0

Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017 2018 (sưu tầm 4)_Có ma trận

4 1,515 25
  • Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017   2018 (sưu tầm 4)_Có ma trận

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:07

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 LỚP 1a3: MƠN TỐN Mức Mạch kiến thức, kỹ Đọc, viết, số phạm vi 10 Cộng, trừ, so sánh phạm vi 10 Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Nhận dạng hình học Số câu số điểm TN KQ T L Số câu 1 1,0 1,0 Số điểm Số câu Số điểm T N K Q TL Mức T N K Q TL TN KQ TL TNK Q TL 1 1,5 0,5 2 2,0 6,0 1 1,0 1,0 Số điểm Số câu Số điểm Số điểm Mức 2,0 Số câu Số câu Tổng Mức 5,0 PHÒNG GIÁO DỤC LỘC NINH 1,0 4,0 1 1,0 1,0 10 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC AN LỚP: 1A Thứ … Ngày… tháng năm 2017-2018 BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: TỐN (Thời gian 45 phút) A ĐỀ Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào trống? Bài 2: (1 điểm) chọn câu khoanh tròn? Câu đọc viết đúng: a/ sáu (6) b/ sáu (9) c/ sáu (5) Bài 3: (0,5 điểm) Chọn đáp án khoanh tròn? a/ + 5= b/ + 5= c/ + 5= Bài 4: Tính( 1,5 điểm) 10 – 10 = 3+7= - = Bài 5: (2 điểm) Tính: 4+2+5= 10- 1- = Bài 6: (2 điểm)>< = ? 5 + - + Bài 7: (1 điểm)Viết phép tính thích hợp 9 + 10 … Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 8: (1 điểm) Hình bên có hình vng? Có … hình vng B Hướng dẫn đánh giá đáp án mơn tốn lớp Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào trống? - Viết số đạt 0,5 viết số đạt: 1điểm Bài 2:(1 điểm) chọn ý a Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 3: Tính: (0,5 điểm) chọn ý b Bài 4: Tính (1,5 điểm) Đúng phép tính đạt 0,5 điểm Bài 5: (2 điểm) Điền kết đạt điểm Bài 6: (2 điểm) phép tính đạt 0,5 điểm Bài 7: (1 điểm) Viết được: 6+ =7 Bài 8: (1 điểm) Có hình vng ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC AN LỚP: 1A Thứ … Ngày… tháng năm 201 7- 2018 BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: TỐN (Thời gian 45 phút) A ĐỀ Bài 1: (1 điểm)... Tính( 1,5 điểm) 10 – 10 = 3+7= - = Bài 5: (2 điểm) Tính: 4+2+5= 1 0- 1- = Bài 6: (2 điểm)>< = ? 5 + - + Bài 7: (1 điểm)Viết phép tính thích hợp 9 + 10 … Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/... Hướng dẫn đánh giá đáp án mơn tốn lớp Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào trống? - Viết số đạt 0,5 viết số đạt: 1điểm Bài 2:(1 điểm) chọn ý a Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017 2018 (sưu tầm 4)_Có ma trận, Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017 2018 (sưu tầm 4)_Có ma trận