0

Giáo án đại số 8 cả năm

209 1,127 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 15:41

Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức A. Mục tiêu:  Học sinh nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức.  Học sinh thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:  Học sinh ôn lại : Quy tắc nhân 1 số với một tổng. Quy tắc nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số. Qui tắc nhân đơn thức với đơn thức  Giáo viên : +Phiếu bài tập : Ghi các bài ?2; ?3 ; một số dạng bài tập vận dụng . + 5 slide ghi: ( Có thể dùng máy tính hoặc giấy trong để sử dụng đèn chiếu )  Nội dung chương trình đại số 8  Công thức tổng quát của phép nhân một số với một tổng ; Tích hai luỹ thừa của cùng một cơ số . Nhân đơn thức với đơn thức  Qui tắc nhân đơn thức với đa thức .  Đề bài bài ?1.  Đề bài bài ?3  Bài trắc nghiệm  Hướng dẫn về nhà C. Tiến trình dạy học Hoạt động 1: (2phút) Giới thiệu chương trình đại số 8 và một số qui định của giáo viên đối với môn học **Giáo viên mở slide 1: Chương trình đại số 8 gồm 4 chương : + Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức. + Chương II: Phân thức đại số . + Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn . + Chương IV : Bất phương trình bậc nhất một ẩn . ** Yêu cầu đối với môn học : + Vở: 2cuốn : vở ghi và vở bài tập + Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp ** Dẫn dắt vào bài mới : Trong chương trình đại số lớp 7 chúng ta đã được học hai phép toán trên tập hợp các đa thức, đó là phép cộng và phép trừ đa thức; phần đại số lớp 8 giới thiệu tiếp hai phép toán : phép nhân và phép chia đa thức . Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phép nhân đơn thức với đa thức . Hoạt động 2: (5phút):Nhắc lại một số kiến thức cũ có liên quan Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 1 * Nêu qui tắc nhân một số với một tổng ? Viết công thức tổng quát ? * Phát biểu qui tắc nhân hai luỹ thừa của cùng cơ số . * thực hiên phép nhân các đơn thức sau: A= 2 3 1 2 x y 3 2 2B x y= A.B= *G/v nhấn mạnh : + Nhân các hệ số với nhau . + Nhân các phần biến với nhau theo qui tắc nhân các luỹ thừa của cùng cơ số . + Giáo viên cho hiện slide 2 có ghi các qui tắc được viết dưới dạng tổng quát . + 1h/s phát biểu qui tắc + 1h/s đứng tại chỗ thực hiện phép nhân Hoạt động 3: (10 phút) Hình thành qui tắc  Gọi 1 h/s cho ví dụ về 1 đơn thức - 1 đa thức .  1 h/s lên bảng thực hiện yêu cầu của bài ?1 ( H/s phía dưới lớp thực hiện vào vở của mình )  Giáo viên theo dõi bài làm của h/s ; gọi 1 h/s nhận xét bài làm của bạn .  G/v: Ta nói đa thức là tích của đơn thức và đa thức  G/v: Qua ví dụ vừa rồi em nào có thể cho biết : Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm ntn?  Yêu cầu 1 h/s đọc qui tắc trong SGK.  Giáo viên: Như vậy ta thấy quy tắc nhân đơn thức với đa thức không có gì khác so với + 1h/s cho ví dụ về 1 đơn thức và một đa thức . + Học sinh thực hiện hai yêu cầu còn lại + 2 h/s trong 1 bàn đổi chéo bài để kiểm tra kết quả . + 1h/s nêu các bước tiến hành nhân đơn thức với đa thức . 1- Qui tắc: a- Ví dụ : 2 quy tắc nhân một số với một tổng + H/s quan sát lại qui tắc trên màn hình b- Qui tắc :(SGK) TQ: A( B+C-D)=AB+AC- BD Hoạt động 4: áp dụng  G/v: Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng qui tắc vào giải một số bài tập.  Yêu cầu2 học sinhlên bảng thực hiện phép tính .  Kiểm tra việc làm bài của h/s dưới lớp  G/v nhấn mạnh : + Xác định phần hệ số và phần biến của từng đơn thức + ở mỗi chữ xác định rõ số mũ . + Lưu ý qui tắc dấu khi thực hiện phép tính . + Có thể bỏ bước trung gian khi thực hiện phép nhân * G/v: Nhân một đa thức với một đơn thức hay nhân một đơn thức với một đa thức có gì khác nhau không? * Yêu cầu học sinh thực hiện bài ? 3 theo nhóm 2h/s trong từng bàn . * G/v cho hiện slide 5 ghi ?3 lên màn hình G/v đặt câu hỏi : Nếu cô cho x= 8m và y=6 m ?còn có thể tính diện tích mảnh vườn bằng cách nào khác ? * G/v: Thực chất ta có thể hiểu + 2h/s lên bảng thực hiện 2 câu của bài tập vận dụng ( H/s dưới lớp làm bài vào vở) + Nhận xét phần bài làm của 2 bạn trên bảng . * H/strả lời : Không có gì khác nhau * 2 h/s trong mỗi nhóm làm bài . ( H/s có thể thay ngay giá trị của x và y vào 2. áp dụng : Bài 1: Thực hiện phép tính : a) ( ) 3 2 1 2 . 5 2 x x x   − + −  ÷   b) 2 2 3 1 1 3 .6 2 5 x y x xy xy   − +  ÷   Bài ?3: 3 việc tính diện tích của hình thang khi cho x và y những giá trị xác định chính là bài toán tính giá trị của biểu thức . Để tính giá trị của biểu thức ta có thể làm ntn? * Giáo viên nhấn mạnh Bước 1: Rút gọn ( nếu có thể). Bước 2: Thay giá trị của biến vào biểu thức đã rút gọn rồi thực hiện phép tính. * Qui tắc nhân đơn thức với đa thức không chỉ giúp chúng ta giải những bài thực hiện phép tính đơn thuần mà còn có thể làm cho nhiều bài toán tuởng chừng phức tạp trở nên đơn giản hơn nhiều . Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số dạng bài tập cơ bản sau( G/v phát phiếu bài tập ) biểu thức mô tả công thức tính diện tích hình thang ban đầu → + H/s: - Rút gọn biểu thức rồi thay giá trị của biến vào biểu thức đã rút gọn Hoạt động 4: Luyện tập (10 phút)  Phát phiếu bài tập cho học sinh Bài 1: CMR giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến: 2x(3x-1) – 6x(x+1) – (3- 8x) Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: a, 5x 2 - ( ) [ ] 234 2 −− xxx với x = 2 1−  Học sinh cả lớp làm sau đó giáo viên trình bày 2 bước. b, x 5 – 4x 4 + 4x 3 – 4x 2 + 4x +1 với x = 3 ( G/v có thể gợi ý : Nhận xét hệ số của các hạng tử của đa thức . Giá trị của biến x =3 . Vậy có thể viết các hệ số của các hạng tử ,kể từ hạng tử thứ 2 dưới dạng biểu thức có chứa x không?) Bài 3: Tìm x biết 5.(2x-1) – 4.(8-3x) = -5  cho h/s hoạt động nhóm phần bài trắc nghiệm : Chia nhóm : 4h/s 1 nhóm , cử nhóm trưởng .Qui định thời gian : 4 3 phút Khoanh tròn vào những khẳng định mà con cho là đúng : Câu1: Cho biết 3x 2 -3x(x-2)=36. Giá trị của x là : a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 Câu 2: Giá trị của biểu thức :P = 2x(3x-1)-6x(x+1)-(3-8x) là : a) -16x-3 b) -3 c) -16x d) Một đáp số khác Câu 3: Giá trị của biểu thức : ax(x-y) +y 3 (x+y) tại x=-1 và y=1( a là hằng số ) là : 1) a 2) -a+2 3) -2a 4) 2a Câu 4: Giá trị của biểu thức : A= x 5 -5x 4 +5x 3 -5x 2 +5x-1 với x=4 là : a) 2 b) 5 c) 6 d) 3  G/v theo dõi các nhóm làm bài .  thu phần đáp án của các nhóm.  Gọi đại diện 1 nhóm trình bày phần bài làm của mình. Nhận xét kết quả của các nhóm – Cho điểm * Nhóm trưởng nhận đề bài , phân công công việc * Sau thời gian 3 phút các nhóm nộp kết quả ** Kết quả đúng : Câu 1: b) Câu 2: b) Câu 3: 3) Câu 4: d) Hoạt động 5: Củng cố – Hướng dẫn về nhà(5phút) Các bước thực hiện nhân đơn thức với đa thức Bước 1: Xác định hệ số và luỹ thừa các biến của mỗi đơn thức Bước 2: Thực hiện phép nhân các đơn thức bằng cách nhân các hệ số với nhau và nhân các luỹ thừa cùng cơ số với nhau Bước 3: Cộng các tích tìm được * Chú ý : đối với các bài toán tìm x; tính giá trị của biểu thức ; c/m biểu thức không phụ thuộc vào biến ; C/m đẳng thức trước hết ta phải rút gọn biểu thức * HDVN:  Nắm vững quy tắc nhân.  BTVN: 1, 2, 4, 5 (tr.5, sgk); 2,3,4 (tr.3 BTĐS) 5 6 Tiết 2: Nhân đa thức với đa thức. A. Mục tiêu:  Học sinh nắm vững và vận dụng tốt quy tắc nhân đa thức với đa thức.  Học sinh biết trình bày phép nhân đa thức. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :  Giáo viên : chuẩn bị phiếu BT, phiếu kiểm tra của 3 học sinh.  Học sinh C. Tiến trình dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra Giáo viên : nêu câu hỏi kiểm tra Học sinh 1:  Nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức.  Chữa bài tập 2 (tr.5 ) a, A= x(x 2 -y)-x 2 (x+y)+y(x 2 -x) b, 2x (x – y) – y. (y – 2x)  Học sinh 2: Viết tổng quát quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Chữa bài tập a, 5x ( 12x + 7) – 3x (20x –5) = -100 b, 0,6x (x – 0,5) – 0,3(2x + 1,3) = 0,138  Học sinh 3:  Chữa bài tập 5 (tr. 6) 3 học sinh lên bảng kiểm tra Học sinh 1: phát biểu quy tắc như sgk  BT2 (tr.8) a, A= x 3 -xy-x 3 -x 2 y+x 2 y-xy=-2xy Thay x= 1 2 và y=-100 vào biểu thức A ta có: Giá trị của biểu thức A tại x= 1 2 vàà y=-100 làà : A= 500 b, 2x(x – y) – y(y – 2x) = 2x 2 – y 2 thay số = 9 2−  Học sinh 2: Viết TQ như sgk A.( B + C) = A.B + A.C  BT3 (tr.4) Tìm x: a, 5x(12x + 7) – 3x (20x – 5) = -100 50x = - 100 x = -2 b, 0,6x (x – 0,5) – 0,3(2x + 1,3) = 0,138 -0,69x = 0,138 x = 0,2  Học sinh 3:  BT5 (tr.6) Làm tính 7 3x n-2 (x n-2 – y n+2 ) + y n+2 (3x n-2 – y n-2 )  Làm bài tập thêm: 5x 3 + 4x 2 – 3x. ( 2x 2 + 7x – 1) Khi học sinh 3 làm BT thêm thì cả lớp cùng làm ra nháp. 3x n-2 (x n-2 – y n+2 ) + y n+2 (3x n-2 – y n-2 ) = 3x 2n – y 2n  BT thêm: Thực hiện phép tính = 5x 3 + 4x 2 – 6x 3 – 21x 2 + 3x = -x 3 – 17x 2 + 3x Hoạt động 2: 1) Quy tắc nhân đa thức với đa thức  Giáo viên : Cho h/s thực hiện vd (x – 2 ) (6x 2 – 5x + 1) + Hãy nhân mỗi hạng tử của đa thức x-2 với đa thức 6x 2 -5x+1 + hãy cộng các kết quả vừa tìm được ( lưu ý dấu của các hạng tử)  Nêu châm rãi quy tắc gồm 2 bước:  Nhân mỗi số hạng của đa thức này với từng số hạng của đa thức kia.  Cộng các tích lại với nhau  Giáo viên : Viết TQ của quy tắc này. Gọi 1 h/s lên bảng thực hiện ?2 Gọi học sinh lên bảng làm Gọi học sinh lên bảng làm (x + 3) ( x 2 + 3x – 5) Tính diện tích của một hình chữ nhật, biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó là : (5x + 3) mét và (2x – 1) mét. áp dụng tính diện tích khi x = 2,5m  Giáo viên : sau khi học sinh làm xong BT đầu giờ giáo viên nói : 1. Qui tắc a) ví dụ : a, (x – 2 ) (6x 2 – 5x + 1) = x(6x 2 – 5x + 1) – 2(6x 2 – 5x + 1) = 6x 3 – 5x 2 + x – 12x 2 + 10x –2 = 6x 3 – 17x 2 + 11x – 2 b) Quy tắc : sgk (tr. 7)  Hai học sinh đọc lại quy tắc sgk.  TQ: A + B ; C + D là các đa thức Gọi học sinh lên bảng làm b, (x + 3) ( x 2 + 3x – 5) = x(x 2 + 3x – 5) + 3( x 2 + 3x – 5) = x 3 + 3x 2 – 5x + 3x 2 + 9x –15 = x 3 + 6x 2 + 4x – 15 Diện tích hình chữ nhật là: (5x + 3). (2x – 1) = 10x 2 + x –3 (m 2 )  Thay số x = 2,5m = 2 5 m ta được 10. 2 2 5       + 2 5 -3 = 62 (m 2 ) 8 (A + B ).( C + D)=A.C+A.D+B.C+B.D ?2 ?2 ?3 ?3 ngoài cách nhân đa thức như trên ta còn có thể trình bày cách nhân khác như sau.  VD1: (x –5 + 2x 3 – 3x 2 ) ( 1 + 2x)  Giáo viên hướng dẫn học sinh làm VD1.  Sau khi làm xong VD1 giáo viên nêu quy tắc như trong sgk (tr.7)  Giáo viênyêu cầu h/s làm ?2 theo cách nhân hai đa thức đã sắp xếp: - VD1: - Sắp xếp: (2x 3 – 3x 2 + x – 5).( 2x +1) - Đặt cột dọc: 2x 3 – 3x 2 + x – 5 2x + 1 4x 4 – 6x 3 + 2x 2 – 10x 2x 3 – 3x 2 + x - 5 4x 4 – 4x 3 – x 2 – 9x – 5 Gọi học sinh lên bảng làm. Hoạt động 3: 2. Luyện tập  Giáo viên : đưa BT luyện tập yêu cầu học sinh làm. a, Bài tập thêm 1: Tìm x biết: (2x – 1) ( 6x + 2) – (4x + 3) ( 3x – 5) = -14 b, Bài tập thêm 2: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến. (2y – 5) (3y – 11) – (y – 6) (6y – 1)  Giáo viên lưu ý học sinh cách khắc phục sai lầm về dấu khi nhân. c, Bài tập thêm 3: Khai triển (x + a) ( x + b)  áp dụng: (x+ 3) . ( x + 5) (x – 2) . ( x+ 7) (x – 4 ). (x – 3 ) Giáo viên đưa bài tập để học sinh chuẩn bị sau đó gọi học sinh lên chữa. a, BT1: 12x 2 + 4x– 6x –2 –12x 2 – 9x + 20x +15 =-14 9x = -27 x = -3 b, BT thêm 2 = 6y 2 -22y-15y+55-(6y 2 -y-36y +6) = 6y 2 –22y–15y+55–6y 2 +y+36y–6= 49 c, BT thêm 3 = x 2 + (a+ b).x + ab = x 2 + 8x + 15 = x 2 + 5x – 14 = x 2 – 7x + 12 Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà  Học thuộc quy tắc 9 x +  BTVN: 7 → 9 (tr.8); SBT: Tiết 3: Luyện tập 1. Mục tiêu - Củng cố khắc sâu kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức; nhân đa thức với đa thức - H/s thực hiện thành thạo quy tắc, biết vận dụng linh hoạt vào từng tình huống cụ thể. 2. Chuẩn bị: - Bảng phụ hoặc đèn chiếu 3. Nội dung: Hoạt động của G/V Hoạt động của H/S Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra kết hợp với luyện tập: - Cho 2 h/s trình bày cùng lúc các bài tập 10a và 10b - Cho h/s nhận xét - Cho h/s phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức - G/v nhấn mạnh các sai lầm thường gặp của h/s như dấu, thực hiện xong không rút gọn Hoạt động 2: Luyện tập Gv: Cho h/s làm bài tập mới. - Bài 11 (SGK) Hướng dẫn cho hs thực hiện các tích trong biểu thức rồi rút gọn, Nhận xét kết quả rồi trả lời. - Cho hs tiếp tục làm bài 12 trên phiếu học tập, GV thu và chấm một số bài Hoạt động 3: Vận dụng quy tắc nhân hai đa thức vào lĩnh vực số học. Hướng dẫn: - Hãy biểu diễn 3 số chẵn liên tiếp - Viết biểu thức đại số chỉ mối quan hệ tích hai số sau lớn hơn tích hai số đầu là Hoạt động 1: - Hai hs lên bảng làm bài - Hs theo dõi bài làm của bạn và nhận xét. - HS trả lời Hoạt động 2: Luyện tập để rèn kỹ năng và tìm kiếm những ứng dụng khác của quy tắc. - 1 hs thực hiện và trình bày ở bảng. Cả lớp cùng làm. - Nhận xét kết quả là 1 hằng số - Cả lớp thực hiện trên phiếu học tập, 1 hs trình bày trên bảng. Hoạt động 3: HS trả lời. * 2x; 2x+2; 2x+4 (x ∈N) * (2x+2)(2x+4)- 2x(2x+2)=192 HS thực hiện và trả lời x=23; Luyện tập: HS1 (bài 10a) HS2 (bài 10b) Bài tập 11 (SGK) A= (x-5)(2x+3)-2x(x-3) + x + 7= =-8 Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào giá trị của biến x. - Bài tập 12 (SGK) - Bài tập 15a (SGK) - Bài tập 15b (SGK) 10 [...]... (x-1)(x2+x+1)=x3-13=x3-1 i b) 8x3-y3=(2x)3-y3=(2x-y)[(2x)2+2xy+y2] b) Vit 8x3-y3 di dng tớch = (2x-y)(4x2+2xy+y2) GV gi ý 8x3 l bao nhiờu tt c bỡnh phng c) hóy ỏnh du x vo ụ cú ỏp s ỳng ca HS lờn ỏnh du x vo ụ x3 +8 tớch (a+2)(x2-2x+4) HS c lp lm bi, 1 HS lờn bng lm Sau ú GV cho HS lm bi tp 30(b) tr.16 SGK Rỳt gn biu thc: (2x+y)4x2-2xy+y3)-(2x-y)(4x2+2xy+y2) =[(2x)3+y3]-[(2x)3-y3]=8x3+y3-8x3+y3=2y3 24 Hot ng... Na lp lm bi 38 tr.17 SGK Cỏch 2: (a+b)2-(a-b)2=(a+b+a-b)(a+b-a_b)=2a.2b=4ab b) (a+b)3-(a-b)3-2b3=(a3+3a2b+3ab2+b3)-(a33a2b+3ab2-b3)-2b3 =a3+3a2b+3ab2+b3-a3+3a2b-3ab2+b3-2b3=6a2b c) (a+y+z)2-2(x+y+z)(x+y)+(x+y)2 =[(x+y+z)-(x+y)]2=(x+y+z-x-y)2=z2 HS Hot ng theo nhúm Bi 35 Tớnh nhanh a) 342+662+ 68. 66=342+2.34.66+662 =(34+66)2=1002=10000 b) 742+242- 48. 74 = 742-2.74.24+242=(74-24)2=2500 Bi 38 Chng minh cỏc... + x y = x ỗ + 5 x + yứ ỗ ữ ỗ5 ố Na lp lm cõu b, d 5 Na lp lm cõu c, e c) 14x2y-21xy2+28x2y2 GV nhc nh HS cỏch tỡm cỏc s hng =7xy(2x-3y+4xy) vit trong ngoc: ly ln lt cỏc hng t 2 2 2 d) x ( y - 1) - y ( y - 1) = ( y - 1) ( x - y ) ca a thc chia cho nhõn t chung 5 5 5 e) 10x(x-y)-8y(y-x)=10x(x-y)+8y(x-y) =(x-y)(10x+8y)=(x-y)2(5x+4y) GV nhn xột bi lm ca HS trờn giy =2(x-y)(5x+4y) trong HS nhn xột bi lm... cỏc jhng nh sau, khng nh no ỳng: a) (a-b)3=(b-a)3 a) Sai 2 2 b) (x-y) =(y-x) b) ỳng 3 3 2 c) (x+2) =x +6x +12x +8 c) ỳng 3 2 3 d) (1-x) =1-3x-3x -x d) Sai + Cha bi tp 28( b) SGK x3-6x2+12x -8 ti x=22 =x3-3.x2.2+3.x.22-23=(x-2)3=(22-2)3 =80 00 GV nhn xột, cho im HS HS nhn xột bi lm ca bn Hot ng 2 6 Tng hai lp phng (12 phỳt) Mt HS trỡnh by ming GV yờu cu HS lm ?1 tr 14 SGK 2 2 Tớnh (a+b)(a2-ab+b2) Vi a, b... thiu ca hiu 2 biu thc so vi bỡnh phng ca hiu (A-B)2 thiu h HS: x3 +8= x3+23 = (x+2)(x2-2x+4) s 2 trong -2AB) 27x3+1=(3x)3+13=(3x+1)(9x2-3x+1) - Phỏt biu bng li hai hng ng thc tng HS: (x+1)(x2-x+1)=x3+13=x3+1 2 lp phng ca 2 biu thc ỏp dng: HS lm bi tp di s hng dn ca GV: 3 a) Vit x +8 di dng tớch., GV gi ý (x+3)(x2-3x+9)-(54+x3)=x3+33-54-x3 x3 +8= x3+23 =x3+27-54-x3=-27 Tng t vit di dng tớch 27x3+1 b) Vit (x+1)(x2-x+1)... (5-x)2=52-2.5.x+x2=25-10x+x2 HS2: Vit HS2: Vit v phỏt biu thnh li hng ng A2-B2=(A+B)(A-B) thc hiu 2 bỡnh phng v phỏt biu thnh li Cha bi tp 18 tr11 SGK - Cha bi tp 18SGK (Cho thờm cõu c) a) x2+6xy+9y2=(x+3y)2 b) x2-10xy+25y2=(x-5y)2 (2x-3y)(2x+3y)=4x2-9y2 c) (2x-3y)( + )=4x2-9y2 Hot ng 2 Luyn tp ( 28 phỳt) Bi 20 tr12 SGK Nhn xột s ỳng, sai ca kt lun sau: HS tr li 2 2 2 (x +2xy+4y )=(x+2y) Kt qu trờn sai vỡ 2 v khụng bng... =(2x2)3+3.(2x2)2.3y+3.2x2(3y)2+(3y)3 3 =8x6+36x4y+54x2y2+27y3 ổ ử ỗ1 x - 3ữ b) ỗ ữ ữ b) ỗ2 ố ứ ổ ỗ1 x ỗ ỗ2 ố 3 ử ữ 3ữ ữ ứ 3 Bi 29 tr14 SGK ( bi in trờn giy trong hoc cỏc nhúm vit vo bng ph) 2 ổ ử ổ ử 1 1 1 = ỗ xữ- 3.ỗ xữ.3 + 3 x.32 - 33 ỗ ữ ỗ ữ ữ ữ ỗ2 ứ ỗ ố ố2 ứ 2 1 9 27 = x3 - x 2 + x - 27 8 4 2 HS hot ng theo nhúm lm bi trờn giy trong cú in sn bi (nu cú ốn chiu)hoc lm trờn bng nhúm bi lm: N x3-3x2+3x-1=(x-1)3 U 16+8x+x2=(x+4)2... giy trong C- Tin trỡnh dy hc Hot ng ca GV Hot ng ca HS Hot ng 1 1 Kim tra (5 phỳt) GV nờu yờu cu kim tra Hai HS lờn bng lm bi Tớnh nhanh giỏ tr biu thc HS1: HS1: a) 85 .12,7+15.12,7 a) =12,7 (85 +15) = 12,7.100=1270 HS 2: HS2: b) 52.143-52.39 -8. 26 b) =52.143-52.39-4.2.26 = 52.143-52.39-4.52 = 52(143-39-4) =52.100=5200 GV nhn xột, cho im HS HS c lp nhn xột bi lm ca 2 bn GV: tớnh nhanh giỏ tr cỏc biu thc... hng t (trong ú + Cha bi tp 28 9a) tra14 SGK lu tha ca A gim dn, lu tha ca B tng dn) hng ng thc lp phng ca 1 tng, cỏc du u l du +, hng ng thc lp phng ca 1 hiu, cỏc du +, - xen k nhau + Cha bi tp 28( a) trang 14 SGK x3+12x2.4+3.x.42+43 = (x+4)3=103=1000 HS2: + Trong cỏc jhng nh sau, khng nh no ỳng: a) (a-b)3=(b-a)3 a) Sai 2 2 b) (x-y) =(y-x) b) ỳng 3 3 2 c) (x+2) =x +6x +12x +8 c) ỳng 3 2 3 d) (1-x) =1-3x-3x... nhúm, mi nhúm lm 1 bi trong cỏc bi tp sau: Nhúm 1 bi 44(b) tr20 SGK Nhúm 2 bi 44(e) tr20 SGK Nhúm 3 bi 45(a) tr20 SGK Nhúm 4 bi 45(b) tr20 SGK ổ ử 1 2 1 2 x - 64 y 2 = ỗ xữ- ( 8 y ) ữ ỗ ứ ữ ỗ5 ố 25 ổ ử1 ổ ử 1 ỗ = ỗ x +8 yữ x - 8 yữ ữ ữ ỗ ỗ ữ5 ữ ỗ5 ỗ ố ứ ố ứ HS nhn xột bi lm ca bn HS hot ng theo nhúm: Bi lm ca cỏc nhúm: Nhúm 1: Phõn tớch a thc thnh nhõn t bi 44(b) (a+b)3-(a-b)3 =(a3+3a2b+3ab2+b3)-(a3-3a2b+3ab2-a3) . Hoạt động 1: (2phút) Giới thiệu chương trình đại số 8 và một số qui định của giáo viên đối với môn học * *Giáo viên mở slide 1: Chương trình đại số 8 gồm 4 chương : + Chương I: Phép nhân và phép. : Trong chương trình đại số lớp 7 chúng ta đã được học hai phép toán trên tập hợp các đa thức, đó là phép cộng và phép trừ đa thức; phần đại số lớp 8 giới thiệu tiếp hai phép toán : phép nhân và. và chấm một số bài Hoạt động 3: Vận dụng quy tắc nhân hai đa thức vào lĩnh vực số học. Hướng dẫn: - Hãy biểu diễn 3 số chẵn liên tiếp - Viết biểu thức đại số chỉ mối quan hệ tích hai số sau lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số 8 cả năm, Giáo án đại số 8 cả năm,