(Luận văn thạc sĩ) tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch ở tỉnh xieng khouang, cộng hòa dân chủ nhân dân lào

92 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––– PHOUTHAVANH SOMECHANMAVONG TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH XIENG KHOUANG, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Địa lí học Mã số: 60.31.05.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cảm đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng, quy định Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Thái Nguyên, tháng năm2016 Tác giả luận văn Phouthavanh Somechanmavong i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lịng biết ơn vơ sâu sắc tới giáo PGS.TS Nguyễn Thị Hồng - người hướng dẫn khoa học, bảo tỷ mỉ chân thành cho tác giả hồn thành khóa luận: “Tiềm trạng phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang (CHDCND LÀO)” Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo khoa Địa Lí Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên tạo nhiều điều kiện tốt cho tác giả tiến hành nghiên cứu hồn thành khóa luận Tác giả xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh Xieng Khouang, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Xieng Khouang, bạn lớp người thân tận tình giúp đỡ việc thu thập tài liệu, nghiên cứu hoàn thành khóa luận Trong thực hiện, thân dù có nhiều cố gắng khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm2016 Tác giả luận văn Phouthavanh Somechanmavong ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục hình vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục tiêu, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn 10 Kết cấu luận văn 10 NỘI DUNG 11 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH 11 1.1 Cơ sở lý luận 11 1.1.1 Khái niệm 11 1.1.2 Vai trò du lịch 13 1.1.3 Phân loại loại hình du lịch 14 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 24 1.2.1 Khái quát tiềm thực trạng phát triển du lịch CHDCND Lào 24 1.2.2 Khái quát tiềm thực trạng phát triển du lịch vùng phía Bắc, CHDCND Lào 30 Tiểu kết chương 34 Chương 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH XIENG KHOUANG, CHDCND LÀO 35 iii 2.1 Khái quát tỉnh Xieng Khouang 35 2.1.1 Nguồn gốc hình thành 35 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang, CHDCND Lào 36 2.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 40 2.1.4 Tài nguyên du lịch nhân văn 45 2.1.5 Đánh giá chung 52 2.2 Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang, CHDCND Lào 54 2.2.1 Theo ngành 54 2.2.2 Theo lãnh thổ 58 2.3 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang 66 2.3.1 Điểm mạnh 66 2.3.2 Điểm yếu 67 2.3.3 Cơ hội 67 2.3.4 Thách thức 67 Tiểu kết chương 68 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH XIENG KHOUANG, CHDCND LÀO ĐẾN NĂM 2030 69 3.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển du lịch 69 3.1.1 Quan điểm 69 3.1.2 Mục tiêu 69 3.1.3 Định hướng phát triển du lịch tỉnh Xieng khouang từ năm 2016-2020 70 3.2 Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang đến năm 2030 74 3.2.1 Giải pháp quy hoạch phát triển du lịch 74 3.2.2 Đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, thị thực du lịch để thu hút khách quốc tế 74 3.2.3 Tăng cường đầu tư cho phát triển du lịch 75 iv 3.2.4 Bảo đảm an ninh cho phát triển du lịch an toàn cho du khách 75 3.2.5 Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển du lịch 76 3.2.6 Tăng cường tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch 77 3.2.7 Giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch môi trường sinh thái 78 3.2.8 Tăng cường quản lý nhà nước du lịch 78 Tiểu kết chương 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Từ viết tắt ASEAN Hiệp hội nước Đơng Nam Á CHDCND Cộng hịa dân chủ nhân dân CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa GDP Tổng sản phẩm quốc nội GIZ Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức KT-XH Kinh tế-xã hội NZAID Chương trình Viện trợ New Zealand NXB Nhà xuất USD Đô la Mĩ iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Chỉ tiêu sinh khí hậu người 17 Bảng 1.2 Doanh thu từ du lịch, số lượng khách quốc tế thời gian lưu trú khách quốc tế tới Lào giai đoạn 1995-2015 28 Bảng 2.1 Diện tích, dân số, mật độ dân số chia theo huyện tỉnh Xieng Khouang năm 2014 36 Bảng 2.2 Diện tích rừng phân theo huyện Xiêng Khouang năm 2014 40 Bảng 2.3 Địa bàn cư trú chủ yếu số dân tộc theo huyện tỉnh Xieng Khouang 43 Bảng 2.4 Số lượng khách du lịch tham quan Xieng Khuoang giai đoạn 2010 - 2015 55 Bảng 2.5 Cơ sở du lịch tỉnh Xieng Khouang giai đoạn 2010-2015 56 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản đồ hành tỉnh Xieng Khouang (CHDCND Lào) 37 Hình 2.2 Quy mơ dân số tỉnh Xieng Khuoang giai đoạn 2010 - 2015 42 Hình 2.3 Phân bố dân số tỉnh Xieng Khouang chia theo dân tộc 42 Hình 2.4 Bản đồ thực trạng phát triển du lịch tỉnh Xieng Khuoang, CHDCND Lào năm 2014 54 Hình 2.5 Doanh thu từ du lịch tỉnh Xieng Khouang giai đoạn 2010-2015 56 Hình 2.6 Bản đồ tuyến, điểm du lịch tỉnh Xieng Khuoang, CHDCND Lào 62 vi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trên giới, khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động kinh tế vấn đề an sinh xã hội nhiều quốc gia, khu vực Trong bối cảnh đó, nhiều ngành kinh tế cơng nghiệp, ngoại thương,… phải chịu hậu nặng nề, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giảm,… kéo dài nhiều năm liên tiếp (từ năm 2008 đến năm 2012) Tuy nhiên, đến năm 2010 coi năm phục hồi ngành du lịch giới với lượng khách du lịch quốc tế đạt tỉ lượt người Theo Tổ chức du lịch giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO), du lịch lữ hành trở thành ngành lớn giới tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu Trong cơng bố dự báo “Tầm nhìn Du lịch 2020”, UNWTO khẳng định: Du lịch giới liên tục tăng trưởng đạt số khách du lịch quốc tế 1,6 tỷ lượt người vào năm 2020 Các khu vực hút khách du lịch quốc tế lớn châu Âu, châu Á, châu Mỹ, tiếp sau châu Phi, Trung Đơng Trong đó, châu Á khu vực kỳ vọng tiếp tục bật dậy mạnh mẽ Ở Lào, Chính phủ lựa chọn du lịch ưu tiên số chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia Bởi vì, doanh thu ngành đứng sau doanh thu ngành công nghiệp khai thác mỏ Năm 2013, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào nhận giải thưởng Quốc gia phù hợp phát triển du lịch giới từ Hội đồng Thương mại Du lịch Châu Âu Đây niềm tự hào nhân dân Lào, đất nước đa dạng cảnh quan tự nhiên, lịch sử văn hóa, giàu sắc dân tộc Trong xu hội nhập phát triển nay, với vai trò đặc biệt tăng doanh thu cho GDP quốc gia, tạo việc làm cho người lao động, ngành du lịch hầu hết địa phương Lào trọng đầu tư để khai thác triệt để tiềm năng, lợi tự nhiên, lịch sử văn hóa vùng, miền Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH XIENG KHOUANG, CHDCND LÀO ĐẾN NĂM 2030 3.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển du lịch 3.1.1 Quan điểm Phát triển tỉnh Xieng Khouang trở thành khu vực du lịch tiếng nước giới Khu vực cánh đồng Chum trở thành di sản giới thứ CHDCND Lào, phát triển du lịch góp phần giải nghèo đói cộng đồng dân tộc với điểm du lịch tự nhiên, lịch sử văn hóa, bảo tồn truyền thống văn hóa độc đáo địa phương để thu hút khách du lịch nước quốc tế 3.1.2 Mục tiêu - Tiếp tục đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực quan trọng kinh tế - xã hội tỉnh - Nâng tầm Xieng Khouang trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn khác biệt quốc gia khu vực - Chuyển đổi cấu khách theo hướng tăng tỷ trọng khách chi tiêu cao để tăng chất cho du lịch Xieng Khouang - Phát huy truyền thống lễ hội truyền thống văn hóa dân tộc truyền thống tốt đẹp địa phương độc đáo địa để phát triển bền vững gắn với phát triển du lịch để thu hút khách du lịch, nước nước - Thu hút khách du lịch đến thăm tỉnh có chi tiêu cao - Phát triển quảng bá du lịch phù hợp với lực thực tập trung phát triển mục tiêu định để đảm bảo chất lượng dịch vụ - Đầu tư phát triển sở vật chất, tiện nghi sở vật chất làm cho du lịch cánh Đồng Chum, trở thành di sản giới thứ ba Lào - Thực tiêu chuẩn pháp lý quy định kinh doanh du lịch 69 - Nâng cao nguồn nhân lực ngành du lịch số lượng chất lượng - Phát triển du lịch giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao an sinh xã hội 3.1.3 Định hướng phát triển du lịch tỉnh Xieng khouang từ năm 2016-2020 a Định hướng chung - Tạo doanh thu từ du lịch triệu đô la năm, thơi gian lưu trú ngày/người chi tiêu du lịch 60 USD/người - Ưu tiên phát triển du lịch 20 điểm - Hoàn thành kế hoạch phát triển điểm du lịch đặc biệt - Cải thiện phát triển sở hạ tầng, sở vật chất - Hoàn thành, bổ sung quy định pháp luật du lịch pháp lý tham quan du lịch Lào - Xếp hạng cấp khách sạn, nhà nghỉ Resort - Quảng cáo quảng bá du lịch đa dạng ngồi nước - Có thể tham dự chương trình triển lãm nước lần/năm nước ngồi năm/lần - Nhân viên làm việc ngành du lịch đào tạo nâng cấp kỹ thuật 40 người - Cung cấp giáo trình đào tạo việc du lịch ngắn hạn dài hạn cho Sở du lịch -Thu hút đầu tư từ đầu tư nước nước để phát triển lĩnh vực du lịch b Định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ Theo định hướng phát triển không gian tỉnh Xieng Khuoang đến năm 2020, tỉnh trọng mở rộng phát triển khu, điểm du lịch huyện, cụ thể: * Ở huyện Pek: Xác định huyện Pek huyện du lịch di sản cánh đồng Chum tham quan phong tục dân tộc Phuang Làng Khai, phát triển điểm du lịch tự nhiên, lịch sử Du lịch liên kết với sở hạ tầng 70 kinh tế góp phần nâng cao sống người dân địa, tăng nguồn thu Tạo điều kiện hội trực tiếp cho doanh nghiệp, cá nhân tổ chức nước vào đầu tư số điểm du lịch * Xác định lấy thị xã Phonsavan trở thành trung tâm du lịch, nghỉ ngơi, ăn - uống, tham quan đồ thủ công mỹ nghệ (trong chợ lớn Phonsavan) - Phối hợp với nhà nước doanh nghiệp đầu tư đưa thị xã Phonsavan trở thành thành phố đẹp tỉnh vừa vừa đảm bảo an ninh thu hút khách nước, quốc tế - Phát triển hệ thống chợ đêm để tạo hội cho người dân địa phương mang sản phẩm bán trực tiếp cho khách du lịch nhằm khuyến khích sản xuất phát triển, tăng khả cạnh tranh hàng thủ công mĩ nghệ, tạo ấn tượng cho du khách - Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư nước nước vào xây dựng hệ thống khách sạn khu nghỉ dưỡng - Thúc đẩy xây dựng sân vận động, nhà hát để khai thác phát huy nguồn giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, tổ chức triển lãm công cụ cổ xưa, triển lãm chiến tranh - Cải tạo xây dựng cảnh quan thị xã Phonsavan cánh đồng Chum - Phối hợp với bên liên quan để cải thiện xâu dựng sân Goft nơi có cảnh quan đẹp * Xác định phát triển du lịch huyện Khoune (Vương quốc cổ tỉnh Xiêng Khouang) - Phối hợp với bên liên quan để cải thiện tái thiết di tích cũ, chùa cũ, biên soạn lịch sử địa phương - Phát triển khu vực Phathone, xác định lấy hố nước nóng làm điểm du lịch tỉnh, thu hút đầu tư từ nhà nước, tư nhân nước hay nước - Phát triển điểm du lịch tự nhiên có nhân dân liên quan (1-2 điểm) - Thúc đẩy sản xuất thủ công mỹ nghệ dân tộc với đa dạng sản phẩm 71 - Thúc đẩy tổ chức lễ hội di tích Phun hàng năm để thu hút nguồn quỹ hỗ trợ từ tổ chức ngồi nước, tạo điều kiện để khuyến khích du lịch phát triển * Xác định lấy huyện Kham phát triển du lịch cảnh quan sinh thái làng nghề - Phối hợp với bên liên quan để thúc đẩy nhân dân trồng trọt khơng có hóa chất Quảng cáo lịch nơng nghiệp theo mùa, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh du lịch sử dụng sản phẩm địa phương nấu ăn - Cải tạo khu vực du lịch hồ nước nóng làng Nặm hơm, tăng thời gian lưu trú khách du lịch lên 1-2 đêm - Cải thiện điểm du lịch tự nhiên, lịch sử, văn hóa gắn với phát triển kinh tế, xã hội huyện - Xây dựng đô thị huyện Kham trờ thành điểm dừng chân tham quan khách du lịch du lịch tỉnh Hoaphan Việt Nam - Phát triển điểm du lịch bảo tồn đa dạng sinh học có tham gia người dân * Xác định lấy huyện Nong Had huyện du lịch lịch sử - văn hóa, tham quan sống dân tộc Mông, dân tộc Kmu làng Huoydinđam - Bảo tồn giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc Mông dân tộc Kmu - Cải thiện phục hồi hình thức thể thao truyền thống Hội đua bò, đua trâu hay đua ngựa - Phối hợp với Sở Văn hóa Thơng tin biên soạn tài liệu lịch sử Bun tết dân tộc Mông, dân tộc Kmu - Tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch cho nhân dân làng dọc quốc lộ đến chợ biên giới Lào - Việt Nam - Phối hợp với bên liên quan để thúc đẩy nhân dân giữ gìn vệ sinh mơi trường dọc quốc lộ 7, trồng ăn quả, phát triển sản xuất thủ công mỹ nghệ 72 - Đầu tư xây dựng nhà nghỉ, nhà ăn vệ sinh, dịch vụ tốt, nhanh an toàn - Cải thiện phát triển điểm du lịch tháp nước Kha trở thành điểm du lịch tụ nhiên tham gia nghiên cứu da dạng sinh học tự nhiên quanh lưu vực Angtong, tương lai đưa khu vực trở thành công viên quốc gia * Xác định lấy huyện Pha xay điểm du lịch di sản cánh Đồng Chum, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp chăn ni bị, trâu, ngựa - Phối hợp với ban ngành cải thiện sở hạ tầng khu du lịch cánh đồng Chum 2,3 sáng tạo hoạt động du lịch để người dân nâng cao thu nhập - Khám phá điểm du lịch huyện để xác định khu vực ưu tiên phát triển du lịch tương lai - Xác định 1-2 làng nghề phát triển sản xuất thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức quà lưu niệm * Xác định lấy huyện Phuokoot phát triển du lịch lịch sử tự nhiên - Đầu tư huyện Phuokoot trở thành điểm du lịch lịch sử quốc gia - Khám phá điểm du lịch tự nhiên đa dạng sinh học khu vực sông Khan - nơi có động vật lồi động vật q cá chân, khỉ, - Phát triển du lịch sông Ngụm (du thuyền) - Đầu tư nâng cấp điểm du lịch hồ Tặng, sở vật chất đa dạng hóa hoạt động du lịch * Xác định lấy huyện Moc phát triển du lịch tự nhiên đa dạng sinh học - Xác định khu vực rừng tuổi từ 700- 1000 năm để đầu tư phát triển du lịch sinh thái - cảnh quan - Khuyến khích sáng tạo nghệ thuật dân tộc - Hình thành làng du lịch cộng đồng tổ chức triển lãm sản phẩm nhân dân địa phương - Khuyến khích làm cho nhà hàng bán sản phẩm nhân dân làm thị xã điểm du lịch 73 3.2 Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang đến năm 2030 3.2.1 Giải pháp quy hoạch phát triển du lịch Trên sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Xieng Khoang đến năm 2020 phê duyệt, tiến hành rà sốt lại quy hoạch có, hồn thành dứt điểm quy hoạch dở dang; tổ chức triển khai quy hoạch khu du lịch trọng điểm cịn chưa có quy hoạch Cánh đồng Chum (1, 2, 3) Phát triển loại hình du lịch tiêu biểu, đặc thù địa phương huyện, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghỉ cuối tuần, vui chơi giải trí điểm du lịch xung quanh huyện Moc, huyện Pha Xay thị xã Phonsavan Về liên kết hợp tác phát triển, du lịch Xieng Khuoang cần phải có kế hoạch khơng ngừng mở rộng phát triển thị trường, thị trường nước thị trường nước Cùng với việc đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ du lịch đủ sức cạnh tranh thị trường, cần tiến hành hợp tác với địa phương khác nước Việt Nam để giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch địa phương Thành lập hiệp hội ngành nghề du lịch Đây kênh hỗ trợ đắc lực cho phát triển ngành việc cung cấp thông tin thị trường, giá cả, tư vấn để doanh nghiệp hoạt động cách tốt Việc thành lập củng cố hiệp hội du lịch có vai trị quan trọng việc thực chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế nói chung ngành du lịch Xieng Khuoang 3.2.2 Đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, thị thực du lịch để thu hút khách quốc tế Để phát triển du lịch Lào nói chung tỉnh Xieng Khuoang nói riêng cần đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch Đây xu hướng chung giới khu vực thời gian gần để tạo điều kiện lại cư trú 74 thuận lợi cho du khách Bởi lẽ, họ coi thị thực thủ tục áp đặt chi phí, bao gồm chi phí trực tiếp lệ phí thị thực chi phí gián tiếp khoảng cách, thời gian chờ đợi mức độ phức tạp quy trình cấp thị thực Khi chi phí vượt q ngưỡng khách du lịch tiềm chọn điểm đến thay không thực chuyến CHDCND Lào cần linh hoạt áp dụng sách thị thực thơng qua việc mở rộng danh mục quốc gia miễn thị thực cấp thị thực điện tử, cấp cửa khẩu, giảm lệ phí thị thực Tiếp tục trì thời hạn miễn thị thực 30 ngày xem xét để kéo dài thời hạn 3.2.3 Tăng cường đầu tư cho phát triển du lịch Tăng cường hỗ trợ Nhà nước cho phát triển du lịch Huy động nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương với nguồn vốn ngân sách tỉnh nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng sở vật chất kỹ thuật, sở hạ tầng bản; xây dựng hệ thống đường xá, điện, nước, bưu điện, y tế dịch vụ công khác phục vụ phát triển du lịch Đặc biệt, trọng đầu tư vào điểm có khả phát triển du lịch cao, quy mơ lớn có khả mở rộng tương lai nhằm tránh phát triển nhỏ lẻ, không hiệu Xác định đầu tư phải theo mức độ ưu tiên cho điểm du lịch giàu tiềm năng, sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu cần có phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo địa phương tỉnh tuyến du lịch Phosavan – Cánh đồng Chum 1, Tuyến du lịch Phonsavan – Khoun Phuan, … Tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch theo hướng có lựa chọn, mang tính chuyên nghiệp; tăng cường liên kết, mở rộng, phát triển thị trường khách đến Xieng Khuoang Tạo môi trường thuận lợi, thu hút nhà đầu tư chiến lước để phát triển du lịch phù hợp với điều kiện, đặc điểm tỉnh 3.2.4 Bảo đảm an ninh cho phát triển du lịch an toàn cho du khách Tăng cường phối hợp thực công tác quản lý bảo đảm an ninh trật tự, an toàn du khách địa bàn tỉnh Đồng thời, phát huy mức 75 tinh thần trách nhiệm toàn xã hội tham gia quản lý, bảo vệ, giữ gìn mơi trường du lịch địa bàn tỉnh Hoàn thiện bến xe, bãi đỗ xe du lịch, tuyến xe buýt địa bàn trọng điểm du lịch (thị xã Phonsavan); phát triển dịch vụ vận chuyển khách tuyến Phonsavan – Cánh đồng Chum Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch tuyến du lịch đường bộ, nhà ga, bến xe phương tiện tham gia vận chuyển hành khách phải bố trí đủ nhân lực, bảo đảm vệ sinh mơi trường, an ninh an tồn, thái độ phục vụ thân thiện, tổ chức thông tin hướng dẫn, hỗ trợ tối ưu khách du lịch Xây dựng trung tâm hỗ trợ du khách điểm đến trọng điểm, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực quy định pháp luật quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, lại khách du lịch nước bảo đảm an ninh, an tồn thuận tiện cho du khách; phịng ngừa, ngăn chặn đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch để thực hành vi xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội 3.2.5 Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển du lịch Tỉnh Xieng Khuoang cần tiến hành tổng kết, đánh giá thực trạng đội ngũ cán quản lý phục vụ hoạt động du lịch từ cấp tỉnh tới cấp huyện, đặc biệt đội ngũ cán khu di tích, thắng cảnh để nắm thực trạng toàn diện phẩm chất, lực, hạn chế yếu kém, … Từ đó, xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng kịp thời Xây dựng mạng lưới đào tạo cách hệ thống gồm dạy nghề, đào tạo cấp từ lớp chứng chỉ, nghiệp vụ tới lớp sơ cấp, trung cấp du lịch Đổi công tác quản lý tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, đổi nội dung phương pháp đào tạo theo chuẩn hóa quốc gia cho ngành du lịch, gắn lý thuyết với thực hành Trên sở dự báo xu hướng phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch bản, đảm bảo chất lượng Tiếp tục xây dựng hoàn thiệ chế độ đãi ngộ, đánh giá khen thưởng lao động phục vụ du lịch Hoàn thiện hệ thống nội quy tăng 76 cường kỷ luật lao động, bố trí phân cơng lao động thích hợp Ngồi ra, thực số giải pháp việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch liên kết bồi dưỡng nâng cao, đào tạo lại tuyển dụng nhân lực thực chức quản lý Nhà nước du lịch, liên kết tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ kinh doanh du lịch Xieng Khuoang tập trung thực giải pháp đào tạo chỗ nguồn nhân lực du lịch Chọn làng điểm du lịch để tổ chức lớp học ngắn ngày, đưa chuyên gia du lịch tới giảng bài, hướng dẫn cách làm du lịch cho người dân địa điểm du lịch: Phonsan, Cánh đồng Chum, ….Gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế địa phương cách nuôi trồng đặc sản, phát triển nghề truyền thống, tạo sản phẩm bán cho du khách (điển hình huyện Pha Xay, huyện Kham, huyện Nong Had) Khuyến khích hộ dân có đủ điều kiện làm dịch vụ lưu trú homestay cho du khách Thường xuyên thanh, kiểm tra, giám sát sở kinh doanh dịch vụ du lịch Hướng dẫn kỹ làm du lịch theo hướng du lịch cộng đồng tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm hoạt động du lịch Xieng Khuoang có tài nguyên du lịch phong phú tạo cho vùng mạnh phát triển hình thức du lịch cộng đồng Để loại hình du lịch cộng đồng thực phát triển có hiệu địi hỏi ngành chức phải phối hợp với huyện khảo sát, xây dựng tiêu chí, lựa chọn làng, đạt tiêu chuẩn để quy hoạch, tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng 3.2.6 Tă ng cư ng tuyên truyề n, ng bá xúc tiế n du lị ch Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư lợi ích du lịch mang lại, nghiên cưú xây dựng hình thức thực đa dạng, phong phú với quan điểm coi chất lượng quan trọng Đồng thời, tăng cường biện pháp giáo dục tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân tham gia hoạt động du lịch nhằm làm cho họ nhận 77 thức rõ mối quan hệ qua lại chặt chẽ lợi ích họ với phát triển bền vững du lịch địa phương Tăng cường cơng tác thơng tin, quảng bá hình ảnh, tiềm du lịch Xiêng Khuoảng Tổ chức chương trình khảo sát tour, tuyến điểm du lịch cho doanh nghiệp du lịch quan thông báo chí 3.2.7 Giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch môi trường sinh thái Tập trung nguồn lực nhằm chống xuống cấp, bảo vệ di tích ngun tắc tơn trọng ngun trạng khơi phục nguyên di tích Trước tiến hành tôn tạo cần phải nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ tất phương diện lịch sử, địa hình, khí hậu, … xin ý kiến chuyên gia giỏi trong, ngồi nước để có phương án tối ưu Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhân dân xây dựng phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn, đảm bảo an ninh, an tồn, vệ sinh mơi trường để phát triển du lịch 3.2.8 Tăng cường quản lý nhà nước du lịch Nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước du lịch cấp tỉnh cấp huyện Kiện toàn tổ chức, máy làm công tác tham mưu quản lý, phát triển du lịch địa phương, nhân lực quản lý điểm du lịc Cánh đồng chum 1-2-3, điểm du lịch Tham pha & Nong Tang (Pha Hàng & Tang Hồ), điểm du lịch Phu kheng (núi Kheng), điểm du lịch “Thìa” Làng Napia, Thăm Piu, hồ nước nóng nhỏ, hồ nước nóng to, Thác nước Kha Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực quy định nhà nước hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành, quảng cáo; đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ du khách Tăng cường vai trò Nhà nước việc tổ chức thực biện pháp bảo vệ môi trường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh dịch vụ địa bàn, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho khách du lịch khu du lịch, điểm du lịch 78 Tiểu kết chương Phát triển du lịch không vấn đề riêng có Xieng Khuoang mà ln vấn đề cấp bách quan trọng phát triển du lịch CHDCND Lào Đây hướng chiến lược quan trọng đường lối phát triển KT-XH Đảng Nhà nước nhằm góp phần thực q trình CNH, HĐH đất nước Hoạt động du lịch phải đồng thời đạt hiệu khía cạnh kinh tế, trị, văn hố xã hội, an ninh, bảo vệ mơi trường sinh thái, giữ gìn phát huy truyền thống, sắc văn hoá dân tộc nhân phẩm người Lào nói chung Xieng Khuoang nói riêng Thực tế cho thấy, phát triển du lịch khu vực tỉnh Xieng Khuoang thiếu bền vững Do đó, khắc phục trạng địi hỏi ngành du lịch Xieng Khuoang cần thực tổng thể giải pháp quy hoạch, đầu tư nâng cấp xây dựng sở vật chất, kỹ thuật, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hình thức du lịch biện pháp bảo vệ mơi trường sinh thái Có vậy, du lịch Xieng Khuoang phát triển bền vững 79 KẾT LUẬN Tồn cầu hố hội nhập quốc tế xu khách quan giới Điều đặt cho ngành du lịch nói chung doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng Xieng Khoang phải sức nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế du lịch chiều rộng lẫn chiều sâu, bước tích luỹ kinh nghiệm hội nhập Tỉnh Xieng Khoang (CHDCND Lào) tiến trình hội nhập ngày nhiểu tổ chức nước quốc tế đánh giá điểm đến an tồn, ưa chuộng Đơng Nam Á Du lịch khẳng định ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển ngành kinh tế liên quan, thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết địa phương nước, dân tộc Thời gian qua, nhờ sách đổi Đảng Nhà nước Lào, sách cải cách phát triển kinh tế quyền tỉnh Xieng Khuoang, sách mở cửa chủ động tích cực hội nhập kinh tế giúp cho ngành du lịch Xieng Khouang có tiến đáng kể Bằng việc đánh giá tiềm phân tích thực trạng phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang (CHDCND Lào) thấy: Xieng Khouang địa phương giàu tiềm lợi tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung, du lịch nói riêng Trong năm gần đây, ngành du lịch đạt nhiều thành tựu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt khó khăn, thách thức phát triển du lịch Xieng Khouang lớn Điều địi hỏi cần có giải pháp đồng trọng điểm để khai thác triệt để tài nguyên du lịch Xieng Khouang 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bùi Thị Hải Yến (2007), Quy hoạch du lịch, NXB Giáo dục, Hà Nội [2] Bùi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long (2004), “Tài nguyên du lịch”, NXB Giáo dục, Hà Nội [3] Duy Nguyên, Minh Sơn, Ánh Hồng (2004), Du lịch giới - hành trình khám phá 46 quốc gia, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội [4] Đặng Duy Lợi (1992), “Đánh giá khai thác điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên huyện Ba Vì (Hà Tây) phục vụ mục đích du lịch”, Luận án PTS, chuyên ngành Địa lí – Chính trị, Trường ĐHSP Hà Nội, Hà Nội [5] Đỗ Thu Trang (2011), Phát triến du lịch tỉnh Quảng Ninh xu hội nhập, Luận văn thạc sĩ địa lý học, Thái Nguyên [6] Lê Thông (1992), Xây dựng hệ thống tiêu phân vùng du lịch Việt Nam, Thông báo khoa học trường đại học số 2, Hà Nội [7] Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (1998), Tổ chức lãnh thổ du lịch, NXB giáo dục, Hà Nội [8] Lương Duy Thứ (chủ biên - 2000) Đại cương văn hố Phương Đơng, NXB GD, Hà Nội [9] Mai Quốc Tuấn (2010), Giáo trình Địa lí tài nguyên du lịch, Nxb lao động, Hà Nội [10] Nguyễn Đình Hoè, Vũ Văn Hiếu (2003), Du lịch bền vững, NXB ĐHQG, Hà Nội [11] Nguyễn Minh Tuệ (1992), Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nhân văn phục vụ mục đích du lịch biển Việt Nam, Đề tài nhánh KTM 03-18, Hà Nội [12] Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên - 1999), Địa lí du lịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh 81 [13] Phạm Trung Lương nnc (2000), Cơ sở khoa học cho việc xác định tuyến, điểm du lịch, Viện nghiên cứu phát triển du lịch,Hà Nội [14] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật du lịch Việt Nam, Hà Nội [15] Trương Phước Minh (2003), Tổ chức lãnh thổ du lịch Quảng Nam – Đà Nẵng, Luận án tiến sĩ, Chuyên ngành Địa lí học, Trường ĐHSP Hà Nội [16] Trần Đức Thanh (2008), Nhập mơn Địa lí du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [17] Trần Hậu Thư nnk (1992), Hướng dẫn du lịch, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội [18] Trần Văn Đính, Đỗ Thị Minh Hòa (2006), Kinh tế du lịch, NXB LĐXH, Hà Nội [19] Trần Thị Thúy Lan nnk (2005), Giáo trình tổng quan du lịch, NXB Hà Nội [20] Viện nghiên cứu phát triển du lịch (2001), Cơ sở khoa học xây dựng hệ thống tiêu chí mơi trường cho hoạt động du lịch biển Việt Nam, Đề tài khoa học cấp bộ, Hà Nội [21] Vũ Đức Minh (1999), Giáo trình tổng quan du lịch, NXB Giáo dục, Hà Nội [22] Samuel Shungtington (2003), Sự va chạm văn minh, Nxb Lao động, Hà Nội [23] Web: https//vi.wikipedia.org/wiki/ Bồn- man Tiếng Lào [24] Cục thống kê tỉnh Xieng Khouang (2015), Niên giám thống kê tỉnh Xieng Khouang năm 2010 - 2015, Lào [25] Hum Phăn Khưa pa Sít (2000), Phát triển du lịch địa bàn tỉnh Luang Pha Bang giai đoạn nay, Lào [26] [31] Khăm Tăn Xổm Vông (1997), Địa lý du lịch Lào, Luận văn thạc sỹ khoa học địa lí, Việt Nam [27] Quốc hội nước CHXHCN Lào (2005), Luật du lịch Lào, Viêng Chăn, Lào 82 [28] Sở du lịch tỉnh Xieng Khouang (2015), Báo cáo tổng kết hàng năm năm từ 2011 đến 2015, Lào [29] Sở khai thác mỏ Xieng Khouang (2015), Báo cáo tổng kết hàng năm năm từ 2011 đến 2015, Lào [30] Sở công nghiệp tỉnh Xieng Khouang (2015), Báo cáo tổng kết hàng năm năm từ 2011 đến 2015, Lào [31] Sở văn hóa thơng tin tỉnh Xieng Khouang (2015), Báo cáo tổng kết hàng năm năm từ 2011 đến 2015, Lào [32] Sở nông nghiệp tỉnh Xieng Khouang (2015), Báo cáo tổng kết hàng năm năm từ 2011 đến 2015, Lào [33] Sở tài nguyên môi trưởng tỉnh Xiêng Khouang (2015), Báo cáo tổng kết hàng năm từ 2011 đến 2015, Lào [34] Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Xiêng Khouang (2015), Báo cáo tổng kết hàng năm từ 2011 đến 2015, Lào [35] Ủy ban tỉnh Khuoảng (2015), Quy hoạch tổ ng thể phát triể n kinh tế -xã hội tin̉ h Xieng Khouang thời kỳ 2015-2020, Lào [36] Ủy ban nhân dân tỉnh Khuoảng (2010), Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang giai đoạn 2016-2020, Lào [37] Ủy ban nhân dân tỉnh Khuoảng (2015), Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang giai đoạn 2016-2020, Lào [38] Web: http://www.xiengkhouangtourism.com Tiếng Anh [39] A.I.Ixtsenko (1969), Địa lí học ngày nay, NXB Giáo dục, Hà Nội [40] G.Cazes-R Lanquar, Y.Raybnouard (Đào Đình Đắc dịch) (2000), Quy hoạch du lịch, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội [41] Nicholas Clifford, Shaun French anh Gill Valentine (2010), Key Methods in Geography 83 ... hiểu tiềm du lịch (tự nhiên, nhân văn) thực trạng phát triển du lịch tỉnh (Số lượt khách du lịch, Doanh thu du lịch, Cơ sở lưu trú, Lao động hoạt động ngành du lịch, Đầu tư phát triển du lịch, ... quát tiềm thực trạng phát triển du lịch vùng phía Bắc, CHDCND Lào 30 Tiểu kết chương 34 Chương 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH XIENG KHOUANG, CHDCND LÀO... Cơ sở lý luận thực tiễn du lịch Chương Tiềm thực trạng phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang, CHDCND Lào Chương Định hướng giải pháp phát triển du lịch tỉnh Xieng Khouang đến năm 2030 10 NỘI DUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch ở tỉnh xieng khouang, cộng hòa dân chủ nhân dân lào , (Luận văn thạc sĩ) tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch ở tỉnh xieng khouang, cộng hòa dân chủ nhân dân lào