0

Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

87 1,630 13
  • Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 17:07

Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNTMC LCTrangLI NểI U 4CHNG I: Lí LUN CHUNG V TH TRNG CHNG KHON, THễNG TIN KHễNG CN XNG, LA CHN I NGHCH V RI RO O C 81. Th trng chng khoỏn 81.1. Khỏi nim 81.2. Chc nng, c cu v nguyờn tc hot ng ca th trng chng khoỏn 91.2.1. Chc nng 91.2.2. C cu ca th trng chng khoỏn 101.2.3. Cỏc nguyờn tc hot ng ca th trng chng khoỏn 121.3. Cỏc thnh phn tham gia th trng chng khoỏn 131.3.1. T chc phỏt hnh 131.3.2. Nh u t 131.3.3. Cỏc t chc kinh doanh trờn th trng chng khoỏn 142. Thụng tin khụng cõn xng 152.1. Khỏi nim v thụng tin khụng cõn xng152.2. Cõn bng th trng trong iu kin khụng cõn xng v thụng tin 192.2.1. Cõn bng th trng trong iu kin thụng tin y 212.2.1.1. Cõn bng chung 212.2.1.2. Cõn bng riờng 232.2.2. Cõn bng th trng trong iu kin thụng tin khụng cõn xng 242.2.2.1. Cõn bng chung 252.2.2.2. Cõn bng riờng 263. La chn i nghch 293.1. Khỏi nim 293.2. S hỡnh thnh la chn i nghch 294. Ri ro o c 324.1. Khỏi nim 324.2. Nguyờn nhõn xut hin ri ro o c 335. Tỏc ng ca thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c i vi nn kinh t 365.1. Tỏc ng ca thụng tin khụng cõn xng v la chn i nghch 365.2. Tỏc ng ca ri ro o c 37CHNG II: VN THễNG TIN KHễNG CN XNG, LA CHN I NGHCH V RI RO O C TRấN TH 401Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNTTRNG CHNG KHON VIT NAM1. Tỡnh hỡnh hot ng ca th trng chng khoỏn Vit Nam t khi thnh lp n nay 401.1. Tng quan tỡnh hỡnh hot ng ca th trng chng khoỏn Vit Nam 401.2. Tỡnh hỡnh hot ng ca th trng chng khoỏn trong hai nm gn õy 411.2.1. Th trng chng khoỏn trong nm 200 411.2.2. Th trng chng khoỏn Vit Nam 10 thỏng u nm 2003 441.2.2.1. Bi cnh th trng chng khoỏn Vit Nam u nm 2003 441.2.2.2. Tỡnh hỡnh hot ng ca th trng chng khoỏn 10 thỏng u nm 2003 442. Nhng du hiu v thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c trờn th trng chng khoỏn trờn th trng chng khoỏn Vit Nam 472.1. Nhng hn ch trong vic cụng b thụng tin v qun lý cụng b thụng tin l nguyờn nhõn xut hin thụng tin khụng cõn xng 472.2. Chờnh lch gia giỏ phỏt hnh ln u (hoc giỏ phỏt hnh thờm) vi giỏ giao dch th trng ca chng khoỏn 512.3. Giỏ c c phiu v ch s VN-Index khụng phn ỏnh ỳng tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca cỏc cụng ty niờm yt v thc t giao dch trờn th trng 532.4. Nhng du hiu giao dch ni giỏn mt biu hin ca ri ro o c 553. Nhng tỏc ng ca vn thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c n hot ng ca th trng chng khoỏn Vit Nam 59CHNG III: XUT PHNG HNG GII QUYT VN THễNG TIN KHễNG CN XNG, LA CHN I NGHCH V RI RO O C TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 611. Khuyn khớch thnh lp cỏc cụng ty sn xut v bỏn thụng tin 612. Tng cng s iu hnh ca Chớnh ph lm tng thụng tin trờn th trng chng khoỏn 623. Khuyn khớch thnh lp cỏc trung gian ti chớnh, c bit l cỏc qu u t chng khoỏn 63KT LUN 652Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNTPH LC 67DANH MC TI LIU THAM KHO 803Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNTLI NểI UTrong cỏc giao dch ti chớnh núi chung v chng khoỏn núi riờng, thụng tin gi vai trũ thit yu. Nhõn t quan trng quyt nh quy mụ, hỡnh thc v hiu qu ca mi giao dch chớnh l mc cõn xng v thụng tin gia cỏc bờn liờn quan. Xột trờn tm v mụ, nu cỏc bờn tham gia ca bt k giao dch ti chớnh no trong nn kinh t u cú y thụng tin quỏ kh, hin ti v tng lai liờn quan n giao dch thỡ ng vn trong nn kinh t luụn n c cỏc d ỏn u t hiu qu nht. Th trng ti chớnh khi ú thc hin tt nht chc nng huy ng v phõn b vn cho nn kinh t. Tớnh cp thit ca tiQuỏ trỡnh Cụng nghip hoỏ - Hin i hoỏ Vit Nam t ra mt yờu cu cp thit l phi phỏt trin th trng vn hiu qu nhm cung cp vn trung v di hn cho nn kinh t. cú mt th trng vn nh th, ũi hi trc mt l phi xõy dng c mt th trng chng khoỏn vng mnh. Th trng chng khoỏn s lm tng tớnh thanh khon ca cỏc cụng c huy ng vn, t ú thỳc y th trng s cp phỏt trin. Mt khỏc, th trng chng khoỏn khc phc c ỏng k hn ch v khụng gian, thi gian v quy mụ trong vic huy ng vn. Nhn thc tm quan trng ú, sau nhiu c gng th trng chng khoỏn Vit Nam ó chớnh thc i vo hot ng ngy 20/7/2000, ỏnh du bc chuyn mỡnh ca th trng ti chớnh Vit Nam. Tuy nhiờn sau hn ba nm hot ng, nhng kt qu t c ca th trng chng khoỏn Vit Nam cha ỏp ng s mong mi v k vng ca c nn kinh t núi chung v gii u t núi riờng. Khi bn v thc trng ny, hu ht cỏc cuc hi tho, bi bỏo u cp n vn thụng tin. C th, ú l nhng hn ch trong vic cụng b thụng tin th hin tớnh khụng kp thi, thiu chinh xỏc, khụng y v cha thng nht v cỏch thc cụng b thụng 4Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNTtin. Cht lng thụng tin cũn thp l mt yu t kỡm hóm cu chng khoỏn. ú cng l nguyờn nhõn dn n la chn i nghch v ri ro o c, mt hu qu tt yu ca s khụng cõn xng v thụng tin. th trng chng khoỏn i vo hot ng vng mnh, mt iu khụng th thiu l phi hn ch ti a s bt cõn xng v thụng tin ca cỏc cuc giao dch. õy l vn ang thu hỳt nhiu s chỳ ý v cn phi c gii quyt mt cỏch ti u. Mc ớch nghiờn cu Sau khi tỡm hiu v nghiờn cu hc thuyt thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c trờn mt s phõn on th trng ti chớnh ca cỏc nh kinh t hc trờn th gii, tụi nhn thc rng gii quyt vn thụng tin khụng cõn xng l mt yờu cu thit thc v xuyờn sut trong quỏ trỡnh hot ng ca th trng chng khoỏn Vit Nam. Vỡ vy, tụi ó mnh dn tỡm hiu, phõn tớch v ỏnh giỏ mc khụng cõn xng v thụng tin, kho sỏt thc t vn ri ro o c trờn th trng chng khoỏn Vit Nam t khi hot ng n nay. Do nhng hn ch c v ch quan v khỏch quan nờn lun vn ch hng vo mc tiờu ch yu l phỏt hin v phõn tớch s b nhng biu hin ca ba ni dung trờn. Da trờn c s ú, mt s gii phỏp c xut nhm hon thin vn thụng tin trờn th trng chng khoỏn Vit Nam. Tụi cng hy vng nhng phỏt hin ny x giỳp ớch cho cỏc nghiờn cu sõu hn v vn thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c trờn th trng chng khoỏn Vit Nam. i tng v phm vi nghiờn cu Lun vn cp n cỏc khỏi nim c bn nht v chng khoỏn v th trng chng khoỏn, ng thi trỡnh by chi tit hc thuyt thụng tin khụng cõn xng v cỏc khỏi nim liờn quan. Nhng vn lý thuyt trờn s c vn dng vo tỡnh hỡnh c th trờn th trng chng khoỏn Vit Nam t khi chớnh thc hot ng cho n nay (t 28/7/2000 n 31/10/2003). 5Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNTTỡnh hỡnh nghiờn cu trong v ngoi nc Thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c l nhng hin tng kinh t c cỏc nh kinh t hc trờn th gii nghiờn cu t nhng nm 1960. Tuy nhiờn, phi n nhng nm 2000 vn ny mi thc s c quan tõm v nghiờn cu sõu sc. Cỏc nghiờn cu gn õy tp trung vo vic xõy dng cỏc mụ hỡnh toỏn v kho sỏt thc trng thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c trờn mt s phõn on ca th trng ti chớnh, ph bin nht l th trng bo him. Cỏc nghiờn cu u ó em li nhng kt qu nht nh, úng gúp vo vic xõy dng mt mụ hỡnh tng th ca hc thuyt thụng tin khụng cõn xng. Th trng chng khoỏn Vit Nam t khi thnh lp n nay ó thu hỳt s quan tõm ca nhiu nh nghiờn cu. ó cú nhiu bi bỏo, lun vn, lun ỏn v c nhng cụng trỡnh nghiờn cu cp b, cp nh nc tham gia úng gúp, hon thin hot ng ca th trng. Tuy nhiờn do trong giai on mi hỡnh thnh cũn quỏ nhiu vic phi lm nờn cha cú nhiu nghiờn cu cp n vn thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c trờn th trng chng khoỏn. Phng phỏp nghiờn cuPhng phỏp duy vt bin chng úng vai trũ ch o trong lun vn vỡ nhng vn t ra u da trờn c s thc t khỏch quan. Bờn cnh ú tụi ó s dng phng phỏp nghiờn cu lý thuyt (thụng qua vic tng hp v phõn tớch cỏc ngun ti liu); phng phỏp quy np v din dch. Vi hy vng mụ hỡnh hoỏ cỏc quan h kinh t, tụi ó c gng vn dng phng phỏp phõn tớch cung-cu thụng qua cỏc mụ hỡnh cõn bng th trng th trng cú thụng tin khụng hon ho ca mt s nh kinh t hc trờn th gii.Li ớch ca lun vn 6Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNTTụi hy vng lun vn s l mt ti liu tham kho cho cỏc nh u t v nhng ngi quan tõm n th trng chng khoỏn, thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c. õy cng cú th l ti liu giỳp ớch cho cỏc nghiờn cu sõu hn v cỏc vn trờn. i vi cỏc c quan qun lý nh nc, tụi tin tng rng nghiờn cu ny s gúp phn hon thin vn thụng tin v cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn Vit Nam, t ú to iu kin trc mt v lõu di cho vic hot ng v phỏt trin ca th trng. Kt cu ca lun vn Vi cỏc ni dung ó cp trờn õy, lun vn c kt cu nh sau:Chng I: Lý lun chung v th trng chng khoỏn, thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c.Chng II: Vn thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c trờn th trng chng khoỏn Vit Nam.Chng III: Mt s nhn xột v xut phng hng gii quyt vn thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c trờn th trng chng khoỏn Vit Nam nhm thỳc y th trng phỏt trin.Nhn c s hng dn v giỳp nhit tỡnh t Thc s Phm Song Hnh cựng vi nhiu c gng trong quỏ trỡnh nghiờn cu, tụi ó hon thnh lun vn ny. Tuy nhiờn do hn ch v nng lc, thi gian v ngun ti liu trong khi vn nghiờn cu cũn khỏ mi m v tinh t nờn nhng thiu sút v nhm ln l khụng th trỏnh khi. Tụi rt cm n v mong nhn c s phờ bỡnh, gúp ý v phỏt trin thờm t cỏc Thy Cụ giỏo, nhng nh nghiờn cu, bn bố nhm hon thin vn nghiờn cu. 7Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNT8Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNTChng ILý lun chung v th trng chng khoỏn, thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c1. Th trng chng khoỏn 1.1. Khỏi nimKhỏi nim th trng chng khoỏn hỡnh thnh v hon thin theo s phỏt trin ca nn kinh t. Trong nn kinh t th trng hin i, th trng chng khoỏn l mt yu t khụng th thiu i vi vic duy trỡ v phỏt trin ca nn kinh t. Cho n nay, cỏc quc gia cú nn kinh t th trng phỏt trin u cú th trng chng khoỏn nhng nh ngha v th trng chng khoỏn thỡ cú nhiu cỏch khỏc nhau:Th trng chng khoỏn l mt th trng cú t chc ni cỏc chng khoỏn c mua bỏn theo nhng nguyờn tc nht nh (theo Longman Dictionary of Business English, 1985 nguyờn vn: Securities market is an organized market where securities are bought and sold under fixed rules)Theo giỏo trỡnh Th trng chng khoỏn ca trng i hc Ngoi Thng, 1998, th trng chng khoỏn c nh ngha l mt th trng m ni ú ngi ta mua bỏn, chuyn nhng, trao i chng khoỏn nhm mc ớch kim li.Ngh nh 48/CP ngy 11/7/1998 quy nh: Th trng giao dch tp trung l a im hoc h thng thụng tin, ti ú cỏc chng khoỏn c mua, bỏn hoc l ni tham kho thc hin cỏc giao dch chng khoỏn.9Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNTKhỏi nim th trng chng khoỏn l mt khỏi nim cú tớnh lch s nờn trong thc t, thut ng th trng chng khoỏn thng cú cỏch hiu sỏt thc hn v cú th cú rt nhiu ni dung mi. 1.2. Chc nng, c cu v nguyờn tc hot ng ca th trng chng khoỏn.1.2.1. Chc nng.Huy ng vn u t cho nn kinh tKhi nh u t mua chng khoỏn do cỏc cụng ry phỏt hnh, s tin nhn ri ca h c a vo hot ng sn xut kinh doanh v qua ú gúp phn m rng sn xut xó hi. Bng cỏh h tr cỏc hot ng u t c cụng ty, th trng chng khoỏn ó cú nhng tỏc ng quan trng i vi s phỏt trin ca nn kinh t quc dõn. Thụng qua th trng chng khoỏn, chớnh ph v chớnh quyn a phng cng huy ng c cỏc ngun vn cho mc ớch s dng v u t phỏt trin h tng kinh t, phc v cỏc nhu cu vhung ca xó hi.Cung cp mụi trng u t cho cụng chỳngTh trng chng khoỏn cung cp cho cụng chỳng mt mụi trng u t lnh mnh vi cỏc c hi la chn phong phỳ. Cỏc loi chng khoỏn trờn th trng rt khỏc nhau v thi hn, tớnh cht v ri ro, cho phộp cỏc nh u t cú th la chn cho loi hng hoỏ phự hp vi kh nng, mc tiờu v s thớch ca mỡnh. Chớnh vỡ vy, th trng chng khoỏn gúp phn ỏng k lm tng mc tit kim quc gia. To tớnh thanh khon cho cỏc chng khoỏnNh cú th trng chng khoỏn, cỏc nh u t cú th chuyn i cỏc chng khoỏn h s hu thnh tin mt hoc cỏc loi chng khoỏn khỏc khi h mun. Kh nng thanh khon l mt trong nhng c tớnh hp dn ca chng khoỏn i vi nh u t. õy l yu t cho thy tớnh linh hot, an ton ca vn u t. Th trng chng khoỏn hot ng cng nng ng v hiu qu thỡ 10[...]... HR vi xỏc sut xy ra ri ro tng ng l pH v pL (pH > pL) 24 Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNT m2 F UL T UH A H B E O Hình 1.2: Cân bằng thị trường trong điều kiện thông tin đầy đủ nhiều mức rủi ro m1 Vn vi cỏc gi thit nh phn trờn ta thy: Cỏc hp ng bo him cú ri ro thp c th hin trờn ng EF, cú dc l (1 pL)/pL Cỏc hp ng bo him cú ri ro cao c tp hp trờn ng EH, cú dc bng (1 pH)/pH Trong trng hp ny, dc... nh giỏ hp ng mc trung bỡnh, th hin bng ng EG Kt qu l trong trng hp cõn bng chung nhng ngi cú ri ro cao s mua hp ng B v ngi cú ri ro thp s mua hp ng A So vi phm vi bo him ton b ri ro thỡ phm vi bo him ny nhng ngi cú ri ro cao ó mua r hn v nhng ngi cú ri ro thp ó mua t hn Nh vy, ngi cú ri ro cao c bo him nhiu hn (over-insured) trong khi ngi cú ri ro thp c bo him ớt hn (under-insured) 2.2.2.2 Cõn bng... (a1>a0) t a0 = 0, khi ú, xỏc sut xy ra ri ro khi a = 0 l p0, v khi a = a1 l p1 m bo rng khi b ra chi phớ a1 X s hn ch ri ro tt hn khi b ra a0 thỡ: (p0 p1)d > a1 hay p1d + a1 < p0d Vi nhng gi thit trờn ta cú th sau: 35 Đỗ Hoài Giang, Lớp A4 K38B - KTNT m2 B B1 T A1 U0 m-d A1 B0 (1 p1)d U1 A0 M0 M1 m d a1 p1d O m a1 m m1 Hình 1.5: Rủi ro đạo đức trên thị trường bảo hiểm Khi X chn a0 = 0, ng ho... giu, dự vụ tỡnh hay c ý, s lm tng xỏc sut xy ra hu qu xu Trong thc t, vn ri ro o c xut hin trong rt nhiu hin tng kinh t chng hn: 4 Frank, Microeconomics and Behavior, NXB McGraw Hill, New York, 1991, trang 193 Varian, Intermadiate Microeconomics: A Modern Approach, Xut bn ln 2, NXB W W Norton and Co., New York, 1990, trang 589 6 Katz v Rosen, Microeconomics, Xut bn ln 2, NXB Irwin, Illinios, 1994 trang... bo him gim bt ng lc trong vic bo v i tng bo him khin xỏc sut xy ra ri ro tng lờn - Ngi vay vn thc hin nhng hot ng u t cú ri ro cao dn n nguy c khụng hon tr c vn cho ngi cho vay Mc dự xut hin trong nhiu hin tng kinh t nhng v bn cht, ri ro o c tn ti trờn c s thụng tin khụng cõn xng kho sỏt chi tit hn, ta nghiờn cu nguyờn nhõn xut hin ri ro o c 4.2 Nguyờn nhõn xut hin ri ro o c Ri ro o c cú nguyờn nhõn... ra hay khụng Trong trng hp ny, cụng ty bo him cú th a ra hai loi hp ng (tng ng theo hai ng cung EF v EH) phự hp vi tng loi ri ro Vỡ cụng ty bo him khụng th tỏch riờng ngi cú ri ro cao vi ngi cú ri ro thp nờn khi th trng cõn bng, ngi cú ri ro cao s mua hp ng B v ngi cú ri ro thp s mua hp ng A* Kt qu l khi tn ti cõn bng riờng thỡ hp ng cho mc ri ro thp l giao im gia ng cu ca ngi cú ri ro cao vi ng cung... thụng tin khụng cõn xng m2 F UL T UH A H B A* E O Hình 1.4: Cân bằng riêng trong điều kiện thông tin không cân xứng nhiều mức rủi ro m1 Xột mt th trng tng t nh ó trỡnh by trong hỡnh 1.3 Tuy nhiờn cụng ty bo him cho bỏn hai loi bo him hai mc giỏ khỏc nhau tng ng vi tng mc ri ro Do cụng ty bo him khụng bit xỏc sut xy ra ri ro ca khỏch hng nờn im cõn bng ti u A v B khụng th t c Lỳc ny khỏch hng u thớch... ri ro, cụng ty bo him ch cn nh giỏ mt loi hp ng bo him Trong trng hp cõn bng riờng, th trng cú nhiu nhúm khỏch hng khỏc nhau v mc ri ro Khi ú, cụng ty bo him bỏn cỏc hp ng bo him cỏc mc giỏ khỏc nhau cho tng i tng khỏch hng cú ri ro phự hp Th trng t n cõn bng ti nhiu im ng vi tng loi khỏch hng 2.2.1.1 Cõn bng chung m2 F T m- a - d+i K U m- d O ì nh 1.1 E m a m m1 Hình 1.1: Cân bằng thị trường trong... cho ngi cú ri ro thp Nhng du hiu (gi ý) ca th trng Lý thuyt v nhng du hiu ca th trng cho rng trong cỏc th trng bo him tũn ti thụng tin khụng cõn xng, cỏc cỏ nhõn ngm bc l nhng thụng tin liờn quan n mc ri ro khi h la chn hp ng bo him Nhng ngi cú ri ro thp thng mua hp ng bỏn phn v chn t l khu tr cao (nu ri ro xy ra, cụng ty bo him c khu tr mt phn tn tht phi chu) Trong khi ú nhng ngi cú ri ro cao thng... vo mc tn tht khi ri ro xy ra (d) v c im ri ro (tu theo tng c im ri ro m cụng ty bo him a ra mc phớ a v mc bi thng i phự hp) Gi hai ng ny tng ng l UL v UH Vỡ cụng ty bo him bit rừ xỏc sut xy ra ri ro ca hai nhúm khỏch hng nờn h s a ra hai loi hp ng bo him tng ng vi hai mc ri ro Ti im cõn bng, c hai nhúm khỏch hng u c bo him ton b ri ro v mt mc giỏ c cụng bng 2.2.2 Cõn bng th trng trong iu kin thụng tin . i nghch 294. Ri ro o c 324.1. Khỏi nim 324.2. Nguyờn nhõn xut hin ri ro o c 335. Tỏc ng ca thụng tin khụng cõn xng, la chn i nghch v ri ro o c i vi nn kinh. KHON VIT NAM1 . Tỡnh hỡnh hot ng ca th trng chng khoỏn Vit Nam t khi thnh lp n nay 401.1. Tng quan tỡnh hỡnh hot ng ca th trng chng khoỏn Vit Nam 401.2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường chứng khoán Việt Nam, , Chức năng. Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế, Cơ cấu của thị trường chứng khoán, Tổ chức phát hành Nhà đầu tư Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán, Khái niệm về thông tin không cân xứng., Cân bằng chung, Cân bằng riêng, Cân bằng chung Cân bằng riêng, Khái niệm Sự hình thành lựa chọn đối nghịch, Khái niệm, Nguyên nhân xuất hiện rủi ro đạo đức, Tác động của rủi ro đạo đức., Tình hình TTCK 10 tháng đầu năm 2003, Những dấu hiệu về thông tin không cân xứng, lựa chọn đối, Những tác động của vấn đề thông tin không cân xứng, lựa

Hình ảnh liên quan

2.2.1. Cõn bằng thị trường trong điều kiện thụng tin đầy đủ. - Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.1..

Cõn bằng thị trường trong điều kiện thụng tin đầy đủ Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 1.2: Cân bằng thị trường trong điều kiện thông tin đầy đủ   - Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hình 1.2.

Cân bằng thị trường trong điều kiện thông tin đầy đủ Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 1.3: Cân bằng chung trong điều kiện thông tin không cân xứng và  - Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hình 1.3.

Cân bằng chung trong điều kiện thông tin không cân xứng và Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 1.4: Cân bằng riêng trong điều kiện thông  tin không cân xứng và   - Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hình 1.4.

Cân bằng riêng trong điều kiện thông tin không cân xứng và Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 1.5: Rủi ro đạo đức trên thị trường bảo hiểm - Lựa chọn nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hình 1.5.

Rủi ro đạo đức trên thị trường bảo hiểm Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan