0

Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL)

34 6,781 26

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) Th ngy thỏng nm 201 K nng sng BI 2: K NNG LNG NGHE TCH CC ( TIT 1) I Mc tiờu -Hc sinh nhn bit c nhng hnh vi bit nng nghe tớch cc - Nhn bit cỏc hu qu cú th xy nu khụng nng nghe tớch cc - Hc sinh cú thúi quen lng nghe tớch cc II: dựng dy v hc - Bi thc hnh k nng sng III: Hot ng dy v hc 1: n nh t chc 2: Kim tra bi c 3: Bi mi Hot ng ca thy a: Gii thiu bi Hot ng ca trũ b; Dy bi mi Hot ng 1: Quan sỏt tranh - Giỏo viờn treo tranh - Hc sinh quan sỏt tranh - Gi hc sinh c yờu cu ca bi - Tho lun nhúm - t chc cho hc sinh tho lun theo nhúm bn núi cho nghe - i din trỡnh by phỳt Tranh 1: Cỏc bn u bit nng nghe tớch - Gi i din tng nhúm trỡnh by cc , vỡ cỏc bn u ang chỳ ý nghe bn - Nhúm khỏc nhn xột trng nhúm trỡnh by Tranh 2: Cỏc bn ngi phớa trờn ó bit nng nghe Cũn cỏc bn ngi bn di cha bit vỡ cũn tranh quyn truyn cha nghe bn lp trng núi Tranh 3: hai anh em cha nng nghe vỡ cũn tranh núi Tranh 4: c lp ó nng nghe cụ giỏo núi Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) , cũn bn nam cha nng nghe vỡ bn phi nh cụ gii thớch rừ hn - Giỏo viờn nhn xột v ch tranh nờu li Hot ng 2: Hot ng c lp - Nh th no c gi l bit nng nghe ? - Giỏo viờn nhn xột tng ý kin ca hc sinh v a kt lun 4: cng c: Th no l nng nghe tớch cc? 5: Dn dũ: Thc hnh nng nghe tớch cc -Th ngy thỏng nm 201 K nng sng K NNG PHềNG TRNH TAI NN , THNG TCH I MC TIấU - Hc sinh nhn bit cỏc hnh vi nguy him cú th xy gõy tai nn thng tớch cho mỡnh v nhng ngi xung quanh - Bit t chi v khuyờn cỏc bn khụng tham gia cỏc hnh vi gõy tai nn thng tớch - Hc sinh rốn k nng giao tip thụng qua cỏc hot ng II PHNG TIN DY V HC - Bi thc hnh k nng sng III HOT NG DY V HC 1: n nh t chc.- Gii thiu mụn hc 2: Kim tra bi c.- Kim tra sỏch ca hc sinh 3: Bi mi HOT NG CA THY a: Gii thiu bi HOT NG CA TRề Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) b; Dy bi mi Hot ng 1: Quan sỏt tranh v tr li - Quan sỏt tranh cõu hi - GV treo tranh ,yờu cu HS quan sỏt - T chc cho HS tho lun nhúm nờu - Tho lun nhúm iu nguy him cú th xy tng -Trỡnh by kt qu tho lun tranh T1: Ngó t trờn cõy xung Tranh 1: Trốo cõy cao hỏi qu ( bt t chim) - T2: B in git (ngó t trờn ct in Tranh 2: Trốo lờn ct in ly diu b xung) mc trờn dõy in Tranh 3: Va tm va ựa nghch h -T3: B cht ui nc ln Tranh 4: Ngi trờn xe khỏch thũ u, - T4:Gõy tai nn giao thụng cho bn thõn thũ tay ngoi v ngi i ng - Gi hc sinh nhn xột - GV kt lun tranh Hot ng 2: X lớ tỡnh - Gv nờu yờu cu: Nu em chng kin vic lm ca cỏc bn tng tỡnh trờn em s khuyờn cỏc bn nh th - Tho lun nhúm ụi no? - Nờu ý kin - Yờu cu hc sinh tho lun nhúm ụi TH1: Khụng nờn trốo cõy cao hỏi qu - Gi i din cỏc nhú nờu ý kin Th2: Khụng c trốo lờn ct in vỡ cú th b in git hoc ngó TH3: Khụng nờn tm ao khụng cú ngi ln i cựng TH4: Khi ngi trờn xe khỏch cn ngi yờn khụng c nụ nghch - HS nhn xột Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Giỏo viờn a gii phỏp ỳng cho tng tranh 4: Cng c: Nờu li cỏc tỡnh nguy him cỏc tranh 5:Dn dũ: Thc hin theo li khuyờn hot ng -Th ngy thỏng nm 201 K nng sng K NNG PHềNG TRNH TAI NN , THNG TCH ( TIT 2) I MC TIấU - Hc sinh nhn bit cỏc hnh vi nguy him cú th xy gõy tai nn thng tớch cho mỡnh v nhng ngi xung quanh - Bit t chi v khuyờn cỏc bn khụng tham gia cỏc hnh vi gõy tai nn thng tớch - Hc sinh rốn k nng giao tip thụng qua cỏc hot ng II PHNG TIN DY V HC - Bi thc hnh k nng sng III HOT NG DY V HC 1: n nh t chc.2: Kim tra bi c.- Kim tra sỏch ca hc sinh 3: Bi mi HOT NG CA THY a: Gii thiu bi HOT NG CA TRề b; Dy bi mi Hot ng 1: Quan sỏt tranh v tr li - Quan sỏt tranh cõu hi - GV treo tranh ,yờu cu HS quan sỏt - T chc cho HS tho lun nhúm - Tho lun nhúm gii thớch vỡ khụng nờn ựa nghch -Trỡnh by kt qu tho lun Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) nh cỏc bn tng tỡnh Tranh 1: Bt la nghch gn bỡnh ga, T H 1: Vỡ la s lm n , chỏy bỡnh ga, bỡnh xng xng Tranh 2: t la si rng Tranh 3: ỏ búng ng ph ụng -T H 2: Lm chỏy rng xe c qua li -T H 3: S b xe c õm vo Tranh 4: Chui vo ng ng chi - Gi hc sinh nhn xột - TH4:ng ln xung gõy nguy him - GV kt lun tranh Hot ng 2: X lớ tỡnh - Gv nờu yờu cu: Nu em chng kin vic lm ca cỏc bn tng tỡnh trờn em s khuyờn cỏc bn nh th no? - Tho lun nhúm ba - Yờu cu hc sinh tho lun nhúm ụi - Nờu ý kin - Gi i din cỏc nhú nờu ý kin TH1: Khụng nờn ngch la ,nht l ni gn bỡnh ba, xng Th2: Khụng nờn t la rng vỡ la cú th lm chỏy rng TH3: Khụng nờn chi ỏ búng di lũng ng vỡ cỏc bn d b tai nn TH4: Khụng nờn chui vo ng ng vỡ - HS nhn xột ng ln cỏc bn s gp nguy him - Giỏo viờn a gii phỏp ỳng cho tng tranh 4: Cng c: Nờu li cỏc tỡnh nguy him cỏc tranh 5:Dn dũ: Thc hin theo li khuyờn hot ng -Th ngy thỏng nm 201 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) K nng sng K NNG PHềNG TRNH TAI NN , THNG TICH ( TIT 3) I MC TIấU - Hc sinh nhn bit cỏc hnh vi nguy him cú th xy gõy tai nn thng tớch cho mỡnh v nhng ngi xung quanh - Bit t chi v khuyờn cỏc bn khụng tham gia cỏc hnh vi gõy tai nn thng tớch - Hc sinh rốn k nng giao tip thụng qua cỏc hot ng II PHNG TIN DY V HC - Bi thc hnh k nng sng III HOT NG DY V HC 1: n nh t chc.- Gii thiu mụn hc 2: Kim tra bi c.- Kim tra sỏch ca hc sinh 3: Bi mi HOT NG CA THY a: Gii thiu bi HOT NG CA TRề b; Dy bi mi Hot ng 1: Quan sỏt tranh v tr li - Quan sỏt tranh cõu hi - GV treo trnh ,yờu cu HS quan sỏt - T chc cho HS tho lun nhúm - Tho lun nhúm 3, nờu tờn cho tngTH nờu tờn cho tng tớnh v nờu -Trỡnh by kt qu tho lun iu nguy him cú th xy thng tng tỡnh ú - Hc sinh nờu tip cỏc iu nguy him GV ghi tờn TH tng TH TH 1: t phỏo n -TH1: t phỏo n gõy chỏy v n TH 2: Chi bn sỳng cao su vo -TH2: Bn vo lm thng mt , TH 3: ChI trờn ng ray mt TH 4: Trt trờn thnh cu thang -TH3: S b tu õm - Gi hc sinh nhn xột -TH4: B ngó au - GV kt lun tranh Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) Hot ng 2: X lớ tỡnh - Gv nờu yờu cu: Nu em chng kin - Tho lun nhúm ụi vic lm ca cỏc bn tng tỡnh - Nờu ý kin trờn em s khuyờn cỏc bn nh th TH1: Khụng nờn ,.vỡ phỏo n rt nguy no? him - Yờu cu hc sinh tho lun nhúm ụi Th2: Khụng nờn dựng sỳng.vỡ bn vo - Gi i din cỏc nhú nờu ý kin mt,mt s nguy him TH3: Khụng nờn ựa nghch trờn .vỡ s b tu õm - HS nhn xột TH4: Khụng nờn trt trờn thnh cu - Giỏo viờn a gii phỏp ỳng cho tng thang vỡ b ngó s rt nguy him tranh 4: Cng c: Nờu li cỏc iu nguy him cỏc tranh 5:Dn dũ: Thc hin theo li khuyờn hot ng -Th ngy thỏng nm 201 K nng sng K NNG PHềNG TRNH TAI NN , THNG TCH ( TIT 4) I MC TIấU - Hc sinh nhn bit cỏc hnh vi nguy him cú th xy gõy tai nn thng tớch cho mỡnh v nhng ngi xung quanh - Bit t chi v khuyờn cỏc bn khụng tham gia cỏc hnh vi gõy tai nn thng tớch - Hc sinh rốn k nng giao tip thụng qua cỏc hot ng II PHNG TIN DY V HC PHIU HC TP Khoanh vo ch cỏi trc nhng hnh ng, vic lm cú th gõy nguy him cho tr em a ) ỏnh khng b ) Nộm cỏt vo mt Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) c ) Mỳa hỏt th d ) Chi ui bt sõn trng e ) Bt chun bt bm b ao, b h g ) Li qua sui l ang v h ) Chi bt mt bt dờ i ) Chy ngang qua ng cao tc k ) Ngi trờn b ca khụng cỏ chn song bo v l ) Nhy t trờn cao xung t m ) Bc gh trốo cao n ) Th diu III HOT NG DY V HC 1: n nh t chc.- Gii thiu nụm hc 2: Kim tra bi c.- Kim tra sỏch ca hc sinh 3: Bi mi HOT NG CA THY a: Giới thiệu b; Dạy Hoạt động 1: - GV treo bảng phụ ,yêu cầu HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để khoanh nào? - Goi nhóm trình bày - Gọi đại diện nhó nêu ý kiến - Gv nhận xét chốt ý cần khoanh - Yêu cầu học sinh nêu lại hành động - Gọi học sinh nêu điều nguy hiểm xảy hành động - GV nhận xét kết luận 4: Củng cố: Nêu lại hành động nguy hiểm phiếu 5:Dặn dò: Không tham gia vào hành động khoanh phiếu HOT NG CA TRề - Thảo luận nhóm -Trình bày kết thảo luận - Khoanh vào ý: a,b,d,e,g,h,i, k,l,m,n - HS nêu ý kiến Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K NNG PHềNG TRNH TAI NN , THNG TCH (TIT 5) I MC TIấU - Hc sinh nhn bit cỏc hnh vi nguy him cú th xy gõy tai nn thng tớch cho mỡnh v nhng ngi xung quanh - Bit t chi v khuyờn cỏc bn khụng tham gia cỏc hnh vi gõy tai nn thng tớch - Hc sinh rốn k nng giao tip thụng qua cỏc hot ng II PHNG TIN DY V HC - Bi thc hnh k nng sng III HOT NG DY V HC 1: n nh t chc.2: Kim tra bi c.- Kim tra sỏch ca hc sinh 3: Bi mi HOT NG CA THY a: Giới thiệu b; Dạy Hoạt động 1: Xử lí tình - Gọi HS nêu yêu cầu - Bài yêu cầu em làm gì? - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi - Gọi nhóm trình bày - Gv HS nhận xét - GV chốt cách ứng xử Các em nên từ chói tham gia khuyên bạn không tham gia nguy hiểm Hoạt động 2: Tự liên hệ - GV đa yêu cầu: Em có lần bị ngã bị đau, bị thơng tích nghịch dại cha? sau em cảm thấy nào? Hãy kể lại trờng hợp cho bạn nghe - GV giải thích từ nghich dại - Yêu cầu học sinh nhớ lại kể cho lớp nghe - GV nghe đa lời khuyên hữu ích HOT NG CA TRề - Hãy chọn cách ứng xử phù hợp bạn rủ em chơi trò nguy hiểm - Đại diện trình bày - HS kể trớc lớp Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) 4: Củng cố: Nêu lại tình nguy hiểm tranh 5:Dặn dò: Thực theo lời khuyên hoạt động Kĩ sống BI 2: K NNG NNG NGHE TCH CC ( TIT ) I Mc tiờu -Hc sinh nhn bit c nhng hnh vi bit nng nghe tớch cc - Hiu th no l nng nghe tớch cc - Nhn bit cỏc hu qu cú th xy nu khụng nng nghe tớch cc - Hc sinh cú thúi quen nng nghe tớch cc II: dựng dy v hc - bi thc hnh k nng sng III: Hot ng dy v hc 1: n nh t chc.2: Kim tra bi c.3: Bi mi HOT NG CA THY a: Gii thiu bi HOT NG CA TRề b; Dy bi mi Hot ng 1: X lớ tỡnh - Gi hc sinh c yờu cu ca bi - Hc sinh c yờu cu ca bi - Giỏo viờn phỏt phiu - Tho lun nhúm - T chc cho hc sinh tho lun theo nhúm núi cho nghe phỳt - i din trỡnh by - Gi i din tng nhúm trỡnh by TH 1: Gi ngh ca lp, cỏc bn lờn * V tay khen ngi cỏc bn hỏt v c th tht hay v nhit tỡnh Sau mi tit mc em s: TH 2: Bn sang chi v ang say sa k * Bo bn: Thụi nhộ t cũn phi i ún cho em nghe cun truyn hay Nhng ó em n gi phi i ún em Em s: Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) 1.n định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Hãy nêu ích lợi biết trình bày suy nghĩ , ý tởng Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Dạy mới: -Học sinh đọc yêu cầu Bài tập 3: Theo em ngời có kĩ tự tin khác với - Thảo luận nhóm ngời tự kiêu ngời tự ti điểm -Học sinh trình bày nào?Em tìm ghi lại biểu Tự tin Tự ti cụ thể vào bảng so sánh dới - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm - Quan sát, giúp đỡ nhóm -Gọi vài học sinh trình bày - Giáo viên nhận xét , tuyên dơng, - Giáo viên nhận xét kết luận chung 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích việc biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học Tự Kiêu -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K NNG T TIN (4) I MC TIấU Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vo bn thõn mỡnh Hiu t tin s mang li nhng ớch li gỡ: Hc sinh rốn k nng luụn t tin II DNG: - Phiu hc III.HOT NG DY HC : Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1.N NH T CHC: - KIM TRA S S KIM TRA BI C: - HY NấU CH LI CA BIT TRèNH BY SUY NGH , í TNG BI MI: A) GII THIU BI: B) DYBI MI: -HC SINH C TNH HUNG * BI TP 4: X L TNH - THO LUN NHM HUNG: EM S LM G TH - THNH BY KT QU HIN L NGI T TIN TRONG MI TNH HUNG SAU: - GV T CHC CHO HC SINH A : MC BN , KHNG QUAN TếM THO LUN NHM I B : TRU CHC BN TH1: LP EM C MT BAN MI C : CH NG LM QUEN VI BN CHUYN T TRNG KHC N GI RA CHI, EM THY BN A : XUNG PHONG LN TRNH BY NGI MT MNH TRONG LP, TRC EM S: B :CH CC BN LN TRNH BY TH2:TRONG GI HC , C GIO TRC RI MNH MI TRNH BY NGH CC BN HC SINHN SAU NI V D KIN CA MNH C: NU C GIO CH NH TH TRNH TRONG K NGH H TI NHNG BY , KHNG XUNG PHONG CHA BN NO XUNG PHONG D: KHNG TRNH BY , K C KHI EM S: C CH NH A: VUI V , CH NG TR CHUYN VI KHCH , DN KHCH I THM TH3: HM NAY TRNG EM C TRNG MT ON KHCH NTHM, B : LNG I CH KHC Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) GI RA CHI CC V KHCH C : XU H NGNG NGNG, KHNG CNG RA SếN GP G HC SINH TR LI , EM S: A: NGH BN NHM TRNG LN TH4: NHM EM C C GIO TRNH BY PHếN CNG S TM , TM HIU B: XUNG PHONG THAY MT NHM V MT DANH LAM THNG LN TRNH BY CNH CA A PHNG.CNG C :T CHI KHI CC BN C LN VIC ể HON THNH NHNH TRNH BY KHI C GIO YU CU NHM D : NU C GIA GI TH LN , CN TRNH BY KT QU TRC LP KHNG TH THI TH BN NO CNG NGN NGI, EM S: - NHN XT , KT LUN 4.CNG C: HY NấU LI LI CH CA VIC BIT TRèNH BY SUY NGH , í TNG 5.Dn dũ: Nhn xột tit h -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K NNG T TIN (5) I MC TIấU Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vo bn thõn mỡnh Hiu t tin s mang li nhng ớch li gỡ: Hc sinh rốn k nng luụn t tin II DNG: - Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.N NH T CHC: - KIM TRA S S HOT NG CA TRề Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) KIM TRA BI C: - HY NấU CH LI CA BIT TRèNH BY SUY NGH , í TNG BI MI: A) GII THIU BI: B) DYBI MI: * BI TP 5: EM HểY TH HIN -HC SINH C TNH HUNG S T TIN TRONG CC TRNG - THO LUN NHM HP SAU: - HC SINH TH HIN TRC LP 1: XUNG PHONG LM NHM TRNG, IU HNH CC BN TRONG NHMTHC HIN NHIM V HC TP 2: THAY MT NHM TRNH BY KT QU LM VIC CA NHM TRC LP 3: XUNG PHONG PHT BIU í KIN XếY DNG BI 4: XUNG PHONG LN K CHUYN, HT, C THTRC C LP 5: GII THIU V MNH TRC LP 6: CH NG LM QUEN VI BN MI 7: NGH B M CHO EM M NHN MT VIC TRONG NH - GV T CHC CHO HC SINH THO LUN NHM I - NHN XT , KT LUN 4.CNG C: Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) HY NấU LI LI CH CA VIC BIT TRèNH BY SUY NGH , í TNG -Th ngy thỏng nm 201 K nng sng ễN TP I MC TIấU Hc sinh hiu c nhng iu cn thit trỡnh by suy ngh, ý tng Hiu c li ớch ca vic bit trỡnh by suy ngh, ý tng Bit trỡnh by suy ngh, ý tng ca mỡnh mt s tỡnh c th Rốn k nng giao tip II DNG: - Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1.n định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Hãy nêu ích lợi việc lắng nghe tích cực Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Dạybài mới: Bài tập 2: Theo em biết trình bày suy -Học sinh đọc yêu cầu nghĩ, ý tởng có lợi nh ?(Hãy đánh dấu X vào ô trớc ý kiến em tán - Thảo luận nhóm thành.) Phiếu học tập - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo Làm cho ngời khác hiểu suy luận theo nhóm nghĩ , tình cảm - Giáo viên phát phiếu cho nhóm Tránh gây hiểu lầm đáng tiếc - Quan sát , giúp đỡ nhóm sảy Thể ngời tự tin Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Gọi nhóm lên trình bày - Nhóm khác nhận xét - Ngoài lợi ích việc biết trình bày suy nghĩ ý tởng có lợi ích khác ? - Giáo viên nhận xét kết luận chung 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích việc biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học - Học sinh nhận biết đợc biểu việc biết cảm thông , chia sẻ - Biết đợc lợi ích việc cảm thông chia sẻ với ngời khác đợc ngời khác cảm thông, chia sẻ - Hiểu đợc phải cảm thông chia sẻ - HS có ý thức cảm thông chia sẻ với với ngời II Đồ dùng dạy học -Phiếu học tập III Hoạt động dạy học HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: Học sinh nêu lại tranh BT - Giỏo viờn nhn xột, cho im hc sinh Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Học sinh thảo luận nhóm - Trình bày ý kiến * Đến thăm Nam động viên bạn Em s lm gỡ mi tỡnh di õy ? Vỡ ? *Bn cựng t Nam b m phi ngh hc *Về thăm chăm sóc bà Hoặc gọi điện my ngy nay, Nu em l Nam em s *Hỏi xem bố có cần giúp không *B ngoi ca Tỳ quờ m mt ,nu em l Tỳ em s *My hụm b H rt bn, phi mang c vic c quan v nh lm, nu *Lấy nớc mời mẹ quạt mát cho mẹ Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) * Nói với bạn lớp không trêu em l H bạn thờng xuyên chơi với bạn *M lờ i lm ng v , tri núng bc , m hụi t lng ỏo m, nu em l Lờ em s *Sang thăm làm giúp bà số việc cần thiết *Bn Võn núi ging a phng b cỏc bn trờu chc , nu em l cỏc bn lp, em s *B c cnh nh San sng mt mỡnh - HS thảo luận nhóm -Đại diện học sinh trình bày my hụm b b au chõn phi nm mt ch , nu em l San em s - Nhận xét kết luận b Hoạt động 2: Hớng dẫn làm tập3 Em đợc bạn bè mọ ngời gia đình quan tâm chia sé cha? Quan tâm , chia sé nh nào?Lúc em cảm thấy nào? - Yêu cầu học sinh kể cho bạn bàn nghe -Gọi đại diện HS trình bày - Nhận xét 4.Củng cố: Vì phải quan tâm chia sẻ với ngời xung quanh 5.Dặn dò : Thực hành quan tâm chia sẻ với ngời -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K NNG CM THễNG, CHIA S (BT 4,5) I.MC TIấU: - Hc sinh nhn bit c nhng biu hin ca vic bit cm thụng , chia s - Bit c li ớch ca vic cm thụng chia s vi ngi khỏc v c ngi khỏc cm thụng, chia s - Hiu c ti phi cm thụng chia s - HS cú ý thc cm thụng chia s vi vi mi ngi II DNG: Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) -Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: Học sinh nêu lại ý kin BT - Giỏo viờn nhn xột, cho im hc sinh Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Học sinh thảo luận nhóm - Trình bày ý kiến Em thc hnh k nng chia s cm thụng cỏc trng hp di õy ? *Chỳc mng bn bn cú chuyn vui * Hi thm bn bn m mt * ng viờn , an i bn gia ỡnh bn gp chuyn khụng vui *ng viờn ging bi cho bn bn b im kộm *Quyờn gúp ng h cỏc bn cú hon -Hc sinh nờu trc lp cnh khú khn *Hi han quan tõm, chm súc ụng b, cha m, anh ch gia ỡnh * Ghi li nhng biu hinca mi ngi nhn c s cm thụng chia s ca - HS thảo luận nhóm -Đại diện học sinh trình bày em - Nim vui s c nhõn lờn,ni bun s - Nhn xột v kt lun vi i nu c cm thụng ,chia s b Hot ng 2: Hng dn lm bi - Mt ming bng mt gúi tp5 no Em hóy tỡm cỏc t phự hp v in vo Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) ch trng cõu sau õy -Gọi đại diện HS trình bày - Nhận xét 4.Củng cố: Vì phải quan tâm chia sẻ với ngời xung quanh 5.Dặn dò : Thực hành quan tâm chia sẻ với ngời -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 1,2) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c trỏch nhim ca mỡnh trng ,lp v gia ỡnh - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng m nhn trỏch nhim II DNG: -Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: Hc sinh nờu li ý kin ca BT - Giỏo viờn nhn xột, cho im hc sinh Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Hc sinh tho lun nhúm Em hóy vit tờnnhng nhim v ca - Trỡnh by ý kin lp , ca trng , ca gia ỡnh m cỏc Tranh 1: cỏc bn cựng lm bỏo bn mi tranh ang thc hin tng Yờu cu hc sinh tho lun nhúm Tranh 2: cỏc bn ang v sinh lp hc Tranh 3: Bn lp trng anh dn cỏc bn vo hng Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) Tranh 4: Bn liờn i trng ang cho cỏc bn lm l cho c Tranh 5: Hai anh em ang giỳp m nu cm v ti hoa Tranh 6: Bn lp trng ang trỡnh by k hoach ca t Tranh 7: Cỏc bn ang lm c hoa - Gi tng nhúm trỡnh by Tranh 8: Ch ang tay cho em - Nhn xột v kt lun b Hot ng 2: Hng dn lm bi tp2 Giỏo viờn phỏt phiu ghi sn cỏc tỡnh ca bi - HS tho lun nhúm Yờu cu hc sinh tho lun nhúm -i din hc sinh trỡnh by TH1: Tỡm hiu ia im ú sỏch bỏo v nhng ngi xung quanh TH2: Phõn cụng vic c th cho cỏc bn -Gi i din HS trỡnh by TH3: S c gng ht sc ca mỡnh hoc - Nhn xột nh cụ tỡm bn khỏc 4.Cng c: Khi dm nhn trỏch nhim v hon thnh c trỏch nhim ú em cm thy nh th no? 5.Dn dũ : Thc hnh m nhn trỏch nhim -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 3,4) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c trỏch nhim ca mỡnh trng ,lp v gia ỡnh - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng m nhn trỏch nhim Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) II DNG: -Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: Hc sinh nờu li ý kin ca BT - Giỏo viờn nhn xột, cho im hc sinh Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Em hóy ỏnh du nhõn vo ụ trng Hc sinh tho lun nhúm trc nhng biu hin ca ngi cú + Xung phong nhn nhng vic phự hp trỏch nhim cụng vic vi bn thõn - Giỏo viờn phỏt phiu yờ u cõự hc sinh + c gng lm tt vic ó nhn tho lun nhúm + c phõn cụng vic gỡ thỡ lm , - Gi i din trỡnh by khụng thỡ thụi + Vic gỡ cng xung phong nhng khụng lm hoc lm khụng tt - Nhn xột v kt lun + T chi khụng lm bt c mt vic gỡ b Hot ng 2: Hng dn lm bi tp4 T liờn h - Giỏo viờn a tỡnh yờu cu - HS suy ngh hc sinh vo vai -i din hc sinh trỡnh by -Gi i din HS trỡnh by - Nhn xột 4.Cng c: Khi dm nhn trỏch nhim v hon thnh c trỏch nhim ú em cm thy nh th no? 5.Dn dũ : Thc hnh m nhn trỏch Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) nhim -Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 5,6) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c trỏch nhim ca mỡnh trng ,lp v gia ỡnh - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng m nhn trỏch nhim II DNG: -Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: Hc sinh nờu li ý kin ca BT - Giỏo viờn nhn xột, cho im hc sinh Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Hc sinh tho lun nhúm a ) hóy khoanh trũn vo ch cỏi trc - Trỡnh by ý kin nhng vic lp , trng phự hp 1: Lp trng 2: Lp phú vi kh nng ca em v em mun c 3: Qun ca 4: T trng m nhn 5: T phú 6: Ph trỏch bỏo Yờu cu hc sinh tho lun nhúm 7: Ph trỏch th vin lp hc 8: Trc nht lp 9: Chm súc hoa v cõy xanh 10: Trang trớ lp hc 11: Liờn i trng 13: Chi i trng 14:Chi i phú 15: iu khincho c u tun Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) 16:Dn trng trỡnh ngh, giao lu 17: i nghi thc ca trng 18: i ngh ca trng - Gi tng nhúm trỡnh by 19:Hng dn cỏc bn chi trũ chi - Nhn xột v kt lun 20: Lm giỏm kho, trng ti cỏc cuc b)Em d kin s lm nh th no thi hon thnh tụt nhim v phự hp ú ? Hóy lp k hoch thc hin nhim v - Hc sinh lm phiu theo mu sau : -Trỡnh by kt qu - Giỏo viờn phỏt mu - Thu phiu b Hot ng 2: Hng dn lm bi Em hóy ngh vi thy cụ giỏo v cỏc bn lp cho em m nhn cỏc - Hc sinh t suy ngh v trỡnh by cụng vic phự hp vi emv trỡnh by ý tng, k hoch ca em thc hin tt cụng vic ny -Gi i din HS trỡnh by - Nhn xột 4.Cng c: Khi dm nhn trỏch nhim v hon thnh c trỏch nhim ú em cm thy nh th no? 5.Dn dũ : Thc hnh m nhn trỏch nhim -Th ngy thỏng nm 201 K nng sng ễn ch 5+6 I.MC TIấU: - Hc sinh thc hnh cm thụng chia s Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng cm thụng chia s, m nhn trỏch nhim II DNG: -Phiu hc III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2.Kim tra bi c: - Khi em bit cm thụng chia s em cm thy nh th no ? Hc sinh tr li Bi mi: Gii thiu bi a Hot ng 1: Bi Em s lm gỡ mi tỡnh di - Hc sinh tho lun nhúm õy ? - i din trỡnh by -Bn cựng i hc vi em b ngó -ễng ca bn em va mt -B m em ang rt bn vic c quan -Trng em ún on khuyt tt v biu din ngh * Gi hc sinh nờu ý kin -Nhn xột tuyờn dng b) Hot ng : Bi : Trong cỏc tỡnh sau em s lm gỡ ? - Hc sinh t suy ngh - Em c cụ giỏo phõn cụng hng - i din trỡnh by dn cỏc bn trng hoa trng - Em c cỏc bn c lm nhúm trng hng dn nhúm v tranh v bo v mụi trng Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Em c cụ giỏo c i thi ngh nhng em khụng cú kh nng v hỏt 4.Cng c: Khi dm nhn trỏch nhim v hon thnh c trỏch nhim ú em cm thy nh th no? 5.Dn dũ : Thc hnh m nhn trỏch nhim [...]... đọc yêu cầu Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 2 (FULL) b) Dybi mi: Bi tp 2: Theo em bit trỡnh by suy - Thảo luận nhóm 2 Phiếu học tập Làm cho ngời khác hiểu đúng suy (Hóy ỏnh du X vo ụ trớc ý kiến em nghĩ , tình cảm của mình tán thành.) Tránh gây hiểu lầm đáng tiếc có thể - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo sảy ra luận theo nhóm 2 Thể hiện mình là ngời tự tin - Giáo viên phát phiếu cho từng nhóm - Quan... bạn xấu hổ không dám lên hát Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 2 (FULL) - Giáo viên nhận xét , tuyên dơng, khích lệ học sinh - Giáo viên nhận xét và kết luận chung 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K NNG T TIN (2) I MC TIấU Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vo bn... thiệu bài: b) Dạybài mới: Bài tập 2: Theo em biết trình bày suy -Học sinh đọc yêu cầu nghĩ, ý tởng sẽ có lợi nh thế nào ?(Hãy đánh dấu X vào ô trớc ý kiến em tán - Thảo luận nhóm 2 thành.) Phiếu học tập - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo Làm cho ngời khác hiểu đúng suy luận theo nhóm 2 nghĩ , tình cảm của mình - Giáo viên phát phiếu cho từng nhóm Tránh gây hiểu lầm đáng tiếc có thể - Quan sát , giúp... lp 2 (FULL) 1.n định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu ích lợi của việc lắng nghe tích cực 3 Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Dạy bài mới: -Học sinh đọc yêu cầu Bài tập 3: Tự liên hệ - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 2 - TH1: Em đã thực hiện đợc những yêu - Thảo luận nhóm 2 cầu khi trình bày suy nghĩ , ý tởng cha? -Học sinh trình bày thực hiện ử mức độ nào? - TH2:... 9 Viết th bày tỏ tình cảm của em với các chiến sĩ Trờng Sa nhân dịp tết - Giáo viên nhận xét và kết luận chung Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 2 (FULL) 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc Nguyên án biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K NNG T TIN (1) I MC TIấU Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vo bn... -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 3,4) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c trỏch nhim ca mỡnh khi trng ,lp v khi gia ỡnh - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng m nhn trỏch nhim Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 2 (FULL) II DNG: -Phiu hc tp III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2. Kim tra bi c: Hc sinh nờu li ý kin ca BT 2 - Giỏo viờn... -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K NNG T TIN (5) I MC TIấU Hc sinh hiu nhng biu hin ca vic t tin vo bn thõn mỡnh Hiu t tin s mang li nhng ớch li gỡ: Hc sinh rốn k nng luụn t tin II DNG: - Phiu hc tp III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.N NH T CHC: - KIM TRA S S HOT NG CA TRề Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 2 (FULL) 2 KIM TRA BI C: - HY NấU CH LI CA BIT TRèNH BY... k nng sng lp 2 (FULL) q) Nhng nhn giỳp mi ngi III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1.n định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu ích lợi của biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 3 Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Dạy bài mới: -Học sinh đọc yêu cầu của bài tập 2 Bài tập 2 - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo -Học sinh đọc yêu cầu - Thảo luận nhóm 2 luận theo nhóm 2 -Học sinh trình... -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 1 ,2) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c trỏch nhim ca mỡnh khi trng ,lp v khi gia ỡnh - Hc sinh c thc hnh m nhim mt nhim v c th - Rốn k nng m nhn trỏch nhim II DNG: -Phiu hc tp III.HOT NG DY HC : HOT NG CA THY 1.n nh t chc: HOT NG CA TRề - Kim tra s s 2. Kim tra bi c: Hc sinh nờu li ý kin ca BT 2 - Giỏo viờn nhn xột, cho im... bảng so sánh dới đây - Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 4 - Quan sát, giúp đỡ từng nhóm -Gọi vài học sinh trình bày - Giáo viên nhận xét , tuyên dơng, - Giáo viên nhận xét và kết luận chung 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học Tự Kiêu -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ năng sống K NNG T TIN (4) ... - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng, khích lệ học sinh *Thảo luận nhóm Và trình bày Bài tập : Thực hành - Em thực hành diễn đạt suy nghĩ 1: Chúc thọ ông bà tình cảm tình 2: Chúc mừng ngày nhà giáo. .. với ngời xung quanh 5.Dặn dò : Thực hành quan tâm chia sẻ với ngời -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ sống K nng m nhn trỏch nhim (BT 1 ,2) I.MC TIấU: - Hc sinh hiu c... sng lp (FULL) 4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích việc Nguyên án biết trình bày suy nghĩ , ý tởng 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học -Thứ ngày tháng năm 20 1 Kĩ sống K NNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) , Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 2 (FULL) ,