Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017 2018 (sưu tầm 3)_Có ma trận

5 1.5K 29
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017   2018 (sưu tầm 3)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ TRƯỜNG TH&THCS MINH CHUẨN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN - LỚP Năm học: 2017-2018 Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Số học: Đọc, viết, so sánh số phạm vi 10 Cộng, trừ phạm vi 10 Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL 1 Số điểm 1,0 1,0 0,5 1,5 1,0 Số câu 1 1 1 Số điểm 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 2,5 3,5 Số điểm Hình học: Nhận dạng hình học Tổng Tổng TN TL Số câu Số câu Viết phép tính thích hợp với hình vẽ Mức TN TL 1 0,5 0,5 Số câu 1 Số điểm 1,0 1,0 Số câu 1 Số điểm 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 6,0 MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - MÔN TOÁN LỚP TT Chủ đề Số học Số câu Câu số Hình học Số câu Câu số TS TS câu Mức 04 1, 2, 6, 7, 12 01 12 05 Mức 04 3, 4, Mức 02 5, 9, 10 Mức Cộng 01 11 11 01 04 02 01 12 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ TRƯỜNG TH&THCS MINH CHUẨN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MƠN TỐN - LỚP Năm học: 2017-2018 (Thời gian làm 60 phút - không kể thời gian giao đề) Họ tên:……………………………………….Lớp 1… Nhận xét giáo viên Điểm ………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………………… Phần I: Trắc nghiệm Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: Kết phép tính 10 - là: A 10 B C B C 10 Câu 2: bé số sau đây: A Câu 3: Điền số vào chỗ chấm phép tính để có + = 10 A B C Câu 4: Kết phép tính - - là: A B C B C Câu 5: Có: chanh Ăn: chanh Còn lại: chanh? A Phần II: Tự luận Câu 6: Viết số 2, 5, 9, a Theo thứ tự từ bé đến lớn: b Theo thứ tự từ lớn đến bé: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu Tính 10 + + 3 Câu 8: , = + + +4 + 6 + 2 + 4 + Câu 9: Tính 5+ =9 10 - +4 =8 =2 - =4 Câu 10: Viết phép tính thích hợp vào trống: Câu 11 : Điền dấu số thích hợp để phép tính = Câu 12 Trong hình có … hình vơng? 10 ……… Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ TRƯỜNG TH&THCS MINH CHUẨN ĐÁP ÁN, CÁCH CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN TOÁN - LỚP Năm học 2017 - 2018 I Trắc nghiệm khách quan: 3,5 điểm Câu 1: 1,0 điểm Câu 4: 0,5 điểm Câu Câu 2: 1,0 điểm Câu 5: 0,5 điểm Đáp án B A B A C Câu 3: 0,5 điểm II Tự luận: 6,5 điểm Câu (1 điểm): Viết ý 0,5 điểm Viết sai thứ tự không điểm a Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, b Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, Câu (1 điểm): Mỗi phép tính 0,2 điểm Tính sai khơng điểm 10 10 + + 3 Câu (1 điểm): Điền phép tính 0,25 điểm Điền sai không điểm 5+3 < 4+6 >6+2 + = +4 2+4=4+2 Câu (1 điểm): Điền số vào phép tính 0,25 điểm Điền sai không điểm 5+ =9 10 - = +4 =8 - =4 Câu 10 (0,5 điểm): Viết phép tính kết 0,5 điểm Viết sai không điểm 10 - = Câu 11 (1điểm): Viết phép tính điểm 10 - = Hoặc: + = 7; + = 7; - = ; 5+2=7; 2+5=7; + =7; – 1=7; 7- = 7; + = 7; 6+1 =7; Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 12 (1 điểm): Tìm hình vng điểm Tìm sai khơng điểm ... Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ TRƯỜNG TH&THCS MINH CHUẨN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MƠN TỐN - LỚP Năm học: 201 7- 2018 (Thời gian làm 60 phút - không kể thời gian giao đề) Họ... 10 ……… Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ TRƯỜNG TH&THCS MINH CHUẨN ĐÁP ÁN, CÁCH CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I MƠN TỐN - LỚP Năm học 2017 - 2018 I Trắc nghiệm khách... 10 - = +4 =8 - =4 Câu 10 (0,5 điểm): Viết phép tính kết 0,5 điểm Viết sai không điểm 10 - = Câu 11 (1điểm): Viết phép tính điểm 10 - = Hoặc: + = 7; + = 7; - = ; 5+2=7; 2+5=7; + =7; – 1=7; 7- =

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan