Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ)

27 12K 29
Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) BÀI 1: THÁI ĐỘ KHI LẮNG NGHE I MỤC TIÊU: - Biết lắng nghe giao tiếp - Luôn chủ động tích cực lắng nghe - Đồng cảm với người nói II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Bài cũ: Giới thiệu sơ sách THKNS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH a) Khám phá: Hỏi: Khi giao tiếp với người, cần - Một vài HS trả lời có thái độ nào? - Lắng nghe để dẫn dắt vào b) Kết nối: - HS lắng nghe HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: Giúp HS biết việc cần chuẩn bị trước lắng nghe, có thái độ tích cực, nhiệt tình lắng nghe * PP/Kĩ thuật dạy học: Chia nhóm, giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi * Cách tiến hành: a Chuẩn bị lắng nghe: - Giáo viên nêu tình - HS lắng nghe - Hỏi: Trước gặp người khác, em thường - HS trả lời: lắng nghe chuẩn bị nói hay lắng nghe? - Nhận xét- tuyên dương - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm - HS thảo luận trình bày: Em cần chuẩn bị trước lắng nghe? Thái độ nhiệt tình, thái độ mong muốn nghe, hướng phía người nói, tư ngồi nghe,… - Nhận xét- kết luận - HS trả lời:Em chuẩn - Hỏi để rút học: bị lắng nghe trước giao -Chủ động lắng nghe gì? tiếp với người khác, - Chủ động lắng nghe giúp ta đạt điều chủ động lắng nghe gì? Chủ động lắng nghe giúp Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) - Nhận xét- Kết luận- Gọi nghiều HS nhắc lại b Tích cực nhiệt tình - Cho HS đọc thảo luận tình SGK theo nhóm • Nhóm 1,3,5,7 thảo luận tình 1; nhóm 2,4,6,8 thảo luận tình - Kết luận: Tình 1: Không; Tình 2: không - Tổ chức cho HS hoàn thành phiếu tập: Lắng nghe nghư tích cực nhiệt tình? - Nhận xét- kết luận - HDHS đọc thuộc thơ: lắng nghe HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: HS biết thông điệp Liên hợp quốc thể đồng cảm người nói * PP/Kĩ thuật dạy học: Chia nhóm, giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin * Cách tiến hành: a Cấp độ lắng nghe: Thảo luận: Theo em, lắng nghe để làm gì? - Giáo viên chia nhóm- giao nhiệm vụ cho nhóm hoàn thành tập 1+2 SGK - Nhận xét- Kết luận: Lắng nghe để: lấy thông tin, phân tích tình hình thấu hiểu người nói; thông điệp Liên hiệp quốc là:Tôn trọng sống, từ bỏ bạo lực, chia sẻ với người, lắng nghe để thấu hiểu, bảo vệ hành tinh, tìm lại đoàn kết b Thể đồng cảm: - Gọi HS đọc truyện ( cho HS sắm vai) Hỏi: Sự đồng cảm Bi mẹ thể điều gì? - Nhận xét- tuyên dương Hỏi để rút KL: Lắng nghe đồng cảm gì? c) Thực hành: em đạt điều mong muốn - HS đọc thảo luận tình - HS trình bày kết thảo luận - HS hoàn thành phiếu tập - HS thảo luận hoàn thành tập trình bày - Nhiều HS nhắc lại cho thuộc - Cả lớp lắng nghe trả lời câu hỏi - HS trả lời phần hướng dẫn trang SGK Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) * Địa điểm: lớp( theo cặp, nhóm) Thực hành lúc nơi * Thời gian: Sau học, nhà, - HS thực hành * Nội dung: Em hỏi bạn thân em khó khăn mà bạn gặp em lắng nghe đồng cảm bạn nói d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) BÀI 2: ĐỘNG VIÊN, CHĂM SÓC I MỤC TIÊU: - Hiểu tầm qua trọng động viên, chăm sóc - Biết cách quan tâm, chia sẻ với người xung quanh II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK, tập số cử thể động viên - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.Bài cũ: HS Đọc trước lớp cảm nhận hiểu khó khăn vất vả bố mẹ - GV tuyên dương 2.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH a) Khám phá: Hỏi: Đã có lần em bị ốm gặp chuyện - Một vài HS trả lời không vui chưa? - Lắng nghe dẫn dắt vào - HS lắng nghe b) Kết nối: HĐ1: Động viên: * Mục tiêu: Hs hiểu tầm quan trọng động viên biết cách động viên cho * PP/Kĩ thuật dạy học: lắng nghe, phân tích tình huống, hoàn tất nhiệm vụ, tự đặt câu hỏi * Cách tiến hành: a Tầm quan trọng động viên - HS đặt câu hỏi ( Một bạn - Gọi HS đọc truyện: Chú ếch điếc hỏi bạn trả lời) - Yêu cầu HS tự đặt câu hỏi cho nội dung truyện -VD:hỏi: Bi Bốp gặp tai nạn gì? Trả lời: Hai ếch bị rơi xuống hố - Cho HS thảo luận nhóm câu hỏi: 1/ Theo em cần có lời động viên sống? 2/ Em cần động viên người khác nào? Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) - Nhận xét- chốt ý ………………………… - Cho HS hoàn thành tập: Nối lời động viên với hình ảnh phù hợp - HS thảo luận trình bày b Động viên nào? hình Lời động viên - Yêu cầu HS hoàn thành phiếu tập - nhận xét- sửa sai - Đưa tình HĐ2: Chăm sóc: * Mục tiêu: Hs biết phải chăm sóc người khác * PP/Kĩ thuật dạy học: xử lí tình huống, trình - HS xử lí tình bày phút * Cách tiến hành: - Thảo luận: Em chăm sóc người ốm nào? - GV gọi HS đọc tình - Nhận xét hướng cho hs cách giải Bài tập: gọi HS đọc yêu cầu bài.- Yêu cầu lớp hoàn thành tập * Hỏi để rút nội dung học: - HS trình bày phút ý kiến ?- Món quà quý giá mà đời dành tặng cho gì? Chúng ta cần phải trân trọng quà nào? - Lắng nghe hoàn thành - Gọi nhiều HS nhắc lại tập - Trả lời nhắc lại c) Thực hành: * Địa điểm: Thực hành lớp.Ở nhà,… * Thời gian:Sau tiết học * Nội dung: - GV hướng dẫn học sinh số cử thể động viên: đập tay, vỗ vai, vỗ tay, giơ ngón tay - Cho HS thực hành theo cặp - Luyện tập: Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi ý HS hoàn thành cách - HS thực hành theo sắm vai hướng dẫn giáo viên d) Vận dụng: ?- Món quà quý giá mà đời dành tặng cho gì? Chúng ta cần phải trân - HS thực hành sắm vai trọng quà nào? - Dặn HS thực hành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) BÀI 3: GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT I MỤC TIÊU: Giúp HS nhận biết xung đột thường gặp sống; Giải xung đột nhỏ sống người khác II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: dây chun,Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Bài cũ: HS thể số cử thể động viên Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH b) Khám phá: giới thiệu vào - HS lắng nghe b) Kết nối: HĐ1:Xung đột xấu hay tốt: * Mục tiêu: HS hiểu nguyên nhân - Một vài HS trả lời dẫn đến xung đột phải kiểm soát xung đột * PP/Kĩ thuật dạy học: động não, Hoàn thành - HS lắng nghe tập, giải tình * Cách tiến hành: a) Vì có xung đột? - Gọi 1HS đọc truyện “ Vai trò xung đột” - HS lắng nghe - Gọi hs tóm tắt lại nội dung câu chuyện - Tóm tắt lại nội dung câu - Cho hs thảo luận nhóm 4? chuyện 1/ Tại Bi Bốp lại xảy xung đột? 2/ Có phải xung đột xấu không? Xung - HS thảo luận trình bày đột Bi Và bốp có điểm tốt? điểm theo nhóm xấu? - Các nhóm khác nhận xétGV kết luận: bổ sung - Giáo viên đưa tình huống: Cô giáo……đúng ? Theo em bạn đúng? - HS trả lời tùy theo suy nghĩ ? Làm để bạn không cãi nữa? -KL: Dưới góc nhìn khác nhau, việc hiểu theo nghĩa khác Xung đột xảy bạn có góc nhìn riêng Để tránh xung đột, cần lắng nghe, tôn trọng cách nhìn bạn b) Vì cần kiểm soát xung đột? - Cho học sinh hoàn thành tập trả lời Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) câu hỏi tập ? Vì cần kiểm soát xung đột? - HS trả lời phần học HĐ2:Giải xung đột: * Mục tiêu: HS biết cách giải xung đột người khác * PP/Kĩ thuật dạy học: đặt câu hỏi, động não, chia nhóm, * Cách tiến hành: a) Khi bên xung đột - Tách người xa nhau? Khi bên xung đột, em giải để họ ngồi xuống ghế- cho nào? họ uống nước- lắng nghe - gọi nhiều HS nhắc lại tích cực b) Khi em rơi vào xung đột? - Hs trả lời câu hỏi tập KL: (Phần học SGK/16) - Gọi nhiều HS nhắc lại c) Thực hành: *Địa điểm: nơi * Thời gian: lúc * Nội dung: - HS thực hành theo nhóm 1/ Cho HS thực hành giải xung đột bạn lớp, khu nhà em em anh chị em theo bước học - GV nhận xét d) Vận dụng: Hỏi: Vì có xung đột? Cần giải xung đột nào? - Dặn HS áp dụng đời sống - Nhận xét tiết học BÀI 4: TƯ DUY TÍCH CỰC I MỤC TIÊU: Biết cách nhận xét người khác cách tốt nhất; nhìn thứ theo hướng tích cực II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK, tranh SGK - HS: SGK, bút, sáp màu, III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Bài cũ: Nêu bước giải xung đột Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) SINH c) Khám phá: Giới thiệu ghi bảng b) Kết nối: HĐ1:Cách nhận xét tích cực: * Mục tiêu: Hs biết trình tự cách nhận xét tích cực khen trước đề xuất giải pháp sau * PP/Kĩ thuật dạy học: thảo luận nhóm, giao nhiệm vụ * Cách tiến hành: a) Khen trước - HS hoàn thành tập: Đâu thông tin tiêu cực? - Yêu cầu HS hoàn thành tình - Một vài HS trả lời - HS lắng nghe - HS trả lời: Lời chê - HS đọc phần hướng dẫn hoàn thành tình ? Vì nhận xét người khác ta cần phải khen trước? b) Đề xuất giải pháp sau: + Thảo luận: Sau nhận xét điểm tốt bạn, em nhận xét nào? - HS Làm phiếu tập - HS làm phiếu tập - GV chốt ý: 1: nhận xét điểm cần tốt 2: Tình 1: Ý 3; Tình 2: ý KL: Khi nhận xét người khác, em nên khen trước, đề xuất thay đổi sau HĐ2:Tư tích cực: * Mục tiêu: HS hiểu phải nhìn vất cách tích cực đưa giải pháp tích cực * PP/Kĩ thuật dạy học: Trình bày phút * Cách tiến hành: a) Nhìn vào mặt tích cực - GV đưa tập - hS trình bày ý kiến KL: Sự vật vậy, kế khác cách nhìn mỡi người; Khi nhìn vật quanh mình, em nên nhìn tổng thể mặt tốt mặt xấu Sau tập trung vào mặt tích cực đề giải pháp b) Hướng tới giải pháp Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) - Giáo viên đưa tờ giấy trắng có chứa chấm đen lên hỏi: ? 1/Cái đây? Em thấy gì? - HS trả lời ? 2/ Đây tờ giấy trắng có chấm đen, liệu có chấm đen mà em vứt tờ giấy không? - Cho HS đọc thơ KL: đời sống, có điểm tốt, điểm xấu, cần…… HĐ2: Luyện tập: * Mục tiêu:HS hiểu thông điệp từ câu chuyện bốn nến * PP/Kĩ thuật dạy học: động não, thảo luận nhóm * Cách tiến hành - Gọi Hs đọc truyện - HS thảo luận nhóm: ? Bài học em nhận từ câu chuyện - Hãy thắp sáng lửa nến gì? niềm tin người xung quanh c) Thực hành: * Địa điểm: lớp * Thời gian:sau tiết học * Nội dung: 1/ Em quay sang hai bạn bên cạnh nhận xét bạn 2/ Em điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: - Nếu em bị tắc đường kẹt xe thì…………… - Nếu em vừa nhận điểm thì………………… - Nếu em vừa bị đồ yêu thích thì……………………………………………… 3/ Em bạn tạo thành nhóm, dùng sáo màu dụng cụ em có để biến tờ giấy sau thành tranh có ý nghĩa d) Vận dụng: Hỏi:Khi nhận xét người khác em cần ý điều gì? - Dặn HS áp dụng vào thực tế - Nhận xét tiết học Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) BÀI 5: NGƯỜI CHỦ NHÀ ĐÁNG YÊU I MỤC TIÊU: Biết cách tạo thiện cảm với khách đến nhà; Biết cách tiếp khách cách lịch , thân thiện bố mẹ nhà II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Bài cũ: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH d) Khám phá: ? có lần em nhà chưa? Nếu có - Một vài HS trả lời khách tới em làm gì? - Giáo viên dẫn dắt vào - HS lắng nghe b) Kết nối: HĐ1: Khách đến chơi nhà * Mục tiêu: Giúp hs đưa cách xử lí tình cách phù hợp * PP/Kĩ thuật dạy học: Hỏi trả lời, động não * Cách tiến hành: - Giáo viên nêu tình - HS lắng nghe ? 1/Nam ứng xử có khách đến nhà? - HS trả lời câu hỏi 2/ Nếu Nam, em làm nào? GV chốt ý phù hợp - Yêu cầu HS hoàn thành tập - HS hoàn thành tập - GV tổng kết đáp án phù hợp 1/ Ra xem 2/ Bác hàng xóm, bạn bè, họ hàng thân thiết +GV hỏi để rút học: 1? 1/Khi có khách gọi cửa, em cần làm gì? 2/ Em mở cửa cho vào nhà? - HS trả lời câu hỏi 3/ Nếu người lạ người chưa tin tưởng em làm gì? - Gọi nhiều HS nhắc lại HĐ2:Chủ nhà đáng yêu: * Mục tiêu:HS nắm việc làm thể người chủ đáng yêu * PP/Kĩ thuật dạy học: Giao nhiệm vụ Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) * PP/Kĩ thuật dạy học: Thảo luận nhóm, hoàn tất nhiệm vụ * Cách tiến hành: - HS thảo luận nhóm hoàn thành tập - GV kết luận: Phần học/30 b) Thuyết trình người: ? Thuyết trình người nghĩa nào? - HS trả lời hoàn thành - Rút học- cho HS đọc thuộc thơ tập c) Thực hành: * Địa điểm: lớp * Thời gian: vào tiết học * Nội dung: Hãy giới thiệu gia đình em d) Vận dụng: Hỏi: Khi thuyết trình ta cần lưu ý điều gì? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học BÀI 7: MỞ BÀI THU HÚT I MỤC TIÊU: Thấy tầm quan trọng mở có nhiều cách để mở thu hút thuyết trình II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 11.Bài cũ: 12.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH f) Khám phá: GV đưa số lời giới thiệu cho HS nhận xét Từ dẫn dắt - Một vài HS trả lời vào b) Kết nối: HĐ1: Tầm quan trọng - HS lắng nghe * Mục tiêu: HS biết tầm quan trọng việc mở thu hút * PP/Kĩ thuật dạy học: Hoàn thành nhiệm vụ, chia nhóm * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4: 1/ Ý nghĩa câu: “ Đầu xuôi đuôi lọt” gì? - Ví công việc bước đầu - GV chốt ý giải tốt Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) bước sau dễ dàng - Phát phiếu tập cho HS- Nhận xét kết luận - HS hoàn thành tậpvà - cho HS đọc phần học trang 31 báo cáo b) Ấn tượng ban đầu: - Cho HS thảo luận: Ấn tượng ban đầu người - Hứng thú, say sưa va có thuyết trình có tác dụng với người thiện cảm,… nghe? - Cho HS hoàn thành phần tập - Tổng kết ý kiến rút kết luận chung ? Mở thu hút tác dụng gì? - Tạo ấn tượng với - Gọi nhiều học sinh nhắc lại người nghe, giúp người nghe có thiện cảm tốt với thuyết trình HĐ2:Các cách mở thu hút: * Mục tiêu: HS biết số cách mở nhằm gây ấn tượng cho người nghe * PP/Kĩ thuật dạy học: động não, xử lí tình * Cách tiến hành: a) Gây sốc: Giáo viên hỏi câu hỏi ch HS thảo luậnt theo cặp phút để trả lời 1/ Cách mở thuyết trình - HS trả lời gây sốc( tạo bất ngờ, thu hút đặc biệt) cho người nghe? - Cho HS hoàn thành tập - Hoàn thành tập KL: Những yếu tố để mở gây sốc cho người nghe phải đạt yếu tố: thông tin lạ, âm thanh, hình ảnh, tình bất ngờ b) Câu chuyện: - Gọi hs đọc câu chuyện: Hai dê qua cầu - Cả lớp lắng nghe ? Câu chuyện mở cho chủ đề gì? - HS thảo luận theo nhóm ( Sự nhường nhịn sống) ? Khi người thuyết trình kể câu chuyện đưa câu hỏi để người nghe trả lời người nghe cảm thấy nào? c) Ví dụ minh họa: HS hoàn thành tập/35 d)Hài hước: HS hoàn thành tập theo nhóm e) Cảm tưởng: - Gọi HS đọc truyện Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) ? Qua chuyện em rút học gì? - Trước thuyết trình nói cảm tưởng thân cách mở nhằm thu hút HĐ3 :Luyện tập: ý đồng cảm * Mục tiêu: HS biết số cách mở nhằm gây người nghe ấn tượng cho người nghe - HS thực hành theo nhóm* PP/Kĩ thuật dạy học: Hoàn thành nhiệm nhóm khác nhận xét, góp vụ, Chia nhóm, giao nhiệm vụ ý * Cách tiến hành: - Gọi hs đọc yêu cầu - Các nhóm hoàn thành - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm: nhiệm vụ trình bày c) Thực hành: 1/Em viết mô tả lại cho bạn xem mở dùng phương pháp Gây sốc? - HS thực hành lớp - Sau tiết học 2/ Em viết mô tả lại thực cho bạn xem mở dùng phương pháp Câu chuyện? - HS thực hành lớp - Sau tiết học 3/ Em viết mô tả lại cho bạn xem mở dùng phương phápVí dụ minh họa? - HS thực hành lớp - Sau tiết học 4/ Em viết mô tả lại thực cho bạn xem mở dùng phương pháp hài hước? - HS thực hành lớp - Sau tiết học 5/ Em viết mô tả lại thực cho bạn xem mở dùng phương phápNêu cảm tưởng thân? - HS thực hành lớp - Sau tiết học d) Vận dụng: Hỏi: Có cách mở gây thu hút ý người nghe? - Dặn HS Luyện tập để áp dụng vào tiết kể chuyện Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) - Nhận xét tiết học BÀI 8: THÂN BÀI VÀ KẾT BÀI I MỤC TIÊU: Giúp học sinh biết cấu trúc phần thân hợp lí; Biết cách kết ấn tượng đáng nhớ từ áp dụng kể chuyện, tả đồ vật, cối,… II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK, đồ thị biểu ý người nghe buổi thuyết trình - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 13.Bài cũ: Hs nêu mở thu hút 14.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH g) Khám phá: Giới thiệu b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học Kế hoạch dạy thực hành giáo dục kĩ sống – Lớp 9: HAI BáN CầU NãO Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu cấu tạo chức bán cầu não để cân phát huy sức mạnh hai bán cầu não II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực: - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình III Phương tiện dạy học: - Mô hình não Tài liệu thực hành kĩ sống ( T 49- 50) IV Tiến trình dạy học: Khám phá: Gv nêu câu hỏi: ? Khi gặp toán khó cần phải suy nghĩ, phận thể giúp ta tìm đáp án? - Gv nhận xét Giới thiệu bài: Bài 9: Hai bán cầu não Kết nối: - GV nêu mục tiêu tiết học: - HS lắng nghe - Hiểu cấu tạo chức bán cầu não để cân phát huy sức mạnh hai bán cầu não - HS xác định rõ mục tiêu Hoạt động 1:Cấu tạo chức năng: a Cấu tạo - Gọi HS đọc tập - HS đọc - HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi: ? Em có - HS nêu biết hai trợ thủ không? - GV nhận xét, chốt : Não gồm hai bán - HS nhắc lại cầu : Bán cầu não trái bán cầu não phải - Gv ghi vắn tắt bảng b, Chức năng: - Hãy làm việc cá nhân cách đánh dấu - HS làm việc cá nhân, ghi kết v vào ý em cho vào SGK - Gv gọi HS đọc câu hỏi trả lời - HS : Bán cầu não trái, bán cầu não phải Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) - GV gọi hs đọc câu hỏi số chọn đáp án - làm trực tiếp vào SGK - Gv gọi HS nhận xét, Gv nhận xét GV kết luận:Hai bán cầu não có chức tư - HS đọc phần học chức điều khiển thể Hoạt động 2:Phát huy a Hoạt động hai bán cầu não: - GV đưa câu hỏi phần tập - Câu 1: Em thích học môn nàò? - HS trả lời - Câu 2: Dựa vào tranh SGK trả lời câu hỏi: Em làm việc tay phải hay tay trái chân phải hay chân trái? - GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 3,4,5 chọn đáp - HS tự chọn đáp án án mà em cho b, Phát triển cân HS đọc, lớp đọc thầm - Gọi HS đọc phần tập thảo luận nhóm đôi - HS thảo luận nhóm làm tập 1,2,3 điền V vào đáp án Thực hành: Gv đưa tình Gv giao việc: Yêu cầu HS đọc tình - HS thực hành theo dân thực hành cá nhân theo tình SGK - GV gọi HS thực hành bảng - 1- HS thực hành - GV đưa học: Chúng ta cần cân hai -HS lắng nghe nhác lại học bán cầu não để tận dụng mạnh não cách học môn Toán, Tiếng Việt, Và vận dụng hai bên thể Vận dụng: ? Nhắc lại nội dung học ngày hôm nay? - Gv tổng hợp kiến thức toàn bài: - Hiểu cấu tạo chức bán cầu não để cân phát huy sức mạnh hai bán cầu não Về: Tập dùng đũa , đá bóng,đá cầu làm công việc ngày bàng tay, chân không thuận để sử dụng tốt hai bên thể - Luyện tập thành thạo biểu diễn cho bố mẹ xem tập: Bùm chíu tung bóng ****************************** Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) Kế hoạch dạy thực hành giáo dục kĩ sống – Lớp 10: Đặt mục tiêu học tập I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Có thói quen đặt mục tiêu cho công việc - Luôn có định hướng rõ ràng trước làm việc II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực: - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình III Phương tiện dạy học: - Tranh, ảnh - Tài liệu thực hành kĩ sống ( T50-51) IV Tiến trình dạy học: Khám phá: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp vào Bài 10: Đặt mục tiêu học tập Kết nối: ? Theo em mục tiêu học tập 2- HS nêu - GV nêu mục tiêu tiết học:Có thói quen đặt - HS lắng nghe mục tiêu cho công việc có định hướng rõ ràng trước làm việc - HS xác định rõ mục tiêu Hoạt động 1:Vì cần đặt mục tiêu? A, Định hướng -GV yêu cầu HS đọc truyện: Đừng để lạc HS, lớp đọc thầm mục tiêu - GV đưa câu hỏi:? Mục tiêu chó săn ai? - HS làm việc cá nhân: - Khi chó săn đuổi Hươu bất ngờ - Mục tiêu : Hươu xảy ra? - Thấy cáo chạy qua lại đuổi theo - Kết săn? cáo.thấy thỏ lại đuổi theo thỏ, tiếp tục lại săn chuột - Mục tiêu chó săn có rõ ràng không? - Không bắt - GV: đưa câu hỏi thảo luận: Mục tiêu định - Mục tiêu không rõ ràng hướng học tập nào? - HS thảo luận theo nhóm đôi trả ? Vì cần đặt mục tiêu ? lời câu hỏi theo hiểu biết Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) - Gv ghi vắn tắt bảng GV chốt: Khi làm việc phải có mục tiêu rõ ràng mục tiêu giúp định hướng cho hành động B, Tạo động lực - Goị HS đọc truyện : Mục tiêu tăng thêm động lực ? EM thấy Flo- ren- ci Che- wích người nào? - GV nhận xét, bổ sung * Thực hành: - GV yêu cầu HS đọc tập làm: + GV yêu cầu HS đứng dậy thật nhanh,đi nhanh tốt ? Em tốc độ tăng dần hay giảm dần? Em có thấy thoải mái thực yêu cầu không? Bài 2: GV yêu cầu HS làm theo: Em đứng dậy nhanh cửa lớp? - GV đưa câu hỏi: So với lần trước, lần tốc độ có nhanh không? Em có cảm thấy thoải mái không? - GV nhận xét, bổ sung đưa học/ t 52 Hoạt động 2:Cách đặt mục tiêu A, Đạt mục tiêu thông minh - Yêu cầu HS đọc truyện - GV nêu câu hỏi thảo luận: Một mục tiêu cần yếu tố nào? ( bt 1) - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét - Dựa vào tập điền vào chỗ trống tập - GV nhận xét hướng dẫn HS : Khi đặt mục tiêu , em nên viết giấy mục tiêu Mục tiêu cần trả lời câu hỏi: + Cụ thể: Ai, gì,ở đâu? + Đo lường được: Bao nhiêu, bao lâu? -Mục tiêu giúp định hướng cho hành động em - HS đọc , lớp đọc thầm - HS trả lời: Là người kiên trì không nhìn thấy mục tiêu cố gắng - HS thực - HS nêu trước lớp -1-2 HS thực nêu cảm nghĩ - HS đọc mục học - HS đọc - HS thảo luận theo nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày ý kiến - HS nhận xét giải thích - HS làm việc cá nhân sau nêu kết -HS lắng nghe Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) + Có thể đạt được: Tại sao? + Hướng kết quả:Để làm gì? + Thời gian: Bao lâu, nào? * Thực hành - GV đưa câu hỏi: Em có phút thực mục tiêu lớp HS làm theo hiệu lệnh - 1- HS làm theo hiệu lệnh GV B, Lưu ý ứng dụng - Gọi HS đọc phần tập, làm - HS đọc tập , lớp đọc thầm - Gọi HS nêu kết HS khác nhận xét - HS làm việc cá nhân - HS nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, rút học/ 54 - 1-2 hs đọc họcs Vận dụng: ? Nhắc lại nội dung học ngày hôm nay? - Gv tổng hợp kiến thức toàn bài: Có thói quen đặt mục tiêu cho công việc có định hướng rõ ràng trước làm việc Về:Tự đặt mục tiêu Tiếng Anh, tiết kiệm tiền, đọc sách, viết mục tiêu ****************************** Kế hoạch dạy thực hành giáo dục kĩ sống – Lớp 11: HọC CáCH TIếT KIệM I Mục tiêu: Giúp học sinh: -Hiểu giá trị đồng tiền, biết cách sử dụng tiết kiệm tiền II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực: - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình III Phương tiện dạy học: - Tiền, kẹo đồ dùng học tập, tranh ảnh Tài liệu thực hành kĩ sống ( T 60- 62) IV Tiến trình dạy học: Khám phá: Gv nêu câu hỏi: Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) - Vì cần phải đặt mục tiêu học tập?- HS trả lời - Gv nhận xét Giới thiệu bài: Bài 11- Học cách tiết kiệm tiền Kết nối: - GV nêu mục tiêu tiết học: Hiểu giá trị đồng tiền, biết cách sử dụng tiết - HS xác định rõ mục tiêu kiệm tiền Hoạt động 1:Mua thứ cần thiết A, Phân biệt cần muốn -Yêu cầ HS đọc truyện - HS, lớp đọc thầm GV hỏi: Nếu em Bi em làm gì? - HS nêu theo ý - GV đọc tập: Xếp nhu cầu bảng - HS thảo luân theo nhóm đôi làm cột tập - Gọi HS trả lời - Đại diện 1-2 nhóm trả lời, nhóm - GV nhận xét khác nhận xét bổ sung - GV hỏi: Em hiểu cần, - HS nêu muốn? - HS đọc phần học - GV nhận xét đưa học/ SGK/57 B, Mua hàng sao? - Cho HS quan sát tranh SGK yêu cầu HS tự - HS tự làm việc cá nhân làm tập, * Tình huống: GV nêu tình đưa câu - HS nêu lòi khuyên ình cho hỏi: Em cho Bi lời khuyên Bi có nên mua bạn nghe không? Vì - GV nhận xét , giả thích rút học/ trang 59 - 1-2 HS đọc học ghi nhớ * Thực hành: Em liệt kê thứ mà - HS nêu thứ cần thiết thực cần mua tháng này? Hoạt động 2: Sử dụng tiền A, Nhận biết loại tiền - GV cho HS nhận biết mệnh giá loại tiền - HS đọc mệnh giá loại tiền mà GV cầm tay - GV hướng dẫn HS biết cách phân biệt mệnh giá - HS lắng nghe loại tiền B, Cách tiêu tiền - GV đưa tình huống: Trong siêu thị có: Bim - HS đọc tình sách bim, Máy bay, Sữa tươi, ./SGK/ 60 Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) GV hỏi: Mẹ cho em 20.000 đồng để tự mua hàng - HS nêu , em mua đồ gì? - Em bạn lớp bạn phát - 1-3 HS tự nêu cách làm 5000 đồng Làm để mua nhiều đồ nhất? - GV giải thích cho HS hiểu - Yêu cầu HS làm tập 1,2 - HS dùng bút chì đánh dấu x vào ô trống mà em cho hợp lí - GV nhận xét đưa học/ 62 C, Cách tiết kiệm tiền - GV đưa câu hỏi thảo luận: Có cách - HS nêu: Bỏ tiền vào lợn , lập sổ chi để tiết kiệm tiền? tiêu, - GV chốt đưa số cách để HS biết tiết kiệm tiền - GV hát cho HS nghe hát: Con heo - 1-3 HS hát, lớp hát đất - GV yêu cầu HS đọc học - HS đọc phần học Vận dụng: ? Nhắc lại nội dung học ngày hôm nay? - Gv tổng hợp kiến thức toàn bài: Hiểu giá trị đồng tiền, biết cách sử dụng tiết kiệm tiền Về: Lập kế hoạch chi tiêu cho hợp lí? Xem ngày tiết kiệm tiền? BÀI 12: TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI I MỤC TIÊU: II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 15.Bài cũ: 16.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) h) Khám phá: b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học BÀI 13: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐỒNG ĐỘI I MỤC TIÊU: II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 17.Bài cũ: 18.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH i) Khám phá: b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học BÀI 14: NHẬN THỨC BẢN THÂN I MỤC TIÊU: II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 19.Bài cũ: 20.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH j) Khám phá: b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: - Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học BÀI 15: CUỘC SỐNG TÍCH CỰC I MỤC TIÊU: II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 21.Bài cũ: 22.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH k) Khám phá: b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) [...]... cần có thái độ như thế nào? - Dặn HS về hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học Kế hoạch bài dạy thực hành giáo dục kĩ năng sống – Lớp 4 bài 9: HAI BáN CầU NãO Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu được cấu tạo và chức năng của bán cầu não để cân bằng và phát huy sức mạnh của hai bán cầu não II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực: - Động não - Thảo... Luyện tập thành thạo biểu diễn cho bố mẹ xem bài tập: Bùm chíu và tung 3 bóng ****************************** Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) Kế hoạch bài dạy thực hành giáo dục kĩ năng sống – Lớp 4 bài 10: Đặt mục tiêu học tập I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Có thói quen đặt mục tiêu cho mọi công việc - Luôn có định hướng rõ ràng trước khi làm bất cứ việc gì II Phương pháp/ kĩ thuật dạy... rồi thục hành tiếp khách theo các bước đã học d) Vận dụng: Hỏi: Để trở thành người chủ nhà đáng yêu, em Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) cần thực hiện những việc gì? - Dặn HS về áp dụng vào thực tế; thực hành luyện tập theo yêu càu mục 4 trang 27 - Nhận xét tiết học BÀI 6: SỨC MẠNH CỦA THÔNG ĐIỆP I.MỤC TIÊU: Hiểu được sức mạnh của thông điệp khi thuyết trình; có thói quen chuẩn bị kĩ càng... đọc câu hỏi 2 và trả lời - HS : Bán cầu não trái, bán cầu não phải Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) - GV gọi 1 hs đọc câu hỏi số 3 và chọn đáp án - làm trực tiếp vào SGK đúng - Gv gọi HS nhận xét, Gv nhận xét GV kết luận:Hai bán cầu não có chức năng tư - HS đọc phần bài học duy và chức năng điều khiển cơ thể Hoạt động 2:Phát huy a Hoạt động của hai bán cầu não: - GV đưa câu hỏi ở phần... TRÌNH DẠY HỌC: 15.Bài cũ: 16.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) h) Khám phá: b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP /Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP /Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận... PP /Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP /Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ như thế nào? - Dặn HS về hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học BÀI 14: NHẬN THỨC BẢN THÂN I MỤC TIÊU: II PHƯƠNG TIỆN... 19.Bài cũ: 20.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH j) Khám phá: b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP /Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP /Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: - Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi:... đồng tiền, biết cách sử dụng và tiết kiệm tiền II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực: - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình huống III Phương tiện dạy học: - Tiền, kẹo và đồ dùng học tập, tranh ảnh Tài liệu thực hành kĩ năng sống ( T 60- 62) IV Tiến trình dạy học: 1 Khám phá: Gv nêu câu hỏi: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) - Vì sao cần phải đặt mục tiêu trong học tập?- HS trả lời.. .Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) * Cách tiến hành: ? Khi em đang ở nhà một mình mà có khách gọi - HS trả lời theo suy nghĩ cửa thì em sẽ làm gì? của mình - Yêu cầu HS hoàn thành bài tập: Đánh số thứ tự - HS hoàn thành bài tập từ 1 đến 4 GV chốt ý đúng: 1: Mở cửa, chào; 2: Mời ngồi; 3: Mời nước: 4: Nói chuyện lịch sự, thân thiện HĐ3:Những việc... của việc mở bài thu hút * PP /Kĩ thuật dạy học: Hoàn thành một nhiệm vụ, chia nhóm * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4: 1/ Ý nghĩa của câu: “ Đầu xuôi đuôi lọt” là gì? - Ví công việc bước đầu - GV chốt ý được giải quyết tốt thì các Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 (trọn bộ) bước sau sẽ dễ dàng hơn - Phát phiếu bài tập cho HS- Nhận xét và kết luận - HS hoàn thành bài tậpvà - cho HS đọc ... độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học Kế hoạch dạy thực hành giáo dục kĩ sống – Lớp 9: HAI BáN CầU NãO Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) I Mục tiêu: Giúp học... Luyện tập thành thạo biểu diễn cho bố mẹ xem tập: Bùm chíu tung bóng ****************************** Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) Kế hoạch dạy thực hành giáo dục kĩ sống – Lớp 10: Đặt... bước học d) Vận dụng: Hỏi: Để trở thành người chủ nhà đáng yêu, em Giáo án thực hành kĩ sống lớp (trọn bộ) cần thực việc gì? - Dặn HS áp dụng vào thực tế; thực hành luyện tập theo yêu càu mục trang

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan