tuan 34 buoi 1minh hoa

23 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:59

Bài mới : 1’ Giới thiệu: - Giờ Chính tả hôm nay lớp mình sẽ nghe và viết lại một đoạn trong bài tập đọc Đàn bê của anh Hoà Giaùo vaø laøm caùc baøi taäp chính taû.. Phát triển các hoạt đ[r] (1)TuÇn 34 Thứ…… ngày……tháng năm 2012 Tập đọc Người làm đồ chơi (tiết 1) I Muïc tieâu : Kiến thức : Hiểu nội dung: Tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng bạn nhỏ bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi Kỹ : Đọc rành mạch toàn bài, ngắt nghỉ đúng chỗ Thái độ : Biết quý trọng người lao động KNS : Giao tiếp – Thể cảm thông – Ra định II Chuaån bò : - Giáo viên : Tranh minh hoạ bài tập đọc Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc Một số các vật nặn bột - Hoïc sinh : SGK III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.OÅn ñònh : (1’) - Haùt Bài cũ: (3’) Lượm - Gọi HS lên đọc và trả lời câu hỏi nội dung - HS đọc thuộc lòng bài thơ và trả bài Lượm lời câu hỏi cuối bài - Nhaän xeùt, cho ñieåm HS Bài :Giới thiệu: Trong bài tập đọc này, chuùng ta seõ cuøng tìm hieåu veà cuoäc soáng cuûa moät nghệ nhân nặn đồ chơi thời xưa để thêm hiểu veà coâng vieäc cuûa hoï Phát triển các hoạt động :  Hoạt động 1: (27’) Luyện đọc - Theo dõi và đọc thầm theo a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu đoạn 1, Gioïng keå: nheï nhaøng, tình caûm - đến 10 HS đọc cá nhân, lớp Giọng bạn nhỏ: xúc động, cầu khẩn giữ đọc đồng các từ này bác hàng xóm lại thành phố; nhiệt tình, sôi hứa cùng các bạn mua đồ chơi - HS đọc theo hình thức nối tiếp baùc - Tìm cách đọc và luyện đọc b) Luyeän phaùt aâm đoạn Chú ý các câu sau - Tổ chức cho HS luyện phát âm các từ sau: +Tôi suýt khóc/ tỏ bình + bột màu, nặn, Thạch Sanh, sặc sỡ, suýt tĩnh:// khóc, cảm động, món tiền, hết nhẵn hàng,… + Bác đừng về./ Bác đây làm đồ - Yêu cầu HS đọc câu chôi/ baùn cho chuùng chaùu.// (gioïng c) Luyện đọc đoạn caàu khaån) - HS tìm cách đọc và luyện đọc đoạn trước + Nhưng độ này/ chả mua đồ lớp chơi bác nữa.// (giọng buồn) - Yêu cầu HS đọc nối đoạn trước lớp, + Cháu mua/ và rủ bạn cháu cùng GV và lớp theo dõi để nhận xét mua.// (gioïng soâi noåi) - Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm - Nối tiếp đọc các đoạn 1, 2, d) Thi đọc - Lần lượt HS đọc trước lớp mình, các bạn nhóm chỉnh sửa loãi cho (2) - HS lên đọc truyện, bạn nhận xét Tieát Hoạt động giáo viên  Hoạt động 2: (12’) Tìm hiểu bài: - Gọi HS đọc lại bài, HS đọc phần chú giải - Baùc Nhaân laøm ngheà gì? - Các bạn nhỏ thích chơi đồ chơi bác ntn? - Vì các bạn nhỏ lại thích đồ chơi bác nhö theá? - Vì baùc Nhaân ñònh chuyeån veà queâ? - Thái độ bạn nhỏ ntn bác Nhân định chuyeån veà queâ? - Thái độ bác Nhân sao? - Bạn nhỏ truyện đã làm gì để bác Nhân vui buoåi baùn haøng cuoái cuøng? - Hành động bạn nhỏ cho thấy bạn là người nào? - Gọi nhiều HS trả lời - Thái độ bác Nhân sao? - Qua câu chuyện hiểu điều gì? - Hãy đoán xem bác Nhân nói gì với bạn nhỏ bác biết vì hôm đó đắt hàng? - Baïn nhoû truyeän raát thoâng minh, toát buïng và nhân hậu đã biết an ủi, giúp đỡ động viên baùc Nhaân  Hoạt động 2: (15’) Luyện đọc lại - Chia lớp thành các nhóm nhỏ gồm – HS để các em phân vai đọc - Gọi vài nhóm đọc theo phân vai Cuûng coá – Daën doø : (3’) - Gọi HS lên bảng đọc truyện theo vai (người daãn chuyeän, baùc Nhaân, caäu beù) - Con thích nhaân vaät naøo? Vì sao? - Nhaän xeùt tieát hoïc - Dặn HS nhà đọc lại bài - Chuẩn bị: Đàn bê anh Hồ Giáo Hoạt động học sinh - HS đọc theo hình thức nối tiếp - HS đọc phần chú giải - Bác Nhân là người nặn đồ chơi baèng boät maøu vaø baùn rong treân caùc væa heø - Caùc baïn xuùm ñoâng laïi, ngaém nghía, toø moø xem baùc naën - Vì baùc naën raát kheùo: oâng Buït, Thaïch Sanh, Toân Ngoä Khoâng, vịt, gà… sắc màu sặc sỡ - Vì đồ chơi nhựa đã xuất hiện, không mua đồ chơi bột - Baïn suyùt khoùc, coá tình toû bình tĩnh để nói với bác: Bác đây làm đồ chôi baùn cho chuùng chaùu - Bác cảm động - Bạn đập cho lợn đất, đếm mười nghìn đồng, chia nhỏ món tiền, nhờ bạn lớp mua đồ chơi cuûa baùc - Bạn nhân hậu, thương người và luôn muốn mang đến niềm vui cho người khác./ Bạn tế nhị./ Bạn hieåu baùc haøng xoùm, bieát caùch an uûi baùc./ - Bác vui mừng và thêm yêu coâng vieäc cuûa mình - Caàn phaûi thoâng caûm, nhaân haäu vaø yêu quý người lao động - Caûm ôn chaùu raát nhieàu./ Caûm ôn cháu đã an ủi bác./ Cháu tốt bụng quá./ Bác nhớ cháu./… - HS đọc bài - Con thích cậu bé vì cậu là người nhân hậu, biết chia sẻ nỗi buồn với người khác - Con thích baùc Nhaân vì baùc coù ñoâi bàn tay khéo léo, nặn đồ chơi (3) đẹp Toán OÂn taäp veà pheùp nhaân vaø pheùp chia (tieáp theo) I Muïc tieâu : Kiến thức : Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, để tính nhẩm Biết tính giá trị biểu thức có hai dấu phép tính Biết giải bài toán có phép chia Nhaän bieát moät phaàn maáy cuûa soá Kỹ : Thực hành tính các bảng nhân, bảng chia đã học, nhanh, đúng Thái độ : Rèn tính cẩn thận làm bài II Chuaån bò : - Giaùo vieân : Baûng phuï, phaán maøu - Học sinh : Vở, bảng III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên 1.OÅn ñònh : (1’) Baøi cuõ:OÂn taäp veà pheùp nhaân vaø pheùp chia: - Sửa bài - GV nhaän xeùt Bài : GV ghi tựa bài lên bảng Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: (12’) Hướng dẫn ôn tập + Baøi 1: - Nêu yêu cầu bài tập, sau đó cho HS tự laøm baøi - Hoûi: bieát x = 36 coù theå ghi keát quaû cuûa 36 : khoâng? Vì sao? - Nhaän xeùt + Baøi 2: - Nêu yêu cầu bài và cho HS tự làm bài - HS nêu cách thực biểu thức baøi - Nhaän xeùt  Hoạt động 2: (15’) Hướng dẫn giải toán + Bài 3: Gọi HS đọc đề bài - Haùt Hoạt động học sinh - HS lên bảng sửa bài, bạn nhận xeùt - Coù theå ghi keát quaû 36:4 = vì lấy tích chia cho thừa số này thì thừa số - HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào - Có 27 bút chì màu, chia cho nhoùm.Hoûi moãi nhoùm coù maáy buùt chì maøu - Coù taát caû bao nhieâu buùt chì maøu? - Coù taát caû 27 buùt chì maøu - Chia cho nhóm nghĩa là chia ntn? - Nghóa laø chia thaønh phaàn baèng - Vậy để biết nhóm nhận - Ta thực phép tính chia 27:3 buùt chì maøu ta laøm ntn? Baøi giaûi Số bút chì màu nhóm nhận - Chữa bài laø: 27 : = (chieác buùt) (4) Thứ…… ngày……tháng năm 2012 Toán Ôn tập đại lượng I Muïc tieâu : Kiến thức : Biết xem đồng hồ kim phút vào số 12, số 3, số Biết ước lượng độ dài số trường hợp đơn giản Biết giải bài toán có gắn với các số đo Kỹ : Kĩ xem trên đồng hồ (giờ đúng, kim phút đến số số 6) Củng cố đơn vị đo độ dài Thái độ : Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác II Chuaån bò : - Giaùo vieân : Baûng phuï - Học sinh :Vở III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên 1.OÅn ñònh : (1’) Baøi cuõ:OÂn taäp veà pheùp nhaân vaø pheùp chia - Sửa bài - GV nhaän xeùt Bài : GV ghi tựa bài lên bảng Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: (27’) Hướng dẫn ôn tập + Bài 1: (a) Đồng hồ chiû giờ? - Quay mặt đồng hồ đến các vị trí phần a bài và yêu cầu HS đọc - Yêu cầu đọc trên mặt đồng hồ a - chiều còn gọi là giờ? - Vậy đồng hồ A và đồng hồ nào cùng giờ? - Làm tương tự với các đồng hồ còn lại - Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS - Haùt Hoạt động học sinh - HS leân baûng laøm baøi, baïn nhaän xeùt - HS quan saùt vaø neâu Đọc giờ: 30 phút, 15 phút, 10 giờ, 30 phút - - Là 14 - Đồng hồ A và đồng E cùng + Bài 2: Gọi HS đọc đề bài toán - Can bé đựng 10 lít nước mắm, can to đựng nhiều can bé lít nước - Hướng dẫn HS phân tích đề bài, thống mắm Hỏi can to đựng bao phép tính sau đó yêu cầu các em làm bài nhiều lít nước mắm? - Nhaän xeùt baøi cuûa HS vaø cho ñieåm Baøi giaûi Can to đựng số lít nước mắm là: 10 + = 15 (lít) Đáp số: 15 lít + Baøi 4: (a, b) - Trả lời: Chiếc bút bi dài khoảng 15 - Bài tập yêu cầu các em tưởng tượng và ghi cm lại đội dài số vật quen thuộc bút bi, ngoâi nhaø, - Đọc câu a: Chiếc bút bi dài khoảng 15 và yêu cầu HS suy nghĩ để điền tên đơn vị đúng vào chỗ trống trên (5) Chính taû Nghe - viết: Người làm đồ chơi I Muïc tieâu : Kiến thức : Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện Người làm đồ chơi Kỹ : Làm BT2 a/b BT3 a/b, BT chính tả phương ngữ GV soạn Thái độ : Rèn tính cẩn thận, rèn chữ, giữ II Chuaån bò : - Giaùo vieân :Baûng cheùp saün noäi dung caùc baøi taäp chính taû - Học sinh : Vở, bảng III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.OÅn ñònh : (1’) - Haùt Bài cũ: (3’) Lượm - Gọi HS lên bảng, HS lớp làm bài vào - Thực yêu cầu GV baûng theo yeâu caàu: + Tìm caùc tieáng chæ khaùc aâm chính i/ ieâ; hay daáu hoûi/ daáu ngaõ Bài : (1’) Giới thiệu: Giờ Chính tả hôm các nghe và viết lại đoạn tóm tắt nội dung bài Người làm đồ chơi và bài tập chính tả phaân bieät ch/ tr; ong/ oâng; daáu hoûi/ daáu ngaõ Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả a) Ghi nhớ nội dung - GV đọc đoạn cần viết lần - Yêu cầu HS đọc - Theo doõi baøi - Đoạn văn nói ai? - HS đọc lại bài chính tả - Baùc Nhaân laøm ngheà gì? - Noùi veà moät baïn nhoû vaø baùc Nhaân - Bác làm nghề nặn đồ chơi bột - Vì baùc ñònh chuyeån veà queâ? maøu - Vì đồ chơi nhựa xuất hiện, - Bạn nhỏ đã làm gì? hàng bác không bán - Bạn lấy tiền để dành, nhờ bạn bè b) Hướng dẫn cách trình bày mua đồ chơi để bác vui - Đoạn văn có câu? - Hãy đọc chữ viết hoa bài? - Đoạn văn có câu - Vì các chữ đó phải viết hoa? - Baùc, Nhaân, Khi, Moät - Vì Nhân là tên riêng người c) Hướng dẫn viết từ khó Bác, Khi, Một là các chữ đầu câu - GV yêu cầu HS đọc các từ khó viết - Người nặn đồ chơi, chuyển nghề, - HS viết từ khó laáy tieàn, cuoái cuøng - Sửa lỗi - HS viết bảng lớp, HS lớp d) Vieát chính taû vieát vaøo nhaùp e) Soát lỗi g) Chaám baøi  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT chính tả - Đọc yêu cầu bài tập (6) + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - HS tự làm - Gọi HS lên bảng làm, HS lớp làm vào - Nhận xét Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai a) Trăng khoe trăng tỏ đèn - Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng Cớ trăng phải chịu luồn đám - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS maây? Đèn khoe đèn tỏ trăng Đèn trước gió còn đèn? b) pheùp coäng, coïng rau coàng chieâng, coøng löng + Baøi (Troø chôi) - Gọi HS đọc yêu cầu - Chia lớp thành nhóm và tổ chức cho HS điền từ tiếp sức Mỗi HS nhóm điền từ (daáu) vaøo choã troáng - Bài tập 3b, tiến hành tương tự bài 3a - GV nhaän xeùt Cuûng coá – Daën doø : (3’) - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø laøm laïi baøi taäp chính taû - Chuẩn bị: Đàn bê anh Hồ Giáo - Đọc yêu cầu bài - Làm bài theo hướng dẫn, HS làm xong thì chỗ để HS khác lên laøm tieáp a) Chú Trường vừa trồng trọt giỏi, vừa chăn nuôi giỏi Vườn nhà chú cây nào trĩu Dưới ao, cá trôi, các chép, cá trắm đàn Cạnh ao là chuồng lợn, chuồng trâu, chuoàng gaø, troâng raát ngaên naép b) Ông Dũng có hai người gioûi giang caû Chuù Nghóa, trai ông bây là kĩ sư, làm mỏ than Coøn coâ Haûi, gaùi oâng, laø baùc só tiếng bệnh viện tỉnh Keå chuyeän Người làm đồ chơi I Muïc tieâu : Kiến thức : Dựa vào nội dung tóm tắt kể lại đoạn câu chuyện HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT2) Kỹ : Thể lời kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung Thái độ : Biết theo dõi, nhận xét, đánh giá lời kể bạn II Chuaån bò : - Giáo viên : Tranh minh hoạ bài tập đọc Bảng ghi sẵn câu hỏi gợi ý đoạn - Hoïc sinh : SGK (7) III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên 1.OÅn ñònh : (1’) Baøi cuõ: (3’) Boùp naùt quaû cam - Goïi HS leân baûng keå laïi caâu chuyeän Boùp naùt quaû cam - Nhaän xeùt Bài :Giới thiệu: Giờ Kể chuyện hôm lớp mình cùng kể lại đoạn và toàn câu chuyện Người làm đồ chơi Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: (27’) Hướng dẫn kể chuyện a) Kể lại đoạn truyện theo gợi ý + Bước 1: Kể nhóm - GV chia nhóm và yêu cầu HS kể lại đoạn dựa vào nội dung và gợi ý - Haùt Hoạt động học sinh - HS kể phân vai (người dẫn chuyện, Vua, Trần Quốc Toản) - HS kể toàn truyện - HS keå chuyeän nhoùm Khi HS keå thì HS khaùc theo doõi, nhaän xeùt, boå sung cho baïn + Bước 2: Kể trước lớp - Các nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp - Mỗi nhóm cử HS lên trình bày, - Sau lượt HS kể, gọi HS nhận xét bạn HS kể đoạn câu chuyện theo các tiêu chí đã nêu - Chuù yù: Trong HS keå neáu coøn luùng tuùng, GV ghi các câu hỏi gợi ý Cụ thể: + Đoạn - Baùc Nhaân laøm ngheà gì? - Bác Nhân là người làm đồ chơi baèng boät maøu - Vì trẻ thích đồ chơi bác Nhaân? -Vì bác nặn toàn đồ chơi ngộ nghĩnh đủ màu sặc sỡ như: ông Bụt, Thạch - Cuộc sống bác Nhân lúc đó sao? Sanh,Toân Ngoä Khoâng, gaø, - Vì bieát? vòt… - Cuoäc soáng cuûa baùc Nhaân raát vui + Đoạn veû - Vì baùc Nhaân ñònh chuyeån veà queâ? - Vì choã naøo coù baùc laø treû xuùm lại, bác vui với công việc - Bạn nhỏ đã an ủi bác Nhân ntn? - Vì đồ chơi nhựa đã xuất hiện, - Thái độ bác sao? haøng cuûa baùc boãng bò eá + Đoạn - Baïn seõ ruû caùc baïn cuøng mua haøng - Bạn nhỏ đã làm gì để bác Nhân vui buổi bác và xin bác đừng quê baùn haøng cuoái cuøng? - Bác cảm động - Thái độ bác Nhân buổi chiều đó - Bạn đập lợn đất, chia nhỏ món ntn? tiền để các bạn cùng mua đồ chơi cuûa baùc b) Kể lại toàn câu chuyện - Baùc raát vui vaø nghó raèng vaãn coøn - HS keå noái tieáp nhiều trẻ thích đồ chơi bác - Goïi HS nhaän xeùt baïn - Yêu cầu HS kể toàn truyện - Mỗi HS kể đoạn Mỗi lần HS - Nhaän xeùt keå (8) Cuûng coá – Daën doø: (3’) - Nhaän xeùt tieát hoïc - Về nhà kể lại truyện cho người thân nghe - Chuaån bò baøi sau: OÂn taäp cuoái HKII - Nhaän xeùt baïn keå - đến HS kể theo tranh minh họa - HS lắng nghe Đạo đức Thực hành an toµn giao th«ng I MUÏC TIEÂU: - HS biết các đặc điểm an toàn , kém an toàn đường và chọn đường an toàn nhaát - Biết xử lý trên đường gặp tình không an toàn - Thực đúng luật GT đường Có thói quen trên đường an toàn II.CHUẨN BỊ :- Phiếu giao việc Đánh giá các điều kiện đường III LÊN LỚP : Hoạt động giáo viên 1).KTBC: -GV yeâu caàu 3HS leân baûng - Đi an toàn là ntn? + Qua đường an toàn thì phải ntn? 2) Bài Mới :- Giới thiệu ghi tựa * HĐ1: Đường phố an toàn và kém an toàn + Để đến trường em trên đường nào? +Theo em đường đó là an toàn hay nguy hiểm, taïi sao? Hoạt động học sinh Lớp Trưởng Báo Cáo - Nhắc Tựa (9) Giới thiệu tranh – Đường an toàn :là đường có vỉa hè không có vaät coù vaät caûn Ñö phaûi roäng - Đường kém an toàn : là đường có dốc không baèng baèng phaúng khoâng coù daûi phaân caùch, khoâng coù vỉa hè vỉa hè,đường 2chiều hẹp * HĐ2:Thực h ành -Hs Quan Saùt Lớp quan sát Phân biệt đường an toàn và không an toàn - Lớp NX bổ sung - Xem sơ đồ lựa chọn đường an toàn - GV chia lớp theo nhóm, cho HS thảo luận - GV treo sơ đồ GVkết luận:Cần chọn đường an toàn đến trường Con đường ngắn có thể không phải là đường an toàn - HS quan saùt ,thaûo luaän, neâu NX veà nơi qua đường không an toàn * Hoạt động 3: Bài tập thực hành + lựa chọn đường an toàn học -YC 3HS giới thiệu đường em từ nhà đến trường - GVphân tích ý đúng ,chưa đúng - GV nhaän xeùt tuyeân döông Kết luận :khi từ nhà đến trường em chọn đường an toàn ít xe cộ để để đảm bảo an toàn Củng cố: + Em vừa học an toàn giao thông bài gì?+ Qua bài em nắm điều gì?- Trò chơi đóng vai - GV nhaän xeùt tuyeân döông - HS lên bảng giới thiệu đường từ nhà em đến trường -Nêu đoạn đường an toàn , đoạn đường không an toàn - Các bạn cùng đường cho ý kiến và nhaän xeùt - Lớp lắng nghe NX + Con đường an toàn đến trường + Biết chọn đường an toàn để -HS đóng vai HS nhìn bên trái trước sau đó nhìn bên phải, nhìn đằng trước ,nhìn đằng sau, lắng tai nghecó nhiều xe tới không.Khi không có xe đến gần có đủ thời gian để qua đường trước xe tới,em qua đường theo đường thẳngvì đó là đường ngắn GDTT: Các em tìm hiểu đường thực đúng luật đường tham gia giao thông phải thực luật giao thông nhắc nhở người cùng thực tốt luật giao thông đường Biết lựa chọn đường antoànkhi học - Veà nhaø thực haønh ,caàn coù thoùi quen quan sát xe cộ trên đường mà em thường - HS lắng nghe (10) Thứ…… ngày……tháng năm 2012 Tập đọc Đàn bê anh Hồ Giáo I Muïc tieâu : Kiến thức : Hiểu nội dung: Hình ảnh đẹp, đáng kính trọng Anh hùng Lao động Hồ Giáo (trả lời câu hỏi 1, 2) Kỹ : Đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, các cụm từ rõ ý Thái độ : Giáo dục HS yêu lao động II Chuaån bò : - Giáo viên : Tranh minh hoạ Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc - Hoïc sinh : SGK III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.OÅn ñònh : (1’) - Haùt Bài cũ: (3’) Người làm đồ chơi - HS đọc tiếp nhau, HS đọc - Gọi HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi đoạn, HS đọc bài Sau đó trả lời - Nhaän xeùt, cho ñieåm HS caùc caâu hoûi veà noäi dung cuûa baøi Bài : (1’) Giới thiệu: Treo tranh minh hoạ và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Anh Hoà Giaùo ñang aâu yeám, vuoát ve - Đọc bài Đàn bê anh Hồ Giáo các chú bê hiểu thêm người lao động giỏi đã nhận danh hiệu Anh hùng Lao động Phát triển các hoạt động :  Hoạt động 1: (17’) Luyện đọc - GV đọc mẫu toàn bài: Chú ý giọng chậm rãi, - Theo dõi và đọc thầm theo trải dài đoạn tả cánh đồng cỏ Ba Vì, nhẹ nhàng, dịu dàng đoạn đàn bê quấn quýt anh Hoà Giaùo - HS phát âm các từ: giữ nguyên, lành, - đến 10 HS đọc cá nhân, lớp ngào, cao vút, trập trùng, quanh quẩn, đọc đồng các từ này quaán quyùt, nhaûy quaång, nuõng nòu, quô quô, ruït reø… - Mỗi HS luyện đọc câu theo hình - HS luyện đọc câu thức nối tiếp - Tìm cách đọc và luyện đọc (11) Đoạn 1: Đã sang tháng ba … mây - Hướng dẫn HS chia bài thành đoạn sau đó trắng hướng dẫn HS đọc đoạn Đoạn 2: Hồ Giáo … xung quanh anh Đoạn 3: Những bê … là đòi bế - Chuù yù caâu: - Giống đứa trẻ quấn quýt bên mẹ,/ đàn bê quẩn vào chân Hồ Giáo.// Chúng vừa ăn vừa đùa nghịch.// Những bê đực,/ y hệt - HS đọc nối đoạn trước lớp, GV và bé trai khoẻ mạnh,/ lớp theo dõi để nhận xét lại ngừng ăn/ nhảy quẩng lên/ - Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm chạy đuổi nhau/ thành vòng tròn + Thi đọc xung quanh anh…// - Nối tiếp đọc các đoạn 1, 2, - Lần lượt HS đọc trước nhóm cuûa mình, caùc baïn nhoùm chænh  Hoạt động 2: (10’) Tìm hiểu bài sửa lỗi cho - Gọi HS đọc toàn bài, HS đọc phần chú giaûi - HS đọc, HS lớp theo dõi - Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ - Không khí: lành và Ba Vì đẹp ntn? ngaøo - Bầu trời: cao vút, trập trùng, - Tìm từ ngữ, hình ảnh thể tình cảm đám mây trắng đàn bê với anh Hồ Giáo? - Đàn bê quanh quẩn bên anh, đứa trẻ quấn quýt bên mẹ, - Những bê đực thể tình cảm gì với anh quẩn vào chân anh Hoà Giaùo? - Chuùng chaïy ñuoåi thaønh moät - Những bê cái thì có tình cảm gì với anh vòng xung quanh anh Hoà Giaùo? - Chúng dụi mõm vào người anh nuõng nòu, saùn vaøo loøng anh, quô quô - Tìm từ ngữ cho thấy đàn bê đôi chân đòi bế đáng yêu? - Chúng vừa ăn vừa đùa nghịch, chúng có tính cách giống - Theo con, vì đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo bé trai và bé gái nhö vaäy? - Vì anh chaêm baüm, chieàu chuoäng vaø - Vì anh Hồ Giáo lại dành tình cảm yêu quý chúng đặc biệt cho đàn bê? - Vì anh là người yêu lao động, yêu - Anh Hồ Giáo đã nhận danh hiệu cao quý động vật chính người naøo? - Anh đã nhận danh hiệu Anh Cuûng coá – Daën doø : (3’) hùng Lao động ngành chăn nuôi - Gọi HS đọc lại bài - Qua bài tập đọc hiểu điều gì? - HS đọc bài nối tiếp - Dặn HS nhà đọc lại bài - Đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo - Chuaån bò: OÂn taäp cuoái HK2 vaø anh Hoà Giaùo cuõng yeâu quyù, chaêm soùc chuùng nhö (12) Luyện từ và câu Từ trái nghĩa Từ nghề nghiệp I Muïc tieâu : Kiến thức : Dựa vào bài Đàn bê anh Hồ Giáo , tìm từ trái nghĩa điền vào chỗ trống bảng (BT1); nêu từ trái nghĩa với từ cho trước (BT2) Kỹ : Nêu ý nghĩa thích hợp công việc (cột B) phù hợp với từ ngheà nghieäp (coät A) – BT3 Thái độ : HS ham thích môn học II Chuaån bò : - Giáo viên : Bài tập 1, viết vào giấy to Bài tập viết trên bảng lớp Bút - Học sinh : SGK, III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.OÅn ñònh : (1’) - Haùt Bài cũ: (3’) Từ ngữ nghề nghiệp - Gọi đến HS đọc các câu đã đặt bài - Thực yêu cầu tập học trước - Nhaän xeùt Bài : (1’) Giới thiệu: - Trong tieát hoïc hoâm chuùng ta seõ cuøng hoïc từ trái nghĩa và biết thêm công việc cuï theå cuûa moät soá ngaønh ngheà cuoäc soáng Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: (27’) Hướng dẫn làm bài + Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc lại bài Đàn bê anh Hồ Giáo - Đọc đề bài - Dán tờ giấy có ghi đề bài lên bảng Gọi HS - HS đọc thành tiếng, lớp đọc leân baûng laøm thaàm - HS lên bảng làm, HS lớp - Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn treân baûng làm vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, taäp hai - Tìm từ ngữ khác, ngoài bài trái nghĩa Lời giải: với từ rụt rè Những bê đực - Những bê cái ăn nhỏ nhẹ, từ tốn, những bé trai bê đực thì ngược lại Con hãy tìm thêm các khoẻ mạnh, nghịch ngợm từ khác trái nghĩa với nhỏ nhẹ, từ tốn? aên voäi vaøng + Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu - baïo daïn/ taùo baïo… - Cho HS thực hỏi đáp theo cặp Sau đó gọi số cặp trình bày trước lớp - ngaáu nghieán/ huøng huïc - Nhaän xeùt - Hãy giải nghĩa từ đây từ trái nghĩa với nó Ví duï: - HS 1: Từ trái nghĩa với từ trẻ là gì? (13) + Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài - Dán tờ giấy có ghi đề bài lên bảng - Chia lớp thành nhóm, tổ chức cho HS làm bài theo hình thức nối tiếp Mỗi HS nối ô Sau phút nhóm nào xong trước và đúng thaéng - Gọi HS nhận xét bài nhóm và chốt lại lời giải đúng - Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc Cuûng coá – Daën doø : (3’) - Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën doø HS veà nhaø laøm laïi caùc baøi taäp bài và tìm thêm các cặp từ trái nghĩa khác - Chuaån bò: OÂn taäp cuoái HKII - HS 2: Từ trái nghĩa với từ trẻ là từ người lớn Đáp án: đầu tiên/ bắt đầu/… bieán maát/ maát taêm/… cuống quýt/ hốt hoảng/… - Đọc đề bài SGK - Quan sát, đọc thầm đề bài - HS lên bảng làm theo hình thức nối tieáp - HS lắng nghe Toán Ôn tập đại lượng (tiếp theo) I Muïc tieâu : Kiến thức : Nhận biết thời gian dành cho số hoạt động Biết giải bài toán liên quan đến đơn vị kg, km Kỹ : Kĩ so sánh đơn vị thời gian Biểu tượng thời điểm và khoảng thời gian Thái độ : Rèn tính chính xác II Chuaån bò : - Giaùo vieân : Baûng phuï (14) - Học sinh : Vở III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên 1.OÅn ñònh : (1’) Bài cũ: (3’) Ôn tập đại lượng - Sửa bài - GV nhaän xeùt Bài : Giới thiệu: Ghi tựa bài lên bảng Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: (27’) Hướng dẫn ôn tập + Baøi 1: - Gọi HS đọc bảng thống kê các hoạt động cuûa baïn Haø - Hà dành nhiều thời gian cho hoạt động naøo? - Thời gian Hà dành cho viêc học là bao lâu? - Haùt Hoạt động học sinh - HS leân baûng laøm baøi, baïn nhaän xeùt - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Hà dành nhiều thời gian cho vieäc hoïc - Thời gian Hà dành cho việc học là - Bình caân naëng 27 kg, Haûi naëng hôn + Bài 2: Gọi HS đọc đề bài toán Bình kg Hoûi Haûi caân naëng bao nhieâu kiloâgam? Baøi giaûi - Hướng dẫn HS phân tích đề bài, thống Baïn Bình caân naëng laø: phép tính sau đó yêu cầu các em làm bài 27 + = 32 (kg) Đáp số: 32 kg - Nhaän xeùt baøi cuûa HS + Bài 3: Gọi HS đọc đề bài toán - Đọc đề bài và quan sát hình - Hướng dẫn HS phân tích đề bài, thống Baøi giaûi phép tính sau đó yêu cầu các em làm bài Quãng đường từ nhà bạn Phương - Nhaän xeùt baøi cuûa HS đến xã Đinh Xá là: Cuûng coá – Daën doø : (3’) 20 – 11 = (km) - Tổng kết tiết học và giao các bài tập bổ trợ Đáp số: km kiến thức cho HS Taäp vieát Ôn các chữ hoa A, M, N, Q, V ( kiểu ) I Muïc tieâu : Kiến thức : Viết đúng các chữ hoa A, M, N, Q, V - kiểu (mỗi chữ dòng), viết đúng các tên riêng có chữ hoa kiểu 2: Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh (mỗi teân rieâng doøng) Kỹ : Dạy kỹ thuật viết chữ rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư Thái độ : Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II Chuaån bò : - Giáo viên : Chữ mẫu A, M, N, Q, V Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ - Học sinh : Bảng, III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.OÅn ñònh : (1’) - Haùt Bài cũ: (3’) Kiểm tra viết - GV nhaän xeùt, cho ñieåm - HS vieát baûng (15) Bài : GV ghi tựa bài lên bảng Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa * Gắn mẫu chữ A, M, N, Q, V kiểu - Cho HS nhắc lại các chữ A, M, N, Q,V kiểu cao li? Viết nét? - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết - HS viết bảng 2, lượt - GV nhaän xeùt uoán naén  Hoạt động 2:Hướng dẫn viết các tên riêng * Giới thiệu các tên riêng: Việt Nam , Nguyễn Aùi Quoác, Hoà Chí Minh - Nêu độ cao các chữ cái - Cách đặt dấu các chữ - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - HS vieát baûng - GV nhaän xeùt vaø uoán naén  Hoạt động 3: (12’) Viết - GV neâu yeâu caàu vieát - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém - Chấm, chữa bài - GV nhaän xeùt chung Cuûng coá – Daën doø : (3’) - GV cho dãy thi đua viết chữ đẹp - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Nhắc HS hoàn thành nốt bài viết -HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - HS quan saùt - HS nêu chữ - HS taäp vieát treân baûng - HS đọc các tên riêng - HS neâu - Khoảng chữ cái o - HS vieát baûng - Vở Tập viết - HS viết - Mỗi đội HS thi đua viết chữ đẹp trên bảng lớp Thứ…… ngày……tháng năm 2012 Toán OÂn taäp veà hình hoïc I Muïc tieâu : Kiến thức : Nhận biết và gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, đoạn thẳng Kyõ naêng : Bieát veõ hình theo maãu Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác II Chuaån bò : - Giaùo vieân : Caùc hình veõ baøi taäp - Học sinh : III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.OÅn ñònh : (1’) - Haùt Bài cũ: (3’) Ôn tập đại lượng (TT) - Sửa bài - HS leân baûng laøm baøi, baïn nhaän - GV nhaän xeùt xeùt Bài : (1’) Giới thiệu: Ghi tên bài lên baûng Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: (27’) Hướng dẫn ôn tập (16) + Baøi 1: - Chỉ hình vẽ trên bảng và yêu cầu HS đọc - Đọc tên hình theo yêu cầu tên hình + Baøi 2: - Cho HS phân tích để thấy hình ngôi nhà gồm - HS vẽ hình vào hình vuoâng to laøm thaân nhaø, hình vuoâng nhoû làm cửa sổ, hình tứ giác làm mái nhà, sau đó yêu cầu các em vẽ hình vào + Baøi 4: - Vẽ hình bài tập lên bảng, có đánh số các phaàn hình - Coù hình tam giaùc, laø: hình 1, hình - Hình bên có hình tam giác, là tam 2, hình 3, hình 4, hình (1 + 2) giaùc naøo? - Có hình tứ giác, là: hình (1 + 3), - Có bao nhiêu hình tứ giác, đó là hình hình (2 + 4), hình (1 + + 3), hình (1 naøo? + + 4), hình (1 + + + 4) - Có bao nhiêu hình chữ nhật, đó là hình - Có hình chữ nhật, đó là: hình (1 + naøo? 3), hình (2 + 4), hình (1 + + + 4) Cuûng coá – Daën doø : (3’) - Tổng kết tiết học và giao các bài tập bổ trợ kiến thức cho HS Chính taû Nghe – viết : Đàn bê anh Hồ Giáo I Muïc tieâu : Kiến thức : Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt bài Đàn bê anh Hồ Giáo Kỹ :Làm BT2 a/b BT3 a/b, BT chính tả phương ngữ GV soạn Thái độ : Rèn tính cẩn thận II Chuaån bò : - Giáo viên : Bài tập viết vào tờ giấy to, bút - Học sinh : Vở, bảng III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.OÅn ñònh : (1’) - Haùt Bài cũ: (3’) Người làm đồ chơi - Gọi HS lên bảng, yêu cầu HS viết các từ cần - Tìm và viết lại các từ có chứa dấu chú ý phân biệt học trước Yêu cầu hỏi/ dấu ngã HS lớp viết vào nháp - Yêu cầu HS đọc các từ mà các bạn tìm - Nhaän xeùt, cho ñieåm Bài : (1’) Giới thiệu: - Giờ Chính tả hôm lớp mình nghe và viết lại đoạn bài tập đọc Đàn bê anh Hoà Giaùo vaø laøm caùc baøi taäp chính taû Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả a) Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết (17) - GV đọc đoạn văn cần viết - Đoạn văn nói điều gì? - Những bê đực có đặc điểm gì đáng yêu? - Những bê cái thì sao? b) Hướng dẫn cách trình bày - Tìm tên riêng đoạn văn? - Những chữ nào thường phải viết hoa? c) Hướng dẫn viết từ khó - Gọi HS đọc các từ khó: quấn quýt, quấn vào chaân, nhaûy quaång, ruït reø, quô quô - Nhận xét và chữa lỗi cho HS, có d) Vieát chính taû e) Soát lỗi g) Chaám baøi  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT chính tả + Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS thực hành hỏi đáp theo cặp, HS đọc câu hỏi,1 HS tìm từ - Theo doõi baøi SGK - Đoạn văn nói tình cảm đàn bê với anh Hồ Giáo - Chúng lại ngừng ăn, nhaûy quaång leân ñuoåi - Chúng rụt rè, nhút nhát beù gaùi - Hoà Giaùo - Những chữ đầu câu và tên riêng baøi phaûi vieát hoa - HS đọc cá nhân - HS lên bảng viết các từ này - HS lớp viết vào nháp - Đọc yêu cầu bài - Nhiều cặp HS thực hành Ví duï: - HS 1: Chỉ nơi tập trung đông người mua baùn - Khen cặp HS nói tốt, tìm từ đúng, - HS 2: Chợ nhanh - Tiến hành tương tự với các phần coøn laïi: + Baøi : a) chợ – chờ - tròn Troø chôi: Thi tìm tieáng b) baõo – hoå – roãi (raûnh) - Chia lớp thành nhóm, phát cho nhóm tờ giấy to và bút Trong phút các nhóm - HS hoạt động nhóm tìm từ theo yêu cầu bài, sau đó dán tờ giấy Một số đáp án: ghi kết đội mình lên bảng Nhóm nào a) chè, tràm, trúc, chò chỉ, chuối, tìm nhiều từ và đúng thắng chanh, chay, choâm choâm,… - Yêu cầu HS đọc các từ tìm b) tủ, đũa, chõ, võng, chảo, chổi,… - Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc - Cả lớp đọc đồng Cuûng coá – Daën doø : (3’) - Nhaän xeùt tieát hoïc - Dặn HS nhà làm bài tập 2, vào Vở Bài - HS lắng nghe taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai - Chuaån bò: OÂn taäp cuoái HKII (18) Thuû coâng Ôn tập thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích (tiết 2) I Muïc tieâu : Kiến thức : Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ làm thủ công lớp 2 Kỹ : Làm ít sản phẩm thủ công đã học Với HS khéo tay: Làm ít sản phẩm thủ công đã học Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo Thái độ : GD HS thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động mình II Chuaån bò : - Giaùo vieân : chuaån bò moät soá saûn phaåm thuû coâng (daây xuùc xích, voøng ñeo tay, đồng hồ đeo tay , bướm ) - Học sinh : Vở, giấy thủ công, hồ, kéo III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.OÅn ñònh : (1’) - Haùt Bài : (1’) - Giới thiệu bài “ Ôn tập ” Phát triển các hoạt động : - HS nhaän xeùt  Hoạt động : Ôn tập - GV ñöa moät soá saûn phaåm cho HS quan saùt - HS quan saùt - Cho HS neâu quy trình - GV treo quy trình saûn phaåm - HS nêu lại quy trình - GV nhaän xeùt - HS nhaän xeùt - GV lưu ý : Muốn làm các sản phẩm đẹp , các nếp gấp phải miết thẳng , phẳng ,  Hoạt động 2: Làm sản phẩm - HS thực hành - Cho HS thực hành - GV quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng * Củng cố :- Đánh giá sản phẩm - HS quan sát và đánh sản phẩm - GV đưa tiêu chuẩn đánh giá - HS thực hành + Hoàn thành tốt : HS hoàn thành sản phẩm , các nếp gấp thẳng , phẳng , , cân đối + Hoàn thành : HS hoàn thành sản phẩm các nếp gấp thẳng sản phẩm chưa cân đối , maët saûn phaåm khoâng phaúng Nhaän xeùt (19) Daën doø : (2’) - Nhaän xeùt tieát hoïc - Về chuẩn bị: Trưng bày sản phẩm thực hành, - HS lắng nghe Thứ…… ngày……tháng năm 2012 Taäp laøm vaên Kể ngắn người thân I Muïc tieâu : Kiến thức : Dựa vào các câu hỏi gợi ý, kể vài nét nghề nghiệp người thân (BT1) Kỹ : Biết viết lại điều đã kể thành đoạn văn ngắn (BT2) Thái độ : Biết kính trọng người lớn II Chuaån bò : - Giáo viên : Tranh tiết Luyện từ và câu tuần 33 Tranh số nghề nghiệp khác Bảng ghi sẵn các câu hỏi gợi ý - Học sinh : SGK, III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.OÅn ñònh : (1’) - Haùt Baøi cuõ: - Gọi HS đọc đoạn văn kể việc tốt bạn - HS đọc bài làm mình - Nhaän xeùt, cho ñieåm Bài : (1’) Giới thiệu: - Ở lớp mình, bố mẹ các có công vieäc khaùc Trong tieát Taäp laøm vaên hoâm nay, lớp mình biết nghề nghiệp, công việc người thân gia đình bạn Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: (12’) Hướng dẫn làm bài tập + Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu bài và các - Cho HS tự suy nghĩ phút câu hỏi gợi ý - GV treo tranh đã sưu tầm để HS định hình - Suy nghĩ ngheà nghieäp, coâng vieäc - Gọi HS tập nói Nhắc HS nói phải rõ ý để người khác nghe và biết nghề nghiệp công - Nhiều HS kể việc và ích lợi công việc đó - Sau moãi HS noùi, GV goïi HS khaùc vaø hoûi: Con bieát gì veà boá (meï, anh, chuù,…) cuûa baïn? - HS trình baøy laïi theo yù baïn noùi - Sửa các nói sai, câu không đúng ngữ - Tìm các bạn nói hay phaùp - Cho điểm HS nói tốt  Hoạt động 2: (17’) Hướng dẫn làm bài viết + Baøi : Ví duï: + Bố là đội Hằng ngày, bố đến trường dạy các chú đội bắn súng, tập luyện đội ngũ Bố (20) - GV nêu yêu cầu và để HS tự viết - Gọi HS đọc bài mình - Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn - Cho điểm bài viết tốt raát yeâu coâng vieäc cuûa mình vì boá đã dạy nhiều chú đội khoẻ mạnh, giỏi để bảo vệ Tổ quốc + Meï cuûa laø coâ giaùo Meï ñi dạy từ sáng đến chiều Tối đến mẹ còn soạn bài, chấm điểm Công việc mẹ nhiều người yêu quí vì mẹ dạy dỗ trẻ thơ nên người Cuûng coá – Daën doø : (3’) - Nhaän xeùt tieát hoïc - Dặn HS nhà ôn tập để chuẩn bị kiểm tra - Chuaån bò: OÂn taäp cuoái HKII - HS viết vào - Một số HS đọc bài trước lớp - Nhaän xeùt baøi baïn - HS lắng nghe Toán OÂn taäp veà hình hoïc (tieáp theo) I Muïc tieâu : Kiến thức :Biết tính độ dài đường gấp khúc,chu vi hình tam giác,hình tứ giác Kyõ naêng : Reøn tính caån thaän, chính xaùc (21) Thái độ : HS yêu tích môn học II Chuaån bò : - Giaùo vieân :Baûng phuï - Học sinh : III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên 1.OÅn ñònh : (1’) Baøi cuõ: (3’) OÂn taäp veà hình hoïc - Sửa bài - GV nhaän xeùt Bài : Giới thiệu: Ghi tên bài lên bảng Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: (20’) Hướng dẫn ôn tập + Baøi 1: - Yêu cầu HS nêu cách tính độ dài đường gấp khúc, sau đó làm bài và báo cáo kết + Baøi 2: - Yeâu caàu HS neâu caùch tính chu vi cuûa hình tam giác, sau đó thực hành tính + Baøi 3: - Yêu cầu HS nêu cách tính chu vi hình tứ giác, sau đó thực hành tính - Các cạnh hình tứ giác có đặc điểm gì? - Vaäy chuùng ta coøn coù theå tính chu vi cuûa hình tứ giác này theo cách nào nữa? Cuûng coá – Daën doø : (3’) - Tổng kết tiết học và giao các bài tập bổ trợ kiến thức cho HS - Chuaån bò: Luyeän taäp chung Hoạt động học sinh - Haùt - HS lên bảng sửa bài, bạn nhận xeùt - Đọc tên hình theo yêu cầu - Chu vi hình tứ giác đó là: 5cm + 5cm + 5cm + 5cm + = 20cm - Caùc caïnh baèng - Bằng cách thực phép nhân 5cm x - HS lắng nghe Tự nhiên xã hội Ôn tập tự nhiên (tiết 1) I Muïc tieâu : Kiến thức : Khắc sâu kiến thức đã học thực vật, động vật, nhận biết bầu trời ban ngaøy vaø ban ñeâm Kỹ : Ôn lại kĩ xác định phương hướng Mặt Trời Thái độ : Có ý thức yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên II Chuaån bò : - Giáo viên : Tranh vẽ HS hoạt động nối tiếp bài 32 Giấy, bút Tranh ảnh có liên quan đến chủ đề tự nhiên - Hoïc sinh : SGK (22) III Các hoạt động dạy và học : Hoạt động giáo viên 1.OÅn ñònh : (1’) Baøi cuõ: (3’) ) Maët Traêng vaø caùc vì - Quan sát trên bầu trời, em thấy Mặt Trăng có hình daïng gì? - Em thấy Mặt Trăng tròn vào ngày naøo? Bài : (1’) Giới thiệu: Ôn tập tự nhiên Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1:Ai nhanh tay, nhanh mắt - Chuẩn bị nhiều tranh ảnh liên quan đến chủ đề tự nhiên: chia thành có số cây – tương ứng số lượng - Chia lớp thành đội lên chơi - Cách chơi:Mỗi đội cử người, người này thay phiên vượt chướng ngại vật lên nhặt tranh dán vào bảng cho đúng chỗ - Sau phút hết Đội thắng là đội dán đúng, nhiều hơn, đẹp - GV tổng kết: Loài vật và cây cối sống khắp nơi: Trên cạn, nước, trên không, trên cạn và nước - HS vẽ bảng vào chưa điền tên cây và loài vật để chuẩn bị tham quan  Hoạt động 2: Trò chơi: “Ai nhà đúng” - GV chuẩn bị tranh vẽ HS bài 32 ngôi nhà và phương hướng nhà (mỗi đội veõ) - Chia lớp thành đội, đội cử người - Phổ biến cách chơi: Chơi tiếp sức - Người thứ lên xác định hướng ngôi nhà, sau đó người thứ lên tiếp sức, gắn hướng ngôi nhaø - Đội nào gắn nhanh, đúng là đội thắng - HS lớp nhận xét, bổ sung - Hỏi tác giả tranh và so sánh với kết đội chơi - GV chốt kiến thức  Hoạt động 3: (8’) Hùng biện bầu trời - Yêu cầu nhóm làm việc trả lời câu hỏi: - Em biết gì bầu trời, ban ngày và ban đêm (có gì, chúng ntn?) - Cho nhóm thảo luận, lại giúp đỡ, hướng dẫn caùc nhoùm - Sau phuùt, cho caùc nhoùm trình baøy keát quaû Chốt: Mặt Trăng và Mặt Trời có gì giống veà hình daùng? Coù gì khaùc (veà aùnh sáng, chiếu sáng) Mặt Trời và các vì có gì giống không? Ởđiểm nào? - Haùt Hoạt động học sinh - HS trả lời - HS chia làm đội chơi - Sau trò chơi, cho đội nhận xét lẫn - HS nhaéc laïi caùch xaùc ñònh phöông hướng Mặt Trời - Trưởng nhóm nêu câu hỏi, các thành viên trả lời, sau đó phân công noùi phaàn naøo – chuaån bò theå hieän kết dạng kịch trình bày sáng tạo: Lần lượt nối tiếp - Caùc nhoùm trình baøy Trong nhoùm naøy trình baøy thì nhoùm khaùc lắng nghe để nhận xét - HS trả lời cá nhân câu hỏi này (23) Cuûng coá – Daën doø : (3’) - HS chuẩn bị thăm quan vườn thú vào sau: - Chuẩn bị bảng hoạt động để HS ghi chép - HS lắng nghe theo kiểu phân loại nhóm các vật em quan sát vườn thú - Chuaån bò: OÂn taäp cuoái HKII Ký duyÖt cña Ban gi¸m hiÖu …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 34 buoi 1minh hoa, tuan 34 buoi 1minh hoa