0

Giáo án đại số 8 đầy đủ

181 1,126 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 14:54

Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng : 8A : 23/08/2010 Chơng I : Phép nhân và phép chia các đa thức Tiết 1 : Nhân đơn thức với đa thức A. Mục tiêu + Kiến thức : - HS nắm đợc các qui tắc về nhân đơn thức với đa thức theo cộng thức A(B C) = AB AC. Trong đó A, B, C là đơn thức. + Kỹ năng : - HS thực hành đúng các phép tính nhân đơn thức với đa thức có không 3 hạng tử & không quá 2 biến. + Thái độ : - Rèn luyện t duy sáng tạo, tính cẩn thận. B . Chuẩn bị + Giáo viên : Bảng phụ. Bài tập in sẵn + Học sinh : Ôn phép nhân một số với một tổng. Nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số. Bảng phụ của nhóm. Đồ dùng học tập. C. Tiến trình bài dạy I. Tổ chức Sỹ số 8A : II. Kiểm tra bài cũ : - GV: 1/ Hãy nêu qui tắc nhân 1 số với một tổng, viết dạng tổng quát. 2/ Hãy nêu qui tắc nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số, viết dạng tổng quát. III. Bài mới : 1. Đặt vấn đề : Với cách thực hiện tơng tự nh phép nhân một số với một tổng, chúng ta có thể thực hiện đợc phép nhân đơn thức với đa thức. 2. Nội dung : Hoạt động của GV Hoạt động của HS * HĐ1: Hình thành qui tắc - GV : Mỗi em đã có 1 đơn thức & 1 đa thức hãy : + Đặt phép nhân đơn thức với đa thức + Nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức + Cộng các tích tìm đợc GV : Cho HS kiểm tra chéo kết quả của nhau & kết luận : 15x 3 - 6x 2 + 24x là tích 1) Qui tắc ?1 Làm tính nhân (có thể lấy ví dụ HS nêu ra) 3x(5x 2 - 2x + 4) = 3x. 5x 2 + 3x(- 2x) + 3x. = 15x 3 - 6x 2 + 24x * Qui tắc: (SGK) - Nhân đơn thức với từng hạng tử của Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 1 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 của đơn thức 3x với đa thức 5x 2 - 2x + 4 GV : Em hãy phát biểu qui tắc Nhân 1 đơn thức với 1 đa thức? GV : cho HS nhắc lại & ta có tổng quát nh thế nào? GV : cho HS nêu lại qui tắc & ghi bảng HS khác phát biểu * HĐ2 : áp dụng qui tắc Giáo viên yêu cầu học sinh tự nghiên cứu ví dụ trong SGK trang 4 Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?2 (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy). 6xy 3 Gọi học sinh lên bảng trình bày. * HĐ3 : HS làm việc theo nhóm ?3 GV : Gợi ý cho HS công thức tính diện tích hình thang. GV : Cho HS báo cáo kết quả. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả - GV : Chốt lại kết quả đúng: S = 1 2 ( ) 5 3 (3 )x x y+ + + . 2y = 8xy + y 2 +3y Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m 2 đa thức - Cộng các tích lại với nhau. Tổng quát: A, B, C là các đơn thức A(B C) = AB AC 2/ á p dụng : Ví dụ : Làm tính nhân (- 2x 3 ) ( x 2 + 5x - 1 2 ) = (2x 3 ). (x 2 )+(2x 3 ).5x+(2x 3 ). (- 1 2 ) = - 2x 5 - 10x 4 + x 3 ?2: Làm tính nhân (3x 3 y - 1 2 x 2 + 1 5 xy). 6xy 3 =3x 3 y.6xy 3 +(- 1 2 x 2 ).6xy 3 + 1 5 xy. 6xy 3 = 18x 4 y 4 - 3x 3 y 3 + 6 5 x 2 y 4 ?3 S = 1 2 ( ) 5 3 (3 )x x y+ + + . 2y = 8xy + y 2 +3y Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m 2 IV. Củng cố : - GV: Nhấn mạnh nhân đơn thức với đa thức & áp dụng làm bài tập * Tìm x: x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15 5x - 2x 2 + 2x 2 - 2x = 15 3x = 15 x = 5 - HS : lên bảng giải HS dới lớp cùng làm. - HS so sánh kết quả Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 2 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 - GV: Hớng dẫn HS đoán tuổi của BT 4 & đọc kết quả (Nhỏ hơn 10 lần số HS đọc). - HS tự lấy tuổi của mình hoặc ngời thân & làm theo hớng dẫn của GV nh bài 14. * BT nâng cao : (GV phát đề cho HS) 1)Đơn giản biểu thức 3x n - 2 ( x n+2 - y n+2 ) + y n+2 (3x n - 2 - y n-2 Kết quả nào sau đây là kết quả đúng? A. 3x 2n y n B. 3x 2n - y 2n C. 3x 2n + y 2n D. - 3x 2n - y 2n 2) Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến? x(5x - 3) -x 2 (x - 1) + x(x 2 - 6x) - 10 + 3x = 5x 2 - 3x - x 3 + x 2 + x 3 - 6x 2 - 10 + 3x = - 10 V. Hớng dẫn về nhà + Làm các bài tập : 1,2,3,5 (SGK) + Làm các bài tập : 2,3,5 (SBT) Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 3 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng : 8A : 25/8/2010 Tiết 2 : Nhân đa thức với đa thức A. Mục tiêu : + Kiến thức : - HS nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức. - Biết cách nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp cùng chiều + Kỹ năng : - HS thực hiện đúng phép nhân đa thức (chỉ thực hiện nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp ) + Thái độ : - Rèn t duy sáng tạo & tính cẩn thận. B. chuẩn bị : + Giáo viên : - Bảng phụ + Học sinh : - Bài tập về nhà. Ôn nhân đơn thức với đa thức. C. Tiến trình bài dạy I. Tổ chức Sỹ số 8A : II. Kiểm tra bài cũ : - HS 1 : Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức? Chữa bài tập 1c trang 5. (4x 3 - 5xy + 2x) (- 1 2 ) - HS 2 : Rút gọn biểu thức: x n-1 (x+y) - y(x n-1 + y n-1 ) III. Bài mới : 1. Đặt vấn đề : Từ phép nhân đơn thức với đa thức chúng ta có thể thực hiện đợc phép nhân đa thức với đa thức. Vậy cách thực hiện nh thế nào ? 2. Nội dung : Hoạt đông của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : Xây dựng qui tắc GV : cho HS làm ví dụ Làm phép nhân (x - 3) (5x 2 - 3x + 2) - GV : theo em muốn nhân 2 đa thức này với nhau ta phải làm nh thế nào? - GV : Gợi ý cho HS & chốt lại:Lấy mỗi hạng tử của đa thức thứ nhất ( coi 1. Qui tắc Ví dụ : (x - 3) (5x 2 - 3x + 2) =x(5x 2 -3x+ 2)+ (-3) (5x 2 - 3x + 2) =x.5x 2 -3x.x+2.x+(-3).5x 2 +(-3). (-3x) + (-3) 2 = 5x 3 - 3x 2 + 2x - 15x 2 + 9x - 6 Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 4 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 là 1 đơn thức) nhân với đa thức rồi cộng kết quả lại. Đa thức 5x 3 - 18x 2 + 11x - 6 gọi là tích của 2 đa thức (x - 3) & (5x 2 - 3x + 2) - HS so sánh với kết quả của mình GV : Qua ví dụ trên em hãy phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức? - HS : Phát biểu qui tắc - HS : Nhắc lại GV : chốt lại & nêu qui tắc trong (sgk) GV : em hãy nhận xét tích của 2 đa thức Hoạt động 2 : Củng cố qui tắc bằng bài tập GV : Cho HS làm bài tập GV : Cho HS nhắc lại qui tắc. * Hoạt động 3 : Nhân 2 đa thức đã sắp xếp. Làm tính nhân : (x + 3) (x 2 + 3x - 5) GV : Hãy nhận xét 2 đa thức? GV : Rút ra phơng pháp nhân: + Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc tăng dần. + Đa thức này viết dới đa thức kia + Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ 2 với đa thức thứ nhất đợc viết riêng trong 1 dòng. + Các đơn thức đồng dạng đợc xếp vào cùng 1 cột = 5x 3 - 18x 2 + 11x - 6 Qui tắc : Muốn nhân 1 đa thức với 1 đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. * Nhân xét : Tich của 2 đa thức là 1 đa thức ?1 Nhân đa thức ( 1 2 xy -1) với đa thức x 3 - 2x - 6 Giải : ( 1 2 xy -1) ( x 3 - 2x - 6) = 1 2 xy(x 3 - 2x - 6) (- 1) (x 3 - 2x - 6) = 1 2 xy. x 3 + 1 2 xy(- 2x) + 1 2 xy(- 6) + (-1) x 3 +(-1)(-2x) + (-1) (-6) = 1 2 x 4 y - x 2 y - 3xy - x 3 + 2x +6 3) Nhân 2 đa thức đã sắp xếp. Chú ý : Khi nhân các đa thức một biến ở ví dụ trên ta có thể sắp xếp rồi làm tính nhân. x 2 + 3x - 5 x + 3 + 3x 2 + 9x - 15 x 3 + 3x 2 - 15x x 3 + 6x 2 - 6x - 15 2) á p dụng : Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 5 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 + Cộng theo từng cột. * Hoạt động 4 : áp dụng vào giải bài tập Làm tính nhân a) (xy - 1)(xy +5) b) (x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x) GV : Hãy suy ra kết quả của phép nhân (x 3 - 2x 2 + x - 1)(x - 5) - HS tiến hành nhân theo hớng dẫn của GV ( Nhân kết quả với -1) * Hoạt động 5: Làm việc theo nhóm? 3 GV: Khi cần tính giá trị của biểu thức ta phải lựa chọn cách viết sao cho cách tính thuận lợi nhất HS lên bảng thực hiện ?2 Làm tính nhân a) (xy - 1)(xy +5) = x 2 y 2 + 5xy - xy - 5 = x 2 y 2 + 4xy - 5 a) (x 3 - 2x 2 + x - 1)(5 - x) =5 x 3 -10x 2 +5x-5 - x 4 + 2x 2 - x 2 + x = - x 4 + 7 x 3 - 11x 2 + 6 x 5 ?3 Gọi S là diện tích hình chữ nhật với 2 kích thớc đã cho + C1: S = (2x +y) (2x - y) = 4x 2 - y 2 Với x = 2,5 ; y = 1 ta tính đợc : S = 4.(2,5) 2 - 1 2 = 25 - 1 = 24 (m 2 ) + C2: S = (2.2,5 + 1) (2.2,5 - 1) = (5 +1) (5 -1) = 6.4 = 24 (m 2 ) IV. Củng cố : - GV : Em hãy nhắc lại qui tắc nhân đa thức với đa thức? Viết tổng quát? - GV : Với A, B, C, D là các đa thức : (A + B) (C + D) = AC + AD + BC + BD V. H ớng dẫn học sinh học tâp ở nhà : - HS : Làm các bài tập 8,9/ 8 - (sgk) - HS : Làm các bài tập 8,9,10/ - (sbt) HD : BT9 : Tính tích (x - y) (x 4 + xy + y 2 ) rồi đơn giản biểu thức & thay giá trị vào để tính. Ngày 23 tháng 8 năm 2010 kí duyệt Nguyễn Thị Phúc Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 6 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng : 8A : 30/08/2010 Tiết 3 : Luyện tập A. Mục tiêu : + Kiến thức : - HS nắm vững, củng cố các qui tắc nhân đơn thức với đa thức, qui tắc nhân đa thức với đa thức - Biết cách nhân 2 đa thức một biến dã sắp xếp cùng chiều + Kỹ năng : - HS thực hiện đúng phép nhân đa thức, rèn kỹ năng tính toán, trình bày, tránh nhầm dấu, tìm ngay kết quả. + Thái độ : - Rèn t duy sáng tạo, ham học & tính cẩn thận. B. chuẩn bị : + Giáo viên : - Bảng phụ + Học sinh : - Bài tập về nhà. Ôn nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. C. Tiến trình bài dạy : I. Tổ chức Sĩ số 8A : II. Kiểm tra bài cũ : - HS1 : Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức ? Viết dạng tổng quát ? - HS2 : Làm tính nhân ( x 2 - 2x + 3 ) ( 1 2 x - 5 ) & cho biết kết quả của phép nhân ( x 2 - 2x + 3 ) (5 - 1 2 x ) ? * Chú ý 1 : Với A. B là 2 đa thức ta có: ( - A).B = - (A.B) III. Bài mới : 1. Đặt vấn đề : Chúng ta cùng nhau luyện tập để củng cố và có kĩ năng thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức và phép nhân đa thức với đa thức. 2. Nội dung : Hoạt động của GV Hoạt động của và HS *Hoạt động 1: Luyện tập Làm tính nhân a) (x 2 y 2 - 1 2 xy + 2y ) (x - 2y) 1) Chữa bài 8 (sgk) a) (x 2 y 2 - 1 2 xy + 2y ) (x - 2y) Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 7 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 b) (x 2 - xy + y 2 ) (x + y) GV : Cho 2 HS lên bảng chữa bài tập & HS khác nhận xét kết quả - GV (chốt lại) : Ta có thể nhân nhẩm & cho kết quả trực tiếp vào tổng khi nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ nhất với từng số hạng của đa thức thứ 2 ( không cần các phép tính trung gian) + Ta có thể đổi chỗ (giao hoán ) 2 đa thức trong tích & thực hiện phép nhân. - GV : Em hãy nhận xét về dấu của 2 đơn thức ? - GV : kết quả tích của 2 đa thức đợc viết dới dạng nh thế nào ? - GV : Cho HS lên bảng chữa bài tập - HS làm bài tập 12 theo nhóm - GV : tính giá trị biểu thức có nghĩa ta làm việc gì + Tính giá trị biểu thức : A = (x 2 - 5) (x + 3) + (x + 4) (x - x 2 ) - GV : để làm nhanh ta có thể làm nh thế nào ? - Gv chốt lại : + Thực hiện phép rút gọm biểu thức. + Tính giá trị biểu thức ứng với mỗi giá trị đã cho của x. Tìm x biết : (12x - 5)(4x -1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81 - GV : hớng dẫn + Thực hiện rút gọn vế trái + Tìm x + Lu ý cách trình bày. = x 3 y- 2x 2 y 3 - 1 2 x 2 y + xy 2 +2yx - 4y 2 b)(x 2 - xy + y 2 ) (x + y) = (x + y) (x 2 - xy + y 2 ) = x 3 - x 2 y + x 2 y + xy 2 - xy 2 + y 3 = x 3 + y 3 * Chú ý 2 : + Nhân 2 đơn thức trái dấu tích mang dấu âm (-) + Nhân 2 đơn thức cùng dấu tích mang dấu dơng + Khi viết kết quả tích 2 đa thức dới dạng tổng phải thu gọn các hạng tử đồng dạng ( Kết quả đợc viết gọn nhất). 2) Chữa bài 12 (sgk) - HS làm bài tập 12 theo nhóm Tính giá trị biểu thức : A = (x 2 - 5)(x + 3) + (x + 4)(x - x 2 ) = x 3 +3x 2 - 5x- 15 +x 2 -x 3 + 4x - 4x 2 = - x - 15 thay giá trị đã cho của biến vào để tính ta có : a) Khi x = 0 thì A = - 0 - 15 = - 15 b) Khi x = 15 thì A = - 15 - 15 = - 30 c) Khi x = - 15 thì A = 15 - 15 = 0 d) Khi x = 0,15 thì A = - 0,15 15 = - 15,15 3) Chữa bài 13 (sgk) Tìm x biết : (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 (48x 2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x 2 - 7 + 112x = 81 83x - 2 = 81 83x = 83 x = 1 Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 8 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 *Hoạt động 2 : Nhận xét - GV : Qua bài 12 &13 ta thấy + Đ + Đối với BTĐS 1 biến nếu cho trớc giá trị biến ta có thể tính đợc giá trị biểu thức đó . + Nếu cho trớc giá trị biểu thức ta có thể tính đợc giá trị biến số. . - GV : Cho các nhóm giải bài 14 - GV : Trong tập hợp số tự nhiên số chẵn đợc viết dới dạng tổng quát nh thế nào ? 3 số liên tiếp đợc viết nh thế nào ? 4) Chữa bài 14 + Gọi số nhỏ nhất là : 2n + Thì số tiếp theo là : 2n + 2 + Thì số thứ 3 là : 2n + 4 Khi đó ta có : 2n (2n +2) =(2n +2) (2n +4) - 192 n = 23 2n = 46 2n +2 = 48 2n +4 = 50 IV. Củng cố : - GV : Muốn chứng minh giá trị của một biểu thức nào đó không phụ thuộc giá trị của biến ta phải làm nh thế nào ? + Qua luyện tập ta đã áp dụng kiến thức nhân đơn thức & đa thức với đa thức đã có các dạng biểu thức nào ? V. Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà : + Làm các bài 11 & 15 (sgk) HD : Đa về dạng tích có thừa số là số 2 Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 9 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng : 8A : 01/09/2010 Tiết 4 : Những hằng đẳng thức đáng nhớ A. MụC TIÊU: - Kiến thức : Học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thừc và phát biểu thành lời về bình phơng của tổng bìng phơng của 1 hiệu và hiệu 2 bình phơng - Kỹ năng : Học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số - Thái độ : Rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận B. phơng tiện thực hiện Gv : - Bảng phụ. Hs : - Bảng phụ C. tiến trình giờ dạy: I. Tổ chức Sĩ số 8A : II. Kiểm tra bài cũ : Hs 1 : áp dụng thực hiện phép tính: a) ( 1 2 x + 1 ) (x - 4). Đáp số : 1 2 x 2 - x 4 HS 2 : áp dụng thực hiện phép tính b) ( 2x + y)( 2x + y) Đáp số : 4x 2 + 4xy + y 2 HS 3 : Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức. áp dụng làm phép nhân : (x + 2)(x -2) III. Bài mới : 1. Đặt vấn đề : Với cách thực hiện tơng tự nh phép nhân một số với một tổng, chúng ta có thể thực hiện đợc phép nhân đơn thức với đa thức. 2. Nội dung : Hoạt động của GV Hoạt động 1. XD hằng đẳng thức thứ nhất: HS1 : Phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức Hoạt động của HS 1. Bình ph ơng của một tổng: Với hai số a, b bất kì, thực hiện phép tính: Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 10 [...]... (x + y )3 G V Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà - Học thuộc 7 HĐTĐN - Làm các BT 38/ 17 SGK - Làm BT 14/19 SBT Ngày 12 ttháng 9 năm 2010 kí duyệt Năm học 2010-2011 24 Nguyễn Thị Hà Mi Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Nguyễn Thị Phúc Năm học 2010-2011 25 Nguyễn Thị Hà Mi Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng 8A : 20/9/2010 phân tích đa thức thành nhân tử Tiết 9 : bằng phơng pháp đặt nhân... Vinh b) a2n-2an+1 Có : Giáo án Đại số 8 Đặt an= A A2-2A+1 = (A-1)2 Thay vào : a2n-2an+1 = (an-1)2 + GV chốt lại cách biến đổi V Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà: - Học thuộc bài - Làm các bài tập 44, 45, 46/20 ,21 SGK - Bài tập 28, 29/16 SBT Ngày 20 tháng 9 năm 2010 kí duyệt Nguyễn Thị Phúc Năm học 2010-2011 31 Nguyễn Thị Hà Mi Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng 8A : 27/9/2010 Tiết 11... các bài tập: 26, 27, 28 (sgk) & 18, 19 (sbt) * Chứng minh đẳng thức: (a - b )3 (a + b )3 = 2a(a2 + 3b2) * Chép bài tập : Điền vào ô trống để trở thành lập phơng của 1 tổng hoặc 1 hiệu a) x3 + + + c) 1 - + - 64x3 b) x3 - 3x2 + d) 8x3 - + 6x - Ngày 06 tháng 9 năm 2010 kí duyệt Nguyễn Thị Phúc Năm học 2010-2011 18 Nguyễn Thị Hà Mi Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng 8A : 13/9/2010 Tiết 7... 27 + HS 2 : 8m3 + 12m2 + 6m +1= (2m3) + 3(2m)2 1 + 3.2m.12 = (2m + 1)3 + GV chốt lại : 2 CT chỉ khác nhau về dấu ( Nếu trong hạng thức có 1 hạng tử duy nhất bằng số thì : + Viết số đó dới dạng lập phơng để tìm ra một hạng tử + Tách ra thừa số 3 từ hệ số của 2 hạng tử thích hợp để từ đó phân tích tìm ra hạng tử thứ 2 19 Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 III Bài... B) ( A2 + AB + B2) Năm học 2010-2011 20 Nguyễn Thị Hà Mi Trờng THCS Thanh Vinh b) Viết 8x3 - y3 dới dạng tích Giáo án Đại số 8 + Cùng dấu (A + B) Hoặc (A - B) c) Điền dấu x vào ô có đáp số đúng + Tổng 2 lập phơng ứng với bình phơng của tích (x+2)(x2-2x+4) thiếu của hiệu x3 + 8 x3 - 8 (x + 2)3 (x - 2) 3 - GV : đa hệ số 7 HĐT bằng bảng phụ - GV cho HS ghi nhớ 7 HĐTĐN - Khi A = x & B = 1 thì các công thức... Mi Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng : 8A : 08/ 09/2010 Tiết 6 : Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp) A MụC TIÊU : - Kiến thức : Học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về lập phơng của tổng lập phơng của 1 hiệu - Kỹ năng : Học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số - Thái độ : Rèn luyện tính... nhiều hạng tử Đáp án : 1 D 2.C * Làm bài tập 42/19 SGK CMR: 55n+1-55nM54 (n N) Ta có: 55n+1-55n = 55n(55-1)= 55n.54 M54 V Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà : - Làm các bài 40, 41/19 SGK - Chú ý nhận tử chung có thể là một số, có thể là 1 đơn thức hoặc đa thức (cả phần hệ số và biến - p2 đổi dấu) Năm học 2010-2011 28 Nguyễn Thị Hà Mi Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng 8A : 22/9/2010 phân... tháng 8 năm 2010 kí duyệt Nguyễn Thị Phúc Năm học 2010-2011 12 Nguyễn Thị Hà Mi Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng : 8A: 06/09/2010 Tiết 5 : Luyện tập A MụC TIÊU: - Kiến thức : học sinh củng cố & mở rộng các HĐT bình phơng của tổng bìng phơng của 1 hiệu và hiệu 2 bình phơng - Kỹ năng : Học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số. .. Thị Hà Mi Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng 8A : 15/9/2010 Tiết 8 : luyện tập A Mục tiêu : - Kiến thức : HS củng cố và ghi nhớ một cách có hệ thống các HĐT đã học - Kỹ năng : Kỹ năng vận dụng các HĐT vào chữa bài tập - Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, yêu môn học B chuẩn bị : - GV : Bảng phụ - HS : 7 HĐTĐN, BT C Tiến trình bài dạy : I Tổ chức Sĩ số 8A : II Kiểm tra bài cũ: + HS 1... A3+3A2B+3AB2+B3 số thứ 2 ? 2 Lập phơng của 1 tổng 2 biểu thức GV : HS phát biểu thành lời với A, B là bằng các biểu thức 16 Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Tính a) (x + 1)3 = b) (2x + y)3 = - GV : Nêu tính 2 chiều của kết quả + Khi gặp bài toán yêu cầu viết các đa thức x3 + 3x2 + 3x + 1 8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3 dới dạng lập phơng của 1 tổng ta phân tích để chỉ ra đợc số . : (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 (48x 2 - 12x - 20x +5) ( 3x + 48x 2 - 7 + 112x = 81 83 x - 2 = 81 83 x = 83 x = 1 Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 8 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 *Hoạt động. về dạng tích có thừa số là số 2 Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 9 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng : 8A : 01/09/2010 Tiết 4 : Những hằng đẳng thức đáng nhớ A. MụC TIÊU:. nâng cao: 7 ,8/ 13 (BT cơ bản & NC). Năm học 2010-2011 Nguyễn Thị Hà Mi 15 Trờng THCS Thanh Vinh Giáo án Đại số 8 Ngày giảng : 8A : 08/ 09/2010 Tiết 6 : Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số 8 đầy đủ, Giáo án đại số 8 đầy đủ,