0

(Luận văn thạc sĩ) chất lượng tín dụng tại ngân hàng agribank chi nhánh huyện mỹ đức, thành phố hà nội

119 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐINH CÔNG TOẢN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Kim Chung NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đinh Công Toản i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đến tơi hồn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài: “Chất lượng Tín dụng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội” Trước hết, xin chân thành cảm ơn Khoa kinh tế phát triển nông thôn, Học viện Nơng Nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới GS TS Đỗ Kim Chung - người định hướng, bảo hết lịng tận tụy, dìu dắt tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh, chị, em Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ thời gian thu thập tài liệu nghiên cứu q trình hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, cổ vũ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đinh Công Toản ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp luận văn Phần Một số vấn đề lý luận thực tiễn chất lượng tín dụng NHTM 2.1 Cơ sở lý luận chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm, quan niệm chất chất lượng tín dụng 2.1.2 Vai trị chất lượng tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại 2.1.3 Đặc điểm chất lượng tín dụng 2.1.4 Nội dung nghiên cứu chất lượng tín dụng 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 18 2.2 Cơ sở thực tiễn chất lượng tín dụng 23 2.2.1 Kinh nghiệm số nước 23 2.2.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng địa phương 25 iii 2.2.3 Những học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 28 Phần Đặc điểm địa bàn nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu chọn điểm nghiên cứu 30 3.1.1 Đặc điểm chung huyện Mỹ Đức 30 3.1.2 Phương pháp tiếp cận 33 3.1.3 Chọn điểm nghiên cứu 33 3.2 Phương pháp thu thập số liệu 34 3.2.1 Thu số liệu công bố (thứ cấp) 34 3.2.2 Thu thập số liệu 34 3.3 Phương pháp phân tích 35 3.3.1 Phương pháp phân tích so sánh 35 3.3.2 Phương pháp thống kê mô tả 35 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 36 3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 3.5.1 Đối với ngân hàng 36 3.5.2 Đối với khách hàng 36 3.5.3 Đối với xã hội 37 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 38 4.1 Thực trạng chất lượng tín dụng ngân hàng Agribank - chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 38 4.1.1 Hệ thống tổ chức máy tín dụng 38 4.1.2 Các hoạt động tín dụng Chi nhánh 43 4.1.3 Chất lượng tín dụng góc độ Ngân hàng 46 4.1.4 Chất lượng tín dụng góc độ khách hàng 58 4.1.5 Chất lượng tín dụng góc độ xã hội 63 4.2 Ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng tín dụng ngân hàng Agribank - chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 66 4.2.1 Quy trình tín dụng 66 4.2.2 Hệ thống thơng tin tín dụng 67 4.2.3 Phẩm chất, trình độ, lực cán tín dụng 68 4.2.4 Đặc điểm khách hàng 70 iv 4.2.5 Đánh giá nhân viên ngân hàng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Chi nhánh73 4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Agribank - chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 4.3.1 75 Hoàn thiện quy trình tín dụng để nâng cao chất lượng thẩm định kiểm tra giám sát, hỗ trợ khách hàng sau vay vốn 75 4.3.2 Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng 81 4.3.3 Nâng cao trình độ cán công nhân viên, coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 4.3.4 82 Thực tốt việc cho vay thông qua tổ chức đồn thể địa phương, đổi cơng tác tun truyền, nâng cao trách nhiệm khách hàng vay 84 Phần Kết luận kiến nghị 88 5.1 Kết luận 88 5.2 Kiến nghị 89 5.2.1 Kiến nghị với Nhà nước 89 5.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 90 5.2.3 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng Agribank 91 5.2.4 Kiến nghị với quyền địa phương quan cấp 92 Tài liệu tham khảo 93 Phụ lục 95 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CLTD Chất lượng tín dụng CN Chi nhánh HĐTD Hoạt động tín dụng KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn PGD Phòng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TD Tín dụng TM-DV Thương mại - dịch vụ TP Thành phố TSĐB Tài sản đảm bảo vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Dân số lao động huyện Mỹ Đức 31 Bảng 3.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Mỹ Đức 32 Bảng 3.3 Bảng số liệu số thông tin xã đến 31/12/2018 33 Bảng 3.4 Bảng thu thập thông tin thứ cấp 34 Bảng 3.5 Số lượng mẫu điều tra 35 Bảng 4.1 Kết số tiêu chủ yếu hoạt động kinh doanh 40 Bảng 4.2 Doanh thu hoạt động tính dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội giai đoạn 2016-2018 47 Bảng 4.3 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội giai đoạn 2016-2018 48 Bảng 4.4 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội 49 Bảng 4.5 Cơ cấu tín dụng theo hình thức TSĐB Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội 50 Bảng 4.6 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội giai đoạn 2016-2018 51 Bảng 4.7 Tỷ trọng nợ theo nhóm Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội giai đoạn 2016-2018 52 Bảng 4.8 Xếp hạng tín dụng nội 54 Bảng 4.9 Tổng hợp kết chấm điểm xếp hạng tín dụng nội theo số lượng khách hàng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội giai đoạn 2018 56 Bảng4.10 Tình hình lợi nhuận tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội giai đoạn 2016-2018 56 Bảng 4.11 Vịng quay vốn tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội giai đoạn 2016-2018 57 Bảng 4.12 Đánh giá khách hàng mức độ đáp ứng vốn cho vay Chi nhánh 58 Bảng 4.13 Đánh giá khách hàng lãi suất cho vay Chi nhánh 59 vii Bảng 4.14 Đánh giá khách hàng thủ tục sách cho vay ngân hàng 60 Bảng 4.15 Đánh giá khách hàng thái độ phục vụ cán tín dụng chi nhánh 62 Bảng 4.16 Ý kiến khách hàng kết sau vay vốn tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức 64 Bảng 4.17 Tổng hợp trình độ cán nhân viên Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức năm 2018 68 Bảng 4.18 Tổng hợp kết điều tra đánh giá của khách hàng cán nhân viên ngân hàng Chi nhánh 69 Bảng 4.19 Cơ cấu khách hàng theo phương thức tiếp cận thông tin 73 Bảng 4.20 Tổng hợp kết điều tra đánh giá của cán nhân viên ngân hàng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Chi nhánh 74 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 4.1 Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, TP Hà Nội38 ix địa phương cách làm mẻ hiệu Agribank nói chung, chi nhánh huyện Mỹ Đức nói riêng Chi nhánh việc cho vay qua đoàn thể địa phương chưa thực đẩy mạnh Tỷ lệ khách hàng tiếp cận thông tin cho vay Ngân hàng qua đoàn thể địa phương đạt 34,4% Bên cạnh ý thức, trách nhiệm phận khách hàng cịn thấp dẫn đến nhiều rủi ro cơng tác tín dụng chi nhánh Do đó, Chi nhánh cần tiếp tục phát huy vai trò tổ vay vốn Thông qua tổ chức hội, tổ trưởng thành viên có uy tín tổ hội, thường nắm rõ gia cảnh hội viên, nên giúp ngân hàng lựa chọn khách hàng tốt, chăm sóc tốt với khách hàng vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn cách thuận tiện Thông qua tổ vay vốn, khách hàng hướng dẫn tư vấn thủ tục, hồ sơ vay vốn, tạo thuận lợi tiếp cận vốn vay Bên cạnh đó, việc tham gia tổ vay vốn tạo điều kiện cho thành viên tổ học hỏi phương thức đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh Một yếu tố quan trọng làm nên hiệu mơ hình Tổ vay vốn tích cực tham gia tổ chức, đồn thể Hội Nơng dân, Hội Phụ nữ Cùng với tổ chức hội, mơ hình Tổ vay vốn giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, ổn định đời sống, đồng thời, thông qua mơ hình Tổ vay vốn kết hợp với Hội Phụ nữ phát huy vai trò người phụ nữ gia đình xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới Với việc chủ động, tích cực triển khai thực xố đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế gắn với phong trào giúp xố đói, giảm nghèo, Ngân hàng Agribank Hội Phụ nữ, hội nông dân cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tích cực tổ viên, hội viên tham gia vào chương trình phát triển kinh tế trọng tâm địa phương, chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi hiệu quả… Trong thời gian tới, để tiếp tục “bà đỡ” cho nông dân phụ nữ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Mỹ Đức cần tăng cường công tác kết hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ cấp thông qua tổ liên kết cho vay Tuyên truyền, nhân rộng mơ hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu để tổ chức, cá nhân địa bàn học hỏi làm theo 85 Bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương để có sách tín dụng thích hợp Trách nhiệm khách hàng vay Chi nhánh đề cao cơng tác nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng, đặc biệt việc giảm nợ hạn, nợ xấu Chi nhánh Mỗi cán tín dụng chi nhánh giải thích phổ biến đến khách hàng trách nhiệm khách hàng việc vay vốn Tuy nhiên Chi nhánh tồn tình trạng nợ hạn với tỷ trọng tương đối cao, nợ xấu diễn Trong thời gian tới để nâng cao trách nhiệm khách hàng vay vốn Trong hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng, chất lượng phục vụ ln đóng vai trò quan trọng, định chất lượng sản phẩm Vì nâng cao chất lượng phục vụ giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng Để nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian tới Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội cần thực tốt nội dung sau: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng Trong kinh tế thị trường nay, quan hệ khách hàng ngân hàng mối quan hệ gắn bó mật thiết, có tác động qua lại hỗ trợ cho q trình phát triển Trong ngân hàng thường nơi có đầy đủ thơng tin cách xác tồn diện thị trường, giá cả, phương án sản xuất kinh doanh, ngân hàng nơi có trang thiết bị đại, tiên tiến nhất, dễ tiếp thu thông tin nước giới Cho nên tư vấn ngân hàng có ý nghĩa lớn, giúp khách hàng tìm hội có phương án kinh doanh tốt Mặt khác ngân hàng có mối quan hệ với nhiều khách hàngnên làm trung gian để hỗ trợ khách hàng việc tiêu thụ sản phẩm Nền kinh tế thị trường phát triển nhu cầu tư vấn, hỗ trợ khách hàngcàng lớn Trong nhiều ngân hàng có phận chuyên thực công tác tư vấn, hỗ trợ khách hàng dịch vụ chưa Ngân hàng Agribank nói chung Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội quan tâm mức, chưa đáp ứng nhu cầu, mong muốn khách hàng, đặc biệt với đối tượng khách hàng doanh nghiệp Cho nên thời gian tới Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, Hà Nội cần đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ cho khách hàng vay vốn 86 Thứ hai, đẩy mạnh công tác Marketting Để tăng trưởng tín dụng đạt theo định hướng hoạt động tín dụng đề ra, Chi nhánh cần xem xét đẩy mạnh công tác Marketing theo phương diện sau: - Xây dựng phận Marketing có chiến lược phù hợp với chiến lược phát triển tín dụng giai đoạn tới - Bộ phận Marketting đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phân tích thị trường, thơng qua xây dựng chiến lược sách khách hàng, tạo kênh thơng tin ngân hàng khách hàng từ tạo mối liên hệ bền chặt ngân hàng khách hàng Bộ phận Marketting có nhiệm vụ đề xuất giải pháp để ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu mong muốn khách hàng chất lượng, chủng loại sản phẩm tín dụng ngân hàng, đồng thời có biện pháp nhằm kích thích nhu cầu khách hàng để đạt mức sử dụng sản phẩm ngân hàng cao - Nghiên cứu xây dựng mẫu phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư cho ngành, lĩnh vực để hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng lập phương án, dự án kinh doanh Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến trách nhiệm khách hàng vay vốn Khách hàng cần cung cấp thơng tin trung thực tình hình tài chính, thơng tin vay để giúp việc thẩm định điều kiện vay ngân hàng xác; Trong trình sử dụng vốn vay, khách hàng cần sử dụng vốn vay mục đích để tạo thu nhập đảm bảo trả nợ ngân hàng thời hạn Khách hàng cần có hiểu biết rủi ro tín dụng rơi vào tình trạng nợ xấu không vay vốn tổ chức tín dụng thời gian năm, Từ đó, cân nhắc phương án kinh doanh an toàn 87 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập phát triển, để tồn phát triển bền vững, NHTM Việt Nam bên cạnh việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại việc nâng cao chất lượng tín dụng công việc thực thường xuyên Nâng cao chất lượng tín dụng yếu tố quan trọng việc nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng, tăng sức cạnh tranh góp phần đảm bảo an tồn hoạt động NHTM Việt Nam, có Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội Hoạt động tín dụng hoạt động sinh lời chủ yếu ngân hàng kinh tế thị trường, hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Nghiên cứu đề tài “Chất lượng Tín dụng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội”, Luận văn rút kết luận sau: Về mặt lý luận, đề tài hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn liên quan đến nâng cao chất lượng tín dụng Cụ thể, đề tài hệ thống khái niệm: Tín dụng, chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại, nâng cao chất lượng tín dụng Đề tài trình bày nội dung chất lượng tín dụng góc độ ngân hàng, góc độ khách hàng góc độ xã hội, yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng tín dụng Về sở thực tiễn, đề tài tìm hiểu thực tiễn nâng cao chất lượng tín số nước giới số địa phương Việt Nam, từ rút học kinh nghiệm cho Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội Về thực trạng giải pháp: Qua nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Luận văn thu kết sau: Dư nợ tín dụng Chi nhánh tăng dần giai đoạn 2016-2018 từ 1.664 tỷ năm 2016 lên 1.928 tỷ năm 2018; tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,7% năm 2016 xuống 0.3% năm 2018, 98,27% khách hàng có dư nợ Chi nhánh có hạng tín nhiệm cao từ B trở lên, lợi nhuận Chi nhánh tăng từ 45 tỷ đồng năm 2016 lên 66 tỷ đồng năm 2018; phần lớn khách hàng hài lòng mức độ đáp ứng vốn cho vay, lãi suất cho vay, thủ tục sách cho vay, thái độ phục vụ cán tín dụng (trên 60%)…Tuy nhiên cịn phận khơng nhỏ cá nhân, tổ chức vay khơng hài lịng cơng tác phục vụ, thủ tục, thời gian 88 cho vay, thời gian giải ngân Đội ngũ cán bước trưởng thành nghề nghiệp, phong cách lề lối làm việc mà thể phẩm chất đạo đức tinh thần trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật hoạt động kinh doanh nhiên, tình hình thực tế có nhiều thay đổi, tồn số cán chưa đáp ứng trình độ chun mơn, nghiệp vụ công tác phục vụ gây nên ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý khách hàng Các yếu tố quy trình, thủ tục, quy định cho vay cịn rườm rà chưa phát huy hết vai trò cho vay Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, đồng thời phận khách hàng chưa tìm hiểu, nắm bắt thơng tin cụ thể nên vướng mắc nhiều thủ tục dẫn đến tình trạng khó khăn tiếp cận vốn vay Để nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, thời gian tới, Chi nhánh cần thực số giải pháp sau: Nâng cao chất lượng thẩm định trước vay kiểm tra giám sát, hỗ trợ khách hàng sau vay vốn; Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng; Nâng cao trình độ cán cơng nhân viên, coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; Thực tốt việc cho vay thơng qua tổ chức đồn thể địa phương, đổi công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm khách hàng vay 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Kiến nghị với Nhà nước - Một là, hoàn thiện hành lang pháp lý Một vấn đề mà nhà kinh tế phân tích đưa hệ thống ngân hàng ta lỏng lẻo hoạt động, vụ án kinh tế gần với liên quan loạt ngân hàng chứng cho quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm suy thoái đạo đức cán ngân hàng Do phải có sửa đổi hệ thống luật ngân hàng thống văn nghị định, cần có hệ thống luật ngân hàng chung hệ thống pháp luật nhà nước phải phổ biến rộng rãi, hướng dẫn chi tiết, tỷ mỉ đến cán bộ, nhân viên ngân hàng khách hàng Đây cải cách hành bước đầu mang tính chất bắt buộc quốc gia Do thiếu kinh nghiệm, trình cải cách ta phải tham khảo kinh nghiệm quốc gia khác từ hệ thống văn luật họ tới kinh nghiệm thực tế họ trải qua Một hành lang pháp luật thống hoàn chỉnh tạo điều kiện cho việc thực tốt nghiệp vụ ngân hàng 89 - Hai là: Cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước cần có biện pháp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, yếu để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Đối với doanh nghiệp giữ vai trị quan trọng nhiều lĩnh vực ngành nghề Nhà nước có nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ 5.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Quản lý lãi suất tự hố tài Ngân hàng nhà nước thay đổi trần lãi suất lãi suất biên độ dao động Thay đổi khuyến khích ngân hàng cạnh tranh trình thu hút khách hàng vay để từ phát triển Tuy nhiên phải có điều luật chống việc ngân hàng lớn, chủ yếu ngân hàng quốc doanh thương lượng ngân hàng nước để hạ lãi suất nhằm đảm bảo sân chơi công Việc thực chế độ lãi suất bước tiến ngân hàng nước ta để tiến lên tự hố tài chính, góp phần củng cố khả hình thành thị trường mở liên ngân hàng, phản ánh quan hệ cung cầu vốn thị trường Tuy nhiên, tài nước ta cịn q yếu kém, đồng tiền có giá trị thấp dễ bị giá phải có giải pháp tự hố tài cách từ từ, đảm bảo tài vững mạnh dựa vào thân - Hai là, hình thành, hồn thiện hệ thống liên ngân hàng hệ thống quỹ bù đắp rủi ro liên ngân hàng Hệ thống liên ngân hàng đảm bảo cho khả toán ngân hàng đảm bảo cho cân đối thị trường vốn Sự hỗ trợ ngân hàng bảo vệ thân ngân hàng, đồng thời tăng cường sức mạnh tài để cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi có thị trường mạnh Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng diễn giao dịch kỳ hạn giao dịch hốn đổi làm tăng tính đa dạng cho hoạt động thị trường Hệ thống quỹ bù đắp rủi ro liên ngân hàng tạo điều kiện cho ngân hàng tránh rủi ro đổ vỡ tiềm lực tài mạnh tồn hệ thống đem lại niềm tin cho khách hàng - Ba là, hoàn thiện công tác tra, kiểm tra tổ chức hệ thống ngân hàng 90 Thanh tra ngân hàng nhà nước cấp trung ương phải kết hợp với cấp địa phương, thường xuyên phân tích đánh giá chất lượng tín dụng cấu nguồn vốn, cấu tài tình hình lợi nhuận tổ chức tín dụng, từ phát kịp thời xử lý nghiêm minh sai phạm nhằm lành mạnh hố hệ thống ngân hàng, tránh tình trạng thất thoát nghiêm trọng Muốn phải thực tốt chế độ kiểm toán cấp quốc gia thời gian tới cách có hiệu Cơng tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ khách hàng xử lý kiên cán thoái hoá biến chất phải thực nghiêm khắc - Bốn là, đa dạng hố cơng cụ tài - hồn thiện thị trường tài Hiện cơng cụ tài ta cịn nghèo nàn, khiến cho việc chế độ điều hành tỷ giá hối đoái cố định bị hạn chế, sách tiền tệ trở nên hiệu Việc áp đặt tỷ giá thúc đẩy phát triển thị trường đen việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái vào tỷ giá thị trường tự hợp lý Sự thiếu đa dạng công cụ tài làm cho hoạt động luân chuyển nguồn vốn ngắn hạn phong phú, hạn chế nghiệp vụ thị trường mở ngân hàng trung ương, làm gia tăng tình trạng ứ đọng vốn Sự phát triển cơng cụ tài cần thiết đáp ứng nhu cầu đa dạng người đầu tư vay vốn, giảm bớt rủi ro biến động lãi suất, khả toán, tụt giá chứng khoán Nguồn vốn nhờ tăng tính linh động, tăng khả khoản thị trường, giúp người vay tìm nguồn vốn mới, tăng cường hiệu hoạt động ngân hàng trung ương, phản ánh đắn tín hiệu thị trường 5.2.3 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng Agribank Ngân hàng Agribank cần thực thi sách lãi suất linh hoạt theo quan hệ cung cầu, phù hợp với chế thị trường Môi trường kinh tế vĩ mơ nói chung hệ thống sách tiền tệ nói riêng có ảnh hưởng lớn tới hiệu kinh doanh chi nhánh Thường xuyên kiểm tra hoạt động đơn vị thành viên hệ thống Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam Trong cơng tác tra kiểm sốt cần phải có đội ngũ cán người am hiểu sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt phải đào tạo thêm kiến thức bổ trợ khác nghiệp vụ tra, pháp luật, quản lý nhà nước,…để kịp thời uốn nắn sai sót, đưa hoạt động đơn vị thành viên thống theo qui trình 91 nghiệp vụ, thể chế của Ngành, đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh toàn hệ thống Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán ngân hàng: Hiện nay, Ngân hàng Nông Nghiệp có trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nên để giải trình độ bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế thị trường cần phải: Tăng cường mở thêm lớp học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành ngành với đội ngũ giảng viên có trình độ giỏi kinh nghiệm giảng dạy Hoàn chỉnh phần mềm hệ thống đại hóa ngân hàng tốn (IPCAS) để phục vụ cho cơng việc kinh doanh tồn hệ thống nói chung chi nhánh tồn quốc nói riêng, nhằm giảm chi phí, nâng cao suất lao động, góp phần vào nâng hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống 5.2.4 Kiến nghị với quyền địa phương quan cấp Chính quyền địa phương quan cấp cấn có phối hợp chặt chẽ hiệu với Chi nhánh để triển khai thực sách tín dụng địa phương 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội (2016-2018) Báo cáo thường niên năm 2016, 2017, 2018 Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội (2016-2018) Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, 2017, 2018 Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội (2016-2018) Báo cáo tín dụng năm 2016, 2017, 2018 Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội (2016-2018) Báo cáo tín dụng năm 2016, 2017, 2018 Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội (2018) Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội Đinh Thị Thanh Vân (2016) Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank – CN huyện Thanh Oai, TP Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thái nguyên, Thái Nguyên Hồ Diệu (2012) Quản trị Ngân hàng NXB Thống kê, Hà Nội Lê Văn Tề (2011) Quản trị ngân hàng thương mại NXB Thống kê, Hà Nội Lê Văn Tú (2013) Quản trị Ngân hàng Thương mại Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 10 Lê Văn Tú (2015) Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank – CN huyện Ba Vì, TP Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học quốc gia, Hà Nội 11 Lê Xuân Nghĩa (2011) Thiết lập đánh giá hiệu cho vay đảm bảo an toàn hoạt động NHNo&PTNT Việt Nam Việt Nam, Hà Nội 12 Nguyễn Duệ (2012) Ngân hàng thúc đẩy cho vay phát triển kinh tế xã hội NXB Giáo dục, Hà Nội 13 Nguyễn Minh Kiều (2018) Tín dụng thẩm định tín dụng NHTM Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Mùi (2018) Giáo trình nghiệp vụ NHTM Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 93 15 Nguyễn Văn Tiến (2012) Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương Mại NXB Thống kê, Hà Nội 16 Phan Thị Thu Hà (2013) Giáo trình ngân hàng thương mại Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 17 Quốc hội (2010) Luật Tổ chức tín dụng – Luật số 47/2010/QH12 18 Quốc hội (2010) Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Luật số 46/2010/QH12 19 Quốc hội (2017) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng – Luật số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 20 Quy định xếp hạng tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 94 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG NGÂN HÀNG AGRIBANK trân trọng cảm ơn tin tưởng gắn bó Quý khách hàng suốt thời gian qua Để cải tiến ngày nâng cao chất lượng tín dụng, chúng tơi kính mong Q khách hàng cho biết ý kiến đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Tất thông tin ghi phiếu điều tra cam kết giữ bí mật tuyệt đối Chúng tơi trân trọng đánh giá cao ý kiến đóng góp từ phía Quý khách hàng Kính chúc Quý khách sức khỏe thành công! Phần I: Thông tin chung Xin ông/bà vui lòng lựa chọn đánh dấu chéo  vào ô thích hợp Họ tên: ………………………………………………………… Xin vui lịng cho biết ơng/bà nhóm tuổi sau đây? Dưới 30 tuổi Từ 41 – 50 tuổi Xin ông/bà cho biết đơn vị, cá nhân ông/bà thuộc loại hình sau đây? Cá nhân Kinh doanh cá nhân, hộ gia đình Doanh nghiệp vừa nhỏ Phần II: Nội dung liên quan đến chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Ơng/ bà vùi lịng đánh dấu nhân (x) vào lựa chọn Ông/ bà biết đến tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội qua kênh thông tin đây: 95 TT Nguồn nhận biết thông tin Tờ rơi ngân hàng Người thân, bạn bè, hàng xóm Phương tiện truyền thông Các tổ chức xã hội Tại ngân hàng đến thực giao dịch Tổng Xin ơng/bà vui lịng cho biết ý kiến đánh giá mình việc vay vốn Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội qua nhận định đây: TT Các tiêu Mức độ đáp ứng vốn cho vay Chi nhá Lãi suất cho vay Chi nhánh Thủ tục sách cho vay Chi nh Thái độ phục vụ cán tín dụng nhánh Xin ơng/bà vui lịng cho biết ý kiến đánh giá việc hiệu việc vay vốn Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội: TT Các tiêu Tạo thêm thu nhập cho khách hàng Tạo thêm công ăn việc làm Tạo thêm điều kiện sản xuất Mở rộng quy mô sản xuất khách hàn 96 Xin ơng/bà vui lịng cho biết ý kiến đánh giá cán nhân viên ngân hàng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội: TT Các tiêu Nhân viên ngân hàng có trình độ, khả truyền đạt, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tốt Nhân viên ngân hàng có phong cách giao d văn minh, lịch Nhân viên ngân hàng tư vấn, hướng dẫn thích rõ ràng cho khách hàng Nhân viên ngân hàng tiếp thu, lắng ng kiến phản hồi khách hàng Nhân viên ngân hàng khơng có phân biệ xử khách hàng Phần III: Ơng/ bà có ý kiến đóng góp khác để nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hay không? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………… Trân trọng cảm ơn quý khách ! 97 PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Kính chào Q đồng nghiệp Tơi Đinh Cơng Toản, cán tín dụng Hiện tơi học viên cao học Học Viện Nông nghiệp thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu: “Chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội” Rất mong Quý đồng nghiệp dành thời gian quý báu để trả lời hỏi dứới để tơi thu thập thơng tin cho đề tài Sự giúp đỡ Quý đồng nghiệp đóng góp lớn vào kết luận văn Tôi xin cam kết thông tin anh chị phục vụ với mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nói trên, khơng nhằm mục đích thương mại Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị! Phần 1: Thông tin chung Họ tên: ………………………………………………………… Giới tính Độ tuổi □ Nam □ Nữ □ Dưới 30 tuổi □ 30 - 40 tuổi □ Trên 40 tuổi Trình độ chuyên môn □ Thạc sỹ, đại học □ Đại học, cao đẳng □ Khác Bộ phận công tác ……………………………………………… 98 Phần 2: Nội dung liên quan đến chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Anh/ chị vui lòng đánh giá yếu tố ảnh hưởng tốt đến chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội TT Các tiêu Năng lực, trình độ cán nhân viên ngân Quy trình cấp tín dụng Hệ thống kiểm sốt nội Chi nhánh Công tác đảm bảo tiền vay Hệ thống thơng tin tín dụng Tình hình tài khách hàng Đạo đức khách hàng Anh/ chị có ý kiến đóng góp khác góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hay không: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/ chị! 99 ... trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố. .. trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Agribank – Chi nhanh huyện Mỹ Đức, thành phố. .. - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ngân hàng thuộc hệ thống ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Trong năm qua, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Mỹ Đức, thành phố Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) chất lượng tín dụng tại ngân hàng agribank chi nhánh huyện mỹ đức, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) chất lượng tín dụng tại ngân hàng agribank chi nhánh huyện mỹ đức, thành phố hà nội