0

ĐẠO VỢ CHỒNG TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM

99 1,064 7
  • ĐẠO VỢ CHỒNG  TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2016, 08:46

1. Lý do chọn đề tàiLịch sử phát triển của mỗi dân tộc là lịch sử của sự văn minh tiến hóa về ý thức xã hội, trong đó có vấn đề đạo đức. Đây là một hình thái ý thức tồn tại để duy trì và tổ chức đời sống xã hội. Mỗi dân tộc có nét riêng về đạo đức để phù hợp với cộng đồng mình. Việt Nam là một quốc gia có nét riêng về đạo đức gia đình, đặc biệt là đạo vợ chồng. Gia đình là tế bào, là nền tảng của xã hội, là xã hội thu hẹp, vì vậy, trong ấm ngoài êm, gia đình tốt, xã hội tốt, gia đình hòa thuận hạnh phúc là cơ sở tạo nên xã hội ổn định. Hạt nhân gia đình chính là quan hệ vợ chồng, đạo vợ chồng là những ứng xử hợp chuẩn mực đạo đức có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, ổn định, bảo đảm cho quan hệ vợ chồng tốt đẹp, cho gia đình đầm ấm, hạnh phúc tránh khỏi nguy cơ tan vỡ.Có thể nói rằng, đạo vợ chồng trong văn hóa Việt Nam là một trong những giá trị căn bản của văn hóa dân tộc, được hun đúc nên từ trong lịch sử, phản ánh thực tiễn cuộc sống gia đình của con người Việt Nam. Đó là sự kết tinh lối sống, phẩm chất đạo đức tốt đẹp, cách cư xử truyền thống của người Việt Nam. Đạo vợ chồng là nét bản sắc văn hóa riêng của dân tộc Việt, làm nên sức mạnh trường tồn của dân tộc. Đạo vợ chồng trong văn hóa Việt Nam là những chuẩn mực đạo đức luân lý, cách ứng xử của người vợ với người chồng và người chồng với người vợ được mọi người thừa nhận, trở thành mực thước để xem xét, đánh giá, điều chỉnh hành vi vợ chồng, giữ gìn nề nếp gia phong. Đạo vợ chồng trong quá trình hình thành và phát triển có tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, do vậy nó mang giá trị nhân văn sâu sắc. Đạo vợ chồng đã đóng vai trò quan trọng trong văn hóa Việt Nam, nó không những đã đóng góp phần làm thành hệ giá trị cốt lõi của đạo làm người của dân tộc ta. Nó là nền tảng nhân sinh quan để hình thành nên lối sống, cách cư xử của người vợ, người chồng Việt nói riêng và của con người Việt Nam nói chung. Đồng thời, đạo vợ chồng là nét văn hóa riêng của người Việt, là nét riêng để bảo đảm cho dòng chảy văn hóa Việt có sức sống trường tồn. Tục ngữ, ca dao là sản phẩm được sáng tạo bởi quần chúng nhân dân, nội dung gần gũi với tập quán sinh hoạt của con người. Được thử thách qua không gian, thời gian và lòng người, được gọt giũa, chau chuốt bởi hàng vạn nhà thơ dân gian vô danh, tục ngữ, ca dao đã trở thành những viên ngọc quý trong kho tàng văn hóa dân gian dân tộc. Cha ông ta đã sử dụng tục ngữ, ca dao để bày tỏ tâm tư, tình cảm và những quan niệm sống của mình. Có rất nhiều hình thức khác nhau để chuyển tải đời sống tinh thần của con người, nhưng không có hình thức nào lại gần gũi và dễ đi vào lòng người như tục ngữ, ca dao. Tư tưởng triết học và tính lí luận về đạo vợ chồng được tục ngữ, ca dao Việt Nam đề cập và truyền tải, truyền tụng một cách dễ dàng cho các thế hệ người Việt. Tục ngữ, ca dao về đạo vợ chồng đã góp phần hình thành, phát triển nhân cách, cách ứng xử trong quan hệ vợ chồng người Việt Nam từ hàng nghìn năm nay và trong giai đoạn hiện nay nó vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc cả về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thuần phong mĩ tục. Tuy nhiên, các đề tài hiện nay chủ yếu nghiên cứu về đạo làm người, đạo hiếu còn đạo vợ chồng chưa được đề cập nghiên cứu nhiều. Vì vậy, xuất phát từ những điều trên tôi thấy vấn đề nghiên cứu đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao Việt Nam là cần thiết. Với ý nghĩa đó, tôi chọn đề tài “Đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao Việt Nam để nghiên cứu trong luận văn thạc sĩ của mình. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ THU ĐẠO VỢ CHỒNG TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60.22.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Toan HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô khoa Triết học - Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội, đặc biệt giúp đỡ bảo tận tình cô giáo – TS Nguyễn Thị Toan Qua đây, xin gửi lời cảm ơn tới thư viện: thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thư viện trường Đại học Hải Dương nhiều bạn bè giúp đỡ việc tìm kiếm tài liệu để hoàn thành luận văn Đặc biệt xin cảm ơn gia đình, quan – Trường Đại học Hải Dương bạn bè động viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoàn thành công trình nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý bổ sung quý thầy cô bạn! Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Thu MỤC LỤC Trên đồng cạn, đồng sâu 65 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử phát triển dân tộc lịch sử văn minh tiến hóa ý thức xã hội, có vấn đề đạo đức Đây hình thái ý thức tồn để trì tổ chức đời sống xã hội Mỗi dân tộc có nét riêng đạo đức để phù hợp với cộng đồng Việt Nam quốc gia có nét riêng đạo đức gia đình, đặc biệt đạo vợ chồng Gia đình tế bào, tảng xã hội, xã hội thu hẹp, vậy, ấm êm, gia đình tốt, xã hội tốt, gia đình hòa thuận hạnh phúc sở tạo nên xã hội ổn định Hạt nhân gia đình quan hệ vợ chồng, đạo vợ chồng ứng xử hợp chuẩn mực đạo đức có vai trò quan trọng việc giữ gìn, ổn định, bảo đảm cho quan hệ vợ chồng tốt đẹp, cho gia đình đầm ấm, hạnh phúc tránh khỏi nguy tan vỡ Có thể nói rằng, đạo vợ chồng văn hóa Việt Nam giá trị văn hóa dân tộc, hun đúc nên từ lịch sử, phản ánh thực tiễn sống gia đình người Việt Nam Đó kết tinh lối sống, phẩm chất đạo đức tốt đẹp, cách cư xử truyền thống người Việt Nam Đạo vợ chồng nét sắc văn hóa riêng dân tộc Việt, làm nên sức mạnh trường tồn dân tộc Đạo vợ chồng văn hóa Việt Nam chuẩn mực đạo đức luân lý, cách ứng xử người vợ với người chồng người chồng với người vợ người thừa nhận, trở thành mực thước để xem xét, đánh giá, điều chỉnh hành vi vợ chồng, giữ gìn nề nếp gia phong Đạo vợ chồng trình hình thành phát triển có tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại sở giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, mang giá trị nhân văn sâu sắc Đạo vợ chồng đóng vai trò quan trọng văn hóa Việt Nam, đóng góp phần làm thành hệ giá trị cốt lõi đạo làm người dân tộc ta Nó tảng nhân sinh quan để hình thành nên lối sống, cách cư xử người vợ, người chồng Việt nói riêng người Việt Nam nói chung Đồng thời, đạo vợ chồng nét văn hóa riêng người Việt, nét riêng để bảo đảm cho dòng chảy văn hóa Việt có sức sống trường tồn Tục ngữ, ca dao sản phẩm sáng tạo quần chúng nhân dân, nội dung gần gũi với tập quán sinh hoạt người Được thử thách qua không gian, thời gian lòng người, gọt giũa, chau chuốt hàng vạn nhà thơ dân gian vô danh, tục ngữ, ca dao trở thành viên ngọc quý kho tàng văn hóa dân gian dân tộc Cha ông ta sử dụng tục ngữ, ca dao để bày tỏ tâm tư, tình cảm quan niệm sống Có nhiều hình thức khác để chuyển tải đời sống tinh thần người, hình thức lại gần gũi dễ vào lòng người tục ngữ, ca dao Tư tưởng triết học tính lí luận đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao Việt Nam đề cập truyền tải, truyền tụng cách dễ dàng cho hệ người Việt Tục ngữ, ca dao đạo vợ chồng góp phần hình thành, phát triển nhân cách, cách ứng xử quan hệ vợ chồng người Việt Nam từ hàng nghìn năm giai đoạn nguyên giá trị sâu sắc tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong mĩ tục Tuy nhiên, đề tài chủ yếu nghiên cứu đạo làm người, đạo hiếu đạo vợ chồng chưa đề cập nghiên cứu nhiều Vì vậy, xuất phát từ điều thấy vấn đề nghiên cứu đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao Việt Nam cần thiết Với ý nghĩa đó, chọn đề tài “Đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao Việt Nam" để nghiên cứu luận văn thạc sĩ Lịch sử nghiên cứu Thứ nhất, công trình nghiên cứu đạo vợ chồng: "Quan niệm Nho giáo mối quan hệ xã hội Ảnh hưởng ý nghĩa xã hội ta ngày nay" TS Nguyễn Văn Bình tìm hiểu quan niệm Nho giáo mối quan hệ xã hội, ảnh hưởng ý nghĩa xã hội ta ngày nhằm rút kết luận khoa học có ý nghĩa lí luận thực tiễn, góp phần xây dựng làm lành mạnh hóa mối quan hệ xã hội "Ảnh hưởng đạo đức Nho giáo đạo đức người phụ nữ nông thôn Việt Nam nay" TS Doãn Thị Chín đề cập đến số vấn đề chung đạo đức Nho giáo đạo đức người phụ nữ Nho giáo Trung Quốc Việt Nam Ảnh hưởng đạo đức Nho giáo đạo đức người phụ nữ nông thôn - thực trạng vấn đề đặt (qua thực tế đồng sông Hồng) Phương hướng số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đạo đức Nho giáo việc xây dựng đạo đức người phụ nữ nông thôn Việt Nam “Đạo làm người tục ngữ, ca dao Việt Nam” tác giả Nguyễn Nghĩa Dân đề cập đến nội dung đạo làm người tục ngữ, ca dao có quan hệ vợ chồng Theo tác giả, quan hệ vợ chồng chủ yếu tình yêu hòa thuận Quan hệ trai gái tình yêu quan hệ vợ chồng tình hay nghĩa Tác giả có đề cập đến “nghĩa” “tình” quan hệ vợ chồng xã hội ủng hộ, góp phần làm lên phong mỹ tục gia đình Tuy nhiên, tác giả chưa đề cập đến nội dung thủy chung quan hệ vợ chồng, chưa sâu, phân tích nội dung đạo vợ chồng “Sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội tục ngữ, ca dao” tác giả Đỗ Thị Bảy công trình nghiên cứu qua niệm dân gian quan hệ gia đình, xã hội, góp phần làm sáng tỏ phẩm chất cao đẹp, cách cảm, cách nghĩ, cách sống cha ông xã hội xưa Từ đề cao truyền thống tốt đẹp dân tộc, góp phần xây dựng tảng đạo đức đậm đà sắc Việt Nam Trong quan hệ vợ chồng, tác giả việc ca ngợi tình cảm yêu thương, sắt son, thủy chung, chung sức, chung lòng để xây dựng gia đình vợ chồng thể hạn chế quan hệ vợ chồng: gia trưởng người chồng, thân phận thấp hèn người vợ, tình trạng tảo hôn, đa thê Cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đạo làm người văn hóa Việt Nam” Khoa Triết học – trường Đại học Sư phạm Hà Nội tài liệu hữu ích văn hóa đạo đức, lối sống gia đình, nhà trường xã hội Trong kỷ yếu có nhiều viết đề cập đến quan hệ vợ chồng, đặc biệt đạo đức thân phận người vợ xã hội Bài viết “Phụ nữ Việt Nam truyền thống tương quan với Nho giáo” ThS Ngô Bích Đào có viết phận làm vợ người phụ nữ quán xuyến, đảm đương công việc nhà chồng, dành tình yêu thương, quý trọng chồng Bài viết nhấn mạnh vai trò làm vợ người phụ nữ, quan trọng người vợ chồng Bài viết “Từ quan niệm hạnh tứ đức Nho giáo suy nghĩ chữ Hạnh người phụ nữ Việt Nam xưa nay” ThS Trần Thị Hà Giang cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ Nho giáo đến đạo đức vợ chồng Quan niệm vai trò trụ cột gia đình, quyền “năm thê bảy thiếp” người chồng, quan niệm việc giữ đức hạnh, lấy chăm lo gia đình làm trọng người vợ Bài viết “Đạo làm người người Công giáo Việt Nam – cách tiếp cận giá trị Công giáo Việt Nam” PGS.TS Nguyễn Hồng Dương đề cập sâu sắc đến nội dung thủy chung vợ chồng Đây nội dung chủ yếu, quan trọng đạo vợ chồng người Việt Bài viết “Quan niệm đạo làm người Kinh Thiện Sinh” TS Nguyễn Thị Toan cho thấy ảnh hưởng sâu sắc Phật giáo đến đạo làm người nói chung đạo vợ chồng nói riêng Phật dạy cách đối nhân xử theo đạo làm người quan hệ vợ chồng, khuyên răn điều lên làm người vợ, người chồng "Đạo đức gia đình điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay" TS Nguyễn Thị Thọ phân tích tác động kinh tế thị trường đạo đức gia đình, từ đề xuất số giải pháp định hướng việc xây dựng đạo đức gia đình nước ta "Nghiên cứu quyền lực vợ chồng gia đình nông thôn Việt Nam" Phạm Thị Huệ kỉ yếu khoa học dự án nghiên cứu liên ngành "Gia đình nông thôn Việt Nam chuyển đổi" nằm chương trình Luận văn Thạc sĩ "Học thuyết "tam tòng" "tứ đức" ảnh hưởng người phụ nữ Việt Nam - thực trạng giải pháp" tác giả Nguyễn Thi Vân năm 2005 Thứ hai, công trình nghiên cứu tục ngữ, ca dao Việt Nam: Từ năm 90 đến nay, nhà nghiên cứu ý nghiên cứu tục ngữ, ca dao theo chuyên đề Có công trình xuất tái đáng ý như: “Thi pháp ca dao” Nguyễn Xuân Kính, “Ca dao tục ngữ với khoa học nông nghiệp” Bùi Huy Đáp, “Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam”của Phan Thị Đào, “Nghệ thuật chơi chữ ca dao người Việt” Triều Nguyên, “Tục ngữ Việt Nam, cấu trúc thi pháp” Nguyễn Thái Hòa, “Tiếp cận ca dao phương thức xâu chuỗi theo mô hình cấu trúc” Triều Nguyên, “Thi ca bình dân Việt Nam” Nguyễn Tấn Long Phan Canh; “Tục ngữ, ca dao dân ca Việt Nam” Vũ Ngọc Phan Tác phẩm “Tục ngữ Việt Nam cấu trúc thi pháp” tác giả Nguyễn Thái Hoà (1997) nghiên cứu tục ngữ góc độ thi pháp Nhà nghiên cứu khảo sát 100 câu tục ngữ ghi đưa kết luận: sáng tạo tục ngữ quy ba hình thức: mô khuôn hình cũ, triển khai khuôn hình chuyển hoá tục ngữ Những phân tích tác giả phương diện nghệ thuật gắn liền với thi pháp để đến khẳng định “Tục ngữ phát triển” Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân sách “Lịch sử Việt Nam tục ngữ ca dao” ( 2010) sưu tầm câu ca dao, tục ngữ phản ánh lịch sử Việt Nam qua thời kì để từ khẳng định vai trò to lớn tục ngữ việc phản chiếu thời kì lịch sử dân tộc, thực “pho sử” lưu truyền miệng sinh động Tác giả Ngô Thị Thanh Quý sách “Tìm tục ngữ nét văn hoá Việt” (2010) thể nét văn hoá người Việt khắc hoạ qua tục ngữ đặc biệt câu tục ngữ gắn với sống lao động sản xuất nông nghiệp.Sự sáng tạo câu tục ngữ trình bày, lí giải hấp dẫn đem đến cho người đọc nhiều mở mang tri thức Một số luận văn nghiên cứu tục ngữ, ca dao "Tục ngữ, ca dao việc phản ánh phong tục tập quán người Việt (trong quan hệ gia đình) năm 2005" TS Phạm Việt Long đề cập đạo đức gia đình chuẩn mực đạo đức người Việt Nam trì từ hệ sang hệ khác, nét riêng mang sắc dân tộc Việt Đạo đức gia đình hay đạo làm người phản ánh qua tục ngữ ca dao cách phong phú, ngấm sâu tiềm thức người Việt “Thái độ ứng xử cổ truyền với tự nhiên xã hội người Việt câu thổ Bắc Bộ qua ca dao tục ngữ” năm 2008 Trần Thúy Anh công trình thống kê, phân tích thông qua ca dao, tục ngữ nhằm soi sáng thực tiễn lí luận cách ứng xử người Việt Nam hai chiều quan hệ đời sống: tự nhiên xã hội “Đặc trưng kết cấu ca dao trữ tình” năm 2012 Nguyễn Thi Thu Hà nghiên cứu kết cấu ca dao cách hệ thống, đa diện từ phương diện, góc độ khác đặc trưng đối tượng tạo nên Nghiên cứu kết cấu ca dao từ góc độ hoàn cảnh diễn xướng, góc độ công trình truyền thống, dòng thơ, khổ thơ biện pháp tu từ, ý nghĩa kết cấu ca dao Thứ ba, công trình nghiên cứu đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao Việt Nam: Những năm 1940, “Kinh thi Việt Nam” Nguyễn Bách Khoa nói gia tộc phụ hệ chống nam quyền để phân tích gia đình Việt Nam thể qua ca dao Năm 1960, tác phẩm “Chống hôn nhân gia đình phong kiến ca dao Việt Nam”, tác giả Hằng Phương nêu lên nội dung có tính chất chống đối ca "Đạo làm người tục ngữ, ca dao Việt Nam” TS Nguyễn Nghĩa Dân (2011) phân loại tục ngữ, ca dao đạo làm người sưu tầm, lựa chọn, giải thích nghĩa câu tục ngữ, ca dao Tác giả làm rõ phương thức thể nội dung tục ngữ, ca dao kết hợp xây chống, nêu gương phê phán bao quát lĩnh vực có liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống người Việt Nam “Sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội tục ngữ, ca dao” tác giả Đỗ Thị Bảy (2011) nghiên cứu sâu tục ngữ, ca dao, mối quan hệ tục ngữ, ca dao gia đình Tác giả trình bày mạch lạc hai nội dung phản ánh quan hệ gia đình, xã hội tục ngữ phản ánh quan hệ gia đình, xã hội ca dao Từ đó, tác giả so sánh phản ánh quan hệ gia đình, xã hội tục ngữ ca dao người Việt để thấy điểm tương đồng, điểm khác biệt Tác giả tổng hợp liệt kê chi tiết câu tục ngữ, ca dao quan hệ vợ - chồng, cha mẹ - cái, anh chị em, dâu - rể, họ hàng “Tục ngữ, ca dao quan hệ gia đình” Phạm Việt Long (2012) nghiên cứu tục ngữ, ca dao phương pháp tiếp cận văn hóa để tìm sắc văn hóa dân tộc, phản ánh toàn diện, trực diện mối quan hệ gia đình tục ngữ, ca dao Như vậy, có nhiều công trình nghiên cứu đạo vợ chồng, tục ngữ, ca dao Việt Nam đạo vợ chồng tục ngữ Việt Nam Các công trình nghiên cứu phân tích chuẩn mực đạo đức phản ánh qua tục ngữ ca dao phân tích đạo đức người phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng Nho giáo, Phật giáo đến mối quan hệ gia đình người Việt Tuy nhiên, vấn đề đạo đức người phụ nữ - người vợ đề cập nhiều, đạo vợ chồng hay đạo lí người chồng chưa đề cập đến có đề cập đến chưa sâu sắc Các đề tài chủ yếu nghiên cứu đạo Hiếu, đạo đức người phụ nữ Việt Nam, đạo đức gia đình nay, quyền lực tế động, phù hợp với trình độ phát triển, kinh tế xã hội loài người Nền kinh tế thị trường nước ta kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường vừa mang tính chất chung kinh tế thị trường, chịu chi phối quy luật thị trường, vừa mang tính chất đặc thù, dựa nguyên tắc chất chủ nghĩa xã hội, có điều tiết, quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa Một là, biến đổi tích cực đạo vợ chồng điều kiện kinh tế thi trường nước ta Xét phương diện nhân cách đạo đức gia đình nói chung, tác động tích cực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa giá trị chuẩn mực đạo đức gia đình truyền thống nhiều người tán đồng, khẳng định coi đạo lý Các mối quan hệ gia đình trở nên dân chủ cởi mở hơn, tiếp thu, xây dựng giá trị nhân văn mới, tiêu biểu quyền bình đẳng giới, người phụ nữ bước khẳng định vị trí gia đình xã hội Trong quan hệ vợ chồng, tác động tích cực kinh tế thị trường, vị trí, vai trò người vợ thay đổi so với trước chuẩn mực đạo đức quan hệ tình nghĩa, thủy chung, hòa thuận có sở vững Mối quan hệ bình đẳng dân chủ vợ chồng nét tiêu biểu đạo vợ chồng thời kỳ kinh tế thị trường Hiến pháp nước ta, với điều luật rõ ràng khẳng định quyền bình đẳng mặt phụ nữ Luật hôn nhân gia đình ban hành từ năm 1959 đến trải qua nhiều sửa đổi, bổ sung, ngày cụ thể hóa chặt chẽ quyền hạn, trách nhiệm thành viên gia đình Trong kinh tế thị trường hội nhập, đất nước vào công nghiệp hóa, đại hóa, phụ nữ - người vợ có nhiều hội tổ chức, tham gia 82 hoạt động lao động sản xuất để tạo thu nhập kinh tế cho gia đình Đây tiền đề kinh tế - xã hội để giải phóng phụ nữ từ gia đình, sở để nâng cao địa vị xã hội họ Trình độ học vấn người phụ nữ ngày nâng cao, nữ tri thức khẳng định vai trò – “giỏi việc nước, đảm việc nhà” Tham gia công tác xã hội, người vợ nâng cao trình độ nhận thức, góp phần xây dựng gia đình văn hóa Hai là, biến đổi tiêu cực đạo vợ chồng điều kiện kinh tế thi trường nước ta Bên cạnh tác động tích cực kinh tế thị trường ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ tới lĩnh vực đạo đức gia đình nói chung đạo đức vợ chồng nói riêng Nhiều giá trị, chuẩn mực đạo đức truyền thống trở thành nếp sống văn hóa gia đình có biến đổi phức tạp Trong quan hệ vợ chồng, chuẩn mực đạo đức tình nghĩa, thủy chung, hòa thuận đâu bị xáo trộn Chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ phát triển quan hệ vợ chồng, dẫn đến không ổn định thiếu bền vững nhiều hôn nhân Quan niệm đạo đức hôn nhân biến đổi Xu hướng thực dụng, vụ lợi hôn nhân xuất nhiều, thực tế cho thấy có nhiều hôn nhân không dựa sở tình yêu Số cặp vợ chồng ly thân có chiều hướng tăng mạnh Các cặp chồng sống với mái nhà không tình thương trách nhiệm với Ngày nay, số phận không xem hôn nhân điều thiêng liêng, kết hợp vợ chồng không đòi hỏi vợ chồng phải chung thủy với trọn đời hôn nhân kết hợp vợ chồng vợ chồng lại để bỏ dễ dàng Những quan niệm lối sống tự phóng túng, nếp sống buông thả, sống thử, sống bầy đàn thiếu kỷ luật hình thành phận niên gây nên tình trạng báo động suy cấp đạo đức vợ chồng nói riêng, đạo đức người nói chung Sự xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng 83 không giữ lòng chung thủy người bạn đời đạo đức suy đồi xã hội Bên cạnh biểu không nghiêm túc hôn nhân, có tượng đạo đức tình dục bị vi phạm Hành vi tình dục diễn trước hôn nhân không dẫn tới hôn nhân kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng” bắt đầu số người tán thưởng, dư luận xã hội cho qua Tình trạng ngược đãi nhau, bạo hành… diễn với tình trạng ngày tăng, mức độ ngày nguy hiểm Sự phát triển biến đổi đời sống vật chất tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần, đặc biệt chuyển đổi kinh tế chế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường, được, lợi lớn, chưa được, Nền kinh tế thị trường xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội góp phần tạo nên khác biệt vợ chồng quan điểm, nhận thức, lối sống, sở thích cá nhân, cách ứng xử, trình độ học vấn… làm cho đời sống vợ chống gặp nhiều khó khăn việc đáp ứng nhu cầu tâm – sinh lý Nguy hại hơn, có lại nguyên nhân dẫn đến xung đột, mâu thuẫn vợ chồng, nạn bạo hành gia đình… Hiện nay, điều kiện kinh tế thị trường trình độ sơ khai, đời sống nhân dân nhiều hạn chế nên tất yếu tâm lý vợ chồng chịu ảnh hưởng sâu sắc quan niệm truyền thống, dư luận xã hội áp lực cộng đồng, mặt tinh thần muốn sinh trai, lựa chọn giới tính sinh Những chuẩn mực đạo đức vợ chồng tình nghĩa, thủy chung, hòa thuận…đang có nguy bị xâm hại, bị lấn át sức mạnh lợi ích kinh tế, chí có có dấu hiệu khủng hoảng Trong mối quan hệ vợ chồng Việt Nam nảy sinh mâu thuẫn phát triển kinh tế suy giảm đạo vợ chồng Trong gia đình cần đảm bảo tốt quyền bình đẳng vợ chồng, nam nữ Phải nhìn nhận đánh giá vai trò, vị trí người phụ nữ, người vợ gia đình xã hội 84 Trong kinh tế thị trường với chế mở cửa hội nhập xuất ngày cao có nguy gia tăng tệ nạn xã hội, tệ nạn xã hội “trá hình” cách tinh vi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, mại dâm Những tệ nạn tàn phá quan hệ truyền thống tốt đẹp mà trực tiếp tàn phá mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, đời sống văn hóa, tinh thần gia đình nói chung, vợ chồng nói riêng Đứng trước biến đổi to lớn đời sống đạo đức gia đình nói chung đạo đức vợ chồng nói riêng, có lẽ cần thận trọng đánh giá chúng tích cực hay tiêu cực Nhưng điều phải tính đến cách nghiêm túc làm để phát triển, tăng trưởng nhanh, mạnh kinh tế không làm ảnh hưởng tiêu cực tới đạo đức vợ chồng mội trường hình thành phát triển nhân cách người Nếu giải pháp thiết thực với điều kiện khó kiểm soát, giữ gìn hạnh phúc vợ chồng ổn định gia đình Tóm lại, trình mở rộng chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập với giới, bên cạnh yếu tố tích cực, vấn đề nóng bỏng hấp thụ thiếu chọn lọc biểu văn hóa ngoại lai, xa rời tiêu chuẩn đạo lý dân tộc, đạo đức gia đình (nổi bật đạo vợ chồng) tồn hàng nghìn đời Nhiều mặt tiêu cực xã hội đại tác động vào quan hệ gia đình đến quan hệ vợ chồng, tạo nguy phá vỡ bình yên gia đình, phá vỡ hạnh phúc vợ chồng, phá vỡ chuẩn mực đạo đức tốt đẹp quan hệ vợ chồng người Việt Trong điều kiện đó, đạo vợ chồng xã hội đại vấn đề quan tâm Việc nghiên cứu giá trị đạo vợ chồng gia đình truyền thống thể qua tục ngữ, ca dao cách thức đóng góp vào việc định hướng xây dựng gia đình xã hội ngày Việc chọn lựa đề cao giá trị đạo đức tốt đẹp quan hệ vợ chồng, tìm loại bỏ 85 hủ tục, hạn chế, chống lại lối sống thực dụng, xa rời chuẩn mực đạo đức nhằm củng cố gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, phục vụ nghiệp cách mạng lâu dài Để đạt mục tiêu “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc thật tế bào lành mạnh xã hội, môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống hình thành nhân cách” việc kế thừa giá trị lịch sử hạn chế tiêu cực đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng gia đình xã hội Bởi vạy, người, gia đình toàn xã hội cần thực tốt số giải pháp sau: Một là, thực chiến lược quốc gia xây dựng gia đình Việt Nam, góp phần giữ gìn phát triển giá trị truyền thống văn hóa, người Việt Nam, nuôi dưỡng, giáo dục thành viên gia đình Trong tảng đạo đức vợ chồng với nội dung chủ yếu lòng thủy chung, trọng nghĩa tình hòa thuận Nâng cao nhận thức toàn xã hội cá nhân vai trò, vị trí đặc biệt gia đình xã hội trách nhiệm gia đình cộng đồng việc thực tốt chủ trương, sách, pháp luật hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn xâm nhập tệ nạn xã hội vào gia đình Xây dựng gia đình Việt Nam phải sở kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam tiếp thu có chọn lọc giá trị tiên tiến thời đại gia đình Hai là, chấp hành hệ thống sách, pháp luật xây dựng gia đình văn hóa Chúng ta có Luật Hôn nhân Gia đình (năm 2000); Luật Bình đẳng giới (năm 2007); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (năm 2008); Pháp lệnh Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chiến lược quốc gia xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 Tuy nhiên, gia đình vận động 86 biến đổi theo vận động xã hội, vậy, Đảng Nhà nước cần tiếp tục ban hành, bổ sung số sách phù hợp với điều kiện xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế Nâng cao hiểu biết văn luật này, kiến thức, kỹ sống gia đình cho người, gia đình Ba là, tiếp tục nghiệp giải phóng phụ nữ nhằm thực bình đẳng giới Hiện nay, phụ nữ - người vợ chịu nhiều thiệt thòi, bất bình đẳng so với nam giới, vậy, họ chưa phát huy hết vai trò thân xây dựng gia đình, đồng thời hạn chế đóng góp họ cho toàn xã hội Phụ nữ cần tiếp tục giải phóng, chia sẻ công việc gia đình, hỗ trợ dịch vụ gia đình để họ có thời gian phát triển nghiệp Xây dựng triển khai chiến lược quốc gia bình đẳng giới tiến phụ nữ, tập trung vùng khu vực có bất bình đẳng nguy bất bình đẳng cao; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn bán phụ nữ bạo lực gia đình 87 Tiểu kết chương Nội dung đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao Việt Nam toàn kinh nghiệm xây dựng nét đẹp truyền thống đạo đức, nhân cách người, góp phần thực tốt đẹp có hiệu mối quan hệ người vợ - người chồng Đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao Việt Nam triết lí sâu sắc người Việt, thể quan hệ mật thiết triết học với đạo đức, văn hóa, yếu tố tinh hoa văn hóa tinh thần dân tộc ta Đồng thời, đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao Việt Nam vừa sản phẩm ý thức người tạo phản ánh ngôn ngữ dân tộc, sàng lọc, lắng đọng vào tâm hồn người Việt cách sâu sắc Trong gia đình, quan hệ vợ chồng có vai trò định, nên vợ chồng thủy chung, trọng nghĩa tình, hòa thuận, chia sẻ cần thiết Đây tinh hoa, giá trị lịch sử kết tinh từ xã hội Việt Nam truyền thống đến xã hội nay, góp phần xây dựng đạo đức xã hội nói chung, đạo vợ chồng đạo đức gia đình nói riêng Gia đình tế bào xã hội, nôi nuôi dưỡng đời người, môi trường quan trọng giáo dục nếp sống hình thành nhân cách Vì thế, với tư cách tế bào xã hội, vườn ươm nhân tài đất nước, nơi nuôi dưỡng công dân cho tương lai, gia đình phát triển bền vững không niềm hạnh phúc cho người, nhà mà nhân tố quan trọng góp phần giữ gìn phát triển xã hội ổn định quốc gia Sự tốt xấu gia đình có ảnh hưởng tới ổn định xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc dựa sở chuẩn mực đạo đức người vợ người chồng góp phần xây dựng xã hội văn minh Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta việc giữ gìn phát huy đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao Việt Nam cần thiết, có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng thành công gia đình Bởi 88 gia đình tảng ổn định xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế bảo vệ Tổ quốc, nơi phòng chống có hiệu tệ nạn xã hội làm phương hại đời sống tinh thần người Gia đình nơi có khả việc bảo lưu giữ gìn sắc truyền thống văn hoá dân tộc Đặc biệt, điều kiện tiến hành xây dựng kinh tế thị trường với mở cửa hội nhập với giới đạo đức gia đình nói chung, đạo vợ chồng nói riêng đóng vai trò quan trọng hết Vợ chồng thủy chung, nghĩa tình, hoà thuận thành trì để ngăn cản xâm hại tư tưởng thực dụng, vị kỷ, lối sống gấp biết hôm mà không cần biết ngày mai Như vậy, nói rằng, loại bỏ tư tưởng bảo thủ, dân chủ việc kế thừa giá trị tích cực đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao Việt để xây dựng gia đình nhằm đáp ứng phát triển đất nước điều nên làm Đạo vợ chồng điều kiện kinh tế thị trường nơi kế thừa, phát huy tinh hoa đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao kết hợp với chuẩn mực đạo đức nhằm giữ gìn đạo vợ chồng tiên tiến, đậm sắc dân tộc Tóm lại, đạo vợ chồng thang giá trị chuẩn hệ giá trị đạo đức từ xưa đến Nó thường trực tâm thức người, nét đẹp tâm hồn người Được ví "Cuốn sách giáo khoa sống", tục ngữ, ca dao góp phần bồi dưỡng làm giàu nhân cách người, làm cho vợ chồng sống hạnh phúc Những tư tưởng gạn lọc tục ngữ, ca dao đạo vợ chồng, đặc biệt thời đại ngày góp phần không nhỏ việc xây dựng đạo đức xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ gia đình, nhằm xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến mang đậm sắc dân tộc 89 KẾT LUẬN Cha ông ta sử dụng tục ngữ, ca dao để bày tỏ tâm tư, tình cảm quan điểm sống Có nhiều hình thức khác để chuyển tải đời sống tinh thần người, hình thức lại gần gũi, giản dị dễ vào lòng người tục ngữ, ca dao Qua tục ngữ, ca dao mà học làm vợ, làm chồng truyền tụng cách dễ dàng cho hệ người Việt Đó sức mạnh hình thức văn hóa dân gian Những đạo lý khái quát tất quan niệm, triết lý đề cập qua tục ngữ, ca dao Đó đạo lý tác giả dân gian khái quát lại để thể tư tưởng đạo vợ chồng người Việt Tục ngữ, ca dao đạo vợ chồng góp phần hình thành giáo dục đạo đức người vợ, người chồng Việt Nam từ hàng nghìn năm giai đoạn giá trị sâu sắc tư tưởng, lối sống, phong mĩ tục Qua câu tục ngữ, ca dao xưa thấy toát kên chuẩn mực đạo đức cách giáo dục đạo đức thật sâu sắc, có sức thuyết phục Đó quan niệm cha ông ta thủy chung, đạo nghĩa vợ chồng, hòa thuận quan hệ vợ chồng đạo đức tạo nên hạnh phúc gia đình hi sinh, ý thức trách nhiệm, tôn trọng vợ chồng với Tất triết lý thể riêng, độc đáo, gần gũ với người dân chân nấm tay bùn Tục ngữ, ca dao mang theo lời răn dạy, tình cảm thiết tha chí nghĩa, chí tình, tạo nên nét tinh tế đầy trí tuệ người Việt Nam Đồng thời thông qua câu tục ngữ, ca dao tìm thấy tiêu trí để kiểm định nhân cách, phẩm chất người vợ - người chồng, giúp người vợ người chồng ngày hoàn thiện hơn, vun đắp gia đình 90 Tục ngữ, ca dao phản ánh quan hệ gia đình mức đáng kể, thể quan niệm cách thức ứng xử nhiều chiều mối quan hệ vợ chồng - vấn đề thiết yếu sống, bật thủy chung gắn bó, đạo nghĩa tình, hòa thuận Qua tục ngữ, ca dao ta thấy rõ xã hội phong kiến, vượt lên lễ giáo khắt khe, nghèo khó, người dân xậy dựng tổ ấm gia đình dựa tình yêu thương, chứa không chịu sống đau khổ, bất hạnh Tục ngữ thiên lý trí nên phản ánh mối quan hệ vợ chồng tục ngữ thường đúc kết kinh nghiệm yêu cầu ứng xử Ca dao thiên tình cảm, ca dao thể loại trữ tình, ca dao phản ánh quan hệ vợ chồng chiều sâu tình cảm nhiều Người Việt coi trọng vấn đề vợ chồng tục ngữ, ca dao Họ bộc lộ tình cảm đạo vợ chồng, chuyển tải kinh nghiệm lại cho muôn đời sau Với tính ôn hòa, gắn bó với cộng đồng, hòa đồng với thiên nhiên, người Việt xây dựng đạo vợ chồng tảng coi trọng tổ tiên, coi trọng tình nghĩa, coi trọng hòa thuận Những khiếm khuyết cần khắc phục quan hệ vợ chồng người Việt phản ánh qua tục ngữ, ca dao cách đối xử nghiệt ngã, bất công xã hội lúc với người vợ, chi phối tiêu cực lễ giáo phong kiến, Nho giáo – tư tưởng cục số phương cách ứng xử Những khiếm khuyết tồn đến ngày nay, cần nhận thức để khắc phục Đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao Việt Nam góp phần tiến tới nhận thức, hiểu biết toàn diện người Việt Nam, sắc văn hóa Việt Nam Đạo vợ chồng hành trang vô giá thiếu vắng người vợ, người chồng Trong đời sống tinh thần người Việt từ xưa đên coi trọng dạo vợ chồng, việc giữ gìn chuẩn mực đạo đức thủy chung, nghĩa 91 tình, hòa thuận Trải qua thăng trầm lịch sử song truyền thống tốt đẹp lưu giữ bảo tồn qua hệ gia đình Việt Nam Tuy vậy, hoàn cảnh lịch sử tục ngữ, ca dao nói riêng văn chương truyền miệng nói chung không tránh khỏi hạn chế giới quan nhân sinh quan Vì sản phẩm lịch sử nên có hạn chế mang tính lịch sử Theo Ph,Ăngghen: Con người dù tự giác hay không tự giác rút rút quan niệm đạo đức từ quan hệ thực tiễn làm sở cho vị trí giai cấp mình, tức quan hệ kinh tế người ta sản xuất trao đổi Xét học thuyết đạo đức có từ trước tới sản phẩm tình hinh kinh tế xã hội lúc Ngày nay, cần "gạn đục khơi trong", giữ gìn phát huy giá trị lịch sử đạo vợ chồng tục ngữ, ca dao để xây dựng đạo đức gia đình nói riêng, đạo đức Việt Nam nói chung vừa đạm đà sắc dân tộc vừ văn minh đại Đạo đức có giá trị ngôn từ trừu tượng mà thực có sức mạnh đời sống xã hội Do đó, giáo dục đạo đức vợ chồng thông qua ca dao, tục ngữ, dân ca lãng quên 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị An, Nguyễn Thị Huế (2001), Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội Lê Thắng Ân (2004), Đạo làm Người, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội Đỗ Thị Bảy (2011), Sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội tục ngữ, ca dao, Nxb Lao động, Hà Nội Nguyễn Văn Bình (2001), Quan niệm Nho giáo mối quan hệ xã hội, ảnh hưởng ý nghĩa với xã hội ta ngày nay, Luận án Triết học, Viện Triết học, Hà Nội C.Mác - Ăngghen tuyển tập II (1984), Nxb Sự Thật, Ha Nội Thích Minh Châu (2002), Đạo đức Phật giáo hạnh phúc người, Nxb Tôn giáo, Hà Nội Thích Minh Châu dịch (2006), Kinh Tương ưng tập IV, chương III, phần3, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Võ Đình Cường (1986), Mấy suy nghĩ tính chất nhân Phật giáo Mấy vấn đề Phật giáo lịch sử tư tưởng Việt Nam, Viện Triết học Hà Nội Đại học Sư phạm Hà Nội (2014), Đạo làm người văn hóa Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 10.Quang Đạm (1994), Nho giáo xưa nay, Nxb Văn học, Hà Nội 11 Phan Thị Đào (1997), Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam, Nxb Thuận Hoá, Huế 12.Nguyễn Nghĩa Dân (2000), Đạo làm người tục ngữ ca dao Việt Nam, Nxb Thanh niên, Hà Nội 13 Chu Xuân Diên, Lương Văn Đang, Phương Tri (1975), Tục ngữ Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 14.Lê Quý Đôn, Trần Văn Giáp (2006), Vân đài loại Hà Nội 93 ngữ, Nxb Văn hóa Thông tin, 15 http://giaophannhatrang.org/index.php?nv=news&op=Tan-Man/Chu- HOA-7780 16 http://thuongchieu.net/index.php/phaplu/3443-vochong 17 http://phatviet.com/html/dichthuat/kinhtang/TruongAham/Tr107.htm 18.Pham Minh Hạc (1996), Vấn đề người nghiệp công nghiệp hóa đại hóa (nghiên cứu xã hội học), Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 19 Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá (2004), Từ điển văn học (Bộ mới), Nxb Thế Giới, Hà Nội 20.Tạ Chí Hồng (2004), Ảnh hưởng Đạo đức Phật giáo đời sống đạo đức xã hội Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 21.Vũ Thu Hương (2000), Ca dao Việt Nam lời bình, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 22.Vũ Ngọc Khánh (2006), Văn hóa Việt Nam – điều học hỏi, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 23 Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật (1995), Kho tàng ca dao người Việt, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 24 Nguyễn Tân Long, Phan Cảnh (1998), Thi ca bình dân Việt Nam, tập 1, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 25.Phạm Việt Long (2002), Tục ngữ ca dao việc phản ánh phong tục tập quán người Việt (trong quan hệ gia đình), Luận văn Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội 26.Phạm Việt Long (2003), Tục ngữ, ca dao quan hệ gia đình, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 27.Lê Minh (1994), Văn hoá gia đình Việt Nam phát triển xã hội, Nxb Lao động, Hà Nội 94 28.Hằng Phương (1960), Chống hôn nhân gia đình phong kiến ca dao Việt Nam, NXB Phụ Nữ, Hà Nội 29 Lê Chí Quế, Võ Quang Nhơn, Nguyễn Hùng Vĩ (1999), “Văn học dân gian Việt Nam”, Nxb Đại học Quốc Gia, Hà Nội 30.Nguyễn Duy Quý (206), Đạo đức xã hội nước ta Vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31.Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hựu (1998), Hoàng Việt luật lệ, tập III, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 32.Sông Thao, Đặng Văn Lung (2001), Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 33.Nguyễn Quốc Tăng (2000), Tục ngữ ca dao Việt Nam, NXB Thuận Hóa, Huế 34.Trần Ngọc Thêm (2006), Tìm sác văn hóa Việt Nam, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 35.Lê Thi (2006), Cuộc sống biến động hôn nhân, gia đình Việt Nam nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 36.Lê Thi (2009), Sự tương đồng khác biệt quan niệm hôn nhân gia đình hệ người Việt Nam nay, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 37.Nguyễn Thị Thọ (2010), Đạo đức gia đình điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội 38.Nguyễn Thị Thọ (2011), Xây dựng đạo đức gia đình nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Lê Viết Thọ (1997), “Gia đình Việt Nam truyền thống việc xây dựng gia đình văn hóa nay”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 7, tr.43-46 40.Trần Mạnh Thường (1996), Tục ngữ ca dao Việt Nam (chọn lọc), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 95 41.Phan Mạnh Toàn (2011), Ảnh hưởng Nhân - Lễ Nho giáo đời sống đạo đức Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Triết học 42 Đắc Trung (2009), Luận "Lẽ sống" "Đạo làm người, Báo Người cao tuổi, số 85 (698) 43 Lê Thị Nhâm Tuyết (2010), Những hủ tục bất công vòng đời người phụ nữ Việt Nam, Nxb Thanh niên, Hà Nội 44.Nguyễn Đình Tường (2002), Một số biểu biến đổi giá trị đạo đức kinh tế thị trường Việt Nam giải pháp khắc phục, Tạp chí Triết học, (6) 45.Lê Ngọc Văn (1998), Gia đình Việt Nam với chức xã hội hóa, Nxb Giáo dục, Hà Nội 46.Nguyễn Thị Vân (2014), Thuyết tam tòng, tứ đức Nho giáo ảnh hưởng người phụ nữ Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 47.Viện Văn học (1999), Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, tập 4, I, Tục ngữ - ca dao, Nxb Giáo dục, Hà Nội 48.Trần Quốc Vượng (2001), Truyền thống phụ nữ Việt Nam, Nxb Văn hóa, Hà Nội 49 Insun Yu (1994), Luật xã hội Việt Nam kỷ XVII – XVIII, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 50.Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Vũ Quang Hào, Phan Xuân Thành (2013), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 51.Phạm Thu Yến, Lê Trường Phát, Nguyễn Bích Hà (2002), Giáo trình văn học dân gian, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 96 [...]... cứu đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao Việt Nam từ đó tìm hiểu những giá trị lịch sử và hạn chế về quan niệm đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao 3 Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích cơ sở hình thành, vai trò của đạo vợ chồng trong xã hội Việt Nam truyền thống, luận văn làm rõ những nội dung cơ bản của đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao Việt. .. Nam Từ đó, kế thừa những giá trị lịch sử và chỉ ra những hạn chế về quan niệm đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao việt Nam làm cơ sở, định hướng cho việc xây dựng gia đình hạnh phúc của người Việt Nam hiện nay - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao. .. ca dao với nội dung chủ yếu là thủy chung, trọng nghĩa tình và hòa thuận - Kế thừa, phát triển đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao Việt Nam là cơ sở, định hướng cho việc xây dựng gia đình hạnh phúc của người Việt Nam hiện nay * Đóng góp mới của luận văn: - Làm rõ những nội dung cơ bản của đạo vợ chồng thể hiện qua tục ngữ, ca dao Việt Nam - Đánh giá mặt tích cực, tiêu cực trong quan niệm về đạo vợ chồng. .. đạo làm người gồm: - Tục ngữ, ca dao về lao động, học tập, tu dưỡng rèn luyện bản thân - Tục ngữ, ca dao về đạo làm người trong quan hệ gia đình - Tục ngữ, ca dao về đạo làm người trong quan hệ xã hội và tự nhiên - Tục ngữ, ca dao về đạo làm người chống thói hư tật xấu và hành vi vô đạo đức Như vậy, đạo làm người được thể hiện trong các quan hệ cụ thể giữa con người trong quan hệ trong gia đình, nếu... niệm sống trong sạch, lối sống văn hóa Đạo vợ chồng trong văn hóa Việt Nam là một trong những giá trị căn bản của văn hóa dân tộc, phản ánh thực tiễn cuộc sống con người Việt Nam nói chung, đời sống vợ chồng nói riêng Cùng với Đạo làm người, Đạo vợ chồng tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam, làm nên sức mạnh trường tồn của dân tộc, mang giá trị nhân văn sâu sắc Đạo vợ chồng trong văn hóa Việt Nam đã đóng...của vợ chồng trong gia đình; chưa có đề tài nghiên cứu cụ thể về nội dung đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao Việt Nam Vì vậy, tôi lựa chọn hướng nghiên cứu của mình là đi cụ thể vào nội dung đạo vợ chồng trong tục ngữ, ca dao Việt Nam Và những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quý giá để tác giả sử dụng trong quá trình thực hiện luận... đó là đạo hiếu đối với bố mẹ, nếu là anh chị em thì đó là đạo đễ, nếu là vợ chồng là đạo vợ chồng (đạo nghĩa) Tục ngữ, ca dao về quan hệ vợ chồng chính là những khúc hát yêu thương tự ngàn xưa, được ông cha ta đúc kết lại Đó là những lời khuyên răn, những khúc hát mang âm hưởng của cả một dân tộc, một thời đại, mang triết lý nhân văn sâu sắc về đạo vợ chồng Trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam nội... giáo dục vợ chồng sống theo đạo lí, sống có đạo đức, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh 1.1.2 Tục ngữ, ca dao Đạo là người nói chung, đạo vợ chồng nói riêng của người Việt được thể hiện qua nhiều hình thức văn học, nghệ thuật, trong đó có tục ngữ, ca dao 14 Trong những sáng tác dân gian, tục ngữ, ca dao là thể loại văn học dân gian tiêu biểu và có một vị trí quan trọng trong đời... của những người bình dân trong quá trình họ tham gia lao động sản xuất Nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu sắc, cao dao Việt Nam chứa đựng nội dung vô cùng phong phú, mang tính chất giáo dục cao, hướng tới xây dựng một con người Việt Nam hoàn thiện, đặc biệt ca dao rất chú trọng giáo dục đạo vợ chồng – lòng thủy chung, tình nghĩa vợ chồng, sự hòa thuận vợ chồng Trong ca dao, đạo vợ chồng được khai thác ở nhiều... dao Việt Nam, đồng thời bước đầu có liên hệ tới đạo vợ chồng trong xã hội Việt Nam hiện nay 4 Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của luận văn * Những luận điểm cơ bản: - Đạo vợ chồng của người Việt chịu ảnh hưởng sâu sắc từ điều kiện kinh tế - xã hội của xã hội Việt Nam truyền thống và tư tưởng của Nho giáo, Phật giáo 8 - Đạo vợ chồng của người Việt Nam thể hiện sâu sắc và phong phú qua tục ngữ, ca ... nạp - diễn dịch Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương, tiết NỘI DUNG Chương KHÁI QUÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐẠO VỢ CHỒNG TRONG... điều chỉnh hành vi vợ chồng, giữ gìn nề nếp gia phong Đạo vợ chồng trình hình thành phát triển có tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại sở giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, mang giá trị nhân văn. .. cứu nhà khoa học trước nguồn tài liệu tham khảo quý giá để tác giả sử dụng trình thực luận văn Qua luận văn này, tác giả hi vọng đóng góp phần công sức vào việc nghiên cứu đạo vợ chồng tục ngữ,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠO VỢ CHỒNG TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM, ĐẠO VỢ CHỒNG TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM, ĐẠO VỢ CHỒNG TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan