0

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng anh các trường trung học phổ thông tỉnh điện biên

137 22 0
  • Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng anh các trường trung học phổ thông tỉnh điện biên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÙ THỊ KIỀU VÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÙ THỊ KIỀU VÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Hữu Hoan HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ trình học tập thực luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Hữu Hoan người tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn khoa học giúp đỡ tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin bày tỏ lịng biết ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy (cô) anh (chị) công tác Sở GD&ĐT tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện, Nhà quản lý, GV 17 trường THPT tiến hành khảo sát tỉnh Điện Biên Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả kính mong nhận ý kiến góp ý thầy giáo, nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp người quan tâm để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014 Tác giả Lù Thị Kiều Vân i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BDGV Bồi dưỡng giáo viên BDNLGV Bồi dưỡng lực giáo viên BDNLNN Bồi dưỡng lực ngoại ngữ BD Bồi dưỡng CSVC Cơ sở vật chất ĐNNG Đội ngũ nhà giáo ĐDDH Đồ dùng dạy học GD&ĐT Giáo dục đào tạo THPT Trung học phổ thông THCS Trung học sở SGK Sách giáo khoa ii MỤC LỤC Tra ng Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vii MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm 11 1.2.1 Quản lý 11 1.2.2 Quản lý giáo dục 12 1.2.3 Đội ngũ giáo viên THPT 14 1.2.4 Bồi dưỡng lực ngoại ngữ 14 1.3 Bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh 17 THPT 1.3.1 Đặc thù giáo viên tiếng Anh THPT 17 1.3.2 Vị trí vai trị mơn tiếng Anh trường THPT 18 1.3.3 Yêu cầu lực ngoại ngữ giáo viên 19 tiếng Anh THPT 1.3.4 Khung lực ngoại ngữ 20 1.4 Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh THPT 22 1.4.1 Nhu cầu bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên 22 tiếng Anh THPT 1.4.2 Quản lý hoạt động lập kế hoạch bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh THPT 24 1.4.3 Quản lý nội dung, hình thức bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh THPT 24 iii 1.4.4 Quản lý việc thực tổ chức bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên THPT 27 1.4.5 Quản lý việc giám sát, kiểm tra hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh THPT 28 1.4.6 Quản lý sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên THPT 29 1.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh 30 trường THPT 1.5.1 Những yếu tố chủ quan 30 1.5.2 Những yếu tố khách quan 31 Tiểu kết Chương 33 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƯỜNG 34 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN 2.1 Khái quát tình hình phát triển giáo dục tỉnh 34 Điện Biên 2.1.1 Khái quát chung tình hình giáo dục tỉnh Điện 34 Biên 2.1.2 Tình hình giáo dục THPT tỉnh Điện Biên 38 2.1.3 Khái quát đội ngũ giáo viên tiếng Anh trường THPT tỉnh Điện Biên 43 2.2 Tổ chức thực khảo sát 48 2.2.1 Mục đích khảo sát 48 2.2.2 Nội dung khảo sát 48 2.2.3 Đối tượng, địa bàn khảo sát 49 2.2.4 Tổ chức khảo sát 49 2.2.5 Xử lý số liệu viết báo cáo kết khảo sát 49 2.3.Thực trạng hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh trường THPT tỉnh Điện Biên 2.3.1.Thực trạng nhận thức CBQL, GV hoạt động bồi iv 49 dưỡng lực ngoại ngữ cho GV tiếng Anh trường THPT tỉnh Điện Biên 49 2.3.2.Thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trường THPT tỉnh Điện Biên tham gia bồi dưỡng chuyên môn 2.3.3 Hiệu hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh trường THPT tỉnh Điện Biên 2.4.Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên 2.4.1.Thực trạng mức độ 51 52 53 quản lý hoạt động BDNLNN cho GV tiếng Anh trường THPT tỉnh 53 Điện Biên 2.4.2.Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động BDNLNN cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên 2.4.3.Thực trạng quản lý nội dung, hình thức tổ chức BDNLNN cho giáo viên tiếng Anh trường THPT tỉnh Điện Biên 2.4.4.Thực trạng điều kiện đảm bảo phục vụ hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên 2.4.5.Thực trạng giám sát, kiểm tra hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên 55 57 62 63 2.5 Đánh giá chung 64 v 2.5.1 Điểm mạnh 64 2.5.2 Hạn chế 65 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 66 Tiểu kết Chương 68 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG GIAI ĐOẠN 69 HIỆN NAY 3.1 Định hướng phát triển giáo dục trung học phổ thông tỉnh Điện Biên giai đoạn tới 69 3.1.1 Định hướng chung 69 3.1.2 Định huớng phát triển đội ngũ giáo viên tiếng 69 Anh THPT 3.1.3 Định hướng dạy học tiếng Anh trường trung học phổ thông tỉnh Điện Biên 70 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 71 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 71 71 3.2.2 Ngun tắc đảm bảo tính hệ thống tồn diện 72 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 72 3.3 Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho GV dạy tiếng Anh THPT 73 3.3.1 Nâng cao nhận thức cán quản lý, giáo viên hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho 73 GV tiếng Anh THPT 3.3.2.Quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên dạy tiếng Anh trung học phổ thông 76 3.3.3.Quản lý thực thi chương trình, nội dung bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho GV dạy tiếng Anh trung học phổ thông 79 3.3.4 Quản lý việc sử dụng sở vật chất, thiết bị phục vụ bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho GV dạy tiếng Anh trung học phổ thông vi 83 3.3.5.Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên THPT 3.4 Mối quan hệ biện pháp 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động BDNLNN cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Tiểu kết Chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị 86 91 92 96 97 97 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 PHỤ LỤC 10 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết xếp loại hạnh kiểm THCS, THPT năm học 2012 - 2013 Bảng 2.2 Kết xếp loại học lực THCS, THPT năm học 2012-2013 Bảng 2.3: Thực trạng nhận thức mức độ quan trọng công tác BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Bảng 2.4: Kết kiểm tra lực GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên theo khung lực ngoại ngữ chung châu Âu Bảng 2.5: Thực trạng quản lý công tác BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Bảng 2.6: Thực trạng nội dung quản lý công tác BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Bảng 2.7: Thực trạng kế hoạch hố cơng tác BDNLNN cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Bảng 2.8: Thực trạng mức độ cần thiết nội dung BDNLNN cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Bảng 2.9: Hiệu hình thức BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Bảng 2.10: Thực trạng đội ngũ giảng viên dạy lớp BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Bảng 2.11: Thực trạng trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Bảng 2.12: Các điều kiện phục vụ cho hoạt động BDNLNN cho GV tiếng anh THPT tỉnh Điện Biên Bảng 2.13: Thực trạng kiểm tra – đánh giá công tác BDNLNN cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp quản lý công tác BDNLNN GV tiếng Anh THPT tỉnh viii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý Giáo dục Đào tạo, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục đào tạo (2009), Chương trình giáo dục phổ thơng mơn tiếng Anh, Hà Nội Bộ Giáo dục đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng có nhiều cấp học, Hà Nội Bộ Giáo dục đào tạo (2011), Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở, Hà Nội Bernhard Muszynski, Nguyễn Thị Phương Hoa (2004), Con đường nâng cao chất lượng cải cách sở đào tạo giáo viên Cơ sở lý luận giải pháp Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội Nguyễn Đức Chính (1997), Chiến lược dạy học ngoại ngữ xuyên suốt bậc học, Nxb ĐHQG Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương Khoa học quản lý Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề quản lý thực tiễn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Khoa học quản lý Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 11 Chính phủ (2008), Quyết định việc Phê duyệt Đề án "Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020", Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Thông báo kết luận Bộ Chính trị tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020, Hà Nội 100 13 Nguyễn Minh Đường (1996), Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện mới, Chương trình khoa học cơng nghệ cấp nhà nước - KX 0714, Hà Nội 14 Nguyễn Quang Giao (2012), Hệ thống đảm bảo chất lượng trình dạy học trường đại học.Nxb Đà Nẵng 15 Bùi Hiền (1999), Phương pháp đại dạy học ngoại ngữ Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 16 Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển giáo dục học Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 17 Bùi Minh Hiền (Chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), 18 Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Hà Thị Đức (2003), Lý luận dạy học đại học Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 19 Trần Kiểm (1998), Quản lý giáo dục nhà trường Nxb Thống Kê, Hà Nội 20 Nội Lưu Xuân Mới (2000), Lý luận dạy học đại học Nxb Giáo dục, Hà 21 Phạm Thành Nghị (2000), Quản lý chất lượng đại học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 22 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học tập I Nxb Giáo dục, Hà Nội 23 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật giáo dục, Hà Nội 24 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Quyết định số 40/2000/QH10 ngày 9/12/2000 đổi chương trình giáo dục phổ thông, Hà Nội 25 Singh Raja Roy (1991), Nền giáo dục cho kỷ XXI: Những triển vọng Châu Á – Thái Bình Dương, UNESCO khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Băng-Cốc 101 26 Nguyễn Cảnh Toàn (Chủ biên), Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo (2004), Học dạy cách học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 27.Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 28 Trung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức quản lý (1999), Khoa học tổ chức quản lý - Một số vấn đề lý luận thực tiễn Nxb Thống kê, Hà Nội 29 Từ điển bách khoa Việt Nam (1995) Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 30 Từ điển tiếng Việt (1994) Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 31 Asean Quality Network Quality Assurance (2004), Manual for the Implementation of the guidelines 32 Bogue E (1998), Quality assurance in higher education: The evolution of systems and design ideals, In Gerald G (Ed.) Quality Assurance in Higher Education: An International Perspective, Jossey-Bass, San Francisco 33 Brennan J., Frederiks M., Shah T (1997), Improving the Quality of Education: The Impact of Quality Assessment on Institutions, Quality Support Centre, Open University, London 102 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN Để có sở khoa học đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn (BDNLNN) cho giáo viên (GV) tiếng Anh trung học sở (THPT) tỉnh Điện Biên, xin Thầy/Cơ vui lịng cho ý kiến thông tin liên quan cách đánh dấu X vào ô tương ứng câu hỏi sau Câu Xin Thầy/Cô cho ý kiến tầm quan trọng hoạt động BDNLNN GV tiếng Anh THPT  Rất quan trọng Quan trọng Tương đối quan trọng  Khơng quan trọng Hồn tồn khơng quan trọng Câu Xin Thầy/Cơ đánh giá mức độ phù hợp GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên tham gia BDNLNN  Rất phù hợp Phù hợp  Tương đối phù hợp Không phù hợp Bình thường Câu Xin Thầy/Cơ đánh giá mức độ tích cực tham gia BDNLNN GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Rất tích cực Tích cực Bình Tương đối tích cực Khơng tích cực Câu Xin Thầy/Cô đánh giá thực trạng quản lý hoạt động BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên TT Nội dung đánh giá Hoạt động lập kế hoạch Hoạt động tổ chức Hoạt động đạo Hoạt động kiểm tra Hoạt động quản lý sau bồi dưỡng 103 Câu Xin Thầy/Cô đánh giá thực trạng nội dung quản lý hoạt động BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên TT Nội dung đánh giá Quản lý mục tiêu bồi dưỡng chuyên Quản lý nội dung bồi dưỡng chuyên Quản lý hình thức BDNLNN Quản lý điều kiện BDNLNN Quản lý thực nghị 40/2000/QH10 Câu Xin Thầy/Cô đánh giá thực trạng kế hoạch hoá hoạt động BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên TT Nội dung đánh giá Thời gian BD Địa điểm BD Đối tượng BD Chương trình BD Hình thức BD Các điều kiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng 104 Câu Xin Thầy/Cô đánh giá mức độ cần thiết nội dung BDNLNN cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên TT Nội dung đánh giá Chuẩn hoá kiến thức cho GV Thực chương trình tiếng Đổi phương pháp dạy học Sử dụng thiết bị dạy học tiếng Đổi KT - ĐG Câu Xin Thầy/Cô đánh giá mức độ cần thiết nội dung BDNLNN cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên TT Nội dung đánh giá Bồi dưỡng thường xuyên Bồi dưỡng chỗ Bồi dưỡng từ xa Tự bồi dưỡng 105 Câu Xin Thầy/Cô đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên dạy lớp BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Nội dung đánh giá Đảm bảo trình độ chun mơn Có phương pháp truyền đạt dễ hiểu Có tinh thần trách nhiệm cao Chuẩn bị giảng chu đáo Điều hành lớp BDNLNN hiệu Tổ chức hoạt động phù hợp Tác phong vui vẻ thu hút học viên Câu 10 Xin Thầy/Cô đánh giá thực trạng điều kiện phục vụ cho hoạt động BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên TT Nội dung đánh giá Địa điểm BD Cơ sở vật chất Trang thiết bị Tài liệu BD Kinh phí Câu 11 Xin Thầy/Cô đánh giá thực trạng kiểm tra – đánh giá công tác BDNLNN cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên TT Nội dung đánh giá KT – ĐG khách quan, xác, cơng 106 Kết hợp KT-ĐG trình BDNLNN với KT-ĐG cuối đợt Sử dụng đa dạng phương pháp KT - ĐG Các phương pháp KT - ĐG phù hợp với kỹ thực hành tiếng Đề kiểm tra phù hợp với khung lực ngoại ngữ chung châu Âu Câu 12 Xin Thầy/Cô đánh giá thực trạng quản lý sau BDNLNN giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên TT Nội dung đánh giá Yêu cầu GV xây dựng kế hoạch tự BD Triển khai để GV tiếng anh thực tự BD Chỉ đạo việc tự BD GV tiếng Anh KT - ĐG việc tự BD GV tiếng Anh Sử dụng kết tự BD làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng năm Định kỳ KT - ĐG lực GV tiếng Anh Xin Thầy/Cô cho biết đôi điều thân Học vị: Tiến sĩ Thạc sĩ Cao đẳng nhân Chức vụ nay: Cán quản lý Giáo viên Đơn vị hoạt động: Xin chân thành cám ơn 107 Cử Phụ lục 2: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CHUYÊN GIA Để có sở khoa học đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn (BDNLNN) cho giáo viên (GV) tiếng Anh trung học phổ thông (THPT) tỉnh Điện Biên, xin Thầy/Cô vui lịng cho ý kiến thơng tin liên quan cách đánh dấu X vào ô tương ứng câu hỏi sau Ý kiến Thầy/Cơ tính cấp thiết biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Anh THPT tỉnh Điện Biên Nâng cao nhận thức CBQL, GV hoạt động Kế hoạch hoá hoạt động BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT Đa dạng hố hình thức tổ chức cải tiến nội dung BDNLNN cho đội ngũ GV tiếng Tăng cường CSVC, trang thiết bị phục vụ công Cải tiến hoạt động KT – ĐG kết BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT Tăng cường hoạt động quản lý sau BDNLNN GV tiếng Anh THPT Bổ sung thêm 108 Ý kiến Thầy/Cơ tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên Các biện pháp quản lý hoạt động Nâng cao nhận thức CBQL, GV hoạt động Kế hoạch hoá hoạt động BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT Đa dạng hố hình thức tổ chức cải tiến nội dung BDNLNN cho đội Tăng cường CSVC, trang thiết bị phục vụ công Cải tiến hoạt động KT – ĐG kết BDNLNN cho GV tiếng Anh THPT Tăng cường hoạt động quản lý sau BDNLNN GV tiếng Anh THPT Bổ sung thêm Xin Thầy/Cô cho biết đôi điề Học vị: Tiến sĩ Cử nhân Chức vụ nay: Đơn vị hoạt động: 109 Xin chân thành cám ơn! 110 ... quản lý hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh. .. hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh trường THPT tỉnh Điện Biên 2.4.Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên. .. ngữ cho giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông - Thực trạng bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh THPT tỉnh Điện Biên - Đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng anh các trường trung học phổ thông tỉnh điện biên ,

Từ khóa liên quan