0

bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ- lượng mưa

28 714 0
  • bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ- lượng mưa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2015, 04:00

CHÀO MỪNG QUÝ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP 6A 6A Tr ng THCS Tr ng Anườ à Nguyễn Thị Ngát Tiết 25 - Bài 21: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : - YÕu tè biÓu hiÖn theo ® êng: NhiÖt ®é Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Lượng mưa. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -YÕu tè ® îc biÓu hiÖn theo ® êng : NhiÖt ®é -YÕu tè ® îc biÓu hiÖn b»ng hinh cét : l îng m a Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Trục dọc bên trái dùng để đo tính lượng mưa - Trục dọc bên phải dùng để đo tính nhiệt độ Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -Trôc däc bªn ph¶i dïng ®Ó ®o tÝnh nhiÖt ®é Trôc däc bªn tr¸i dïng ®Ó ®o tÝnh l îng m a Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ Lượng mưa Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -®¬n vÞ tÝnh nhiÖt ®é - ®¬n vÞ tÝnh l îng m a:mm [...]... NHIT , LNG MA * Các bớc để phân tích biểu đồ nhiệt độ và lợng ma Bớc 1 : đọc tên biểu đồ Bớc 2: Dựa vào biểu đồ để đo tính nhiệt độ lợng ma các tháng đặc biệt chú ý vào tháng cao nhất và tháng thấp nhất Bớc 3 đối chiếu so sánh phân tích tổng hợp các số liệu đã thu thập đợc để rút ra nhận xét và kết luận về đặc điểm khí hậu của địa phơng đó Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25 - Bi 21: THC HNH PHN TCH BIU... nhiu (mựa ma) bt u t 7 9 10 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Nhit v lng ma Biu Biu ca a ca im A a im B Thỏng cú nhit cao nht l thỏng no? 4 -5 1-2 Thỏng cú nhit thp nht l thỏng no? 12 - 1 6-7 Nhng thỏng cú ma nhiu (mựa ma) bt u t 7 9 10 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bài tập 5: - Biểu đồ A: là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào các tháng 4... thp nht 300mm 25 mm 8 12;1 275 mm ? Qua ú em cú nhn xột chung gỡ v nhit v lng ma ca H Ni Bi 21: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi tp 1: Bi tp 2: Bài tập 3: - Nhiệt độ và lợng ma của Hà Nội có sự chênh lệch giũa các tháng trong nam - Nhiệt độ giũa các tháng phần lớn trên 20oC - Tổng lợng ma cả Nam lớn Bài tập 4: A Biu nhit , lng ma ca a im A B Biu nhit , lng ma ca a im B Nhúm 1,3: Tỡm hiu v nhit... BIU NHIT , LNG MA Bài tập 5: - Biểu đồ A: là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào các tháng 4 đến tháng 9, ma nhiều vào tháng 7 đến tháng 9 - Biểu đồ B:Là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Nam nhiệt độ thấp vào các tháng 4 đến tháng 9 ,ma nhiều từ tháng 10 đến tháng 3 TRề CHI ễ CH Tỡm bớ mt ụ s : 2000 mm Hiu ng nh kớnh Sng m khụng khớ 2 Nhit chớnh no ca lptit cú... no ca lptit cú lng ma trung 3 Nc ta ngng t thi khụng ra cng 1 Hi ncnm trong khu vc sinhkhớ gn 4 Yu t khụng khớ trờn Trỏi t ngyma ?núng bỡnh lờn c gi l hin tng gỡ? mt l c gi l nmtbao nhiờu ? gỡ? Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Hớng dẫn về nhà: 1 Lm cỏc bi tp bi 21 trong tp bn thc hnh a lớ 6 2 c kỹ Bi 22 chỳ ý - S phõn hoỏ cỏc vnh ai nhit trờn Trỏi t? - c im khớ hu ca tng i? + Nhit + Giú . 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG. 25 - Bài 21: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa. ®é Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Lượng mưa. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ- lượng mưa, bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ- lượng mưa, bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ- lượng mưa

Từ khóa liên quan