Giáo án hóa học 9 chuẩn 2 cột (cả năm)

135 3K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 19:49

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Thuận lơị Sách giáo viên, sách giáo viên,sách bài tập đầy đủ Giáo viên được tham dự các lớp tập huấn về đổi mới pp giảng dạy , đổi mới nội dung chương trình SGK –THCS Được phân công giảng dạy đúng bộ môn đào tạo , có năng lực vê chuyên môn . Môn hóa học là bộ môn khoa học thực nghiệm nên các em rất thích sự tìm tòi ,khám phá và làm thí nghiệm hóa học ……để giải thích các hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống sản xuất Trường có phòng bộ môn phục vụ cho việc giảng dạy Ngành ,Ban giám hiệu có sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho việc giảng dạy . 2 Khó khăn. Học sinh chưa có động cơ học tập đúng đắn ,một số h s lười nghiên cứu , ngại làm thí nghiệm ,nên việc hợp tác với giáo viên trong việc giảng dạy rất hạn chế . Trang thiết bị phục vụ cho bộ môn còn thiếu ( hóa chất ,dụng cụ thí nghiệm ,thiết bị còn thiếu hoặc chưa chuẩn ) Giáo án: Hố hc 9 Năm hc : 2013 - 2014     !" #$%&'()*+,-./'+0(1!/'+2(, $345#67 8$%9:0(1!;2':1<=*),!':> :<&?*2':@&?)A'B'4-C)5'D@' *'CA'<&?EEF0CA$%)4,2G0 H,- 74$I<D2':JJA0(1! &'A,<)K,&9' ,$;'LA0(1!> M ?$&<23?;N'2G*$IL,1*'C A'A%+4A0(1!4-1O> 74&OPJJ2':DO,Q<&-(JJCA'OPD O,R$&,ST A.KẾ HOẠCH CHUNG. I. VỊ TRÍ. Chương trình hóa học 9 tiếp tục vận dụng và phát triển những khái niệm hóa học cơ bản được hình thành ở lớp 8, Tiếp tục hình thành ở các em một số kó năng phổ thông cơ bản và thói quen làm việc khoa học II CẤU TRÚC Gồm 2 phần :Hóa học về chất vô cơ - Hóa học về chất hữu cơ a. Hóa học về chất vô cơ Được bắt đầu bằng việc nghiên cứu các loại chất vô cơ , kết thúc là hê thống hóa mối quan hệ về tính chất hóa học giữa các loại chất vô cơ. Tiếp theo là sự tìm hiểu về đơn chất kim loại, về tính chất lí ,hóa học chung, sau đó kim loại cụ thể có nhiều ứng dụng trong đời sông sản xuất là nhôm và sắt. Sau cùng là đơn chất phi kim : Bắt đầu là tìm hiểu tính chất vật lí và hóa học chung, sau đó nghiên cứu 3 phi kim cụ thể Cl,C, Si . Kết thúc là tìm hiểu về bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học b. Hóa học về chất hữu cơ Gồm 2 nội dung : hiđro cacbon và dẫn xuất hiđrocacbon Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch U Giáo án: Hố hc 9 Năm hc : 2013 - 2014 - Bắt đầu bằng sự tìm hiểu về hợp chất hữu cơ có thành phần đơn giản nhất là hiđro cac bon. Nội dung nghiên cứu là tìm hiểu một số khái niện mở đầu về chất hữu cơ, hóa học hữu cơ, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, sự phân loại hợp chất hữu cơ . Sau đó là sự tìm hiểu về một số hợp chất , đó là metan , etylen, axetylen. Axetylen,benzen. - Tiếp sau là nghiên cứu về một số dẫn xuất của hiđro cacbon(rượu etylic, axit axetic,chất béo, gluco, tinh bột, xenlulozơ,protein. 3. NỘI DUNG. a. Lí thuyết hóa học - Bảng tuần hoàn cac nguyên tố hóa học -Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. b. Chất - Các loại chấ vô cơ: oxit, axit, bazzơ, muối - Tính chất chung : Tính chất, ứng dụng và điều chế của một số chất cụ thể tiêu biểu cho mỗi loại như : CaO,SO 2 , NaOH, Ca(OH) 2, H 2 SO 4 , HCl,NaCl, KNO 3 . - Kim loại, phi kim : tính chất chung và một số kim loại và phi kim tiêu biễu : Al, Fe, Cl 2 , C, Si, và một số hợp chất của chúng. - Hiđrocacbon: Mê tan, etylen, axetylen,benzen. - Dẫn xuất hiđrocac bon : Rượu etylic, axit axetic…. c. Biến đổi chất và phản ứng hóa học Phản ứng trung hòa, phản ứng trao đỏi, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng este hóa, phản ứng trùng hợp, phản ứng thủy phân,phản ứng xà hóa. d. Tính chất hóa học -Tính theo CTHH - TÍnh theo PTHH, các phản ứng xảy ra trong dung dòch. - Tìm công thức hóa học của các hợp chất vô cơ,hợp chất hữu cơ. 4. MỤC TIÊU BỘ MÔN 1. Về kiến thức Giúp học sinh: - Biết được tính chất chung của mỗi loại hợp chất: Oxít, axít, bazơ, muốivà đơn chất kim loại và phi kim. - Biết tính chất, ứng dụng và điều chế của những hợp chất vô cơ,hữu cơ cụ thể. -Hiểu được mối quan hệ về tính chất hóa học giữa đon chất và hợp chất, giữa các hợp chất với nhau, và viết được phản ứng hóa học thể hiện mối quan hệ. - Hiểu được mối quan hệ về thành phần và cấu tạo phân tử với tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ và viết được phương trình phản ứng hóa học. - Biết vận dụng dãy ’’ hoạt động hóa học của kim loại ’’ để đoán biết phản ứng của mỗi kim loại trong dãy với nước với dd axít, dd muối. Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch M Giáo án: Hố hc 9 Năm hc : 2013 - 2014 - Biết vận dụng bảng ‘’ Tuần hoàn các nguyên tố hóa học ‘’ để suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của một nguyên tố với mguyên tố lân cận . - Biết vận dụng ‘’ thuyết cấu tạo hóa học ‘’ để viết CTCT của một số hợp chất hữu cơ đơn giản. - Biết vận dụng một số biện pháp bảo vệ đồ dùng bằng kim loại không bò ăn mòn. - Biết các chất hóa học gây ra sự ô nhiễm môi trường nước,đất và biện pháp bảo vệ môi trường. 2. Về kó năng. Rèn luyện cho HS một số kó năng -Biết tiến hành những thí nghiệm hóa học đơn giản, quan sát hiện tượng, nhận xét, kết luận về tính chất cần nghiên cứu. - Biết vận dụng những kiến thức hóa học để giải thích một hiện tượng hóa học nào đó xảy ra trong thí nghiệm hóa học, trong đời sống và trong sản xuất. - Biết CTHH của một số chất khi biết tên chất đó và ngược lại, biết gọi tên chất khi biết CTHH của chất. - Biết cách giải một số dạng bài tập : nhận biết một số chất, mối quan hệ giữa các chất hóa học . Các loại nồng độ của dd và pha chế dung dòch. Xác đònh CTHH của chất. Tìm khối lượng hoặc lượng chất trong một phản ứng hóa học. tìm thể tích chất khí ở đktc và đk phòng, những bài tập có nội dung khảo sát và tra cứu. 3. Về thái độ - Gây hứng thú ham thích học tập bộ môn hoá học - Tạo niềm tin về sự tồn tại và sự biến đổi của vật chất, về khả năng nhận thức của con người , về vai trò của hóa học đối với chất lượng của cuộc sống và nhân loại. -Có ý thức tuyên truyền và vận dụng những tiến bộ của khoa học nói chung và hóa học nói riêng vào cuộc sống và nhân loại. - Rèn những phẩm chất, thái độ cẩn thận kiên trì trung thực tỉ mỉ chính xác,tinh thần trách nhiệm và hợp tác. Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch V Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014 W>-*$%2': Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch W Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014 Ngày soạn: 18 / 08 / 2013 Ngày dạy: 20 / 08 / 2013  ! "#$X OLXY#;AG*1730Z?[*+\> Y*1CB7CB$345?> ]=X^_*,!A*7*`7> 72X#(JaL)C)4A*'> %&'(')*+> 1. Bài mới X ,* '/#0#012 12"&#b 12"&  c,   , hs + *1  @O L  Z ?40*I9,d -e'<'-!*1f 7O*3-%-f   83  -  %  -  *1  &   g*1f N*1*7`7f 740*I9,dµA@OL Chất( Cấu tạo từ NTHH)  Đơn chất Hợp chất (Tạo nên từ 1 NT) (Từ 2 NT trở lên ) KL PK HC v/cơ HC hữu cơ Oxit Axit Bazơ Muối - Cách lập CTHH: Ax AxBy -Cách lập PTHH . Viết sơ đồ p.ứ . Cân bằng số ngtử, ptử . Viết thành pt hóa học>  ,* '30##4'5#67')8'   h'  Z!  N  *1    :  L ,!F/g&@G*$%*$%- FCf :LCi@Gf :LCe2((f 740*I 1. m = n . M → n = m / M → M = m /n . V = n . 22,4 → n = V / 22,4 2. d A/B = M A / M B . d A /KK = M A / 29 3. C% = m ct /m dd .100 % . C M = n /V Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch j Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014 ,* '9.:;)*'<=/#<(> U>CB7> N*1$+*'7CB 7f c, ,*'7XU>7C  4='    ,!  G<  4  7X  W  V  M>%-k<@G*$%'** UWM  >  7    l   ,!  G 4k *X  l&  m  VMVnlol m MMjWlD  *1  *  H>  Z!  H  P :Lk 740*I >7C@G*$%'* >7Cl,!G #071(A*0*' Giải: MNH 4 NO 3 = 14.2 +1.4 +16 .3 = 80 g % N = 28 / 80 . 100 % = 35% % H = 4 / 80 .100 % = 5% % O = 100% -(35% +5%) = 60% - Giải: Gọi CT chất A là NaxSyOz Ta có x = 32,39 . 142 /23 .100 = 2 y = 22,54 . 142 / 32 . 100 = 1 % O = 100% -(32,39+ 22,54) = 45,07% z = 45,07 . 142 / 16 . 100 = 4 Vậy công thức A là: Na 2 SO 4 MCB`7 7D&&M\pBq((*M r&" &> 7CFC* (s > 7CFC@C4& > 7Ce2"&((&,$ Qbmb&HT #07[4e*0g&> 81(A*'0*+B(tF/, #0: n Fe = 2,8 / 56 = 0,05 mol Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 0,05 0,1 0,05 0,05 a. Theo ptr n HCl = 2n Fe = 2 . 0,05 = 0,1 mol Vậy V HCl cần dùng là: V = n / C M = 0,1 / 2 = 0,05 ( lit) b. n H 2 = n Fe =0,05 (mol) VH 2 =0,05 . 22,4 = 1, 12 ( lit) c. C M FeCl 2 = 0,05 / 0,05 = 1(M) 4. Dặn dò>c, ,:*1@A'H*1HZ?[*+\ ,SP4$+U*+n> >?'12 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> : Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch u Giáo án: Hố hc 9 Năm hc : 2013 - 2014 vw#xXyzx{`|7bw 1. Vai trò : Qua chương I qiúp HS củng cố kiến thức về dung dòch đồng thời làm quen rất nhiều các hợp chất vô cơ thuộc 4 loại : oxít, axít, bazơ, muối. Từ đó tạo điều kiện giúp các em dễ dàng hơn khi học chương II,III. 2 Cấu trúc: Gồm 14 bài trong đó có 2 bài thực hành 2 bài luyện tập 3. Mục tiêu a. Kiến thức: Giúp HS biết - Hợp chất vô cơ gồm 4 loại chính: oxít, axít, bazơ, muối. - Biết và nắm được tính chất hóa học chung của mỗi loại hợp chất vô cơ, viết đúng PTHH cho mỗi tính chất . - Biết chứng minh tính chất hóa học tiêu biểu cho mỗi loại hợp chất vô cơ cụ thể.Ngoài ra còn biết được những tính chất hóa học đặc trưng của chất đó, cũng như ứng dụng của chất và phương pháp điều chế chất . - Biết được mối quan hệ về sự biến đổi hóa học giữa các loại hợp chất vô cơ, bằng pp hóa học người ta có thể chuyển đổi hợp chất vô cơ nầy thành hợp chất vô cơ khác và ngược lại b. Kó năng: Giúp HS - Biết tiến hành một số thí nghiệm hóa học an toàn và tiét kiệm hóa chất . - Biết quan sát hiện tượng xảy ra quá trình TN, biết phân tích, giải thích kêùt luận về đối tượng nghiên cứu . - Biết tiến hành thí nghiệm để chứng minh cho một tính chất hóa học nào đó. -Biết vận dụng những kiến thức kó năng đã biết, đã hiểu của mình để giải thích một hiện tượng nào đó , một việc làm nào đó trong đời sống, trong sản xuất, biết vận dụng những hiểu biết của mình để giải thích các bài tập lí thuyết đònh tính, đònh lượng và để thực hành 1 số thí nghiệm đơn giản ở trong và ngoài nhà trường. c. Thái độ. - Gây hứng thú và ham thích học tập bộ môn. - Niềm tin về sự tồn tại và sự biến đổi của vật chất, về khả năng nhận thức của con người về vai trò của hóa học đối với chất lượng của cuộc sống của nhân loại. - Ý thgức tuyên truyền và vận dụng những tiến bộ khao học nói chung và hóa học nói riêng vào đời sống sản xuất của gia đình và xã hội - Rèn luyên thái độ cẩn thận kiên trì,trung thực tỉ mỉ ,chính xác ,tinh thần trách nhiệm và hợp tác Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch } Giáo án: Hố hc 9 Năm hc : 2013 - 2014 4. Phương pháp đàm thoại. - Đàm thoại gợi mở, phát hiện. - Sử dụng thí nghiệm hóa học theo phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vấn đáp tìm tòi. - Phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. 5. Thí nghiệm trong chương. Thí nghiệm biễu diễn của GV trong từng bài học - Thí nghiệm của HS trong một số bài học và thí nghiệm thực hành. Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch \ Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014 Ngày soạn: 25 / 08 / 2013 Ngày dạy: 27 / 08 / 2013 3@ABCDECFG HI HJKLMNOFPFG "#$ X OLXYO$%g~"&H&•3H&H(€4&`7 $3L+'•~ YF,$%3[F9*1H&•3H&H()&~"&; ]=Xb(JgF,O.~<&?F07P*$%> 72X#(JaLC)4?2':> Q)8')*+R# <&-X,& M ` M  j  M & V `*&QT M K,‚C' ƒJJXG"!GA'5@C*?"!5&G<&- %&'(')*+> 1. Bài mới X ,* 'S#TUR##VU,W U>H&•3<gC-<&?f 12"&#b 12"& $+(€OCA'Z $%45!4@„KA$% 0CO4 H…4;4&@O*,.~<&?> $+(€O7UC2, GA''UM'*((* KH…O4f 7$3)HX&pB M  V E.,(+ &H>b!B'<@*5f c, ,L,@4;4&@OL 7O7KA$%O4 a, Tác dụng với nước BaO + H 2 O → Ba(OH) 2 Kl: Một số oxit bazơ Na 2 O, CaO, K 2 O td với nước tạo thành dd bazơ (kiềm) b, Tác dụng với axit CuO + 2 HCl → CuCl 2 + H 2 O Kl: Oxit bazơ td với axit tạo thành muối và nước. c, Tác dụng với oxit axit Một số oxit bazơ td với oxit axit tạo thành muối. CaO + CO 2 → CaCO 3 M>H&H<gC-<&?f c, ,r<'OC A'KA$%H…O `7> ` M  j H@$X  M  M  V †(J+$+>* 5f H` M  j  M  V .,(+(( &•3>*5f 7r~"&H&•3Z!4;4&@*~ <&?!f a, Tác dụng với nước P 2 O 5 + 3H 2 O → 2H 3 PO 4 b, Tác dụng với dd bazơ CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 +H 2 O c, Tác dụng với oxit bazơ Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch n Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014  ,* '30X0YZ:[/\,*,W #+A,X=L~<&?& HW*1XH&•3H&HH *$‡CH4,C> 7B(tN'@OL *1.Oxit bazơ: td với dd axit → muối+ nước 2. Oxit axit: td với dd bazơ → muối+ nước 3. Oxit lưỡng tính: td được với dd axit, dd bazơ → muối+ nước. Vd:ZnO, Al 2 O 3 4. Oxit trunh tính: là oxit không td với axit, bazơ, nước. VD: CO, NO… 2. Củng cố:12V Z!45!~<&?"&H&HH&•3fz-!('?&f 3. Dặn dò >?*'7VWju#  J>?'12 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> :  Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch Uˆ [...]... a, H2O Na2O + H2O 2NaOH b, HCl CaO + H2O Ca(OH )2 23 Giỏo viờn : Lờ Vn Lục Trng THCS Sn Trach Giỏo ỏn : Hoỏ hoc 9 Nm hoc : 20 13 - 20 14 c, NaOH Vit pt nu cú? CO2.+ H2O H2CO3 Nhng cht td c vi HCl l: CuO, Na2O, CaO PT: CuO + 2HCl CuCl2 + H2O Na2O +2HCl 2NaCl + H2O CaO + 2 HCl CaCl2 + H2O Nhng cht td c vi NaOH l PT: SO2 +2NaOH Na2SO3 + H2O CO2 +2 NaOH Na2CO3+ H2O Hot ng 3 HS hon thnh bt: Bi tp 2: Hũa... +C +Oxbz Mui+H2O (2) + Baz Mui+H2O (3) Y/c HS vit pt minh ha cho cỏc t/c ca Vit ptrp: axit 6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2 -Nhc li t/c húa hc ca oxit baz, oxit Cu(OH )2 + H2SO4 CuSO4 +2H2 O axit, axit? CuO + H2SO4 CuSO4 + H2 O II Bi tp Chiu lờn mn hỡnh : Lm bi tp Hot ng 2 Nhng cht td c vi nc l:SO2, Na2O, BT 1: Cho cỏc cht sau: SO2, CuO, CaO, CO2 Na2O, CaO, CO2 Hóy cho bit nhng PT: SO2 + H2O H2SO3 cht no cú... on sx H2SO4 a, Nguyờn liu: Lu hunh hoc pirit st FeS2 b, Cỏc cụng on chớnh - Sn xut lu hunh ioxit S + O2 SO2 Hoc 4FeS2 + 11O2 8SO2 + 2Fe2O3 - Sn xut lu hunh trioxit 2SO2 + O2 2SO3 -Sn xut axit H2SO4 SO3 + H2O H2SO4 Hot ng 4 Hng dn hs lm TN V Nhn bit axit sunfuric v mui sunfat Lm TN theo nhúm 19 Giỏo viờn : Lờ Vn Lục Trng THCS Sn Trach Giỏo ỏn : Hoỏ hoc 9 Nm hoc : 20 13 - 20 14 - Cho 1ml dd H2SO4 vo... hs vit ptrp? C + O2 CO2 CaCO3 CaO + CO2 4 Cng c: Hot ng 3 Y/c hs lm bt: Vit ptrp cho mi bin i sau Ca(OH )2 CaCO3 CaO CaCl2 Ca(NO3 )2 CaCO3 5 Dn dũ Lm bi tp 1, 2, 3, 4 SGK V.Rỳt kinh nghim -: 12 Giỏo viờn : Lờ Vn Lục Trng THCS Sn Trach Giỏo ỏn : Hoỏ hoc 9 Nm hoc : 20 13 - 20 14 Ngy son: 13 / 09 / 20 13 Ngy dy: 16 / 09 / 20 13 Tit 4 MT S OXIT... Cho 1ml dd H2SO4 vo ng nghim 1 - Cho 1ml dd Na2SO4 vo ng nghim 2 Nờu hin tng: mi ng nghim u - Nh vo mi ng nghim 1 git xut hin kt ta trng dd BaCl2qsỏt, nhn xột, vit ptr? PT: H2SO4 + BaCl2BaSO4 + 2HCl Na2SO4 + BaCl2BaSO4 + 2NaCl *KL: Gc sunfat trong cỏc phõn t H2SO4 Na2SO4 ó kt hp vi ngt Ba trong pt BaCl2 kt ta trng l BaSO4 Vy: dd BaCl2 (hoc dd Ba(NO3 )2, Ba(OH )2 c dựng lm thuc th Nờu khỏi nim thuc th nhn... SO2 trong a Mui sunfit + axit(dd HCl, H2SO4) phũng TN Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4+ SO2 + H2O b.Đun nóng H2SO4 đặc với Cu 2 Trong công nghiệp Chúng ta có thể điều chế SO2 với số lợng lớn bằng cách điều chế trong phòng thí nghiệm đợc không? Vì sao? Gii thiu cỏch iu ch SO2 trong công * Đốt lu huỳnh trong không khí nghiệp S + O2 SO2 * Đốt quặng pirit sắt (FeS2) thu đợc SO2 4 Cng c: Hot ng 4 - Yờu cu hs nhc li... Hũa tan 1 ,2 g Mg bng 50 a, Ptr: Mg + 2HCl MgCl2 + H2O ml dd HCl 3M a, Vit ptp? n HCl ban u = CM x V = 3 x 0,05 = 0,15 (mol) b, Tớnh th tớch khớ thoỏt ra? b, n Mg = 1 ,2/ 24 = 0,05 (mol) c, Tớnh CM ca dd thu c Theo pt n H2 = n MgCl2 = n Mg = 0,05 mol sau p? n HCl = 2n Mg = 2 x 0,05 = 0,1 (mol) o Gi s th tớch k thay i n HCl d = 0,15 0,1 = 0,05 mol Th tớch khớ to thnh V H2 = 0,05 x 22 ,4 = 1, 12 (l) Dung... ng dd Cu +2AgNO3 Cu(NO3 )2 + 2Ag CuSO4 qsỏt hin tng, nhn xột v Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu vit ptr? * D d mui cú th td vi kloi to thnh - Qua 2 TN em cú kt lun gỡ? mui mi v kloi mi Hot ng 3 2 Mui tỏc dng vi axit - Hng dn hs lm TN:- H2SO4 td - Tin hnh TN qsỏt hin tng, nhn viBaCl2;HCl td vi CaCO3 qsỏt, xột, vit ptr v rỳt ra kl nhn xột, vit ptr? H2SO4 +BaCl2 BaSO4 + 2HCl CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 +H2O -Rỳt ra... hỳt nc) H2SO4 Lu ý cho hs: Khi dựng H2SO4 phi ht sc thn trng C12H22O11 12 C + 11H2O - Sau ú 1 phn C sinh ra li b H2SO4 c oxi húa thnh CO2, SO2 gõy si bt trong cc lm cacbon dõng lờn 4 Cng c: Hot ng 5 Bi tp : Cho cỏc cht sau: Ba(OH )2 , Fe(OH )2, SO3, K2O, Mg, Fe, Cu, CuO, P2O5 - Gi tờn v phõn loi cỏc cht trờn - Vit ptp vi nc, vi dd KOH, vi H2SO4 loóng 5 Dn dũ: Hc bi v lm bi tp 1- 3 SGK V.Rỳt kinh nghim... khụng khớ 2 Tớnh cht húa hc Gii thiu: Lu hunh i oxit cú y t/c húa hc ca oxit axit a Tỏc dng vi nc Y/c hs nhc li tng t/c v vit ptrp SO2 + H2O H2SO3 minh ha Axit sunfur Dung dch H2SO3 lm qựy tớm húa b.Tỏc dng vi dung dch baz Hóy gi tờn axit ú? SO2 + Ca(OH )2 CaSO3 + H2O Gii thiu: SO2 l cht gõy ụ nhim c Tỏc dng vi oxit baz khụng khớ, l 1 trong nhng nguyờn nhõn SO2 + Na2O Na2SO3 gõy ma axit SO2 + BaO BaSO3 . FeS 2 b, Các công đoạn chính - Sản xuất lưu huỳnh đioxit S + O 2 → SO 2 Hoặc 4FeS 2 + 11O 2 → 8SO 2 + 2Fe 2 O 3 - Sản xuất lưu huỳnh trioxit 2SO 2 + O 2 → 2SO 3 -Sản xuất axit H 2 SO 4 . 14 .2 +1.4 +16 .3 = 80 g % N = 28 / 80 . 100 % = 35% % H = 4 / 80 .100 % = 5% % O = 100% -(35% +5%) = 60% - Giải: Gọi CT chất A là NaxSyOz Ta có x = 32, 39 . 1 42 /23 .100 = 2 y = 22 ,54 . 1 42 / 32. dụng với nước SO 2 + H 2 O →H 2 SO 3 kH,Ž,43 b.Tác dụng với dung dịch bazơ SO 2 + Ca(OH) 2 →CaSO 3 + H 2 O c. Tác dụng với oxit bazơ SO 2 + Na 2 O →Na 2 SO 3 SO 2 + BaO →BaSO 3 & V X&H,Ž & M  V X&4,Ž & V X&4,Ž ,*

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I. Môc tiªu

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan