0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả thực thi chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

178 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN HỒI YẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Dương Nga NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Trần Hoài Yến i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Dương Nga - người tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, thầy, giáo Bộ mơn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế Nông nghiệp phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Trần Hoài Yến ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ ix Danh mục hộp ix Danh mục sơ đồ ix Trích yếu luận văn x Thesis abtract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp luận văn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Chính sách bảo trợ xã hội 10 2.1.3 Nội dung đánh giá kết thực thi sách bảo trợ xã hội 19 2.1.4 Tiêu chí, tiêu đánh giá kết thực thi sách 26 2.1.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết thực thi sách bảo trợ xã hội 28 2.2 Cơ sở thực tiễn 30 2.2.1 Thực tiễn thực thi sách bảo trợ xã hội số nước giới 30 2.2.2 Kinh nghiệm thực thi sách bảo trợ xã hội nước .32 2.2.3 Một số nghiên cứu có liên quan 35 iii 2.2.4 Bài học kinh nghiệm thực chi sách bảo trợ xã hội huyện Gia Lâm 36 Phần Phương pháp nghiên cứu 38 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 38 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm 39 3.2 Phương pháp nghiên cứu 42 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 42 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 42 3.2.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 44 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 45 Phần Kết nghiên cứu 48 4.1 Tổng quan sách bảo trợ xã hội huyện Gia Lâm 48 4.1.1 Chính sách trợ cấp thường xuyên hàng tháng 48 4.1.2 Cấp thẻ bảo hiểm y tế 49 4.1.3 Chính sách trợ giúp giáo dục, đào tạo tạo việc làm .50 4.1.4 Chính sách hỗ trợ chi phí mai táng 51 4.1.5 Chính sách bảo trợ xã hội cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội 51 4.1.6 Chính sách hỗ trợ tiền điện 53 4.1.7 Tổng hợp đối tượng hưởng trợ giúp bảo trợ xã hội thường xuyên 54 4.2 Đánh giá kết thực thi sách bảo trợ xã hội huyện Gia Lâm, thành phố hà nội 57 4.2.1 Tổ chức thực sách 57 4.2.2 Kết thực thi sách bảo trợ xã hội địa bàn huyện Gia Lâm 72 4.2.3 Đánh giá số ảnh hưởng, tác động sách bảo trợ xã hội tới sống người trợ giúp 100 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới thực thi sách bảo trợ xã hội huyện Gia Lâm 103 4.3.1 Yếu tố ảnh hưởng từ đối tượng hưởng lợi 103 4.3.2 Các yếu tố từ chế, cơng cụ sách 107 4.3.3 Các yếu tố trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, phong tục tập quán 115 iv 4.4 Định hướng số giải pháp tăng cường thực thi sách bảo trợ xã hội huyện Gia Lâm 116 4.4.1 Định hướng tăng cường thực thi sách bảo trợ xã hội 116 4.4.2 Một số giải pháp thực thi sách bảo trợ xã hội 117 Phần Kết luận kiến nghị 122 5.1 Kết luận 122 5.2 Kiến nghị 123 5.2.1 Kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh Xã hội 123 5.2.2 Kiến nghị với UBND thành phố Hà Nội 123 5.2.3 Đối với Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội 124 5.2.4 Đối với Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Gia Lâm 124 5.2.5 Đối với UBND xã, thị trấn 124 Tài liệu tham khảo 125 Phụ lục 130 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ASXH An sinh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTXH Bảo trợ xã hội ĐBKK Đặc biệt khó khăn ĐTNC Đơn thân nuôi KCB Khám chữa bệnh LĐTBXH Lao động - Thương binh Xã hội NCC Người có cơng NCT Người cao tuổi NKT Người khuyết tật TCXH Trợ cấp xã hội TEMC Trẻ em mồ côi TGXH Trợ giúp xã hội UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng chọn mẫu điều tra đề tài 44 Bảng 4.1 Quy định đối tượng bảo trợ xã hội cá nhân, gia đình nhận ni dưỡng cộng đồng 52 Bảng 4.2 Tổng hợp đối tượng bảo trợ xã hội huyện Gia Lâm .55 Bảng 4.3 Tổng hợp đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng huyện Gia Lâm năm 2014-2016 56 Bảng 4.4 Dự toán chi ngân sách 2014 - 2016 (Chi trợ cấp bảo trợ xã hội) 58 Bảng 4.5 Tiếp cận thông tin sách, chất lượng tuyên truyền sách bảo trợ xã hội 61 Bảng 4.6 Đánh giá lực phối hợp tổ chức triển khai hoạt động bảo trợ xã hội huyện Gia Lâm 63 Bảng 4.7 Tổng hợp kết giải sách bảo trợ xã hội năm 2016 71 Bảng 4.8 Loại hộ trình độ đối tượng bảo trợ xã hội điều tra 74 Bảng 4.9 Tình trạng thân, sức khỏe khả lao động đối tượng điều tra 75 Bảng 4.10 Các sách người cao tuổi hưởng 76 Bảng 4.11 Cơ cấu theo độ tuổi dạng tật người khuyết tật .78 Bảng 4.12 Số liệu trẻ em mồ côi hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên hàng tháng huyện Gia Lâm từ 2014-2016 80 Bảng 4.13 Người nhiễm HIV nhận trợ giúp xã hội từ 2014-2016 82 Bảng 4.14 Người đơn thân nuôi hưởng trợ giúp xã hội từ 2014-2016 83 Bảng 4.15 Tỷ lệ bao phủ sách 84 Bảng 4.16 Kết tham gia bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội từ 2014-2016 huyện Gia Lâm 85 Bảng 4.17 Chính sách hỗ trợ mai táng phí bảo trợ xã hội 2014-2016 88 Bảng 4.18 Kết thực sách hỗ trợ tiền điện cho đối tượng bảo trợ xã hội từ 2015-2016 88 Bảng 4.19 Chính sách hỗ trợ hộ gia đình nghèo có người già yếu ốm đau, người mắc bệnh hiểm nghèo khơng có khả lao động nghèo 89 Bảng 4.20 Nhận biết sách bảo trợ xã hội đối tượng địa bàn huyện Gia Lâm 90 vii Đánh giá lực phối hợp bên liên quan tổ chức triển khai hoạt động bảo trợ xã hội (đánh dấu x ô tương ứng) - Mức độ tổ chức HD áp dụng sách, quy định Rất tốt - Mức độ hoàn thành báo cáo, yêu cầu Rất tốt ếu Y ếu Y Rất yếu Rất yếu - Mức độ áp dụng sách, quy định Rất yếu Rất tốt - Chế độ giám sát đánh giá bên liên quan Rất tốt Tốt 3.TB Yếu Rất yếu * Bố trí huy động nguồn lực Đánh giá cơng tác bố trí huy động nguồn lực để thực sách bảo trợ xã hội địa phương (đánh dấu x ô tương ứng) * Nếu đánh giá mức yếu xin vui lòng cho biết mức độ đáp ứng yêu cầu……% - Mức độ đáp ứng đủ nguồn lực Rất tốt Yếu Rất tốt Yếu Có chế huy động nguồn lực bên ngồi ngân sách khơng ? Có Khơng * Giám sát, đánh giá Cơ quan chịu trách nhiệm công tác giám sát, đánh giá sách bảo trợ xã hội Trung ương (Bộ/ngành) Sở LĐTBXH thành phố UBND huyện ………………………… 10 Hiệu lực, hiệu công tác giám sát, đánh giá ? Rất tốt Tốt 3.TB Yếu Rất yếu * Các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi sách 131 11 Nguồn kinh phí cho thực thi sách ? Đủ kịp thời Đủ thường chậm 12 Đánh giá lực lý điều phối cán thực thi tổ chức triển khai thực sách bảo trợ xã hội - Năng lực triển khai hoạt động hỗ trợ Rất tốt Tốt 3.TB Yếu Rất yếu - Năng lực quản lý chương trình Rất tốt Tốt 3.TB Yếu Rất yếu - Năng lực quản lý nhân Rất tốt Tốt 3.TB Yếu Rất yếu - Năng lực quản lý tài Rất tốt Tốt 3.TB Yếu Rất yếu - Năng lực giám sát đánh giá Rất tốt Tốt 3.TB Yếu Rất yếu 13 Đánh giá lực quản lý thay đổi cán thực thi sách BTXH - Năng lực ứng phó thay đổi tài nhân Rất tốt Tốt 3.TB Yếu Rất yếu - Khả ứng phó có thay đổi bên ngồi Rất tốt Tốt 3.TB Yếu Rất yếu - Mức độ thơng tin kịp thời có thay đổi Rất tốt Tốt 3.TB Yếu Rất yếu - Mức độ điều chỉnh tổ chức hoạt động phù hợp với thay đổi Rất tốt Tốt 14 Nếu có, khó khăn gặp phải thực thi sách ? Người dân sinh sống, phân tán, khó tuyên truyền, vận động 132 Trình độ dân trí người dân cịn thấp nên khó tiếp cận sách hỗ trợ Khác……………………………………………………… 15 Người dân có tích cực hưởng ứng sách khơng ? Hưởng ứng tích cực phối hợp Được hỗ trợ tham gia, khơng tích cực hưởng ứng Khơng quan tâm đến sách hỗ trợ 16 Có hài lịng mức TGXH thường xun cho đối tượng BTXH nay? - Mức độ từ thấp đến cao (đánh dấu x vào ô) Không hài lịng 17 Những sách bảo trợ xã hội có tác động tới đối tượng ? Tác động nhiều 18 Những khó khăn trình thực thi sách bảo trợ xã hội cộng đồng? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………… 19 Ý kiến đề xuất ơng/bà để hồn thiện nâng cao hiệu thực thi sách bảo trợ xã hội thời gian tới? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………… XIN CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ ! 133 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI I THÔNG TIN CHUNG NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN: Họ tên: ……………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………… Trình độ văn hóa:…………………… Quan hệ với đối tượng BTXH:………… I THÔNG TIN CHUNG HỘ: Họ tên chủ hộ…………………………………… Giới tính: ……… (Nam = 1; Nữ = 2) Số người hộ: ………………… Phân loại hộ: Nghèo: Cận nghèo: Không nghèo: Tình trạng nhà ở: (đánh dấu x vào tương ứng) Nhà kiên cố Nhà bán kiên cố Nhà thiếu kiên cố Hộ có hỗ trợ tiền điện hàng tháng không? Thiết bị thông tin sử dụng (đánh dấu x) Điện thoại cố định, DĐ Loa đài thôn, xã Đài (radio) Sách báo hành ngà II THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG BTXH Họ tên:……………………………………………………………… Tuổi…………………………………… Giới tính: ………… (Nam = 1; Nữ = 2) Quan hệ với người vấn:……………………… 6.Trình độ chuyên m Trình độ văn hóa: (đánh dấu x vào tương ứng) 1.Chưa qua đào tạo 1.Không biết chữ 2.Sơ cấp nghề 2.Biết đọc, viết 3.Công nhân KT 3.Tốt nghiệp TH Tình khỏe đối 7.Tình trạng nhân8.của đối trạng tượngsức BTXH tượng BTXH ? 1.Có vợ/chồng 2.Chưa có vợ/chồng Kém 134 Tốt Bình thường 9.Tình trạng sinh sống ? 1.Sống cái/người thân 2.Sống vợ/chồng 3.Sống độc thân 11.Thuộc đối tượng BTXH sau ? 12 Dạng khuyết tật (chỉ dành cho NKT) Người cao tuổi 1.Tật vận độ NCT cô đơn nghèo 2.Thần kinh Người đơn thân nuôi Trẻ em mồ cơi 3.Trí tuệ Người khuyết tật 4.Nhìn Khác………………………… 13 Ơng/bà hưởng chế độ sách sau ? Chế độ bảo hiểm xã hội (hưu trí, sức, trợ cấp BHXH) Chế độ ưu đãi xã hội (người có cơng) Chế độ BTXH hàng tháng Khác…………………………………… 15 Nguồn sống ông/bà dựa vào khoản nào? Thu nhập từ lao động Lương hưu, sức 16 Ông/bà biết sách ưu đãi sau đây? Hỗ trợ thẻ BHYT Khám chữa bệnh Tư vấn y tế, sức khỏe, pháp luật TGXH thường xuyên hàng tháng Khác……………………………… 135 5.Nghe nói 17 Ơng/bà hưởng sách ưu đãi sau đây? 1.Hỗ trợ thẻ BHYT 2.Khám chữa bệnh 3.Tư vấn y tế, sức khỏe, pháp luật 4.Tạo việc làm Khác…………………………… 18 Ơng/bà có tham gia vào hoạt động văn hóa thể thao khơng? Có Không * Nếu không cho biết lý do: 2.1 Sức khỏe yếu 2.2.Khơng có tiền đóng phí hội 2.3 Khơng có thời gian 19 Ơng/bà cho biết chế độ BTXH hưởng Cao Thấp 3.Trung bình 21 Các hỗ trợ có làm thay đổi sống ông (bà) không? 28.1 Về kinh tế: - Nâng cao rõ rệt (1) - Có cải thiện chưa nhiều (2) - Chưa đánh giá (3) 28.3 Về đời sống tinh thần: - Nâng cao rõ rệt (1) 28.4 Về tiếp cận cơng trình cơng cộng, giao thơng: - - Có cải thiện chưa nhiều (2) - - Chưa đánh giá (3) 22 Các khoản tiền nhận từ chế độ trợ giúp xã hội có ảnh hưởng đến đời sống ông/bà: (ghi số thích hợp vào ô: ảnh hưởng chút; ảnh hưởng hoàn toàn) Tác động từ thấp đến cao Đảm bảo mức sống tổi thiểu, khơng rơi vào nghèo Có điều kiện ăn uống tốt hơn, dinh dưỡng đảm bảo Có điều kiện mua sắm thêm đồ đạc phục vụ sống 136 Có điều kiện để giao tiếp xã hội Giữ vị xã hội (không bị xem sống nhờ) Khác……………… 24 Thời gian chi trả có thống định kỳ tháng hay tùy thuộc vào thời gian thông báo địa phương ? 23 Nhận trợ cấp BTXH hàng tháng, người thực chi trả cho ông (bà) ? Cán LĐTBXH trực tiếp chi trả ? 1.Định kỳ vào đầu Thông qua Ban chi trả chế độ UBND xã? 2.Tùy theo thông 26 Bản thân đối tượng BTXH hay đại diện hộ gia đình nhận tiền TGXH hàng tháng? 25 Địa điểm quy định nhận tiền trợ cấp BTXH ? 1.Bản thâ Tại UBND xã Tại Nhà văn hóa thơn 2.Người tr Tại nhà 27 Khi nhận tiền có trình sổ lĩnh tiền trợ cấp hành tháng khơng ? Có 29 Nếu thấy cần thiết nên thay đổi hình thức nào? Tại nhà Tại trụ sở thôn Chuyển vào thẻ ATM 31 Hình thức tun truyền mà ơng bà tiếp cận được? Phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp Phổ biến họp Phổ biến trực tiếp cán sách Tự tìm hiểu qua tivi, báo đài, internet Loa truyền 33 Ơng (bà) có biết rõ quy định quy 34 Nếu biết Ơng (bà) có đánh giá trình xét duyệt trợ cấp xã hội hàng quy trình xét duyệt trợ cấp xã hội hàng tháng địa phương? tháng địa phương không? 1.Thực 1.Biết rõ 2.Thực không 2.Biết chưa đầy đủ 3.Khơng biết 137 35 Ơng (bà) có phải làm hồ sơ nhiều lần để hưởng trợ cấp hàng tháng không ? Một lần Hơn lần 36 Đánh giá ông (bà) tinh thần thái độ cán làm cơng tác xã hội 1.Nhiệt tì 2.Chưa n 3.Thiếu t Nếu phải làm nhiều lần nêu lý do:…………… 37 Ông/bà đánh giá quan tâm, tạo điều kiện quyền địa phương việc TGXH cho đối tượng? Tốt Trung bình Kém 38 Với mức trợ cấp xã hội tại, ơng/bà hài lịng chưa, mức độ (ghi số thích hợp vào ơ: khơng hài lịng; hồn tồn hài lịng) Hài lịng từ thấp đến cao Nêu lý do………………………………… 39 Các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe quan tâm, thăm hỏi quyền địa phương, hội, đồn thể có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần chất lượng sống ông bà?s Cuộc sống có ý nghĩa, có ích, đóng góp nhiều cho xã hội, gia đình, cháu Được nhà nước, xã hội quan quan tâm trọng dụng Tinh thần sảng khoái, sức khỏe chăm sóc Được gia đình, kính trọng Mở rộng giao tiếp, thêm kiến thức, kinh nghiệm Khác……………………… 40 Ơng/bà gặp phải khó khăn nào? Vốn, sản xuất Kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất Khám chữa bệnh, chăm sóc SK Học văn hóa Học nghề Việc làm Tiếp cận thông tin, phương tiện đại chúng Tiếp cận công trình cơng cộng, tham gia giao thơng Trợ giúp NKK sinh hoạt 42 Ngồi sách trợ cấp xã hội thường xun, địa phương ơng bà có sách hỗ trợ khác khơng? Có Khơng Nếu có, sách gì:…………………… XIN CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ ! 138 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2014 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội sống cộng đồng sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010; Căn Luật người cao tuổi ngày 23/11/2009; Căn Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội; Căn Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động giải thể sở bảo trợ xã hội; Căn Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 liên Bộ: Lao động Thương binh Xã hội - Tài hướng dẫn thực số điều Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ; Xét đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội Tờ trình số 1356/TTr-LĐTBXH ngày 05/6/2015 việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội sống cộng đồng sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội; Báo cáo thẩm định số 1474/STP-VBPQ ngày 03/6/2015 Sơ Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều Sửa đổi, bổ sung Điều Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2014 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo 139 trợ xã hội sống cộng đồng sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội: “Điều Hệ số để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội sau: Hệ số trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội sống cộng đồng xã, phường, thị trấn quản lý: (Phụ lục số 1) Hệ số trợ cấp, mai táng phí đối tượng sở bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh Xã hội quản lý: (Phụ lục số 2).” Điều Hiệu lực thi hành ký Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Đối với đối tượng bảo trợ xã hội cộng đồng: thực từ ngày 01/01/2015 Đối với đối tượng bảo trợ xã hội sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội: thực từ ngày Quyết định có hiệu lực Điều Chánh Văn phịng UBND Thành phố; Giám đốc Sở: Lao động Thương binh Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc sở bảo trợ xã hội; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: Như điều 3; Bộ LĐTB&XH (để báo cáo); - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP (để báo cáo); - TT Thành ủy; TT HĐND TP (để báo cáo); Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); Các đ/c PCT UBND TP; Cục Kiểm tra văn (Bộ Tư pháp); Cổng thông tin điện tử CP; Trung tâm Tin học Công báo TP; Cổng giao tiếp điện tử TP; VPUB: PCVP Đỗ Đình Hồng phòng VX, TH, KT; - Lưu VT, VX(Ngọc) 140 Nguyễn Văn Sửu HỆ SỐ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BTXH SỐNG TẠI CỘNG ĐỒNG (Kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 UBND Thành phố) TT Đối tượng ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Đối tượng quy định Khoản Điều Nghị định 136/2013/NĐ-CP: Trẻ em 16 tuổi khơng có nguồn ni dưỡng thuộc trường hợp sau: - Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm ni; - Mồ côi cha mẹ; - Mồ côi cha mẹ người cịn lại tích theo quy định pháp luật; - Mồ côi cha mẹ người cịn lại hưởng chế độ chăm sóc, ni dưỡng sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; - Mồ cơi cha mẹ người cịn lại thời gian chấp hành án phạt tù trại giam chấp hành định xử lý vi phạm hành trường giáo dưỡng, sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc; - Cả cha mẹ tích theo quy định pháp luật; - Cả cha mẹ hưởng chế độ chăm sóc, ni dưỡng sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; - Cả cha mẹ thời gian chấp hành án phạt tù trại giam chấp hành định xử lý vi phạm hành trường giáo dưỡng, sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc; - Cha mẹ tích theo quy định pháp luật người lại hưởng chế độ chăm sóc, ni dưỡng sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; - Cha mẹ tích theo quy định pháp luật người lại thời gian chấp hành án phạt tù trại giam chấp hành định xử lý vi phạm hành trường giáo dưỡng, sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc; - Cha mẹ hưởng chế độ chăm sóc, ni dưỡng sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội người lại thời gian chấp hành án phạt tù trại giam chấp hành định xử lý vi phạm hành trường giáo dưỡng, sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc 1.1 Dưới tuổi 1.2 Từ đến 16 tuổi Đối tượng quy định Khoản Điều Nghị định 136/2013/NĐ-CP: Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc trường hợp quy định 141 Hệ số Khoản Điều Nghị định 136/2013/NĐ-CP mà học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn thứ Đối tượng quy định Khoản Điều Nghị định 136/2013/NĐ-CP gồm: - Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; - Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo khơng cịn khả lao động mà khơng có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có cơng hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác 3.1.Dưới tuổi 3.2.Từ đến 16 tuổi 3.3.Từ 16 tuổi trở lên Đối tượng quy định Khoản Điều Nghị định 136/2013/NĐ-CP gồm: - Người đơn thân nghèo nuôi 16 tuổi; - Trường hợp học, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn thứ áp dụng đến 22 tuổi I 4.1 Nuôi 4.2 Nuôi trở lên Đối tượng quy định Khoản Điều 20 Nghị định 136/2013/NĐ-CP: Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, ni dưỡng trẻ em mồ cơi nguồn ni dưỡng: 5.1 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tuổi 5.2 Nhận chăm sóc, ni dưỡng trẻ em từ đến 16 NGƯỜI CAO TUỔI Đối tượng quy định Điểm a Khoản Điều Nghị định 136/2013/NĐ-CP: Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo khơng có người có nghĩa vụ quyền phụng dưỡng có người có nghĩa vụ quyền phụng dưỡng người hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng 1.1 Từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi 1.2 Từ đủ 80 tuổi trở lên Đối tượng quy định Điểm b Khoản Điều Nghị định 136/2013/NĐ-CP: Người từ đủ 80 tuổi trở lên khơng có lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng, trợ cấp xã hội tháng Đối tượng quy định Điểm c Khoản Điều Nghị định 136/2013/NĐ-CP: Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo khơng có người có nghĩa vụ 142 II quyền phụng dưỡng, khơng có điều kiện sống cộng đồn kiện tiếp nhận vào sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhận chăm sóc cộng đồng Đối tượng quy định Khoản Điều 20 Nghị định 136/201 Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, ni dưỡng người cao hộ nghèo khơng có người có nghĩa vụ quyền phụng dưỡng điều kiện sống cộng đồng, có người nhận chăm só đồng NGƯỜI KHUYẾT TẬT Đối tượng quy định Khoản Điều 16 Nghị định 28/2012/NĐ1.1 Người khuyết tật nặng 1.2 Người khuyết tật nặng 1.3 Người khuyết tật đặc b 1.4 Người khuyết tật đặc biệt Đối tượng quy định Khoản Điều 17 Nghị định 28/2012/N trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng người khuyết tật đặc biệt nặ khuyết tật nặng thuộc diện: 2.1 Đang mang thai n 2.2 Đang mang thai nuô 2.3 Đang nuôi từ hai t Đối tượng quy định Khoản Điều 17 Nghị định 28/2012/N trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho gia đình trực tiếp nu chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng (tính cho người đặc biệt nặng mà gia đình trực tiếp nuôi dưỡng) Đối tượng quy định Khoản Điều 17 Nghị định 28/2012/N trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng gia đình đáp ứng đ kiện (tại Điều 19 Nghị định 28/2012/NĐ-CP): 4.1 Nhận nuôi dưỡng, chăm só 4.2 Nhận ni dưỡng, chăm sóc từ hai người khuyết tật đặc trở lên II HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ TT Đối tượng quy định Khoản 1, Khoản Điều 25 Nghị 5.400.000 định 136/2013/NĐ-CP: Hỗ trợ chi phí mai táng đối đồng tượng bảo trợ xã hội chết: 143 PHỤ LỤC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BTXH Thành phần hồ sơ Bản Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội (theo mẫu) x Bản sổ hộ đối tượng văn xác nhận công an cấp xã (Theo mẫu) Biên họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội (theo mẫu) Công văn đề nghị cấp xã - Số lượng hồ sơ: 01 Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Nơi tiếp nhận trả kết Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND cấp huyện - Lệ phí: Khơng Quy trình xử lý cơng việc Trình tự Nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND cấp huyện Tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận, hẹn ngày bàn giao hồ sơ cho phòng Lao động - TBXH Thẩm định hồ sơ Lãnh đạo Phòng LĐTBXH xác nhận UBND huyện phê duyệt Quyết định 144 Đóng dấu, vào sổ trả kết cho Bộ phận tiếp nhận trả kết Trả kết cho công dân Cơ sở pháp lý Luật Người cao tuổi; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ quy định sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ quy định sách trợ giúp xã hội đơí với đối tượng bảo trợ xã hội Hồ sơ lưu - Giải chế độ hàng tháng cho đối tượng người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên khơng có lương hưu, khơng có trợ cấp bảo hiểm xã hội, gồm thành phần sau: - Quyết định hưởng chế độ hàng tháng cho đối tượng người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên khơng có lương hưu, khơng có trợ cấp bảo hiểm xã hội - Hồ sơ lưu Phòng Lao động thương binh Xã hội, không thời hạn 145 ... luận thực tiễn đánh giá kết thực thi sách bảo trợ xã hội Đánh giá thực trạng kết thực thi bảo trợ xã hội địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới kết thực thi sách bảo. .. cứu sách trợ giúp xã hội thường xuyên đối tượng bảo trợ xã hội cộng đồng (chính sách bảo trợ xã hội thường xuyên cộng đồng) huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, kết thực thi sách bảo trợ xã hội thường... luận, thực tiễn kết thực thi sách bảo trợ xã hội huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu a Phạm vi không gian Đề tài nghiên cứu thực địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả thực thi chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá kết quả thực thi chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội