Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 2 năm học 2017 2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

5 1.8K 46
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 2 năm học 2017   2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I – Năm học: 2017 - 2018 Mơn : Tốn – Lớp 2/ Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Số phép tính Số câu cộng, trừ Số điểm phạm vi 100 Đại lượng đo Số câu đại lượng: đề-ximét, ki-lơ-gam lít Xem đồng hồ Số điểm Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL Mức TN Tổng TL TN TL 1 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1 1 1,0 2,0 1,0 2,0 Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác Số câu 1 1 Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 Tổng Số câu 2 1 Số điểm 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 5,0 5,0 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ma trận câu hỏi đề kiểm tra mơn Tốn cuối học kì – lớp 2.2 Năm học: 2017 - 2018 STT Chủ đề Mức Mức Số câu 01 01 Số học Câu số ……… … Đại lượng Số câu 01 đo đại Câu số lượng Số câu 01 01 Yếu tố hình học Câu số Tổng số câu Mức 02 … 01 Mức 01 … Cộng 2 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2017 - 2018 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Ngày kiểm tra: / / 2017 Họ tên: Lớp: 2/ Điểm Bằng chữ Nhận xét làm học sinh ………………………………………………………… ………………………………………………………… ĐỀ BÀI I TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước kết đúng: Câu 1: Số liền trước 69 là: (M1= 1đ) A 60 B 68 C 70 D 80 Câu 2: Số lớn có hai chữ số là: (M1= 1đ) A 10 B 90 C 99 D 100 Câu 3: Điền dấu(, =) thích hợp vào trống: 23 + 45 A < B > C = D + 90 – 30 (M1= 1đ) Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời (M3= 1đ) Số ? A 90 - 35 = 65 B 35 C 100 Câu 5: Số? (M1= 1đ) chiều hay … A 12 B 13 C 14 D 30 D 15 Câu : (M1= 1đ) b, Hình bên có hình tứ giác? A B C D II TỰ LUẬN: (4 điểm) Hoàn thành tập sau: Câu 1: Đặt tính tính: (M2 = 2đ) a, 26 + 29 b, 45 + 38 c, 41 - 27 d, 60 – 16 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 2: Nhà Lan ni bò sữa Ngày thứ bò cho 43l sữa ngày thứ hai cho ngày thứ 18l sữa Hỏi ngày thứ hai bò cho lít sữa? (M2= 2đ) Bài giải Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đáp án kiểm tra học kỳ I - Năm học 2017 - 2018 I TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Câu 1: Số? (M1= 1đ) + = B 16 Câu 2: Số lớn có hai chữ số là: (M1= 1đ) C 99 Câu 3: Điền dấu(, =) thích hợp vào trống: 23 + 45 90 – 30 (M1= 1đ) B > Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời (M3= 1đ) - 35 = 65 Số ? C 100 Câu 5: Số? (M1= 1đ) chiều hay … B 13 Câu : (M1= 1đ) b, Hình bên có hình tứ giác? C II TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu 1: Đặt tính tính: (M2 = 2đ) 26 45 41 + + 29 38 27 55 83 14 - 60 16 44 Câu 2: (M2= 2đ) Bài giải: Ngày thứ hai bò cho số lít sữa là: ( 0,25 điểm) (hoặc Số lít sữa ngày thứ hai bò là:) 43 – 18 = 25 ( l ) ( điểm) Đáp số: 25 l sữa ( 0,25 điểm) ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ma trận câu hỏi đề kiểm tra mơn Tốn cuối học kì – lớp 2.2 Năm học: 2017 - 2018 STT Chủ đề Mức Mức Số câu 01 01 Số học Câu số ……… … Đại... Yếu tố hình học Câu số Tổng số câu Mức 02 … 01 Mức 01 … Cộng 2 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2017 - 2018 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian:... hai bò cho lít sữa? (M2= 2đ) Bài giải Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đáp án kiểm tra học kỳ I - Năm học 2017 - 2018 I TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Câu 1: Số? (M1= 1đ) + =

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan