0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của quy hoạch chè đối với các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn tỉnh sơn la

151 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN LAN HƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯƠNG HOAT ĐÔNG TUYÊN TRUYÊN VÀ HÔ TRƠ CHINH SÁCH THUÊ CHO NGƯƠI NÔP THUÊ TAI CUC THUÊ TINH BĂC GIANG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hữu Cường NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Lan Hương i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn cố gắng thân tơi cịn nhận giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Hữu Cường, người tận tình bảo, hướng dẫn tơi thực hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô trường Học Viện Nơng nghiệp Việt Nam, Khoa Kế tốn Quản trị kinh doanh, Bộ môn Marketing, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình nghiên cứu đề tài Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp./ Bắc Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Lan Hương ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Muc luc iii Danh mục từ viết tắt vi Danh muc bang vii Danh muc sơ đồ, ảnh ix Danh muc sơ đồ, ảnh ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tưởng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 Phần Cơ sở lý luận thực tiễn hoạt động tuyên truyền hỗ trợ chinh sach thuê cho nôp thuê .4 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Nội dung nghiên cứu hoạt động tuyên truyền hỗ trợ NNT .5 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng hoạt động tuyên truyền hỗ trợ sách thuế cho NNT 13 2.2 Cơ sở thực tiễn 14 2.2.1 Bài học kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền hỗ trợ NNT số nước giới 14 2.2.2 Bài học kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế khác nước 21 iii 2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục thuế tỉnh Bắc Giang 22 2.3.1 Về những cải cách liên quan đến cấu tổ chức .22 2.3.2 Dịch vụ người nộp thuế .24 2.3.3 Quản lý mối quan hệ với người nộp thuế 25 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 27 3.1.1 Giới thiệu đặc điểm địa bàn tỉnh Bắc Giang 27 3.1.2 Giới thiệu Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 31 3.1.3 Giới thiệu phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 34 3.2 Phương pháp nghiên cứu 35 3.2.1 Phương pháp chọn điểm chọn mẫu nghiên cứu 35 3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu 36 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 37 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 37 3.2.5 Các tiêu đánh giá 38 Phần Thực trạng kết hoat động tuyên truyền hỗ trợ sách thuế cho người nộp thuế Cục thuế tỉnh Bắc Giang 39 4.1 Thực trạng hoạt động tuyên truyền hỗ trợchính sách thuế cho người nộp thuế Cục thuế tỉnh Bắc Giang 39 4.1.1 Xây dựngkế hoạch hoạt động tuyên truyền hỗ trợ sách thuế cho người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 39 4.1.2 Triển khai hoạt động tuyên truyền hỗ trợ sách thuế cho người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Bắc Giang .40 4.2 Kết thực hoạt động tuyên truyền hỗ trợ sách thuế cho người nộp thuế Cục thuế tỉnh Bắc Giang .46 4.2.1 Kết thực hoạt động tuyên truyền sách thuế Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 46 4.2.2 Kết thực hoạt động hỗ trợ sách thuế cho người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 59 4.2.3 Kết thu thuế địa bàn điều kiện thực chế tự khai, tự nộp 73 iv 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động tuyên truyên hỗ trợ sách thuế cho người nộp thuế 77 4.3.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyên truyền 77 4.3.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ người nộp thuế .82 4.4 Định hướng giải pháp tăng cường hoạt động tuyên truyền hỗ trợ sách thuế cho người nộp thuế 86 4.4.1 Định hướng hoạt động hoạt động tuyên truyền hỗ trợ sách thuế cho người nộp thuế 86 4.4.2 Giải pháp tăng cường hoạt động tuyên truyền hỗ trợ sách thuế người nộp thuế 89 Phần Kết luận kiến nghị 97 5.1 Kết luận 97 5.2 Kiến nghị 98 5.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế 98 5.2.2 Kiến nghị với Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 99 Tài liệu tham khảo 101 Phụ lục 102 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt MST Mã số thuế NNT Người nộp thuế TTHT Tuyên truyền hỗ trợ TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh NSNN Ngân sách nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân TCVN TCVN NĐ-CP Nghị định phủ TT Thông tư vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2015 .28 Bảng 3.2 Cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Bắc Giang năm 2015 28 Bảng 3.3 Cơ cấu vốn đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang năm 2015 29 Bảng 3.4.Bảng tổng hợp thuhút vốn đầu tư năm 2015 29 Bảng 3.5.Cơ cấu nguồn nhân lực Phòng TTHT NNT 35 Bảng 3.6 Số lượng NNT tham gia khảo sát, điều tra 36 Bảng 4.1 Kế hoạch hoạt động truyên truyền hỗ trợ 40 Bảng 4.2 Một số nội dung phối hợp tuyên truyền với Đài truyền hình Bắc Giang 41 Bảng 4.3 Kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại 43 Bảng 4.4 Kết thực tuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp 47 Bảng 4.5 Kết thực rà soát Pano- Apphich 49 Bảng 4.6 Kết Tuyên truyền qua Ban tuyên giáo tỉnh uỷvà Báo Bắc Giang 49 Bảng 4.7 Kết thực tuyên truyền qua Đài truyền hình tỉnh .50 Bảng 4.8 Kết đưa tin, website Cục Thuế 50 Bảng 4.9 Cơ cấu Người nộp thuế cục Thuế tỉnh Bắc Giang quản lý 51 Bảng 4.10 Kết tổ chức hội nghị tập huấn sách thuế 52 Bảng 4.11 Kết tổ chức Hội nghị tôn vinh người nộp thuế .53 Bảng 4.12 Kết khảo sát tiếp cận/xem/tham dự hình thức tuyên truyền 55 Bảng 4.13 Kết khảo sát chất lượng hội nghị tập huấn 55 Bảng 4.14 Kết đánh giá chất lượng tuyên truyền qua Website 56 Bảng 4.15 Kết đánh giá tuyên truyền qua Đài truyền hình 57 Bảng 4.16 Kết khảo sát tuyên truyền qua Báo Bắc Giang .57 Bảng 4.17 Kết khảo sát tuyên truyền qua Bản tin Ban tuyên giáo tỉnh uỷ .58 Bảng 4.18 Kết tuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp 58 Bảng 4.19 Bảng kế nhận xử lý hồ sơ khai thuế 59 Bảng 4.20 Hướng dẫn, giải đáp sách thuế trực tiếp cho người nộp thuế quan thuế 60 Bảng 4.21 Kết quản hướng dẫn, giải đáp cho người nộp thuế qua điện thoại 61 vii Bảng 4.22.Hướng dẫn, giải đáp cho người nộpthuế văn 62 Bảng 4.23 Kết tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế 63 Bảng 4.24 Hướng dẫn, giải đápchính sách thuế cho người nộp thuếthơng qua tổ chức hội nghị 64 Bảng 4.25 Tổng hợp kết khảo sát ý kiến đánh giá hoạt động hỗ trợ sách thuế cho NNT Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 72 Bảng 4.26 Ưu – nhược điểm hình thức hỗ trợ sách thuế cán làm việc Phòng TTHT NNT – Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 73 Bảng 4.27 Bảng kết thu ngân sách địa bàn năm 2013- 2015 75 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, ẢNH, BẢN ĐỒ Sơ đồ 2.1 Mơ hình hệ thống thụ lý tư vấn thuế Nhật 15 Sơ đồ 2.2 Hệ thông tuyên truyền tư vấn điện thoại Cục Thuế Nhật Bản 16 Bản đồ 3.1 Bản đồ địa lý địa giới hành tỉnh Bắc Giang 27 Ảnh 3.2 Quang cảnh khu công nghiệp địa bàn tỉnh 30 Sơ đồ 3.3 Hệ thống tổ chức máy ngành thuế tỉnh Bắc Giang 33 Sơ đồ 4.1 Quy trình hỗ trợ NNT theo chế Một cửa 66 ix Mẫu số 01/TTHT-KH TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NNT NĂM 20 STT Hình thức thực (1) (2) Kế hoạch Tuyên truyền Tuyên truyền phươngthuế tiện truyền thông (Số tin, bài, tiểu phẩm, phóng sự, văn bản, ): 1.1 + Truyền hình + Phát + Báo, tạp chí (báo giấy, báo mạng) + Trang thông tin điện tử ngành thuế 1.2 Tổ chức họp báo Các chương trình phối hợp với quan tuyên giáo để 1.3 tuyên truyền thuế + Hội nghị + Tin Tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền hỗ trợ 1.4 Tổng cục Thuế biên soạn phát cho NNT 103 + Số loại tài liệu, ấn phẩm + Số lượng loại tài liệu, ấn phẩm phát 1.5 Tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế biên soạn phát cho NNT + Số loại tài liệu, ấn phẩm + Số lượng loại tài liệu, ấn phẩm phát 1.6 2.1 Các hình thức tuyên truyền khác Kế hoạch Hỗ trợ NNT Tổ chức tập huấn cho NNT - Số lớp tập huấn - Số lượt người tham dự 2.1 Tổ chức đối thoại với NNT - Số buổi đối thoại - Số lượt người tham dự Kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ - Số điều tra, khảo sát - Số lượt người tham gia trả lời câu hỏi điều tra, khảo sát Hoạt động kiểm tra (số kiểm tra) 104 Mẫu số 02/TTHT-TH TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ ……, ngày … tháng … năm …… PHIẾU ĐỀ NGHỊ GIẢI ĐÁP, KIẾN NGHỊ I THÔNG TIN VỀ NNT ĐỀ NGHỊ GIẢI ĐÁP, KIẾN NGHỊ Họ tên người đề nghị: Doanh nghiệp Mã số thuế Địa Số điện thoại AI NÔI DUNG ĐỀ NGHỊ GIẢI ĐÁP, KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Chữ ký) Họ tên BI NỘI DUNG CƠ QUAN THUẾ GIẢI ĐÁP …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 105 Mẫu số 03/TTHT-TH TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ ……, ngày … tháng … năm …… PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng hội nghị tập huấn, đối thoại) Để ngày nâng cao chất lượng hoạt động tập huấn, đối thoại, hướng dẫn vấn đề thuế cho NNT, Cơ quan Thuế mong nhận ý kiến Ông/Bà Xin Ông/Bà đánh dấu vào ô cho phù hợp: Thông tin cho cung cấp hội nghị, tập huấn/đối thoại: Thông tin Rất đầy đủ chi chưa đầy đủ tiết Cách thức trình bày giảng viên/cán giải đáp: Khá rõ ràng Chấp nhận Rất rõ ràng dễ hiểu dễ hiểu Khơng rõ ràng, khó hiểu Chất lượng giải đáp vướng mắc giảng viên/cán giải đáp: Chấp nhận Không rõ ràng, Rất rõ ràng không thỏa đáng đầy đủ Thời gian tổ chức: Vừa đủ Các ý kiến khác: Cơ quan Thuế trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp Ơng/Bà Xin vui lịng gửi lại phiếu cho ban tổ chức gửi Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục Thuế theo địa chỉ: Vụ/Phòng/Đội Tuyên truyền Hỗ trợ NNT Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục Thuế Mẫu số 04/TTHT-TH TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TẬP HUẤN/ĐỐI THOẠI Nội dung/Chủ đề tập huấn/đối thoại: Số người tham dự: Thời gian Hội nghị: …………… (từ ngày… đến ngày…… ) Các nội dung vướng mắc giải đáp trực tiếp STT Nội dung câu hỏi Các nội dung hẹn trả lời sau STT Nội dung câu hỏi dung theo sắc thuế …, ngày … tháng … năm… CÁN BỘ TỔNG HỢP (Chữ ký) Họ tên 107 Mẫu số 05/TTHT-TH TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ (Dùng hội nghị tập huấn, đối thoại) Tên hội nghị tập huấn/đối thoại: Thời gian tổ chức:……… Địa điểm:…… Số lượng người tham gia hội nghị: Số phiếu đánh giá: Kết ý kiến đánh giá: STT Nội dung ý kiến (1) (2) Thông tin cung cấp: - Rất đầy đủ, chi tiết - Khá đầy đủ - Chấp nhận - Thơng tin chưa đầy đủ Cách thức trình bày giảng viên/cán g - Rất rõ ràng, dễ hiểu - Khá rõ ràng, dễ hiểu - Chấp nhận - Khơng rõ ràng, khó hiểu Chất lượng giải đáp vướng mắc giảng v giải đáp - Rất rõ ràng, đầy đủ - Khá rõ ràng, đầy đủ - Chấp nhận - Không rõ ràng, không thỏa đáng Thời gian tổ chức - Vừa đủ - Quá dài - Thiếu thời gian …, ngày tháng năm 20 CÁN BỘ TỔNG HỢP (Chữ ký) 108 Mẫu số 06/TTHT-BC TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ BÁO CÁO Kết hoạt động tuyên truyền hỗ trợ NNT Quý …… năm 20 Kính gửi:………………………………… STT Nội dung Kết hoạt động Tuyên truyền Tuyên truyền phương tiện truyền thông: (Số tin, bài, tiểu phẩm, phóng sự, ) + Truyền hình 1.1 + Phát + Báo, tạp chí (báo giấy, báo mạng) + Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế/Cục Thuế 1.2 Tổ chức họp báo (Số họp báo) Phối hợp với quan tuyên giáo để tuyên truyền thuế 1.3 + Số hội nghị + Số lượng tin, Cấp phát cho NNT tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền hỗ trợ Tổng 1.4 cục Thuế biên soạn: + Số loại tài liệu, ấn phẩm tiếp nhận, cấp phát + Số lượng tài liệu, ấn phẩm cấp phát Cấp phát cho NNT tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền hỗ trợ Cục 1.5 Thuế biên soạn: + Số loại tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp biên soạn, cấp phát 109 + Số lượng tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp cấp phát 1.6 Kết hình thức tuyên truyền khác Kết hoạt động Hỗ trợ NNT 2.1 Giải đáp vướng mắc văn - - Tổng số văn hỏi - Số văn trả lời hạn - Tỷ lệ % văn trả lời hạn - Số văn báo cáo cấp trả lời - Số văn báo cáo cấp chưa trả lời 2.2 Tổ chức tập huấn cho NNT - Số lớp tập huấn - Số lượt người tham dự 2.3 Tổ chức đối thoại với NNT - Số buổi đối thoại - Số lượt người tham dự Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ Số điều tra, khảo sát Số lượt người tham gia trả lời câu hỏi điều tra, khảo sát Hoạt động kiểm tra (số kiểm tra) 110 PHIẾU KHẢO SÁT Về hoạt động Tuyên truyền sách thuế Cục Thuế tỉnh Bắc Giang Thông tin tổ chức/cá nhân trả lời khảo sát Họ tên người trả lời………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………… Đơn vị công tác………………………………………………………… Loại hình doanh nghiệp:………………………………………………… Ngành nghề kinh doanh chính:………………………………………… AI Nội dung khảo sát Anh/ chị đãtham gia/ xem/tiếp cận với hình thức tuyên truyền Cục Thuế tỉnh Bắc Giang? Website Cục Thuế Đài truyền hình Hội nghị tập huấn Bản tin Tờ rơi, tờ gấp Báo Bắc Giang Ban tuyên giáo Anh/chị đánh giá chất lượng hội nghị tập huấn sách thuế nào? (nếu anh chị tham dự) 2.1.Thông tin cho cung cấp hội nghị, tập huấn/ Rất đầy đủ chi tiết 2.2.Cách thức trình bày giảng viên/cán giải đá Rất rõ ràng dễ hiểu 2.3.Thời gian tổ chức: Vừa đủ 2,4.Các ý kiến khác:………………………………… I Anh/chị đánh giá chất lượng tuyên truyền qua Website Cục Thuế? (nếu anh chị xem) 3.1 Thông tin tuyên truyền đăng tải? Rất đầy đủ chi tiết 3.2 Chất lượng thông tin đăng tải? Dễ hiểu, dễ áp dụng Anh/chị đánh giá chất lượng tuyên truyền qua đài truyền hình? (nếu anh chị xem) 111 4.1 Thông tin cung cấp? Rất đầy đủ chi Chấp nhận Thông tin chưa đầy đủ Chấp nhận Thông tin chưa đầy đủ tiết 4.2 Chất lượng thông tin đưa tin? Rất kịp thời, đầy đủ An h/c hị đá nh giá ch ất lượ ng ên tru yề n qu a Bá o Bắ c Gi an g? (nế u anh thông chị tin đưa tin?C xem) 5.1 đ Thông tin C cung cấp? đ 5.2 Chất lượng Thông tin chưa đầy đủ Th ông tin chưa đầy đủ Anh/chị đánh giá chất lượng tuyên tuyền qua Bản tin Ban tuyên giáo tỉnh uỷ? 6.1 Thông tin Chấp cung cấp? nhận Rất đầy đủ chi Khá đầy đủ tiết 6.2 Chất lượng thông tin đưa tin? Thô ng tin chư a đầy đủ Rất kịp thời, đầy đủ An h chị hã y đá nh giá ch ất lượ ng ên tru yề n qu a tờ rơi , tờ gấ p 7.1 Thông tin cun T Rất đầy đủ chi tiết 7.2 Chất lượng th Rất kịp thời, đầy đủ chưa đầy đủ chưa đầy đủ Thông tin Xin trân trọng cảm ơn! 112 ... so với năm 2014, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập đến 4.782 doanh nghiệp với vốn đăng ký 20.744 tỷ đồng Tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà nước địa bàn khởi sắc so với. .. ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 3.1.1 Giới thiệu đặc điểm địa bàn tỉnh Bắc Giang Bản đồ 3.1 Bản đồ địa lý địa giới hành tỉnh Bắc Giang Nguồn: Cổng thơng tin điện tử Bắc Giang - Vị trí địa lý: Bắc Giang tỉnh. .. huấn, đối thoại với NNT địa bàn Ngoài ra, theo nhu cầu thực tiễn địa phương tổ chức hội nghị tập huấn thuế cho doanh nghiệp thành lập; lồng ghép hội nghị tập huấn với hội nghị đối thoại với NNT
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của quy hoạch chè đối với các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn tỉnh sơn la , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của quy hoạch chè đối với các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn tỉnh sơn la