Giáo án Đại số 8 cả năm 3 cột

147 1,283 22
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:13

Giáo án đại số 8 PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI SOÁ 8 Học kì I : 19 tuần 40 tiết Học kì II : 18 tuần 30 tiết 15 tuần đầu x 2 tiết = 30 tiết 2 tuần tiếp x 3 tiết = 6 tiết 2 tuần cuối x 2 tiết = 4 tiết 14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết 2 tuần tiếp x 1 = 2 tiết 2 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết Chương Mục Tiết thứ Tuần I. Phép nhân và phép chia các đa thức( 21 tiết ) §1. Nhân đơn thức với đa thức 1 1 §2. Nhân đa thức với đa thức 2 Luyện tập 3 2 §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ 4 Luyện tập 5 3 §4. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ ( tiếp ) 6 §4. §5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ ( tiếp ) 7 4 Luyện tập 8 §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 9 5 §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức 10 §8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử 11 6 Luyện tập 12 §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Luyện tập 13 14 7 §10. Chia đơn thức cho đơn thức 15 8 §11. Chia đa thức cho đơn thức 16 §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp Luyện tập 17 18 9 Ôn tập chương I 19,20 10 Kiểm tra 45’ ( Chương I ) 21 11 II. Phân thức đại số( 19 tiết ) §1. Phân thức đại số 22 §2. Tính chất cơ bản của phân thức 23 12 §3. Rút gọn phân thức 24 Luyện tập 25 13 §4. Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức 26 Luyện tập 27 14 §5. Phép cộng các phân thức đại số 28 Luyện tập 29 15 §6. Phép trừ các phân thức đại số 30 Luyện tập 31 16 §7. Phép nhân các phân thức đại số 32 §8. Phép chia các phân thức đại số 33 §9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ . Giá trị của phân thức 34 17 Luyện tập 35 Kiểm tra 45’ 36 Ôn tập học kì I 37 18 Kiểm tra học kì I : 90’ ( gồm cả Đại và Hình học ) 38 Kiểm tra học kì I : 90’ ( gồm cả Đại và Hình học ) 39 19 Trả bài kiểm tra học kì I ( phần Đại số ) 40 Trang 1 Giáo án đại số 8 Chương Mục Tiết thứ Tuần III. Phương trình bậc nhất một ẩn( 16 tiết ) §1. Mở đàu về phương trình 41 20 §2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 42 §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 Luyện tập 43 44 21 §4. Phương trình tích Luyện tập 45 46 22 §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức 47,48 23 Luyện tập 49 24 §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 50 §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình ( tiếp ) Luyện tập 51 52 25 Luyện tập 53 26 Ôn tập chương III ( với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio , Vinacal … ) 54 Ôn tập chương III ( với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio , Vinacal … ) 55 27 Kiểm tra chương III 56 IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn( 14 tiết ) §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 57 28 §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 58 Luyện tập 59 29 §3. Bất phương trình một ẩn 60 §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 61 30 §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn ( tiếp ) 62 Luyện tập 63 31 §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 64 Ôn tập chương IV 65 32 Kiểm tra 45’ 66 Ôn tập cuối năm 67 33 Kiểm tra cuối năm 90’ ( cả Đại số và Hình học ) 68 Kiểm tra cuối năm 90’ ( cả Đại số và Hình học ) 69 34 Trả bài kiểm tra cuối năm ( phần đại số ) 70 35 Trang 2 Giáo án đại số 8 Tuần 1: Ngày soạn:15/08/2013 Ngày dạy:19/08/2013 Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC. TIẾT 1 §1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC. I . MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Kó năng: Có kó năng vận dụng linh hoạt quy tắc để giải các bài toán cụ thể, tính cẩn thận, chích xác. Thái độ: Giáo dục tính tự giác, tinh thần yêu thích bộ môn. II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ ghi các bài tập ? , máy tính bỏ túi; . . . - HS: Ôn tập kiến thức về đơn thức, quy tắc nhân hai đơn thức, máy tính bỏ túi; . . . - Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp. III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn đònh lớp: KTSS (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: không. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Hình thành quy tắc. (14 phút). -Hãy cho một ví dụ về đơn thức? -Hãy cho một ví dụ về đa thức? -Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức và cộng các tích tìm được. Ta nói đa thức 6x 3 -6x 2 +15x là tích của đơn thức 3x và đa thức 2x 2 -2x+5 -Qua bài toán trên, theo các em muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta thực hiện như thế nào? -Treo bảng phụ nội dung quy tắc. Hoạt động 2: Vận dụng quy tắc vào giải bài tập. (20 phút). -Treo bảng phụ ví dụ SGK. -Cho học sinh làm ví dụ SGK. -Nhân đa thức với đơn thức ta thực hiện như thế nào? -Hãy vận dụng vào giải bài tập ?2 Chẳng hạn: -Đơn thức 3x -Đa thức 2x 2 -2x+5 3x(2x 2 -2x+5) = 3x. 2x 2 +3x.( -2x)+3x.5 = 6x 3 -6x 2 +15x -Lắng nghe. -Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. -Đọc lại quy tắc và ghi bài. -Đọc yêu cầu ví dụ -Giải ví dụ dựa vào quy tắc vừa học. -Ta thực hiện tương tự như nhân đơn thức với đa thức nhờ vào tính chất giao hoán của phép nhân. -Thực hiện lời giải ?2 theo gợi ý 1. Quy tắc. Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. 2. Áp dụng. Làm tính nhân ( ) 3 2 1 2 5 2 x x x   − × + −  ÷   Giải Ta có ( ) 3 2 1 2 5 2 x x x   − × + −  ÷   Trang 3 Giáo án đại số 8 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 3 2 3 1 1 3 6 2 5 x y x xy xy   − + ×  ÷   = ? -Tiếp tục ta làm gì? -Treo bảng phụ ?3 -Hãy nêu công thức tính diện tích hình thang khi biết đáy lớn, đáy nhỏ và chiều cao? -Hãy vận dụng công thức này vào thực hiện bài toán. -Khi thực hiện cần thu gọn biểu thức tìm được (nếu có thể). -Hãy tính diện tích của mảnh vường khi x=3 mét; y=2 mét. -Sửa hoàn chỉnh lời giải bài toán. của giáo viên. 3 3 2 1 1 6 3 2 5 xy x y x xy   = × − +  ÷   -Vận dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức. -Đọc yêu cầu bài toán ?3 ( ) × đáy lớn +đáy nhỏ chiều cao S = 2 -Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. -Lắng nghe và vận dụng. -Thay x=3 mét; y=2 mét vào biểu thức và tính ra kết quả cuối cùng. -Lắng nghe và ghi bài. ( ) ( ) ( ) 3 2 3 3 5 4 3 1 2 2 5 2 2 2 10 x x x x x x x x   = − × + − × + − × −  ÷   = − − + ?2 3 2 3 1 1 3 6 2 5 x y x xy xy   − + ×  ÷   3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 1 1 6 3 2 5 1 1 6 3 6 6 2 5 6 18 3 5 xy x y x xy xy x y xy x xy xy x y x y x y   = × − +  ÷     = × + × − + ×  ÷   = − + ?3 ( ) ( ) ( ) 5 3 3 2 2 8 3 x x y y S S x y y + + + ×    = = + + × Diện tích mảnh vườn khi x=3 mét; y=2 mét là: S=(8.3+2+3).2 = 58 (m 2 ). 4. Củng cố: ( 8 phút) Bài tập 1c trang 5 SGK. ( ) ( ) 3 3 4 2 2 2 1 4 5 2 2 1 1 1 4 5 2 2 2 2 5 2 2 x xy x xy xy x xy xy xy x x y x y x y   − + −  ÷         = − × + − ×− + − ×  ÷  ÷  ÷       =− + − Bài tập 2a trang 5 SGK. x(x-y)+y(x+y) =x 2 -xy+xy+y 2 =x 2 +y 2 =(-6) 2 + 8 2 = 36+64 = 100 -Hãy nhắc lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức. -Lưu ý: (A+B).C = C(A+B) (dạng bài tập ?2 và 1c). 5. Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (2 phút) -Quy tắc nhân đơn thức với đa thức. -Vận dụng vào giải các bài tập 1a, b; 2b; 3 trang 5 SGK. -Xem trước bài 2: “Nhân đa thức với đa thức” (đọc kó ở nhà quy tắc ở trang 7 SGK). Trang 4 Giáo án đại số 8 Tuần 1 Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT2 §2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC. I . MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm được quy tắc nhân đa thức với đa thức, biết trình bày phép nhân đa thức theo các quy tắc khác nhau. Kó năng: Có kó năng thực hiện thành thạo phép nhân đa thức với đa thức. II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ ghi các bài tập ? , máy tính bỏ túi; . . . - HS: Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, máy tính bỏ túi; . . . - Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp, so sánh, thảo luận nhóm. III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn đònh lớp: KTSS (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút). HS1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Áp dụng: Làm tính nhân 2 3 1 5 2 x x x   − −  ÷   , hãy tính giá trò của biểu thức tại x = 1. HS2: Tìm x, biết 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Hình thành quy tắc. (16 phút). -Treo bảng phụ ví dụ SGK. -Qua ví dụ trên hãy phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. -Gọi một vài học sinh nhắc lại quy tắc. -Em có nhận xét gì về tích của hai đa thức? -Hãy vận dụng quy tắc và hoàn thành ?1 (nội dung trên bảng phụ). -Sửa hoàn chỉnh lời giải bài toán. -Hướng dẫn học sinh thực hiện nhân hai đa thức đã sắp xếp. -Từ bài toán trên giáo viên đưa -Quan sát ví dụ trên bảng phụ và rút ra kết luận. -Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. -Nhắc lại quy tắc trên bảng phụ. -Tích của hai đa thức là một đa thức. -Đọc yêu cầu bài tập ?1 Ta nhân 1 2 xy với (x 3 -2x-6) và nhân (-1) với (x 3 -2x-6) rồi sau đó cộng các tích lại sẽ được kết quả. -Lắng nghe, sửa sai, ghi bài. -Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. -Đọc lại chú ý và ghi vào tập. 1. Quy tắc. Ví dụ: (SGK). Quy tắc: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. Nhận xét: Tích của hai đa thức là một đa thức. ?1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3 3 3 4 2 3 1 1 2 6 2 1 2 6 2 1 2 6 1 3 2 6 2 xy x x xy x x x x x y x y xy x   − × − −  ÷   = × − − + + − × − − = − − − + + Chú ý: Ngoài cách tính trong ví dụ trên khi nhân hai đa thức một biến ta còn tính theo Trang 5 Giáo án đại số 8 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng ra chú ý SGK. Hoạt động 2: Vận dụng quy tắc giải bài tập áp dụng. (15 phút). -Treo bảng phụ bài toán ?2 -Hãy hoàn thành bài tập này bằng cách thực hiện theo nhóm. -Sửa bài các nhóm. -Treo bảng phụ bài toán ?3 -Hãy nêu công thức tính diện tích của hình chữ nhật khi biết hai kích thước của nó. -Khi tìm được công thức tổng quát theo x và y ta cần thu gọn rồi sau đó mới thực hiện theo yêu cầu thứ hai của bài toán. -Đọc yêu cầu bài tập ?2 -Các nhóm thực hiện trên giấy nháp và trình bày lời giải. -Sửa sai và ghi vào tập. -Đọc yêu cầu bài tập ?3 -Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng. (2x+y)(2x-y) thu gọn bằng cách thực hiện phép nhân hai đa thức và thu gọn đơn thức đồng dạng ta được 4x 2 -y 2 cách sau: 6x 2 -5x+1 x- 2 + -12x 2 +10x-2 6x 3 -5x 2 +x 6x 3 -17x 2 +11x-2 2. Áp dụng. ?2 a) (x+3)(x 2 +3x-5) =x.x 2 +x.3x+x.(-5)+3.x 2 + +3.3x+3.(-5) =x 3 +6x 2 +4x-15 b) (xy-1)(xy+5) =xy(xy+5)-1(xy+5) =x 2 y 2 +4xy-5 ?3 -Diện tích của hình chữ nhật theo x và y là: (2x+y)(2x-y)=4x 2 -y 2 -Với x=2,5 mét và y=1 mét, ta có: 4.(2,5) 2 – 1 2 = 4.6,25-1= =25 – 1 = 24 (m 2 ). 4. Củng cố: ( 5 phút) Bài tập 7a trang 8 SGK. Ta có:(x 2 -2x+1)(x-1) =x(x 2 -2x+1)-1(x 2 -2x+1) =x 3 – 3x 2 + 3x – 1 -Hãy nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức. -Hãy trình bày lại trình tự giải các bài tập vận dụng. 5. Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (3 phút) -Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức. -Vận dụng vào giải các bài tập 7b, 8, 9 trang 8 SGK; bài tập 10, 11, 12, 13 trang 8, 9 SGK. -Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức. -Tiết sau luyện tập (mang theo máy tính bỏ túi). IV.RÚT KINH NGHIỆM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 2 Ngày soạn: 24/08/2013 Trang 6 Giáo án đại số 8 Ngày dạy : TIẾT 3 LUYỆN TẬP. I . MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức về quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. Kó năng: Có kó năng thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức qua các bài tập cụ thể. Thái độ : Giáo dục cẩn thận, lòng yêu thích bộ môn. II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ ghi các bài tập 10, 11, 12, 13 trang 8, 9 SGK, phấn màu; máy tính bỏ túi; . . . - HS: Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân đa thức với đa thức, máy tính bỏ túi; . . . - Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp, so sánh, thảo luận nhóm. III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn đònh lớp: KTSS (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút). HS1: Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. Áp dụng: Làm tính nhân (x 3 -2x 2 +x-1)(5-x) HS2: Tính giá trò của biểu thức (x-y)(x 2 +xy+y 2 ) khi x = -1 và y = 0 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Bài tập 10 trang 8 SGK. (8 phút). -Treo bảng phụ nội dung. -Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta làm như thế nào? -Hãy vận dụng công thức vào giải bài tập này. -Nếu đa thức tìm được mà có các hạng tử đồng dạng thì ta phải làm gì? -Sửa hoàn chỉnh lời giải bài toán. Hoạt động 2: Bài tập 11 trang 8 SGK. (5 phút). -Treo bảng phụ nội dung. -Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các tích trong biểu thức, rồi rút gọn. -Khi thực hiện nhân hai đơn thức ta cần chú ý gì? -Kết quả cuối cùng sau khi thu gọn là một hằng số, điều đó cho thấy giá trò của biểu thức không phụ thuộc vào giá trò của biến. -Đọc yêu cầu đề bài. -Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. -Vận dụng và thực hiện. -Nếu đa thức tìm được mà có các hạng tử đồng dạng thì ta phải thu gọn các số hạng đồng dạng. -Lắng nghe và ghi bài. -Đọc yêu cầu đề bài. -Thực hiện các tích trong biểu thức, rồi rút gọn và có kết quả là một hằng số. -Khi thực hiện nhân hai đơn thức ta cần chú ý đến dấu của chúng. -Lắng nghe và ghi bài. -Lắng nghe và ghi bài. Bài tập 10 trang 8 SGK. ( ) ( ) ( ) 2 2 2 3 2 1 ) 2 3 5 2 1 2 3 2 5 2 3 1 23 6 15 2 2 a x x x x x x x x x x x   − + −  ÷   = − + − − − + = − + − ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 ) 2 2 2 3 3 b x xy y x y x x xy y y x xy y x x y xy y − + − = − + − − − + = − + − Bài tập 11 trang 8 SGK. (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7 =2x 2 +3x-10x-15-2x 2 +6x+x+7 = - 8 Vậy giá trò của biểu thức (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7 không phụ thuộc vào giá trò của biến. Trang 7 Giáo án đại số 8 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng -Sửa hoàn chỉnh lời giải bài toán. Hoạt động 3: Bài tập 13 trang 9 SGK. (9 phút). -Treo bảng phụ nội dung. -Với bài toán này, trước tiên ta phải làm gì? -Nhận xét đònh hướng giải của học sinh và sau đó gọi lên bảng thực hiện. -Sửa hoàn chỉnh lời giải bài toán. Hoạt động 4: Bài tập 14 trang 9 SGK. (9 phút). -Treo bảng phụ nội dung. -Ba số tự nhiên chẵn liên tiếp có dạng như thế nào? -Tích của hai số cuối lớn hơn tích của hai số đầu là 192, vậy quan hệ giữa hai tích này là phép toán gì? -Vậy để tìm ba số tự nhiên theo yêu cầu bài toán ta chỉ tìm a trong biểu thức trên, sau đó dễ dàng suy ra ba số cần tìm. -Vậy làm thế nào để tìm được a? -Hãy hoàn thành bài toán bằng hoạt động nhóm. -Sửa hoàn chỉnh lời giải các nhóm. -Đọc yêu cầu đề bài. -Với bài toán này, trước tiên ta phải thực hiện phép nhân các đa thức, rồi sau đó thu gọn và suy ra x. -Thực hiện lời giải theo đònh hướng. -Lắng nghe và ghi bài. -Đọc yêu cầu đề bài. -Ba số tự nhiên chẵn liên tiếp có dạng 2a, 2a+2, 2a+4 với a ∈¥ -Tích của hai số cuối lớn hơn tích của hai số đầu là 192, vậy quan hệ giữa hai tích này là phép toán trừ (2a+2)(2a+4)-2a(2a+2)=192 -Thực hiện phép nhân các đa thức trong biểu thức, sau đó thu gọn sẽ tìm được a. -Hoạt động nhóm và trình bày lời giải. -Lắng nghe và ghi bài. Bài tập 13 trang 9 SGK. (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x)=81 48x 2 -12x-20x+5+3x-48x 2 -7+ +112x=81 83x=81+1 83x=83 Suy ra x = 1 Vậy x = 1 Bài tập 14 trang 9 SGK. Gọi ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là 2a, 2a+2, 2a+4 với a ∈ ¥ . Ta có: (2a+2)(2a+4)-2a(2a+2)=192 a+1=24 Suy ra a = 23 Vậy ba số tự nhiên chẵn liên tiếp cần tìm là 46, 48 và 50. 4. Củng cố: ( 4 phút) -Khi làm tính nhân đơn thức, đa thức ta phải chú ý đến dấu của các tích. -Trước khi giải một bài toán ta phải đọc kỹ yêu cầu bài toán và có đònh hướng giải hợp lí. 5. Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (2 phút) -Xem lại các bài tập đã giải (nội dung, phương pháp). -Thực hiện các bài tập còn lại trong SGK theo dạng đã được giải trong tiết học. -Xem trước nội dung bài 3: “Những hằng đẳng thức đáng nhớ” (cần phân biệt các hằng đẳng thức trong bài). IV.RÚT KINH NGHIỆM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Duyệt của tổ Trang 8 Giáo án đại số 8 Tuần 2 Ngày soạn: 24/08/2013 Ngày dạy : TIẾT 4 §3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ. I . MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm được các hằng đẳng thức: Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương, . . . Kó năng: Có kó năng áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẫm, tính hợp lí. Thái độ: Giáo dục tính nhẫn nại, chòu khó tìm tòi. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Bảng phụ vẽ sẵn hình 1 trang 9 SGK, bài tập ? . ; phấn màu; máy tính bỏ túi; . . . - HS: Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân đa thức với đa thức, máy tính bỏ túi; . . . - Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp, so sánh, thảo luận nhóm. III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn đònh lớp: KTSS (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút). Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức. Áp dụng: Tính 1 1 2 2 x y x y    + +  ÷ ÷    3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Tìm quy tắc bình phương của một tổng. (10 phút). -Treo bảng phụ nội dung ?1 -Hãy vận dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức tính (a+b)(a+b) -Từ đó rút ra (a+b) 2 = ? -Với A, B là các biểu thức tùy ý thì (A+B) 2 =? -Treo bảng phụ nội dung ?2 và cho học sinh đứng tại chỗ trả lời. -Treo bảng phụ bài tập áp dụng. -Khi thực hiện ta cần phải xác đònh biểu thức A là gì? Biểu thức B là gì để dễ thực hiện. -Đặc biệt ở câu c) cần tách ra để sử dụng hằng đẳng thức một cách thích hợp. Ví dụ 51 2 =(50+1) 2 -Tương tự 301 2 =? Hoạt động 2: Tìm quy tắc bình phương của một hiệu. (10 phút). -Treo bảng phụ nội dung ?3 -Gợi ý: Hãy vận dụng công thức bình phương của một tổng để giải -Đọc yêu cầu bài toán ?1 (a+b)(a+b)=a 2 +2ab+b 2 -Ta có: (a+b) 2 = a 2 +2ab+b 2 -Với A, B là các biểu thức tùy ý thì (A+B) 2 =A 2 +2AB+B 2 -Đứng tại chỗ trả lời ?2 theo yêu cầu. -Đọc yêu cầu và vận dụng công thức vừa học vào giải. -Xác đònh theo yêu cầu của giáo viên trong các câu của bài tập. 301 2 =(300+1) 2 -Đọc yêu cầu bài toán ?3 -Ta có: [a+(-b)] 2 =a 2 +2a.(-b)+b 2 =a 2 -2ab+b 2 1. Bình phương của một tổng. ?1 (a+b)(a+b)=a 2 +ab+ab+b 2 = =a 2 +2ab+b 2 Vậy (a+b) 2 = a 2 +2ab+b 2 Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: (A+B) 2 =A 2 +2AB+B 2 (1) Áp dụng. a) (a+1) 2 =a 2 +2a+1 b) x 2 +4x+4=(x+2) 2 c) 51 2 =(50+1) 2 =50 2 +2.50.1+1 2 =2601 301 2 =(300+1) 2 =300 2 +2.300.1+1 2 =90000+600+1 =90601 2. Bình phương của một hiệu. ?3 Giải [a+(-b)] 2 =a 2 +2a.(-b)+(-b) 2 =a 2 -2ab+b 2 (a-b) 2 = a 2 -2ab+b 2 Trang 9 Giáo án đại số 8 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng bài toán. -Vậy (a-b) 2 =? -Với A, B là các biểu thức tùy ý thì (A-B) 2 =? -Treo bảng phụ nội dung ?4 và cho học sinh đứng tại chỗ trả lời. -Treo bảng phụ bài tập áp dụng. -Cần chú ý về dấu khi triển khai theo hằng đẳng thức. -Riêng câu c) ta phải tách 99 2 =(100-1) 2 rồi sau đó mới vận dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu. -Gọi học sinh giải. -Nhận xét, sửa sai. Hoạt động 3: Tìm quy tắc hiệu hai bình phương. (13 phút). -Treo bảng phụ nội dung ?5 -Hãy vận dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức để thực hiện. -Treo bảng phụ nội dung ?6 và cho học sinh đứng tại chỗ trả lời. -Treo bảng phụ bài tập áp dụng. -Ta vận dụng hằng đẳng thức nào để giải bài toán này? -Riêng câu c) ta cần làm thế nào? -Treo bảng phụ nội dung ?7 và cho học sinh đứng tại chỗ trả lời. (a-b) 2 = a 2 -2ab+b 2 -Với A, B là các biểu thức tùy ý thì (A-B) 2 =A 2 -2AB+B 2 -Đứng tại chỗ trả lời ?4 theo yêu cầu. -Đọc yêu cầu và vận dụng công thức vừa học vào giải. -Lắng nghe, thực hiện. -Lắng nghe, thực hiện. -Thực hiện theo yêu cầu. -Lắng nghe, ghi bài. -Đọc yêu cầu bài toán ?5 -Nhắc lại quy tắc và thực hiện lời giải bài toán. -Đứng tại chỗ trả lời ?6 theo yêu cầu. -Đọc yêu cầu bài toán. -Ta vận dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để giải bài toán này. -Riêng câu c) ta cần viết 56.64 =(60-4)(60+4) sau đó mới vận dụng công thức vào giải. -Đứng tại chỗ trả lời ?7 theo yêu cầu: Ta rút ra được hằng đẳng thức là (A-B) 2 =(B-A) 2 Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: (A-B) 2 =A 2 -2AB+B 2 (2) ?4 : Áp dụng. 2 2 2 2 1 1 1 ) 2. . 2 2 2 1 4 a x x x x x     − = − =  ÷  ÷     = − + b) (2x-3y) 2 =(2x) 2 -2.2x.3y+(3y) 2 =4x 2 -12xy+9y 2 c) 99 2 =(100-1) 2 = =100 2 -2.100.1+1 2 =9801. 3. Hiệu hai bình phương. ?5 Giải (a+b)(a-b)=a 2 -ab+ab-a 2 =a 2 -b 2 a 2 -b 2 =(a+b)(a-b) Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: A 2 -B 2 =(A+B)(A-B) (3) Áp dụng. a) (x+1)(x-1)=x 2 -1 2 =x 2 -1 b) (x-2y)(x+2y)=x 2 -(2y) 2 = =x 2 -4y 2 c) 56.64=(60-4)(60+4)= =60 2 -4 2 =3584 ?7 Giải Bạn sơn rút ra hằng đẳng thức : (A-B) 2 =(B-A) 2 4. Củng cố: ( 4 phút) Viết và phát biểu bằng lời các hằng đẳng thức đáng nhớ: Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương. 5. Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (2 phút) -Học thuộc các hằng đẳng thức đáng nhớ: Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương. -Vận dụng vào giải tiếp các bài tập 17, 18, 20, 22, 23, 24a, 25a trang 11, 12 SGK. -Tiết sau luyện tập (mang theo máy tính bỏ túi). IV.RÚT KINH NGHIỆM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Duyệt của tổ Trang 10 [...]... hằng đẳng thức thức đáng nhớ đã học đáng nhớ đã học Ghi bảng 3 3 b) 8x -y =(2x )3- y3=(2x-y)(4x2+2xy+y2) c) x3 +8 X 3 x -8 (x+2 )3 (x-2 )3 Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ 1) (A+B)2=A2+2AB+B2 2) (A-B)2=A2-2AB+B2 3) A2-B2=(A+B)(A-B) 4) (A+B )3= A3+3A2B+3AB2+B3 5) (A-B )3= A3-3A2B+3AB2-B3 6) A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2) 7) A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2) 4 Củng cố: ( 4 phút) Hãy nhắc lại công thức bảy hằng đẳng thức đáng nhớ đã học 5... a2+2ab+b2)= toán hai đa thức, thu gọn tìm được kết =a3+2a2b+2ab2+a2b+ab2+b3= quả = a3+3a2b+3ab2+b3 2 -Từ kết quả của (a+b)(a+b) hãy Vậy (a+b )3= a3+3a2b+3ab2+b3 -Từ kết quả của (a+b)(a+b)2 rút ra kết quả: (a+b )3= a3+3a2b+3ab2+b3 Với A, B là các biểu thức tùy ý, hãy rút ra kết quả (a+b )3= ? -Với A, B là các biểu thức tùy ý ta có: -Với A, B là các biểu thức ta sẽ có công thức 3 3 2 2 3 (A+B )3= A3+3A2B+3AB2+B3 ( 4)... y )3 = (2x )3 +3 (2x)2.y + 3. 2x.y2 +y3 (1 đ) = 8x3 +3. 4x2 y +6xy2 +y3.( 1 đ) =8x3 + 12x2y + 6xy2+y3 ( 1 đ ) c) ( x + 3 ) ( x2 – 3x +9) = x3 + 33 ( 1 đ) = x3 + 27 ( 0,5 đ) Hoạt động 2: Luyện tập (25 phút) Bài tập 33 / 16 SGK a) (2+xy)2=22+2.2.xy+(xy)2 -Đọc yêu cầu bài toán =4+4xy+x2y2 b) (5-3x)2=25 -30 x+9x2 -Tìm dạng hằng đẳng thức phù c) (5-x2)(5+x2)=25-x4 hợp với từng câu và đền vào d) (5x-1 )3= 125x3-75x2+15x-1... (x+1 )3= x3 +3. x2.1 +3. x.12+ 13 =x3+3x2+3x+1 b) (2x+y )3 Ta có: (2x+y )3= (2x )3+ 3.(2x)2.y +3. 2x.y2+y3 =8x3+12x2y+6xy2+y3 Hoạt động 3: Lập phương của một hiệu (8 phút) -Treo bảng phụ nội dung ?3 -Đọc yêu cầu bài toán ?3 -Hãy nêu cách giải bài -Vận dụng công thức tính lập phương của một tổng toán -Với A, B là các biểu thức tùy ý -Với A, B là các biểu thức ta sẽ có công thức 3 3 2 2 3 tùy ý ta sẽ có công thức (A-B) =A -3A B+3AB -B... khẳng đònh nào đúng? 2)(x+1 )3= (1+x )3 2 2 -Em có nhận xét gì về quan (A-B) = (B-A) 3 3 hệ của (A-B)2 với (B-A)2, (A-B) ≠ (B-A) Trang 14 Giáo án đại số 8 Hoạt động của giáo viên của (A-B )3 với (B-A )3 ? Hoạt động của học sinh Ghi bảng 4 Củng cố: ( 5 phút) Bài tập 26b trang 14 SGK 3 3 2 1 9 27 1  1  1  1  b)  x − 3 ÷ =  x ÷ − 3  x ÷ 3 + 3  x ÷ .32 − 33 = x 3 − x 2 + x − 27 8 4 2 2  2  2  2... động 1:Kiểm tra 15 phút Câu 1 Câu 1 : ( 3, 5 điểm )Hãy viết công 2 2 2 1) (A+B) =A +2AB+B thức bảy hằng đẳng thức đáng 2) (A-B)2=A2-2AB+B2 nhớ 3) A2-B2=(A+B)(A-B) Câu 2: (6,5 điểm ) Tính 4) (A+B )3= A3+3A2B+3AB2+B3 a) ( x – y )2 5) (A-B )3= A3-3A2B+3AB2-B3 b) ( 2x + y )3 6) A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2) c) ( x + 3 ) ( x2 – 3x +9) 7) A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2) ( Mỗi hằng đẳng thức đáng nhớ đúng 0,5điểm ) Câu 2: a)( x –... 7=2 .3+ 1 nào? -Tương tự như trên, ta có: (5x3 - 3x2 +7) = ? + ? (5x3 - 3x2 +7) = Trang 36 ? (x2-4x -3) (2x2-5x+1) =2x4-5x3+x2-8x3+20x2-4x6x2+15x -3 =2x4-13x3+15x2+11x -3 2/ Phép chia có dư Ví dụ: 5x3 - 3x2 +7 x2 + 1 5x3 + 5x 5x -3 2 -3x -5x + 7 -3x2 -3 -5x + 10 Phép chia trong trường hợp này gọi là phép chia có dư (5x3 - 3x2 +7) = 2 =(x + 1)(5x -3) +(-5x+10) ... -Treo bảng phụ bài toán áp dụng -Ta vận dụng kiến thức nào để giải bài toán áp dụng? 5 Lập phương của một hiệu ?3 [a+(-b) ]3= a3-3a2b+3ab2-b3 Vậy (a-b )3= a3-3a2b+3ab2-b3 Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: (A-B )3= A3-3A2B+3AB2-B3 ( 5) ?4 Giải Lập phương của một hiệu bằng lập phương của biểu thức thứ nhất trừ 3 lần tích bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng 3 lần tích biểu thức... học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Phép chia hết ( 13 -Đọc yêu cầu bài toán phút) -Treo bảng phụ ví dụ SGK Để chia đa thức 2x4-13x3+15x2+11x3 cho đa thức x2-4x -3 Ta đặt phép chia (giống như phép chia hai số đã học ở lớp 5) 1/ Phép chia hết Ví dụ: Chia đ thức 2x 413x3+15x2+11x -3 cho đa 2 thức x -4x -3 Giải 2x4-13x3+15x2+11x -3 x2-4x -3 (2x4-13x3+15x2+11x -3) :(x24x -3) =2x2 – 5x + 1 -Ta chia hạng tử bậc cao nhất... Trang 13 Giáo án đại số 8 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 2: Áp dụng công thức (7 phút) -Hãy nêu lại công thức tính -Công thức tính lập phương của một tổng là: lập phương của một tổng (A+B )3= A3+3A2B+3AB2+B3 -Hãy vận dụng vào giải bài -Thực hiện lời giải trên bảng toán -Sửa hoàn chỉnh lời giải của -Lắng nghe và ghi bài học sinh Ghi bảng Áp dụng a) (x+1 )3 Tacó: (x+1 )3= x3 +3. x2.1 +3. x.12+13 . có: (2x+y) 3 =(2x) 3 +3. (2x) 2 .y +3. 2x.y 2 +y 3 =8x 3 +12x 2 y+6xy 2 +y 3 5. Lập phương của một hiệu. ?3 [a+(-b)] 3 = a 3 -3a 2 b+3ab 2 -b 3 Vậy (a-b) 3 = a 3 -3a 2 b+3ab 2 -b 3 Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: (A-B) 3 =A 3 -3A 2 B+3AB 2 -B 3 . là 1, 3. -Nhận xét: (A-B) 2 = (B-A) 2 (A-B) 3 ≠ (B-A) 3 Áp dụng. a) (x+1) 3 Tacó: (x+1) 3 =x 3 +3. x 2 .1 +3. x.1 2 +1 3 =x 3 +3x 2 +3x+1 b) (2x+y) 3 Ta có: (2x+y) 3 =(2x) 3 +3. (2x) 2 .y +3. 2x.y 2 +y 3 =8x 3 +12x 2 y+6xy 2 +y 3 5 2x + y) 3 = (2x) 3 +3 . (2x) 2 .y + 3. 2x.y 2 +y 3 (1 đ) = 8x 3 +3. 4x 2 .y +6xy 2 +y 3 .( 1 đ) =8x 3 + 12x 2 y + 6xy 2 +y 3 ( 1 đ ) c) ( x + 3 ) ( x 2 – 3x +9) = x 3 + 3 3 ( 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 cả năm 3 cột, Giáo án Đại số 8 cả năm 3 cột, Giáo án Đại số 8 cả năm 3 cột, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:, B. Chuẩn bò của giáo viên và học sinh, B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh