0

Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

15 683 0
  • Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2017, 16:54

Bµi 21: thùc hµnh ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a Tr­êng THCS Thôy H¶i Th¸i Thôy Th¸i B×nh Bïi T h Õ Vinh Bµi 21: thùc hµnh ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độlượng mưa Hà Nội Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Yếu tố nhiệt độ Yếu tố lượng mưa Những yếu tố này được thể hiện trong thời gian bao nhiêu, ở đâu? Thời gian là 12 tháng trong năm và địa điểm là Hà Nội Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độlượng mưa Hà Nội Trục bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào, đơn vị tính là gì? Yếu tố mưa và đơn vị tính là mm Trục bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào, đơn vị tính là gì? Yếu tố nhiệt độ và đơn vị tính là 0 C Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độlượng mưa Hà Nội Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng và ghi kết quả vào bảng sau: T 0 Cao nhất T 0 Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất Trị số Tháng trị số Tháng 29 7 16,5 1 12,5 29 71 16,5 Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độlượng mưa Hà Nội Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng và ghi kết quả vào bảng sau: Mưa Cao nhất MưaThấp nhất Mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất Trị số Tháng trị số Tháng 300 8 23 1 277 8 1 23 300 Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độlượng mưa Hà Nội Nhận xét về nhiệt độlượng mưa của Hà Nội? - Nhiệt độ của Hà Nội diễn biến từ 16,5 đến 29 0 C, biên độ nhiệt năm lớn 12,5 0 C - Lượng mưa lớn tập trung vào mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 9 cao nhất vào tháng 8 với 300mm. Mưa thấp nhất về mùa đông với tháng 1 khoảng 23mm. Chênh lệch lượng mưa theo tháng lớn : 277mm Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Hoạt động nhóm Bài tập 2 4 nhóm Nhóm 1 và 3 nghiên cứu hình 56 trả lời: Nhiệt độlượng mưa Biểu đồ của địa điểm A -Tháng nào có nhiệt độ cao nhất? -Tháng nào có nhiệt độ thấp nhất? - Những tháng có mưa nhiều ( mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy Từ bảng thống kê trên cho biết địa điểm A nằm ở bán cầu Bắc hay Nam? Bài 21: KIỂM TRA BÀI CŨ Dựa vào bảng sau: Lượng mưa (mm) Tháng TP Hồ 13,8 4,1 10,5 Chí Minh 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 10 11 12 327,1 266,7 116,5 48,3 - Hãy tính lượng mưa năm TP Hồ Chí Minh - Cho biết: + Tháng có lượng mưa cao tháng mấy, lượng mưa bao nhiêu? + Tháng có lượng mưa thấp tháng mấy, lượng mưa bao nhiêu? - Lượng mưa năm TP Hồ Chí Minh là: = 13,8+4,1+10,5+50,4+218,4+311,7+293,7+269,8+327,1+266,7+116,5+48,3 = 1.931 mm -Tháng có lượng mưa cao tháng 9, lượng mưa 327,1 mm -Tháng có lượng mưa thấp tháng 2, lượng mưa 4,1 mm BÀI MỚI Tiết 26 - Bài 21: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA 1/ Bài tập 1: Dựa vào H.55 trả lời câu hỏi sau: - Những yếu tố thể biểu đồ? Trong thời gian bao lâu? + Yếu tố thể theo đường? + Yếu tố biểu hình cột? - Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào? Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào? - Đơn vị tính nhiệt độ gì? Đơn vị H.55 Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Hà Nội tính lượng mưa gì? Tiết 26 - Bài 21: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA 1/ Bài tập 1: - Những yếu tố thể biểu đồ? Trong thời gian bao lâu? Nhiệt độ  Những yếu tố thể biểu đồ: nhiệt độ, lượng mưa Thời gian: 12 tháng Lượng mưa + Yếu tố thể theo đường? Yếu tố thể theo đường nhiệt độ + Yếu tố thể hình cột? Yếu tố thể hính cột lượng mưa 12 tháng H.55 Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Hà Nội Tiết 26 - Bài 21: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA 1/ Bài tập 1: - Trục dọc bên trái - Trục dọc bên dùng để đo tính đại phải dùng để đo lượng nào? tính đại lượng  Trục dọc bên trái nào? dùng để đo tính đại  Trục dọc bên lượng: lượng mưa phải dùng để đo tính đại lượng: nhiệt độ - Đơn vị tính lượng - Đơn vị tính mưa gì? nhiệt độ gì?  Đơn vị tính lượng  Đơn vị tính mưa milimet (mm) nhiệt độ ºC H.55 Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Hà Nội Tiết 26 - Bài 21: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA 2/ Bài tập 2: Xác định đại lượng ghi kết vào bảng: (Giảm tải) 3/ Bài tập 3: Nhận xét nhiệt độ lượng mưa Hà Nội: (Giảm tải) 4/ Bài tập 4: Quan sát hai biểu đồ H 56, 57 trả lời câu hỏi bảng sau: H 56 Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa địa điểm A H 57 Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa địa điểm B Nhóm 1, 3: Tìm hiểu nhiệt độ lượng mưa biểu đồ A Nhóm 2, 4: Tìm hiểu nhiệt độ lượng mưa biểu đồ B A B Nhiệt độ lượng mưa Tháng có nhiệt độ cao tháng nào? Tháng có nhiệt độ thấp tháng nào? Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) tháng đến tháng mấy? Biểu đồ địa điểm A Biểu đồ địa điểm B 4, 12 , 12 , 6,7 79 10  Tiết 26 - Bài 21: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA 5/ Bài tập 5: Từ bảng thống kê cho biết biểu đồ biểu đồ nhiệt độ lượng mưa địa điểm nửa cầu Bắc? Biểu đồ địa điểm nửa cầu Nam? Vì sao? Nhiệt độ lượng mưa Biểu đồ địa điểm A Biểu đồ địa điểm B Tháng có nhiệt độ cao tháng nào? 4, 12,1 Tháng có nhiệt độ thấp tháng nào? 12, 6, Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) tháng đến tháng mấy? 7 10  - Biểu đồ A: biểu đồ địa điểm nửa cầu Bắc Vì có mùa nóng vào tháng 4, (ngày Hạ chí 22/6 mùa hạ nửa cầu Bắc mùa đông nửa cầu Nam) - Biểu đồ B: biểu đồ địa điểm nửa cầu Nam Vì có mùa nóng vào tháng 12, (ngày Đông chí 22/12 mùa đông nửa cầu Bắc mùa hạ nửa cầu Nam) TRÒ CHƠI Ô CHỮ Tìm bí mật ô số : 1001 - 2000 mm Hiệu ứng nhà kính Sương Độ ẩm không khí 1.Yếu Nhiệt Hơi Nước nước độ takhông nằm ngưng khí tụtrên khu lớp Trái vực không Đất có ngày lượng khí gần mưa trung bình tố thời tiết sinh mưa ?nóng lên năm mặt đất bao đựợc gọinhiêu làgọi ? tượng gì? gì? Nước phục vụ cho cày cấy Nước phục vụ cho sinh hoạt Phơi lúa sau thu hoạch Nghề làm muối vùng ven biển Hạn hán gây đất nứt nẻ, thiếu nước sản xuất Mưa lớn gây ngập lụt Thiếu nước cho sinh hoạt Mưa lớn gây lũ, sạt lỡ đất Với hình ảnh ảnh hưởng thiên nhiên đời sống Theo em, cần phải biết làm ảnh hưởng tích cực tiêu cực đó? - Biết tận dụng ảnh hưởng tích cực để phục vụ cho sống - Có biện pháp để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực giúp giảm thiệt hại cho cá nhân cộng đồng HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Xem lại thực hành Đọc trước Bài 22 ý: - Sự phân hoá vành đai nhiệt Trái Đất? - Đặc điểm khí hậu đới? + Nhiệt độ + Gió + Lượng mưa Tiết học đến kết thúc Xin cám ơn qúy Thầy, Cô dự thăm lớp, em học sinh tích cực học Trân trọng kính chào tạm biệt! TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN Bµi 21: thùc hµnh ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a Tr­êng THCS Thôy H¶i Th¸i Thôy Th¸i B×nh Bïi T h Õ Vinh Bµi 21: thùc hµnh ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độlượng mưa Hà Nội Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Yếu tố nhiệt độ Yếu tố lượng mưa Những yếu tố này được thể hiện trong thời gian bao nhiêu, ở đâu? Thời gian là 12 tháng trong năm và địa điểm là Hà Nội Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độlượng mưa Hà Nội Trục bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào, đơn vị tính là gì? Yếu tố mưa và đơn vị tính là mm Trục bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào, đơn vị tính là gì? Yếu tố nhiệt độ và đơn vị tính là 0 C Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độlượng mưa Hà Nội Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng và ghi kết quả vào bảng sau: T 0 Cao nhất T 0 Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất Trị số Tháng trị số Tháng 29 7 16,5 1 12,5 29 71 16,5 Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độlượng mưa Hà Nội Dựa vào các trục của hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại lượng và ghi kết quả vào bảng sau: Mưa Cao nhất MưaThấp nhất Mưa chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất Trị số Tháng trị số Tháng 300 8 23 1 277 8 1 23 300 Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độlượng mưa Hà Nội Nhận xét về nhiệt độlượng mưa của Hà Nội? - Nhiệt độ của Hà Nội diễn biến từ 16,5 đến 29 0 C, biên độ nhiệt năm lớn 12,5 0 C - Lượng mưa lớn tập trung vào mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 9 cao nhất vào tháng 8 với 300mm. Mưa thấp nhất về mùa đông với tháng 1 khoảng 23mm. Chênh lệch lượng mưa theo tháng lớn : 277mm Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Hoạt động nhóm Bài tập 2 4 nhóm Nhóm 1 và 3 nghiên cứu hình 56 trả lời: Nhiệt độlượng mưa Biểu đồ của địa điểm A -Tháng nào có nhiệt độ cao nhất? -Tháng nào có nhiệt độ thấp nhất? - Những tháng có mưa nhiều ( mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy Từ bảng thống kê trên cho biết địa điểm A nằm ở bán PHÒNG GD-ĐT QUẬN NINH KIỀU TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH GV : Huỳnh Thị Yến Nhung Tổ: Sử - Địa - GDCD KiÓm tra bµi cũ Cho b¶ng sè liÖu l îng m a cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh (mm). Th¸ng Th¸ng 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 TP TP Hå ChÝ Hå ChÝ Minh Minh 18 18 14 14 16 16 35 35 110 110 160 160 150 150 145 145 158 158 140 140 55 55 25 25 ? Cho biÕt th¸ng cã l îng m a Ýt nhÊt vµ th¸ng cã l îng m a nhiÒu nhÊt lµ bao nhiªu ? H·y cho biết cách tính l îng m a n m cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh ?ă L îng m a cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ: 18 + 14 + 16 + 35 + 110 + 160 + 150 + 145 + 158 + 140 + 55 + 25 = 1026 mm Th¸ng cã l îng m a thÊp nhÊt lµ th¸ng 2 : 14 mm Th¸ng cã l îng m a nhiÒu nhÊt lµ th¸ng 6 : 160 mm KiÓm tra bµi cò Cho b¶ng sè liÖu l îng m a cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh (mm). Th¸ng Th¸ng 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 TP TP Hå ChÝ Minh Hå ChÝ Minh 18 18 14 14 16 16 35 35 110 110 160 160 150 150 145 145 158 158 140 140 55 55 25 25 10 20 30 o C Bài 21: Thực hành PHN TCH BIU NHIT V LNG MA 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. Nhiệt độ ( 0 C) 1 00 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 100 300 200 10 30 20 Hình 55. Biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a của Hà Nội L ợng m a (mm) - Là hình vẽ minh hoạ cho diễn biến của các yếu tố khí hậu, nhiệt độ và l ợng m a trung bình các tháng trong năm của một địa ph ơng. Tit:28 Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 1: Quan sát biểu đồ Hình 55 trả lời các câu hỏi: Những yếu tố nào đ ợc thể hiện trên biểu đồ. Trong thời gian bao lâu? - Nhiệt độ và l ợng m a, đ ợc thể hiện trong thời gian 12 tháng. Yếu tố nào đ ợc thể hiện theo đ ờng, yếu tố nào thể hiện bằng hình cột? - Yếu tố nhiệt độ thể hiện theo đ ờng. - Yếu tố l ợng m a đ ợc thể hiện bằng các hình cột. Trục dọc bên trái , bên phải dùng để tính các đại l ợng của yếu tố nào? - Trục dọc bên phi dùng để tính các đại l ợng của nhiệt độ, trục dọc bên trỏi dùng để tính các đại l ợng của yếu tố l ợng m a. mm 0 C Bài 21:Thực hànhTit:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 1: Đơn vị để tính nhiệt độ , l ợng m a là gì ? - Đơn vị tính nhiệt độ là ( o C ) - Đơn vị tính l ợng m a là (mm) mm 0 C Tit:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a 1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a. 2. Bài tập thực hành. Bài tập 2: Hoạt động nhóm Dựa vào trục hệ toạ độ vuông góc để xác định các đại l ợng rồi ghi kết quả vào bảng sau: Nhóm 1+ 2 xác định đại l ợng của nhiệt độ ( o C ). Cao nhất Cao nhất Thấp nhất Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch giữa Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao và thấp nhất tháng cao và thấp nhất Trị số Trị số Tháng Tháng Trị số Trị số Tháng Tháng Nhóm 3+ 4 xác định đại l ợng của l ợng m a (mm ). Cao nhất Cao nhất Thấp nhất Thấp nhất L ợng m a chênh lệch giữa L ợng m a chênh lệch giữa tháng cao và thấp nhất tháng cao và thấp nhất Trị số Trị số Tháng Tháng Trị số Trị số Tháng Tháng Tit:28 Bµi 21: Thùc hµnh Ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l îng m a 1. Kh¸i niÖm vÒ biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l îng m a. 2. Bµi tËp thùc hµnh. Bµi tËp 2: Ho¹t ®éng nhãm NhiÖt ®é ( o C) Cao nhÊt Cao nhÊt ThÊp nhÊt ThÊp nhÊt NhiÖt ®é chªnh lÖch NhiÖt ®é chªnh lÖch gi÷a th¸ng cao vµ thÊp gi÷a th¸ng cao vµ thÊp nhÊt nhÊt TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng 29 29 o C 6,7 6,7 17 17 o C 1 1 12 12 o C L îng m a (mm ) Cao nhÊt Cao nhÊt ThÊp nhÊt ThÊp nhÊt L îng m a chªnh lÖch L îng m a chªnh lÖch gi÷a th¸ng cao vµ gi÷a th¸ng cao vµ thÊp nhÊt thÊp nhÊt TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng TrÞ sè TrÞ sè Th¸ng Th¸ng 300 300 mm mm 8 8 25mm 25mm 12,1 12,1 275mm 275mm Từ bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độlượng mưa CHÀO MỪNG QUÝ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP 6A 6A Tr¦êng THCS Tr¦êng THCS TRµNG An TRµNG An Tiết 25 - Bài 21: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độlượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độlượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : - YÕu tè biÓu hiÖn theo ® êng: NhiÖt ®é Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Lượng mưa. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độlượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -YÕu tè ®îc biÓu hiÖn theo ®êng : NhiÖt ®é -YÕu tè ®îc biÓu hiÖn b»ng hinh cét : lîng ma Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Trục dọc bên trái dùng để đo tính lượng mưa - Trục dọc bên phải dùng để đo tính nhiệt độ Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -Trôc däc bªn ph¶i dïng ®Ó ®o tÝnh nhiÖt ®é Trôc däc bªn tr¸i dïng ®Ó ®o tÝnh lîng ma Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ Lượng mưa Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : - ®¬n vÞ tÝnh lîng ma:mm -®¬n vÞ tÝnh nhiÖt ®é C 0 [...]...Tit 2 5: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA * Các bước để phân tích biểu đồ nhiệt độlượng mưa Bước 1 : đọc tên biểu đồ Bước 2: Dựa vào biểu đồ để đo tính nhiệt độ lượng mưa các tháng đặc biệt chú ý vào tháng cao nhất và tháng thấp nhất Bước 3 đối chiếu so sánh phân tích tổng hợp các số liệu đã thu thập được để rút ra nhận xét và kết luận về đặc điểm khí hậu của địa... v nhit v lng ma ca H Ni Bi 2 1: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi tp 1: Bi tp 2: Bài tập 3: - Nhiệt độlượng mưa của Hà Nội có sự chênh lệch gia các tháng trong nm - Nhiệt độ gia các tháng phần lớn trên 20 0 C - Tổng lượng mưa cả nm lớn Bài tập 4: A Biu nhit , lng ma ca a im A B Biu nhit , lng ma ca a im B Nhúm 1, 3: Tỡm hiu v nhit v lng ma ca biu A Nhúm 2, 4: Tỡm hiu v nhit v lng ma ca... 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Nhit v lng ma Biu Biu ca a ca im A a im B Thỏng cú nhit cao nht l thỏng no? 4 -5 1-2 Thỏng cú nhit thp nht l thỏng no? 12 - 1 6-7 Nhng thỏng cú ma nhiu (mựa ma) bt u t 7 9 10 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bài tập 5: - Biểu đồ A: là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào các CHÀO MỪNG QUÝ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP 6A 6A Tr ng THCS Tr ng Anườ à Nguyễn Thị Ngát Tiết 25 - Bài 21: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độlượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độlượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : - YÕu tè biÓu hiÖn theo ® êng: NhiÖt ®é Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Lượng mưa. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độlượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -YÕu tè ® îc biÓu hiÖn theo ® êng : NhiÖt ®é -YÕu tè ® îc biÓu hiÖn b»ng hinh cét : l îng m a Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Trục dọc bên trái dùng để đo tính lượng mưa - Trục dọc bên phải dùng để đo tính nhiệt độ Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -Trôc däc bªn ph¶i dïng ®Ó ®o tÝnh nhiÖt ®é Trôc däc bªn tr¸i dïng ®Ó ®o tÝnh l îng m a Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ Lượng mưa Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -®¬n vÞ tÝnh nhiÖt ®é - ®¬n vÞ tÝnh l îng m a:mm [...]... NHIT , LNG MA * Các bớc để phân tích biểu đồ nhiệt độ và lợng ma Bớc 1 : đọc tên biểu đồ Bớc 2: Dựa vào biểu đồ để đo tính nhiệt độ lợng ma các tháng đặc biệt chú ý vào tháng cao nhất và tháng thấp nhất Bớc 3 đối chiếu so sánh phân tích tổng hợp các số liệu đã thu thập đợc để rút ra nhận xét và kết luận về đặc điểm khí hậu của địa phơng đó Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25 - Bi 21: THC HNH PHN TCH BIU... nhiu (mựa ma) bt u t 7 9 10 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Nhit v lng ma Biu Biu ca a ca im A a im B Thỏng cú nhit cao nht l thỏng no? 4 -5 1-2 Thỏng cú nhit thp nht l thỏng no? 12 - 1 6-7 Nhng thỏng cú ma nhiu (mựa ma) bt u t 7 9 10 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bài tập 5: - Biểu đồ A: là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào các tháng 4... thp nht 300mm 25 mm 8 12;1 275 mm ? Qua ú em cú nhn xột chung gỡ v nhit v lng ma ca H Ni Bi 21: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi tp 1: Bi tp 2: Bài tập 3: - Nhiệt độ và lợng ma của Hà Nội có sự chênh lệch giũa các tháng trong nam - Nhiệt độ giũa các tháng phần lớn trên 20oC - Tổng lợng ma cả Nam lớn Bài tập 4: A Biu nhit , lng ma ca a im A B Biu nhit , lng ma ca a im B Nhúm 1,3: Tỡm hiu v nhit... BIU NHIT , LNG MA Bài ... lượng mưa gì? Tiết 26 - Bài 2 1: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA 1/ Bài tập 1: - Những yếu tố thể biểu đồ? Trong thời gian bao lâu? Nhiệt độ  Những yếu tố thể biểu đ : nhiệt độ,. .. nhiệt độ, lượng mưa Hà Nội Tiết 26 - Bài 2 1: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA 2/ Bài tập 2: Xác định đại lượng ghi kết vào bảng: (Giảm tải) 3/ Bài tập 3: Nhận xét nhiệt độ lượng mưa. .. Hà Nội: (Giảm tải) 4/ Bài tập 4: Quan sát hai biểu đồ H 56, 57 trả lời câu hỏi bảng sau: H 56 Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa địa điểm A H 57 Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa địa điểm B Nhóm 1, 3: Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Từ khóa liên quan