Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4

21 4.2K 3
Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp Thc hnh k nng sng Bi : Thỏi lng nghe I Mc tiờu : - Luụn ch ng v tớch cc lng nghe - ng cm vi ngi núi - Bit dng iu ó hc vo thc t hng ngy II Cc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, ht u gi Kim tra: - Em lm gỡ gp ngi khỏc? HS nờu - Nhn xt, nh gi Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiu bi ln bng H Lng nghe ch ng a, Chun b lng nghe - GV yờu cu HS c tỡnh HS c tỡnh - Yờu cu HS tho lun: Em cn chun b gỡ HS tho lun nhúm 4: trc lng nghe HS lm bi SGK - HS lm bi SGK - Cht ý ỳng HS c bi hc * Rỳt bi hc b Tớch cc nhit tỡnh - GV yờu cu HS c tỡnh - Yờu cu HS tho lun tỡnh v lm bi SGK HS c tỡnh - Cht ý ỳng HS lm bi SGK * Rỳt bi hc H 2: Lng nghe ng cm a, Cp lng nghe - Yờu cu HS tho lun: Theo em, lng nghe HS nờu ý kin ca mỡnh lm gỡ? HS lm bi SGK HS lm bi SGK - Cht ý ỳng * Rỳt bi hc HS c bi hc b, Th hin s ng cm - HS c truyn SGK - GV cht ý: HD SGK HS c truyn H3: Luyn tp: HS ghi li cm nhn ca mỡnh Hs lm bi Cng c, - Ti phi lng nghe ngi khỏc? - Khi lng nghe em cn cú thỏi nh th Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp no? Bi : ng viờn , chm súc I Mc tiờu : -Bit cỏch quan tõm , chia s vi nhng ngi xung quanh - Bit cỏch chm súc ngi thõn gia ỡnh - Bit dng iu ó hc vo thc t hng ngy II Cỏc hot ng dy - hc: n nh t chc - Kim din, ht u gi Kim tra: - Em lm gỡ gp ngi khỏc? HS nờu - Nhn xt, nh gi Dy bi mi Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiu bi ln bng H ng viờn a, c truyn: Cbỳ ch ic - GV yờu cu HS c truyn HS c truyn - Yờu cu HS tho lun: + Theo em, vỡ cn cú li ng viờn HS tho lun nhúm 4: cuc sng? + Em cn ng viờn ngi khỏc no? - HS lm bi SGK HS lm bi SGK - Cht ý ỳng * Rỳt bi hc HS c bi hc b ng viờn nh th no? Yờu cu HS tho lun tỡnh v lm bi SGK HS quan sỏt v lm bi - GV yờu cu HS c tỡnh SGK - Cht ý ỳng HS c tỡnh H 2: Chm súc ngi thõn a- Yờu cu HS tho lun: Em chm súc ngi m nh th no? HS lm bi tỡnh SGK - Cht ý ỳng * Rỳt bi hc b, Luyn HS nờu ý kin ca mỡnh - Hs lm bi luyn H3: Luyn tp: HS lm bi SGK HS ghi li cm nhn ca mỡnh Cng c, HS c bi hc Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp - Em chm súc ngi thõn nh th no? HS nờu K NNG SNG Bi 3: Gii quyt xung t I Mc tiờu : - Nhn bit cỏc xung t thng gp cuc sng - Gii quyt c nhng xung t nh cuc sng ca ngi khỏc v ca chớnh mỡnh - Bit dng iu ó hc vo thc t hng ngy II Cỏc hot ng dy - hc: Kim tra: - Khi no em cn ngi khỏc ng viờn - Nhn xt, nh gi Dy bi mi HS nờu Gii thiu bi: - GV gii thiu bi - Ghi tiu bi ln bng H Xung t xu hay tt a, Vỡ cn xung t - GV yờu cu HS c truyn Vai trũ ca xung t - Yờu cu HS tho lun: HS c truyn + Ti phi cú xung t? + Cú phi xung t no cng xu khụng ? HS tho lun nhúm 4: - HS lm bi SGK - Cht ý ỳng b Vỡ cn kim soỏt xung t ? HS lm bi SGK Yờu cu HS tho lun qua trũ chi SGK HS c bi hc - Rỳt bi hc - GV yờu cu HS c tỡnh - Cht ý ỳng HS quan sỏt v lm bi H 2: Gii quyt xung t SGK a- Khớ bờn ngoi xung t HS c tỡnh - Cỏc bc gii quyt xung t Yờu cu HS quan sỏt tranh tho lun HS nờu ý kin ca mỡnh b Khi chớnh em ri vo xung t HS lm bi SGK - HS lm bi tỡnh SGK - Cht ý ỳng HS c bi hc * Rỳt bi hc b, Luyn HS nờu - Hs lm bi luyn H3: Luyn tp: Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp - Gii quyt xung t gia bn lp Cng c, - Nờu cỏc bc gii quyt xung t - c ghi nh Thc hnh k nng sng: Bi 4: T tớch cc I Mc tiờu: - HS bit cỏch nhn xột ngi khỏc mt cỏch tt nht - Luụn nhỡn nhn mi th theo hng tớch cc - Khi nhn xột ngi khỏc, em nờn khen trc, xut thay i sau - Khi nhỡn s vt xung quanh mỡnh, em nờn nhỡn tng th c mt tt v mt xu ca nú Cn trung vo mt tớch cc nng lng lờn nóo ngi v ta cú gii phỏp ỳng II dựng dy hc: - Tranh nh SGK, cỏc tỡnh bi III Cỏc hot ng dy hc ch yu: A Kim tra bi c: - Ti cú xung t? Vỡ phi kim soỏt xung t? B Ni dung: Nhn xột tớch cc: a Khen trc: - Yờu cu HS tho lun: - HS lng nghe, suy ngh tho lun + Vỡ nhn xột ngi khỏc ta cn - HS lm BT SGK phI khen trc? - HS lng nghe, suy ngh , tho lun cỏc - GV yờu cu HS tho lun cỏc tỡnh tỡnh SGK SGK - GV nhn xột, cht ni dung: Khi nhn - HS thc hnh trũ chi nh SGK xột ngi khỏc em nờn khen trc - Rỳt ni dung bi hc, nhc li b xut gii phỏp sau: - Yờu cu HS tho lun - HS tin hnh tho lun cỏc tỡnh - Sau nhn xột im tt ca bn, em v lm BT SGK trang 18 nhn xỏt tip theo nh th no? - HS nhc li ni dung bi hc - GV nờu cỏc tỡnh nh SGK - HS thc hnh: Em quay sang bn bờn - GV kt lun: Khi nhn xột ngi khỏc, cnh v nhn xột v bn Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp em nờn khen trc, xut thay i sau T tớch cc: a Nhỡn vo mt tớch cc: - Yờu cu HS tho lun: BT SGK trang 19 - GV nhn xột, cht ni dung: Khi nhỡn s vt xung quanh mỡnh, em nờn nhỡn tng th c mt tt v mt xu ca nú Sau ú trung vo mt tớch cc nng lng lờn nóo ngi v chỳng ta cú gii phỏp cho mỡnh b Hng ti gii phỏp tớch cc: - Yờu cu HS tho lun cỏc tỡnh SGK trang20 - GV nhn xột, cht li cõu tr li hay - GV cho HS nờu li ni dung bi hc SGK trang 16 Luyn tp: - HS c: Cõu chuyn v bn ngn nn - GV nhn xột, cht li cõu tr li hay - HS tho lun sau ú ghi li cm nhn ca mỡnh - Tng HS trỡnh by trc lp - Nhn xột - Thc hnh lm BT trang 20 - Thc hnh lm BT trang 21 - Nờu nhn xột ca mỡnh - HS trao i vi thy cụ, b m, bn bố rỳt bi hc C Củng cố dặn dò: - Khi nhận xét ngời khác, em cần ý điều gì? - Chuẩn bị 5: Ngời chủ nhà đáng yêu Thc hnh k nng sng: Bi 5: Ngi ch nh ỏng yờu I Mc tiờu: Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp - To thin cm vi ngi khỏch n nh v tip khỏch mt cỏch lch s, thõn thin nht b m khụng cú nh - Khi cú khỏch gi ca, em s ngoi xem ú l Nu l ngi thõn hoc nhng ngi em tht s thõn quen, tin tng thỡ em s m ca Nu l ngi l hoc ngi em cha tin tng thỡ em s khụng m ca hoc gi in cho b m hi - Khi cú khỏch vo nh, em phi ch ng ti ci mi khỏch ngi trc bng li mi v hnh ng ch tay v hng gh ngi ca khỏch - Em s mi khỏch ung nc, mi nhng loi nc khụng cú cn, giỳp gii khỏt v phự hp vi vic núi chuyn - Em s tr thnh mt ngi ch nh ỏng yờu, mn khỏch bng cỏch giao tip: ci, khen, hi, lng nghe, ng hnh II dựng dy hc: - Tranh nh SGK, cỏc tỡnh bi III Cỏc hot ng dy hc ch yu: A Kim tra bi c: - Th no l cỏch nhn xột tớch cc? - Th no l t tớch cc? B Ni dung: Khỏch n chi nh: - GV yờu cu HS tho lun tỡnh - HS lng nghe, suy ngh tho lun SGK v tr li cõu hi: + Nam ó ng x th no cú khỏch n nh? + Nu l Nam, em s lm gỡ? - Yờu cu HS lm bi SGK trang 23, - HS lm BT SGK 24 - Khi cú khỏch n chi nh, chỳng ta - HS tr li cn lm gỡ? - GV a KL: SGK trang 24 - HS lng nghe, ghi nh Ch nh ỏng yờu: - Yờu cu HS tho lun: Khi em ang - HS lng nghe, suy ngh , tho lun nh mt mỡnh m cú khỏch gi ca thỡ em s lm gỡ? - GV nhn xột, cht li ý kin hay - Yờu cu HS lm BT SGK trang 24 - HS lm BT Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp Nhng vic cn lm: a Mi ngi: - GV yờu cu HS tho lun: Khi khỏch vo nh, em mi khỏch ngi th no? - HS tho lun + Tng HS trỡnh by trc lp + Nhn xột - HS lm BT - HS lng nghe, ghi nh - Yờu cu HS lm BT SGK trang 25 - GV cht ni dung: - Khi cú khỏch vo nh, em phi ch ng ti ci mi khỏch ngi trc bng li mi v hnh ng ch tay v hng gh ngi ca khỏch b Mi nc: - Yờu cu HS tho lun v lm BT trang - HS lm BT 25 - GV nờu ni dung: - Em s mi khỏch - HS ghi nh ung nc, mi nhng loi nc khụng cú cn, giỳp gii khỏt v phự hp vi vic núi chuyn c Giao tip: - Yờu cu HS tho lun v lm BT trang - HS suy ngh, lm bi 25 - GV nờu ni dung: - Em s tr thnh - HS ghi nh mt ngi ch nh ỏng yờu, mn khỏch bng cỏch giao tip: ci, khen, hi, lng nghe, ng hnh - Yờu cu HS thc hnh tỡnh huụng nh - HS thc hnh tỡnh SGK trang 26 Luyn tp: - HS c yờu cu v tr li - GV nhn xột, khen nhng HS cú cỏch tip khỏch tt C Cng c dn dũ: - Khi cú khỏch n nh, em cn lm gỡ? - Chun b bi 6: Sc mnh ca thụng ip - Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp 4D HOT NG NGOI GI LấN LP Thc hnh k nng sng: Bi 6: Sc mnh ca thụng ip I Mc tiờu: - HS hiu c sc mnh ca thụng ip thuyt trỡnh; - Cú thúi quen chun b k cng cỏch th hin trc thuyt trỡnh - Cú yu t ln nht lm nh hng n ngi nghekhi thuyt trỡnh, ú l: ngụn t, ging núi, hỡnh nh - Cỏc nh nghiờn cu ó a kt lun v mc quan trng ca cỏc yu t ngụn t, ging núi, hỡnh nh nh sau: Quan trng nht: Hỡnh nh (55%) Quan trng th hai: Ging núi (38%) Quan trng th 3: Ngụn t (7%) - Hóy thng xuyờn luyn v s dng phng thc phi ngụn t mi lỳc, mi ni, bt kỡ lỳc no em cú th cú mt bi thuyt trỡnh n tng - Khi thuyt trỡnh: Tai thớnh, tim nhit tỡnh, chõn nng ng, úc thụng minh, tay m rng, mt tinh, ming n n ci II dựng dy hc: - Tranh nh SGK, cỏc tỡnh bi III Cỏc hot ng dy hc A Kim tra bi c: - Khi cú khỏch n nh, em s lm gỡ? B Ni dung: Sc mnh ca thụng ip: a Yu t cu thnh: - Yờu cu HS c BT SGK trang 27 - HS c, suy ngh lm bi - Yờu cu HS lm bi - GV a KL: Cú yu t ln nht - HS lng nghe, ghi nh lm nh hng n ngi nghekhi thuyt trỡnh, ú l: ngụn t, ging núi, hỡnh nh - Yờu cu HS c bi: Ngụi sõn - HS c bi khu b Tm quan trng ca cỏc yu t: - Yờu cu HS suy ngh lm BT SGK - HS lm BT SGK trang 28 - Yờu cu HS tho lun: Ba yu t: - HS tho lun v tr li: Ngụn t, ging núi, hỡnh nh chim t l Quan trng nht: Hỡnh nh (55%) nh th no v mc quan trng Quan trng th 2: Ging núi (38%) mt bi thuyt trỡnh? Quan trng th 3: Ngụn t (7%) - GV cht cõu tr li ỳng - GV a KL: - Cỏc nh nghiờn cu - HS lng nghe, ghi nh ó a kt lun v mc quan trng ca cỏc yu t ngụn t, ging núi, hỡnh nh nh sau: Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp Quan trng nht: Hỡnh nh (55%) Quan trng th 2: Ging núi (38%) Quan trng th 3: Ngụn t (7%) ng dng vo thuyt trỡnh: a Phỏt huy sc mnh phi ngụn t: - Yờu cu HS c BT SGK trang 29 - Yờu cu HS lm - GV cht kt qu ỳng - GV cht ni dung: - Hóy thng xuyờn luyn v s dng phng thc phi ngụn t mi lỳc, mi nI, bt kỡ lỳc no em cú th cú mt bi thuyt trỡnh n tng b.Thuyt trỡnh bng c ngi: - Yờu cu HS tho lun: Thuyt trỡnh bng c ngi ngha l th no? - GV cht cõu tr li ỳng - Yờu cu HS lm BT SGK trang 30 - GV nờu ni dung: - Khi thuyt trỡnh: Tai thớnh, tim nhit tỡnh, chõn nng ng, úc thụng minh, tay m rng, mt tinh, ming n n ci Luyn tp: - HS lm BT SGK trang 30 - GV nhn xột, khen nhng HS hon thnh tt - HS c bi - HS lm BT - HS lng nghe, ghi nh - HS tho lun v tr li cõu hi - HS lng nghe - HS lm BT - HS lng nghe, ghi nh - HS lm BT Bi 7: M bi thu hỳt I Mc tiờu: Giỳp hc sinh - Thy c tm quan trng ca m bi v cú nhiu cỏch m bithu hỳt thuyt trỡnh - Rốn k nng núi, vit m bi thu hỳt - Cú thúi quen chun b k cng m bi trc thuyt trỡnh III Cỏc hot ng dy hc ch yu : 1.Bi c : - Cỏc yu t nh hng n bi thuyt trỡnh? 2.Bi mi : * H1 : Tm quan trng a u xuụi uụi lt: - HS tho lun nhúm bn Tho lun: ý ngha ca cõu u xuụi uụi lt? - nhúm tr li- nhúm Bi tp: Gi HS c y/c khỏc nhn xột, b sung - Y/C HS suy ngh, tr li - HS c - Gv cht: M bi tt giỳp cỏc em thuyt trỡnh t tin, - HS tho lun nhúm bn- Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp thu hỳt ngi nghe -> Bi hc SGK b n tng ban u Tho lun: n tng ban u ca ngi thuyt trỡnh cú tỏc dng th no vi ngi nghe? Bi tp: Gi HS c y/c - Y/C HS suy ngh, la chn phng ỏn ỳng -> Bi hc SGK * H2: Cỏc cỏch m bi thu hỳt a Gõy sc Tho lun: Cỏch m bi no bi thuyt trỡnh cú th gõy sc( to bt ng, s thu hỳt c bit) cho ngi nghe? Bi tp: Gi HS c y/c - Y/C HS suy ngh, la chn phng ỏn ỳng b Cõu chuyn Bi tp: Gi HS c y/c - T chc HS tho lun nhúm - Gv cht cỏc phng ỏn gii quyt * GV HD tng t vi cỏc mc: c VD minh ho d Hi c e Cm tng bn thõn Cng c, dn dũ : - n tng ban u ca ngi thuyt trỡnh cú tỏc dng th no vi ngi nghe? - HD HS v luyn theo HD SGK la chn p/a tr li v gii thớch Vỡ sao? - HS nhc li - HS nờu - HS c - HS tho lun nhúm bn - nhúm tr li- nhúm khỏc nhn xột, b sung - HS c - HS tip ni tr li - HS c - H nờu - HS c - nhúm tr li- nhúm khỏc nhn xột, b sung - HS nờu - HS v thc hin Hot ng ngoi gi lờn lp Thc hnh k nng sng Bi 8: Thõn bi v kt bi I Mc tiờu: - Giỳp hc sinh bit cu trỳc phn thõn bi hp lớ, bit cỏch kt bi n tng - Cú thúi quen chun b k cng cu trỳc phn thõn bi hp lớ, cỏch kt bi n tng - Cú ý thc chun b phn thõn bi hp lớ, cỏch kt bi n tng II dựng dy hc : Tranh minh ho( SGK) III Cỏc hot ng dy hc ch yu : Bi c - M bi n tng cú tỏc dng gỡ ? Bi mi : * H1 : Thõn bi thuyt trỡnh a.Cỏch trỡnh by thõn bi Bi tp: Gi HS c y/c - HS c Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp Yờu cu HS lm SGK - Gv cht: Cú th chia lm phn *Tỡnh hung: - Y/C HS tho lun nhúm, tr li Gv nhn xột Bi Yờu cu HS lm BT GV nhn xột => Cht: Cn la chn ni dung v sp xp ni dung theo th t hp lớ -> Bi hc SGK b.Nhng iu nờn trỏnh Bi tp: Gi HS c y/c - Y/C HS tho lun nhúm, tr li - Gi tng nhúm tr li trc lp GV cht: - La chn ni dung núi khụng trng tõm * H2: Kt bi cam kt v thỏch thc a Tm quan trng Bi tp: Gi HS c y/c Yờu cu HS lm bi vo SGK GV nhn xột - b sung - Tho lun: Vỡ thuyt trỡnh cn cú kt bi? - Y/C HS tho lun nhúm, tr li - Gi tng nhúm tr li trc lp GV cht: Thuyt trỡnh cn cú kt bi vỡ kt bi thõu túm li nhng ý chớnh ó trỡnh by b.Cỏch trỡnh by phn kt bi - Tho lun: iu quan trng nht phn kt bi l gỡ? - Y/C HS tho lun nhúm, tr li - Gi tng nhúm tr li trc lp GV nhn xột - b sung Bi tp: Gi HS c y/c Yờu cu HS lm bi vo SGK GV nhn xột - b sung - Gv cht : Túm li ý chớnh a nhng thụng ip ca ton bi thuyt trỡnh v cam kt hnh ng -> Bi hc SGK H3: Luyn Y/C HS thc hnh lm SGK GV nhn xột - b sung Cng c, dn dũ : - HD HS thc hnh( nh SGK) - HS lm SGK - 1-2 HS nờu- gii thớch - HS tho lun nhúm bn - nhúm tr li- nhúm khỏc nhn xột, b sung - HS c BT - HS lm bi - 2-3 HS nờu kt qu - HS c - HS tho lun nhúm bn - i din bỏo cỏo - HS c - HS lm bi - 2-3 HS nờu kt qu bi lm ca mỡnh - HS tho lun nhúm bn - i din nờu ý kin - HS tho lun nhúm bn - i din nờu ý kin - HS lm bi SGK - HS c bi trc lp - HS c bi hc SGK - HS lm bi SGK - HS c bi trc lp - HS v thc hin Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp Hot ng ngoi gi lờn lp Thc hnh k nng sng Bi 9:Hai bỏn cu nóo I Mc tiờu: - Hiu c cu to v chc nng ca bỏn cu nóo cõn bng v phỏt huy sc mnh ca hai bỏn cu nóo II Phng tin dy hc: - Mụ hỡnh b nóo Ti liu thc hnh k nng sng ( T 49- 50) III Tin trỡnh dy hc: Khỏm phỏ: Gv nờu cõu hi: ? Khi chỳng ta gp bi toỏn khú cn phi suy ngh, vy b phn no ca c th giỳp ta tiỡm c ỏp ỏn? - Gv nhn xột Gii thiu bi: Bi 9: Hai bỏn cu nóo Kt ni: - GV nờu mc tiờu ca tit hc: - HS lng nghe - Hiu c cu to v chc nng ca bỏn cu nóo cõn bng v phỏt huy sc mnh ca hai bỏn cu nóo - HS xỏc nh rừ mc tiờu ca bi Hot ng 1:Cu to v chc nng: a Cu to - Gi HS c bi - HS c - HS lm vic cỏ nhõn v tr li cõu hi: ? Em cú - HS nờu bit hai tr th ú l khụng? - GV nhn xột, cht : Nóo chỳng ta gm hai bỏn - HS nhc li cu : Bỏn cu nóo trỏi v bỏn cu nóo phi - Gv ghi tt trờn bng b, Chc nng: - Hóy lm vic cỏ nhõn bi bng cỏch ỏnh du - HS lm vic cỏ nhõn, ghi kt qu v vo ý em cho l ỳng vo SGK - Gv gi HS c cõu hi v tr li - HS : Bỏn cu nóo trỏi, bỏn cu nóo phi - GV gi hs c cõu hi s v chn ỏp ỏn - lm trc tip vo SGK ỳng - Gv gi HS nhn xột, Gv nhn xột GV kt lun:Hai bỏn cu nóo cú chc nng t - HS c phn bi hc Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp v chc nng iu khin c th Hot ng 2:Phỏt huy a Hot ng ca hai bỏn cu nóo: - GV a cõu hi phn bi - Cõu 1: Em thớch hc mụn nũ? - Cõu 2: Da vo tranh SGK v tr li cõu hi: Em lm vic ny bng tay phi hay tay trỏi chõn phi hay chõn trỏi? - GV yờu cu HS c cõu hi 3,4,5 v chn ỏp ỏn m em cho l ỳng b, Phỏt trin cõn bng - Gi HS c phn bi v tho lun nhúm ụi lm bi 1,2,3 in V vo ỏp ỏn ỳng Thc hnh: Gv a tỡnh Gv giao vic: Yờu cu HS c tỡnh v thc hnh cỏ nhõn theo tỡnh trờn - GV gi HS thc hnh trờn bng - GV a bi hc: Chỳng ta cn cõn bng hai bỏn cu nóo tn dng ht sc mnh ca b nóo bng cỏch hc u cỏc mụn Toỏn, Ting Vit, V dng c hai bờn c th - HS tr li - HS t chn ỏp ỏn ỳng HS c, lp c thm - HS tho lun nhúm - HS thc hnh theo ch dõn SGK - 1- HS thc hnh -HS lng nghe v nhỏc li bi hc Thc hnh k nng sng Bi 10: t mc tiờu hc I Mc tiờu: Giỳp hc sinh: - Cú thúi quen t mc tiờu cho mi cụng vic - Luụn cú nh hng rừ rng trc lm bt c vic gỡ II Phng tin dy hc: - Tranh, nh - Ti liu thc hnh k nng sng ( T50-51) III Tin trỡnh dy hc: Khỏm phỏ: Gii thiu bi: GV gii thiu trc tip vo bi Bi 10: t mc tiờu hc Kt ni: ? Theo em th no l mc tiờu hc 2- HS nờu - GV nờu mc tiờu ca tit hc:Cú thúi quen t - HS lng nghe mc tiờu cho mi cụng vic luụn cú nh hng Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp rừ rng trc lm mt vic gỡ Hot ng 1:Vỡ cn t mc tiờu? A, nh hng -GV yờu cu HS c truyn: ng lc mt mc tiờu - GV a cõu hi:? Mc tiờu u tiờn ca chỳ sn l ai? - Khi sn ang ui Hu thỡ bt ng gỡ ó xy ra? - Kt qu ca cuc i sn? - Mc tiờu ca sn cú rừ rng khụng? - GV: a cõu hi tho lun: Mc tiờu nh hng hc nh th no? ? Vỡ cn t mc tiờu ? - Gv ghi tt trờn bng GV cht: Khi chỳng ta lm vic gỡ cng phi cú mc tiờu rừ rng vỡ mc tiờu giỳp chỳng ta nh hng cho hnh ng ca mỡnh B, To ng lc - Go HS c truyn : Mc tiờu tng thờm ng lc ? EM thy Flo- ren- ci Che- wớch l ngi nh th no? - GV nhn xột, b sung * Thc hnh: - GV yờu cu HS c bi v lm: + GV yờu cu HS ng dy v i tht nhanh,i cng nhanh cng tt ? Em i nh vy c bao lõu v tc tng dn hay gim dn? Em cú thy thoi mỏi thc hin yờu cu ú khụng? Bi 2: GV yờu cu HS lm theo: Em ng dy v i nhanh ca lp? - GV a cõu hi: So vi ln trc, ln ny tc cú nhanh hn khụng? Em cú cm thy thoi mỏi khụng? - GV nhn xột, b sung v a bi hc/ t 52 Hot ng 2:Cỏch t mc tiờu A, t mc tiờu thụng minh - HS xỏc nh rừ mc tiờu ca bi HS, lp c thm - HS lm vic cỏ nhõn: - Mc tiờu u tiờn l : Hu - Thy cỏo chy qua li ui theo cỏo.thy th li ui theo th, tip tc li sn chut - Khụng bt c no - Mc tiờu khụng rừ rng - HS tho lun theo nhúm ụi v tr li cõu hi theo hiu bit ca mỡnh -Mc tiờu giỳp nh hng cho hnh ng ca em - HS c , lp c thm - HS tr li: L ngi rt kiờn trỡ khụng nhỡn thy mc tiờu nhng c gng - HS thc hin - HS nờu trc lp -1-2 HS thc hin v nờu cm ngh ca mỡnh Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp - Yờu cu HS c truyn - GV nờu cõu hi tho lun: Mt mc tiờu cn nhng yu t no? ( bt 1) - GV gi HS nhn xột - GV nhn xột - Da vo in vo ch trng bi - GV nhn xột v hng dn HS : Khi t mc tiờu , em nờn vit giy cỏc mc tiờu ú Mc tiờu ú cn tr li c cỏc cõu hi: + C th: Ai, cỏi gỡ, õu? + o lng c: Bao nhiờu, bao lõu? + Cú th t c: Ti sao? + Hng kt qu: lm gỡ? + Thi gian: Bao lõu, no? * Thc hnh - GV a cõu hi: Em cú phỳt thc hin mc tiờu ca mỡnh ti lp HS lm theo hiu lnh ca GV B, Lu ý v ng dng - Gi HS c phn bi tp, lm bi - Gi HS nờu kt qu v HS khỏc nhn xột - GV nhn xột, rỳt bi hc/ 54 - HS c mc bi hc - HS c - HS tho lun theo nhúm ụi - i din nhúm trỡnh by ý kin - HS nhn xột v gii thớch - HS lm vic cỏ nhõn sau ú nờu kt qu -HS lng nghe - 1- HS ln lt lm theo hiu lnh - HS c bi , lp c thm - HS lm vic cỏ nhõn - HS nhn xột, b sung - 1-2 hs c bi hcs HOT NG NGOI GI LấN LP THC HNH K NNG SNG Bi 11: Hc cỏch tit kim I Mc tiờu: Giỳp hc sinh: -Hiu giỏ tr ng tin, bit cỏch s dng v tit kim tin - Vn dung kin thc ó hc vo cuc sng II Phng tin dy hc: - Tin, ko v dựng hc tp, tranh nh Ti liu thc hnh k nng sng ( T 60- 62) III Tin trỡnh dy hc: Khỏm phỏ: Gv nờu cõu hi: - Vỡ cn phi t mc tiờu hc tp?- HS tr li - Gv nhn xột Gii thiu bi: Bi 11- Hc cỏch tit kim tin Kt ni: - GV nờu mc tiờu ca tit hc: Hiu giỏ tr ng tin, bit cỏch s dng v tit - HS xỏc nh rừ mc tiờu ca bi Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp kim tin Hot ng 1:Mua th cn thit A, Phõn bit gia cn v mun -Yờu c HS c truyn GV hi: Nu em l Bi thỡ em s lm gỡ? - GV c bi tp: Xp nhng nhu cu bng v ct - Gi HS tr li - GV nhn xột - GV hi: Em hiu th no l cn, th no l mun? - GV nhn xột v a bi hc/ SGK/57 B, Mua hng sao? - Cho HS quan sỏt tranh SGK v yờu cu HS t lm bi tp, * Tỡnh hung: GV nờu tỡnh v a cõu hi: Em hóy cho Bi li khuyờn l Bi cú nờn mua khụng? Vỡ - GV nhn xột , gi thớch rỳt bi hc/ trang 59 * Thc hnh: Em hóy lit kờ nhng th m mỡnh thc s cn mua thỏng ny? Hot ng 2: S dng tin A, Nhn bit cỏc loi tin - GV cho HS nhn bit mnh giỏ ca cỏc loi tin m GV cm trờn tay - GV hng dn HS bit cỏch phõn bit mnh giỏ tng loi tin B, Cỏch tiờu tin - GV a tỡnh hung: Trong siờu th cú: Bim bim, Mỏy bay, Sa ti, ./SGK/ 60 GV hi: M cho em 20.000 ng t mua hng , em s mua nhng gỡ? - Em v cỏc bn lp mi bn c phỏt 5000 ng Lm th no mua c nhiu nht? - GV gii thớch cho HS hiu - Yờu cu HS lm bi 1,2 - GV nhn xột v a bi hc/ 62 C, Cỏch tit kim tin - GV a cõu hi tho lun: Cú nhng cỏch no tit kim tin? - GV cht v a mt s cỏch HS bit tit kim tin - GV cú th hỏt cho HS nghe bi hỏt: Con heo - HS, lp c thm - HS nờu theo ý ca mỡnh - HS tho luõn theo nhúm ụi v lm bi - i din 1-2 nhúm tr li, nhúm khỏc nhn xột b sung - HS nờu - HS c phn bi hc - HS t lm vic cỏ nhõn - HS nờu lũi khuyờn ca ỡnh cho cỏc bn cựng nghe - 1-2 HS c bi hc v ghi nh - HS nờu nhng th cn thit - HS c mnh giỏ ca tng loi tin - HS lng nghe - HS c tỡnh sỏch - HS nờu - 1-3 HS t nờu cỏch lm ca mỡnh - HS dựng bỳt chỡ ỏnh du x vo ụ trng m em cho l hp lớ - HS nờu: B tin vo ln , lp s chi tiờu, - 1-3 HS hỏt, c lp hỏt Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp t - GV yờu cu HS c bi hc - HS c phn bi hc HOT NG NGOI GI LấN LP Thc hnh k nng sng Bi 12: Tinh thn ng i I Mc tiờu: To dng c nim tin vi ng i quanh mỡnh v cú tinh thn trỏch nhim tham gia vo i II dựng : Tranh SGK III Cỏc hot ng dy - hc ch yu Kim tra bi c: Ti phi tit kim ng tin? Cú nhng cỏch no tit kim tin? Bi mi: a gii thiu bi b Hng dn H1: To dng nim tin * Vai trũ ca nim tin - c truyn: Chỳ voi v si xớch - HS c truyn - HD HS lm bi v rỳt bi hc -HS lm bi * To dng nim tin - HD HS tho lun : Em lm gỡ to -HS tho lun dng nim tin vi ng i ca -Rỳt bi hc: Cuc sng khụng th mỡnh ? thiu nim tin Trụng mt i nim tin l - HD HS rỳt bi hc nn tng giỳp cho i hot ng hiu qu - Thc hnh: To dng nim tin Tinh thn trỏch nhim * Vai trũ ca trỏch nhim -c truyn: Mt xớch hn di - HD HS tho lun: Vỡ phi cú tinh thn trỏch nhim mi i ? - HDHS lm bi v rỳt bi hc * Rốn luyn tinh thn trỏch nhim - HDHS lm bi - HD HS tho lun: Lm th no nõng cao tinh thn trỏch nhim? H3: Luyn HD HS tr li cõu hi SGK c Cng c: - Tin thn trỏch nhim quan trng nh th no? - Trỏch nhim ca em i vi trng lp? -HS thc hnh -HS c truyn -HS tho lun Qua thi gian nim tin khớch l mỡnh HS lm bi -HS tho lun v a ý kin HS lm bi vo SGK HS nờu ý kin Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp Bi 13: T chc trũ chi ng i I Mc tiờu: - T chc c trũ chi n gin phũng v ngoi tri cho i, nhúm v lp ca chớnh mỡnh II Chun b: - Sỏch KNS III.Cỏc hot ng dy v hc: Kim tra : Lm th no nõng cao tinh thn trỏch nhim ? Bi mi a Gii thiu bi b Hng dn H1 : Trũ chi nh a Mt s trũ chi n gin * Chi trũ chi : Trũ chi tay chm - HS nm c cỏch chi nh - GV nờu lut chi : HD cỏch chi * Chi trũ chi : Giú thi - HS nm c cỏch chi nh - GV nờu lut chi : HD cỏch chi b Cỏch t chc - HS tho lun * Tho lun : lm th no t chc trũ chi nh - HS lm bi - Hs chi trũ chi * HS thc hnh t chi H2 : Trũ chi ngoi tri a Mt s trũ chi n gin * Trũ chi : Thuyn trng n - GV nờu lut chi : HD cỏch chi - HS nm c cỏch chi ngoi tri * Trũ chi : Thng cn - GV nờu lut chi : HD cỏch chi - HS nm c cỏch chi ngoi tri * Trũ chi : Kt chựm - GV nờu lut chi : HD cỏch chi b Cỏch t chc HD HS lm bi v thc hnh cỏc trũ chi - HS Lm bi H3: Luyn tp: HD HS t chc cỏc trũ chi * Cng c: Bi hc em rỳt sau trũ chi l gỡ? Thc hnh k nng sng Bi 14: Nhn thc bn thõn I Mc tiờu: - Nhn th mnh ca bn thõn v bit cỏch phỏt trin hi ho Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp - Vn dng kin thc ó hc vo cuc sng II dựng : Tranh SGK III Cỏc hot ng dy hc ch yu Kim tra bi c: T chc trũ chi nh cn lu ý c im gỡ? Bi mi: a Gii thiu bi b Hng dn *H1: Thụng minh trớ tu a Trớ thụng minh - HD HS tho lun: Ch s no c - HS tho lun dựng o trớ thụng minh ? - HDHS lm bi - HS lm bi - Rỳt bi hc -Rỳt bi hc b Kh nng ghi nh * - HD HS tho lun:B nóo ca - HS tho lun chỳng ta cú kh nng ghi nh c no? - HS lm bi - HDHS lm bi -Rỳt bi hc - Rỳt bi hc * H2 : Thụng minh cm xỳc a Thụng minh cm xỳc l gỡ? - HD HS tho lun: Thụng minh cm xỳc HS tho lun l gỡ? - HS lm bi - HDHS lm bi -Rỳt bi hc - Rỳt bi hc b Cỏch phỏt trin: - HD HS tho lun:Lm th no phỏt trin ch s thụng minh cm xỳc? H3 : Thụng minh ng a Thụng minh ng l gỡ? - HD HS tho lun: Thụng minh HS tho lun ng l gỡ? - HS lm bi - HDHS lm bi -Rỳt bi hc - Rỳt bi hc b Cỏch phỏt trin: - HD HS tho lun: Lm th no phỏt trin ch s thụng minh ng ? - HDHS lm bi H4: Luyn HS lm bi - HD HS lm bi tõp Cng c: Em ó lm gỡ phỏt trin ton din c trớ tu, cm xỳc HS nờu ý kin v ng ? Hoat ụng ngoi gi lờn lp Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp Thc hnh k nng sng Bi 15:Cuc sng tớch cc I Mc tiờu: - T tin v t ho v bn thõn - T to c nin tin cuc sng - Vn dng kin thc ó hc vo cuc sng II dựng : Tranh SGK III Cỏc hot ng dy hc ch yu Kim tra bi c: Ch s no c dựng o trớ thụng minh ? Bi mi: c Gii thiu bi d Hng dn *H1: Hi tng kỡ tớch a Tm quan trng - HD HS tho lun: Hi tng kỡ tớch - HS tho lun giỳp gỡ cho em? ? - HDHS lm bi - HS lm bi - Rỳt bi hc -Rỳt bi hc b Hi tng kỡ tớch - HS tho lun * - HD HS tho lun: - HS lm bi + Th no l kỡ tớch? + Kỡ tớch ca em nm l gỡ? -HS thc hnh - HDHS lm bi - HD HS thc hnh * H2 : Mng tng thnh tớch a Tm quan trng - HD HS c truyn: Vic luyn ca HS c truyn nh vụ ch HS tho lun - HDHS lm bi - Rỳt bi hc - HS lm bi b Cỏch mng tng: -Rỳt bi hc - HD HS Lm bi - HD HS thc hnh H3 : Tng tng vinh quang a Tm quan trng - HD HS c truyn: Ngi ngm bn mt trng HS c truyn - HD HS tho lun: Tng tng ti HS tho lun vinh quang tng lai giỳp ớch gỡ - HS lm bi cho em? -Rỳt bi hc - HDHS lm bi - Rỳt bi hc b Phỏt huy sc mnh tng tng: HS c truyn v lm bi - HD HS c truyn: Trớ tng tng ca nhng v nhõn.? Giỏo ỏn thc hnh k nng sng lp - HDHS lm bi H4: Luyn - HD HS lm bi Cng c: Em ó lm gỡ phỏt trin ton din c trớ tu, cm xỳc v ng ? HS lm bi v thc hnh HS nờu ý kin [...]... bài trước lớp - HS đọc bài học SGK - HS làm bài SGK - 2 HS đọc bài trước lớp - HS về thực hiện Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 Hoạt động ngoài giờ lên lớp Thực hành kĩ năng sống Bài 9:Hai bán cầu não I Mục tiêu: - Hiểu được cấu tạo và chức năng của bán cầu não để cân bằng và phát huy sức mạnh của hai bán cầu não II Phương tiện dạy học: - Mô hình bộ não Tài liệu thực hành kĩ năng sống ( T 49 - 50)... làm bài tập H 4: Luyện tập HS làm bài tập - HD HS làm bài tâp 3 Củng cố: Em đã làm gì để phát triển toàn diện cả trí tuệ, cảm xúc HS nêu ý kiến và vận động ? Hoat đông ngoài giờ lên lớp Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 Thực hành kĩ năng sống Bài 15:Cuộc sống tích cực I Mục tiêu: - Tự tin và tự hào về bản thân - Tự tạo được niền tin trong cuộc sống - Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống II Đồ dùng... huống trong sách - HS nêu - 1-3 HS tự nêu cách làm của mình - HS dùng bút chì đánh dấu x vào ô trống mà em cho là hợp lí - HS nêu: Bỏ tiền vào lợn , lập sổ chi tiêu, - 1-3 HS hát, cả lớp hát Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 đất - GV yêu cầu HS đọc bài học - HS đọc phần bài học HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Thực hành kĩ năng sống Bài 12: Tinh thần đồng đội I Mục tiêu: Tạo dựng đợc niềm tin với đồng... bài tập HĐ3: Luyện tập: HD HS tổ chức các trò chơi * Củng cố: Bài học em rút ra sau trò chơi là gì? Thực hành kĩ năng sống Bài 14: Nhận thức bản thân I Mục tiêu: - Nhận ra thế mạnh của bản thân và biết cách phát triển hài hoà Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 - Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống II Đồ dùng : Tranh SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu 1 Kiểm tra bài cũ: Tổ chức trò chơi trong... luận:Hai bán cầu não có chức năng tư - HS đọc phần bài học Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 duy và chức năng điều khiển cơ thể Hoạt động 2:Phát huy a Hoạt động của hai bán cầu não: - GV đưa câu hỏi ở phần bài tập - Câu 1: Em thích học môn nàò? - Câu 2: Dựa vào tranh SGK và trả lời câu hỏi: Em làm việc này bằng tay phải hay tay trái chân phải hay chân trái? - GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 3 ,4, 5 và chọn... học: - Tranh, ảnh - Tài liệu thực hành kĩ năng sống ( T50-51) III Tiến trình dạy học: 1 Khám phá: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp vào bài Bài 10: Đặt mục tiêu học tập 2 Kết nối: ? Theo em thế nào là mục tiêu học tập 2- 3 HS nêu - GV nêu mục tiêu của tiết học:Có thói quen đặt - HS lắng nghe mục tiêu cho mọi công việc luôn có định hướng Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 rõ ràng trước khi làm một... nhóm đôi và trả lời câu hỏi theo hiểu biết của mình -Mục tiêu giúp định hướng cho hành động của em - 1 HS đọc , lớp đọc thầm - HS trả lời: Là người rất kiên trì tuy không nhìn thấy mục tiêu nhưng vẫn cố gắng - 1 HS thực hiện - HS nêu trước lớp -1-2 HS thực hiện và nêu cảm nghĩ của mình Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 - Yêu cầu HS đọc truyện - GV nêu câu hỏi thảo luận: Một mục tiêu cần những yếu... bài tập , lớp đọc thầm - HS làm việc cá nhân - 1 HS nhận xét, bổ sung - 1-2 hs đọc bài họcs HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG Bài 11: Học cách tiết kiệm I Mục tiêu: Giúp học sinh: -Hiểu giá trị đồng tiền, biết cách sử dụng và tiết kiệm tiền - Vận dung kiến thức đã học vào cuộc sống II Phương tiện dạy học: - Tiền, kẹo và đồ dùng học tập, tranh ảnh Tài liệu thực hành kĩ năng sống ( T... nào? - Trách nhiệm của em đối với trờng lớp? -HS thực hành -HS đọc truyện -HS thảo luận Qua thời gian niềm tin khích lệ mình HS làm bài tập -HS thảo luận và đa ra ý kiến HS làm bài tập vào SGK HS nêu ý kiến Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4 Bài 13: Tổ chức trò chơi đồng đội I Mục tiêu: - Tổ chức được trò chơi đơn giản trong phòng và ngoài trời cho đội, nhóm và lớp của chính mình II Chuẩn bị: - Sách... bằng hai bán cầu não để tận dụng hết sức mạnh của bộ não bằng cách học đều các môn Toán, Tiếng Việt, Và vận dụng cả hai bên cơ thể - HS trả lời - HS tự chọn đáp án đúng 1 HS đọc, lớp đọc thầm - HS thảo luận nhóm - HS thực hành theo chỉ dân trong SGK - 1- 2 HS thực hành -HS lắng nghe và nhác lại bài học Thực hành kĩ năng sống Bài 10: Đặt mục tiêu học tập I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Có thói quen đặt mục ... s lm gỡ? - Yờu cu HS lm bi SGK trang 23, - HS lm BT SGK 24 - Khi cú khỏch n chi nh, chỳng ta - HS tr li cn lm gỡ? - GV a KL: SGK trang 24 - HS lng nghe, ghi nh Ch nh ỏng yờu: - Yờu cu HS tho lun:... cu HS tho lun: HS c truyn + Ti phi cú xung t? + Cú phi xung t no cng xu khụng ? HS tho lun nhúm 4: - HS lm bi SGK - Cht ý ỳng b Vỡ cn kim soỏt xung t ? HS lm bi SGK Yờu cu HS tho lun qua trũ chi... Gii quyt xung t gia bn lp Cng c, - Nờu cỏc bc gii quyt xung t - c ghi nh Thc hnh k nng sng: Bi 4: T tớch cc I Mc tiờu: - HS bit cỏch nhn xột ngi khỏc mt cỏch tt nht - Luụn nhỡn nhn mi th theo

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I. Mục tiêu :

  • I. Mục tiêu :

  • I. Mục tiêu :

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan