Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ lớp 6 kèm đáp án

57 7.4K 33
Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ lớp 6 kèm đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG D C VÀ ÀO T O THÁI TH Y CHÍNH TH C KH O SÁT H C SINH GI I C P HUY N NĂM H C 2012-2013 Môn: Ng văn Th i gian: 120 phút (Không k th i gian giao ) Câu i m Trong thơ “M m”, nhà thơ Tr n ăng Khoa vi t: “N ng mưa t nh ng L n i m bây gi chưa tan” a) Em hi u nghĩa c a t "n ng mưa" câu thơ th ? b) Nêu nét c s c v ngh thu t c a vi c s d ng t "l n" câu thơ th ? Câu i m “Tre xanh Xanh t bao gi Chuy n ngày xưa… ã có b tre xanh Thân g y gu c, mong manh Mà nên lũy nên thành tre ? âu tre xanh tươi Cho dù t s i t vơi b c màu !” (Trích thơ “Tre Vi t Nam” - Nguy n Duy) Em trình bày c m nh n c a v nh ng dịng thơ Câu 10 i m ng l ng gi lâu trư c n m m c a D Cho t, D Mèn nghĩ v h c ng i u tiên ân h n vô Qua văn b n “Bài h c ng i u tiên” (Sách Ng văn 6, t p hai – Nhà xu t b n Giáo d c), em thay l i D Mèn k l i h c ng i u tiên y H tên: …………………………………………… ; S báo danh: ………… PHÒNG GIÁO D C VÀ ÀO T O THÁI TH Y HƯ NG D N CH M BÀI KH O SÁT H C SINH GI I C P HUY N NĂM H C 2012-2013 Môn: Ng văn I Hư ng d n chung - Giáo viên c n n m v ng yêu c u c a hư ng d n ch m ánh giá t ng quát làm c a h c sinh, tránh trư ng h p m ý cho i m ho c b sót ý làm c a h c sinh - Do c trưng c a môn Ng văn nên giáo viên c n ch ng, linh ho t vi c v n d ng áp án thang i m; khuy n khích nh ng vi t có sáng t o, có ý tư ng riêng giàu ch t văn - Giáo viên c n v n d ng y thang i m i m tồn tính n 0,25 i m (khơng làm trịn) II áp án thang i m Câu i m a) Gi i nghĩa t "n ng mưa" câu thơ: i m - Nghĩa g c: Ch hi n tư ng c a th i ti t: n ng mưa - Nghĩa chuy n: Ch nh ng gian lao, v t v , khó nh c cu c i m i i m b) Nêu nét c s c v ngh thu t c a vi c s d ng t "l n" câu thơ th H c sinh có th nêu ý ki n khác ph i làm rõ c nét c s c v ngh thu t dùng t “l n” câu thơ v i n i dung b n sau: - V i vi c s d ng t “l n”, câu thơ th hi n c s gian lao, v t v cu c i ngư i m , kh c sâu, nh n m nh s gian lao, v t v c a ngư i m cu c s ng; i m - Qua ó th y c n i gian truân, c c nh c c a i m không th thay i, bù p… (n u thay b ng t : ng m, th m, n i v t v ch tho ng qua, có th tan bi n i ) i m Câu i m Em trình bày c m nh n c a v nh ng dịng thơ trên… Mư n c i m c a lồi làm hình tư ng n d c t cách c a m t t ng l p ngư i hay m t dân t c bi h c phương ơng nói chung, văn h c Vi t Nam nói khơng u c u cao c m th thơ, không yêu c u h nh m th hi n ph m ch t, n pháp ngh thu t c a văn riêng V i h c sinh l p 6, c sinh phân tích o n thơ H c sinh có th trình bày c m nh n theo nhi u cách khác nhau, ph i nêu c nh ng ý b n sau: - Bài thơ “Tre Vi t Nam” c Nguy n Duy sáng tác vào nh ng năm 19711972, cu c kháng chi n ch ng M c u nư c c a dân t c ta ang giai o n quy t li t nh t, ph i t p trung s c ngư i, s c c a, ý chí tinh th n, l c lư ng c a toàn dân t c chi n u, giành th ng l i cu i i m - Tác gi m u thơ m t câu h i, g i l i “chuy n ngày xưa” c tích kh ng nh tre ã g n bó bao i v i ngư i Vi t Nam: i m “Tre xanh Xanh t bao gi Chuy n ngày xưa… ã có b tre xanh” - Trong th gi i t nhiên bao la có mn vàn lồi cây, có l ch có tre g n gũi, thân thu c nh t i v i ngư i Tre g n bó, h u ích tr thành hình nh thiêng liêng tâm th c ngư i Vi t Nam t bao i, lồi tre m c m c, bình d mà có s c s ng mãnh li t: i m “Thân g y gu c, mong manh Mà nên lu nên thành tre - Vư t lên nh ng i u ki n t nhiên kh c nghi t t s i, t vôi, t nghèo, t b c màu… tre v n thích nghi xanh tươi, sinh sôi trư ng t n, d ng nên thành lu v ng b n không s c m nh có th tàn phá, hu di t ây nét c trưng tiêu bi u nh t v ph m ch t c a ngư i Vi t Nam: i m “ âu tre xanh tươi Dù cho t s i t vôi b c màu” - Ý khái quát: Ch n hình tư ng tre làm i tư ng ph n ánh, qua ó khái quát nên nh ng ph m ch t t t p, quý báu c a ngư i Vi t Nam, dân t c Vi t Nam c ch t l c, k t tinh su t chi u dài l ch s i l p v i s nh bé mong manh v th ch t, v t ch t v p tâm h n, s c m nh tinh th n Khơng ch d ng l i ó, o n thơ ã th hi n hình nh gi n d m c m c mà c th sinh ng c a tre mang ý nghĩa bi u trưng cho tính cách Vi t Nam, cho dân t c Vi t Nam… i m Câu 10 i m H c sinh th c hi n yêu c u sau: V kĩ năng: - Bài văn có b c c y , ch vi t c n th n, úng t - V n d ng úng phương pháp làm văn t s (c th : k chuy n tư ng tư ng) - Bài văn có c m xúc, có l i k , úng k , th t k h p lí sáng t o V ki n th c: - Yêu c u hs nh p vai vào nhân v t c a câu chuy n (D Mèn) k l i câu chuy n nói lên c m nghĩ, tâm tr ng c a D Mèn Tâm tr ng ó c bi u hi n qua suy nghĩ, c ch , thái , nh ng ăn năn c a D Mèn… Yêu c u c th : M bài: i m - Gi i thi u hoàn c nh x y câu chuy n Thân bài: i m - K l i di n bi n câu chuy n, tâm tr ng qua suy nghĩ, c ch , thái , nh ng ăn năn c a D Mèn… ó có k t h p t miêu t miêu t nhân v t khác câu chuy n, miêu t c nh… K t bài: i m - K t thúc câu chuy n Kh c sâu h c ng i u tiên… 4) V n d ng cho i m: i m -10: Hi u sâu s c áp ng c h u h t yêu c u v n i dung phương pháp V n d ng t t văn k chuy n k l i câu chuy n theo trí tư ng tư ng, có k t h p v i miêu t Trình bày di n t t t, b c c rõ, ch vi t p, làm có c m xúc sáng t o i m - 8: Hi u Cơ b n áp ng c yêu c u c a Bi t v n d ng văn k chuy n k l i câu chuy n theo trí tư ng tư ng, có k t h p v i miêu t Trình bày di n t tương i t t, b c c rõ, làm có c m xúc cịn ch k chưa sáng t o… Có th m c m t s l i nh v t ng pháp i m - 6: T hi u áp ng c yêu c u v n i dung phương pháp V n d ng văn k chuy n tư ng tư ng chưa t t, có miêu t nhân v t khung c nh chưa rõ, nhi u ch lan man i m - 4: Chưa hi u yêu c u c a bài, chưa bi t v n d ng văn k chuy n k l i m t câu chuy n theo trí tư ng tư ng, có nhi u o n l c sang k l lan man, l ng c ng, ho c chép l i văn b n…Cịn m c l i v t ng pháp i m - 2: Chưa hi u yêu c u c a bài, không bi t v n d ng văn k chuy n k l i m t câu chuy n theo trí tư ng tư ng, có nhi u o n l c , l ng c ng … i m 0: Bài gi y tr ng THI KH O SÁT HSG Môn: Ng văn l p ( Th i gian: 120 phút) bài: Câu 1: Th k t thúc có h u chuy n c tích? Vì nhân dân lao ng l i thích k t thúc có h u? (2 i m) Câu 2: Vi t hai o n văn trình bày nh ng suy nghĩ c a em v hai chi ti t: ti ng àn niêu cơm truy n Th ch Sanh (2 i m) Câu 3: B n truy n truy n thuy t v th i trình Ng văn 6- kì I ã i Hùng Vương c h c chương l i em nh ng n tư ng sâu s c v ngu n g c dân t c công cu c d ng nư c, gi nư c th i vua Hùng Em k m t câu chuy n t ng h p v th i vua Hùng b ng cách xâu chu i s vi c b n truy n truy n thuy t y? (6 i m) H t Cán b coi thi không gi i thích thêm HƯ NG D N CH M KH O SÁT HSG Môn : ng văn l p -Câu 1: (2 i m) - Truy n c tích thư ng mang tinh th n l c quan, có h u , ó k t thúc bao gi k t thúc có h u: thi n chi n th ng ho c c tôn vinh, ác b tiêu tr ho c b ch gi u… - Nhân dân thích k t thúc có h u th hi n quan ni m “ hi n g p lành ’’, “gieo gió g t bão”… c a nhân dân ta Ch có k t thúc v y m i th a mãn c mơ, ni m tin c a nhân dân: nh ng ngư i b t h nh cu i c hư ng h nh phúc, k x u, k ác cu i b tr ng tr thích áng… Câu 2: (2 i m): Câu tr l i ph i t c ý b n sau: - Ti ng àn kì di u n ch a nhi u ý nghĩa Trư c h t ó ti ng àn tư ng trưng cho tình yêu Nh ti ng àn mà công chúa kh i câm nh n ân nhân c a Ti ng àn th n y i di n cho cơng lí: Th ch Sanh c gi i oan Lí thơng b v ch t i Khơng ch v y, ó cịn ti ng àn nhân Ti ng àn ó có th c m hóa ngư i, o, u chu ng hịa bình y lùi chi n tranh Ti ng àn kh ng nh tài năng, tâm h n, tình c m c a chàng dũng sĩ có tâm h n ngh sĩ - Niêu cơm th n m t chi ti t tư ng tư ng giàu ý nghĩa Niêu cơm có kh phi thư ng, c ăn h t l i y làm quân sĩ 18 nư c chư h u lúc coi thư ng, ch gi u,nhưng sau ó ph i ng c nhiên, khâm ph c Cùng v i t ng àn kì di u, niêu cơm th n ã c m hóa hồn tồn k thù l i lịng khâm ph c lịng h Vì th niêu cơm th n tư ng trưng cho tình thương, lịng nhân ái, c v ng ồn k t, tư tư ng u hịa bình c a nhân dân ta Ngồi ra, hình nh ó cịn mang c mơ lãng m n v s no c niêu cơm “ăn h t l i nư i s u c no c a cư dân nông nghi p Vi t Nam N u có y” lao ng c a ngư i s , h nh phúc Câu 3: (6 i m) v t v hơn, m i * Lưu ý: ây ki u t ng h p k l i truy n ã h c b ng cách xâu chu i s vi c theo trình t th i gian Như v y s ki n m i n i ti p m t cách t nhiên - Yêu c u: HS xác nh úng b n truy n truy n thuy t v th i i Hùng Vương ã h c: Con R ng cháu Tiên, Bánh chưng bánh gi y, Thánh Gióng, Sơn Tinh, Th y Tinh + S p x p th t k s vi c truy n theo trình t th i gian: Con R ng cháu Tiên-> Thánh Gióng-> Bánh chưng bánh gi y-> Sơn Tinh, Th y Tinh + Các s vi c c n k c m i truy n: LLQ Âu Cơ k t duyên v ch ng cai qu n a phương, l p nư c Văn Lang b t Vi t Nam t hào v ngu n g c b c trăm tr ng, n trăm con, chia p u th i Vua Hùng Ngư i , cao quý “Con R ng cháu Tiên” n th i Vua Hùng th 6, gi c Ân xâm lư c, c u bé làng Gióng i, l n lên kì l … vươn vai thành tráng sĩ… ánh tan gi c r i bay v tr i… Vua nh công ơn phong Phù ng Thiên Vương… ó Thánh Gióng- ngư i anh hùng ch ng gi c ngo i xâm mơ c c a nhân dân Sang i Hùng Vương th 7, vua ch n ngư i n i Lang Liêu làm bánh chưng, bánh gi y… c truy n Chàng ngư i anh hùng sáng t o văn hóaphong t c t p quán t t T i p y cịn c gìn gi lưu truy n i Hùng Vương th 18, Sơn Tinh, Th y Tinh n muôn i u mu n l y c M Nương làm v Tr n giao tranh c a h di n ác li t Son Tinh chi n th ng, Th y Tinh hàng năm dâng nư c ánh ghen u th t b i Son Tinh bi u tư ng c a ngư i anh hùng tr th y, c mơ ch ng thiên nhiên c a ngư i xưa * Khi k c n có c m h ng, có th k tr c ti p, có th gián ti p t o tình hu ng k cho câu chuy n h p d n c n th hi n c lòng t hào v ngu n c i c a dân t c, khí phách c a cha ơng lịng bi t ơn i v i vua Hùng *********************************************************** PHòNG GD&ĐT NGA SƠN Đề thức SBD: đề thi chọn học sinh giỏi lớp Năm học 2010-2011 Môn thi: Ngữ văn Thời gian l m b i :150 phút ( Không kể thời gian giao đề) Ng y thi: 16 tháng năm 2011 Đề b i Câu 1: ( điểm) Trong văn B i học đờng đời ( trích Dế mèn phiêu lu ký) nh văn Tô Ho i có đoạn: Cha nghe hết câu, đ hếch lên, xì rõ d i Rồi, với điệu khinh khỉnh, mắng: - Hức! Thông ngách sang nh ta? DƠ nghe nhØ! Chó m y h«i nh− có mÌo n y, ta n o chịu đợc Thôi, im điệu hát ma dầm sùi sụt Đ o tổ nông cho chết! Tôi về, không chút bận tâm. ( Ngữ văn 6, tập 2, NXBGD-2008) a Đoạn văn có câu? Ghi lại câu th nh dòng độc lập b Căn cø v o dÊu c©u v dùa v o ph©n loại câu theo mục đích nói câu đoạn văn thuộc kiểu câu gì? Câu 2: ( điểm ) Sau b i thơ Đêm Bác không ngủ đời v đợc đa v o chơng trình sách Giáo khoa Ngữ văn tập 1, nh thơ Minh Huệ có ý định sửa lại hai câu thơ: Mái lều tranh xơ xác th nh Lều tranh sơng phủ bạc; Manh áo phủ l m chăn th nh Manh áo cũ l chăn Theo em nh thơ lại không sửa nữa? Câu : ( điểm ) Trong b i thơ Lợm Tố Hữu ( Ngữ văn 6, tập 2) l thể thơ chữ gồm 15 khổ thơ, nhng có khổ thơ đợc cấu tạo đặc biệt: Ra Lợm ơi! v lại có khổ thơ có câu: Lợm không? Em h y phân tích tác dụng cách diễn đạt việc biểu đạt cảm xúc tác giả Câu 4: ( điểm) Từ vận động ủng hộ đồng b o bị lũ lụt, Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ nhân dan Nhật Bản v chơng trình truyền hình Trái tim cho em, Thắp sáng ớc mơ Em h y phát biểu cảm nghĩ b i văn ngắn với nội dung: Sự sẻ chia v tình yêu thơng l điều quý giá đời Đề thi gồm có 01 trang PHòNG GD&ĐT NGA SƠN Đề thức hớng dÉn chÊm ®Ị thi chän häc sinh giái líp Năm học: 2010-2011 Môn thi: Ngữ văn Đáp án gồm có 02 trang Câu I: (3 điểm) a Đoạn văn gồm có câu, Đó l : Cha nghe hết câu, đ hếch lên, xì rõ d i ( Câu kể) Rồi, với điệu khinh khỉnh, mắng: ( Câu kể) - Hức! ( Câu cảm) Thông ngách sang nh ta? ( Câu hỏi) Dễ nghe nhỉ! ( Câu cảm) Chú m y h«i nh− có mÌo thÕ n y, ta n o chịu đợc ( Câu kể) Thôi, im điệu hát ma dầm sùi sụt ( Câu cầu khiến) Đ o tổ nông cho chết! ( Câu cảm) Tôi về, không chút bận tâm. ( Câu kể) Nêu đợc câu v ghi đầy đủ câu riêng biệt (0.75 điểm) b.Học sinh phân loại câu cho 0.75 điểm Các trờng hợp lại, GV tự cho mức điểm phù hợp khung điểm quy định câu Câu II: ( điểm) a Câu thứ nhất: Mái lều tranh xơ xác th nh Lều tranh sơng phủ bạc - Từ láy xơ xác gợi tả khung cảnh mái lều tranh tạm bợ rừng, giúp ngời đọc hình dung nơi trú ngụ đơn sơ, đ gi i dầu sơng gió, không lấy l m chắn, gió rét len lỏi v o Về giá trị gợi cảm, từ láy xơ xác giúp ngời đọc cảm nhận đợc rõ gió, rét, gian khổ, hy sinh chiến sĩ, đồng b o kháng chiến chống thực dân Pháp ( điểm) - Phù hợp với quy luật tự nhiên: đ có ma sơng ( 0,5 điểm) b.- Nếu thay Lều tranh sơng phủ bạc Câu thơ gợi tròn trịa đẹp nh , mang hớng thơ cổ điển phơng Đông Vì lạc điệu đặt to n mạch b i thơ Âm hởng câu thơ trang trọng, cầu kỳ, không phù hợp với âm hởng b i ( điểm) - Không phù hợp quy luật tự nhiên: Vì trời ma kâm thâm nên có sơng phủ bạc ( 0,5 điểm) Câu III ( điểm) ấn tợng gặp gỡ nguyên vẹn nét đẹp đẽ, vui tơi, ấm áp lòng tác giả, nhiên có tin Lợm hy sinh Câu thơ g y đôi nh tiếng nấc nghẹn ng o: Ra Lợm ơi! (1,5 điểm) Đó l nỗi sửng sốt, xúc động đến nghẹn ng o V nh thơ hình dung cảnh tợng bé hy sinh l m nhiệm vụ (1,5 điểm) Lợm thiên thần bé nhỏ đ bay đi, để lại bao tiếc thơng cho chúng ta, nh Tố Hữu đ nghẹn ng o, đau xót gọi em lần thứ ba câu thơ day dứt: Lợm ơi, không? (1,5 điểm) Câu thơ đứng riêng th nh khổ thơ, nh câu hỏi xoáy v o lòng ngời đọc, đ nói rõ tình cảm nh thơ bé anh hùng dân tộc Tác gỉa nh không tin Lợm đ hy sinh, Lợm lòng tác giả, m i với đất nớc, quê hơng (1,5 điểm) Câu IV ( điểm) Lu ý: Đây l đề mở, học sinh nêu cảm nghĩ nhiều cách khác nhau, miễn l đảm bảo đợc yêu cầu sau: HƯ NG D N CH M MÔN NG VĂN ( Hư ng d n ch m g m 02 trang) A- HƯ NG D N CHUNG: - Hư ng d n ch m ch nêu nh ng ý b n, thí sinh có th có nhi u cách trình bày nên giám kh o c n v n d ng linh ho t xác nh i m m t cách khoa h c, xác, khách quan - Bài làm c ánh giá c hai phương di n: ki n th c k c bi t ánh giá cao nh ng làm th hi n rõ t ch t: sáng t o, có phong cách, có gi ng i u riêng Câu (3 i m ) *Yêu c u: a/ Kĩ (1 i m ) - Vi t thành m t o n văn hoàn ch nh - Câu văn m ch l c, giàu c m xúc - Khơng sai l i t b/ Ki n th c ( i m ) H c sinh xác nh c bi n pháp tu t phân tích c tác d ng c a bi n pháp tu t ó o n văn: - Phép tu t có o n thơ: So sánh (1 i m ) + Nh ng th c - m th c: Nh ng th c su t êm không b ng m th c c m t i lo l ng , m th m l ng hi sinh cho (0.5 ) + M - ng n gió: M nơi mát lành, bình yên su t cu c i c a (0.5 ) Phép tu t so sánh o n thơ ã th hi n c t m lòng yêu thương, hi sinh th m l ng c a m i v i lòng bi t ơn sâu s c c a ngư i i v i m (1.0 ) Bài (7 i m) 1.V kĩ - Vi t úng th th c c a m t văn ng n, úng ki u ngh lu n xã h i - Bài vi t có k t c u l p lu n ch t ch - B c c rõ ràng ,cân i,di n t trôi ch y,liên h m r ng - Trình bày s ch p,ít sai l i v câu, t , t 2.V ki n th c:(6 i m ) - H c sinh có th trình b y theo nhiêu ki u c n làm rõ c yêu c u sau: * Ý nghĩa câu chuy n (2 i m) - Câu chuy n ng n g n h p d n , ch a ng ý nghĩa tri t lí l n lao: lịng bi t ơn cách i nhân x th ,th u tình t lí gi a ngư i v i ngư i ( 05 ) - Ngư i h c trò ã tr thành m t ngư i n i ti ng, có quy n cao ch c tr ng( m t danh tư ng) v n nh t i ngư i th y d y d ,giáo d c nên ngư i.Vi c ngư i h c trò v thăm th y giáo cũ có cách ng x khiêm t n úng m c,th hi n s kính tr ng lòng bi t ơn i v i th y giáo c a mình.Ngay c th y giáo coi v tư ng ngài ơng khơng thay i cách xưng hô( –th y) ( ) - Ngư c l i th y giáo cũ r t tôn tr ng cương v hi n t i c a ngư i h c trò cũ nên g i v tư ng ngài ây cách xưng hô l ch s ,cách i nhân x th th u tình t lí.( 0,5 ) * Bình lu n rút h c:( i m ) - Trong cu c s ng ph i th hi n lòng bi t ơn i v i nh ng ngư i có cơng d y d hay giúp Lịng bi t ơn ó th hi n qua l i nói ,vi c làm,hành ng c th - Cách ng x ,xưng hô gi a ngư i v i ngư i th hi n nét p c a văn hóa giao ti p.( 0,5 ) - M i ngư i s ng p ,có cách cư x úng m c hoàn thi n nhân cách m i ngư i.( 0,5 ) -Hãy l y d n ch ng tác ph m văn h c minh h a.( ) * Liên h m r ng: cao h c bi t ơn x ng v i o lí " U ng nư c nh ngu n" "Truy n th ng "Tôn sư tr ng o" - Tuy nhiên xã h i ngày v n có nh ng ngư i có hành vi ng x phi o lí vơ ơn th y cô, quan h giao ti p có nh ng l i l phát ngơn xưng hơ thi u chu n m c - >T câu chuy n ó ,chúng ta rút h c nhân sinh sâu s c: Lòng bi t ơn,cách i nhân x th th u tình t lí ó nét p tâm h n ,nhân cách c a ngư i.(1 ) Câu ( 10 i m) • Yêu c u chung: - Yêu c u v hình th c: Nên dùng k th ba ch c n nhân v t mà ã nêu th hi n c suy nghĩ,tâm s c a (t c ã c nhân hoá) B c c rõ ràng m ch l c ( Khuy n khích làm có cách m k t thúc c áo) Vi t dư i d ng t k chuy n - Yêu c u v n i dung: Bài văn ph i ghi l i l i tâm s c a m t b c tư ng sân trư ng b m t s b n h c sinh v b y, c tình phá Qua l i tâm s này, ngư i k ph i g i g m ó m t n i dung giáo d c c th ây m t câu chuy n tư ng tư ng hồn tồn • u c u c th : Bài vi t th hi n c n i dung b n sau: M bài: B c tư ng t gi i thi u v thân ph n c a Thân bài: - B c tư ng k v m i c xây v i ni m t hào, m t b c tư ng p , tr ng tinh , m n màng Luôn kiêu hãnh thư ng phơi n ng s m em l i v p cho trư ng - Tâm s c a b c tư ng v cu c s ng m i dãy nhà trư ng - Tình c m , s g n bó c a b c tư ng v i m i ngư i c bi t v i b n h c sinh - Tâm s au bu n c a b c tư ng b m t s b n h c sinh ngh ch d i v b y n b c tư ng b n, khoác chi c áo hình thu quái di L y g ch ném lên tư ng v i nh ng ti ng cư i khối trí … K t bài: Ư c nguy n c a b c tư ng L i nh c nh b n h c sinh * Cách cho i m: i m 9-10: Bài t xu t s c yêu c u trên, có nhi u sáng t o i m 7-8: Bài có n i dung, có m t s l i nh v hình th c i m 5-6 : Bài có n i dung sơ sài,cịn m t s l i hình th c di n i m 3-4: Bài t kho ng m t n a n i dung, cịn l i hình th c i m 1: Bài có n i dung m nh t, m c nhi u l i hình th c * GV c vào vi t c a HS cho i m t PHÒNG GIÁO D C VÀ ÀO T O THANH CHƯƠNG KỲ THI KI M NH CH T LƯ NG MŨI NH N NĂM H C 2012 - 2013 HƯ NG D N CH M MÔN NG VĂN ( Hư ng d n ch m g m 02 trang) A- HƯ NG D N CHUNG: - Hư ng d n ch m ch nêu nh ng ý b n, thí sinh có th có nhi u cách trình bày nên giám kh o c n v n d ng linh ho t xác nh i m m t cách khoa h c, xác, khách quan - Bài làm c ánh giá c hai phương di n: ki n th c k c bi t ánh giá cao nh ng làm th hi n rõ t ch t: sáng t o, có phong cách, có gi ng i u riêng - T ng i m toàn 10, chi t n 0,25 i m B HƯ NG D N CHI TI T Câu ( 4.0 i m): a) áp án: Bài làm c a thí sinh c n b o m yêu c u sau: + V ki n th c: Thí sinh ch c hay c a o n văn ã cho s ý: - Khái quát c n i dung o n văn ( miêu t c nh m t tr i m c bi n Cô Tô) - Ch c nh ng nét c s c v ngh thu t miêu t : bi n pháp so sánh c s c, s d ng nhi u tính t g i t ( …), ngơn ng xác, tinh t … - Nh ng c s c v ngh thu t ã góp ph n kh c ho rõ nét v : + Khung c nh r ng l n, bao la v i t t c v tr o, tinh khôi c a c nh bi n Cô Tô sau tr n bão +V p r c r , tráng l c a c nh m t tr i m c bi n + Tình c m c a tác gi : yêu m n, g n bó, ca ng i v p c a thiên nhiên vùng bi n o… + V k năng: Ph i bi t xây d ng o n văn, di n t trôi ch y, không m c l i v dùng t , t câu, t … Khuy n khích nh ng vi t có c m xúc, có s sáng t o, phát hi n c m nh n riêng giàu tính thuy t ph c b Bi u i m: - m b o yêu c u v ki n th c k => 3.0 i m - m b o yêu c u v ki n th c k v n h n ch => 2.0 - o n văn vi t sơ sài, m c nhi u l i v k => 1.0 i m - Các m c i m khác giám kh o c vào th c t làm xác nh Câu ( 4.0 i m): a) áp án: + C n b o m nh ng yêu c u sau: * V ki n th c: - Hi u úng : Câu chuy n v gi c mơ có àn Th ch Sanh - Xác nh c ây k chuy n tư ng tư ng Cơ s nh hư ng cho s tư ng tư ng m t câu chuy n ã có, c th ó kh kỳ di u c a àn truy n c tích Th ch Sanh Ngư i làm c n ý n s kỳ di u y k s vi c - T o c tình hu ng bi t d n d t câu chuy n theo trình t có m u, có phát tri n có k t thúc - N i dung câu chuy n có th c xây d ng theo nhi u hư ng khác s vi c ph i m b o tính h p lý, ch n ngơi k th t k phù h p ( có th k theo th nh t ho c th nh t k t h p v i th ba) - Câu chuy n ph i có ý nghĩa sâu s c * V k năng: B c c hoàn ch nh, di n t trôi ch y, hành văn sáng, không m c l i v dùng t , t câu, t b) Bi u i m: - B o m yêu c u v ki n th c k => 4.0 i m - B o m yêu c u v kiên th c k làm cịn có m t s h n ch => 3.0 i m - N i dung câu chuy n sơ sài, chưa th hi n rõ ý nghĩa => 1.0 i m Các m c i m c th khác giám kh o c vào th c t làm xác nh …………………………………… h t ………………………………… PHÒNG GD& T THI OLYMPIC L P Năm h c 2013-2014 Môn thi: Ng văn Th i gian làm :120 phút ( Khơng k th i gian giao ) THANH OAI th c N Câu ( i m ) Xác nh nêu tác d ng c a bi n pháp ngh thu t c tác gi s d ng o n thơ sau: Nh ng th c Ch ng b ng m ã th c chúng êm ng gi c trịn M ng n gió c a su t i (Tr n Qu c Minh – M ) Câu ( i m ) c m u chuy n sau: " Chuy n k ,m t danh tư ng có l n i ngang qua trư ng h c cũ c a mình,li n ghé vào thăm.Ông g p l i ngư i th y t ng d y h i nh kính c n thưa : -Thưa th y ,th y nh không ?Con Ngư i th y giáo già h t ho ng: - Thưa ngài,ngài - Thưa th y,v i th y v n ngư i h c trị cũ Con có c nh ng thành công ngày hôm nh s giáo d c c a th y ngày " B ng m t văn ng n nêu suy nghĩ c a em v nh ng i u tác gi mu n g i g m qua câu chuy n Câu 3.( 10 i m ) Tâm s c a b c tư ng m i xây trư ng b b n h c sinh v b y, phá h ng HƯ NG D N CH M MÔN NG VĂN ( Hư ng d n ch m g m 02 trang) A- HƯ NG D N CHUNG: - Hư ng d n ch m ch nêu nh ng ý b n, thí sinh có th có nhi u cách trình bày nên giám kh o c n v n d ng linh ho t xác nh i m m t cách khoa h c, xác, khách quan - Bài làm c ánh giá c hai phương di n: ki n th c k c bi t ánh giá cao nh ng làm th hi n rõ t ch t: sáng t o, có phong cách, có gi ng i u riêng Câu (3 i m ) *Yêu c u: a/ Kĩ (1 i m ) - Vi t thành m t o n văn hoàn ch nh - Câu văn m ch l c, giàu c m xúc - Không sai l i t b/ Ki n th c ( i m ) H c sinh xác nh c bi n pháp tu t phân tích c tác d ng c a bi n pháp tu t ó o n văn: - Phép tu t có o n thơ: So sánh (1 i m ) + Nh ng th c - m th c: Nh ng th c su t êm không b ng m th c c m t i lo l ng , m th m l ng hi sinh cho (0.5 ) + M - ng n gió: M nơi mát lành, bình n su t cu c i c a (0.5 ) Phép tu t so sánh o n thơ ã th hi n c t m lòng yêu thương, hi sinh th m l ng c a m i v i lòng bi t ơn sâu s c c a ngư i i v i m (1.0 ) Bài (7 i m) 1.V kĩ - Vi t úng th th c c a m t văn ng n, úng ki u ngh lu n xã h i - Bài vi t có k t c u l p lu n ch t ch - B c c rõ ràng ,cân i,di n t trôi ch y,liên h m r ng - Trình bày s ch p,ít sai l i v câu, t , t 2.V ki n th c:(6 i m ) - H c sinh có th trình b y theo nhiêu ki u c n làm rõ c yêu c u sau: * Ý nghĩa câu chuy n (2 i m) - Câu chuy n ng n g n h p d n , ch a ng ý nghĩa tri t lí l n lao: lòng bi t ơn cách i nhân x th ,th u tình t lí gi a ngư i v i ngư i ( 05 ) - Ngư i h c trò ã tr thành m t ngư i n i ti ng, có quy n cao ch c tr ng( m t danh tư ng) v n nh t i ngư i th y d y d ,giáo d c nên ngư i.Vi c ngư i h c trò v thăm th y giáo cũ có cách ng x khiêm t n úng m c,th hi n s kính tr ng lịng bi t ơn i v i th y giáo c a mình.Ngay c th y giáo coi v tư ng ngài ơng khơng thay i cách xưng hô( –th y) ( ) - Ngư c l i th y giáo cũ r t tôn tr ng cương v hi n t i c a ngư i h c trò cũ nên g i v tư ng ngài ây cách xưng hô l ch s ,cách i nhân x th th u tình t lí.( 0,5 ) * Bình lu n rút h c:( i m ) - Trong cu c s ng ph i th hi n lòng bi t ơn i v i nh ng ngư i có cơng d y d hay giúp Lịng bi t ơn ó th hi n qua l i nói ,vi c làm,hành ng c th - Cách ng x ,xưng hô gi a ngư i v i ngư i th hi n nét p c a văn hóa giao ti p.( 0,5 ) - M i ngư i s ng p ,có cách cư x úng m c hoàn thi n nhân cách m i ngư i.( 0,5 ) -Hãy l y d n ch ng tác ph m văn h c minh h a.( ) * Liên h m r ng: cao h c bi t ơn x ng v i o lí " U ng nư c nh ngu n" "Truy n th ng "Tôn sư tr ng o" - Tuy nhiên xã h i ngày v n có nh ng ngư i có hành vi ng x phi o lí vơ ơn th y cơ, quan h giao ti p có nh ng l i l phát ngôn xưng hô thi u chu n m c - >T câu chuy n ó ,chúng ta rút h c nhân sinh sâu s c: Lòng bi t ơn,cách i nhân x th th u tình t lí ó nét p tâm h n ,nhân cách c a ngư i.(1 ) Câu ( 10 i m) • Yêu c u chung: - Yêu c u v hình th c: Nên dùng k th ba ch c n nhân v t mà ã nêu th hi n c suy nghĩ,tâm s c a (t c ã c nhân hoá) B c c rõ ràng m ch l c ( Khuy n khích làm có cách m k t thúc c áo) Vi t dư i d ng t k chuy n - Yêu c u v n i dung: Bài văn ph i ghi l i l i tâm s c a m t b c tư ng sân trư ng b m t s b n h c sinh v b y, c tình phá Qua l i tâm s này, ngư i k ph i g i g m ó m t n i dung giáo d c c th ây m t câu chuy n tư ng tư ng hồn tồn • Yêu c u c th : Bài vi t th hi n c n i dung b n sau: M bài: B c tư ng t gi i thi u v thân ph n c a Thân bài: - B c tư ng k v m i c xây v i ni m t hào, m t b c tư ng p , tr ng tinh , m n màng Ln kiêu hãnh thư ng phơi n ng s m em l i v p cho trư ng - Tâm s c a b c tư ng v cu c s ng m i dãy nhà trư ng - Tình c m , s g n bó c a b c tư ng v i m i ngư i c bi t v i b n h c sinh - Tâm s au bu n c a b c tư ng b m t s b n h c sinh ngh ch d i v b y n b c tư ng b n, khốc chi c áo hình thu quái di L y g ch ném lên tư ng v i nh ng ti ng cư i khối trí … K t bài: Ư c nguy n c a b c tư ng L i nh c nh b n h c sinh * Cách cho i m: i m 9-10: Bài t xu t s c yêu c u trên, có nhi u sáng t o i m 7-8: Bài có n i dung, có m t s l i nh v hình th c i m 5-6 : Bài có n i dung sơ sài,còn m t s l i hình th c di n i m 3-4: Bài t kho ng m t n a n i dung, l i hình th c i m 1: Bài có n i dung m nh t, m c nhi u l i hình th c * GV c vào vi t c a HS cho i m t PHÒNG GIÁO D C VÀ ÀO T O THANH CHƯƠNG KỲ THI KI M NH CH T LƯ NG MŨI NH N NĂM H C 2012 - 2013 HƯ NG D N CH M MÔN NG VĂN ( Hư ng d n ch m g m 02 trang) A- HƯ NG D N CHUNG: - Hư ng d n ch m ch nêu nh ng ý b n, thí sinh có th có nhi u cách trình bày nên giám kh o c n v n d ng linh ho t xác nh i m m t cách khoa h c, xác, khách quan - Bài làm c ánh giá c hai phương di n: ki n th c k c bi t ánh giá cao nh ng làm th hi n rõ t ch t: sáng t o, có phong cách, có gi ng i u riêng - T ng i m toàn 10, chi t n 0,25 i m B HƯ NG D N CHI TI T Câu ( 4.0 i m): a) áp án: Bài làm c a thí sinh c n b o m yêu c u sau: + V ki n th c: Thí sinh ch c hay c a o n văn ã cho s ý: - Khái quát c n i dung o n văn ( miêu t c nh m t tr i m c bi n Cô Tô) - Ch c nh ng nét c s c v ngh thu t miêu t : bi n pháp so sánh c s c, s d ng nhi u tính t g i t ( …), ngơn ng xác, tinh t … - Nh ng c s c v ngh thu t ã góp ph n kh c ho rõ nét v : + Khung c nh r ng l n, bao la v i t t c v tr o, tinh khôi c a c nh bi n Cô Tô sau tr n bão +V p r c r , tráng l c a c nh m t tr i m c bi n + Tình c m c a tác gi : yêu m n, g n bó, ca ng i v p c a thiên nhiên vùng bi n o… + V k năng: Ph i bi t xây d ng o n văn, di n t trôi ch y, không m c l i v dùng t , t câu, t … Khuy n khích nh ng vi t có c m xúc, có s sáng t o, phát hi n c m nh n riêng giàu tính thuy t ph c b Bi u i m: - m b o yêu c u v ki n th c k => 3.0 i m - m b o yêu c u v ki n th c k v n h n ch => 2.0 - o n văn vi t sơ sài, m c nhi u l i v k => 1.0 i m - Các m c i m khác giám kh o c vào th c t làm xác nh Câu ( 4.0 i m): a) áp án: + C n b o m nh ng yêu c u sau: * V ki n th c: - Hi u úng : Câu chuy n v gi c mơ có àn Th ch Sanh - Xác nh c ây k chuy n tư ng tư ng Cơ s nh hư ng cho s tư ng tư ng m t câu chuy n ã có, c th ó kh kỳ di u c a àn truy n c tích Th ch Sanh Ngư i làm c n ý n s kỳ di u y k s vi c - T o c tình hu ng bi t d n d t câu chuy n theo trình t có m u, có phát tri n có k t thúc - N i dung câu chuy n có th c xây d ng theo nhi u hư ng khác s vi c ph i m b o tính h p lý, ch n k th t k phù h p ( có th k theo ngơi th nh t ho c th nh t k t h p v i th ba) - Câu chuy n ph i có ý nghĩa sâu s c * V k năng: B c c hoàn ch nh, di n t trôi ch y, hành văn sáng, không m c l i v dùng t , t câu, t b) Bi u i m: - B o m yêu c u v ki n th c k => 4.0 i m - B o m yêu c u v kiên th c k làm cịn có m t s h n ch => 3.0 i m - N i dung câu chuy n sơ sài, chưa th hi n rõ ý nghĩa => 1.0 i m Các m c i m c th khác giám kh o c vào th c t làm xác nh …………………………………… h t ………………………………… PHÒNG GIÁO D C & ÀO T O HUY N KHOÁI CHÂU THI CH N H C SINH GI I C P HUY N Năm h c 2011 - 2012 Môn: Ng văn - L p CHÍNH TH C ( thi g m có 01 trang) Th i gian: 90 phút (không k th i gian giao ) Câu (1,0 i m) Hãy gi i nghĩa t “xuân” hai câu thơ sau: “Mùa xuân t t tr ng cây, Làm cho t nư c ngày xuân.” (Bác H ) Câu (2,0 i m) Truy n c tích “Th ch Sanh” có s xu t hi n c a àn kỳ di u Em vi t m t o n văn ng n (kho ng n câu) cho bi t chi ti t àn có ý nghĩa th câu chuy n? Câu (2,0 i m) Trong thơ “Vi t Nam thân u”, nhà thơ Nguy n ình Thi có vi t: “Vi t Nam t nư c ta ơi! Mênh mông bi n lúa âu tr i p Cánh cò bay l r p r n, Mây m che nh Trư ng Sơn s m chi u.” Hãy vi t m t o n văn ng n c m nh n v hình nh thơ t nư c Vi t Nam o n Câu (5,0 i m) Trong vai nàng Âu Cơ, em k l i truy n “Con R ng cháu Tiên” -H t H tên thí sinh:………………….………………………S báo danh:………………… Ch ký c a giám th s 1:………………………………….……………………………… Ghi chú: - Thí sinh không s d ng tài li u - Cán b coi thi khơng gi i thích thêm THI OLYMPIC L P Năm h c 2012-2013 Môn thi: Ng văn Th i gian làm :120 phút ( Không k th i gian giao ) Ngày thi: 11 tháng năm 2013 PHÒNG GD& T THANH OAI th c Câu : ( 4,0 i m ) Trong thơ Lư m c a T H u ( Ng văn 6, t p 2) th thơ ch g m 15 kh thơ, có kh thơ c c u t o c bi t: Ra th Lư m ơi! l i có kh thơ ch có câu: Lư m cịn khơng? Em phân tích tác d ng c a cách di n t vi c bi u t c m xúc c a tác gi Câu 2: ( i m ) Suy nghĩ c a em v n i dung m u chuy n sau: Gia ình n r t q m n ơng lão mù nghèo kh rách rư i- ngư i hàng tu n v n mang rau n bán cho h M t hôm, ông lão khoe: “ Không bi t ã trư c c a nhà c a tơi m t thùng qu n áo cũ” Gia ình bi t ông lão thi u th n nên r t vui: “ Chúc m ng ông! Th t t!” Ơng lão mù nói: “ Tuy t th t! Nhưng t nh t v a úng lúc tơi bi t có m t gia ình th c s c n qu n áo ó.” ( Ph ng theo Nh ng t m lòng cao c ) Câu 3: ( 10 i m ) L i tâm s c a m t bàng non sân trư ng b m t s b n h c sinh ngh ch ng m b gãy cành, r ng -H t H tên: …………………………… S báo danh: ………… PHỊNG GD& T THANH OAI th c HƯ NG D N CH M THI OLYMPIC L P Năm h c: 2012-2013 Môn thi: Ng văn Câu (4®iĨm) n tư ng c a cu c g p g v n nguyên v n nét p , vui tươi, m áp lòng tác gi , b ng nhiên có tin Lư m hy sinh Câu thơ gãy ôi m t ti ng n c ngh n ngào: Ra th Lư m ơi! (1,0 i m) ó n i s ng s t, xúc ng n ngh n ngào Và nhà thơ hình dung c nh tư ng bé hy sinh làm nhi m v (1,0 i m) Lư m “ thiên th n bé nh y ã bay i”, l i bao ti c thương cho chúng ta, T H u ã ngh n ngào, au xót g i em l n th ba b ng m t câu thơ day d t: Lư m ơi, cịn khơng? (1,0 i m) Câu thơ ng riêng thành m t kh thơ, m t câu h i xốy vào lịng ngư i c, ã nói rõ tình c m c a nhà thơ i v i bé anh hùng c a dân t c Tác g a không tin r ng Lư m ã hy sinh, Lư m v n lòng tác gi , v i t nư c, quê hương (1,0 i m) Câu 2: (6,0 i m) Yêu c u: 1, Kĩ năng: (1 i m) - Trình bày suy nghĩ thành m t o n văn ho c văn ng n - Di n t lưu loát 2, N i dung: (5 i m) Bài vi t có th trình bày theo cách khác i th nêu c ý sau: ây câu chuy n c m ng v tình yêu thương, s quan tâm chia s iv i nh ng ngư i b t h nh, nghèo kh Câu chuy n th hi n tình thương c a gia ình n v i ông lão mù, nghèo kh c bi t tình thương c a ơng lão v i nh ng ngư i khác b t h nh i v i ơng lão nh ng b qu n áo cũ quà mà ó ã chao t ng cho quà y cịn q giá ơn mà ơng trao co ngư i khác- nh ng ngư i th c s c n ơng Trong ngư i nghèo kh y m t t m lòng nhân ái, môt tâm h n sáng, cao p i v i ông lão c giúp ngư i khác m t b t ng thú v c a cu c s ng, ni m vui, ni m h nh phúc….(1,0 i m) - Nêu h c sâu s c v tình thương: + Ngay c ph i s ng cu c s ng nghèo kh hay ch u s b t h nh ngư i v n c n s quan tâm n ngư i khác, nh t nh ng ngư i nghèo kh , b t h nh (1,0 i m) + Tình thương yêu gi a ngư i v i ngư i không phân bi t giàu nghèo giai c p…(0,5 i m) + c yêu thương, giúp ngư i khác ni m vui, ngu n h nh phúc, ý nghĩa c a s s ng cách nâng tâm h n lên cao p (0,5 i m) + ng bao gi th ơ, vô c m trư c n i kh au, b t h nh c a ngư i khác ng nghèo kh hay b t h nh mà tr nên h p hịi, ích k , s ng trái v i o lý ngư i: Thương ngư i nư th thương thân (1,0 i m) - Xác nh thái c a b n thân: d ng tình v i thái s ng có tình thương trách nhi m v i m i ngư i, khích l n ng ngư i bi t m r ng tâm n yêu thương, giúp ngư i khác Phê phán thái s ng cá nhân, ích k , t m thư ng (1,0 i m) Câu 3: ( 10 i m) • Yêu c u chung: - Yêu c u v hình th c: Nên dùng ngơi k th ba ch c n nhân v t mà ã nêu th hi n c suy nghĩ, tâm s c a (t c ã c nhân hoá) B c c rõ ràng m ch l c ( Khuy n khích làm có cách m k t thúc c áo) Vi t dư i d ng t k chuy n Yêu c u v n i dung: Bài văn ph i ghi l i l i tâm s c a m t bàng non sân trư ng b m t s b n h c sinh b Qua l i tâm s này, ngư i k ph i g i g m ó m t n i dung giáo d c c th ây m t câu chuy n tư ng tư ng hoàn toàn • Yêu c u c th : Bài vi t th hi n c n i dung b n sau: M bài: Cây bàng t gi i thi u v thân ph n c a Thân bài: - Cây bàng k v m i c mang v tr ng v i ni m t hào, kiêu hãnh m t bàng r t p, có ích cho m i ngư i - Tâm s c a bàng v cu c s ng m i sân trư ng - Tình c m, s g n bó c a bàng v i m i ngư i c bi t v i b n h c sinh - Tâm s au bu n c a bàng b m t s b n b gãy K t bài: Ư c nguy n c a bàng L i nh c nh b n h c sinh * Cách cho i m: i m 9-10: Bài t xu t s c yêu c u trên, có nhi u sáng t o i m 7-8: Bài có n i dung, có m t s l i nh v hình th c i m 5-6 : Bài có n i dung sơ sài,còn m t s l i hình th c di n i m 3-4: Bài t kho ng m t n a n i dung, cịn l i hình th c i m 1: Bài có n i dung m nh t, m c nhi u l i hình th c * GV c vào vi t c a HS cho i m t ... GD&ĐT NGA SƠN Đề thức SBD: đề thi chọn học sinh giỏi lớp Năm học 201 0 -201 1 Môn thi: Ngữ văn Thời gian l m b i :150 phút ( Không kể thời gian giao đề) Ng y thi: 16 tháng năm 201 1 Đề b i Câu 1:... hương t nư c i v i cánh ng lúa, v i Phßng GD & ĐT Đô lơng giỏi Năm học 200 8 -200 9 kiểm định chất lợng học sinh Môn: Ngữ văn lớp Thời gian 120 phút( không kể thời gian giao, nhận đề ) Câu1:(1điểm)... ch Cán b coi thi không gi i thích thêm PHONG GD&§TB C NINH TRƯ NG THCS ÁP C U THI CH N HSG Năm học 201 3 -201 4 Môn thi: Ngữ văn Thời gian l m b i : 120 ( Kh«ng kĨ thêi gian giao đề) Đề b i

Ngày đăng: 28/08/2015, 07:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan