0

Giáo án Đại số 8 Học kì 2

84 1,190 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:24

Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 Ngày soạn: 29/12/2014 Ngày giảng: 31/12/2014 (8A. B) Chương III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 45- Bài 1: MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Nhận biết được phương trình, hiểu được nghiệm của phương trình: “Một phương trình với ẩn x có dạng A(x)= B(x), trong đó vế trái A(x), vế phải B(x) là hai bểu thức của cùng biến x” Hiểu được khái niệm về hai phương trình tương đương: “Hai phương trình của cùng một ẩn được gọi là tương đương nếu chúng có cùng một tập hợp nghiệm”. 2. Kĩ năng: Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân. 3. Thái độ: Tích cực, cẩn thận và chính xác. II. CHUẨN BỊ 1. GV: Giáo án, SGK, SBT. 2. HS: Đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, vấn đáp, giải quyết vấn đề. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức (1ph): 8A…………………………8B…………………………… 2. Các hoạt động D - H Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu chương (3ph) - Ở lớp dưới chúng ta đã giải nhiều bài toán tìm x, nhiều bài toán đố. Ví dụ, ta có bài toán sau: “Vừa gà ……. ………. Bao nhiêu chó” GV đặt vấn đề như SGK - Sau đó GV giới thiệu nội dung chương III gồm + Khái niệm chung về phương trình. + Phương trình bậc nhất một ẩn và một số dạng phương trình khác. + Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Một HS đọc to bài toán HS nghe GV trình bày, mở phần “Mục lục" Tr 134 SGK để theo dõi. Hoạt động 2: Phương trình một ẩn (15ph) Ta đã biết bài toán tìm x 1. Phương trình một 1 1 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 VD: Tìm x biết 2x + 1 = 3(x - 2) x + 2 = 5 - Đều gọi là phương trình một ẩn. - Nêu khái niệm phương trình như SGK. - Cho HS làm ?1 - Cho HS làm ?2 Ta nói x = 6 là nghiệm của phương trình. 2x + 5 = 3(x - 1) + 2 - Cho HS làm ?3 - Nêu chú ý như SGK cho HS. - Nêu VD về phương trình có một nghiệm, nhiều nghiệm, vô nghiệm hay vô số nghiệm cho HS. - Lấy các VD. 2x + 5 = 2.6 + 5 = 17 3(x- 1)+2=3(6- 1)+2=17 a) 2(-2 + 2) - 7 = -7 3 - (-2) = 5 ⇒ x = -2 không thoả mãn phương trình. b) 2(2 + 2) - 7 = 1 3 - 2 = 1 ⇒ x = 2 là một nghiệm của phương trình. ẩn VD: 2x - 5 = 3 là pt một ẩn x.(1) 6t - 2 = 5t + 1 là pt với ẩn t.(2) Ta nói: 2.4 - 5 = 3 Nên x = 4 là nghịêm của pt (1) 6.3 - 2 = 5.3 + 1 Nên t = 3 là nghiệm của pt (2) Hoạt động 3: Giải phương trình (12ph) Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được gọi là tập nghiệm của phương trình đó và thường được kí hiệu bởi S - Cho HS làm ?4 - Nêu khái niệm giải pt là đi tìm tập nghịêm. a) S = {2} b) S = Φ 2. Giải phương trình VD: + PT x = 2 có tập nghiệm S = { 2 } + PT x 2 – 9 = 0 có tập nghiệm S = {- 3, 3} Hoạt động 4: Phương trình tương đương (13ph) Cho phương trình x = - 1 và phương trình x + 1 = 0. Hãy tìm tập nghiệm của mỗi phương trình. - Nêu nhận xét. - Phương trình x = - 1 có tập nghiệm S = {- 1}. - Phương trình x + 1 = 0 có tập nghiệm S = {- 1}. - Nhận xét: Hai phương trình đó có cùng một tập nghiệm. 3. Phương trình tương đương. 2 2 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 Giới thiệu: Hai phương trình có cùng tập nghiệm gọi là hai phương trình tương đương. - Phương trình x – 2 = 0 và phương trình x = 2 có tương đương không ? + Phương trình x 2 = 1 và phương trình x = 1 có tương đương hay không ? Vì sao ? Kết luận: Vậy phương trình tương đương là hai phương trình mà mỗi nghiệm của phương trình này cũng là nghiệm của phương trình kia và ngược lại. Kí hiệu tương đương “ ⇔ ” - Yêu cầu HS lấy VD về hai phương trình tương đương. - Phương trình x – 2 = 0 và phương trình x = 2 là hai phương trình tương đương vì có cùng tập nghiệm S = {2}. S 1 = {- 1, 1} S 2 = {1} S 1 ≠ S 2 ⇒ 2 pt là không tương đương. HS lấy VD Tổng quát: Hai phương trình có cùng một tập nghiệm là hai phương trình tương đương. Kí hiệu tương đương “ ⇔ ” VD: x – 2 = 0 ⇔ x = 2 3. Hướng dẫn về nhà: (1ph) -Nắm vững các khái niệm phương trình một ẩn, thế nào là nghiệm của phương trình, tập nghiệm của phương trình. - Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4/Tr6,7-SGK. 3 3 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 Ngày soạn: 4/1/ 2015 Ngày giảng: 5/1/2015 (8A, B) Tiết 46- Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Hiểu được định nghĩa phương trình bậc nhất: ax+b= 0 (x là ẩn, a, b là những hằng số, a) và nghiệm của phương trình bậc nhất. 2. Kĩ năng: Nắm được hai quy tắc biến đổi phương trình và cách giải phương trình bậc nhất một ẩn. 3. Thái độ: Tích cực, chính xác, cẩn thận trong khi giải phương trình. II. CHUẨN BỊ GV: Giáo án, sgk, sbt HS: Ôn tập các khái niệm phương trình, phương trình tương đương. III. PHƯƠNG PHÁP: Phát hiện và giải quyết vấn đề, gợi mở, vấn đáp IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức: (1ph)8A…………………………8B………………………………. 2. Tiến trình bài dạy Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8ph) GV nêu yêu cầu kiểm tra HS1: Làm BT2/Tr 6- SGK HS2: Thế nào là hai phương trình tương đương ? Cho ví dụ ? - Cho hai phương trình: x – 2 = 0 và x(x – 2) = 0 Hỏi hai phương trình có tương đương hay không? Vì sao ? GV nhận xét, cho điểm HS1: Thay lần lượt các giá trị của t vào hai vế của phương trình KQ: * Với t = - 1 VT = VP ⇒ t = - 1 là một nghiệm của phương trình. * Với t = 0 VT = VP ⇒ t = 0 là một nghiệm của phương trình. * Với t = 1 VT ≠ VP ⇒ t = 0 không phải là nghiệm của phương trình. HS2: Nêu định nghĩa hai phương trình tương đương và cho ví dụ minh hoạ. - Hai phương trình: x – 2 = 0 4 4 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 và x(x – 2) = 0 Không tương đương với nhau vì x = 0 thoả mãn phương x(x – 2) = 0 nhưng không thoả mãn phương trình x – 2 = 0 HS lớp nhận xét. Hoạt động 2(10ph) Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn GV giới thiệu: Phương trình có dạng ax + b = 0, với a và b là hai số ddax cho và a ≠ 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn. - Cho HS xác định hệ số a, b và biến x, y trong các VD. - Lấy các VD minh họa 1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn Định nghĩa: Phương trình có dạng ax + b = 0, với a và b là hai số ddax cho và a ≠ 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn. VD: 2x - 3 = 0 7 - 3y = 0 Hoạt động 3(10ph) Hai quy tắc biến đổi phương trình ? Nêu quy tắc chuyển vế đã học ở lớp 6? VD: x - 2 = 0 x + 3 = 0 - Cho HS làm ?1 - Nêu tiếp quy tắc nhân và lấy VD. - Cho HS làm ?2 HS nêu “Quy tắc” x = 2 x = - 3 3 HS lên bảng làm. a) x = 4 b) x = 4 3− c) x = 0,5 3 HS lên bảng làm. a) x = - 2 b) x = 15 c) x = - 4 2. Hai quy tắc biến đổi phương trình Quy tắc: (SGK) VD: a) x + 2 = 0 ⇔ x = -2 b) 3 - x = 0 ⇔ x = 3 c) 3.x = 6 ⇔ x = 6 : 3 = 2 d) 2 1 x = 5 ⇔ x = 5.2 = 10 Hoạt động 2: (10ph)Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn Ta thừa nhận rằng: Từ một phương trình, dùng quy tắc chuyển vế hay quy tắc nhân, ta luôn 3. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn VD 1 : SGK(9) 5 5 2 x4 x 2 x.7 2 ++ D7 B C K HA x x 4 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 nhận được một phương trình tương đương với phương trình đã cho. Yêu cầu HS đọc ví dụ SGK Nêu VD cho HS Giáo viên giải thích ví dụ 2 cho HS. Hướng dẫn hs đưa ra trường hợp tổng quát Yêu cầu HS vận dụng để làm ? 3 Nhận xét HS đọc ví dụ HS: làm ?3 Một HS lên bảng làm Giải phương trình -0,5x+ 2,4 = 0 Giải -0,5x+ 2,4 = 0  - 0,5x= -2,4  x =- = - 4.8 Ví dụ 2 : SGK (9) * Tổng quát : Phương trình ax+b = 0 (a ≠ 0) được giải như sau : ax+ b = 0  ax= - b  x= - ?3 : Sgk (9) Hoạt động 3: (5ph)Luyện tập - Bài số 8/Tr 10-SGK (Đưa đề bài lên bảng phụ) - GV nêu câu hỏi cũng cố (Bảng phụ) HS giải bài tập theo nhóm Nửa lớp làm câu a, b. Nửa lớp làm câu c, d. KQ: a) S = {5} b) S = {- 4} c) S = {4} d) S = {- 1} Đại diện nhóm lên bảng HS trả lời Hoạt động 4: (1ph) Hướng dẫn học ở nhà Nắm vững định nghĩa, số nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn, hai quy tắc biến đổi phương trình. - Bài tập về nhà: 6, 9/Tr 9, 10-SGK. - Hướng dẫn bài 6/Tr9-SGK. 6 6 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 Ngày giảng: 16/1/2015 Ngày soạn: 17/1/2015 Tiết 47- Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = 0 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Học sinh hiểu được để giải phương trình ta phải biết vận dụng các quy tắc biến đổi tương đương phương trình để đưa về dạng ax+ b = 0 (a ) để giải. 2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng biến đổi phương trình bằng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân. 3. Thái độ: Tích cực, chủ động và chính xác. II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ. HS: Ôn tập hai quy tắc biến đổi phương trình, bảng phụ nhóm III. PHƯƠNT PHÁP: Đặ và giải quyết vấn đề. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức (1ph): 8A…………………………8B 2. Tiến trình dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8ph) GV gọi HS lên bảng KT ?. Phương trình bậc nhất một ẩn có bao nhiêu nghiệm? Nêu hai quy tắc biến đổi phương trình. GV: Nhận xét: GV: Phương trình mà em vừa giải ở trên, là phương trình bậc nhất một ẩn. Trong bài này ta tiếp tục xét các phương trình mà hai vế của chúng là hai biểu thức hữu tỉ của ẩn ở mẫu và có thể đưa được về dạng ax+ b= 0 hoặc ax=-b. - Phát biểu 2x - (3 - 5x) = 4(x + 3) ⇔ 2x - 3 + 5x = 4x + 12 ⇔ 2x + 5x - 4x = 12 + 3 ⇔ 3x = 15 ⇔ x = 5 1. Thế nào là phương trình bậc nhất một ẩn? ? Cho VD ? Nêu cách giải pt ax + b = 0 2. Giải phương trình 2x - (3 - 5x) = 4(x + 3) Đáp án, biểu điểm 1. 5đ Định nghĩa : 2đ Ví dụ : 1đ Cách giải : 2đ 2. 5đ 2x - (3 - 5x) = 4(x + 3) ⇔ 2x - 3 + 5x = 4x + 12 ⇔ 2x + 5x - 4x = 12 + 3 ⇔ 3x = 15 ⇔ x = 5 7 7 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 Hoạt động 2: Cách giải (10ph) GV: Xét ví dụ 1: (Phần kiểm tra bài cũ) GV: xét ví dụ 2 GV: Cho HS gấp sách, gọi một hs nêu cách làm Cho phương trình GV: ghi bảng ? Qua hai ví dụ trên hãy trả lời ?1 HS: Nêu cách giải ví dụ 2 HS: thảo luận để đưa ra các bước giải. Chủ yếu gồm 3 bước: - Biến đổi (nhân, chia, quy đồng, mở dấu ngoặc) - Chuyển vế (các số hạng chứa ẩn và không chứa ẩn về 2 vế khác nhau) - Tìm ẩn 1. Cách giải VD1: SGK (10) VD2: Giải phương trình 2 x35 1x 3 2x5 − +=+ − ⇔ 6 6)2x5(2 +− = 6 )x35(36 −+ ⇔ 10x - 4 + 6x = 6 + 15 - 9x ⇔ 10x + 6x + 9x = 6 + 15 + 4 ⇔ 25x = 25 ⇔ x = 1 Hoạt động 3: Áp dụng (15ph) - Đưa VD lên bảng phụ, yêu cầu HS đọc lời giải SGK và chỉ ra các bước giải trong ví dụ 3 GV : thảo luận và yêu cầu HS làm ? 2, và 3 ý bài tập nữa. Nhóm 1 : làm ?2 Nhóm 2 : Giải phương trình 5 Nhóm 3 : Giải phương trình 3x+2= 3x-2 Nhóm 4 : Giải phương trình 2x+3=3+2x HS : đọc thông tin sgk, thảo luận và trả lời câu hỏi Các nhóm làm bài tập trình bày trên bảng nhóm Nhóm 1: ? 2 Giải PT 12 )25(212 4 37 6 25 +− − = + − xx xx x 12 )x37(3 − = 12x - (10x + 4) =(21 - 9x) 12x - 10x + 9x = 21 + 4 11x = 25 x = 11 25 2. Áp dụng VD: Giải phương trình 2 1x2 3 )2x)(1x3( 2 + − +− = 2 11 6 )12(3)2)(13(2 2 +−+− xxx 6 33 ⇔ 2(3x - 1)(x + 2) - 3(2x 2 + 1) = 33 ⇔ (6x 2 + 10x - 4) - (6x 2 + 3) = 33 ⇔ 6x 2 + 10x - 4 8 8 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 GV : nhận xét và đưa ra chú ý yêu cầu một HS đọc chú ý SGK. Vậy pt có tập nghiệm S = { 11 25 } Nhóm 2 : 5 = (x+1) = (x+ 1) =5 x+1 = 5 : x+1 = 12 x= 11 Vậy pt có tập nghiệm S = {11} Nhóm 3 : 3x+2= 3x+4 3x-3x = 4- 2 0x= 2 Vậy phương trình vô nghiệm Nhóm 4 : 2x+3=3+2x 2x-2x = 3-3 0x = 0 Vậy phương trình có vô số nghiệm. HS : nhận xét bài của bạn - 6x 2 - 3 = 33 ⇔ 6x 2 + 10x - 6x 2 = 33 + 4 + 3 ⇔ 10x = 40 ⇔ x = 4 Vậy pt có tập nghiệm S = {4} Chú ý: SGK Hoạt động 4: Luyện tập - củng cố (10ph) Cho HS làm bài tập 10 và 12 c, HS phát hiện chỗ sai trong các bài và sửa lại a) Chuyển - x sang vế trái và - 6 sang vế phải mà không đổi dấu. Kết quả đúng: x = 3 b) Chuyển - 3 sang vế phải mà không đổi dấu. Kết quả đúng: t = 5 Bài 10/Tr2-SGK (Đề bài đưa lên bảng phụ) Bài 12(c, d)/Tr13-SGK c) 5 x16 x2 6 1x7 − =+ − Hoạt động 5 (1ph): Hướng dẫn học ở nhà 9 9 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 - Nắm vững các bước giải phương trình và áp dụng một cách hợp lí. - Bài tập về nhà: 11, 12(a, b), 13, 14/Tr13-SGK. - Ôn lại quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân. - Chuẩn bị tốt tiết sau “Luyện tập”. Ngày giảng: 18/1/2015 Ngày soạn: 19/1/2015 (8A, B) Tiết 48 - BÀI TẬP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: củng cố và khắc sâu các bước giải phương trình đưa được về phương trình bậc nhất một ẩn và các phép biến đổi phương trình. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải các phương trình đưa được về dạng ax + b = 0. 3. Thái độ: Tích cực và chủ động. II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, phiếu học tập. HS: Ôn tập quy tắc biến đổi pt, bảng phụ nhóm. III. PHƯƠNG PHÁP : Gợi mở, vấn đáp, nhóm nhỏ, phát hiện và giải quyết vấn đề IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức (1ph): 8A…………………………8B 2. Tiến trình bài dạy Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8ph) Gọi 1 HS lên bảng thực hiện HS lên bảng làm bài Giải phương trình 2 3x5 3 2x5 − = − Giải Giải phương trình 2 3x5 3 2x5 − = − ⇔ 6 )3x5(3 6 )2x25( − = − ⇔ 2(5x - 2) = 3(5x - 3) ⇔ 10x - 4 = 15x - 9 10 10 [...]... 3)x x = 2 x( x − 2 ) 2 x( x − 2) Quy đồng và khử mẫu hai vế, ta được ⇒ 2( x + 2) (x - 2) = 2x-5= 3(x+5) (2x+3)x  2x-3x = 15+5 ⇔  -x = 20 2x2 - 8 = 2x2 + 3x ? Nêu các bước giải một  x= -20 thỏa mãn ⇔ pt chứa ẩn ở mẫu? ĐKXĐ của phương 3x = - 8 GV: cho HS áp dụng trình làm bài tập 27 a /22 vập x= -20 là nghiệm 19 19 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 của phương trình ⇔ x=− x=− 8 3 8 3 Thoả mãn ĐKXĐ... BT -27 (b)/Tr 22- SGK Nội dung HS1: Trả lời Bài 27 : Giải phương trình x2 − 6 3 =x+ x 2 ≠ ĐKXĐ: x 0 2( x 2 − 6 ) 2 x 2 + 3x = ⇔ 2x 2x Suy ra: 2x2 - 12 = 2x2 + 3x ⇔ - 3x = 12 ⇔ x = - 4 (T/m ĐKXĐ) Vậy tập nghiệm của pt là S = {- 4} Hoạt động 2: Áp dụng (15ph) Chúng ta giải một số 4 Áp dụng phương trình chứa ẩn ở mẫu đơn giản, sau đây chúng ta sẽ xét một số 21 21 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 phương... 4x2+ 3x +1 =0  - 4x2+ 4x -x +1 =0  - 4x (x-1) – (x-1) = 0 - (x-1)(4x +1) =0  x= 1 (Không thỏa mãn ĐKXD) hoặc x= 1/4 (TMDKXD) Vậy tập nghiệm của PT: S = b (2) ĐK X Đ: x (2)  3(x-3) +2( x -2) =x-1  4x = 12  x= 3 (Không thỏa mãn điều kiện xác định) Vậy PT vô nghiệm c 1+(3) ĐKX Đ: x (3) + 4-2x+x2= 12  + x2 = 0 26 26 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 2  x(x +x -2) = 0  x(x2+2x-x -2) =0  x[x(x +2- (x +2) ]... Hướng dẫn học ở nhà Bài tập về nhà: 21 , 22 , 23 /Tr17-SGK - Tiết sau luyện tập - Hướng dẫn cho kết quả: Bài 21 (b, c)  1 −   2 b) S = {3; -20 }, c) S = Bài 22 (b, c, e, f) b) S = {2; 5} c) S = {1} e) S = {1; 7} f) S = {1; 3} 14 14 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 Ngày soạn: 25 /1 /20 15 Ngày giảng: 26 /1 /20 15 (8A, B) Tiết 50: BÀI TẬP I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Củng cố khái niệm phương trình tích 2 Kĩ năng:... x2-2x+1= 0 GV: qua bài học này 13 13 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 3 2  (2x - x ) –(2x-1) = 0  x2(2x-1) –(2x-1) =0  (2x-1)(x2-1) = 0  (2x-1)(x+1)(x-1)= 0 các em cần nắm được gì?  Vậy phương trình có tập nghiệm S = ?4: giải phương trình (x3 + x2) + (x2 + x) = 0 x3 + x2) + (x2 + x) = 0 ⇔ x2(x + 1)+x(x + 1) = 0 ⇔ (x + 1)(x2 + x) = 0 ⇔ (x + 1)x(x + 1) = 0 ⇔ x(x + 1 )2 = 0 ⇔ x = 0 hoặc x +... + 2( 36 – x) = 100 ⇔ 4x + 72 – 2x = 100 ⇔ 2x = 28 ⇔ x = 14 x = 14 TMĐK Vậy số chó là 14 con Số gà là 36 – 14 = 22 con Trường THCS Địa Linh Cho HS làm bài tập 35 SGK ? Bài toán cho biết các đại lượng nào? Đại lượng nào đã biết, đại lượng nào chưa biết, chọn đại lượng nào làm ẩn? Gọi x là số HS cả lớp, ĐK là gì? Số HSG HKI là bao nhiê? HSG HKII là? Theo đầ bài ta có PT như thế nào? Giáo án: Đại số 8 Hoạt... chân gà là? 2x con ? Tổng số chân của gà 2x + 4(36 – x) = 100 Có 100 chân và chó là? Hỏi số gà, số chó ? - Cho HS lên giải phương trình tìm x Gọi x là số gà ∈ ? Số gà là? x = 22 (x N; x < 36) ? Số chó là? Số chó là: 36 – 22 = 14 Số chân gà là : 2x Số chó là: 36 – x Số chân chó là: 4(36 – x) ⇒ 2x + 4(36 – x) = 100 ⇔ 2x + 144 – 4x = 100 HS nêu như SGK ⇔ ? Nêu các bước giải bài - 2x = - 44 toán bằng cách... SGK ĐKXĐ : x 2 Gọi 4 HS lên bảng Quy đồng mẫu 2 vế, khử mẫu : HS làm bài làm bài 4 HS lên bảng làm Cả lớp làm bài vào vở bài Suy ra : 1+ 3(x -2) = -x +3 (1a) Giải PT (1a) (1a)  1+ 3x – 6 + x – 3= 0  4x -8 = 0  x = 2 (Loại) Vậy PT (1) vô nghiệm b (2) ĐKXĐ : x -3 Quy đồng, khử mẫu 24 24 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 Suy ra: = 28 x + 2( x+3) (2a) Giải PT (2a) (2a) 42x = 30x +6  12x= 6  x = 0,5... 3(2x + 1) x − 6x = 6 6 - Treo bảng BT-19 a) S = a.b ⇔ ? Nêu công thức tính a = 2x + 2 2x -3(2x + 1) = x - 6x diện tích hình chữ nhật ? b = 9 ⇔ ? Nêu chiều dài và chiều S = 144 (m2) 2x - 6x - 3 = - 5x rộng ở H4.a) ⇔ 2x - 6x + 5x = 3 ⇔ x=3 Bài 19 a) (2x + 2) 9 = 144 ⇔ 2x + 2 = 16 ⇔ 2x = 14 11 11 Trường THCS Địa Linh ⇔ Giáo án: Đại số 8 x=7 Hoạt động 3: (1ph)Hướng dẫn học ở nhà - Bài tập về nhà: 17, 20 /Tr... động nhóm a Chia lớp thành 4 b nhóm mỗi nhóm Đại diện nhóm lên c x+ làm một ý của bài trình bày d tập 28 HS lớp nhận xét, Giải chữa bài giải a (1) ĐKXĐ : x (1)  2x-1+x-1 =1  3x= 3  x= 1( Không thỏa mãn điều kiện xác định) Vậy PT vô nghiệm b (2) ĐKXĐ : x (2)  5x+ 2x +2 = - 12 22 22 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8  7x = -14  x=- 2( thỏa mãn ĐKX Đ) Vậy x =2 là nghiệm của phương trình c x+ (3) ĐKXĐ . )2x (2 3x2 x 2x − + = + Giải - ĐKXĐ của pt là: x ≠ 0 và x ≠ 2 - Quy đồng mẫu 2 vế của phương trình. )2x(x2 x)3x2( )2x(x2 )2x)(2x (2 − + = − −+ ⇒ 2( x + 2) (x - 2) = (2x+3)x ⇔ 2x 2 - 8 = 2x 2 . trình 2 1x2 3 )2x)(1x3( 2 + − +− = 2 11 6 ) 12( 3 )2) (13 (2 2 +−+− xxx 6 33 ⇔ 2( 3x - 1)(x + 2) - 3(2x 2 + 1) = 33 ⇔ (6x 2 + 10x - 4) - (6x 2 + 3) = 33 ⇔ 6x 2 + 10x - 4 8 8 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 GV. 2x 3 - x 2 -2x+1= 0 13 13 Trường THCS Địa Linh Giáo án: Đại số 8 các em cần nắm được gì? HS làm ?4 (HS: trả lời.  (2x 3 - x 2 ) –(2x-1) = 0  x 2 (2x-1) –(2x-1) =0  (2x-1)(x 2 -1) = 0  (2x-1)(x+1)(x-1)=
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 Học kì 2, Giáo án Đại số 8 Học kì 2,