0

Bài 4: thực hành: xác định một số phương pháp..

2 4,836 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 19:10

TUẦN 2 NS: TIẾT 4 ND: Bài 4 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ. I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức 0 - Hiểu rõ một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ 1 - Nhận biết được những đặc tính của đối tượng địa lí được biểu hiện trên bản đồ 2. Kó năng : Nhanh chóng phân loại được từng phương pháp biểu hiện ở các loại bản đồ khác nhau. 3.Thái độ : Sử dụng và khai thác bản đồ một cách thường xuyên trong học tập và đời sống . II. TRỌNG TÂM: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng đòa lí trên bản đồ. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ tự nhiên Châu Á. - Kinh tế chung của Châu Á . - Khí hậu Việt Nam . - Bản đồ dân số thế giới . IV .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : *.Ổn đònh lớp : * Kiểm tra bài cũ : - Qua những ví dụ em hãy phân tích cho thấy vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống? - Những điểm lưu ý khi sử dụng bản đồ? Tai sao? *Mở bài : Hoạt động 1 : trao đổi, vấn đáp GV:Xác định u cầu của đề bài HS: đọc tài liêu và trình bày GV:Giải thích các yêu cầu của đề bài SGK, đặc biệt là câu hỏi cuối là nói về đặc tính số lượng và chất lượng của đối tượng . Hoạt động 2: GV: - Chia lớp thành 4 nhóm ( 3 bàn quay lại thành 1 nhóm ) . - Phát cho mỗi nhóm 1 Bản đồ -Đưa ra các yêu cầu cho HS trao đổi: + Tên bản đồ + Nội dung bản đồ. + Phương pháp biểu hiện nội dung trên bản đồ - Nhóm 1: Bản đồ tự nhiên Châu Á - Nhóm 2 : Kinh tế chung của Châu Á . - Nhóm 3: Khí hậu Việt Nam . - Nhóm 4: Bản đồ dân số thế giới HS thảo luận theo nhóm GV gọi các nhóm lần lượt lên trình bày HS trình bày GV nhận xét về nội dung trình bày của từng nhóm và tổng kết bài thực hành. Dặn dò: Chuẩn bị bài 5 - Đọc bài. - Phân tích các hình trong bài theo các câu hỏi đi kèm V. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. . 4 ND: Bài 4 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ. I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức 0 - Hiểu rõ một số phương pháp biểu. một cách thường xuyên trong học tập và đời sống . II. TRỌNG TÂM: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng đòa lí trên bản đồ. III. ĐỒ DÙNG DẠY
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4: thực hành: xác định một số phương pháp.., Bài 4: thực hành: xác định một số phương pháp..,

Từ khóa liên quan