0

Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

28 443 0
  • Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 21:50

Bµi 21: thùc hµnh ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a Tr­êng THCS Thôy H¶i Th¸i Thôy Th¸i B×nh Bïi T h Õ Vinh Bµi 21: thùc hµnh ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Yếu tố nhiệt độ Yếu tố lượng mưa Những yếu tố này được thể hiện trong thời gian bao nhiêu, ở đâu? Thời gian là 12 tháng trong năm và địa điểm là Hà Nội Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội Trục bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào, đơn vị tính là gì? Yếu tố mưa và đơn vị tính là mm Trục bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào, đơn vị tính là gì? Yếu tố nhiệt độ và đơn vị tính là 0 C Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng và ghi kết quả vào bảng sau: T 0 Cao nhất T 0 Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất Trị số Tháng trị số Tháng 29 7 16,5 1 12,5 29 71 16,5 Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng và ghi kết quả vào bảng sau: Mưa Cao nhất MưaThấp nhất Mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất Trị số Tháng trị số Tháng 300 8 23 1 277 8 1 23 300 Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội Nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội? - Nhiệt độ của Hà Nội diễn biến từ 16,5 đến 29 0 C, biên độ nhiệt năm lớn 12,5 0 C - Lượng mưa lớn tập trung vào mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 9 cao nhất vào tháng 8 với 300mm. Mưa thấp nhất về mùa đông với tháng 1 khoảng 23mm. Chênh lệch lượng mưa theo tháng lớn : 277mm Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Hoạt động nhóm Bài tập 2 4 nhóm Nhóm 1 và 3 nghiên cứu hình 56 trả lời: Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ của địa điểm A -Tháng nào có nhiệt độ cao nhất? -Tháng nào có nhiệt độ thấp nhất? - Những tháng có mưa nhiều ( mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy Từ bảng thống kê trên cho biết địa điểm A nằm ở bán cầu Bắc hay Nam? Bài 21: Tit 25 - Bi 21: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi : Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi : - Nhit v lng ma thi gian 12 thỏng Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi 1: Nhit Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi : - Nhit v lng ma thi gian 12 thỏng - Yếu tố biểu theo đờng: Nhiệt độ Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi : Lng ma Biu nhit , lng ma ca Tit 25: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi : - Nhit v lng ma thi gian 12 thỏng -Yếu tố đợc biểu theo đờng : Nhiệt độ -Yếu tố đợc biểu hinh cột : l ợng ma Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi : - Trc dc bờn trỏi dựng o tớnh lng ma - Trc dc bờn phi dựng o tớnh nhit Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi : -Trục dọc bên phải dùng để đo tính nhiệt độ Trục dọc bên trái dùng để đo tính lợng ma Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi : Nhit Lng ma -đơn vị tính nhiệt độ - đơn vị tính lợng m a:mm Biu nhit , lng ma ca Nhit (0C) Nhit chờnh lch Cao nht Thp nht Tr s Thỏng Tr s Thỏng gia thỏng cao nht v thỏng thp nht 290C Nhit (0C) Nhit chờnh lch Cao nht Thp nht Tr s Thỏng Tr s Thỏng gia thỏng cao nht v thỏng thp nht 290C Nhit (0C) Nhit chờnh lch Cao nht Thp nht Tr s Thỏng Tr s Thỏng gia thỏng cao nht v thỏng thp nht 290C 160C 130C Lng ma (mm) Lng ma chờnh lch Cao nht Thp nht gia thỏng cao nht v Tr s Thỏng Tr s Thỏng thỏng thp nht Lng ma (mm) Cao nht Thp nht Tr s Thỏng Tr s Thỏng 300mm Lng ma chờnh lch gia thỏng cao nht v thỏng thp nht Lng ma (mm) Cao nht Thp nht Lng ma chờnh Tr s Thỏng Tr s Thỏng lch gia thỏng cao nht v thỏng thp nht 300mm 25mm 12 ; 275 mm Nhit (0C) Cao nht Thp nht Nhit chờnh lch Tr s Thỏng Tr s Thỏng gia thỏng cao nht v thỏng thp nht 290C Cao nht 160C Lng ma (mm) 130C Thp nht Tr s Thỏng Lng ma chờnh lch gia thỏng cao nht v Tr s Thỏng thỏng thp nht 300mm 25 mm 12;1 275 mm ? Qua ú em cú nhn xột chung gỡ v nhit v lng ma ca H Ni Bi 21: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi 1: Bi 2: Bài tập 3: - Nhiệt độ lợng ma Hà Nội có chênh lệch giũa tháng nam - Nhiệt độ giũa tháng phần lớn 20oC - Tổng lợng ma Nam lớn Bài tập 4: A Biu nhit , lng ma ca a im A B Biu nhit , lng ma ca a im B Nhúm 1,3: Tỡm hiu v nhit v lng ma ca biu A Nhúm 2,4: Tỡm hiu v nhit v lng ma ca biu B A B Nhit v lng ma Thỏng cú nhit cao nht l thỏng no? Thỏng cú nhit thp nht l thỏng no? Nhng thỏng cú ma nhiu (mựa ma) bt u t Biu ca a im A Biu ca a im B 4- 12 - 12 - 6-7 10 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Nhit v lng ma Biu ca a im A Biu ca a im B Thỏng cú nhit cao nht l thỏng no? -5 1-2 Thỏng cú nhit thp nht l thỏng no? 12 - 6-7 Nhng thỏng cú ma nhiu (mựa ma) bt u t 10 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bài tập -5: Biểu đồ A: biểu đồ khí hậu địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào tháng đến tháng 9, ma nhiều vào tháng đến tháng - Biểu đồ B:Là biểu đồ khí hậu địa điểm thuộc nửa cầu Nam nhiệt độ thấp vào tháng đến tháng ,ma nhiều từ tháng 10 đến tháng TRề CHI ễ CH Tỡm mt ụ s : 2000 mm Hiu ng nh kớnh Sng m khụng khớ 1.Yu Nhit Hi Nc nc takhụng nm ngng khớ ttrờn khu lp Trỏi vc khụng t cú ngy lng khớ gn cng ma trung bỡnh t chớnh no ca thi tit sinh ma ?núng lờn nm mt c t l bao c ginhiờu lgi hin ? l tng gỡ? gỡ? Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Hớng dẫn nhà: Lm cỏc bi bi 21 bn thc hnh a lớ c kỹ Bi 22 chỳ ý - S phõn hoỏ cỏc vnh nhit trờn Trỏi t? - c im khớ hu ca tng i? + Nhit + Giú + Lng ma TRNG THCS TY SN QUN HI CHU N Bµi 21: thùc hµnh ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a Tr­êng THCS Thôy H¶i Th¸i Thôy Th¸i B×nh Bïi T h Õ Vinh Bµi 21: thùc hµnh ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Yếu tố nhiệt độ Yếu tố lượng mưa Những yếu tố này được thể hiện trong thời gian bao nhiêu, ở đâu? Thời gian là 12 tháng trong năm và địa điểm là Hà Nội Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội Trục bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào, đơn vị tính là gì? Yếu tố mưa và đơn vị tính là mm Trục bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào, đơn vị tính là gì? Yếu tố nhiệt độ và đơn vị tính là 0 C Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng và ghi kết quả vào bảng sau: T 0 Cao nhất T 0 Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất Trị số Tháng trị số Tháng 29 7 16,5 1 12,5 29 71 16,5 Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng và ghi kết quả vào bảng sau: Mưa Cao nhất MưaThấp nhất Mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất Trị số Tháng trị số Tháng 300 8 23 1 277 8 1 23 300 Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội Nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội? - Nhiệt độ của Hà Nội diễn biến từ 16,5 đến 29 0 C, biên độ nhiệt năm lớn 12,5 0 C - Lượng mưa lớn tập trung vào mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 9 cao nhất vào tháng 8 với 300mm. Mưa thấp nhất về mùa đông với tháng 1 khoảng 23mm. Chênh lệch lượng mưa theo tháng lớn : 277mm Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Hoạt động nhóm Bài tập 2 4 nhóm Nhóm 1 và 3 nghiên cứu hình 56 trả lời: Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ của địa điểm A -Tháng nào có nhiệt độ cao nhất? -Tháng nào có nhiệt độ thấp nhất? - Những tháng có mưa nhiều ( mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy Từ bảng thống kê trên cho biết địa điểm A nằm ở bán PHÒNG GD-ĐT QUẬN NINH KIỀU TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH GV : Huỳnh Thị Yến Nhung Tổ: Sử - Địa - GDCD KiÓm tra bµi cũ Cho b¶ng sè liÖu l îng m a cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh (mm). Th¸ng Th¸ng 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 TP TP Hå ChÝ Hå ChÝ Minh Minh 18 18 14 14 16 16 35 35 110 110 160 160 150 150 145 145 158 158 140 140 55 55 25 25 ? Cho biÕt th¸ng cã l îng m a Ýt nhÊt vµ th¸ng cã l îng m a nhiÒu nhÊt lµ bao nhiªu ? H·y cho biết cách tính l îng m a n m cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh ?ă L îng m a cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ: 18 + 14 + 16 + 35 + 110 + 160 + 150 + 145 + 158 + 140 + 55 + 25 = 1026 mm Th¸ng cã l îng m a thÊp nhÊt lµ th¸ng 2 : 14 mm Th¸ng cã l îng m a nhiÒu nhÊt lµ th¸ng 6 : 160 mm KiÓm tra bµi cò Cho b¶ng sè liÖu l îng m a cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh (mm). Th¸ng Th¸ng 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 TP TP Hå ChÝ Minh Hå ChÝ Minh 18 18 14 14 16 16 35 35 110 110 160 160 150 150 145 145 158 158 140 140 55 55 25 25 10 20 30 o C Bài 21: Thực hành PHN TCH BIU NHIT V LNG MA 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. Nhiệt độ ( 0 C) 1 00 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 100 300 200 10 30 20 Hình 55. Biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a của Hà Nội L ợng m a (mm) - Là hình vẽ minh hoạ cho diễn biến của các yếu tố khí hậu, nhiệt độ và l ợng m a trung bình các tháng trong năm của một địa ph ơng. Tit:28 Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 1: Quan sát biểu đồ Hình 55 trả lời các câu hỏi: Những yếu tố nào đ ợc thể hiện trên biểu đồ. Trong thời gian bao lâu? - Nhiệt độ và l ợng m a, đ ợc thể hiện trong thời gian 12 tháng. Yếu tố nào đ ợc thể hiện theo đ ờng, yếu tố nào thể hiện bằng hình cột? - Yếu tố nhiệt độ thể hiện theo đ ờng. - Yếu tố l ợng m a đ ợc thể hiện bằng các hình cột. Trục dọc bên trái , bên phải dùng để tính các đại l ợng của yếu tố nào? - Trục dọc bên phi dùng để tính các đại l ợng của nhiệt độ, trục dọc bên trỏi dùng để tính các đại l ợng của yếu tố l ợng m a. mm 0 C Bài 21:Thực hànhTit:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 1: Đơn vị để tính nhiệt độ , l ợng m a là gì ? - Đơn vị tính nhiệt độ là ( o C ) - Đơn vị tính l ợng m a là (mm) mm 0 C Tit:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 2: Hoạt động nhóm Dựa vào trục hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại l ợng rồi ghi kết quả vào bảng sau: Nhóm 1+ 2 xác định đại l ợng của nhiệt độ ( o C ). Cao nhất Cao nhất Thấp nhất Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao và thấp nhất tháng cao và thấp nhất Trị số Trị số Tháng Tháng Trị số Trị số Tháng Tháng Nhóm 3+ 4 xác định đại l ợng của l ợng m a (mm ). Cao nhất Cao nhất Thấp nhất Thấp nhất L ợng m a chênh lệch giữa L ợng m a chênh lệch giữa tháng cao và thấp nhất tháng cao và thấp nhất Trị số Trị số Tháng Tháng Trị số Trị số Tháng Tháng Tit:28 Bµi 21: Thùc hµnh Ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l îng m a 1. Kh¸i niÖm vÒ biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l îng m a. 2. Bµi tËp thùc hµnh. Bµi tËp 2: Ho¹t ®éng nhãm NhiÖt ®é ( o C) Cao nhÊt Cao nhÊt ThÊp nhÊt ThÊp nhÊt NhiÖt ®é chªnh lÖch NhiÖt ®é chªnh lÖch gi÷a th¸ng cao vµ thÊp gi÷a th¸ng cao vµ thÊp nhÊt nhÊt TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng 29 29 o C 6,7 6,7 17 17 o C 1 1 12 12 o C L îng m a (mm ) Cao nhÊt Cao nhÊt ThÊp nhÊt ThÊp nhÊt L îng m a chªnh lÖch L îng m a chªnh lÖch gi÷a th¸ng cao vµ gi÷a th¸ng cao vµ thÊp nhÊt thÊp nhÊt TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng 300 300 mm mm 8 8 25mm 25mm 12,1 12,1 275mm 275mm Từ bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa CHÀO MỪNG QUÝ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP 6A 6A Tr¦êng THCS Tr¦êng THCS TRµNG An TRµNG An Tiết 25 - Bài 21: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : - YÕu tè biÓu hiÖn theo ® êng: NhiÖt ®é Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Lượng mưa. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -YÕu tè ®îc biÓu hiÖn theo ®êng : NhiÖt ®é -YÕu tè ®îc biÓu hiÖn b»ng hinh cét : lîng ma Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Trục dọc bên trái dùng để đo tính lượng mưa - Trục dọc bên phải dùng để đo tính nhiệt độ Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -Trôc däc bªn ph¶i dïng ®Ó ®o tÝnh nhiÖt ®é Trôc däc bªn tr¸i dïng ®Ó ®o tÝnh lîng ma Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ Lượng mưa Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : - ®¬n vÞ tÝnh lîng ma:mm -®¬n vÞ tÝnh nhiÖt ®é C 0 [...]...Tit 2 5: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA * Các bước để phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Bước 1 : đọc tên biểu đồ Bước 2: Dựa vào biểu đồ để đo tính nhiệt độ lượng mưa các tháng đặc biệt chú ý vào tháng cao nhất và tháng thấp nhất Bước 3 đối chiếu so sánh phân tích tổng hợp các số liệu đã thu thập được để rút ra nhận xét và kết luận về đặc điểm khí hậu của địa... v nhit v lng ma ca H Ni Bi 2 1: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi tp 1: Bi tp 2: Bài tập 3: - Nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội có sự chênh lệch gia các tháng trong nm - Nhiệt độ gia các tháng phần lớn trên 20 0 C - Tổng lượng mưa cả nm lớn Bài tập 4: A Biu nhit , lng ma ca a im A B Biu nhit , lng ma ca a im B Nhúm 1, 3: Tỡm hiu v nhit v lng ma ca biu A Nhúm 2, 4: Tỡm hiu v nhit v lng ma ca... 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Nhit v lng ma Biu Biu ca a ca im A a im B Thỏng cú nhit cao nht l thỏng no? 4 -5 1-2 Thỏng cú nhit thp nht l thỏng no? 12 - 1 6-7 Nhng thỏng cú ma nhiu (mựa ma) bt u t 7 9 10 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bài tập 5: - Biểu đồ A: là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào các CHÀO MỪNG QUÝ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP 6A 6A Tr ng THCS Tr ng Anườ à Nguyễn Thị Ngát Tiết 25 - Bài 21: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : - YÕu tè biÓu hiÖn theo ® êng: NhiÖt ®é Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Lượng mưa. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -YÕu tè ® îc biÓu hiÖn theo ® êng : NhiÖt ®é -YÕu tè ® îc biÓu hiÖn b»ng hinh cét : l îng m a Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Trục dọc bên trái dùng để đo tính lượng mưa - Trục dọc bên phải dùng để đo tính nhiệt độ Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -Trôc däc bªn ph¶i dïng ®Ó ®o tÝnh nhiÖt ®é Trôc däc bªn tr¸i dïng ®Ó ®o tÝnh l îng m a Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ Lượng mưa Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -®¬n vÞ tÝnh nhiÖt ®é - ®¬n vÞ tÝnh l îng m a:mm [...]... NHIT , LNG MA * Các bớc để phân tích biểu đồ nhiệt độ và lợng ma Bớc 1 : đọc tên biểu đồ Bớc 2: Dựa vào biểu đồ để đo tính nhiệt độ lợng ma các tháng đặc biệt chú ý vào tháng cao nhất và tháng thấp nhất Bớc 3 đối chiếu so sánh phân tích tổng hợp các số liệu đã thu thập đợc để rút ra nhận xét và kết luận về đặc điểm khí hậu của địa phơng đó Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25 - Bi 21: THC HNH PHN TCH BIU... nhiu (mựa ma) bt u t 7 9 10 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Nhit v lng ma Biu Biu ca a ca im A a im B Thỏng cú nhit cao nht l thỏng no? 4 -5 1-2 Thỏng cú nhit thp nht l thỏng no? 12 - 1 6-7 Nhng thỏng cú ma nhiu (mựa ma) bt u t 7 9 10 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bài tập 5: - Biểu đồ A: là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào các tháng 4... thp nht 300mm 25 mm 8 12;1 275 mm ? Qua ú em cú nhn xột chung gỡ v nhit v lng ma ca H Ni Bi 21: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi tp 1: Bi tp 2: Bài tập 3: - Nhiệt độ và lợng ma của Hà Nội có sự chênh lệch giũa các tháng trong nam - Nhiệt độ giũa các tháng phần lớn trên 20oC - Tổng lợng ma cả Nam lớn Bài tập 4: A Biu nhit , lng ma ca a im A B Biu nhit , lng ma ca a im B Nhúm 1,3: Tỡm hiu v nhit... BIU NHIT , LNG MA Bài ... Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bài tập - 5: Biểu đồ A: biểu đồ khí hậu địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào tháng đến tháng 9, ma nhiều vào tháng đến tháng - Biểu đồ B:Là biểu. .. nhit , lng ma ca Tit 2 5: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA * Các bớc để phân tích biểu đồ nhiệt Bớcvà :lợng đọcm tên độ a biểu Bđồ ớc 2: Dựa vào biểu đồ để đo tính nhiệt độ lợng ma tháng đặc... Bi 2 1: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi 1: Bi 2: Bài tập 3: - Nhiệt độ lợng ma Hà Nội có chênh lệch giũa tháng nam - Nhiệt độ giũa tháng phần lớn 20oC - Tổng lợng ma Nam lớn Bài tập 4: A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Từ khóa liên quan