Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 3 (FULL)

22 11.7K 67
Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 3 (FULL)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) TUN 11: Th t, ngy 14 thỏng 11 nm 2012 K nng sng CH : K NNG T PHC V ( TIT 1) I.MC TIấU: - Qua bi rốn cho HS k nng lm tt nhng cụng vic phự hp vi la tui ca mỡnh t phc v cho bn thõn hc tp, lao ng, sinh hot v giỳp nhng ngi xung quanh - Giỏo dc cỏc em cú thỏi t giỏc, chm ch thc hin tt cụng vic v lm vic khoa hc - Bi cn lm: Bi 1, II DNG - Tranh SGK III CC HOT NG Hot ng ca Gv 1.Kim tra bi c - Kim tra sỏch v ca Hs 2.Bi mi a) Hot ng 1: X lớ tỡnh - GV gi Hs c ni dung tỡnh sgk - Gv cựng Hs m thoi v ni dung tỡnh kt hp quan sỏt tranh - Hs tho lun nhúm la chn cỏch gii quyt: + Em s la chn cỏch ng x no cỏc cỏch sau õy? + Ngoi cỏc cỏch ng x trờn em cú cỏch ng x no khỏc? - i din cỏc nhúm trỡnh by ng thi gii thớch lớ vỡ la chn cỏch gii quyt ú - T chc cho Hs nờu cỏch x lớ tỡnh qua trũ chi úng vai - C lp bỡnh chn cỏch ng x phự hp , hay nht * Kt lun: Ra cho hi, giỳp m nhng vic m yờu cu xong ri xem phim ú l vic chỳng ta nờn lm th hin s quan tõm, yờu thng nhng ngi xung quanh mỡnh, ng thi rốn cho chỳng ta cú k nng lm tt nhng vic phự hp vi kh nng b) Hot ng : La chn a ch - Hs c yờu cu ca bi + Bi yờu cu chỳng ta lm gỡ? - Yờu cu Hs quan sỏt tranh sgk Hot ng ca Hs - 2Hs c tỡnh hung: i hc v, bt ti vi lờn em thy ang cú chng trỡnh hot hỡnh m em yờu thớch.Nhỡn vo bp em thy m ang chun b ba ti - Hs Quan sỏt tranh - Hs tho lun nhúm - i din cỏc nhúm trỡnh by kt qu tho lun - 1-2 nhúm trỡnh by ý kin ca nhúm mỡnh qua trũ chi úng vai - Hs nhc li - 2Hs c yờu cu bi: Em hóy ni cỏc hỡnh vt( qun ỏo, khn qung , cp sỏch, sỏch v, ) tronh tranh di ay vo ỳng v trớ ca nú - Hs nờu Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) + Trong tranh cú nhng vt no? - Hs quan sỏt tranh v tr li cõu hi: - Trong tranh cú: qun ỏo, khn qung + Nhng vt ú c õu? , cp sỏch, sỏch v, giy dộp + Nhng vt ú ỳng ni quy nh cha? - Hs nờu - Cho Hs tho lun cp ụi: Tỡm a ch ỳng - Cỏc vt tranh ln xn, ca cỏc vt ny khụng ỳng ni quy nh - Gi mt s Hs nờu a ch ỳng ca cỏc vt - Hs tho lun - Gi Hs nhn xột , b sung + Ti phi c gn gng, ngn np? - Hs nờu + dựng khụng c xp gn gng, ngn np thỡ diu gỡ s sy ra? - Hs nhn xột, nờu ý kin b sung * Kt lun: Chỳng ta cn t lm ly nhng vic - Hs by t ý kin phự hp vi kh nng t phc v cho vic hc v sinh hot hng ngy ca bn thõn cuc sng c Hot ng 3: Liờn h - Hs nhc li + nh em thng giỳp b m nhng vic gỡ? + Nhng vic liờn quan n cỏ nhõn em nh hc v cỏc vic sinh hot hng ngy em t chun b hay em phi nh ngi khỏc giỳp ? Cng c, dn dũ - Hs t liờn h - Hs nhc li ni dung bi hc - Dn chun b bi sau TUN 12: Th t, ngy 21 thỏng 11 nm 2012 K nng sng CH : K NNG T PHC V ( TIT 2) I.MC TIấU: - Qua bi rốn cho HS k nng lm tt nhng cụng vic phự hp vi la tui ca mỡnh t phc v cho bn thõn hc tp, lao ng, sinh hot v giỳp nhng ngi xung quanh - Giỏo dc cỏc em cú thỏi t giỏc, chm ch thc hin tt cụng vic v lm vic khoa hc - Bi cn lm: Bi 3,4 II DNG - Tranh SGK - chic ỏo thc hnh hot ng - Phiu bi cho hot ng III CC HOT NG Hot ng ca Gv 1.Kim tra bi c - Cỏc em ó tng t lm ly nhng vic gỡ ca mỡnh? - Em ó thc hin vic ú nh th no? 2.Bi mi a) Hot ng 1: Tho lun cp ụi - Gi Hs c yờu cu bi Hot ng ca Hs - 2Hs tr li - Hs c: Em hóy ỏnh s vo cỏc bc tranh theo ỳng th t cỏc bc gp ỏo Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) + Bi yờu cu chỳng ta lm gỡ? - Gv hng dn Hs lm - Yờu cu Hs tho lun cp ụi - i din mt s nhúm lờn trỡnh by kt qu tho lun - Gi nhúm khỏc nhn xột, b sung - Gv cho Hs thc hnh gp ỏo theo cỏc bc va tỡm * Liờn h + nh em cú t gp qun ỏo khụng? + Em gp nh th no? * Kt lun: Chỳng ta cn t lm ly nhng vic phự hp vi kh nng t phc v cho vic hc v sinh hot hng ngy ca bn thõn cuc sng a) Hot ng 2: X lớ tỡnh - Gi Hs c tỡnh bi + Tỡnh yờu cu gỡ? - Gv cựng Hs tho lun tỡnh - Cho Hs lm trờn phiu bi - Gi Hs nờu ý kin trc lp - Gv nhn xột a kt qu ỳng + Em ó bao gi i du lch cha? + Khi i thng chun b nhng gỡ? + Em l ngi chun b hay b m em chun b? * Kt lun: Chỳng ta cn t lm ly nhng vic phự hp vi kh nng t phc v cho bn thõn Cng c, dn dũ - Nhc li ni dung bi hc - Dn chun b bi sau - Hs tho lun tỡm cỏc bc gp ỏo - 3-5 nhúm lờn trỡnh by - Lp nhn xột, a cỏc bc gp ỏo ỳng: + Bc 1- hỡnh + Bc 2- hỡnh + Bc 3- hỡnh - Mt s Hs lờn thc hnh trc lp - Hs t liờn h - Hs c tỡnh hung: Em c m giao chun b ba lụ dựng cỏ nhõn cho ngy i ngh hố bin M núi c gia ỡnh s khỏch sn - Hs nờu - Hs lm trờn phiu bi Em s chn nhng vt no mang theo? (Hóy ỏnh du + vo nhng tờn vt m em chn) Bn chi ỏnh rng Kem ỏnh rng ỏo, m, kớnh bi ỏo khoc m Khn tm M rng vnh X phũng tm, gi Truyn Chn mn kg tỏo Thuc nh mt, mi - Mt s hs nờu - Lp nhn xột, b sung - Hs t liờn h - Hs nhc li Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) -TUN 13: Th t, ngy 28 thỏng 11 nm 2012 K nng sng CH : K NNG GIAO TIP VI BN Bẩ V MI NGI ( TIT 1) I.MC TIấU: - HS hiu c li cho em li nim vui, hnh phỳc cho mi ngi : Li cho cao hn mõm c - Giỳp Hs bit núi li cm n hoc xin li mt s tỡnh c th - Rốn cho cỏc em cú k nng v thỏi giao tip tt vi mi ngi xung quanh - Bi cn lm: Bi 1,2,3,4,5 II DNG DY HC - Phiu bi : BT1, BT3, BT4 III HOT NG DY HC: Hot ng ca Gv Kim tra bi c + nhà em tự làm lấy việc gì? + Tại em phải tự làm lấy việc thân? Bài a) Giới thiệu b) hớng dẫn Hs làm tập * Hoạt động 1: Đọc truyện: Lời chào - GV đọc truyện :Lời chào( T.7) - Hoạt động nhóm : ( Nhóm 4) GV phát phiếu thảo luận cho nhóm thảo luận theo câu hỏi sau +Vì cha yêu cầu chào bà cụ ? + Sau chào bà cụ đợc bà cụ chào lại , cậu bé cảm nhận đợc điều mà trớc ? - Gọi nhận xét, bổ sung *GV kết luận : Khi gặp ngời lớn tuổi cần chào hỏi lễ phép *Hoạt động 2: Xử lí tình đóng vai Bài tập 2: - Hs đọc yêu cầu - Phân tích, tìm hiểu yêu cầu - Gv chia lớp làm nhóm, nhóm thảo luận Hot ng ca Hs - 2Hs tr li - Hs nghe gii thiu - Hs theo dừi - HS c li truyn, C lp theo dừi - Hs hot ng nhúm - Cỏc nhúm lm vic ghi vo phiu i din cỏc nhúm trỡnh by cõu hi tho lun : + Gặp ngời lớn tuổi con, phải chào ngời trớc Vì cha yêu cầu phải chào bà cụ + Sau chào bà cụ đợc bà cụ chào lại , cậu bé cảm nhận vật xung quanh nh thay đổi Mặt trời rực rỡ Trên cành cao gió lớt nhẹ nhàng Những rung rinh đùa giỡn Chú bé cảm thấy vui sớng lòng - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Hs đọc đầu Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) đóng vai tình - Hs thảo luận theo nhóm + Nhóm 1: Tình + Nhóm 2: Tình + Nhóm 3: Tình - Từng nhóm lên trình bày ý kiến đóng vai tr- + Nhóm 4: Tình ớc lớp - Đại diện nhóm lên đóng vai cách giải nhóm trớc lớp - Gv Hs nhận xét , đánh giá - Hs nhận xét, bổ sung Bài tập 3: (1)- Gọi Hs đọc yêu cầu - Hs đọc yêu cầu + Bài tập yêu cầu làm gì? - Thực hành chào hỏi ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè ngời gặp gỡ, chia tay + Khi gặp gỡ ngời cần làm gì? + Cần phải chào hỏi + Khi chia tay ngời cần làm gì? + Cần chào tạm biệt - Chia nhóm để Hs đóng vai theo nhóm - Từng nhóm lên thực hành đóng vai trớc lớp - Hs thảo luận đóng vai - Đại diện nhóm lên thực hành đóng vai, - Gv nhận xét nhóm khác theo dõi nhận xét (2)- Hs đọc yêu cầu - Ghi lại cảm xúc em sau chào ngời thái độ ngời sau * Cách tiến hành đợc em chào - GV phát cho nhóm phiếu tập - Các nhóm thảo luận, ghi kết vào - Mời nhóm lên bảng trình bày làm phiếu nhóm - Các nhóm lên bảng trình bày làm - GV lớp nhận xét, tuyên dơng nhóm hoàn nhóm thành nhanh *GV kết luận : Lời chào có tác dụng kì lạ, khơi dậy tình cảm tin cậy, gần gũi với ngời với ngời Nó làm cho tâm hồn ngời rộng mở Lời chào cao mâm cỗ *Hoạt động 3: Làm phiếu tập - Hs nhắc lại Bài tập 4: - Cho Hs đọc yêu cầu tập - Gọi Hs nêu yêu cầu tập - Hs đọc yêu cầu tập - Điền từ cảm ơn xin lỗi vào chỗ câu dới cho phù hợp Cần nói đợc ngời khác quan tâm, giúp đỡ Cần nói làm phiền ngời khác - Gv phát phiếu, yêu cầu Hs làm phiếu - Hs làm phiếu tập tập - Mời số Hs nêu kết trớc lớp - Hs nêu kết trớc lớp - Chốt câu điền đúng: 1- cảm ơn, 2- xin lỗi *Hoạt động 4: Bày tỏ ý kiến - Hs đọc yêu cầu Bài tập 5: Cho Hs đọc đầu - Phân tích tìm hiểu yêu cầu - HS suy nghĩ, bày tỏ ý kiến Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - GV lần lợt đọc ý kiến - Hs giải thích lí - GV cho HS thảo luận lý đa ý kiến - GV kết luận kết nối *Hoạt động 5: Liên hệ - Hs tự liên hệ thân - Em biết chào hỏi ngời lớn tuổi có khách đến nhà ?, - Em biết cảm ơn đợc ngời khác quan tâm, giúp đỡ cha? - Em biết xin lỗi phạm lỗi làm phiền ngời khác cha? Củng cố, dặn dò - Hs đọc - Goị Hs đọc lại phần ghi nhớ - Nhận xét tiết học Tuần 15: Th t, ngy 12 thỏng 12 nm 2013 K nng sng CH : K NNG GIAO TIP VI BN Bẩ V MI NGI ( TIT 2) I.MC TIấU: - HS bit cỏch t gii thiu mỡnh vi mi ngi xung quanh - Bit c nhng vic nờn lm v khụng nờn lm núi chuyn in thoi - Giỳp cỏc em nm c cỏch núi chuyn in thoi cho ỳng - Rốn cho cỏc em cú k nng v thỏi giao tip tt vi mi ngi xung quanh - Bi cn lm: Bi 6,7,8,9 II DNG DY HC - Phiu tho lun nhúm : Bi 7,8 III HOT NG DY HC: Hot ng ca Gv 1.Kim tra bi c - Khi cho mi ngi v c mi ni cho li em cm thy th no? - Li cho cú tỏc dng gỡ? Bi mi a) Gii thiu bi b) Hng dn Hs hot ng * Hot ng 1: T gii thiu - Gi Hs c yờu cu v cỏc tỡnh bi - Gv chia nhúm tho lun - Mi i din cỏc nhúm lờn trỡnh by v thc hnh gii thiu trc lp Hot ng ca Hs - 2Hs tr li - Hs lng nghe - Hs c - Chia lm nhúm, mi nhúm tho lun theo tỡnh - i din cỏc nhúm lờn trỡnh by kt qu tho lun ca nhúm mỡnh v thc hnh gii thiu trc lp - Cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung - Gv nhn xột, cht: + TH1: Em s gii thiu tờn, tui, a ch, quờ quỏn + TH2: Em s gii thiu tờn, tui, a ch, Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) quờ quỏn, gia ỡnh, trng em ó hc + TH3: Em s gii thiu v trng, lp, v bn bố, tỡnh hỡnh hc * Gv Kt lun: Khi gp nhng ngi mi quen, chỳng ta cn gii thiu v bn thõn mỡnh * Hot ng 2:Tho lun cp ụi - Gi Hs c yờu cu ca bi sgk + Bi yờu cu chỳng ta lm gỡ? - Yờu cu Hs tho lun cp ụi ỏnh s th t t n vo ụ trng trc mi cõu to thnh mt on hi thoi hon chnh - Mi mt s nhúm lờn trỡnh by - Gv cht th t ỳng: 4-1-2-6-8-5-3-7 - Mi cp c on hi thoi trc lp + Khi nghe in thoi u tiờn Nam ó núi gỡ? +B Nam tr li sao? + Cui on hi thoi Nam v b ó núi gỡ? * Gv cht: Khi nghe in thoi chỳng ta cn phi cho v t gii thiu v bn thõn, ng thi chỳng ta cn núi nng rừ rng, lch s, l phộp * Hot ng3: Trũ chi Nờn v Khụng nờn - Gi Hs c yờu cu bi sgk - Gv chia lp lm nhúm, phỏt cho mi nhúm t giy to ri ph bin cỏch chi: phỳt nhúm no lit kờ nhiu nhng vic nờn lm v khụng nờn lm nghe in thoi thỡ nhúm ú thng cuc - Gv nhn xột kt qu ỳng - Nhn xột, bỡnh chn nhúm thng cuc - Cho Hs c li nhng vic nờn lm v nhng vic khụng nờn lm * Gv cht: Khi nghe in thoi chỳng ta cn phi cho v t gii thiu v bn thõn, ng thi chỳng ta cn núi nng rừ rng, lch s, l phộp Khụng nờn núi trng khụng , núi di * Hot ng 4: Thc hnh úng vai - Gi Hs c yờu cu bi sgk - Hóy nờu yờu cu ca bi - Chia lp thnh nhúm, mi nhúm úng vai tỡnh - Mi i din cỏc nhúm lờn úng vai trc lp - Hs c u bi - Sp xp cỏc cõu ó cho thnh mt on i thoi qua in thoi gia bn Nam v b cho phự hp - Hs tho lun cp ụi - cp trỡnh by kt qu tho lun , cỏc nhúm khỏc b sung - cp c on hi thoi -Xng tờn ngi nghe v núi rt l phộp - Cho Nam v gii thiu mỡnh l - Cho ngi nghe - Lng nghe - Hs c yờu cu bi - nhúm lm trờn phiu - Cỏc nhúm trỡnh by kt qu trc lp - Hs c li - Hs c u bi - Thc hnh núi chuyn in thoi theo tỡnh Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Gv nhn xột, tuyờn dng nhúm úng vai tt * Gv kt lun: Li núi chng mt tin mua La li m núi cho va lũng * Hot ng 5: Liờn h bn thõn - Nh em cú in thoi khụng? - ó bao gi em nghe hoc gi in thoi cha? - Khi nghe hoc gi in thoi, em thng núi nh th no? Vi thỏi sao? Cng c, dn dũ - Hs nhc li ni dung bi - Dn dũ v nh - Cỏc nhúm tho lun ri úng vai - i din cỏc nhúm lờn úng vai trc lp - Cỏc nhúm khỏc nhn xột - Hs c ghi nh sgk - Hs liờn h bn thõn - Hs c ghi nh sgk Tuần 17: Th t, ngy 26 thỏng 12 nm 2012 K nng sng CH : TễI L AI ? ( TIT 1) I.MC TIấU - Hs nờu c nhng nhu cu v s thớch hng ngy ca bn thõn - Rốn cho Hs thúi quen tt hc v sinh hot cỏ nhõn - Bi cn lm: Bi 1,2 II DNG DY HC - V bi KNS - Phiu bi cho hot ng III HOT NG DY HC Hot ng ca Gv Hot ng ca Hs 1.Kim tra bi c - Nờuỏn nhng vic nờn k lmnng v khụng - Hs nờu nhng vic nờn lm v khụng Giỏo Thc hnh sngnờn lplm (FULL) núi chuyn in thoi? nờn lm núi chuyn in thoi - Nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi a) Gii thiu bi - Gv gii thiu v nờu mc tiờu bi hc b) Hng dn Hs hot ng * Hot ng 1: Lm vic c lp Bi 1: Nhu cu v s thớch ca tụi - Gi Hs c yờu cu v ni dung ca bi - Hs c - Bi yờu cu chỳng ta lm gỡ? - Hóy ghi nhng nhu cu v s thớch ca mỡnh vo ch trng tng ng - Em hiu th no l nhu cu ?, Th no l s - Hs nờu thớch? - Gv ging: Nhu cu chớnh l nhng th m - Lng nghe chỳng ta cn Cũn s thớch l nhng ý thớch ca mi ngi - Gv hng dn Hs lm bi - Hs lm v bi - Gv quan sỏt hng, dn cỏc em lm - Gi mt s Hs nờn nờu bi mỡnh ó lm - Hs nờn nờu nhng nhu cu v s thớch ca bn thõn mỡnh trc lp - Gv nhn xột, ỏnh giỏ Kt lun: Mi ngi u cú nhu cu v s thớch riờng , khụng ging Nhng cỏc nhu cu v s thớch ú cn phi phự hp vi iu kin nng lc v hon cnh ca mi ngi * Hot ng 2: Lm vic cỏ nhõn Bi 2: Thúi quen ca tụi - Gi Hs c yờu cu ca bi sgk- - Hs c yờu cu trang 13 - Hóy nờu yờu cu ca bi - Hs nờu: Hóy ghi mt vi thúi quen ca em hc v sinh hot cỏ nhõn VD: i ng sm hay thc khuya, n chm hay n nhanh - Em hiu th no l thúi quen? - Hs nờu theo ý hiu - Ging: Thúi quen l nhng vic lm m thng ngy chỳng ta hay lm - Gv phõn tớch giỳp Hs hiu u bi - Cho Hs lm trờn phiu bi - Hs lm trờn phiu bi - Yờu cu mt s Hs nờu thúi quen ca mỡnh - Hs nờu thúi quen v hc v sinh hot trc lp hng ngy ca mỡnh trc lp - Cho Hs khỏc nhn xột thúi quen ca bn l tt hay xu? - Hs khỏc nhn xột T ú Gv giỏo dc Hs: cn cú thúi quen tt hc v sinh hot cỏ nhõn Kt lun: Hng ngy, cng cú nhng thúi quen Trong ú cú nhng thúi quen tt v cng cú th cú nhng thúi quen cha tt Vỡ vy chỳng ta cn vt b nhng thúi quen xu cho cuc sng ngy cng tt p hn Cng c- dn dũ - Nhn xột tit hc Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) -TUN 18: Th t, ngy thỏng nm 2013 K nng sng CH : TễI L AI ? ( TIT 2) I.MC TIấU - Hs nờu c nhng iu m cỏc em cm thy hi lũng v bn thõn mỡnh - Giỳp Hs t nhỡn nhn v mỡnh, t ú cỏc em cú ý thc c gng phn u t hon thin bn thõn - Bi cn lm: Bi 3,4 II DNG DY HC - V bi KNS III HOT NG DY HC Hot ng ca Gv 1.Kim tra bi c - Nờu nhng s thớch ca mỡnh? - Hng ngy em cú nhng thúi quen gỡ? ú l thúi quen tt hay xu? - Nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi a) Gii thiu bi - Gv gii thiu v nờu mc tiờu bi hc b) Hng dn Hs hot ng * Hot ng 1: Nhng iu tụi thy hi lũng v mỡnh - Gi Hs c yờu cu ca bi trang 13VBT ? Bi yờu cu chỳng ta lm gỡ? - Gv phõn tớch giỳp cỏc em hiu u bi: Nhng iu em cm thy hi lũng v mỡnh cú th l nhng c im ni bt ca bn thõn v cng l nhng im mnh ca bn thõn mỡnh - Lu ý cho Hs: mi qu búng ch ghi iu - Gi mt s Hs trỡnh by bi trc lp - Gv nhn xột * Kt lun: Mi ngi u cú nhng im mnh riờng Chỳng ta cn bit phỏt huy nhng im mnh ú cuc sng * Hot ng 2: Lm vic cỏ nhõn - Cho Hs c yờu cu v ni dung bi trang 14 VBT - Hóy nờu yờu cu ca bi Hot ng ca Hs - Mt s Hs tr li - 2Hs c yờu cu - Hóy ghi vo mi qu búng tranh di õy mt iu m em cm thy hi lũng v bn thõn mỡnh( cú th l v sc kho, v hỡnh thc bờn ngoi, v nng khiu, v sc hc, v mt c tớnh,.) - Hs lm vo v bi - 5-7 Hs trỡnh by - Hs c - Em hóy t nhỡn nhn v mỡnh v ghi nhng ni dung thớch hp vo cỏc ch trng 10 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) ? Em hiu th no l t nhỡn nhn v bn thõn? - T nhỡn nhn v bn thõn tc l xem mỡnh l ai? Mỡnh cú nhng im gỡ tt, nhng im gỡ cũn hn ch? - Hng dn cỏc lm bi theo tng ni dung - Hs lm theo s hng dn ca Gv - Gi mt s Hs nờu trc lp - Hs nờu - Hs khỏc nhn xột * Kt lun: Mi ngi u cú nhng im ni bt ú cú nhng im mnh v c im cũn hn ch Chỳng ta cn bit phỏt huy nhng mt mnh v khc phc nhng mt cũn yu bn thõn mỡnh ngy cng tin b hn, tt hn Cng c- dn dũ - Nhn xột tit hc - Dn v nh xem li bi -TUN 19: Th t, ngy thỏng nm 2013 K nng sng CH : K NNG PHềNG TRNH TAI NN THNG TCH (TIT 1) I.MC TIấU - Giỳp Hs t nhn thc c nhng nguyờn nhõn v nhng hnh ng, vic lm d gõy tai nn, thng tớch cho bn thõn - Qua bi rốn cho Hs k nng phũng trỏnh cỏc tai nn thng tớch cú th gp cuc sng hng ngy - Bi cn lm: Bi 1,2 II DNG DY HC - V bi KNS III HOT NG DY HC Hot ng ca Gv 1.Kim tra bi c - Nờu nhng mt mnh ca bn thõn mỡnh? V nhng iu mỡnh cũn phi c gng? - Nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi a) Gii thiu bi - Gv gii thiu v nờu mc tiờu bi hc b) Hng dn Hs hot ng * Hot ng 1: Xử lí tình - Gv cho Hs đọc nội dung tình tập 1trong sgk + Nhà Nam nuôi vật gì? +Tình cảm Nam chó sao? + Chuyện xảy Nam nhặt miếng xơng rơi vào bát? ? Khi bị chó cắn , bạn Nam phải làm gì? Hot ng ca Hs - Hs trả lời - Lắng nghe - 3Hs đọc - Nhà Nam nuôi chó Bốp-bi - Thờng ngày học xong Nam lại chơi đùa với Bốp-bi - Con chó giận đớp vào tay Nam 11 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Gọi Hs đọc câu hỏi - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi câu hỏi: ? Vì vật thân thiết trở thành nguy hiểm? ? Những động vật nuôi gây thơng tích cho ngời? ? Làm để tránh bị vật gây thơng tích? - Gọi đại diện số nhóm lên trả lời - Gv nhận xét chốt: Những vật nuôi thân thiết gây tai nạn thơng tích cho ngời Vì cần phóng tránh không nên tiếp xúc gần gũi, thân mật loài động vật Khi bị loài vật gây thơng tích cần đến bệnh viện kịp thời * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Cho Hs đọc yêu cầu tập trang 16 sgk - Gv giúp Hs hiểu yêu cầu - Gv yêu cầu Hs quan sát tranh tìm hiểu nội dung tranh VD: Tranh1 + Tranh1 vẽ gì? + Bạn nhỏ tranh làm gì? + Hành động có nguy hiểm không, sao? + Việc làm bạn nhỏ gây hậu gì? - Cho Hs thảo luận nhóm đánh dấu + vào ô trống dới tranh vẽ hành động gây tai nạn thơng tích cho thân ngời khác - Gọi nhóm trình bày kết thảo luận - Gv chốt: tranh cần đánh dấu + là: tranh 1,3,4,5,6 * Kết luận chung: Trong sống cần biết phòng tránh tai nạn thơng tích Khi bị tai nạn thơng tích cần sơ cứu kịp thời, sau đa đến bác sĩ thấy cần thiết Củng cố- dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn nhà xem lại xem trớc sau - Nam phải tiêm phòng - Hs đọc câu hỏi sách - Hs thảo luận nhóm bàn theo câu hỏi - Đại diện nhóm lên trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Hs đọc - Hs quan sát tranh tìm hiểu nội dung tranh theo hớng dẫn Gv - Tranh vẽ bạn nhỏvà tổ ong - Bạn nhỏ cầm que chọc vào tổ ong - Hs trả lời - Bạn nhỏ bị ong đốt - Hs thảo luận nhóm - Đại diện nhóm nêu ý kiến, nhóm khác bổ sung - Hs nhắc lại kết luận -Tuần 21: Th t, ngy 23 thỏng nm 2013 K nng sng CH : K NNG PHềNG TRNH TAI NN THNG TCH (TIT 2) I.MC TIấU - Giỳp Hs t nhn thc c nhng vic lm cú th hn ch gõy tai nn thng tớch cho bn thõn v mi ngi xung quanh - Qua bi rốn cho Hs k nng phũng trỏnh v s cu gp cỏc tai nn thng tớch cuc sng hng ngy 12 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Bi cn lm: Bi 3,4,5 II DNG DY HC - V bi KNS - Phiu BT cho hot ng III HOT NG DY HC Hot ng ca Gv 1.Kim tra bi c + Hóy nờu nhng hnh ng, vic lm cú th gõy tai nn thng tớch cho bn thõn v mi ngi xung quanh? + Nhng vic lm ú cú th gõy hu qu gỡ? - Nhn xột, ỏnh giỏ Bi mi a/ Gii thiu bi b/ Hng dn Hs hot ng *Hot ng 1: Lm phiu bi - Cho Hs c yờu cu v ni dung ca bi 3- sbt + Em hiu th no l nguy c? - Gv hng dn cỏc em lm bi - Yờu cu Hs lm trờn phiu bi Hot ng ca Hs - Mt s Hs tr li - Hs c yờu cu - Nguy c l nhng hu qu cú th xy - Lng nghe - Hs lm trờn phiu bi Phiu bi 1.Theo em, eo cp nng quỏ cú th dn n nguy c gỡ? (ỏnh du + vo ụ trng phự hp) Cú th b gự lng Cú th gõy au bng Cú th b vo ct sng Cú th gõy mt mi Cú th gõy au lng Cú th hn ch phỏt trin chiu cao - Theo em nhng vic lm no di dõy l cn thit hn ch cỏc nguy c trờn? (ỏnh du + vo ụ trng bờn cnh nhng vic lm em cho l cn thit) Chỳ ý chn nhng loi cp nh phự hp vi hỡnh th, nờn cú bng phn quang nu phI I hc bui ti Ch mang n trng nhng th cn thit Ch nờn eo cp cn thit( vớ d: cú th thỏo cp i xe buýt Hoc i lp hc m ca, Chn nhng chic cp thi trang dự chỳng cú th nng hn nhng chic cp khỏc - Gi Hs trỡnh by ý kin ca mỡnh - Gv cựng Hs nhn xột, b sung * Liờn h thc t: + Cp sỏch ca em l loa cp gỡ? + Hng ngy em thng mang nhng gỡ n lp? * Kt lun: Chỳng ta nờn chn nhng loi cp nh phự hp vi hỡnh th Ch mang n trng nhng th cn thit v eo cp - Hs trỡnh by - Hs nhn xột, b sung - Hs liờn h bn thõn - Hs nhc li kt lun 13 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) cn thit *Hot ng 2: Tho lun nhúm + Gi Hs c yờu cu v ni dung bi 4trang 18 - Hóy nờu yờu cu ca bi - 2Hs c - Cho Hs c cỏc cỏch x lớ bờn phi - Gv hng dn Hs lm - Chia lp thnh nhúm Hs tho lun theo nhúm - Mi i din cỏc nhúm trỡnh by - nhúm tho lun - Nhn xột, ỏnh giỏ - Gv cht cỏch x lớ phự hp *Hot ng 3: úng vai + Cho Hs c yờu cu bi - Hóy ni mi tranh tỡnh bờn trỏI vi mt cỏch x lớ phự hp bờn phi - Hs c - i din nhúm trỡnh by ý kin tho lun Nhúm khỏc nhn xột, b sung - Hs c yờu cu bi 5: Hóy cựng cỏcbn thc hnh úng vai cỏc tỡnh trờn - Cỏc nhúm thc hnh úng vai - Cỏc nhúm thc hnh trc lp - Hs t liờn h bn thõn -Yờu cu cỏc nhúm úng vai - Nhn xột , ỏnh giỏ * Lin h *Kt lun: Khi b thng tớch cn s cu kp thi, sau ú a n bỏc s nu cn thit - Hs nhc li Cng c, dn dũ - Nhn xột tit hc - Dn dũ v nh TUN 23: Th t, ngy thỏng nm 2013 K nng sng CH : K NNG M NHN TRCH NHIM (TIT 1) I.Mc tiờu: - Qua bi HS bit mỡnh cn phi cú trỏch nhim vi nhng vic lm ca chớnh mỡnh - Giỏo dc HS cú ý thc trỏch nhim vi nhng vic lm ca chớnh mỡnh v cú trỏch nhim vi nhng ngi xung quanh - BT cn lm: bi 1,2,3 II dựng dy hc Tranh Sbt III Cỏc hot ng dy h c Hot ng ca Gv 1.KTBC: - Khi khụng may b tai nn, thng tớch em cn lm gỡ? - GV nhn xột Bi mi: 2.1.Hot ng 1: c truyn Li cho - Gi Hs c truyn Li cho( BT1) - Gv phõn tớch giỳp Hs hiu ni dung truyn Hot ng ca Hs - Hs tr li - Hs c truyn Li cho 14 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) + Nga c lp phõn cụng mang gỡ? + Hụm ú Nga b lm sao? + Nga ó lm gỡ thc hin nhim v ca mỡnh? - Mang khn tri bn chun b cho bui liờn hoan ngh cho mng ngy 20-11 - Nga b m - Nga nh m trờn ng i lm mang khn n trng t sm v gi bỏc bo v - Nga ó thc hin trỏch nhim ca mỡnh + Em cú nhn xột gỡ v vic lm ca bn - Hs liờn h Nga? - Cho Hs liờn h theo ni dung cõu hi sbt *KL: Mi ngi cn phi cú trỏch nhim - Hs nhc li vi nhng vic lm ca chớnh mỡnh 2.2.Hot ng 2: X lớ tỡnh * Bi - HS c yờu cu ca BT2 - Gi HS c yờu cu ca BT2 - Hs đọc - G i Hs c ni dung tỡnh BT2 - HS tho lun theo nhúm ụi - HS tho lun theo nhúm ụi cõu hi: + Theo em, bn Nam nờn lm gỡ trng hp ny? - 3-5 nhóm trả lời Hs - i din cỏc nhúm trỡnh by ý kin - Các nhóm khác nhận xét - Gi nhn xột * Bi - HS c yờu cu ca BT2 - HS c yờu cu ca BT3 - Hs đọc - G i Hs c ni dung tỡnh BT3 - Gv phõn tớch giỳp Hs hiu ni dung tỡnh - HS tho lun theo nhúm ụi - HS tho lun theo nhúm ụi cõu hi: + Em cú nhn xột gỡ v hnh ng ca bn Nam? + Nu em l bn Nam, em s lm gỡ tỡnh ú? - 3-5 nhóm trả lời Hs - i din cỏc nhúm trỡnh by ý kin - Các nhóm khác nhận xét - Gi nhn xột KL: Mi ngi cn phi cú trỏch nhim vi nhng ngi xung quanh - Yờu cu Hs c ghi nh (T22) - Hs đọc ghi nhớ Cng c, dn dũ: - Nhc li ni dung bi hc - Dặn chuẩn bị sau -TUN 25: Th t, ngy 27 thỏng nm 2013 K nng sng CH : K NNG M NHN TRCH NHIM (TIT 2) I.Mc tiờu: - Qua bi HS bit mỡnh cn phi cú trỏch nhim vi nhng vic lm ca chớnh mỡnh v cú trỏch nhim vi nhng ngi xung quanh Qua ú rốn k nng m nhn trỏch nhim cho HS 15 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Giỏo dc HS cú ý thc trỏch nhim vi nhng vic lm ca chớnh mỡnh v cú trỏch nhim vi nhng ngi xung quanh - BT cn lm: Bi 4,5 II dựng dy hc - Sbt III Cỏc hot ng dy h c Hot ng ca Gv 1.KTBC: - Em ang chy chi trờn sõn trng, khụng may em va vo mt em HS lp lm em b ngó Khi ú, em s lm gỡ? - GV gi HS nhn xột Bi mi: 2.1.Hot ng 2: X lớ tỡnh hung(BT4) - HS c yờu cu ca BT4 - Gi Hs c ni dung tỡnh BT4 - HS tho lun theo nhúm theo cõu hi + Em cú nhn xột gỡ v vic lm ca bn Minh? + Vic lm ca bn y th hin iu gỡ? - i din cỏc nhúm trỡnh by ý kin - Gi nhn xột GVKL: Mi ngi cn phi cú trỏch nhim vi nhng ngi xung quanh 2.2.Hot ng 2: X lớ tỡnh hung(BT5) - HS c yờu cu ca BT5 - GV chia nhúm, giao vic cho tng nhúm - HS cỏc nhúm tho lun tỡnh SGK v tỡm cỏch x lớ phự hp - i din cỏc nhúm trỡnh by - GV cựng HS nhn xột cỏc cỏch x lớ Hot ng ca Hs - hs tr li - Hs nhn xột - HS c yờu cu ca BT4 - Hs c ni dung tỡnh - HS tho lun theo nhúm - i din cỏc nhúm trỡnh by ý kin - Cỏc nhúm khỏc b sung ý kin - HS c yờu cu - Chia lp lm nhúm, mi nhúm tho lun tỡnh - Hs tho lun - i din cỏc nhúm trỡnh by Cỏc nhúm khỏc nhn xột b sung + TH 1: Nhn li vi bỏc + TH 2: Em nờn khuyờn cỏc bn cựng n xin li bỏc vỡ vic lm sai ú + TH 3: Xin li bn vỡ ó l hn Hụm sau nh mang cho bn mn Cht: Khi ó mc li vi ngi khỏc, chỳng ta cn dng cm nhn li iu ú th hin chỳng ta ó bit m nhn trỏch nhim vi vic lm ca mỡnh * Hs liờn h * Kt lun : Mi ngi cn phi cú trỏch nhim vi nhng vic lm ca chớnh mỡnh v - Hs liên hệ cú trỏch nhim vi nhng ngi xung quanh - Hs nhắc lại kết luận Cng c, dn dũ: - Nhc li ni dung bi hc - Dn chun b bi sau - 16 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) TUN 27 Th t, ngy 13 thỏng nm 2013 K nng sng CH : K NNG QUN L THI GIAN (TIT 1) I.Mc tiờu: - Qua bi HS bit lm vic ỳng gi, bit tit kim thi gi - Giỏo dc HS cú ý thc lm vic, hc ỳng gi, khoa hc - BT cn lm: bi 2,3 II dựng dy hc Tranh SGK III Cỏc hot ng dy hc Hot ng ca Gv 1.KTBC: - Em nhn li cho bn mn cun truyn hay, nhng i hc em li quờn Lỳc ú, em s lm gỡ? - GV gi HS nhn xột Bi mi: 2.1.Hot ng 1: Lm vic cỏ nhõn (BT2) - HS c yờu cu ca BT2 - HS lm bi sau ú trỡnh by bi lm ca mỡnh - Gv cựng Hs nhn xột cht cỏch chn ỳng - Gv hi thờm Hs: + Ti em li cho rng vic ú gõy tiờu tn thi gian? KL: Thi gi l vng ngc Vỡ vy, chỳng ta cn s dng qu thi gian mt cỏch hp lớ, trỏnh nhng vic lm gõy tiờu tn thi gian 2.2.Hot ng 2: Tỡm hiu truyn: Th v rựa chy thi (BT3) - Yờu cu HS c truyn BT3 - Gv phõn tớch giỳp Hs hiu ni dung truyn + Th v rựa cói v vic gỡ? + Chỳng gii quyt tranh lun bng cỏch no? + Trờn ng chy, th ó lm gỡ? + Rựa chy nh th no? + Kt qu cuc ua sao? + Em cú nhn xột gỡ v cỏch s dng thi gian ca rựa v th? - GV cht: + Rựa bit s dng thi gian mt cỏch hp lớ, hiu qu + Th cha bit tit kim thi gi, s dng thi gian mt cỏch phung phớ * Hs liờn h thc t + Em ó bao gi phung phớ thi gian cha? + Em lm gỡ tit kim thi gian? *Kt lun: Thi gian l th ti sn m cng Hot ng ca Hs - Hs nờu ý kin - Hs nhn xột - HS c yờu cu ca BT2 - HS lm bi cỏ nhõn ri trỡnh by bi lm ca mỡnh trc lp - HS chn: ý 1,2,3,5,6 - Hs nờu ý kin - Nhc li kt lun - HS c truyn BT3 C lp c thm - Cãi xem chạy nhanh - Chúng giải tranh luận cách thi chạy - Thỏ vừa chạy vừa bắt bớm, hái hoa - Rùa nỗ lực chạy - Rùa giành chiến thắng - Hs bày tỏ ý kiến - Hs liên hệ thân 17 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) c chia u d ự bn l mt hc sinh gii hay hc sinh kộm S khỏc bit l nhng ngi thnh cụng cuc sng bit cỏch s dng v qun lớ thi gian Cng c, dn dũ: - Nhc li ni dung bi hc - Dn chun b bi sau - Hs nhắc lại ghi nhớ TUN 29 Th t, ngy 27 thỏng nm 2013 K nng sng CH : K NNG QUN L THI GIAN (TIT 2) I.Mc tiờu: - Qua bi HS bit lm vic ỳng gi, bit lp thi gian biu ca mỡnh ngy, ngy - Giỏo dc HS cú ý thc lm vic, hc ỳng gi, khoa hc - BT cn lm: Bi 1,4 II dựng dy hc Tranh Sbt III Cỏc hot ng dy hc Hot ng ca Gv 1.KTBC: - Hóy k nhng vic em ó lm ỳng gi? - GV HS nhn xột Bi mi: 2.1.Hot ng 1: Lm vic cỏ nhõn (BT1) - HS c yờu cu ca BT1 - Nờu yờu cu ca bi Hot ng ca Hs - Hs kể trớc lớp -3 HS c yờu cu ca BT1 - Hóy ỏnh du + vo bờn cnh nhng vic em ó thc hin ỳng gi - HS lm bi sau ú trỡnh by bi lm ca mỡnh - HS lm bi v trỡnh by bi lm ca - Trao i: + Khi em lm vic ỳng gi em thy mỡnh - Hs tr li cú vui khụng? Hiu qu lm vic sao? + Khi khụng lm vic ỳng gi em thy th no? *GVKL: Khi lm vic ỳng gi, chỳng ta s lm vic tt hn , hiu qu cụng vic cao hn v lũng thy vui hn 2.2.Hot ng 2: Lm vic cỏ nhõn (BT4) - HS c yờu cu ca BT4 - Gv hng dn cỏc em lm - HS c yờu cu ca BT4 - HS t suy ngh v lp mt thi gian biu cho mỡnh ngy, ngy - HS t suy ngh v lp mt thi gian biu - GV giỳp HS - Gi vi HS c thi gian biu ca mỡnh trc cho mỡnh ngy, ngy - HS c thi gian biu ca mỡnh trc lp lp - GV cựng HS phõn tớch k tng thi gian biu ca HS, tỡm im hp lớ, im cha hp lớ 18 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) cn chnh sa - Trao i: + Khi lm vic ỳng gi, em thy th no? + Khi lm vic ỳng gi, em lm vic cú tt hn khụng? Con ngi cú thy thoi mỏi hn khụng? - HS liờn h: ý ca bi giao v nh thc hin, bỏo cỏo kt qu cho GVCN vo bi sau GVKL: Ghi nh/25(SGK) -Vi HS c Cng c, dn dũ: - Nhc li ni dung bi hc - Dặn chuẩn bị sau - Hs tr li -Vi HS c Ghi nh/25(SGK Thi gian l th ti sn m cng c chia u d ự bn l mt hc sinh gii hay hc sinh kộm S khỏc bit l nhng ngi thnh cụng cuc sng bit cỏch s dng v qun lớ thi gian TUN 31 Th t, ngy 10 thỏng nm 2013 K nng sng CH 7: K NNG HP TC (TIT 1) I.Mc tiờu: - Qua bi HS hiu : Bit hp tỏc vi mi ngi, cụng vic s thun li hn v t kt qu tt hn - Giỏo dc HS ý thc hp tỏc vi mi ngi xung quanh lm vic - BT cn lm: Bi 1,2,3,4 II dựng dy hc Tranh Sbt III Cỏc hot ng dy hc Hot ng ca Gv 1.KTBC: - Hóy k nhng vic em ó lm ỳng gi - Khi lm vic ỳng gi, em thy th no? - GV gi HS nhn xột Bi mi: 2.1.Hot ng 1: Tho lun nhúm (BT1) - HS c yờu cu ca BT1 v c truyn Chic ụ tụ b sa ly - Cho Hs tỡm hiu ni dung truyn - Chia nhúm - Giao vic cho cỏc nhúm : Tho lun nhúm cỏc cõu hi: Chic ụ tụ ó gp s c gỡ trờn ng? Nh õu m khú khn ó c gii quyt? Cõu chuyn khuyờn chỳng ta iu gỡ? Hot ng ca Hs -2 Hs tr li -HS c yờu cu ca BT1 v c truyn Chic ụ tụ b sa ly - Hs tỡm hiu ni dung truyn - Hs tho lun nhúm cỏc cõu hi - i din trỡnh by ý kin ca nhúm 19 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - HS tho lun, sau ú i din trỡnh by ý kin ca nhúm mỡnh *GVKL: Mi ngi cựng hp sc li thỡ vic khú my cng c gii quyt 2.2.Hot ng 2: Tỡm hiu truyn Mu ca cu vng (BT2) - HS c yờu cu ca BT2 v c truyn Mu ca cu vng - HS suy ngh, tỡm cõu tr li cho cõu hi SGK/28 + Em hóy cho bit iu gỡ ó sy cỏc bn Mu kt hp vi nhau? + Em rỳt bi hc gỡ cho mỡnh t cõu chuyn trờn? - Gi HS tr li, GV cựng HS nhn xột * GVKL: Mi ngi cú mt im tt Nu chỳng ta cựng kt hp nhng im tt ú li thỡ s to thnh mt th kỡ diu hn chớnh bn thõn chỳng ta 2.3.Hot ng 3: By t ý kin (BT3, 4) Bi - HS c yờu cu ca BT3 - Hs lm bi cỏ nhõn - Gi HS trỡnh by bi lm ca mỡnh - GV cựng c lp cht: ý l vic lm ỳng - Liờn h + Em ó bit kt hp cựng vi cỏc bn lm vic cha? + Nu chi thõn vi Long vớ d trờn, em s lm gỡ? Cht: Mi chỳng ta cn phi t giỏc kt hp vi bn lm nhng cụng vic chung Cú nh vy thỡ mi em li kt qu tt Bi - HS c yờu cu ca BT4 - Hs lm bi cỏ nhõn - Gi HS trỡnh by - GV cht: Nhng vic lm th hin s hp tỏc vi nhng ngi xung quanh l:ý 2, 3,6 + Khi thc hin cụng vic chung, luụn bn bc vi mi ngi cú tỏc dng gỡ? *GVKL: Ghi nh/32 - Gi vi HS c Cng c, dn dũ: - Nhc li ni dung bi hc mỡnh Nhúm khỏc b sung - HS c, lp c thm - HS suy ngh, tr li cõu hi + Khi cỏc bn mu kt hp li vi thỡ nhỡn thy trờn bu tri l mt di mu sc vụ cựng dim l m v p huy hong ca nú vt xa bt c mt mu no nu ng mt mỡnh + Hs nờu ý kin - HS c yờu cu ca BT3 - Hs lm bi cỏ nhõn - HS trỡnh by bi lm ca mỡnh - Hs liờn h - HS c yờu cu ca BT4 - Hs lm bi cỏ nhõn ri trỡnh by ý kin - m bo s bỡnh ng gia mi ngi, mi ngi a ý kin hp li s cú mt kt qu tt - HS c Ghi nh/32 20 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Dn chun b bi sau TUN 33: Th t, ngy 24 hỏng nm 2013 K nng sng CH : K NNG HP TC (TIT2) I.Mc tiờu: - Qua bi HS hiu : Bit hp tỏc vi mi ngi, cụng vic s thun li hn v t kt qu tt hn - Giỏo dc HS ý thc hp tỏc vi mi ngi xung quanh lm vic cng nh vui chi - BT cn lm: bi 5,6,7,8,9 II dựng dy hc Tranh Sbt III Cỏc hot ng dy hc Hot ng ca Gv 1.KTBC: - Hóy k nhng vic em ó lm th hin s hp tỏc vi mi ngi - GV gi HS nhn xột Bi mi: 2.1.Hot ng 1: T liờn h (BT5) - HS c yờu cu ca BT5 - HS t liờn h bn thõn lm bi - Gi HS trỡnh by bi lm ca mỡnh + Khi hp tỏc vi bn bố lm mt vic gỡ ú, em thy th no? *GVKL: Khi hp tỏc vi bn bố lm mt vic gỡ ú, chỳng ta thy vui hn, kt qu cụng vic tt hn 2.2.Hot ng 2: By t ý kin (BT8) - HS c yờu cu ca BT8 -Yờu cu HS suy ngh, sau ú a ý kin ca mỡnh - Gv hi: + Vỡ em khụng tỏn thnh ý kin 1? + Vỡ em tỏn thnh ý kin 5? *GVKL: Chỳng ta cn phi hp tỏc vi nhng cụng vic phự hp Cú nh vy mi em li kt qu tt p 2.3.Hot ng 3: Trũ chi (BT6,7) - Gi HS c yờu cu ca BT6,7 Hot ng ca Hs - Hs k - HS c yờu cu ca BT5 - HS t liờn h theo cỏc cõu hi sbt - Hs nhn xột - HS c yờu cu ca BT8 - HS suy ngh, sau ú a ý kin ca mỡnh + Tỏn thnh cỏc ý kin:2, + Khụng tỏn thnh cỏc ý kin: 1,3,4 - Hs gii thớch - HS c yờu cu ca BT6,7 - HS c phn hng dn cỏch chi - HS sõn chi - GV chia i chi v cho HS sõn chi - Tuyờn dng i thng cuc *GVKL: Bit hp tỏc vi mi ngi c 21 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) chi thỡ chỳng ta luụn ginh c chin thng 2.4.Hot ng 4: Thc hnh (BT9) -Gi HS c yờu cu ca BT9 - GV chia nhúm - Cỏc nhúm cựng xõy dng k hoch hp tỏc cựng thc hin mt cụng vic m c nhúm la chn - Sau ú i din ca nhúm s trỡnh by trc lp k hoch ú - GV cựng nhúm khỏc nhn xột, chnh sa, b sung nhng ch cha hp lớ - GV dn HS tng nhúm s thc hin k hoch ú thi gian gn nht * GVKL: Ghi nh/32 - Gi vi HS c Cng c, dn dũ: - Nhc li ni dung bi hc - Nhn xột tit hc - HS c yờu cu ca BT9 - Hs tho lun nhúm: Xõy dng k hoch hp tỏc cựng thc hin mt cụng vic m c nhúm la chn - i din ca nhúm s trỡnh by trc lp k hoch ú - Nhúm khỏc nhn xột, chnh sa, b sung - HS c Ghi nh/32 22 [...]... luận nhóm 4 đánh dấu + vào ô trống dới tranh vẽ hành động có thể gây tai nạn thơng tích cho bản thân và ngời khác - Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận - Gv chốt: các tranh cần đánh dấu + là: tranh 1 ,3, 4,5,6 * Kết luận chung: Trong cuộc sống chúng ta cần biết phòng tránh các tai nạn thơng tích Khi bị tai nạn thơng tích cần sơ cứu kịp thời, sau đó đa đến bác sĩ nếu thấy cần thiết 3 Củng cố- dặn... chun b bi sau - 16 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 3 (FULL) TUN 27 Th t, ngy 13 thỏng 3 nm 20 13 K nng sng CH 6 : K NNG QUN L THI GIAN (TIT 1) I.Mc tiờu: - Qua bi HS bit lm vic ỳng gi, bit tit kim thi gi - Giỏo dc HS cú ý thc lm vic, hc tp ỳng gi, khoa hc - BT cn lm: bi 2 ,3 II dựng dy hc Tranh SGK III Cỏc hot ng dy hc Hot ng ca Gv 1.KTBC: - Em nhn li cho bn mn... ca BT4 - Hs lm bi cỏ nhõn ri trỡnh by ý kin - m bo s bỡnh ng gia mi ngi, mi ngi a ra 1 ý kin hp li s cú mt kt qu tt - HS c Ghi nh /32 20 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 3 (FULL) - Dn chun b bi sau TUN 33 : Th t, ngy 24 hỏng 4 nm 20 13 K nng sng CH 7 : K NNG HP TC (TIT2) I.Mc tiờu: - Qua bi HS hiu : Bit hp tỏc vi mi ngi, cụng vic s thun li hn v t kt qu tt hn -... trng hp ny? - 3- 5 nhóm trả lời Hs - i din cỏc nhúm trỡnh by ý kin - Các nhóm khác nhận xét - Gi nhn xột * Bi tp 3 - HS c yờu cu ca BT2 - HS c yờu cu ca BT3 - 2 Hs đọc - G i Hs c ni dung tỡnh hung BT3 - Gv phõn tớch giỳp Hs hiu ni dung tỡnh hung - HS tho lun theo nhúm ụi - HS tho lun theo nhúm ụi cõu hi: + Em cú nhn xột gỡ v hnh ng ca bn Nam? + Nu em l bn Nam, em s lm gỡ trong tỡnh hung ú? - 3- 5 nhóm trả... nghe - 3Hs đọc - Nhà Nam nuôi chú chó Bốp-bi - Thờng ngày cứ khi nào học xong bài là Nam lại chơi đùa với Bốp-bi - Con chó nổi giận đớp vào tay Nam 11 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 3 (FULL) - Gọi Hs đọc các câu hỏi - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi các câu hỏi: ? Vì sao những con vật thân thiết có thể trở thành nguy hiểm? ? Những động vật nuôi nào có thể gây thơng tích cho con ngời? ? Làm thế nào để tránh... ri trỡnh by bi lm ca mỡnh trc lp - HS chn: ý 1,2 ,3, 5,6 - Hs nờu ý kin - Nhc li kt lun - 3 HS c truyn BT3 C lp c thm - Cãi nhau xem ai chạy nhanh hơn - Chúng giải quyết tranh luận bằng cách thi chạy - Thỏ vừa chạy vừa bắt bớm, hái hoa - Rùa nỗ lực chạy - Rùa giành chiến thắng - Hs bày tỏ ý kiến - Hs liên hệ bản thân 17 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 3 (FULL) c chia u d ự bn l mt hc sinh gii hay hc sinh... thnh cụng trong cuc sng bit cỏch s dng v qun lớ thi gian 3 Cng c, dn dũ: - Nhc li ni dung bi hc - Dn chun b bi sau - 3 Hs nhắc lại ghi nhớ TUN 29 Th t, ngy 27 thỏng 3 nm 20 13 K nng sng CH 6 : K NNG QUN L THI GIAN (TIT 2) I.Mc tiờu: - Qua bi HS bit lm vic ỳng gi, bit lp thi gian biu ca mỡnh trong ngy, trong 3 ngy - Giỏo dc HS cú ý thc lm vic, hc tp ỳng gi, khoa... cõu chuyn trờn? - Gi HS tr li, GV cựng HS nhn xột * GVKL: Mi ngi cú mt im tt Nu chỳng ta cựng kt hp nhng im tt ú li thỡ s to thnh mt th kỡ diu hn chớnh bn thõn chỳng ta 2 .3. Hot ng 3: By t ý kin (BT3, 4) Bi tp 3 - HS c yờu cu ca BT3 - Hs lm bi cỏ nhõn - Gi HS trỡnh by bi lm ca mỡnh - GV cựng c lp cht: ý 1 l vic lm ỳng - Liờn h + Em ó bit kt hp cựng vi cỏc bn khi lm vic cha? + Nu chi thõn vi Long vớ... -Tuần 21: Th t, ngy 23 thỏng 1 nm 20 13 K nng sng CH 4 : K NNG PHềNG TRNH TAI NN THNG TCH (TIT 2) I.MC TIấU - Giỳp Hs t nhn thc c nhng vic lm cú th hn ch gõy ra tai nn thng tớch cho bn thõn v mi ngi xung quanh - Qua bi rốn cho Hs k nng phũng trỏnh v s cu khi gp cỏc tai nn thng tớch trong cuc sng hng ngy 12 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 3 (FULL) - Bi tp cn lm: Bi 3, 4,5 II DNG DY HC - V bi tp... nhớ 3 Cng c, dn dũ: - Nhc li ni dung bi hc - Dặn chuẩn bị bài sau -TUN 25: Th t, ngy 27 thỏng 2 nm 20 13 K nng sng CH 5 : K NNG M NHN TRCH NHIM (TIT 2) I.Mc tiờu: - Qua bi HS bit mỡnh cn phi cú trỏch nhim vi nhng vic lm ca chớnh mỡnh v cú trỏch nhim vi nhng ngi xung quanh Qua ú rốn k nng m nhn trỏch nhim cho HS 15 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp 3 (FULL) ... nhóm trớc lớp - Gv Hs nhận xét , đánh giá - Hs nhận xét, bổ sung Bài tập 3: (1)- Gọi Hs đọc yêu cầu - Hs đọc yêu cầu + Bài tập yêu cầu làm gì? - Thực hành chào hỏi ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, bạn... biệt - Chia nhóm để Hs đóng vai theo nhóm - Từng nhóm lên thực hành đóng vai trớc lớp - Hs thảo luận đóng vai - Đại diện nhóm lên thực hành đóng vai, - Gv nhận xét nhóm khác theo dõi nhận xét... mt kt qu tt - HS c Ghi nh /32 20 Giỏo ỏn Thc hnh k nng sng lp (FULL) - Dn chun b bi sau TUN 33 : Th t, ngy 24 hỏng nm 20 13 K nng sng CH : K NNG HP

Ngày đăng: 14/01/2016, 22:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan