vào kí hiệu màu sắc phân biệt độ cao, nhận biết núi, cao nguyên, đồng bằng, vùng biển - Ham thích tìm hieåu moân Ñòa lí II CHUAÅN BÒ: - SGK - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, đồ hành chính Việt Nam III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Kieåm tra baøi cuõ: - HS nhắc lại tựa bài - HS trả lời câu hỏi: + Bản đồ là gì? + Kể số yếu tố đồ? + Bản đồ thể đối tượng nào? - HS HTL baøi hoïc - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu bài: HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS hát - Bản đồ - HS trả lời - HS keå - HS trả lời - HS HTL baøi hoïc (10) Ở tiết trước các em đã biết đồ Hôm các em tìm hiểu tiếp đồ qua bài: Làm quen với đồ - Ghi tựa bài * Hoạt động1: Hoạt động cá nhân + Tên đồ cho ta biết điều gì? + Dựa vào bảng chú giải hình 3( bài 2) để đọc các kí hiệu số đối tượng địa lí + Chỉ đường biên giới phần đất liền Việt Nam với các nước láng giềng trên hình 3( bài 2) và giải thích vì lại biết đó là đường biên giới quốc gia - GV giúp HS nêu các bước sử dụng đồ > Các bước sử dụng đồ: Đọc tên đồ để biết đồ đó thể hieän noäi dung gì Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng địa lí cần tìm Tìm đối tượng trên đồ dựa vào kí hieäu * Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm - HS trả lời các bài tập a, b, c theo nhóm - Đại diện HS trả lời - Caùc nhoùm nhaän xeùt boå sung - Nhaän xeùt tuyeân döông Hoạt động 3: Làm việc lớp - GV treo đồ hành chính Việt Nam lên baûng - HS lên đồ, GV chú ý hướng dẫn HS cách Ví dụ: khu vực thì phải khoanh kín theo ranh giới khu vực; moät ñòa ñieåm (thaønh phoá) thì phaûi chæ vaøo kí hiệu không vào chữ ghi bên cạnh; dòng sông phải từ đầu nguồn xuoáng cuoái nguoàn - HS đọc mục bài học SGK Cuûng coá - HS nhắc lại tựa bài - HS nhaéc laïi - HS dựa vào kiến thức bài trước trả lời các câu hỏi - Đại diện số HS trả lời các câu hỏi trên và đường biên giới Việt Nam trên đồ treo tường - HS nhóm làm các bài taäp a, b, c - Đại diện nhóm trình bày trước lớp keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm - HS các nhóm khác sửa chữa, bổ sung cho đầy đủ và chính xác - HS đọc tên đồ và các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên đồ - HS leân chæ vò trí cuûa tænh( thaønh phoá) mình sống trên đồ - HS lên tỉnh( thành phố) giáp với tænh( thaønh phoá) cuûa mình - HS đọc mục bài học - HS nhaéc laïi (11) - HS leân baûng tìm vò trí tæng Soùc Traêng - HS tìm vò trí tænh Soùc Traêng - GDHS: Yêu quê hương đất nước Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø HTL baøi hoïc - Chuẩn bị bài: Dãy núi Hoàng Liên Sơn Thứ ba, ngày 30 tháng năm 2011 Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU – ĐOAØN KẾT I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Kiến thức: Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm “Thương người thể thương thân” Nắm cách dùng các từ ngữ đó - Kĩ năng: Học nghĩa số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt Nắm cách dùng các từ ngữ đó - HS khá, giỏi nêu ý nghĩa các câu tục ngữ BT4 - HS yeâu thích hoïc Tieáng Vieät II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phieáu giaáy khoå to - Baûng phuï - SGK, VBT tieáng vieät III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Ổn định tổ chức: Kieåâm tra baøi cuõ: - HS nhắc lại tựa bài - HS trả lời câu hỏi + HS neâu caáu taïo cuûa tieáng goàm maáy phaàn? Cho ví duï + Caùc phaàn naøo baét buoäc phaûi coù maët? - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu bài: Hoâm caùc em hoïc LTVC baøi: MRVT: Nhaân haäu – đoàn kết b Luyeän taäp * Baøi taäp - HS đọc yêu cầu bài tập Hoạt động HS - Haùt - Luyeän taäp caáu taïo cuûa tieáng - HS trả lời - HS trả lời - HS đọc yêu cầu bài (12) - Hướng dẫn - HS laøm baøi taäp theo nhoùm - HS trình baøy - Nhận xét, chốt lời giải đúng > Theå hieän loøng nhaân haäu, tình caûm yeâu thöông đồng loại: lòng nhân ái, yêu quý, đau xót, tha thứ, độ lượng, thông cảm, bao dung, đồng cảm > Từ trái nghĩa với nhân hậu: ác, tàn ác, tàn bạo, ác nghiệt, dữ, tợn > Từ ngữ thể tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại: cứu giúp, cứu trợ, hỗ trợ, ủng hộ, bênh vực, bảo vệ, che chở, nâng đỡ > Từ trái nghĩa với đùm bọc, giúp đỡ: ăn hiếp, hà hiếp, hành hạ, đánh đập, bắt nạt * Baøi 2: - HS đọc yêu cầu bài tập - HS laøm baøi theo caëp vaøo VBT - HS trình baøy - Nhận xét Lời giải đúng tiếng “nhân” > Có nghĩa làngười: nhân dân, nhân loại, công nhaân, nhaân taøi > Có nghĩa là lòng thương người: nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ * Baøi 3: - HS đọc yêu cầu bài tập - GV giải thích: Mỗi em đặt câu với từ thuộc nhóm a, từ nhóm b - HS laøm baøi vaøo VBT - HS đọc câu vừa đặt - Nhaän xeùt tuyeân döông * Baøi taäp 4: - HS đọc yêu cầu bài tập - HS thảo luận lời khuyên, các câu tục ngữ - HS trình baøy - GV choát yù > Câu a: hiền gặp lành: khuyên ta sống hiền lành, nhân hậu gặp điều tốt đẹp, may mắn > Câu b: Trâu buột ghét trâu ăn: chê người có tính xấu, ghen tị thấy người khác hạnh phúc, may maén - HS laøm baøi taäp theo nhoùm - HS trình baøy keát quaû - HS đọc yêu cầu bài tập - Thaûo luaän theo caëp laøm vaøo VBT - Trình baøy keát quaû - HS đọc yêu cầu bài tập - HS laøm vieäc caù nhaân - HS đọc câu vừa đặt - HS đọc yêu cầu bài tập - HS thaûo luaän nhoùm - HS trình baøy (13) > Câu c: Khuyên ta đoàn kết với nhau, đoàn kết tạo nên sức mạnh Cuûng coá : - HS nhaéc laïi - HS nhắc lại tựa bài - HS ñaët caâu - HS đặt câu với từ nhân hậu và yêu thương - HS theo doõi vaø laéng nghe - Nhaän xeùt ghi ñieåm - GDHS: Ghi nhớ các câu tục ngữ Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø xem laïi baøi - Chuaån bò baøi: Daáu hai chaám Toán LUYEÄN TAÄP I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Ôn lại các hàng, cách đọc và viết số có tới sáu chữ số - Luyện viết và đọc số có tới sáu chữ số (Cả các trường hợp có các chữ số ) - Bài tập cần làm : Bài 1, Bài 2, Bài 3( a, b, c), Bài ( a, b) II CHUAÅN BÒ: - SGK - Bảng kẻ sẳn bài Đơn Trăm Chục Nghì Đọc số Viết số Trăm Chục vị nghìn nghìn n Sáu trăm năm mươi ba nghìn 653 267 6 hai trăm sáu mươi bảy Bảy trăm hai mươi tám nghìn ba trăm linh chín 425 736 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Haùt Ổn định tổ chức: (14) Kieåm tra baøi cuõ: - HS nhắc lại tựa bài - HS lên bảng lớp, nháp viết các số: Ba trăm mười ba nghìn năm trăm bảy mươi; Chín trăm bảy möôi laêm nghìn saùu taùm möôi saùu - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu bài: Để củng cố lại cách đọc số và viết số Hôm các em học toán bài: Luyện tập - Ghi tựa bài * OÂn laïi caùc haøng - HS ôn lại các hàng đã học, mối quan hệ ñôn vò hai haøng lieàn keà - ieát soá: 825 713, yeâu caàu HS xaùc ñònh caùc haøng và chữ số thuộc hàng đó là chữ số nào( Ví dụ: chữ số thuộc hàng đơn vị, chữ số thuộc hàng chục …) - HS đọc thêm vài số: 785 213, 564 792, 789 542 a Thực hành * Baøi taäp 1: - HS đọc yêu cầu bài tập - HS tự nhận xét quy luật viết số tự làm - HS leân baûng laøm - Nhaän xeùt tuyeân döông * Baøi taäp 2: - HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc các số a Đọc các số sau: 2453; 65 243; 762 543; 53 620 b Dành cho HS khá, giỏi * Baøi taäp 3: Viết các số sau: - HS đọc yêu cầu bài tập - HS viết các số bảng + Bảng lớp - Nhận xét sửa sai a) Bốn nghìn ba trăm b) Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười sáu c) Hai mươi bốn nghìn ba trăm linh d e g Dành cho HS khá, giỏi * Baøi taäp 4:Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Các số có sáu chữ số - HS vieát soá - HS nhaéc laïi - HS neâu - HS xaùc ñònh - HS đọc - HS đọc yêu cầu - HS laøm baøi - HS làm bài tập bảng lớp - HS đọc yêu cầu - HS đọc các số - HS đọc yêu cầu - HS laøm baøi baûng + Baûng lớp - 300 - 24 316 - 24 301 - HS tự nhận xét quy luật viết tiếp các số dãy số (15) - HS đọc yêu cầu bài tập - HS làm bài tập vào + Bảng lớp - Nhận xét sửa sai a) 300 000 ; 400 000; 500 000; ; … ; … ; b) 350 000; 360 000; 370 000; ; ; ; c) d) e) Dành cho HS khá, giỏi Cuûng coá: - HS nhắc lại tựa bài - Ghi bảng số có nhiều chữ số, cho HS đọc - GSHD: Đọc viết đúng số có nhiều chữ số Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø xem laïi baøi - Chuẩn bị bài: Hàng và lớp - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào + Bảng lớp - HS nhaéc laïi - HS đọc số Khoa hoïc TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( tieáp theo ) I MUÏC TIEÂU Sau baøi hoïc, HS coù theå: - Kể tên số quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất người: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết - Biết các quan trên ngừng hoạt động, thể chết II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình trang 8,9 sgk - Phieáu hoïc taäp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Ổn định tổ chức: Kieåm tra baøi cuõ: - HS nhắc lại tựa bài - HS trả lời câu hỏi: + Hằng ngày, thể người cần lấy gì từ môi trường và thải môi trường gì ? - HS HTL baøi hoïc - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu bài: Hoâm caùc em tìm hieåu khoa hoïc tieáp baøi: Hoạt động học sinh - Haùt - Trao đổi chất người - HS trả lời câu hỏi - HS HTL baøi hoïc (16) Trao đổi chất người - Ghi tựa bài * Hoạt động 1: Xác định quan trực tiếp tham gia quá trình TĐC người Bước 1: GV giao nhiêm vụ - HS quan saùt hình SGK vaø thaûo luaän: - Nêu chức quan - Cơ quan nào trực tiếp thực qtrình TĐC thể với mtrường bên ngoài? Bước 2: Làm việc theo cặp - Kiểm tra và giúp đỡ các nhóm Bước 3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm trình bày - GV ghi tóm tắt gì HS trình bày lên baûng - GV giảng vai trò quan tuần hoàn việc thực quá trình TĐC xảy bên cô theå => Keát luaän Những biểu bên ngoài qúa trình TĐC và các quan thực quá trình đó là: > Trao đổi khí: quan hô hấp thực > Trao đổi thức ăn: quan tiêu hoá thực hieän > Bài tiết: quan bài tiết nước tiểu và da thực * Hoạt động 2:Tìm hiểu mối quan hệ các quan việc thực TĐC người - HS chơi trò chơi ghép chữ vào chỗ … sơ đồ Bước 1: GV phát cho nhóm đồ chơi - Các nhóm thi lựa chọn các phiếu để gheùp vaøo choã chaám Bước 2: Trình bày sản phẩm - Caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm - GV đánh dấu thứ tự xem nhóm nào làm xong trước Bước 3: Làm việc lớp - GV neâu caâu hoûi: + Hằng ngày thể người lấy gì từ - HS nhaéc laïi - HS quan sát hình SGK vaø thaûo luaän theo caëp: - HS thực nhiệm vụ GV đã giao cùng với bạn - Đại diện vài cặp trình bày trước lớp kết thảo luận nhoùm mình - Các nhóm thi lựa chọn các phiếu cho trước để ghép vào chỗ … sơ đồ cho phù hợp - Caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa nhoùm mình - HS trả lời (17) mtrường và thải mtrường gì? + Nhờ quan nào mà qúa trình TĐC bên thể thực hiện? + Ñieàu gì seõ xaûy neáu caùc cô quan tham gia vào qtrình TĐC ngừng hoạt động - GV ruùt baøi hoïc ghi baûng - HS đọc lại - HS đọc lại Cuûng coá : - HS nhaéc laïi - HS nhắc lại tựa bài - HS đọc nội dung bài - HS đọc lại nội dung bài - GDHS:Aên uống đầy đủ chất Nhaän xeùt - Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø HTL baøi hoïc - Chuẩn bị bài Keå chuyeän KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU: - Hiểu câu chuyện thơ Nàng tiên ốc, kể lại đủ ý lời mình - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn Rèn kĩ nghe: HS chăm chú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể bạn - Kể lại đủ ý lời mình - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Moät soá truyeän vieát veà loøng nhaân haäu( GV vaø HS söu taàm ): truyeän coå tích, nguï ngôn, truyện danh nhân, truyện cười,truyện thiếu nhi, sách truyện đọc lớp - Bảng lớp viết đề bài - Bảng phụ viết gợi ý trongSGK( dàn ý kể chuyện), tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyeän III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy GV Khởi động: Kieåm tra baøi cuõ: - HS nhắc lại tựa bài - HS keå laïi caâu chuyeän - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu bài: Để các em biết cách dựa vào bài thơ kể lại thaønh caâu chuyeän Hoâm caùc em hoïc keå Hoạt động học HS - Haùt - Sự tích hồ Ba Bể - HS kể lại câu chuyện trước lớp (18) chuyeän baøi: Naøng tieân Oác - Ghi tựa bài b Hướng dẫn HS kể chuyện: * Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề bài - HS đọc yêu cầu bài tập - GV gạch chữ sau đề bài giúp HS xác định đúng yêu cầu, tránh kể chuyện lạc đề: Kể lại chuyện em đã nghe( nghe qua ông bà, cha mẹ, hay đó kể lại) đọc ( tự em tìm đọc được) lòng nhaân haäu - GV nhắc HS: bài thơ, truyện đọc nêu làm ví dụ( Mẹ ốm,Các em nhỏ và cụ già, Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ) là bài SGK, giúp các em biết biểu củalòng nhân hậu Em nên kể câu chuyện ngòai SGK đuợc tính điểm cao - HS đọc gợi ý - GV ñöa baûng phuï vieát saün daøn baøi keå chuyeän, nhaéc HS: - Trước kể các em cần giới thiệu với các bạn câu chuyện mình( tên truyện, em đã nghe câu chuyện này từ đã đọc đuợc câu chuyện này đâu?) - Kể chuyện phải có đầu, có cuối, có mở đầu, dieãn bieán, keát thuùc - Với truyện khá dài mà HS không có khaû naêng keå goïn laïi,coâ cho pheùp caùc em chæ kể 1, đọan - chọn đọan có kiện, ý nghĩa( dành thời gian cho các bạn khác đựơc keå) * HS thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghóa caâu chuyeän: - GV đưa bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuỵên,viết lên bảng tên HS tham gia thi kể và tên truyện các em để HS nhớ nhận xét, bình chọn - HS thi keå chuyeän - Nhaän xeùt tuyeân döông Cuûng coá: - HS nhắc tên bài vừa học - HS nhaéc laïi - HS đọc yêu cầu - HS đọc gợi ý - HS keå chuyeän theo nhoùm ñoâi – trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS thi kể chuyện trước lớp - HS nhaéc laïi - HS keå chuyeän (19) - HS neâu yù nghóa caâu chuyeän cuûa mình - Nhaän xeùt tuyeân döông - GDHS:Thương yêu giúp đỡ bạn bè Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Xem trước bài Thứ tư, ngày 31 tháng năm 2011 Tập đọc TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH Laâm Thò Myõ Daï I Muïc ñích Yeâu caàu - Hieåu yù nghóa cuûa baøi thô: Ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quí báu cha ông - Đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ đúng , phù hợp với âm điệu, vần nhịp bài thô luïc baùt - Đọc bài với giọng tự hào , trầm lắng - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng tự hào, tình cảm - Trả lời các câu hỏi SGK; thuộc 10 dòng thơ đầu 12 dòng thơ cuối) - HS yêu thích truyện cổ nước mình, yêu kho tàng văn học đất nước II Chuaån bò - Tranh minh hoạ nội dung bài học - Tranh minh hoạ các truyện cổ: Tấm Cám, Thạch Sanh, Cây khế … - Giấy viết sẳn câu, đoạn thơ cần hướng dẫn đọc III Hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Khởi động : Kieåm tra baøi cuõ : - HS nhắc lại tựa bài - HS đọc lại bài và trả lời câu hỏi + Sau đọc xong hai bài “ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu “, Em nhớ hình ảnh naøo veà Deá Meøn? Vì ? - HS neâu noäi dung baøi - Nhaän xeùt ghi ñieåm Hoạt động học sinh - Haùt - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - HS neâu - HS neâu noä dung baøi (20) Bài a Giới thiệu bài Với bài thơ Truyện cổ nước mình, các em hiểu vì tác giả yêu truyện cổ lưu truyền từ bao đời đất nước ta, cuûa cha oâng ta - Ghi tựa bài b Hướng dẫn luyện đọc : - Chia đoạn > Đoạn 1: Từ đầu đến tiên độ trì > Đoạn 2: Tiếp theo đến rặng dừa nghiêng soi > Đoạn 3: Tiếp theo đến ông cha mình > Đoạn 4: Tiếp theo đến chẳng việc gì > Đoạn : Phần còn lại - HS nối tiếp luyện đọc đoạn - HS luyện đọc từ khó Kết hợp giải thích từ khoù:Vaøng côn naéng, vaéng côn möa, nhaän maët - Hướng dẫn HS ngắt nghỉ nhấn giọng soá caâu Tôi yêu truyện cổ nước tôi Vừa nhân hậu/ lại tuyệt vời sâu xa Thương người/ thương ta Yeâu nhau/ duø maáy caùch xa cuõng tìm Raát coâng baèng,/ raát thoâng minh Vừa độ lượng/ lại đa tình/ đa - HS luyện đọc theo cặp - HS nhaän xeùt - HS đọc lại bài - Đọc diễn cảm bài c Tìm hieåu baøi : + Vì tác giả yêu truyện cổ nước nhà ? - HS nhaéc laïi - HS đọc nối tiếp đoạn thơ - HS luyện đọc từ khó - HS luyện đọc ngắt nghỉ hơi, nhấn gioïng - Luyện đọc theo cặp - HS nhaän xeùt - HS đọc bài - Vì truyện cổ nước mình nhân haäu, yù nghóa raát saâu xa - Vì truyện cổ giúp ta nhận phaåm chaát quyù baùu cuûa cha oâng : coâng băng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang … - Vì truyện cổ truyền cho đời sau nhiều lời răn dạy quý báu cha ông : nhân hậu, hiền, chăm làm, tự tin … (21) + Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện coå naøo ? + Keå toùm taét noäi dung hai truyeän naøy ? + Tìm thêm truyện cổ khác thể lòng nhân hậu người Việt Nam ta ? + Em hieåu yù hai doøng thô cuoái baøi nhö theá naøo ? - HS neâu noäi dung baøi - Nhaän xeùt ghi baûng: Baøi thô ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quí báu cha ông d Đọc diễn cảm : - HS đọc lại bài thơ - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn: Tôi yêu truyện cổ nước tôi Vừa nhân hậu/ lại tuyệt vời sâu xa Thương người/ thương ta Yeâu nhau/ duø maáy caùch xa cuõng tìm Ơû hiền/ thì lại gặp hiền/ Người ngay/ thì phật,/ tiên độ trì Mang theo truyeän coå/ toâi ñi/ Nghe cuoäc soáng thaàm thì tieáng xöa Vaøng côm naéng,/ traéng côn möa Con sông chảy/ có rặng dừa nghiêng soi - HS luyện đọc diễn cảm - HS thi đọc diễn cảm - Khen ngợi HS đọc thể đúng nội - Tấm Cám( Thị thơm thị giấu người thơm), Đẽo cày đường( Đẽo cày theo ý người ta) - Tấm Cám: Truyện thể công Khẳng định người nết na, chăm chỉ, Tấm bụt, phù hộ, giúp đỡ, có sống hạnh phúc Ngược lại, kẻ gian giảo, độc ác mẹ Cám bị trừng phạt - Đẽo cày đường: Truyện thể thông minh Khuyên người ta phải coù chuû kieán rieâng neáu noùi gì cuõng cho laø phaûi thì seõ chaúng laøm neân coâng chuyeän gì - Sự tích hồ Ba Bể, Nàng tiên Ốc, Sọ Dừa, Sự tích dưa hấu, Trầu cau… - Truyện cổ chính là lời dạy cha ông đời sau Qua nhũng câu truyeän coå, cha oâng daïy chaùu caàn sống nhân hậu, độ lượng, công bằng, chaêm chæ… - HS neâu noäi dung baøi - HS đọc lại bài - HS luyện đọc diễn cảm đoạn thơ - HS nối tiếp đọc thuộc lòng câu thơ em thích (22) dung bài, giọng đọc tự hào , trầm lắng, biết nhận giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm Cuûng coá - HS nhắc tên bài vừa học - HS đọc lại bài - Nhaän xeùt tuyeân döông - GDHS: Ngoan hieàn Nhaän xeùt - Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø hoïc thuoäc loøng caû baøi thô - Chuaån bò : Thö thaêm baïn - Thi học thuộc lòng đoạn, bài - HS nhaéc teân baøi hoïc - HS đọc lại bài Toán HAØNG VAØ LỚP I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Biết các hàng lớp đơn vị, lớp nghìn - Biết giá trị chữ số theo vị trí chữ số số đó - Biết viết số thành tổng theo hàng - Thực viết và đọc số chính xác - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài II CHUAÅN BÒ: - Bảng phụ đã kẻ sẵn bài Lớp nghìn Lớp đơn vị Hàng Hàng Hàng Hàng Đọc số Viết số trăm chục Hàng Hàng nghì đơn nghì nghì trăm chục n vị n n Năm mươi tư nghìn ba 54 312 trăm mười hai Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười ba 54 302 Chín trăm mười hai nghìn tám trăm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Kieåm tra baøi cuõ: - HS nhắc lại tựa bài 0 HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Haùt - Luyeän taäp (23) - HS leân baûng laøm baøi taäp - HS viết bảng lớp, nháp các số: 728309; 425 736; 879 641; 324 718 - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn - HS nêu tên các hàng xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, GV viết vào bảng phụ - GV đưa bảng phụ, giới thiệu: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị , hay lớp ñôn vò coù ba haøng : haøng ñôn vò, haøng chuïc, haøng traêm - Vieát soá 321 vaøo coät soá roài yeâu caàu HS leân baûng viết chữ số vào các cột ghi hàng và nêu lại - Haøng nghìn, haøng chuïc nghìn, haøng traêm nghìn thành lớp gì? - HS nhaéc laïi - Tiến hành tương tự các số 654 000, 654 321 - GV löu yù: vieát caùc soá vaøo coät ghi haøng neân viết theo các hàng từ nhỏ đến lớn( từ phải sang trái) Khi viết các số có nhiều chữ số nên viết cho khoảng cách hai lớp rộng moät chuùt - HS đọc lại thứ tự các hàng từ đơn vị đến trăm nghìn b Thực hành * Baøi taäp 1:Viết theo mẫu - HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc to dòng chữ phần đọc số, sau đó tự viết vào chỗ chấm cột viết số ( 54 312) xác định hàng và lớp chữ số để điền vào chỗ chấm: chữ số hàng chục nghìn, lớp nghìn; chữ số hàng nghìn, lớp nghìn… - HS tự làm phần còn lại - Nhận xét sửa sai * Baøi taäp 2: - HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc các số và cho biết số số thuộc - HS sửa bài - HS viết số bảng lớp, nháp - Haøng ñôn vò, haøng chuïc, haøng traêm, haøng nghìn, haøng chuïc nghìn, haøng traêm nghìn - HS nghe vaø nhaéc laïi - HS thực và nêu: chữ số viết cột ghi hàng đơn vị, chữ số cột ghi hàng chục, chữ số cột ghi hàng trăm - Lớp nghìn - HS nhaéc laïi - HS đọc - HS đọc yêu cầu - HS đọc to - HS tự viết vào chỗ chấm cột soá vieát soá - HS đọc yêu cầu - HS đọc số và xác định hàng và lớp chữ số và nêu lại (24) hàng nào và lớp nào a 46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783 b HS neâu laïi maãu: GV vieát soá 38 753 leân baûng, HS lên bảng vào chữ số 7, xác định hàng và lớp chữ số đó Số 38 753 67 021 79 518 Giaùtrị chữ 700 7000 70 000 … số - HS tự làm các phần còn lại vào - HS leân baûng laøm - Nhận xét sửa sai * Baøi taäp 3: Viết số sau thành tổng - HS đọc yêu cầu bài tập - GV nêu bài mẫu 52314 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + - HS làm bài vào + Bảng lớp - Nhận xét sửa sai 503 060 = 500 000 + 3000 + 60 83 760 = 80 000 + 3000 + 700 + 60 176 091 = 100 000 + 70 000 + 6000 + 90 + * Bài tập 4: Dành cho HS khá, giỏi * Bài tập 5: Dành cho HS khá, giỏi Cuûng coá - HS nhắc lại tựa bài - HS thi đua viết số có sáu chữ số, xác định hàng và lớp các chữ số đó - GDHS: Đọc viết đúng số có nhiều chữ số Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø xem laïi baøi - Chuẩn bị bài: So sánh các số có nhiều chữ số - HS làm bài vào - HS leân baûng laøm - HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào + Bảng lớp - HS nhaéc laïi - HS thi ñua vieát soá (25) Taäp laøm vaên KỂ LẠI HAØNH ĐỘNG NHÂN VẬT I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Hiểu: Hành động nhân vật thể tính cách nhân vật; nắm cách kể hành động nhân vật( ND ghi nhớ) - Biết dựa vào tính cách để xác định hành động nhân vật( Chim Sẻ, chim Chích), bước đầu biết xếp các hành động theo thứ tự trước sau để thành câu chuyện - GDKNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin Tư sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Một vài tờ giấy khổ to ghi sẵn: - Caùc caâu hoûi cuûa phaàn nhaän xeùt - Chín câu văn phần luyện tập để HS điền tên nhân vật vào chỗ trống và xếp lại cho đúng thứ tự III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy GV Hoạt động học HS - Haùt Khởi động: Kieåm tra baøi cuõ: - Theá naøo laø keå chuyeän? - HS nhắc lại tựa bài - HS trả lời câu hỏi: - HS trả lời + Theá naøo laø keå chuyeän ? - HS trả lời + Nhân vật truyện là ? - HS HTL ghi nhớ - Nhaän xeùt ghi ñieåm - HS theo doõi Bài mới: a Giới thiệu bài: Ta đã học: Thế nào là kể chuyện? Nhân vật caâu chuyeän Hoâm nay, chuùng ta tìm hieåu veà “Hành động nhân vật” để hiểu kể hành động nhân vật cần phải chú ý gì? - HS nhaéc laïi - Ghi tựa bài b Phaàn nhaän xeùt - Yeâu caàu 1: - HS đọc bài và yêu cầu BT 2,3 - GV yêu cầu HS đọc “Bài văn không điểm” - HS laøm baøi taäp theo nhoùm - HS laøm baøi taäp theo nhoùm - HS trình baøy keát quaû - HS trình baøy keát quaû - Nhận xét sửa sai - Yeâu caàu 2: + Ghi lại vắn tắt hành động cậu bé bị điểm > Giờ làm bài?( Không tả, không vieát, noäp giaáy traéng) khoâng > Giờ trả bài?( Làm thinh cô hỏi, mãi sau trả lời) (26) + Theo em hành động cậu bé nói lên ñieàu gì ? - GV: Chi tieát caäu beù khoùc nghe baïn hoûi không tả ba người khác thêm vào cuối truyện đã gây xúc động lòng người đọc tình yêu cha, lòng trung thực, tâm trạng buồn tủi vì maát cha cuûa caäu beù - Yeâu caàu 3: + Nhận xét thứ tự kể các hành động nội dung treân? * GHI NHỚ: - Khi kể chuyện cần chú ý:Chọn kể hành động tiêu biểu nhân vật - Hành động xảy trước thì kể trước, xảy sau thì keå sau c Luyeän taäp - HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn > Điền đúng tên chim Sẻ và chim Chích > Sắp xếp lại các hành động cho thành câu chuyeän - HS laøm baøi theo nhoùm - HS trình baøy - Nhận xét sửa sai > Thứ tự hành động: 1, 5, 2, 4, 7, 3, 6, 8, > 1, Chim Seû > 3, Chim Chích > 5, Chim Seû > Chim Chích > Chích – Seû > Seû – Chích – Chích - Kể lại câu chuyện theo dàn ý đã xếp Cuûng coá : - HS nhắc lại tên bài vừa học - HS keå laïi caâu chuyeän - Nhaän xeùt ghi ñieåm - GDHS: Aùp duïng vaøo laøm baøi vaên cuûa mình Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc > Luùc veà?( khoùc baïn hoûi) - Mỗi hành động trên cậu bé nói lên tình yêu cha, tính cách trung thực cậu a -b-c( hành động xảy trước kể trước,hành động xảy sau kể sau) - Đọc phần ghi nhớ SGK - HS đọc yêu cầu - Làm bài trên giấy khổ lớn - HS trình baøy - HS keå laïi caâu chuyeän theo daøn yù đã xếp - HS nhaéc laïi - HS keå chuyeän - HS theo doõi (27) - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ - Chuẩn bị: Tả ngoại hình nhân vật Đạo đức TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP I MUÏC TIEÂU YEÂU CAÀU - Nêu số biểu trung thực học tập - Biết được: Trung thực học tập giúp em học tập tiến bộ, người yêu mến - Hiểu trung thực học tập là trách nhiệm HS - HS có hành vi trung thực học tập - HS có thái độ trung thực học tập - HS biết đồng tình , ủng hộ hành vi trung thực và phê phán nhữ hành vi thiếu trung thực học tập II ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - Tranh, aûnh tình huoáng SGK - Các mẩu chuyện, gương trung thực học tập - Nhóm chuẩn bị tiểu phẩm chủ đề bài học - Sưu tầm mẩu chuyện chủ đề bài học III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIEÁT Hoạt động giáo viên Khởi động : Kieåm tra baøi cuõ: - HS nhắc lại tựa bài - HS trả lời câu hỏi: + Thế nào là trung thực học tập ? + Vì cần trung thực học tập ? - HS HTL ghi nhớ - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài : a Giới thiệu bài Hôm các em học đạo đức bài: Trung thực hoïc taäp - Ghi tựa bài * Hoạt động 1: Thảo luận nhóm bài tập - Chia nhoùm vaø giao vieäc - HS trình baøy => Kết luận cách ứng xử tình huoáng : a Chòu nhaän khuyeát ñieåm roài quyeát taâm hoïc để gỡ lại b Báo lại cho cô biết để chữa lại điểm cho Hoạt động học sinh - Haùt - Trung thực học tập - HS trả lời câu hỏi - HS trả lời - HS HTL ghi nhớ - HS nhaéc laïi - Nhoùm thaûo luaän - Đại diện các nhóm trình bày (28) đúng c Noùi baïn thoâng caûm vì laøm nhö vaäy laø không trung thực * Hoạt động : Trình bày tư liệu đã sưu tầm được( bài tập SGK ) - HS trình bày và giới thiệu - HS thảo luận: Em nghĩ gì mẫu chuyện, gương đó? - HS trả lời => Keát luaän : Xung quanh chuùng ta coù nhieàu gương trung thực học tập Chúng ta cần học tập các bạn đó * Hoạt động : Tiểu phẩm - HS thảo luận lớp : + Em có suy nghĩ gì tiểu phâûm vừa xem ? + Nêùu em vào tình đó, em có hành động không ? Vì ? - HS trình baøy - Nhaän xeùt chung Cuûng coá - HS nhắc lại tên bài vừa học - HS nêu số ví dụ trung thực học taäp - GDHS: Trung thực học tập Nhaän xeùt - Daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà naøh xem laïi baøi - Chuẩn bị : Vượt khó học tập - HS trình baøy - HS thaûo luaän - HS trả lời - HS thaûo luaän - Nhoùm trình baøy - HS thảo luận và trả lời - HS nhaéc teân baøi - HS neâu ví duï - HS laéng nghe theo doõi Thứ năm, ngày 01 tháng năm 2011 Luyện từ và câu DAÁU HAI CHAÁM I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Kiến thức: Biết tác dụng dấu hai chấm câu, báo hiệu phận đứng sau nó là lời nói nhân vật là lời giải thích cho phận đứng trước (29) - Kó naêng: Bieát duøng daáu hai chaám vieát baøi vaên, thô - HS yêu thích học môn Tiếng Việt và thích sử dụng Tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ SGK, VBT III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS - Haùt Ổn định tổ chức: Baøi cuõ: - MRVT: Nhân hậu – đoàn kết - HS nhắc lại tựa bài - HS thực hành - HS đặt câu với các từ nhân hậu, giúp đỡ - HS tìm - HS tìm từ trái nghĩa với từ nhân hậu - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu bài: Hoâm caùc em hoïc LTVC baøi: Daáu hai chaám - HS nhaéc laïi - Ghi tựa bài b Nhaän xeùt: * Baøi taäp 1: - HS đọc yêu cầu - HS đọc câu văn và nêu tác dụng cuûa daáu hai chaám - GV choát > Câu a: Báo hiệu phần sau là lời nói Bác Hoà > Câu b: Báo hiệu câu sau là lời nói Dế Mèn ( dùng phối hợp với dấu gạch đầu dòng) > Câu c: Báo hiệu phận sau là lời giải thích rõ nguyên nhân phía trước * Ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ c Luyeän taäp * Baøi taäp 1: - HS đọc yêu cầu - HS laøm baøi taäp theo caëp - HS phaùt bieåu - GV chốt ý đúng > Câu a: Dấu hai chấm thứ nhất( phối hợp với dấu gạch đầu dòng) báo hiệu phận câu đứng sau nó là lời nói nhân vật( tôi) Dấu hai chấm thứ hai( với dấu ngoặc kép) báo - HS đọc yêu cầu - HS đọc câu văn, thơ nhaän xeùt veà taùc duïng cuûa daáu hai chấm các câu đó - HS đọc mục ghi nhớ - HS đọc yêu cầu - Trao đổi tác dụng dấu hai chaám caâu vaên - HS neâu yù cuûa mình (30) hieäu phaàn sau laø caâu hoûi cuûa coâ giaùo > Caâu b: Coù taùc duïng giaûi thích cho boä phaän đứng trước * Baøi taäp 2: - HS đọc yêu cầu bài tập - Hướng dẫn - HS viết đoạn văn vào VBT - HS giaûi thích taùc duïng cuûa daáu hai chaám - Nhận xét sửa sai - Löu yù HS: > Báo hiệu lời nói nhân vật, có thể dùng dấu hai chấm phối hợp với dấu ngoặc kép, dấu gạch đầu dòng( là lời đối thoại) > Trường hợp cần giải thích thì dùng dấu hai chaám Cuûng coá : - HS nhắc tên bài vừa học - HS lên bảng viết câu có sử dụng dấu hai chấm - Nhaän xeùt ghi ñieåm - GDHS: Sử dụng để viết văn Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Về nhà viết tiếp đoạn văn chưa hoàn chỉnh - Chuẩn bị bài: Từ đơn và từ phức - HS đọc yêu cầu bài tập - HS viết đoạn văn vào VBT - Giaûi thích taùc duïng cuûa daáu hai chấm trình bày trước lớp đoạn vaên cuûa mình - HS neâu - HS viết bảng Toán SO SÁNH SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - So sánh các số có nhiều chữ số - Biết xếp các số tự nhiên có không quá chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn - Bài tập cần làm : Bài 1, Bài 2, Bài II CHUAÅN BÒ: - SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC (31) HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Kieåm tra baøi cuõ: - HS nhắc lại tựa bài - HS đọc số và nêu hàng và lớp cuả số 576 890; 876 543; 957 421 - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu so sánh các số có nhiều chữ số * So saùnh 99 578 vaø 100 000 - GV vieát leân baûng 99 578 …… 100 000, yeâu caàu HS điền dấu thích hợp vào chỗ chấm giải thích vì lại chọn dấu đó - GV chốt: vào số chữ số hai số đó: số 99 578 có năm chữ số, số 100 000 có sáu chữ số, < vì 99 578 < 100 000 hay 100 000 > 99 578 - HS neâu laïi nhaän xeùt chung: hai soá, soá nào có số chữ số ít thì số đó bé * So saùnh 693 251 vaø 693 500 - GV vieát baûng: 693 251 ……… 693 500 - HS điền dấu thích hợp vào chỗ chấm giải thích vì lại chọn dấu đó - GV chốt: hai số này có số chữ số là sáu chữ số, ta so sánh các chữ số cùng hàng với nhau, vì cặp chữ số hàng trăm nghìn nhau( là 6) nên ta so sánh đến cặp chữ số hàng chục nghìn, cặp số này nhau( là 9), ta so sánh tiếp đến cặp chữ số hàng nghìn, cặp số này nhau( là 3), ta so sánh đến cặp chữ số hàng trăm, ta thấy < neân 693 251 < 693 500 hay 693 251 > 693 500 - HS nhaéc laïi nhaän xeùt chung: so saùnh hai số có cùng số chữ số, cặp chữ số đầu tiên bên trái (hàng cao số), chữ số nào lớn thì số tương ứng lớn hơn, chúng ta so sánh đến cặp chữ số hàng tiếp theo… HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Haùt - Hàng và lớp - HS đọc số và nêu - HS điền dấu và tự nêu - HS nhaéc laïi - HS điền dấu và tự nêu cách giải thích - HS nhaéc laïi (32) < > = b Thực hành * Baøi taäp 1: - HS đọc yêu cầu bài tập - GV hướng dẫn HS rút kinh nghiệm so sánh hai số bất kì: trước hết xem xét hai số đó có số chữ số nào: số chữ số hai số đó không thì số nào có nhiều chữ số lớn Nếu số các chữ số chúng thì ta so sánh cặp chữ số, cặp chữ số đầu tiên bên trái hai số đó - HS tự làm bài vào + Bảng lớp - Nhận xét sửa sai 9999 < 10 000 653 211 = 653 211 99 999 < 100 000 43 256 < 432 510 726 585 < 557 652 845 713 < 854 713 * Baøi taäp 2: - HS đọc yêu cầu bài tập - Hướng dẫn: Các em so sánh và tìm số lớn nhaát - HS laøm baøi taäp baûng - Nhận xét sửa sai 59 876; 651 321; 499 873; 902 011 * Baøi taäp 3: - HS đọc yêu cầu bài tập - Hướng dẫn: Các em so sánh và xếp các số từ số bé đến số lớn - HS làm bài vào + Bảng lớp - Nhaän xeùt tuyeân döông 2467; 28092; 932 018; 943 567 * Bài tập 4: Dành cho HS khá, giỏi Cuûng coá - HS nhắc lại tựa bài - Chia lớp thành hai đội nam và nữ, thi đua so saùnh soá 499 873 > 399 092 943 567 < 954 768 - Nhaän xeùt tuyeân döông - GDHS: Thuộc qui tắc so sánh số tự nhiên Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø xem laïi baøi - HS đọc yêu câu bài tập - HS làm bài vào + Bảng lớp - HS đọc yêu cầu - HS laøm baøi taäp baûng - HS đọc yêu cầu bài tập - HS làm bài vào + Bảng lớp - HS nhaéc laïi - Hai đội cùng thi đua (33) - Chuẩn bị bài: Triệu và lớp triệu Khoa hoïc CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG I MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS coù theå - Kể tên các chất dinh dưỡng, có thức ăn : chất bột đường, chất đạm, chất béo, vita-min, chất khoáng - Kể tên thức ăn chưá nhiều chất bột đường : gạo, bánh mì, khoai, ngô, sắn, II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sử dụng các hình ảnh SGK - Phieáu hoïc taäp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Haùt Khởi động: Kieåm tra baøi cuõ: - Trao đổi chất người( TT) - HS nhắc lại tựa bài - HS nêu lại sơ đồ trao đổi chất thể - HS nêu lại người với môi trường - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu bài: Hoâm caùc em cuøng tìm hieåu veà caùc chaát dinh dưỡng có thức ăn và vai trò chất bột đường - HS nhaéc laïi - Ghi tựa bài * Hoạt động 1: Tập phân loại thức ăn - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm và trả lời - HS thảo luận tên thức ăn, đồ uống maø baûn thaân caùc em duøng haèng caâu hoûi SGK trang 10 ngaøy - HS quan sát hình 10 và phân loại nguồn gốc - HS quan sát hình trang 10 và hoàn thành bảng phân loại nguồn gốc thức ăn thức ăn - Đại diện HS trình bày kết - Đại diện HS trình bày => Keát luaän Người ta có thể phân loại thức ăn theo các caùch sau: > Theo nguoàn goác > Theo lượng chất dd có thức ăn: nhóm chứa nhiều chất bột đường, chất đạm, chất béo, (34) vitamin và chất khoáng * Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò chất bột đường - HS laøm vieäc theo caëp - HS làm việc với SGK theo cặp - HS nói với tên thức ăn chứa - GV neâu caâu hoûi: nhiều chất bột đường tr11 + Nói tên thức ăn giàu chất bột đường - HS trả lời các hình trang 11 + Kể tên các thức ăn chứa chất bột đường mà caùc em aên haèng ngaøy + Kể tên thức ăn chứa chất bột đường maø caùc em thích aên + Nêu vai trò nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường => Kết luận: Chất bột đường là nguồn cung cấp lượng chủ yếu cho thể Chất bột đường có nhiều gạo, ngô, bánh mì… * Hoạt động 3: Xác định nguồn gốc các thức ăn chứa nhiều chất b.đường - HS làm việc cá nhân với phiếu - GV phaùt phieáu hoïc taäp - HS trình bày kết làm việc với - HS trình baøy keát quaû phiếu học tập trước lớp - Nhaän xeùt tuyeân döông - HS đọc bài học - HS đọc mục bài học SGK trang 10, 11 Cuûng coá: - HS nhaéc laïi - HS nhắc lại tựa bài - Kể tên thức ăn mà em thích và phân - HS kể tên các nhóm thức ăn nhóm thức ăn đó? - Nhaän xeùt tuyeân döông - GDHS: Aên đầy đủ chất dinh dưỡng Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø HTL baøi hoïc - Xem bài Kyõ thuaät VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ CAÉT, KHAÂU, THEÂU I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: HS biết các đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản vật liệu dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu - Kĩ năng: Biết cách thực xâu vào kim và vê nút (gút chỉ) - Thái độ: Giáo dục ý thức thực an toàn lao động (35) II CHUAÅN BÒ: - Kim may, kim theâu - Vaûi - SGK III Hoạt động dạy học Hoạt động GV Ổn định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: - HS nhắc lại tựa bài + Neâu caùch choïn vaûi + Cách sử dụng kéo - Nhaän xeùt tuyeân döông Bài mới: a Giới thiệu bài: Ở tiết trước các em đã tìm hiểu vật liệu caét, khaâu, theâu Hoâm caùc em cuøng tìm hieåu tieáp baøi tieát - Ghi tựa bài b Hướng dẫn: * Hoạt động 1: Đặc điểm và cách sử dụng kim - Đặc điểm chính: Làm kim loại cứng, có nhiều cỡ khác Mũi kim nhọn, sắc - Thaân kim nhoû, nhoïn veà phía muõi - Đuôi kim dẹt, có lỗ để xâu - HS đọc nội dung b mục - HS thực thao tác xâu vào kim và vê nuùt chæ - GV nhaän xeùt * Lưu ý: Chọn có kích thước nhỏ đuôi kim, vuốt nhọn đầu trước xâu Nếu khâu kéo sợi dài 1/3 Nếu khâu đôi thì kéo cho đầu sợi - Veâ nuùt chæ( guùt chæ) duøng ngoùn caùi vaø ngoùn trỏ quấn vòng tròn miế đầu ngón cáo vào vòng cho đầu xoắn lại * Hoạt động 2: Thực hành xâu vào kim, veâ nuùt chæ - Kiểm tra dụng cụ thực hành HS - HS thực hành theo nhóm - GV quan saùt nhaän xeùt Tiết Hoạt động HS - Haùt - Vaät lieäu, duïng cuï caét, khaâu, theâu - HS neâu - HS nhaéc laïi - HS quan saùt hình vaø maãu kim to, vừa, nhỏ - HS quan sát hình 5a, b, c để nêu caùch xaâu chæ vaøo kim, veâ nuùt chæ - HS đọc nội dung b mục - HS thực thao tác xâu vào kim vaø veâ nuùt chæ - HS thực hành theo nhóm - HS thực hành trước lớp (36) - HS lên bảng thực hành, - Nhaän xeùt tuyeân döông saûn phaåm toát Cuûng coá : - HS nhắc tên bài vừa học - HS neâu caùch xaâu chæ vaøo kim - Nhận xét sửa sai - GDHS: Tự phục vụ mình Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Về nhà thực hành lại - Chuẩn bị bài: Cắt vải theo đường vạch dấu - HS neâu - HS neâu caùch xaâu chæ vaøo kim Thứ sáu, ngày 02 tháng năm 2011 Ñòa lyù DÃY HOAØNG LIÊN SƠN I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu dãy Hoàng Liên Sơn: + Dãy núi cao và đồ sộ Việt Nam: có nhiều đỉnh nhọn, sườn núi dốc, thung lũng thường hẹp và sâu + Khí hậu nơi cao lạnh quanh năm - Chỉ dãy Hoàng Liên Sơn trên đồ ( lược đồ) tự nhiên Việt Nam - Sử dụng bảng đồ số liệu để nêu đặc điểm khí hậu mức độ đơn giản: dựa vào bảng số liệu cho saün để nhận xét nhiệt độ Sa Pavào tháng và tháng -Tự hào cảnh đẹp thiên nhiên đất nước Việt Nam II CHUAÅN BÒ: - SGK - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh dãy núi Hoàng Liên Sơn & đỉnh núi Phan-xi-păng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Haùt Khởi động: (37) Kieåm tra baøi cuõ: - HS nhắc lại tựa bài + Nêu các bước sử dụng đồ? + Haõy tìm vò trí cuûa thaønh phoá cuûa em treân đồ Việt Nam? - Nhaän xeùt ghi ñieåm Bài mới: a Giới thiệu bài: Hoâm caùc em hoïc ñòa lyù baøi: Daõy Hoàng Liên Sơn - Ghi tựa bài * Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - GV trên đồ Việt Nam vị trí dãy Hoàng Liên Sơn - Làm quen với đồ (t.t) - HS trả lời - HS nhaéc laïi - HS dựa vào kí hiệu để tìm vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn lược đồ hình + Kể tên dãy núi chính phía bắc - Dãy Hoàng Liên Sơn, Dãy Sông Gaâm, Daõy Ngaân Sôn, Daõy Baéc Sôn, nước ta (Bắc Bộ)? Daõy Ñoâng Trieàu + Trong dãy núi đó, dãy núi nào dài - Dãy Hoàng Liên Sơn dài nhaát? + Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm phía nào - Nằm sông Hồng và sông Đà sông Hồng và sông Đà? + Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu - Dài 180 km và rộng 30 km km? roäng bao nhieâu km? + Đỉnh núi, sườn và thung lũng dãy núi - Đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp vaø saâu Hoàng Liên Sơn nào? - GV sửa chữa và giúp HS hoàn chỉnh phần trình baøy * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Dựa vào lược đồ hình 1, hãy đỉnh núi - HS trên đồ Việt Nam vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn & mô tả dãy Phan-xi-păng và cho biết độ cao nó - Quan sát hình 2( tranh ảnh đỉnh núi Hoàng Liên Sơn( vị trí, chiều dài, núi Phan-xi-păng), mô tả đỉnh núi Phan-xi- độ cao, đỉnh, sườn và thung lũng dãy núi Hoàng Liên Sơn paêng - HS laøm vieäc nhoùm theo caùc - HS laøm vieäc theo nhoùm gợi ý - HS trình baøy keát quaû - Đại diện nhóm trình bày kết - Nhận xét sửa sai làm việc trước lớp * Hoạt động 3: Làm việc lớp - HS đọc thầm mục SGK và cho - Khí hậu lạnh quanh năm biết khí hậu vùng núi cao Hoàng Liên Sơn (38) nhö theá naøo? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời - HS lên vị trí Sa Pa trên đồ địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường - GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời => Keát luaän: Sa Pa coù khí haäu maùt meû quanh năm, phong cảnh đẹp nên đã trở thành nơi du lịch, nghỉ mát lí tưởng vuøng nuùi phía Baéc - HS đọc phần bài học SGK Cuûng coá - HS nhắc lại tựa bài - HS trình bày lại đặc điểm tiêu biểu vị trí, địa hình và khí hậu dãy Hoàng Lieân Sôn - Cho HS xem moät soá tranh aûnh veà daõy nuùi Hoàng Liên Sơn và giới thiệu thêm dãy núi Hoàng Liên Sơn: Tên dãy núi laáy theo teân cuûa caây thuoác quyù moïc phoå biến vùng này là Hoàng Liên Đây là dãy nuùi cao nhaát Vieät Nam vaø Ñoâng Döông( goàm Vieät Nam, Laøo, Campuchia) - GDHS: Yêu quê hương đất nước Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø HTL baøi hoïc - Chuẩn bị bài: Một số dân tộc Hoàng Lieân Sôn - HS leân chæ vò trí cuûa Sa Pa treân baûn đồ Việt Nam - HS trình bày lại đặc điểm tieâu bieåu veà vò trí, ñòa hình vaø khí haäu dãy núi Hoàng Liên Sơn - HS đọc phần bài học - HS nhaéc laïi - HS trình baøy - HS theo doõi Toán TRIỆU VAØ LỚP TRIỆU I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Biết hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu & lớp triệu - Nhận biết thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu - Củng cố thêm lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu - Nhận biết nhanh và chính xác các hàng và lớp đã học - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3( cột 2) II CHUAÅN BÒ: - SGK (39) - Bảng phụ có kẻ sẵn khung SGK( chưa viết số, chưa có chữ lớp triệu) - Baûng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Haùt Khởi động: Kieåm tra baøi cuõ: - So sánh số có nhiều chữ số - HS nhắc lại tựa bài - HS làm bài tập bảng lớp - HS leân baûng laøm baøi taäp - Nhaän xeùt ghi ñieåm 726 585 < 845 713 653 211 > 643 211 99 999 < 100 000 43 256 > 43 54 Bài mới: a Giới thiệu lớp triệu gồm có hàng triệu, hàng chuïc trieäu, haøng traêm trieäu - HS viết số nghìn, mười nghìn, trăm - HS viết nghìn, mười trăm nghìn, vào nháp 000 000 - Giới thiệu: mười trăm nghìn còn gọi là triệu, triệu viết là 000 000( GV đóng khung soá - HS đọc: triệu 000 000 ñang coù saün treân baûng) - Có chữ số, có chữ số - HS đọc + HS đếm xem triệu có tất chữ số, đó có chữ số 0? - Giới thiệu tiếp: 10 triệu còn gọi là chục - HS vieát baûng con, HS tieáp noái trieäu đọc số - HS tự viết vào bảng số mười triệu - GV nêu tiếp: mười chục triệu còn gọi là - HS vieát baûng con, HS tieáp noái traêm trieäu đọc số - HS tự viết vào bảng số trăm triệu - HS nhaéc laïi - HS nhắc lại ba hàng học Ba hàng này - HS neâu lập thành lớp mới, đọc tên lớp triệu - HS thi đua nêu lại các hàng, các lớp từ nhỏ đến lớn b Thực hành - HS đọc * Baøi taäp 1: - HS đếm từ triệu đến 10 - HS đọc yêu cầu bài tập trieäu - HS đếm thêm từ triệu đến 10 triệu - HS đếm từ 10 triệu đến 100 - HS đếm từ 10 triệu đến 100 triệu trieäu - HS đếm từ 100 triệu đến 900 - HS đếm từ 100 đến 900 triệu (40) - Nhaän xeùt tuyeân döông * Baøi taäp 2:Viết số thích hợp vào chỗ chấm - HS đọc yêu cầu bài tập - Hướng dẫn mẫu - HS làm bài bảng + Bảng lớp - Nhận xét sửa sai chuïc trieäu chuïc trieäu chuïc trieäu chuïc trieäu 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 chuïc trieäu chuïc trieäu chuïc trieäu chuïc trieäu 50 000 000 60 000 000 70 000 000 80 000 000 chuïc trieäu traêm trieäu traêm trieäu traêm trieäu 90000000 100000000 200000000 300000000 * Baøi taäp 3: Viết các số sau và cho biết chữ số có bao nhiêu chữ số, số có bao nhiêu chữ số 0: - HS đọc yêu cầu - HS vieát soá vaøo baûng vaø cho bieát moãi soá coù chữ số, số co số - Nhận xét sửa sai Năm mươi nghìn Bảy triệu Ba mươi sáu triệu Chín trăm triệu Cột 1: Dành cho HS khá, giỏi * Bài tập 4: Dành cho HS khá, giỏi Cuûng coá - HS nhắc lại tựa bài - HS thi đua viết số có sáu, bảy, tám, chín chữ số, xác định hàng và lớp các chữ số đó - Nhaän xeùt tuyeân döông - GDHS:Đọc viết số cho chính xác Nhaän xeùt - Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø xem laïi baøi - Chuẩn bị bài trieäu - HS đọc yêu cầu - HS laøm baøi baûng + Baûng lớp - HS đọc yêu cầu - HS làm bài và trả lời - 50 000( coù soá vaø soá 0) - 000 000( coù soá vaø soá 0) - 36 000 000( coù soá vaø soá 0) - 900 000 000( coù soá vaø soá 0) - HS nhắc lại tựa bài - HS thi ñua vieát soá Taäp laøn vaên TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT (41) TRONG BAØI VAÊN KEÅ CHUYEÄN I MUÏC TIEÂU: - Hiểu đặc điểm ngoại hình nhân vật có thể nói lên tính cách, thân Trong bài văn kể chuyện, việc tả ngọai hình nhân vật là cần thiết để thể tính cách nhân vật( ND ghi nhớ) - Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật( BT1, mục III); kể lại đọan câu chuyện Nàng tiên Ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão nàng tiên ( BT2) - HS khá, giỏi kể toàn câu chuyện, kết hợp tả ngoại hai nhân vật( BT2) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giấy khổ to viết yêu cầu bài tập để HS điền đặc điểm ngoại hình nhân vật - Bài tập viết sẵn trên bảng lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS - Haùt OÅn định lớp Kiểm tra bài cũ: - Kể lại hành động nhân vật - HS nhắc lại tựa bài - HS lên bảng trả lời câu hỏi: + Khi kể lại hành động nhân vật cần chú ý - HS trả lời ñieàu gì? - HS keå laïi caâu chuyeän cuûa mình - HS kể lại câu chuyện đã giao - Nhaän xeùt, cho ñieåm Bài mới: a Giới thiệu bài - Hoûi: + Tính cách nhân vật thường biểu qua - Tính cách nhân vật thường bieåu hieän qua hình daùng, haønh điểm nào? động, lời nói, ý nghĩ,… - Giới thiệu: Hình dáng bên ngoài nhân vật thường nói lên tính cách nhân vật đó Trong baøi vaên keå chuyeän taïi coù caàn phaûi mieâu taû ngoài hình nhân vật? Chúng ta tìm câu trả lời đó bài văn hôm - HS nhaéc laïi - Ghi tựa bài b Nhaän xeùt - HS nối tiếp đọc - HS đọc đoạn văn và đoạn văn - Chia nhoùm, phaùt phieáu vaø buùt daï cho HS - Hoạt động nhóm - HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu - Nhóm cử đại diện trình bày - Caùc nhoùm leân daùn phieáu vaø trình baøy => Keát luaän - Nhaän xeùt, boå sung * Ghi vắn tắt đặc điểm ngoại hình Nhà Trò veà: (42) > Sức vóc: gầy yếu quá > Thân mình: bé nhỏ, người bự phấn lột > Cánh: hai cánh mỏng cánh bướm non, lại ngaén chuøn chuøn > “Trang phuïc”: maëc aùo thaân daøi, ñoâi choã chaám ñieåm vaøng * Ngoại hình Nhà Trò nói lên điều gì về: > Tính caùch: yeáu ñuoái > Thân phận: tội nghiệp, đáng thương, dễ bị bắt naït => Kết luận: Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu có thể góp phần nói lên tính cách thân phaän cuûa nhaân vaät vaø laøm cho caâu chuyeän theâm sinh động, hấp dẫn c Ghi nhớ - HS đọc phần ghi nhớ - HS tìm đoạn văn miêu tả ngoại hình nhân vật có thể nói lên tính cách thân phận nhân vật đó d Luyeän taäp * Baøi - HS đọc yêu cầu bài tập + Chi tiết nào miêu tả đặc điểm ngoại hình Chuù beù lieân laïc? + Caùc chi tieát aáy noùi leân ñieàu gì veà Chuù beù? => Keát luaän: Caùc chi tieát aáy noùi leân - Thaân hình gaày goø, boä aùo caùnh naâu, quaàn ngaén tới gần đầu gối cho thấy chú bé là gia đình dân nghèo, quen chịu đựng vất vả - Hai túi áo trễ xuống đã phải đựng - HS đọc ghi nhớ - HS tìm các bài đã học em đã đọc báo - HS đọc yêu cầu và đoạn văn - Thaân hình gaày goø, boä aùo caùnh nâu, quần ngắn tới gần đầu gối Hai túi áo trễ xuống đã phải đựng nhiều thứ quá nặng có thể cho thấy chú bé hiếu động, đã đựng nhiều đồ chơi đựng lựu đạn liên lạc Bắp chân luôn động đậy, đôi maét saùng vaø xeách cho bieát chuù beù nhanh nhẹn, hiếu động, thông minh, thaät thaø - Chuù beù laø moät gia ñình daân nghèo, quen chịu đựng vất vả Chú bé hiếu động, đã đựng nhiều đồ chơi đựng lựu đạn ñi lieân laïc Chuù beù raát nhanh nhẹn, hiếu động, thông minh, thật thaø (43) nhiều thứ quá nặng có thể cho thấy chú bé hiếu động, đã đựng nhiều đồ chơi đựng lựu đạn liên lạc - Bắp chân luôn động đậy, đôi mắt sáng và xếch cho biết chú bé nhanh nhẹn, hiếu động, thông minh, thaät thaø * Baøi - HS đọc yêu cầu - HS quan saùt tranh minh hoïa SGK - HS kể lại câu chuyện vả tả ngoại hình nhân vaät - Nhận xét, tuyên dương HS tốt CUÛNG COÁ : - HS nhắc lại tên bài vừa học + Khi tả ngoại hình nhân vật cần miêu tả gì? + Tại tả ngoại hình nên tả đặc ñieåm tieâu bieåu - Nhaän xeùt tuyeân döông - GDHS: Khi tả ngoại hình nhân vật cần dùng từ đặt câu cho đúng và hoàn chỉnh NHAÄN XEÙT - DAËN DOØ: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Về nhà học thuộc phần Ghi nhớ, viết lại bài tập vào - Chuẩn bị bài - HS đọc yêu cầu - Quan saùt tranh minh hoïa - HS thi keå - HS neâu - HS trả lời - HS trả lời (44)
- Xem thêm -

Xem thêm: GA LOP 4 T2 MOI, GA LOP 4 T2 MOI