Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL)

34 6.9K 26
Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) Th ngy thỏng nm 201 K nng sng BI 2: K NNG LNG NGHE TCH CC ( TIT 1) I Mc tiờu -Hc sinh nhn bit c nhng hnh vi bit nng nghe tớch cc - Nhn bit cỏc hu qu cú th xy nu khụng nng nghe tớch cc - Hc sinh cú thúi quen lng nghe tớch cc II: dựng dy v hc - Bi thc hnh k nng sng III: Hot ng dy v hc 1: n nh t chc 2: Kim tra bi c 3: Bi mi Hot ng ca thy a: Gii thiu bi Hot ng ca trũ b; Dy bi mi Hot ng 1: Quan sỏt tranh - Giỏo viờn treo tranh - Hc sinh quan sỏt tranh - Gi hc sinh c yờu cu ca bi - Tho lun nhúm - t chc cho hc sinh tho lun theo nhúm bn núi cho nghe - i din trỡnh by phỳt Tranh 1: Cỏc bn u bit nng nghe tớch - Gi i din tng nhúm trỡnh by cc , vỡ cỏc bn u ang chỳ ý nghe bn - Nhúm khỏc nhn xột trng nhúm trỡnh by Tranh 2: Cỏc bn ngi phớa trờn ó bit nng nghe Cũn cỏc bn ngi bn di cha bit vỡ cũn tranh quyn truyn cha nghe bn lp trng núi Tranh 3: hai anh em cha nng nghe vỡ cũn tranh núi Tranh 4: c lp ó nng nghe cụ giỏo núi Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) , cũn bn nam cha nng nghe vỡ bn phi nh cụ gii thớch rừ hn - Giỏo viờn nhn xột v ch tranh nờu li Hot ng 2: Hot ng c lp - Nh th no c gi l bit nng nghe ? - Giỏo viờn nhn xột tng ý kin ca hc sinh v a kt lun 4: cng c: Th no l nng nghe tớch cc? 5: Dn dũ: Thc hnh nng nghe tớch cc -Th ngy thỏng nm 201 K nng sng K NNG PHềNG TRNH TAI NN , THNG TCH I MC TIấU - Hc sinh nhn bit cỏc hnh vi nguy him cú th xy gõy tai nn thng tớch cho mỡnh v nhng ngi xung quanh - Bit t chi v khuyờn cỏc bn khụng tham gia cỏc hnh vi gõy tai nn thng tớch - Hc sinh rốn k nng giao tip thụng qua cỏc hot ng II PHNG TIN DY V HC - Bi thc hnh k nng sng III HOT NG DY V HC 1: n nh t chc.- Gii thiu mụn hc 2: Kim tra bi c.- Kim tra sỏch ca hc sinh 3: Bi mi HOT NG CA THY a: Gii thiu bi HOT NG CA TRề Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) b; Dy bi mi Hot ng 1: Quan sỏt tranh v tr li - Quan sỏt tranh cõu hi - GV treo tranh ,yờu cu HS quan sỏt - T chc cho HS tho lun nhúm nờu - Tho lun nhúm iu nguy him cú th xy tng -Trỡnh by kt qu tho lun tranh T1: Ngó t trờn cõy xung Tranh 1: Trốo cõy cao hỏi qu ( bt t chim) - T2: B in git (ngó t trờn ct in Tranh 2: Trốo lờn ct in ly diu b xung) mc trờn dõy in Tranh 3: Va tm va ựa nghch h -T3: B cht ui nc ln Tranh 4: Ngi trờn xe khỏch thũ u, - T4:Gõy tai nn giao thụng cho bn thõn thũ tay ngoi v ngi i ng - Gi hc sinh nhn xột - GV kt lun tranh Hot ng 2: X lớ tỡnh - Gv nờu yờu cu: Nu em chng kin vic lm ca cỏc bn tng tỡnh trờn em s khuyờn cỏc bn nh th - Tho lun nhúm ụi no? - Nờu ý kin - Yờu cu hc sinh tho lun nhúm ụi TH1: Khụng nờn trốo cõy cao hỏi qu - Gi i din cỏc nhú nờu ý kin Th2: Khụng c trốo lờn ct in vỡ cú th b in git hoc ngó TH3: Khụng nờn tm ao khụng cú ngi ln i cựng TH4: Khi ngi trờn xe khỏch cn ngi yờn khụng c nụ nghch - HS nhn xột Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Giỏo viờn a gii phỏp ỳng cho tng tranh 4: Cng c: Nờu li cỏc tỡnh nguy him cỏc tranh 5:Dn dũ: Thc hin theo li khuyờn hot ng -Th ngy thỏng nm 201 K nng sng K NNG PHềNG TRNH TAI NN , THNG TCH ( TIT 2) I MC TIấU - Hc sinh nhn bit cỏc hnh vi nguy him cú th xy gõy tai nn thng tớch cho mỡnh v nhng ngi xung quanh - Bit t chi v khuyờn cỏc bn khụng tham gia cỏc hnh vi gõy tai nn thng tớch - Hc sinh rốn k nng giao tip thụng qua cỏc hot ng II PHNG TIN DY V HC - Bi thc hnh k nng sng III HOT NG DY V HC 1: n nh t chc.2: Kim tra bi c.- Kim tra sỏch ca hc sinh 3: Bi mi HOT NG CA THY a: Gii thiu bi HOT NG CA TRề b; Dy bi mi Hot ng 1: Quan sỏt tranh v tr li - Quan sỏt tranh cõu hi - GV treo tranh ,yờu cu HS quan sỏt - T chc cho HS tho lun nhúm - Tho lun nhúm gii thớch vỡ khụng nờn ựa nghch -Trỡnh by kt qu tho lun Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) nh cỏc bn tng tỡnh Tranh 1: Bt la nghch gn bỡnh ga, T H 1: Vỡ la s lm n , chỏy bỡnh ga, bỡnh xng xng Tranh 2: t la si rng Tranh 3: ỏ búng ng ph ụng -T H 2: Lm chỏy rng xe c qua li -T H 3: S b xe c õm vo Tranh 4: Chui vo ng ng chi - Gi hc sinh nhn xột - TH4:ng ln xung gõy nguy him - GV kt lun tranh Hot ng 2: X lớ tỡnh - Gv nờu yờu cu: Nu em chng kin vic lm ca cỏc bn tng tỡnh trờn em s khuyờn cỏc bn nh th no? - Tho lun nhúm ba - Yờu cu hc sinh tho lun nhúm ụi - Nờu ý kin - Gi i din cỏc nhú nờu ý kin TH1: Khụng nờn ngch la ,nht l ni gn bỡnh ba, xng Th2: Khụng nờn t la rng vỡ la cú th lm chỏy rng TH3: Khụng nờn chi ỏ búng di lũng ng vỡ cỏc bn d b tai nn TH4: Khụng nờn chui vo ng ng vỡ - HS nhn xột ng ln cỏc bn s gp nguy him - Giỏo viờn a gii phỏp ỳng cho tng tranh 4: Cng c: Nờu li cỏc tỡnh nguy him cỏc tranh 5:Dn dũ: Thc hin theo li khuyờn hot ng -Th ngy thỏng nm 201 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) K nng sng K NNG PHềNG TRNH TAI NN , THNG TICH ( TIT 3) I MC TIấU - Hc sinh nhn bit cỏc hnh vi nguy him cú th xy gõy tai nn thng tớch cho mỡnh v nhng ngi xung quanh - Bit t chi v khuyờn cỏc bn khụng tham gia cỏc hnh vi gõy tai nn thng tớch - Hc sinh rốn k nng giao tip thụng qua cỏc hot ng II PHNG TIN DY V HC - Bi thc hnh k nng sng III HOT NG DY V HC 1: n nh t chc.- Gii thiu mụn hc 2: Kim tra bi c.- Kim tra sỏch ca hc sinh 3: Bi mi HOT NG CA THY a: Gii thiu bi HOT NG CA TRề b; Dy bi mi Hot ng 1: Quan sỏt tranh v tr li - Quan sỏt tranh cõu hi - GV treo trnh ,yờu cu HS quan sỏt - T chc cho HS tho lun nhúm - Tho lun nhúm 3, nờu tờn cho tngTH nờu tờn cho tng tớnh v nờu -Trỡnh by kt qu tho lun iu nguy him cú th xy thng tng tỡnh ú - Hc sinh nờu tip cỏc iu nguy him GV ghi tờn TH tng TH TH 1: t phỏo n -TH1: t phỏo n gõy chỏy v n TH 2: Chi bn sỳng cao su vo -TH2: Bn vo lm thng mt , TH 3: ChI trờn ng ray mt TH 4: Trt trờn thnh cu thang -TH3: S b tu õm - Gi hc sinh nhn xột -TH4: B ngó au - GV kt lun tranh Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) Hot ng 2: X lớ tỡnh - Gv nờu yờu cu: Nu em chng kin - Tho lun nhúm ụi vic lm ca cỏc bn tng tỡnh - Nờu ý kin trờn em s khuyờn cỏc bn nh th TH1: Khụng nờn ,.vỡ phỏo n rt nguy no? him - Yờu cu hc sinh tho lun nhúm ụi Th2: Khụng nờn dựng sỳng.vỡ bn vo - Gi i din cỏc nhú nờu ý kin mt,mt s nguy him TH3: Khụng nờn ựa nghch trờn .vỡ s b tu õm - HS nhn xột TH4: Khụng nờn trt trờn thnh cu - Giỏo viờn a gii phỏp ỳng cho tng thang vỡ b ngó s rt nguy him tranh 4: Cng c: Nờu li cỏc iu nguy him cỏc tranh 5:Dn dũ: Thc hin theo li khuyờn hot ng -Th ngy thỏng nm 201 K nng sng K NNG PHềNG TRNH TAI NN , THNG TCH ( TIT 4) I MC TIấU - Hc sinh nhn bit cỏc hnh vi nguy him cú th xy gõy tai nn thng tớch cho mỡnh v nhng ngi xung quanh - Bit t chi v khuyờn cỏc bn khụng tham gia cỏc hnh vi gõy tai nn thng tớch - Hc sinh rốn k nng giao tip thụng qua cỏc hot ng II PHNG TIN DY V HC PHIU HC TP Khoanh vo ch cỏi trc nhng hnh ng, vic lm cú th gõy nguy him cho tr em a ) ỏnh khng b ) Nộm cỏt vo mt Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) c ) Mỳa hỏt th d ) Chi ui bt sõn trng e ) Bt chun bt bm b ao, b h g ) Li qua sui l ang v h ) Chi bt mt bt dờ i ) Chy ngang qua ng cao tc k ) Ngi trờn b ca khụng cỏ chn song bo v l ) Nhy t trờn cao xung t m ) Bc gh trốo cao n ) Th diu III HOT NG DY V HC 1: n nh t chc.- Gii thiu nụm hc 2: Kim tra bi c.- Kim tra sỏch ca hc sinh 3: Bi mi HOT NG CA THY a: Giới thiệu b; Dạy Hoạt động 1: - GV treo bảng phụ ,yêu cầu HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để khoanh nào? - Goi nhóm trình bày - Gọi đại diện nhó nêu ý kiến - Gv nhận xét chốt ý cần khoanh - Yêu cầu học sinh nêu lại hành động - Gọi học sinh nêu điều nguy hiểm xảy hành động - GV nhận xét kết luận 4: Củng cố: Nêu lại hành động nguy hiểm phiếu 5:Dặn dò: Không tham gia vào hành động khoanh phiếu HOT NG CA TRề - Thảo luận nhóm -Trình bày kết thảo luận - Khoanh vào ý: a,b,d,e,g,h,i, k,l,m,n - HS nêu ý kiến Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K NNG PHềNG TRNH TAI NN , THNG TCH (TIT 5) I MC TIấU - Hc sinh nhn bit cỏc hnh vi nguy him cú th xy gõy tai nn thng tớch cho mỡnh v nhng ngi xung quanh - Bit t chi v khuyờn cỏc bn khụng tham gia cỏc hnh vi gõy tai nn thng tớch - Hc sinh rốn k nng giao tip thụng qua cỏc hot ng II PHNG TIN DY V HC - Bi thc hnh k nng sng III HOT NG DY V HC 1: n nh t chc.2: Kim tra bi c.- Kim tra sỏch ca hc sinh 3: Bi mi HOT NG CA THY a: Giới thiệu b; Dạy Hoạt động 1: Xử lí tình - Gọi HS nêu yêu cầu - Bài yêu cầu em làm gì? - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi - Gọi nhóm trình bày - Gv HS nhận xét - GV chốt cách ứng xử Các em nên từ chói tham gia khuyên bạn không tham gia nguy hiểm Hoạt động 2: Tự liên hệ - GV đa yêu cầu: Em có lần bị ngã bị đau, bị thơng tích nghịch dại cha? sau em cảm thấy nào? Hãy kể lại trờng hợp cho bạn nghe - GV giải thích từ nghich dại - Yêu cầu học sinh nhớ lại kể cho lớp nghe - GV nghe đa lời khuyên hữu ích HOT NG CA TRề - Hãy chọn cách ứng xử phù hợp bạn rủ em chơi trò nguy hiểm - Đại diện trình bày - HS kể trớc lớp Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) 4: Củng cố: Nêu lại tình nguy hiểm tranh 5:Dặn dò: Thực theo lời khuyên hoạt động Kĩ sống BI 2: K NNG NNG NGHE TCH CC ( TIT ) I Mc tiờu -Hc sinh nhn bit c nhng hnh vi bit nng nghe tớch cc - Hiu th no l nng nghe tớch cc - Nhn bit cỏc hu qu cú th xy nu khụng nng nghe tớch cc - Hc sinh cú thúi quen nng nghe tớch cc II: dựng dy v hc - bi thc hnh k nng sng III: Hot ng dy v hc 1: n nh t chc.2: Kim tra bi c.3: Bi mi HOT NG CA THY a: Gii thiu bi HOT NG CA TRề b; Dy bi mi Hot ng 1: X lớ tỡnh - Gi hc sinh c yờu cu ca bi - Hc sinh c yờu cu ca bi - Giỏo viờn phỏt phiu - Tho lun nhúm - T chc cho hc sinh tho lun theo nhúm núi cho nghe phỳt - i din trỡnh by - Gi i din tng nhúm trỡnh by TH 1: Gi ngh ca lp, cỏc bn lờn * V tay khen ngi cỏc bn hỏt v c th tht hay v nhit tỡnh Sau mi tit mc em s: TH 2: Bn sang chi v ang say sa k * Bo bn: Thụi nhộ t cũn phi i ún cho em nghe cun truyn hay Nhng ó em n gi phi i ún em Em s: Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) 1.n định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Hãy nêu ích lợi biết trình bày suy nghĩ , ý tởng Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Dạy mới: -Học sinh đọc yêu cầu Bài tập 3: Theo em ngời có kĩ tự tin khác với - Thảo luận nhóm ngời tự kiêu ngời tự ti điểm -Học sinh trình bày nào?Em tìm ghi lại biểu Tự tin Tự ti cụ thể vào bảng so sánh dới - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm - Quan sát, giúp đỡ nhóm -Gọi vài học sinh trình bày - Giáo viên nhận xét , tuyên dơng, - Giáo viên nhận xét kết luận chung 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích việc biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học Tự Kiêu -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K NNG T TIN (4) I MC TIấU Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vo bn thõn mỡnh Hiu t tin s mang li nhng ớch li gỡ: Hc sinh rốn k nng luụn t tin II DNG: - Phiu hc III.HOT NG DY HC : Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1.N NH T CHC: - KIM TRA S S KIM TRA BI C: - HY NấU CH LI CA BIT TRèNH BY SUY NGH , í TNG BI MI: A) GII THIU BI: B) DYBI MI: -HC SINH C TNH HUNG * BI TP 4: X L TNH - THO LUN NHM HUNG: EM S LM G TH - THNH BY KT QU HIN L NGI T TIN TRONG MI TNH HUNG SAU: - GV T CHC CHO HC SINH A : MC BN , KHNG QUAN TếM THO LUN NHM I B : TRU CHC BN TH1: LP EM C MT BAN MI C : CH NG LM QUEN VI BN CHUYN T TRNG KHC N GI RA CHI, EM THY BN A : XUNG PHONG LN TRNH BY NGI MT MNH TRONG LP, TRC EM S: B :CH CC BN LN TRNH BY TH2:TRONG GI HC , C GIO TRC RI MNH MI TRNH BY NGH CC BN HC SINHN SAU NI V D KIN CA MNH C: NU C GIO CH NH TH TRNH TRONG K NGH H TI NHNG BY , KHNG XUNG PHONG CHA BN NO XUNG PHONG D: KHNG TRNH BY , K C KHI EM S: C CH NH A: VUI V , CH NG TR CHUYN VI KHCH , DN KHCH I THM TH3: HM NAY TRNG EM C TRNG MT ON KHCH NTHM, B : LNG I CH KHC Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) GI RA CHI CC V KHCH C : XU H NGNG NGNG, KHNG CNG RA SếN GP G HC SINH TR LI , EM S: A: NGH BN NHM TRNG LN TH4: NHM EM C C GIO TRNH BY PHếN CNG S TM , TM HIU B: XUNG PHONG THAY MT NHM V MT DANH LAM THNG LN TRNH BY CNH CA A PHNG.CNG C :T CHI KHI CC BN C LN VIC ể HON THNH NHNH TRNH BY KHI C GIO YU CU NHM D : NU C GIA GI TH LN , CN TRNH BY KT QU TRC LP KHNG TH THI TH BN NO CNG NGN NGI, EM S: - NHN XT , KT LUN 4.CNG C: HY NấU LI LI CH CA VIC BIT TRèNH BY SUY NGH , í TNG 5.Dn dũ: Nhn xột tit h -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K NNG T TIN (5) I MC TIấU Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vo bn thõn mỡnh Hiu t tin s mang li nhng ớch li gỡ: Hc sinh rốn k nng luụn t tin II DNG: - Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.N NH T CHC: - KIM TRA S S HOT NG CA TRề Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) KIM TRA BI C: - HY NấU CH LI CA BIT TRèNH BY SUY NGH , í TNG BI MI: A) GII THIU BI: B) DYBI MI: * BI TP 5: EM HểY TH HIN -HC SINH C TNH HUNG S T TIN TRONG CC TRNG - THO LUN NHM HP SAU: - HC SINH TH HIN TRC LP 1: XUNG PHONG LM NHM TRNG, IU HNH CC BN TRONG NHMTHC HIN NHIM V HC TP 2: THAY MT NHM TRNH BY KT QU LM VIC CA NHM TRC LP 3: XUNG PHONG PHT BIU í KIN XếY DNG BI 4: XUNG PHONG LN K CHUYN, HT, C THTRC C LP 5: GII THIU V MNH TRC LP 6: CH NG LM QUEN VI BN MI 7: NGH B M CHO EM M NHN MT VIC TRONG NH - GV T CHC CHO HC SINH THO LUN NHM I - NHN XT , KT LUN 4.CNG C: Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) HY NấU LI LI CH CA VIC BIT TRèNH BY SUY NGH , í TNG -Th ngy thỏng nm 201 K nng sng ễN TP I MC TIấU Hc sinh hiu c nhng iu cn thit trỡnh by suy ngh, ý tng Hiu c li ớch ca vic bit trỡnh by suy ngh, ý tng Bit trỡnh by suy ngh, ý tng ca mỡnh mt s tỡnh c th Rốn k nng giao tip II DNG: - Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1.n định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Hãy nêu ích lợi việc lắng nghe tích cực Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Dạybài mới: Bài tập 2: Theo em biết trình bày suy -Học sinh đọc yêu cầu nghĩ, ý tởng có lợi nh ?(Hãy đánh dấu X vào ô trớc ý kiến em tán - Thảo luận nhóm thành.) Phiếu học tập - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo Làm cho ngời khác hiểu suy luận theo nhóm nghĩ , tình cảm - Giáo viên phát phiếu cho nhóm Tránh gây hiểu lầm đáng tiếc - Quan sát , giúp đỡ nhóm sảy Thể ngời tự tin Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Gọi nhóm lên trình bày - Nhóm khác nhận xét - Ngoài lợi ích việc biết trình bày suy nghĩ ý tởng có lợi ích khác ? - Giáo viên nhận xét kết luận chung 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích việc biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học - Học sinh nhận biết đợc biểu việc biết cảm thông , chia sẻ - Biết đợc lợi ích việc cảm thông chia sẻ với ngời khác đợc ngời khác cảm thông, chia sẻ - Hiểu đợc phải cảm thông chia sẻ - HS có ý thức cảm thông chia sẻ với với ngời II Đồ dùng dạy học -Phiếu học tập III Hoạt động dạy học HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: Học sinh nêu lại tranh BT - Giỏo viờn nhn xột, cho im hc sinh Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Học sinh thảo luận nhóm - Trình bày ý kiến * Đến thăm Nam động viên bạn Em s lm gỡ mi tỡnh di õy ? Vỡ ? *Bn cựng t Nam b m phi ngh hc *Về thăm chăm sóc bà Hoặc gọi điện my ngy nay, Nu em l Nam em s *Hỏi xem bố có cần giúp không *B ngoi ca Tỳ quờ m mt ,nu em l Tỳ em s *My hụm b H rt bn, phi mang c vic c quan v nh lm, nu *Lấy nớc mời mẹ quạt mát cho mẹ Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) * Nói với bạn lớp không trêu em l H bạn thờng xuyên chơi với bạn *M lờ i lm ng v , tri núng bc , m hụi t lng ỏo m, nu em l Lờ em s *Sang thăm làm giúp bà số việc cần thiết *Bn Võn núi ging a phng b cỏc bn trờu chc , nu em l cỏc bn lp, em s *B c cnh nh San sng mt mỡnh - HS thảo luận nhóm -Đại diện học sinh trình bày my hụm b b au chõn phi nm mt ch , nu em l San em s - Nhận xét kết luận b Hoạt động 2: Hớng dẫn làm tập3 Em đợc bạn bè mọ ngời gia đình quan tâm chia sé cha? Quan tâm , chia sé nh nào?Lúc em cảm thấy nào? - Yêu cầu học sinh kể cho bạn bàn nghe -Gọi đại diện HS trình bày - Nhận xét 4.Củng cố: Vì phải quan tâm chia sẻ với ngời xung quanh 5.Dặn dò : Thực hành quan tâm chia sẻ với ngời -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K NNG CM THễNG, CHIA S (BT 4,5) I.MC TIấU: - Hc sinh nhn bit c nhng biu hin ca vic bit cm thụng , chia s - Bit c li ớch ca vic cm thụng chia s vi ngi khỏc v c ngi khỏc cm thụng, chia s - Hiu c ti phi cm thụng chia s - HS cú ý thc cm thụng chia s vi vi mi ngi II DNG: Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) -Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: Học sinh nêu lại ý kin BT - Giỏo viờn nhn xột, cho im hc sinh Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Học sinh thảo luận nhóm - Trình bày ý kiến Em thc hnh k nng chia s cm thụng cỏc trng hp di õy ? *Chỳc mng bn bn cú chuyn vui * Hi thm bn bn m mt * ng viờn , an i bn gia ỡnh bn gp chuyn khụng vui *ng viờn ging bi cho bn bn b im kộm *Quyờn gúp ng h cỏc bn cú hon -Hc sinh nờu trc lp cnh khú khn *Hi han quan tõm, chm súc ụng b, cha m, anh ch gia ỡnh * Ghi li nhng biu hinca mi ngi nhn c s cm thụng chia s ca - HS thảo luận nhóm -Đại diện học sinh trình bày em - Nim vui s c nhõn lờn,ni bun s - Nhn xột v kt lun vi i nu c cm thụng ,chia s b Hot ng 2: Hng dn lm bi - Mt ming bng mt gúi tp5 no Em hóy tỡm cỏc t phự hp v in vo Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) ch trng cõu sau õy -Gọi đại diện HS trình bày - Nhận xét 4.Củng cố: Vì phải quan tâm chia sẻ với ngời xung quanh 5.Dặn dò : Thực hành quan tâm chia sẻ với ngời -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 1,2) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c trỏch nhim ca mỡnh trng ,lp v gia ỡnh - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng m nhn trỏch nhim II DNG: -Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: Hc sinh nờu li ý kin ca BT - Giỏo viờn nhn xột, cho im hc sinh Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Hc sinh tho lun nhúm Em hóy vit tờnnhng nhim v ca - Trỡnh by ý kin lp , ca trng , ca gia ỡnh m cỏc Tranh 1: cỏc bn cựng lm bỏo bn mi tranh ang thc hin tng Yờu cu hc sinh tho lun nhúm Tranh 2: cỏc bn ang v sinh lp hc Tranh 3: Bn lp trng anh dn cỏc bn vo hng Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) Tranh 4: Bn liờn i trng ang cho cỏc bn lm l cho c Tranh 5: Hai anh em ang giỳp m nu cm v ti hoa Tranh 6: Bn lp trng ang trỡnh by k hoach ca t Tranh 7: Cỏc bn ang lm c hoa - Gi tng nhúm trỡnh by Tranh 8: Ch ang tay cho em - Nhn xột v kt lun b Hot ng 2: Hng dn lm bi tp2 Giỏo viờn phỏt phiu ghi sn cỏc tỡnh ca bi - HS tho lun nhúm Yờu cu hc sinh tho lun nhúm -i din hc sinh trỡnh by TH1: Tỡm hiu ia im ú sỏch bỏo v nhng ngi xung quanh TH2: Phõn cụng vic c th cho cỏc bn -Gi i din HS trỡnh by TH3: S c gng ht sc ca mỡnh hoc - Nhn xột nh cụ tỡm bn khỏc 4.Cng c: Khi dm nhn trỏch nhim v hon thnh c trỏch nhim ú em cm thy nh th no? 5.Dn dũ : Thc hnh m nhn trỏch nhim -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 3,4) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c trỏch nhim ca mỡnh trng ,lp v gia ỡnh - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng m nhn trỏch nhim Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) II DNG: -Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: Hc sinh nờu li ý kin ca BT - Giỏo viờn nhn xột, cho im hc sinh Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Em hóy ỏnh du nhõn vo ụ trng Hc sinh tho lun nhúm trc nhng biu hin ca ngi cú + Xung phong nhn nhng vic phự hp trỏch nhim cụng vic vi bn thõn - Giỏo viờn phỏt phiu yờ u cõự hc sinh + c gng lm tt vic ó nhn tho lun nhúm + c phõn cụng vic gỡ thỡ lm , - Gi i din trỡnh by khụng thỡ thụi + Vic gỡ cng xung phong nhng khụng lm hoc lm khụng tt - Nhn xột v kt lun + T chi khụng lm bt c mt vic gỡ b Hot ng 2: Hng dn lm bi tp4 T liờn h - Giỏo viờn a tỡnh yờu cu - HS suy ngh hc sinh vo vai -i din hc sinh trỡnh by -Gi i din HS trỡnh by - Nhn xột 4.Cng c: Khi dm nhn trỏch nhim v hon thnh c trỏch nhim ú em cm thy nh th no? 5.Dn dũ : Thc hnh m nhn trỏch Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) nhim -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 5,6) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c trỏch nhim ca mỡnh trng ,lp v gia ỡnh - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng m nhn trỏch nhim II DNG: -Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: Hc sinh nờu li ý kin ca BT - Giỏo viờn nhn xột, cho im hc sinh Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Hc sinh tho lun nhúm a ) hóy khoanh trũn vo ch cỏi trc - Trỡnh by ý kin nhng vic lp , trng phự hp 1: Lp trng 2: Lp phú vi kh nng ca em v em mun c 3: Qun ca 4: T trng m nhn 5: T phú 6: Ph trỏch bỏo Yờu cu hc sinh tho lun nhúm 7: Ph trỏch th vin lp hc 8: Trc nht lp 9: Chm súc hoa v cõy xanh 10: Trang trớ lp hc 11: Liờn i trng 13: Chi i trng 14:Chi i phú 15: iu khincho c u tun Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) 16:Dn trng trỡnh ngh, giao lu 17: i nghi thc ca trng 18: i ngh ca trng - Gi tng nhúm trỡnh by 19:Hng dn cỏc bn chi trũ chi - Nhn xột v kt lun 20: Lm giỏm kho, trng ti cỏc cuc b)Em d kin s lm nh th no thi hon thnh tụt nhim v phự hp ú ? Hóy lp k hoch thc hin nhim v - Hc sinh lm phiu theo mu sau : -Trỡnh by kt qu - Giỏo viờn phỏt mu - Thu phiu b Hot ng 2: Hng dn lm bi Em hóy ngh vi thy cụ giỏo v cỏc bn lp cho em m nhn cỏc - Hc sinh t suy ngh v trỡnh by cụng vic phự hp vi emv trỡnh by ý tng, k hoch ca em thc hin tt cụng vic ny -Gi i din HS trỡnh by - Nhn xột 4.Cng c: Khi dm nhn trỏch nhim v hon thnh c trỏch nhim ú em cm thy nh th no? 5.Dn dũ : Thc hnh m nhn trỏch nhim -Th ngy thỏng nm 201 K nng sng ễn ch 5+6 I.MC TIấU: - Hc sinh thc hnh cm thụng chia s Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng cm thụng chia s, m nhn trỏch nhim II DNG: -Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: - Khi em bit cm thụng chia s em cm thy nh th no ? Hc sinh tr li Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Em s lm gỡ mi tỡnh di - Hc sinh tho lun nhúm õy ? - i din trỡnh by -Bn cựng i hc vi em b ngó -ễng ca bn em va mt -B m em ang rt bn vic c quan -Trng em ún on khuyt tt v biu din ngh * Gi hc sinh nờu ý kin -Nhn xột tuyờn dng b) Hot ng : Bi : Trong cỏc tỡnh sau em s lm gỡ ? - Hc sinh t suy ngh - Em c cụ giỏo phõn cụng hng - i din trỡnh by dn cỏc bn trng hoa trng - Em c cỏc bn c lm nhúm trng hng dn nhúm v tranh v bo v mụi trng Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Em c cụ giỏo c i thi ngh nhng em khụng cú kh nng v hỏt 4.Cng c: Khi dm nhn trỏch nhim v hon thnh c trỏch nhim ú em cm thy nh th no? 5.Dn dũ : Thc hnh m nhn trỏch nhim [...]... đọc yêu cầu Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 2 (FULL) b) Dybi mi: Bi tp 2: Theo em bit trỡnh by suy - Thảo luận nhóm 2 Phiếu học tập Làm cho ngời khác hiểu đúng suy (Hóy ỏnh du X vo ụ trớc ý kiến em nghĩ , tình cảm của mình tán thành.) Tránh gây hiểu lầm đáng tiếc có thể - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo sảy ra luận theo nhóm 2 Thể hiện mình là ngời tự tin - Giáo viên phát phiếu cho từng nhóm - Quan... bạn xấu hổ không dám lên hát Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 2 (FULL) - Giáo viên nhận xét , tuyên dơng, khích lệ học sinh - Giáo viên nhận xét và kết luận chung 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K NNG T TIN (2) I MC TIấU Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vo bn... thiệu bài: b) Dạybài mới: Bài tập 2: Theo em biết trình bày suy -Học sinh đọc yêu cầu nghĩ, ý tởng sẽ có lợi nh thế nào ?(Hãy đánh dấu X vào ô trớc ý kiến em tán - Thảo luận nhóm 2 thành.) Phiếu học tập - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo Làm cho ngời khác hiểu đúng suy luận theo nhóm 2 nghĩ , tình cảm của mình - Giáo viên phát phiếu cho từng nhóm Tránh gây hiểu lầm đáng tiếc có thể - Quan sát , giúp... lp 2 (FULL) 1.n định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu ích lợi của việc lắng nghe tích cực 3 Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Dạy bài mới: -Học sinh đọc yêu cầu Bài tập 3: Tự liên hệ - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 2 - TH1: Em đã thực hiện đợc những yêu - Thảo luận nhóm 2 cầu khi trình bày suy nghĩ , ý tởng cha? -Học sinh trình bày thực hiện ử mức độ nào? - TH2:... 9 Viết th bày tỏ tình cảm của em với các chiến sĩ Trờng Sa nhân dịp tết - Giáo viên nhận xét và kết luận chung Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 2 (FULL) 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc Nguyên án biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K NNG T TIN (1) I MC TIấU Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vo bn... -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 3,4) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c trỏch nhim ca mỡnh khi trng ,lp v khi gia ỡnh - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng m nhn trỏch nhim Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 2 (FULL) II DNG: -Phiu hc tp III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2. Kim tra bi c: Hc sinh nờu li ý kin ca BT 2 - Giỏo viờn... -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K NNG T TIN (5) I MC TIấU Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vo bn thõn mỡnh Hiu t tin s mang li nhng ớch li gỡ: Hc sinh rốn k nng luụn t tin II DNG: - Phiu hc tp III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.N NH T CHC: - KIM TRA S S HOT NG CA TRề Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 2 (FULL) 2 KIM TRA BI C: - HY NấU CH LI CA BIT TRèNH BY... k nng sng lp 2 (FULL) q) Nhng nhn giỳp mi ngi III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1.n định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu ích lợi của biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 3 Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Dạy bài mới: -Học sinh đọc yêu cầu của bài tập 2 Bài tập 2 - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo -Học sinh đọc yêu cầu - Thảo luận nhóm 2 luận theo nhóm 2 -Học sinh trình... -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 1 ,2) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c trỏch nhim ca mỡnh khi trng ,lp v khi gia ỡnh - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng m nhn trỏch nhim II DNG: -Phiu hc tp III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2. Kim tra bi c: Hc sinh nờu li ý kin ca BT 2 - Giỏo viờn nhn xột, cho im... bảng so sánh dới đây - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 4 - Quan sát, giúp đỡ từng nhóm -Gọi vài học sinh trình bày - Giáo viên nhận xét , tuyên dơng, - Giáo viên nhận xét và kết luận chung 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học Tự Kiêu -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K NNG T TIN (4) ... - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng, khích lệ học sinh *Thảo luận nhóm Và trình bày Bài tập : Thực hành - Em thực hành diễn đạt suy nghĩ 1: Chúc thọ ông bà tình cảm tình 2: Chúc mừng ngày nhà giáo. .. với ngời xung quanh 5.Dặn dò : Thực hành quan tâm chia sẻ với ngời -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 1 ,2) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c... sng lp (FULL) 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích việc Nguyên án biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ sống K NNG

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan