0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

113 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ DUNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Xuân Phương NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Dung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Hồng Xuân Phương, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban nhân dân huyện Hồnh Bồ, phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hồnh Bồ, Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoành Bồ, Ủy ban nhân dân cơng chức địa xây dựng xã, thị trấn thuộc huyện Hoành Bồ giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Dung ii MỤC LỤC Lời cam đoan ……………………………………………………………………………i Lời cảm ơn……………………………………………………………………………….ii Mục lục………………………………………………………………………………….iii Danh mục chữ viết tắt ………………………………………………………………… v Danh mục bảng……………………………………………………………………… vi Danh mục hình……………………………………………………………………… vii Trích yếu luận văn…………………………………………………………………… Thesis abstract ………………………………………………………………………… x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng đất 2.1.2 Quyền đất đai số nước giới 2.1.3 Những học rút từ kinh nghiệm số nước 14 2.2 Quyền sở hữu, quyền sử dụng đất việt nam 16 2.2.1 Quyền sở hữu đất đai Việt Nam 16 2.2.2 Quyền sử dụng đất Việt Nam 18 2.2.3 Khái quát văn quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thực quyền sử dụng đất Việt Nam 24 2.2.4 Tình hình thực quyền sử dụng đất Việt Nam 28 2.3 Sơ lược tình hình thực quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh .36 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 39 3.1 Địa điểm nghiên cứu 39 3.2 Thời gian nghiên cứu 39 3.3 Đối tượng nghiên cứu 39 iii 3.4 Nội dung nghiên cứu 39 3.5 Phương pháp nghiên cứu 40 3.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 40 3.5.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 40 3.5.3 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 40 3.5.4 Phương pháp xử lý, tổng hợp phân tích số liệu 41 3.5.5 Phương pháp so sánh, đánh giá 41 Phần Kết thảo luận 42 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hoành Bồ 42 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 42 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 50 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 56 4.2 Hiện trạng quản lý, sử dụng đất huyện Hoành Bồ 57 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 57 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai huyện Hoành Bồ 59 4.3 Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ giai đoạn 2011- 2015 63 4.3.1 Đánh giá việc thực chuyển nhượng QSDĐ 64 4.3.2 Đánh giá việc thực cho thuê, cho thuê lại QSDĐ 67 4.3.3 Đánh giá việc thực tặng, cho quyền sử dụng đất 69 4.3.4 Đánh giá việc thực thừa kế quyền sử dụng đất 71 4.3.5 Đánh giá việc thực chấp quyền sử dụng đất 73 4.3.6 Tổng hợp ý kiến hộ gia đình, cá nhân thực quyền sử dụng đất 4.4 đánh giá chung tình hình thực quyền sử dụng đất 75 Đề xuất số giải pháp cho việc thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ 78 4.4.1 Giải pháp sách 78 4.4.2 Giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật 80 4.4.3 Giải pháp tổ chức quản lý hoạt động thực quyền sử dụng đất .80 4.4.4 Giải pháp đầu tư cho người sở vật chất 81 Phần Kết luận kiến nghị 82 5.1 Kết luận 82 5.2 Kiến nghị 83 Tài liệu tham khảo 84 Phụ lục 87 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BĐS Bất động sản CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam DT Diện tích ĐKQSDĐ Đăng ký quyền sử dụng đất QĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Quyết định QSD Quyền sử dụng QSDĐ Quyền sử dụng đất QSH Quyền sở hữu TN&MT Tài nguyên Môi trường TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân VPĐKQSDĐ Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất GCN v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số hộ cần điều tra tạ Bảng 4.1 Hiện trạng diện tích Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.3 Hiện trạng trình độ Hồnh Bồ Bảng 4.4 Tình hình đo đạc, th địa bàn huyện Bảng 4.5 Tình hình cấp giấy huyện Hồnh Bồ gi Bảng 4.6 Tình hình thực địa bàn huyện Hồn Bảng 4.7 Tình hình chuyển n 2011-2015 Bảng 4.8 Tình hình thực điều tra Bảng 4.9 Tình hình cho thuê, Bảng 4.10 Tình hình tặng, cho QSDĐ huyện Hoành Bồ giai đoạn 2011-2015 Bảng 4.11 Tình hình tặng, cho QSDĐ 03 xã, thị trấn Bảng 4.12 Tình hình thừa kế QSDĐ huyện Hồnh Bồ giai đoạn 2011-2015 Bảng 4.13 Tình hình thừa kế QSDĐ 03 xã, thị trấn giai đoạn 2011-2015 Bảng 4.14 Tình hình chấp QSDĐ huyện Hồnh Bồ giai đoạn 2011-2015 Bảng 4.15 Tình hình chấp QSDĐ 03 xã, thị trấn điều tra 2011-2015 Bảng 4.16 Ý kiến hộ gia đình, cá nhân việc thực QSDĐ quan nhà nước vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Lễ khai trương Trung tâm phục vụ hành cơng tỉnh Quảng Ninh 37 Hình 4.1 Sơ đồ vị trí xã, thị trấn thuộc huyện Hồnh Bồ 42 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Dung Tên Luận văn: “Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Đề xuất số giải pháp nhằm khuyến khích người sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh thực thuận lợi, đầy đủ, hợp pháp quyền theo quy định pháp luật Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp; Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp; Phương pháp xử lý, tổng hợp phân tích số liệu; Phương pháp so sánh, đánh giá Trong đó: Số liệu thứ cấp thu thập UBND huyện Hoành Bồ; Số liệu sơ cấp thu thập việc điều tra 255 hộ gia đình, cá nhân địa bàn thị trấn Trới, xã Tân Dân, xã Hòa Bình thuộc huyện Hồnh Bồ Kết kết luận Luận văn đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh: huyện phát triển, nằm phía Bắc tỉnh Quảng Ninh với đa dạng thành phần dân tộc, 3/4 diện tích đồi núi, địa hình phức tạp ảnh hưởng nhiều tới việc lại, phát triển kinh tế thực quyền người sử dụng đất Luận văn đánh giá trạng quản lý, sử dụng đất huyện Hoành Bồ: Tổng diện tích tự nhiên tồn huyện 84.354,54 ha, đó: diện tích đất nơng nghiệp 72.861,08 ha, diện tích đất phi nơng nghiệp 6.439,18 ha, cịn lại 5.054,08 diện tích đất chưa sử dụng Huyện hoàn thành việc cấp GCN lần đầu tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực quyền Luận văn đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ giai đoạn 2011-2015, bao gồm: chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, chấp QSDĐ qua số liệu thứ cấp trình điều tra sơ cấp 255 hộ dân địa bàn 03 xã, thị trấn Trới, Tân Dân, Hịa Bình Từ thấy được: số liệu thứ cấp tổng hợp quan nhà nước chưa phản ánh tình hình thực viii QSDĐ thực tế huyện Hồnh Bồ Tình trạng người dân thực quyền SDĐ không khai báo không làm thủ tục đầy đủ qua quan nhà nước xảy (55/255 hộ, chiếm 21,57% tổng số hộ điều tra) tâm lý e ngại sách, TTHC phiền hà, giá, phí, phần để né tránh thực nghĩa vụ tài với nhà nước thực QSDĐ gây thất thoát ngân sách nhà nước khó khăn cho cơng tác quản lý đất đai Luận văn tìm vướng mắc, tồn việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Hồnh Bồ Từ đó, đưa 04 giải pháp để khắc phục nhằm khuyến khích người sử dụng đất thực quyền theo quy định pháp luật, bao gồm: Giải pháp chế sách; Giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Giải pháp tổ chức quản lý hoạt động thực QSDĐ; Giải pháp đầu tư cho người sở vật chất Qua kết nghiên cứu nhận thấy: từ Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực văn hướng dẫn thi hành đời tạo hành lang pháp lý quan trọng giúp việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện ngày chặt chẽ, dần vào nề nếp hiệu Tỷ lệ người dân thực QSDĐ giai đoạn 2011-2015 đến đăng ký làm thủ tục quan nhà nước có xu hướng tăng dần, TTHC diễn đơn giản, nhanh gọn quy định Đây kết tích cực mà huyện Hồnh Bồ đạt cơng tác quản lý đất đai Song bên cạnh đó, tình trạng thực QSDĐ mang tính tự phát, khơng khai báo cịn xảy gây khó khăn cho cơng tác quản lý đất đai Vì vậy, để khắc phục tồn tại, hạn chế cần thiết phải tích cực thực đồng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý đất đai khuyến khích người dân thực quyền SDĐ đầy đủ theo quy định pháp luật ix Thành lập đường dây nóng để tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị người dân TTHC, thái độ phục vụ cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ hạn chế sách nhiễu, phiền hà, tham nhũng cán bộ, công chức, viên chức giải công việc công dân - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực pháp luật đất đai, xử lý nghiêm khắc, dứt điểm vi phạm, đồng thời ngăn chặn kịp thời vi phạm phát sinh 4.4.4 Giải pháp đầu tư cho người sở vật chất Cần có quy định dành tỷ lệ định nguồn thu tài từ đất đai để đầu tư trực tiếp cho công tác quản lý đất đai địa phương đào tạo nguồn nhân lực, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thông tin, tài liệu chuyên môn, pháp luật, internet - Mở thêm lớp tập huấn tiếng Dao, tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán để dễ dàng công tác tuyên truyền, dân vận phổ biến sách pháp luật đất đai tiếp xúc với người dân xã người dân tộc thiểu số Cần quan tâm ngân sách chi cho công tác quản lý đất đai đặc biệt cơng tác hồn thiện hệ thống sở liệu quản lý đất đai để người sử dụng đất thực QSDĐ thuận lợi Cần có hình thức khen thưởng, kỷ luật hợp lý để khuyến khích, động viên tinh thần làm việc hiệu rèn luyện ý thức trách nhiệm thi hành công vụ cán bộ, công chức, viên chức giải hồ sơ thực QSDĐ 81 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN (1) Hoành Bồ huyện miền núi nằm phía Bắc tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích tự nhiên 84.354,54 ha, diện tích rộng 3/4 đồi núi, địa hình thành phần dân số phức tạp, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội đa dạng không đồng khu vực Tuy nhiên, năm gần kinh tế huyện có bước phát triển đáng kể dần tiến lên theo chương trình phát triển nông thôn mới, đời sống người dân ngày cải thiện nâng cao (2) Từ Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực văn hướng dẫn thi hành luật đời tạo hành lang pháp lý quan trọng giúp công tác quản lý, sử dụng đất địa bàn huyện ngày chặt chẽ, dần vào nề nếp hiệu Những năm gần đây, công tác cấp GCN lần đầu hoàn thành điều kiện thuận lợi để người SDĐ địa bàn thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Tỷ lệ người dân thực QSDĐ đến đăng ký làm thủ tục quan nhà nước có xu hướng tăng dần kết tích cực mà huyện Hồnh Bồ đạt công tác quản lý đất đai (3) Qua điều tra sơ cấp 255 hộ gia đình, cá nhân địa bàn 03 xã, thị trấn huyện Hoành Bồ thực QSDĐ là: quyền chuyển nhượng; quyền cho thuê, cho thuê lại; quyền thừa kế; quyền tặng cho; quyền chấp QSDĐ nhận thấy: - Địa bàn có tỷ lệ người SDĐ thực quyền thị trấn Trới (80/255 hộ, chiếm 31,37% tổng số hộ điều tra) trung tâm huyện, nơi có điều kiện kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ phát triển Tiếp đến xã Tân Dân xã phát triển theo mơ hình nơng thơn hóa có 57/255 hộ thực quyền, chiếm 22,35% tổng số hộ điều tra xã Hịa Bình có 32/255 hộ thực quyền, chiếm 12,55% tổng số hộ điều tra xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, xa khu vực trung tâm dân số chủ yếu người dân tộc thiểu số gây nhiều khó khăn việc tiếp cận thơng tin pháp luật thực QSDĐ - Thế chấp QSDĐ quyền thực nhiều (49/255 hộ, chiếm 19,22% tổng số hộ điều tra) cho thấy người dân địa bàn cần nhiều nguồn vốn để đầu tư, hỗ trợ sản xuất ổn định đời sống thừa kế QSDĐ thực (15/255 hộ, chiếm 5,8% tổng số hộ điều tra) Còn lại, chuyển nhượng QSDĐ có 82 40/255 hộ, chiếm 15,72% tổng số hộ điều tra; tặng cho QSDĐ có 48/255 hộ, chiếm 18,65% tổng số hộ điều tra; cho thuê, cho thuê lại QSDĐ có 17/255 hộ, chiếm 6,67% tổng số hộ điều tra - Qua việc điều tra sâu địa bàn 03 xã, thị trấn cho thấy việc thực QSDĐ địa bàn huyện Hoành Bồ giai đoạn 2011-2015 phần lớn có đăng ký thực quan nhà nước theo quy định Tuy nhiên, tình trạng thực QSDĐ khơng khai báo xảy tất xã, thị trấn Đặc biệt, việc thực cho thuê, cho thuê lại QSDĐ xảy chưa có trường hợp thực đầy đủ thủ tục quan nước theo quy định tâm lý e ngại TTHC phiền hà, giá, phí, (4) Q trình thực quyền người SDĐ thể số khó khăn, tồn người dân phản ánh như: TTHC cịn số điểm phiền hà, phí, lệ phí cao, thời gian thực thủ tục lâu, Mặt khác, tập quán, nhận thức, tâm lý e ngại người dân pháp luật đất đai hạn chế sở hạ tầng chật chội, sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, chưa đại cần thiết phải thực đồng thời 04 giải pháp, là: Giải pháp chế sách; Giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Giải pháp tổ chức quản lý hoạt động thực QSDĐ; Giải pháp đầu tư cho người sở vật chất để nâng cao hiệu việc thực quyền người sử dụng đất đầy đủ theo quy định pháp luật 5.2 KIẾN NGHỊ Do hạn chế thời gian kinh phí nên đề tài nghiên cứu đánh giá việc thực quyền người SDĐ gồm: chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, chấp với đối tượng hộ gia đình cá nhân phạm vi hẹp địa bàn huyện Hoành Bồ Để nghiên cứu có giá trị đánh giá toàn diện việc thực quyền người sử dụng đất, thời gian tới đề nghị: Tiếp tục nghiên cứu đề tài sâu sách, quy định pháp luật thực QSDĐ; - Đánh giá việc thực quyền người QSDĐ với đầy đủ quyền quy định Điều 167, Luật Đất đai 2013, với nhiều đối tượng người SDĐ khác phạm vi không gian rộng toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành trung ương, Nghị 19-NQ/TW, Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI (2012) Về tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo số 193/BC-BTNMT ngày 06/9/2012 Tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 định hướng sửa đổi Luật Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 Phê duyệt công bố kết thống kê diện tích đất đai năm 2013 Chính phủ (2013) Nghị số 22/NQ-CP ngày 07/2/2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (20112015) tỉnh Quảng Ninh Chu Tuấn Tú (2000) Chính sách tình hình sử dụng đất đai liên bang malaixia Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế Đào Trung Chính (2005) Một số vấn đề quyền sử dụng đất thị trường bất động sản Tạp chí Tài nguyên môi trường, Tr 48-51, Hà Nội Đào Trung Chính (2007) Một số vấn đề quyền sử dụng đất thị trường bất động sản Tạp chí Tài nguyên Môi trường, (2007), tr48-51, Hà Nội Đinh Sỹ Dũng (2003) Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất người sử dụng đất: thực trạng kiến nghị Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (2003), tr 55 - 64, Hà Nội Lan Hương (2015) Quảng Ninh: Giảm 40% thời gian giải thủ tục hành Thời báo Tài Việt Nam Truy cập ngày 18/2/2016 http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-11-30/quang-ninh-giam40-thoi-gian-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-26602.aspx 10 Lê Xuân Bá cộng (2003) Sự hình thành phát triển thị trường bất động sản công đổi Việt Nam NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 39 - 48 11 Lưu Quốc Thái (2006) Pháp luật đất đai vấn đề đầu tư nước vào thị trường bất động sản Trung Quốc Tạp chí Tài nguyên Môi trường, (8/2006), tr 43 - 44 84 12 Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề thị trường quyền sử dụng đất nước ta giai đoạn Hội thảo khoa học Thị trường bất động sản: thực trạng, nguyên nhân giải pháp, tháng 3/2006, Hà Nội 13 Nguyễn Đình Bồng (2010) Một số vấn đề sở hữu đất đai, Tạp chí tài ngun mơi trường 4, Tr 35-39 14 Nguyễn Đình Bồng tác giả (2005) Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật để tài cấp nhà nước Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất đai - Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội 15 Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2005) Giáo trình thị trường bất động sản Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 26 - 27; tr.33 - 34 16 Nguyễn Thị Mai (2002) Hướng hoàn thiện pháp luật đất đai Hội thảo Chính sách pháp luật đất đai thị trường bất động sản, (2002), Hà Nội 17 Nguyễn Thị Thu Hồng (2000) Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thụy Điển Báo cáo chun đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế 18 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hoành Bồ (2015), Tài liệu kiểm kê đất đai huyện Hồnh Bồ năm 2015 19 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hồnh Bồ (2015) Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 20 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1980, 1992, 1995, 2013) Hiến pháp Việt Nam năm 1980, 1992 (1995), 2013 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1993, 1998, 2001, 2002) Luật Đất đai 1993; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai 1998; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai 2001 (2002) Nxb Bản đồ, Hà Nội 22 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai 2003 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hôi nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2005) Bộ luật dân 2005 Nxb trị quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2013) Luật Đất đai 2013 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Trần Tú Cường cộng (2012) Nghiên cứu sở lý luận quy định quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai số quốc gia giới, rút kinh nghiệm cho Việt Nam Đề tài cấp Bộ Bộ Tài nguyên Mơi trường 26 UBND huyện Hồnh Bồ (2014) Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất huyện Hoành Bồ đến năm 2020 85 27 UBND huyện Hoành Bồ (2015) Báo cáo kết thực nhiệm vụ công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 28 UBND huyện Hồnh Bồ (2015) Tình hình kinh tế - xã hội công tác đạo, điều hành UBND huyện năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 29 UBND tỉnh Quảng Ninh (2010) Báo cáo thuyết minh đồ thổ nhưỡng nơng hố tỉnh Quảng Ninh năm 2010 30 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014) Chỉ thị 14/2013/CT-UBND ngày 22 tháng năm 2013, Về việc tập trung đạo tăng cường biện pháp thực để năm 2013 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất địa bàn tỉnh Quảng Ninh 31 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014) Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 2050 32 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014) Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013 địa bàn tỉnh Quảng Ninh 33 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014) Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức cơng nhận đất diện tích tối đất tối thiểu tách cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn tỉnh Quảng Ninh 34 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014) Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải thủ tục, thời gian bước thực thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, sở tôn giáo; người Việt Nam định cư nước thực dự án đầu tư; tổ chức, nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi địa bàn tỉnh Quảng Ninh 35 UBND tỉnh Quảng Ninh (2014) Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải thủ tục, thời gian bước thực thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam địa bàn tỉnh Quảng Ninh 36 UBND tỉnh Quảng Ninh (2015) Văn số 1724/UBND-QLĐĐ1 ngày 02/4/2015 v/v báo cáo tình hình tổ chức thi hành Luật Đất đai 2013 đề xuất sửa đổi, bổ sung văn quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 37 Văn phịng đăng ký quyền sử dụng đất Hồnh Bồ (2015) Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đăng ký biến động đất đai huyện Hoành Bồ năm 2015 86 PHỤ LỤC Phụ lục 01 Thông tin chung hộ điều tra 03 xã, thị trấn giai đoạn 2011-2015 Hạng mục Tổng số hộ (hộ) Chủ hộ nam giới Chủ hộ nữ giới Phân loại hộ (theo mã ngành nghề chính) (hộ) Nơng nghiệp Kinh doanh dịch vụ Tiểu thủ công nghiệp Ngành nghề khác Phân loại hộ (theo kinh tế) (hộ) Giàu Khá Trung bình Nghèo 87 Phụ lục 02 Tổng hợp lý đối tượng chuyển nhượng QSDĐ 03 xã, thị trấn giai đoạn 2011-2015 Tiêu chí Tổng số vụ chuyển nhượng (trường hợp) 1.1 Chuyển nhượng đất nông nghiệp Chuyển nhượng đất Lí chuyển nhượng (trường hợp) 2.1 Chuyển sang nơi khác làm việc 2.2 Chuyển đến nơi 2.3 Đầu đất 2.4 Lấy tiền đầu tư, sản xuất, KD 2.5 Lấy tiền để xây dựng 2.6 Lấy tiền mua vận dụng gia đình 2.7 Lấy tiền trả nợ 2.8 Lấy tiền gửi tiết kiệm 2.9 Lấy tiền chi cho sinh hoạt 2.10 Lý khác Quan hệ với người chuyển nhượng (vụ) 3.1 Anh chị em ruột, bố mẹ 3.2 Họ hàng, bạn bè 3.3 Người quen biết 3.4 Người không quen biết 3.5 Đối tượng khác 88 Phụ lục 03 Mẫu phiếu điều tra sơ cấp việc thực QSDĐ 03 xã, thị trấn giai đoạn 2011-2015 89 90 91 92 93 ... lý trên, cần thiết phải thực đề tài: ? ?Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá tình hình thực số quyền sử dụng đất người. .. đích nghiên cứu Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Đề xuất số giải pháp nhằm khuyến khích người sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh thực thuận lợi,... người sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Từ đó, đề xuất số giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích người sử dụng đất địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh thực đầy đủ, hợp pháp quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh