Luận văn kinh tế các giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú yên​

112 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HẰNG CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU HẰNG CÁC GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS THÂN THỊ THU THỦY Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan nội dung luận văn kết trình học tập, nghiên cứu khoa học, độc lập nghiêm túc hướng dẫn TS Thân Thị Thu Thủy Các số liệu luận văn trung thực, xác thu thập từ nguồn thống đáng tin cậy Tơi cam đoan luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIA TĂNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ YÊN 1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Cơ cấu tổ chức phịng chun mơn nghiệp vụ 1.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 1.2 Gia tăng nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Yên 1.2.1 Cơ sở lý luận gia tăng nguồn vốn huy động ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Nguồn vốn huy động ngân hàng thương mại 1.2.1.2 Gia tăng nguồn vốn huy động ngân hàng thương mại 13 1.2.2 Thực trạng gia tăng nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Yên 14 1.2.2.1 Quy mô nguồn vốn huy động 15 1.2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động 17 1.2.2.3 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 19 1.2.2.4 Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu cho vay từ nguồn vốn tiền gửi huy động 20 1.2.3 Đánh giá thực trạng gia tăng nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên 20 1.2.3.1 Thành tựu đạt 20 1.2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 21 Kết luận chương 24 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ YÊN 25 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả huy động vốn ngân hàng thương mại 25 2.1.1 Các nhân tố khách quan 25 2.1.1.1 Môi trường vĩ mô 25 2.1.1.2 Văn hóa xã hội, tâm lý khách hàng 25 2.1.2.1 Chất lượng dịch vụ 26 2.1.2.2 Thâm niên thương hiệu 26 2.1.2.3 Cơ sở vật chất hệ thống mạng lưới 26 2.1.2.4 Chính sách lãi suất 27 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên 27 2.2.1 Các nhân tố khách quan 27 2.2.1.1 Môi trường vĩ mô 27 2.2.1.2 Văn hóa - xã hội, tâm lý khách hàng 27 2.2.2.Các nhân tố chủ quan 28 2.2.2.1 Chất lượng dịch vụ 28 2.2.2.2 Thâm niên thương hiệu 29 2.2.2.3 Cơ sở vật chất hệ thống mạng lưới 30 2.2.2.4 Chính sách lãi suất 30 2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả huy động vốn ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên 31 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 31 2.3.1.1 Qui trình nghiên cứu 31 2.3.1.2 Nghiên cứu định tính 32 2.3.1.3 Nghiên cứu định lượng 33 2.3.2 Mơ hình giả thiết nghiên cứu 33 2.3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 33 2.3.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 34 2.3.3 Thống kê mô tả liệu khảo sát 35 2.3.4 Thống kê mô tả biến quan sát 36 2.3.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo 40 2.3.5.1 Phân tích Cronbach’s Alpha 40 2.3.5.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 42 2.3.6 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 46 2.3.6.1 Phân tích tương quan Pearson 46 2.3.6.2 Phân tích hồi quy đa biến cho biến độc lập biến phụ thuộc 47 2.3.7 Thảo luận kết nghiên cứu 49 Kết luận chương 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ YÊN 52 3.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ 52 3.2 Quan tâm đến văn hóa xã hội tâm lý khách hàng 52 3.3 Áp dụng sách lãi suất hợp lý 53 3.4 Tăng cường quảng bá thương hiệu 53 3.5 Chú trọng sở vật chất mở rộng hệ thống mạng lưới 54 3.6 Quan tâm đến khách hàng mục tiêu 54 Kết luận chương 55 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 56 4.1 Kế hoạch thực giải pháp Nâng cao chất lượng dịch vụ 56 4.2 Kế hoạch thực giải pháp Quan tâm đến văn hóa xã hội tâm lý khách hàng 57 4.3 Kế hoạch thực giải pháp Áp dụng sách lãi suất hợp lý 58 4.4 Kế hoạch thực giải pháp Tăng cường quảng bá thương hiệu 58 4.5 Kế hoạch thực giải pháp Chú trọng sở vật chất mở rộng hệ thống mạng lưới 58 4.6 Kế hoạch thực giải pháp Quan tâm đến khách hàng mục tiêu 60 Kết luận chương 60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 61 5.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam 61 5.2.2 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 62 5.2.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Yên 62 5.3 Hạn chế đề tài 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CBNV Cán nhân viên CLDV Chất lượng dịch vụ CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CSKH Chăm sóc khách hàng DV Dịch vụ DVNH Dịch vụ ngân hàng KH Khách hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TP Thành phố TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biều đồ 1.1: Tổng nguồn vốn huy động BIDV CN Phú Yên giai đoạn 2013 2017 15 Biểu đồ 1.2: Thị phần BIDV CN Phú Yên huy động vốn so NHTM tỉnh Phú Yên 16 Biểu đồ 1.3 : Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng BIDV CN Phú Yên giai đoạn 2013 - 2017 17 Biểu đồ 1.4 : Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn gửi BIDV CN Phú Yên giai đoạn 2013 - 2017 18 Biểu đồ 1.5 : Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động BIDV CN Phú Yên giai đoạn 2013 – 2017 19 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình tổ chức NH TMCP Đầu tư Phát Triển Việt Nam -Chi nhánh Phú Yên Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu 32 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu 34 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh BIDV CN Phú Yên Bảng 1.2: Tỷ lệ huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn vay giai đoạn 2013 -2017 20 Bảng 2.1: Mạng lưới hoạt động NHTM tỉnh Phú Yên năm 2017 30 Bảng 2.2: Đặc điểm mẫu khảo sát 35 Bảng 2.3: Kết phân tích Cronbach’s Alpha 41 Bảng 2.4: Kết kiểm định KMO cho biến độc lập 43 Bảng 2.5: Kết phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập 44 Bảng 2.6: Kết kiểm định KMO cho biến phụ thuộc 44 Bảng 2.7: Kết phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc 45 Bảng 2.8: Kết phân tích tương quan Pearson 47 Bảng 2.9: Kết phân tích hồi quy đa biến cho biến độc lập biến phụ thuộc 48 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày hệ thống ngân hàng giữ vai trò chủ lực việc làm trung gian tiết kiệm đầu tư, tác nhân thừa vốn tác nhân thiếu vốn ngân hàng xem xương sống kinh tế Theo thống kê, nguồn vốn nhàn rỗi tồn xã hội chiếm tỷ trọng lớn cịn nguồn vốn huy động hệ thống NHTM chiếm tỷ trọng nhỏ Đối với NHTM, hoạt động chủ yếu nhận tiền gửi khách hàng cho vay từ số tiền huy động được, làm dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, hầu hết NHTM tình trạng gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn Do vậy, yêu cầu tăng trưởng nguồn vốn huy động cần thiết Thời gian gần nhóm ngân hàng thương mại nhà nước tỉnh Phú Yên phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt vươn lên mạnh mẽ nhóm ngân hàng thương mại cổ phần Vì thế, để gia tăng thị phần tối đa hóa lợi nhuận, BIDV CN Phú Yên cần phải nỗ lực thêm để tạo lợi cạnh tranh cho riêng tất hoạt động kinh doanh tiền tệ, đặc biệt cần tăng nguồn vốn huy động, tìm kiếm nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn Xuất phát từ tình hình thực tế đề tài: “Các giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Yên” chọn để làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng huy động vốn xác định nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên Đề xuất giải pháp để gia tăng nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn tập trung trả lời câu hỏi sau: Component Matrixa Component CLDV1 650 -.370 VIMO3 628 THUONGHIE U3 622 CLDV7 614 U2 THUONGHIE U1 -.344 477 -.415 -.366 612 -.414 594 -.351 -.398 CLDV5 582 -.384 CLDV2 572 -.468 -.374 -.348 VIMO4 567 513 VIMO1 560 553 LAISUAT3 -.472 390 VANHOAXH1 385 -.383 CSVATCHAT5 429 653 CSVATCHAT3 392 617 CSVATCHAT1 492 558 350 330 568 VANHOAXH3 511 421 593 U4 493 CLDV3 THUONGHIE 626 VIMO2 THUONGHIE -.380 346 382 342 -.372 304 326 310 512 315 CSVATCHAT2 414 555 VANHOAXH4 373 -.545 CSVATCHAT4 508 524 -.344 LAISUAT4 365 652 LAISUAT2 402 618 LAISUAT1 315 324 346 542 VANHOAXH2 447 -.454 354 -.375 503 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component CLDV7 866 CLDV1 856 CLDV5 825 CLDV3 787 CLDV2 765 CSVATCHAT5 872 CSVATCHAT2 801 CSVATCHAT1 794 CSVATCHAT3 788 CSVATCHAT4 770 VIMO1 852 VIMO4 844 VIMO3 816 VIMO2 770 VANHOAXH2 878 VANHOAXH3 839 VANHOAXH4 804 VANHOAXH1 777 THUONGHIE U4 THUONGHIE U2 THUONGHIE U3 THUONGHIE U1 874 771 771 704 LAISUAT4 843 LAISUAT2 804 LAISUAT1 703 LAISUAT3 694 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Comp onent 516 391 443 333 439 284 -.484 691 177 -.486 056 135 290 -.273 129 -.471 -.326 705 -.496 -.320 726 308 -.152 082 -.153 344 -.346 574 -.484 418 -.383 -.275 -.330 079 663 472 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization FACTOR /VARIABLES QUYETDINH1 QUYETDINH2 QUYETDINH3 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS QUYETDINH1 QUYETDINH2 QUYETDINH3 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT BLANK(.3) /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION Factor Analysis [DataSet1] Kết phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity 707 219.727 df Sig .000 Communalities Initial Extraction VHD1 1.000 716 VHD2 1.000 792 VHD3 1.000 712 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Comp % of % onent Total Variance Cumulative % Total Variance Cumulative % 2.220 73.989 73.989 73.989 73.989 457 15.221 89.209 2.220 of Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Comp % onent Total Variance Cumulative % Total Variance Cumulative % 2.220 73.989 73.989 73.989 73.989 457 15.221 89.209 324 10.791 100.000 Extraction Method: of % Principal 2.220 of Component Analysis Component Matrixa Component VHD2 890 VHD1 846 VHD3 844 Extraction Principal Method: Component Analysis a coments extracted COMPUTE VIMO=mean(VIMO1, VIMO2, VIMO3, VIMO4) COMPUTE VANHOAXH=mean(VANHOAXH1, VANHOAXH2, VANHOAXH3 , VANHOAXH4) COMPUTE CLDV=mean(CLDV1, CLDV2, CLDV3, CLDV5, CLDV7) COMPUTE THUONGHIEU=mean(THUONGHIEU1, THUONGHIEU2, THUON GHIEU3, THUONGHIEU4) COMPUTE CSVATCHAT=mean(CSVATCHAT1, CSVATCHAT2, CSVATCHA T3, CSVATCHAT4, CSVATCHAT5) COMPUTE LAISUAT=mean(LAISUAT1, LAISUAT2, LAISUAT3, LAISUAT4) COMPUTE QUYETDINH=mean(VHD1, VHD2, VHD3) EXECUTE CORRELATIONS /VARIABLES= VIMO VANHOAXH CLDV THUONGHIEU CSVATCHAT LAI SUAT VHD /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE Kết phân tích tương quan Pearson Correlations [DataSet1] Correlations VANHOA VIMO THUONGHI CSVATCHA LAISUA XH CLDV EU T T VHD Pearson Correlation 202** 280** 376** 323** 299** 562** Sig (2-tailed) 004 000 000 000 000 000 200 200 200 200 200 200 355** 289** 021 042 462** 000 000 765 556 000 200 200 200 200 200 200 Pearson Correlation 280** 355** 364** 103 263** 568** Sig (2-tailed) 000 000 000 148 000 000 N 200 200 200 200 200 200 200 THUONGHIE Pearson Correlation 376** 289** 364** 349** 161* 566** U 000 023 000 200 200 200 VIMO N 200 VANHOAXH Pearson Correlation 202** CLDV Sig (2-tailed) 004 N 200 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 200 200 200 200 CSVATCHAT Pearson Correlation 323** LAISUAT VHD 021 103 349** 193** 422** 006 000 Sig (2-tailed) 000 765 148 000 N 200 200 200 200 200 200 200 Pearson Correlation 299** 042 263** 161* 193** 446** Sig (2-tailed) 000 556 000 023 006 N 200 200 200 200 200 200 200 Pearson Correlation 562** 462** 568** 566** 422** 446** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 200 200 200 200 200 200 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN 000 200 /DEPENDENT VHD /METHOD=ENTER VIMO VANHOAXH CLDV THUONGHIEU CSVATCHAT LAISUAT Kết phân tích hồi quy đa biến cho biến độc lập biến phụ thuộc Regression [DataSet1] Variables Entered/Removedb Variables Model Entered Variables Removed Method Enter LAISUAT, VANHOAXH , CSVATCHA T, CLDV, VIMO, THUONGHI EUa Variables Entered/Removedb Variables Variables Model Entered Removed Method Enter LAISUAT, VANHOAXH , CSVATCHA T, CLDV, VIMO, THUONGHI EUa a All requested variables entered b Dependent Variable: VHD Model Summary Adjusted Model R 833a R Std Error of R Square Square the Estimate 695 42315 685 Variables Entered/Removedb Variables Model Entered Variables Removed Method Enter LAISUAT, VANHOAXH , CSVATCHA T, CLDV, VIMO, THUONGHI EUa a Predictors: (Constant), LAISUAT, VANHOAXH, CSVATCHAT, CLDV, VIMO, THUONGHIEU ANOVAb Sum Model of Squares df Mean Square F Sig Regression 78.575 13.096 000a Residual 34.558 193 179 Total 113.133 199 73.137 a Predictors: (Constant), LAISUAT, VANHOAXH, CSVATCHAT, CLDV, VIMO, THUONGHIEU b Dependent Variable: VHD Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) -.925 215 VIMO 172 035 VANHOAXH 180 CLDV 270 Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -4.299 000 228 4.960 000 751 1.332 031 250 5.720 000 828 1.208 048 260 5.648 000 748 1.338 THUONGHIE 227 052 207 4.372 000 706 1.416 CSVATCHAT 211 046 201 4.559 000 815 1.227 LAISUAT 043 227 5.290 000 859 1.164 U 225 a Dependent Variable: VHD Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Dimen Condition VANHOA THUONGHI CSVATCHA LAISUA Model sion Eigenvalue Index (Constant) VIMO XH CLDV EU T T 1 6.747 1.000 00 00 00 00 00 00 00 082 9.093 00 02 47 01 00 01 31 055 11.057 00 19 15 02 03 08 54 044 12.325 04 74 08 02 03 10 02 034 14.039 00 01 26 74 01 12 07 022 17.384 04 02 00 12 92 18 05 015 21.385 91 01 05 09 00 51 02 a Dependent Variable: VHD ... việc gia tăng nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên nào? Câu hỏi 3: Giải pháp để gia tăng nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. QUAN VỀ GIA TĂNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ YÊN 1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên... nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên Đề xuất giải pháp để gia tăng nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế các giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú yên​ , Luận văn kinh tế các giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú yên​