0

Giáo án Hình học 9 chuẩn KTKN

152 991 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:04

Ngy son: 24/8/2014 Ngy ging: 9A: CHNG I 9B:. H THC LNG TRONG TAM GIC VUễNG Tit 1: MT S H THC V CNH V NG CAO TRONG TAM GIC VUễNG I. MC TIấU : 1. Kin thc: Hiu cỏc cỏch chng minh cỏc h thc v cnh v ng cao trong tam giỏc vuụng (nh lý 1 v 2) 2. K nng: Vn dng c cỏc h thc ú gii toỏn v gii quyt mt s bi toỏn thc t. II. CHUN B : - GV: Dng c v hỡnh. - HS: ễn cỏc trng hp ng dng ca 2 tam giỏc vuụng. III. TIN TRèNH DY HC : 1. n nh t chc: 9A:. 9B: 2. Bi mi: Hot ng ca thy v trũ Ghi bng Hot ng 1: Cỏc quy uc v ký hiu chung GV v hỡnh 1/sgk v gii thiu cỏc quy uc v ký hiu chung. Hot ng 2: H thc gia cnh gúc vuụng v hỡnh chiu ca nú lờn cnh huyn: Kin thc: HS hiu c l v bit cm. K nng: HS bit vn dng l cm l Py-ta-go - GV đa ra định lí 1, hớng dẫn HS chứng minh bằng "Phân tích đi lên" để tìm ra cần chứng minh AC 2 = BC.HC BC AC AC HC = AHC ABC ; - Để chứng minh định lí Pytago GV cho HS quan sát hình và nhận xét đợc a = b' + c' rồi cho HS tính b 2 + c 2 . Sau đó GV lu ý HS: Có thể coi đây là 1 cách chứng minh khác của định lí Pytago. Hot ng 3: Mt s kin thc liờn 1. Cỏc quy uc v ký hiu chung: ABC, = 1v: - BC = a: cnh huyn - AC = b, AB = c: cỏc cnh gúc vuụng - AH = h ng cao ng vi cnh huyn - CH = b, BH = c: cỏc hỡnh chiu ca AC v AB trờn cnh huyn BC 2. H thc gia cnh gúc vuụng v hỡnh chiu ca nú trờn cnh huyn: * nh lý 1: (sgk) ABC, = 1v, AH BC ti H: 2 2 2 2 . ( : . ') . ( : . ') AB BH BC hay c a c AC CH BC hay b a b = = = = Chứng minh: Xét hai tam giác vuông AHC và BAC có: à à 0 90A H= = ; à C chung nên AHC BAC. BC AC AC HC = AC 2 = BC.HC hay b 2 = a. b' Tơng tự có: c 2 = a. c'. VD1: (Định lí Pytago). Trong tam giác vuông ABC, cạnh huyền a = b' + c'. do đó : b 2 + c 2 = ab' + ac' = a(b' + c') = a.a = a 2 . 3. Mt s h thc liờn quan ti ng cao: * nh lý 2: (sgk) B C' h c' c b' b a H C B A quan n ng cao: Kin thc: HS hiu c l v bit cm. K nng: HS bit vn dng l vo thc hnh gii vớ d ỏp dng - GV giới thiệu định lí 2, yêu cầu HS đa ra hệ thức. - GV cho HS làm ?1 AH 2 = HB. HC HA HB CH AH = AHB CHA Hot ng 4: Luyn tp cng c: GV cho HS lm bi tp 1,2 theo nhúm ( ghi bng ph) y x H 8 6 C B A ABC, = 1v, AH BC ti H: 2 2 . ( : '. ')AH BH CH hay h b c= = ?1 . AHB CHA vì: ã ã BAH AHC= (cùng phụ với ã ABH ). Do đó: HA HB CH AH = , suy ra AH 2 = HB. HC hay h 2 = b'c'. Bi 1: a) AB = 6; AC = 8. Tớnh BH , CH Theo Pytago : BC 2 = AB 2 + AC 2 ( x + y ) 2 = 6 2 + 8 2 x + y = 22 86 + = 10. 6 2 = x(x + y) x = 10 6 2 = 3,6. y = 10 - 3,6 = 6,4. b) 12 2 = x. 20 x = 20 12 2 = 7,2. y = 20 - 7,2 = 12,8. Bài 2: x 2 = 1(1 + 4) = 5 x = 5 . y 2 = 4(4+1) = 20 y = 20 IV. HNG DN V NH : - Hc v chng minh nh lý 1,2. Gii bi tp 4,5/sgk; 1,2./sbt - Da vo H 1 /64. Chng minh AH.BC = AB.AC (Hng dn: dựng tam giỏc ng dng) V.Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ký duyệt ,Ngy 16 thỏng 8 nm 2013 T Trng Bùi tiến lực Ngµy so¹n:20/8/2013 Ngµy d¹y: 28/8/2013 Lớp: 9C Tiết 02: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG (TT) I. MỤC TIÊU : -Kiến thức: Hiểu các cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (định lý 3 và 4) - Kỹ năng: Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số bài toán thực tế. II. CHUẨN BỊ : - GV: bảng phụ có vẽ hình 1, 6, 7 SGK - HS : ôn lại các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác, hai tam giác vuông. Công thức tính diện tích tam giác. - Các bài tập về nhà, ôn định lý 1,2 ở tiết 1. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ: HS 1. Phát biểu hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Giải bài tập 2/sbt HS 2. Phát biểu hệ thức liên quan tới đường cao trong tam giác vuông ( đã học). C/m hệ thức đó. 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng Hoạt động 1: Một số hệ thức liên quan đến đường cao (Định lý 3). Kiến thức: HS hiểu được đl và biết cm. GV giới thiệu định lý 3. Hãy viết định lý dưới dạng hệ thức. GV: bằng cách tính diện tích tam giác hãy chứng minh hệ thức ? a c b H h b' c' C B A HS làm ?2. 2. Một số kiến thức liên quan đến đường cao:(tt) *Định lý 3: (sgk) GT ∆ ABC vg tại A AH ⊥ BC KL AH.BC=AB.AC (hay: h.a = b.c) * Chứng minh: AC. AB = BC . AH - Theo c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c: S ABC = 2 . 2 . AHBCABAC = ⇒ AC. AB = BC . AH hay b.c = a.h. ?2 . ∆ vu«ng ABC vµ HBA cã: µ A = µ H = 90 0 µ B chung ⇒ ∆ABC ∆HBA (g.g). ⇒ BA BC HA AC = ⇒ AC. BA = BC. HA. Hoạt động 2: Định lý 4: Kiến thức: HS hiểu được đl và biết cm Kỹ năng: HS biết vận dụng đl vào thực hành giải ví dụ H: Từ hệ thức 3 suy ra hệ thức 4 bằng phương pháp biến đổi nào ? GV : cho HS đọc thông tin ở SGK/67 và trả lời câu hỏi sau: Từ hệ thức a.h = b.c ( định lý 3) muốn suy ra hệ thức )4( 111 222 cbh += ta phải làm gì? GV: hãy phát biểu hệ thức 4 bằng lời. GV giới thiệu định lý 4. HS viết GT, KL của định lý. GV giới thiệu phần chú H h 8 6 C B A Hoạt động 3: Luyện tập củng cố: GV cho HS giải bài tập 3, 4 SGK/69 ( Đề ghi bảng phụ) theo nhóm. GV chấm bài một số nhóm. Bài 3: Tính y = 2 2 5 7+ (theo Pitago) = 74 Theo Đ/lí 3 : xy = 5.7=35 ⇒ x = = 35 74 * §Þnh lÝ 4:SGK. GT: ∆ ABC vg tại A. AH ⊥ BC KL : 222 111 ABACAH += Chøng minh: Ta cã: ah = bc ⇒ a 2 h 2 = b 2 c 2 ⇒ (b 2 + c 2 )h 2 = b 2 c 2 ⇒ 22 22 2 1 cb bc h + = Tõ ®ã ta cã: 2 2 2 1 1 1 h b c = + . (4) VÝ dô 3: Cã: 222 111 cbh += Hay 22 22 222 8.6 68 8 1 6 11 + =+= h ⇒ h 2 = 8,4 10 8.6 10 8.6 68 8.6 2 22 22 22 ==⇒= + h (cm). * Chú ý: (sgk) IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : - Học kỹ 4 định lý và chứng minh Giải các bài tập phần luyện tập V.Rót kinh nghiÖm giê d¹y: Ký duyÖt ,Ngày 23 tháng 8 năm 2013 Tổ Trưởng Bïi tiÕn lùc Ngµy so¹n:28/8/2013 Ngµy d¹y: 11/9/2013 Líp: 9C Tiết 03: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : -Kỹ năng: Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để giải bài tập. II. CHUẨN BỊ : -GV: bảng phụ, thước thẳng, compa, phấn màu. -HS: ôn tập : các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra: HS . Viết các hệ thức về cạnh, đường cao trong tam giác vuông ? 3. Luyện tập Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả tương ứng kết quả đúng. Cho hình vẽ 1. Độ dài đoạn AH bằng: a. 6,5 b. 6 c. 5 2. Độ dài đoạn AC bằng a. 13 b. 13 c. 3 13 Bài 7/69 SGK. GV cho HS đọc đề bài 7. GV: ∆ ABC là tam giác gì? Tại sao? Căn cứ vào đâu có x 2 =a.b GV hướng dẫn HS vẽ hình bài 9. GV: tương tự như trên ∆ DEF có EFDO 2 1 = nên ∆ DEF vuông tại D. Vậy tại sao có : x 2 = a.b Bài 8/sgk :GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm. Nửa lớp làm bài 8b. Nửa lớp làm bài 8c. GV kiểm tra hoạt động của các nhóm. Sau 5 phút GV yêu cầu đại diện của 2 nhóm lên bảng trình bày. Dạng 1: Bài tập trắc nghiệm: ( Đề ghi bảng phụ). kết quả đúng 1. b 6 2. c 3 13 Dạng 2: Bài tập có vẽ sẵn hình Bài 7/ SGK. Cách 1: ∆ABC là tam giác vuông vì có trung tuyến AO ứng với một cạnh BC bằng nửa cạnh đó - Trong tam giác vuông ABC có AH ⊥ BC nên AH 2 = BH .HC ( đ/lí 2 ). Hay x 2 = ab Cách 2: - Trong ∆DEF có DI ⊥ EF nên theo đ/lí 1 ta có DE 2 = EI . EF Hay x 2 = ab Bài 8/SGK . HS nhận xét bài làm của bạn Một HS đọc đề bài . Nêu cách vẽ hình ∆ ABC vg tại A ∆ DEF vg tại E có AH ⊥ BC có EH ⊥ DF Ta có : AH 2 =BH.HC Ta có : EH 2 =DH.HF ⇒ x 2 = 4 ⇒ 9 16 12 2 2 ==x x = 2 ⇒ BC = 4 ⇒ DF = 25 Ta có : AB 2 =BH.BC Ta có : ED 2 =DH.DF = 2 . 4 = 8 = 9.25 = 225 ⇒ 228 ==AB ⇒ 15225 ==ED IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : - Ôn các hệ thức lượng trong tam giác vuông. - Giải các bài tập 6,7 SGK/69 và 15 SBT/90, 91. - Đọc trước bài “Tỉ số lượng giác của góc nhọn”. - Ôn cách viết hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh của 2 tam giác đồng dạng. V.Rót kinh nghiÖm giê d¹y: Ngµy so¹n:28/8/203 Ngµy d¹y:14/9/2013 Líp: 9C Tiết 04: LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : -Kỹ năng: Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để giải bài tập. II. CHUẨN BỊ : -GV: bảng phụ, thước thẳng, compa, phấn màu. -HS: ôn tập : các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra: HS Viết các hệ thức về cạnh, đường cao trong tam giác vuông ? 4. Luyện tập Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng Dạng 3: Bài tập vẽ hình: Bài tập 9/70 SGK. GV yêu cầu 1 HS đọc đề và nêu cách vẽ hình. 1 HS lên bảng c/m câu a dựa vào câu hỏi của GV. H: muốn c/m ∆ DIK ta phải c/m 2 tam giác nào bằng nhau? GV hướng dẫn HS phân tích tìm lời giải. H: Trong hình vẽ độ dài nào không đổi? ? 1111 2222 =+=+ DKDLDKDI (vì sao ?) * Bài 14: SBT - 91 Dựng đoạn trung bình nhân x 2 =ab hay x = ab . Nếu cách dựng ? Chính là dựng đoạn nào? x b a y ab D O A B C Bài 15 ( SBT ) 10 4 8 E D C B A Bài 9/ SGK 3 2 1 L K B C A D I a) C/m ∆ ADI và ∆ CDL có : A = C = 90 0 (GT) AC = DC (ABCD là hình vuông) D1 = D2 (cùng phụ với IDC ) ⇒ ∆ ADI = ∆ CDL (g-c- g) ⇒ DI = DL ⇒ ∆ I DL cân b.HS tự trình bày vào vở) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 DI DK DL DK DC + = + = Bài 14 : Trên đường thẳng xy lấy 3 điểm liên tiếp A, B , C sao cho AB = a; BC = b - Vẽ nửa đường tròn đường kính AC - Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AC. - Đường thẳng vuông góc này cắt nửa đường tròn tại D. Khi đó đoạn thẳng BD có độ dài ab Bài 15 ( SBT) Từ B kẻ BE ⊥ AD ta có BE = CD = 10m - Trong ∆ ABE vuông có AB 2 = BE 2 +AE 2 ( định lí Pitago ) = 10 2 + 4 2 = 116 AB = 116 ≈ 10,77m IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : • Ôn các hệ thức lượng trong tam giác vuông. • Giải các bài tập 6,7 SGK/69 và 15 SBT/90, 91. • Đọc trước bài “Tỉ số lượng giác của góc nhọn”. • Ôn cách viết hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh của 2 tam giác đồng dạng. V.Rót kinh nghiÖm giê d¹y: Ký duyÖt ,Ngày 30 tháng 8 năm 2013 Tổ Trưởng Bïi tiÕn lùc Ngµy so¹n:10/9/2013 Ngµy d¹y:18/9/2013 Líp: 9C Tiết 5 LUYỆN TẬP (TT) I. MỤC TIÊU : • Kỹ năng: Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để giải bài tập. II. CHUẨN BỊ : • GV: Bảng phụ, thước thẳng, compa , phấn màu. HS : Ôn tập các bài tập về cạnh và góc trong tam giác vuông , các bài tập về nhà. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra: Tìm x trong hình sau. Phát biểu định lý đãvận dụng trong bài tập sau: 2: Luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng Dạng 1: Bài tập có vẽ sẵn hình Bài 4 (SBTtrang 90) Tìm x,y ở các hình vẽ sau:( GV vẽ hình trên bảng phụ) a. b. GV cho HS đọc lại đề và yêu cầu. HS vẽ hình vào vỡ và tìm hiểu đề. GV cho HS làm bài tập trong 5 phút. Sau đó gọi 2 HS lên bảng giải. GV gợi ý bài b.Ta có: 4 3 = AC AB biết AB= 15 => AC= ? Dạng 2: Bài tập tự vẽ hình : Bài 6 (SBT trang 90) GV yêu cầu HS đọc và tóm tắc đề bằng Bài tập có vẽ sẵn hình Bài 4.SGK b. AB= 15 . 4 3 = AC AB . Tính AH , BC. a. Ta có: 3 2 = 2.x => x = 2 9 = 4,5 y 2 = ( 2+ 4,5).4,5 = 6,5.4,5 =29,25 y = 25,29 b. Ta có : 4 3 = AC AB => 20 3 15.4 3 .4 === AB AC Áp dụng định lý Pitago ta có : BC 2 = AB 2 + AC 2 = 15 2 + 20 2 = 225+ 400 = 625 y = BC = 25 Ta có: AH . BC = AB .AC x = AH = 12 25 20.15. == BC ACAB Bài tập tự vẽ hình : Bài 6 / SBT ∆ AB C vuông tại A ta có : P 12 16 M N K x A x B C y 2 3 H B A C H x 15 y hình vẽ. GV: Sử dụng hệ thức nào để tính đường cao khi biết độ dài 2 cạnh góc vuông. Vậy để tính AH cần phải tính gì? HS tính. Bài 8 (SBT trang 90) GV gọi HS đọc và tóm tắc đề dựa trên hình vẽ. ? Gọi a,b,c lần lượt là độ dài của BC, AC,AB theo đề ta có các hệ thức nào. ?Ngoài ra ta có hệ thức nào giữa a,b,c. Vì sao? ? Từ (1) và (2) ta tính được độ dài của cạnh nào? ? Thay a = b+1 và c = 5 vào (3) ta tính được b bằng bao nhiêu? BC 2 = AB 2 + AC 2 = 5 2 + 7 2 = 25 + 49 = 74 BC = 74 Ta có: AH.BC = AB .AC 74 35 74 7.5. === BC ACAB AH AB 2 = BH . BC ⇒ 74 25 2 == BC AB BH AC 2 = CH . BC ⇒ 74 49 2 == BC AC CH Bài 8/ SBT Ta có: a - b = 1. (1) b + c - a = 4 (2) a 2 = b 2 + c 2 (Pitago) (3) Từ (1) và (2) ta suy ra : ( a - b) + (b + c - a ) = 1 + 4 c = 5 Thay c = 5 ; a = b + 1 vào (3) ta có : (b + 1) 2 = b 2 + 5 2 b 2 + 2b + 1 - b 2 = 25 2b = 24 => b = 12 => a = 12 + 1 = 13 D. Hướng dẫn về nhà: • Ôn các hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông. • Giải các bài tập 9, SBT/91. • Áp dụng đ/lý Pitago để tính. V.Rót kinh nghiÖm giê d¹y: [...]... 320 ; B 580 AC BC AB 8 8 = 9, 434 BC = 0 sin B sin 58 0,848 sin B = Vớ d 4: SGK Q = 90 0- P = 90 0 - 360 = 540 ( OPQ vg ti O) OQ = PQ sin P = 7 sin 360 = 7 0,588 4,114 OP = PQ sin Q = 7 sin 540 = 7 0,8 09 5,663 1 HS tớnh OP, OQ theo cos P, Q OQ = PQ cosQ ; OP = PQ cos P Vớ d 5: SGK N = 90 0 - M = 390 NL = LM.tg M = 2,8 tg 510 3,458 MN = ML 2,8 = 4, 49 sin N sin 390 Bi 27/SGK B A 0 10 cm 30 C Bi... Ta cú : BK = AB cos KBA BK 5,5 = 5 ,93 2(cm) 0 cos 22 0 ,92 7 AN = AB Sin ABN ( ABN vuụng ti AB = N) = 5 ,93 2 sin 380 3,652 ( cm ) AN 3,652 AC = sin C 0,5 7,304 (cm) Bi 31 Gii: a Tớnh : AB Ta cú : AB = AC sin C ( ACB vg ti B) = 8 sin 540 = 8 0,8 09 = 6,472 cm b Tớnh ADC AHC vg ti H nờn AH = AC sin 740 8 0 ,96 1 7, 690 cm ADH vg ti H AH 7, 690 Ta cú : sin D = AD = 9, 6 0,801 D 530 IV HNG DN V NH :... = AC2 = AH2 + HC2 = 202 + 212 = 841 x = 29 IV HNG DN V NH : - ễn cỏc kin thc ó dn tit 5 - Gii bi tp 16 SGK/77; 28, 29, 30 /93 SBT - Tit sau mang mỏy tớnh b tỳi casio fx -220 ; fx 500 hc bi mi V.Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ký duyệt ,Ngy 20 thỏng 9 nm 2013 T Trng Bùi tiến lực Ngày soạn:22 /9/ 2013 Ngày dạy: 02/10/2013 Lớp: 9C Tit 9 MT S H THC V CNH V GểC TRONG TAM GIC VUễNG... Phng phỏp tng t cõu a a ABC vuụng ti A nờn : B = 90 0 - C = 90 0 - 300 = 600 AB = AC tg C = 10 tg30 5,77cm AC = BC cos C Suy ra 10 = BC cos 300 C A B GV hng dn hc sinh lm 10 11,5cm cos 30 0 AC 18 = 0,857 d tg B = AB 21 suy ra : B 410 C = 90 0 - B ( vỡ ABC vuụng ti A ) BC = = 90 0 - 410 = 490 Li cú: AB = CB sin C CB = AB 21 = 27,8(cm) sin C sin 49 IV HNG DN V NH : - ễn cỏc t s lng giỏc ca gúc nhn... gúc nhn - ễn cỏc h thc liờn h gia cnh v gúc trong tam giỏc vuụng - T s lng giỏc ca 2 gúc ph nhau - Gii bi tp 28, 29, 30/ 88, 89 SGK V.Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ký duyệt ,Ngy 27 thỏng 9 nm 2013 T Trng Bùi tiến lực Ngày soạn:30 /9/ 2013 Ngày dạy:12/10/2013 Lp: 9C Tit 11: LUYN TP I MC TIấU : - K nng: HS vn dng c cỏc t s lng giỏc ca gúc nhn, h thc liờn h gia cnh v gúc trong... Dng 1: Bi tp cú v sn hỡnh Bi 59 SBT trang 98 Bi 59 sbt/ 98 (GV ghi bng ph) a) GT: CP AB Tỡm x, y trong cỏc hỡnh v sau : KL: Tớnh: CP; CB a CA = 8 A = 300; PCB = 500 APC vuụng ti P ta cú: CP = AC.sinA = 8 sin300 = 8 0,5 = 4 BPC vuụng ti P ta cú: CP = CB.cosC => CB = b Cho AB // CD 6,223 Ta cú: AB // CD (gt) DP // CQ (cựng vuụng gúc vi AB) => DCQP l hỡnh bỡnh hnh M : P = 90 0 DP = DC = 4 DCQP l hỡnh... 0 = 1 ữ tan 32 0 15 0 = - Yêu cầu HS làm bài tập: Cách bấm máy: Shift sin 0,2368 = 0 Tìm cot = 3,215 ta làm nh sau: tìm tan = 3,215 sau đó tính = 90 0 - Bấm máy 90 0 - shift tan 3,215 = 0 b) cos 25032' 0 ,90 2 c) tan 43010' 0 ,93 8 d) cot 32015' 1,58 49 Bài 2: a) sin = 0,2368 13042 b) cos = 0,6224 51030 c) tan = 2,154 6506 d) cot = 3,215 17017 5 Hớng dẫn về nhà: (3 ph) - Luyện tập thành... SGK gúc vuụng thỡ ú l t s lng giỏc no Gii: Vỡ 19 : 28 l t s gia 2 cnh gúc ca gúc nhn vuụng ca mt tam giỏc vuụng nờn ta cú: HS gii 19 0,6786 ( l gúc nhn ca tg = Lp nhn xột GV hon chnh li 28 t/giỏc vuụng ) Suy ra: 34010' Bi 37 /94 SGK Gúc nhn cũn li: = 90 0 - 34010 = 55050 GV gi HS c bi GV a hỡnh v lờn bng ph a) GV cho HS lm cõu 1 vo v theo nhúm Bi 37 /94 SGK a C/m ABC vuụng ti A Tớnh gúc B, C, AH... 600 - Bi tp 13, 14, 15 SGK/77 - Hng dn c: cú th em cha bit : Bt ng v c giy A4 T s gia chiu a 29, 7 = 1.4142 b 21 c/m : BI AC ta cn c/m BAC = CBI di v chiu rng c/m : BM = BA hóy tớnh BM v BA theo BC V.Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ngày soạn:16 /9/ 2013 Ngày dạy: 28 /9/ 2013 Lớp: 9C LUYN TP Tit 8 I MC TIấU : - K nng: HS cú kh nng da vo nh ngha gii cỏc bi tp cú liờn quan... 560 18035.81 56018' *Ví dụ 3: Tìm góc nhọn biết tan = 1, 293 8 Shift 0 Shift = tan -1 1, 293 8 = 52018' 520 17056.23 tan -1 0 2,675 x -1 *Ví dụ 4: Tìm góc nhọn (làm tròn đến độ) biết cot = 2,675 200 290 50.43 => 20030' 4 Củng cố: (13 ph) - GV nhấn mạnh cách tìm số đo góc nhọn bằng máy tính CASIO fx - *Bài 1: 0 a) sin 70 13' 0 ,94 1 500MS Sin 70 0 13 0 = Cos 25 0 32 0 = Tan 43 0 10 0 = 1 ữ tan . trong tam giác vuông. • Giải các bài tập 9, SBT /91 . • Áp dụng đ/lý Pitago để tính. V.Rót kinh nghiÖm giê d¹y: Ngµy so¹n:10 /9/ 2013 Ngµy d¹y:21 /9/ 2013 Líp: 9C Tiết 06 TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN I mới. V.Rót kinh nghiÖm giê d¹y: Ký duyÖt ,Ngày 20 tháng 9 năm 2013 Tổ Trưởng Bïi tiÕn lùc Ngµy so¹n:22 /9/ 2013 Ngµy d¹y: 02/10/2013 Líp: 9C Tiết 9 MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG I SGK/ 69 và 15 SBT /90 , 91 . • Đọc trước bài “Tỉ số lượng giác của góc nhọn”. • Ôn cách viết hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh của 2 tam giác đồng dạng. V.Rót kinh nghiÖm giê d¹y: Ký duyÖt ,Ngày 30 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 9 chuẩn KTKN, Giáo án Hình học 9 chuẩn KTKN,

Từ khóa liên quan