Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017 2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

6 1.8K 44
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017   2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN HỌC KÌ I - 2017- 2018 Lớp Mạch kiến thức, kĩ Số học: Đọc, viết, so sánh số phạm vi 10 Số câu số điểm Mức TN Số câu Số điểm Câu số 1,2 Viết phép tính thích hợp với hình vẽ TL TN 3 Số câu Cộng, trừ phạm vi 10 Mức Số điểm 3,4, Câu số TL TN 0,5 1 TN TL 6 10 Số điểm 11 1 Số câu Số điểm Số điểm TL 1 Câu số Tổng TN Tổng 1 Số câu Số câu TL 0,5 Câu số Hình học: Nhận dạng hình học Mức Mức 2 3 1,5 1 1,5 1 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN - LỚP Năm học: 2017- 2018 (Thời gian làm 60 phút - không kể thời gian giao đề) Họ tên:……………………………………….Lớp 1… Nhận xét giáo viên Điểm ………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………………… Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: (1đ) Kết phép tính 10 - là: A 10 B C Câu 2: (1đ) bé số sau đây: A B C 10 Câu 3: (1đ) Điền số vào chỗ chấm phép tính để có + = 10 A B C Câu 4: (1đ) Kết phép tính - - là: A B C B C Câu 5: (1đ) Có: cam Ăn: cam Còn lại: cam ? A Câu 6: (1đ) Trong hình có … hình vng? Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Phần II: Tự luận (4 điểm ) Câu 7: (0,5) Viết số 2, 5, 9, a Theo thứ tự từ bé đến lớn: b Theo thứ tự từ lớn đến bé: Câu 8: (0,5) Điền dấu , = 5+3 …9 Câu : Tính + Câu10: (1đ) Tính 5+ + …6 + 10 - + =9 10 - +4 =8 Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào trống: =2 - =4 10 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN, CÁCH CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I MƠN TỐN - LỚP Năm học 2017 - 2018 I Trắc nghiệm khách quan: điểm Câu 1: 0,5 điểm Câu 4: điểm Câu Câu 2: 0,5 điểm Câu 5: điểm Đáp án B A B A B Câu 3: điểm Câu 6: điểm Câu (1 điểm): Tìm hình vng điểm Tìm sai không điểm II Tự luận: điểm Câu (0,5 điểm): Viết ý 0,5 điểm Viết sai thứ tự không điểm a Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, b Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, Câu (0,5 điểm): Điền phép tính 0,25 điểm Điền sai không điểm 5+3 < 4+6 >6+2 Câu (1 điểm): Mỗi phép tính 0,2 điểm Tính sai khơng điểm 10 10 + + 3 Câu 10(1 điểm): Điền số vào phép tính 0,25 điểm Điền sai không điểm 5+ =9 10 - = +4 =8 - =4 Câu 11 (1 điểm): Viết phép tính kết 0,5 điểm Viết sai không điểm 10 - = Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ... Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MƠN TỐN - LỚP Năm học: 201 7- 2018 (Thời gian làm 60 phút - không kể thời gian giao đề) Họ tên:……………………………………… .Lớp 1…... liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN, CÁCH CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I MƠN TỐN - LỚP Năm học 2017 - 2018 I Trắc nghiệm khách quan: điểm Câu 1: 0,5 điểm Câu 4: điểm Câu Câu... Tính 5+ + …6 + 10 - + =9 10 - +4 =8 Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: =2 - =4 10 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan