0

Giáo án đại số 8 năm học 2014 - 2015

44 1,490 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 15:55

    !"#$ #%& #'(  1. Kiến thức - HS nắm vững qui tắc nhân đơn thức với đa thức. 2. Kỹ năng: - HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong lập luận Phát triển tư duy lôgic ## ()*+  - GV : Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng. - HS : Ôn tập các khái niệm đơn thức, đa thức, phép nhân hai đơn thức ở lớp 7. ###,-.-/01  Điểm danh : 8C: ………….8D:……………… .#( ,-. 2$! ,-. 2$ Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (5’) - Tính các tích sau: a) (-2x 3 ) (x 2 ) =-2x 3 .x 2 = -2x 5 b) (6xy 2 )( 3 1 x 3 y) = 6xy 2 3 1 x 3 y = 2x 4 y 3 - GV hỏi : + Thế nào là một đơn thức? Cho ví dụ về đơn thức một biến, đơn thức hai biến? + Thế nào là một đa thức? Cho ví dụ về đa thức một biến, đa thức hai biến? - Tính các tích sau: a) (-2x 3 )(x 2 ) b) (6xy 2 )( 3 1 x 3 y) - GV chốt lại vấn đề và lưu ý: khi thực hiện phép tính, ta có thể tính nhẩm các kết quả của phần hệ số, các phần biến cùng tên và ghi ngay kết quả đó vào tích cuối cùng - HS trả lời tại chỗ: * Đơn thức là một biểu thức đại số trong đó các phép toán trên các biến chỉ là những phép nhân hoặc luỹ thừa không âm. (ví dụ…) * Đa thức là tổng của các đơn thức. (ví dụ…) - HS làm tại chỗ, sau đó trình bày lên bảng: a) (-2x 3 )(x 2 ) = -2x 5 b)(6xy 2 )( 3 1 x 3 y) = 2x 4 y 3 - HS nghe hiểu và ghi nhớ Hoạt động 2 : Giới thiệu bài mới (2’)  !"# $ - Phép nhân đơn thức với đa thức có gì mới lạ, phải thực hiện như thế nào?Để hiểu rõ, ta hãy nghiên cứu bài học hôm nay - HS nghe và chuẩn bị tâm thế học bài mới… Hoạt động 3 : Vào bài mới (20’) 1.Qui tắc: a/ Ví dụ : 5x.(3x 2 –4x + 1) = 5x.3x 2 + 5x.(-4x) + 5x.1 = 15x 3 – 20x 2 + 5x b/ Qui tắc : (sgk tr4) Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với - Cho HS thực hiện ?1 - GV theo dõi. Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày - Cho HS kiểm tra kết quả lẫn nhau - HS thực hiện (mỗi em làm bài với ví dụ của mình) - Một HS lên bảng trình bày 5x.(3x 2 –4x + 1) = 5x.3x 2 + 5x.(-4x) + 5x.1 = 15x 3 – 20x 2 + 5x - Cả lớp nhận xét,HS đổi bài, kiểm tra lẫn nhau N3456781 NguyÔn ThÞ Kim Thoa  từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. A.(B+C) = A.B +A.C 2.Áp dụng: Ví dụ : Làm tính nhân (-2x 3 ).(x 2 + 5x - 2 1 ) = (-2x 3 ).x 2 + (-2x 3 ).5x + (-2x 3 )(- 2 1 ) = -2x 5 -10x 4 +x 3 - Từ cách làm, em hãy cho biết qui tắc nhân đơn thức với đa thức? - GV phát biểu và viết công thức lên bảng - GV đưa ra ví dụ mới và giải mẫu trên bảng - GV lưu ý: Khi thực hiện phép nhân các đơn thức với nhau, các đơn thức có hệ số âm được đặt ở trong dấu ngoặc (…) - HS phát biểu - HS nhắc lại và ghi công thức - HS nghe và ghi nhớ Hoạt động 4 : Củng cố (15’) * Thực hiện ?2       +− xyxyx 5 1 2 1 3 23 .6xy 3 = 3x 3 y.6xy 3 +(- 2 1 x 2 ).6xy 3 + 5 1 xy.6xy 3 = 18x 4 y 4 – 3x 3 y 3 + 5 6 x 2 y 4 * Thực hiện ?3 S= 2 1 [(5x+3) + (3x+y).2y] = 8xy + y 2 +3y Với x = 3, y = 2 thì S = 58 (m 2 ) Bài tập 1 trang 5 Sgk a) x 2 (5x 3 - x - 2 1 ) = 5x 5 -x 3 -1/2 2 x b) (3xy– x 2 + y) 3 2 x 2 y = 2x 3 y 2 -2/3x 4 y+2/3x 2 y 2 c) (4x 3 – 5xy +2x)(- 2 1 xy) = -2x 4 y+2/5x 2 y 2 -x 2 y - Ghi ?2 lên bảng, yêu cầu HS tự giải (gọi 1 HS lên bảng) - Thu và kiểm nhanh 5 bài của HS - Đánh giá, nhận xét chung - Treo bảng phụ bài giải mẫu - Đọc ?3 - Cho biết công thức tính diện tích hình thang? - Yêu cầu HS thực hiện theo nhóm - HS báo cáo kết quả - GV đánh giá và chốt lại bằng cách viết biểu thức và cho đáp số - Ghi đề bài 1(a,b,c) lên bảng phụ, gọi 3 HS (mỗi HS làm 1 bài) - Nhận xét bài làm ở bảng? - GV chốt lại cách giải - Một HS làm ở bảng, HS khác làm vào vở - Nhận xét bài giải ở bảng - HS đọc và tìm hiểu ?3 S = 1/2(a+b)h - HS thực hiện theo nhóm nhỏ - Đại diện nhóm báo cáo kết quả - 3 HS cùng lúc làm ở bảng, cả lớp làm vào vở - HS nhận xét bài ở bảng a) 5x 5 -x 3 -1/2 2 x b) 2x 3 y 2 -2/3x 4 y+2/3x 2 y 2 c)-2x 4 y+2/5x 2 y 2 -x 2 y - Tự sửa vào vở (nếu có sai) Hoạt động 5 : Hướng dẫn về nhà (3’) BTVN. Bài tập 2 trang 5 Sgk Bài tập 3 trang 5 Sgk Bài tập 6 trang 5 Sgk GV dặn dò, hướng dẫn: - Học thuộc qui tắc Bài tập 2 trang 5 Sgk 9 Nhân đơn thức với đa thức, thu gọn sau đó thay giá trị Bài tập 3 trang 5 Sgk 9 Cách làm tương tự Bài tập 6 trang 5 Sgk 9 Cách làm tương tự - Ôn đơn thức đồng dạng, thu gọn đơn thức đồng dạng. - HS nghe dặn NS:27/08/2014 N3456782 NguyÔn ThÞ Kim Thoa  ND:28/08/2014 $ !"#$ #%& #'(  1. Kiến thức: HS nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức. 2. Kỹ năng: HS biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong lập luận Phát triển tư duy lôgic ## ()*+  - GV: Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng. - HS : Ôn đơn thức đồng dạng và cách thu gọn đơn thức đồng dạng. ###,-.-/01  Điểm danh : 8C: ………….8D:……………… .#(: *  ,-. 2$! ,-. 2$ Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (5’) 1/ Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức. (4đ) 2/ Làm tính nhân: (6đ) a) 2x(3x 3 – x + ½ ) b) (3x 2 – 5xy +y 2 )(-2xy) - Treo bảng phụ, nêu câu hỏi và biểu điểm - Gọi một HS - Kiểm tra vở bài tập - - - - Đánh giá, cho điểm - GV chốt lại qui tắc, về dấu - Một HS lên bảng trả lời câu hỏi và thực hiện phép tính. - Cả lớp làm vào vở bài tập. a) 6x 4 -2 x 2 +x b) -6x 3 y+10x 2 y 2 -2xy 3 - Nhận xét bài làm ở bảng Hoạt động 2 : Giới thiệu bài mới (1’) $ !"# $ - GV ghi tựa bài lên bảng - HS ghi vào vở Hoạt động 3 : Quy tắc (20’) 1. Quy tắc: a) Ví dụ : (x –2)(6x 2 –5x +1) = x.(6x 2 –5x +1) +(-2). (6x 2 -5x+1) = x.6x 2 + x.(-5x) +x.1 + (-2).6x 2 +(-2).(-5x) +(-2).1= 6x 3 – 5x 2 + x –12x 2 +10x –2 = 6x 3 – 17x 2 +11x – 2 b) Quy tắc: (Sgk tr7) Quy tắc: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. Nhận xét: Tích của hai đa thức là một đa thức. ?1 (½xy – 1).(x 3 – 2x – 6) = ½xy.(x 3 –2x–6) –1(x 3 –2x– 6) - Ghi bảng: (x – 2)(6x 2 –5x +1) - Theo các em, ta làm phép tính này như thế nào? * Gợi ý: nhân mỗi hạng tử của đa thức x-2 với đa thức 6x 2 -5x+1 rồi cộng các kết quả lại - GV trình bày lại cách làm - Từ ví dụ trên, em nào có thể phát biểu được quy tắc nhân đa thức với đa thức - GV chốt lại quy tắc - GV nêu nhận xét như Sgk - Cho HS làm ?1 Theo dõi HS làm bài, cho HS nhận xét bài làm cuả bạn rồi đưa ra bài giải mẫu - Giới thiệu cách khác - Cho HS đọc chú ý SGK - Hỏi: Cách thực hiện? - GV hướng dẫn lại một cách - HS suy nghĩ cách làm và trả lời - HS nghe hướng dẫn, thực hiện phép tính và cho biết kết quả tìm được - 2-3HS phát biểu - HS thực hiện ?1 . Một HS làm ở bảng – cả lớp làm vào vở sau đó nhận xét ở bảng (½xy – 1).(x 3 – 2x – 6) = N3456783 NguyÔn ThÞ Kim Thoa  = ½x 4 y –x 2 y – 3xy – x 3 + 2x +6  9 Chú ý: Nhân hai đa thức sắp xếp 6x 2 –5x + 1 x – 2 - 12x 2 + 10x –2 6x 3 – 5x 2 + x 6x 3 –17x 2 + 11x –2 trực quan từng thao tác = ½xy.(x 3 –2x–6) –1(x 3 –2x–6) = ½x 4 y –x 2 y – 3xy – x 3 + 2x +6 - HS đọc SGK - HS trả lời - Hs thực hiện phép tính theo cột dọc) Hoạt động 4 : Ap dụng (14’) 2. Ap dụng : ?2 a) (x+3)(x 2 +3x – 5) = x 3 + 6x 2 + 4x – 15 c) (xy – 1)(xy + 5) = x 2 y 2 + 4xy – 5 ?3 S= (2x+y)(2x –y) = 4x 2 –y 2 S = 4(5/2) 2 –1 = 25 –1 = 24 m 2 - GV yêu cầu HS thực hiện ?2 vào phiếu học tập - GV yêu cầu HS thực hiện ?3 - GV nhận xét, đánh giá chung - HS thực hiện ?2 a) (x+3)(x 2 +3x – 5) = … … = x 3 + 6x 2 + 4x – 15 d) (xy – 1)(xy + 5) = … … = x 2 y 2 + 4xy – 5 - HS thực hiện ?3 (tương tự ?2) S= (2x+y)(2x –y) = 4x 2 –y 2 S = 4(5/2) 2 –1 = 25 –1 = 24 m 2 Hoạt động 5 : Dặn dò (5’) BTVN. Bài tập 7 trang 8 Sgk Bài tập 8 trang 8 Sgk Bài tập 9 trang 8 Sgk - Học thuộc quy tắc, xem lại các bài đã giải - Bài tập 7 trang 8 Sgk 9Áp dụng qui tắc - Bài tập 8 trang 8 Sgk 9 Tương tự bài 7 - Bài tập 9 trang 8 Sgk 9 Nhân đa thức với đa thức, thu gọn sau đó thay giá trị - HS nghe dặn . Ghi chú vào vở - Xem lại qui tắc - Có thể sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị N3456784 NguyÔn ThÞ Kim Thoa  NS 07/09/2014 ND 08/09/2014  ;(/<=> #%& #'(  + Kiến thức: - Củng cố, khắc sâu kiến thức về các qui tắc nhân đơn thức với đa thức; nhân đa thức với đa thức. + Kĩ năng: Học sinh được thực hiện thành thạo qui tắc, biết vận dụng linh hoạt vào từng tình huống cụ thể. + Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong lập luận ## ()*+  - GV: Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng - HS : Ôn các qui tắc đã học. ###,-.-/01  .#(KTC§ ,-. 2$! ,-. 2$ Hoạt động 1 : Kiểm ra bài cũ (10’) 1/ Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức (4đ) 2/Tính: (x-5)(x 2 +5x+25) (5đ) Từ kết quả trên => (5-x)(x 2 +5x+25) giải thích? (1đ) - Treo bảng phụ ghi câu hỏi kiểm tra ; gọi 1 HS - Kiểm tra vở bài làm vài HS - Cho HS nhận xét bài làm - Chốt lại vấn đề: Với A,B là hai đa thức ta có : ?0$@*A0 ?$*@ - Một HS lên bảng trả lời câu hỏi và thực hiện phép tính ; còn lại làm tại chỗ bài tập => x 3 - 125 => 125- x 3 - Cả lớp nhận xét - HS nghe GV chốt lại vấn đề và ghi chú ý vào vở Hoạt động 2 : Luyện tập (25’) Bài 12 trang 8 Sgk A= (x 2 -5)(x+3)+(x+4)(x-x 2 ) A= -x-15 a) x=0 => A= -15 b) x=15 => A= -30 c) x= -15 => A= 0 d) x=0,15 => A= -15,15 Bài 13 trang 8 Sgk Tìm x, biết : (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-6x) = 81 Đ/S: 48x 2 -12x-20x+5+3x-48x 2 - 7+112x = 81 83x = 83 x = 1 - Bài 12 trang 8 Sgk * HD : thực hiện các tích rồi rút gọn. Sau đó thay giá trị - Chia 4 nhóm: nhóm 1+2 làm câu a+b, nhóm 3+4 làm câu c+d - Cho HS nhận xét. - GV nhận xét, đánh giá Bài 13 trang 8 Sgk - Gọi một HS làm ở bảng. - Còn lại làm vào tập - Đọc yêu cầu của đề bài - Nghe hướng dẫn - HS chia nhóm làm việc A= -x-15 a) x=0 => A= -15 b) x=15 => A= -30 c) x= -15 => A= 0 d) x=0,15 => A= -15,15 - 1 HS lên bảng làm, các em còn lại làm vào vở (12x-5)(4x-1) +(3x-7)(1-16x) =81 48x 2 -12x-20x+5+3x-48x 2 - 7+112x =81 83x = 83 x = 1 N3456785 NguyÔn ThÞ Kim Thoa  - Cho HS nhận xét - Chốt lại cách làm - Nhận xét kết quả, cách làm Hoạt động 3 : Củng cố (5’) - Nhắc lại các qui tắc đã học cách làm bài dạng bài 12, 13? - Cho HS nhận xét - HS phát biểu qui tắc - Cách làm bài dạng bài 12, 13 9 Nhân đơn thức,đa thức với đa thức, sau đó thu gọn - Nhận xét Hoạt động 4 : Hướng dẫn học ở nhà (5’) BTVN. Bài tập 11 trang 8 Sgk Bài tập 14 trang 9 Sgk Bài tập 15 trang 9 Sgk - Bài tập 11 trang 8 Sgk 9 Nhân đơn thức,đa thức với đa thức, sau đó thu gọn - Bài tập 14 trang 9 Sgk 9 x, x+2, x+4 - Bài tập 15 trang 9 Sgk 9 Tương tự bài 13 - HS nghe dặn , ghi chú vào vở 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 10/09/2014 11/09/2014  BCD  E" #%& #'(  + Kiến thức: - Học sinh nắm vững ba hằng đẳng thức : bình phương một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương. + Kĩ năng:- Biết vận dụng để giải một số bài tập đơn giản, vận dụng linh hoạt để tính, nhanh tính nhẩm. Rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét chính xác để áp dụng hằng đẳng thức đúng đắn và hợp lí. + Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong lập luận ## ()*+  - GV : Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng. - HS : Học và làm bài ở nhà, ôn : nhân đa thức với đa thức. ###,-.-/01  .#(KTC§  ,-. 2$! ,-. 2$ Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (5’) 1/ Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức. (4đ) 2/ Tính : (2x+1)(2x+1) = (6đ) - Treo bảng phụ (hoặc ghi bảng) - Gọi một HS lên bảng - Cho cả lớp nhận xét - GV đánh giá, cho điểm - Một HS lên bảng, cả lớp theo dõi và làm nháp => 4x 2 +4x+1 - HS nhận xét Hoạt động 2 : Giới thiệu bài mới (1’) BCD - Không thực hiện phép nhân - HS tập trung chú ý, suy nghĩ… N3456786 NguyÔn ThÞ Kim Thoa   E" có thể tính tích trên một cách nhanh chóng hơn không? - Giới thiệu bài mới - Ghi tựa bài Hoạt động 3 : Tìm qui tắc bình phương một tổng (11’) *F5  G5HIJ  7KL  4M NJ - Tổng quát: A, B là các biểu thức tuỳ ý (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 Bình phương của một tổng bằng bình phương biểu thức thứ nhất với tổng hai lần tích biểu thức thứ nhất vời biểu thức thứ hai tổng bình phương biểu thức thứ hai. * Ap dụng: a) (a+1) 2 = a 2 + 2a + 1 b) x 2 + 4x+ 4 = … = (x+2) 2 c) 51 2 = (50 + 1) 2 = … = 2601 d) 301 2 =(300+1) 2 = …= 90601 -GV yêu cầu: Thực hiện phép nhân: (a+b)(a+b) - Từ đó rút ra (a+b) 2 = - Dùng tranh vẽ (H1 sgk) hướng dẫn HS ý nghĩa hình học của HĐT - Phát biểu HĐT trên bằng lời? - Cho HS thực hiện áp dụng sgk - Thu một vài phiếu học tập của HS - Cho HS nhận xét ở bảng - GV nhận xét đánh giá chung - HS thực hiện trên nháp (a+b)(a+b) = a 2 +2ab+b 2 - Từ đó rút ra: (a+b) 2 = a 2 +2ab+b 2 - HS ghi bài - HS quan sát, nghe giảng - HS phát biểu - 4 HS làm trên bảng a) (a+1) 2 = a 2 + 2a + 1 b) x 2 + 4x+ 4 = … = (x+2) 2 c) 51 2 = (50 + 1) 2 = … = 2601 d) 301 2 = (300+1) 2 =… = 90601 - Cả lớp nhận xét ở bảng - Tự sửa sai (nếu có) Hoạt động 4 : Tìm qui tắc bình phương một hiệu (8’)   *F5  G5HIJ  7KL  4M 5OP(A-B) 2 = A 2 –2AB+ B 2 Bình phương của một hiệu bằng bình phương biểu thức thứ nhất với hiệu hai lần tích biểu thức thứ nhất vời biểu thức thứ hai tổng bình phương biểu thức thứ hai. Ap dụng a) (x –1/2) 2 = x 2 –x + 1/4 b) (2x–3y) 2 = 4x 2 –12xy+9y 2 c) 99 2 = (100–1) 2 = … = 9801 - Hãy tìm công thức (A –B) 2 (? 3) - GV gợi ý hai cách tính, gọi 2 HS cùng thực hiện - Cho HS nhận xét - Cho HS phát biểu bằng lời ghi bảng - Cho HS làm bài tập áp dụng - Cho HS nhận xét - HS làm trên phiếu học tập: (A – B) 2 = [A +(-B)] 2 = … (A –B) 2 = (A –B)(A –B) - HS nhận xét rút ra kết quả - HS phát biểu và ghi bài - HS làm bài tập áp dụng vào vở a) (x –1/2) 2 = x 2 –x + 1/4 b) (2x–3y) 2 = 4x 2 –12xy+9y 2 c) 99 2 = (100–1) 2 = … = 9801 - HS nhận xét và tự sửa Hoạt động 5 : Tìm qui tắc hiệu hai bình phương (11’) OP5LQF5G5HIJ  : A 2 – B 2 = (A+B)(A –B) Hiệu hai bình phương bằng tích của tổng biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai với hiệu của chúng . - Thực hiện ?5 : - Thực hiện phép tính (a+b)(a- b) , từ đó rút ra kết luận a 2 –b 2 = … - Cho HS phát biểu bằng lời và ghi công thức lên bảng - HS thực hiện theo yêu cầu GV (a+b)(a-b) = a 2 –b 2 => a 2 –b 2 = (a+b)(a-b) - HS phát biểu và ghi bài - HS trả lời miệng bài a, làm N3456787 NguyÔn ThÞ Kim Thoa  Ap dụng: a) (x +1)(x –1) = x 2 – 1 b) (x –2y)(x +2y) = x 2 –4y 2 c) 56.64 = (60 –4)(60 +4) = 60 2 –4 2 = … = 3584 - Hãy làm các bài tập áp dụng (sgk) lên phiếu học tập - Cả lớp nhận xét phiếu học tập bài b+c a) (x +1)(x –1) = x 2 – 1 b) (x –2y)(x +2y) = x 2 –4y 2 c) 56.64 = (60 –4)(60 +4) = 60 2 –4 2 = … = 3584 - Cả lớp nhận xét Hoạt động 6 : Củng cố (7’) Bài tập ?7 + Cả Đức và Thọ đều đúng + HĐT : (A-B) 2 = (B-A) 2 - Bài Tập 16(bc), 18(ab): 16b/ 9x 2 +y 2 +6xy = (3x +y) 2 c/ 25a 2 +4b 2 –20ab = (5a-2b) 2 18a) x 2 +6xy +9y 2 = (x+3y) 2 b) x 2 –10xy+25y 2 = (x–5y) 2 - GV yêu cầu HS làm cá nhân và trả lời bằng miệng. * Gợi ý: 1/ Đức và Thọ ai đúng? 2/ Sơn rút ra được HĐT? - Cho HS làm các bài tập Sgk (tr11) * Gợi ý: xác định giá trị của A,B bằng cách xem A 2 = ? ⇒ A B 2 = ? ⇒B Yêu cầu HS nhận xét - HS đọc ?7 (sgk trang 11) - Trả lời miệng: … - Kết luận: (x –y) 2 = (y –x) 2 - HS làm bài tại chỗ và 2 em lên bảng trình bày bài giải. 16b/ 9x 2 +y 2 +6xy = (3x +y) 2 c/ 25a 2 +4b 2 –20ab = (5a-2b) 2 18a) x 2 +6xy +9y 2 = (x+3y) 2 b) x 2 –10xy+25y 2 = (x–5y) 2 - Nhận xét bài làm của bạn Hoạt động 7 : Hướng dẫn học ở nhà (2’) BTVN. Bài tập 16 trang 11 Sgk - Học thuộc lòng hằng đẳng thức chú ý dấu của hằng đẳng thức -Bài tập 16 trang 8 Sgk 9 Áp dụng HĐT 1+2 - HS nghe dặn Bài tập 17 trang 11 Sgk Bài tập 18 trang 11 Sgk - Bài tập 17 trang 11 Sgk 9VT: Áp dụng HĐT 1 VP: Nhân đơn thức với đa thức - Bài tập 18 trang 11 Sgk 9 Tương tự bài 16 - Ghi chú vào vở N3456788 NguyÔn ThÞ Kim Thoa  NS:14/09/2014 ND:15/09/2014  ;(/<=>  #%& #'(  + Kiến thức: Củng cố, mở rộng ba hằng đẳng thức đã học. + Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng biến đổi các công thức theo hai chiều, tính nhanh, tính nhẩm. + Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong lập luận Phát triển tư duy lôgic, thao tác phân tích tổng hợp. ## ()*+  - GV : Bảng phụ, phiếu học tập. - HS : Học bài cũ, làm bài tập ở nhà ###,-.-/01  .#( ,-. 2$! ,-. 2$ Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ (5’) 1/ Viết ba HĐT đã học (6đ) 2/ Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương 1 tổng (hiệu) (4đ) a) x 2 +2x +1 b) 25a 2 +4b 2 –20ab - Treo bảng phụ – đề kiểm tra - Kiểm vở bài làm ở nhà (3HS) - Cho HS nhận xét - GV đánh giá cho điểm - Một HS lên bảng, còn lại chép đề vào vở và làm bài tại chỗ. a) (x+1) 2 b) (5a-2b) 2 - Nhận xét bài làm ở bảng - Tự sửa sai (nếu có) Hoạt động 2 : Luyện tập (35’) Bài 20 trang 12 Sgk x 2 + 2xy +4y 2 = (x +2y) 2 (kết quả này sai) Bài 21 trang12 Sgk Tính nhanh a) 9x 2 -6x+1= (3x-1) 2 b) (2x+3y) 2 +2(2x+3y)+1 = (2x+3y+1) 2 - Vế phải có dạng HĐT nào? Hãy tính (x+2y) 2 rồi nhận xét? - Gọi 2 HS cùng lên bảng * Gợi ý với HS yếu: đưa bài toán về dạng HĐT (áp dụng HĐT nào?) - Cho HS nhận xét ở bảng - GV đánh giá chung, chốt lại - Đọc đề bài và suy nghĩ trả lời VP= x 2 +4xy+4y 2 VT≠VP =>(kết quả này sai) - Hai HS cùng lên bảng còn lại làm vào vở từng bài a) 9x 2 -6x+1= (3x-1) 2 b) (2x+3y) 2 +2(2x+3y)+1 = (2x+3y+1) 2 - HS nhận xét kết quả, cách làm từng bài Bài 23 trang 12 Sgk Chứng minh * (a+b) 2 =(a-b) 2 +4ab VP = a 2 -2ab + b 2 +4ab = a 2 +2ab +b 2 = (a+b) 2 =VT - Hướng dẫn cách thực hiện bài chứng minh hai biểu thức bằng nhau. Yêu cầu HS hợp tác theo nhóm làm bài - Cho đại diện nhóm trình bày, cả lớp nhận xét. - HS đọc đề bài 23. - Nghe hướng dẫn sau đó hợp tác làm bài theo nhóm : nhóm 1+3 làm bài đầu, nhóm 2+ 4 làm bài còn lại. * (a+b) 2 =(a-b) 2 +4ab VP = a 2 -2ab + b 2 +4ab = a 2 +2ab +b 2 = (a+b) 2 =VT * (a-b) 2 =(a+b) 2 –4ab N3456789 NguyÔn ThÞ Kim Thoa  * (a-b) 2 =(a+b) 2 –4ab VP = a 2 +2ab + b 2 –4ab = a 2 –2ab +b 2 = (a-b) 2 =VT Ap dụng: a) (a -b) 2 = 7 2 - 4.12 =49 -48 =1 b)(a+b) 2 =20 2 - 4.3=400+12=412 - GV nêu ý nghĩa của bài tập - Áp dụng vào bài a, b? - Cho HS nhận xét - GV đánh giá VP = a 2 +2ab + b 2 –4ab = a 2 –2ab +b 2 = (a-b) 2 =VT - HS nghe và ghi nhớ - HS vận dụng, 2 HS làm ở bảng a) (a -b) 2 = 7 2 - 4.12 =49 -48 = 1 b)(a+b) 2 =20 2 -4.3=400+12=412 - Nhận xét kết quả trên bảng Hoạt động 3 : Củng cố (3’) - nhận xét ưu khuyết điểm của HS qua giờ luyện tập - Nêu các vấn đề thường mắc sai lầm. Hoạt động 4 : Hướng dẫn học ở nhà (2’)  Bài tập 22 trang 12 Sgk Bài tập 24 trang 12 Sgk Bài tập 25 trang 12 Sgk - Xem lại lời giải các bài đã giải. BTVN. - Bài tập 22 trang 11 Sgk 9Tách thành bình phương của một tổng hoăc hiệu - Bài tập 24 trang 11 Sgk 9 Dùng HĐT - Bài tập 25 trang 11 Sgk 9Tương tự bài 24 - HS nghe dặn và ghi chú vào vở N34567810 NguyÔn ThÞ Kim Thoa [...]... 2xy + y2 -z2) 2 2 2 = 3(x + 2xy + y -z ) lm bi l 5 = 3 [(x+y) 2- z2] = 3 [(x+y) 2- z2] - i din nhúm trỡnh by = 3[(x+y)+ z] [(x+y )- z] = 3[(x+y)+ z] [(x+y )- z] c) x2 -2 xy+y2-z2+2zt-t2 2 2 2 2 c) x -2 xy+y -z +2zt-t = (x2 -2 xy+y2 )-( z 2-2 zt+t2) = (x2 -2 xy+y2 )-( z 2-2 zt+t2) = (x-y)2 (z-t)2 = (x-y)2 (z-t)2 - Nhúm khỏc nhn xột nhúm bn = (x-y+z-t)()x-y-z+t) = (x-y+z-t)()x-y-z+t) - ỏnh giỏ bi lm ca cỏc - Nhúm khỏc... ax + bx cx + ay + by - cy =x(a+b-c)+y(a+b-c) =(a+b-c)(x+y) HS2 : a) x2-xy+x-y =x(x-y)+(x-y) = (x-y)(x+1) b) 3x 2-3 xy-5x+5y = 3x(x-y )-5 (x-y)=(x-y)(3x-5) - Cho HS nhn xột bi lm bng - HS nhn xột bi trờn bng - ỏnh giỏ cho im - T sa sai (nu cú) Hot ng 2 : Luyn tp ( 28) Bi 47b trang 22 Sgk - HS lờn bng lm bi - Gi HS lờn bng lm xz+yz-5(x+y) - Hng dn HS yu, kộm =z(x+y )-5 (x+y) =(x+y)(z-5) - HS khỏc nhn xột Thoa... dng: a) (x -1 /3)3= = x3-x2+1/3x - 1/27 b) (x-2y)3==x3 -6 x2y+12xy2-y3 c) Khng nh ỳng: 1, 3 (A-B)2 = (B-A)2 (A-B)3 (B-A)3 - Hai HS phỏt biu bng li - Lm bi tp ỏp dng - Gi 2 HS vit kt qu a,b lờn bng (mi em 1 cõu) - Gi HS tr li cõu c a (x -1 /3)3= = x3-x2+1/3x 1/27 b) (x-2y)3==x3 -6 x2y+12xy2-y3 - C lp nhn xột - ng ti ch tr li v gii thớch tng cõu - GV cht li v rỳt ra nhn xột Hot ng 5: Dn dũ (3) - Vit mi cụng... x - 4x -3 + Chia hng t bc cao nht 2 ca a thc b chia cho hng - x - 4x -3 t bc cao nht ca a thc 0 chia + Tỡm d th nht : nhõn 2x2 vi a thc x 2- 2 ri ly a 2x4 - 3x3 - 3x2+ 6x - 2 x 2- 2 thc b chia tr i tớch tỡm - 2x4 - 4x2 2x 2-3 x+1 3 2 c -3 x + x + 6x -2 3 Bc 2 - -3 x + 6x 2 + Chia hng t bc cao nht x -2 2 ca d th nht cho hng t x -2 bc cao nht ca a thc chia 0 + Tỡm d th hai : nhõn 3x Vy 4 3 2 2 vi a thc x 2-2 ... : a) x ay + x - by =(a+b)(x-y) (5) b) ax+bx-cx+ay+by-cy=? (5) 2 Tớnh nhanh: a) x2-xy+x-y (5) 2 b) 3x -3 xy-5x+5y (5) Bi 47b trang 22 Sgk xz+yz-5(x+y) =z(x+y )-5 (x+y) =(x+y)(z-5) Nm hc 2014 2015 HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng 1 : Kim tra bi c (10) - Treo bng ph Gi 2 HS lờn - Hai HS lờn bng tr li v lm bng HS1 : - C lp cựng lm a) ax ay + bx - by - Kim tra bi tp v nh ca HS =(a+b)(x-y) (5) b) ax + bx... chia a - Nghe ging, nh li phộp Vớ d : Thc hin phộp chia thc A cho a thc B, trc chia s hc 4 3 2 2 (2x 13x + 15x +11x-3) : (x 4x - 3) ht ta sp xp cỏc hng t trong mi a thc theo lu tha gim dn ri thc hin 4 3 2 2 2x -1 3x +15x +11x-3 x -4 x-3 phộp chia tng t phộp chia - HS nghin cu vớ d 4 3 2 2 - 2x - 8x - 6x 2x -5 x+1 trong s hc Vớ d - Nghe hng dn v thc -5 x3 +21x2 +11x -3 - GV hng dn tng bc hin : 3 2 - -5 x +20x... Giỏo ỏn i s 8 Bi 43 trang 20 Sgk - Gi 4 HS lờn bng lm, c lp a) x2+6x+9 = (x+3)2 cựng lm b) 10x 25 x2 = -( x 2-1 0x+25) = -( x-5)2 c) 8x 3-1 /8= (2x-1/2)(4x2+x+1/4) d) 1/25x 2-6 4y2 = (1/5x+8y)(1/5x8y) - Gi HS khỏc nhn xột - HS nhn xột bi ca bn - GV hon chnh bi lm Hot ng 6 : Dn dũ (3) - Xem li cỏch t nhõn t chung - HS nghe dn Ghi chỳ vo tp - Bi 44 trang 20 Sgk * Tng t bi 43 -Bi 45 trang 20 Sgk * Phõn tớch a... i (2n+5) 2-2 5 cú dng (2n+5) 2-5 2=(2n+5+5)(2n+ 5-5 ) 4.A =2n(2n+10)=4n(n+5) * Dựng hng ng thc th 3 - Cho HS nhn xột - HS khỏc nhn xột Hot ng 5 : Cng c (10) Thoa 20 Nguyễn Thị Kim Bi 43 trang 20 Sgk a) x2+6x+9 = (x+3)2 b) 10x 25 x2 = -( x 2-1 0x+25)= -( x-5)2 c) 8x 3-1 /8 =(2x-1/2) (4x2+x+1/4) d)1/25x 2-6 4y2 = (1/5x+8y)(1/5x-8y) BTVN Bi 44 trang 20 Sgk Bi 45 trang 20 Sgk Bi 46 trang 20 Sgk Giỏo ỏn i s 8 Bi 43... =8x3+12x2y+6xy2+y3 - b) (2x + y)3= Hot ng 4 : (Tỡm HT lp phng mt hiu) ( 18) 5 Lp phng ca mt hiu: - Nờu ?3 - HS lm ?3 trờn phiu hc 3 3 2 2 3 (A-B) = A -3 A B+3AB -B - Ghi bng kt qu HS thc hin tp Lp phng ca mt hiu bng cho c lp nhn xột - T [a+(-b)]3 rỳt ra (a-b)3 lp phng ca biu thc th - Phỏt biu bng li HT trờn ?4 (A-B)3= A 3-3 A2B+3AB2 -B3 Nm hc 2014 2015 Thoa 11 Nguyễn Thị Kim Giỏo ỏn i s 8 nht hiu 3 ln tớch... s 8 - Gi HS khỏc nhn xột Bi 48 trang 22 Sgk - Dựng tớnh cht giao hoỏn ca phộp cng - x2 + 4x + 4 cú dng ht gỡ ? - ( x + 2 )2 - y2 cú dng ht gỡ ? a) x2 + 4x - y2 + 4 Bi 48 trang 22 Sgk = x2 + 4x + 4 - y2 = ( x + 2 ) 2 - y2 a) x2 + 4x - y2 + 4 =(x+2+y)(x+2y) 2 2 = x + 4x + 4 - y - Nhúm 1+2 lm cõu b, nhúm 3+4 = ( x + 2 ) 2 - y2 lm cõu c =(x+2+y)(x+2y) b) 3x2 + 6xy + 3y2 -3 z2 b) 3x2 + 6xy + 3y2 -3 z2 - Chia . => A= -1 5 b) x=15 => A= -3 0 c) x= -1 5 => A= 0 d) x=0,15 => A= -1 5,15 - 1 HS lên bảng làm, các em còn lại làm vào vở (12x-5)(4x-1) +(3x-7)( 1-1 6x) =81 48x 2 -1 2x-20x+5+3x-48x 2 - 7+112x. 8 Sgk A= (x 2 -5 )(x+3)+(x+4)(x-x 2 ) A= -x-15 a) x=0 => A= -1 5 b) x=15 => A= -3 0 c) x= -1 5 => A= 0 d) x=0,15 => A= -1 5,15 Bài 13 trang 8 Sgk Tìm x, biết : (12x-5)(4x-1)+(3x-7)( 1-6 x). : (12x-5)(4x-1)+(3x-7)( 1-6 x) = 81 Đ/S: 48x 2 -1 2x-20x+5+3x-48x 2 - 7+112x = 81 83 x = 83 x = 1 - Bài 12 trang 8 Sgk * HD : thực hiện các tích rồi rút gọn. Sau đó thay giá trị - Chia 4 nhóm: nhóm 1+2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số 8 năm học 2014 - 2015, Giáo án đại số 8 năm học 2014 - 2015,