0

giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

42 468 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 05:11

Giáo án hình học lớp 6: Giáo viên : Trần Thủ Khoa CHƯƠNG I : ĐOẠN THẲNG TIẾT 1: § 1 ĐIỂM . ĐƯỜNG THẲNG I.Mục tiêu : - HS nắm được hình ảnh của điểm, hình ảnh của đường thẳng . - HS hiểu được quan hệ điểm thuộc đường thẳng, không thuộc đường thẳng . - Biết vẽ điểm, đường thẳng , biết đặt tên điểm, đường thẳng, - Biết kí hiệu điểm, đường thẳng, biết sử dụng ∈ ∉ , quan sát các hình vẽ thực tế . II.Chuẩn bị dạy học : - GV: Giáo án, SGK, thước thẳng, phấn màu , bảng phụ . - HS: Tập, SGK, viết, thước, phấn màu, xem bài trước ở nhà . III.Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1: Ổn định tổ chức . - Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ. Gv dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở cần thiết môn toán. - Hoạt động 3 : Bài mới . TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG - Giáo viên giới thiệu hình học đơn giản nhất đó là điểm Muốn học hình trước hết phải biết vẽ hình . Vậy điểm được vẽ như thế nào ? - Vậy trong tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm : Điểm, Đường thẳng, hình ảnh và cách đặt tên cho điểm . Hoạt động 3-1 ? Hãy quan sát hình 1 ở SGK ? Đọc tên các điểm , cách vẽ điểm ? Trên hình 1 .Ta có ba điểm A, B, C gọi là 3 điểm phân biệt . ?Trên hình 2 . Ta có hai điểm A và C trùng nhau , hay nói cách khác là 2 điểm A và C trùng nhau >hay nói cách khác là hai điểm A và C trùng nhau . Vậy hai điểm khác nhau mang hai tên khác nhau . HS quan sát hình 1 có các điểm HS: A, B, C . Người ta dùng dấu chấm để vẽ một điểm HS: Quan sát hình 2 có các điểm A, C Điểm A và C trùng nhau I.Điểm : Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của một điểm . Người ta dùng các chữ cái in hoa : A, B, C để đặt tên co điểm . • A • B • M A • C Với những điểm ta xây dựng Từ đây về sau khi nói đến 2 điểm mà không nói gì thêm ta hiểu đó là 2 điểm phân biệt ? Nếu 1 điểm mang nhiều tên ta nói như thế nào ? Hoạt động 3-2. Đường thẳng cũng là hình cơ bản, không định nghĩa mà chỉ mô tả hình ảnh của nó bằng sợi chỉ căng thẳng, mép bảng, mép bàn thẳng ? Quan sát hình vẽ 3 ? Đọc tên đường thẳng cách viết tên đường thẳng, cách vẽ đường thẳng Đường thẳng là 1 tập hợp điểm đường thẳng không giới hạn về 2 phía . Hoạt động 3-3 ? Quan sát hình 4 ? Hãy cho biết đường thẳng d đi qua điểm nào ? Như vậy ta nói : Điểm A thuộc đường thẳng d . ? Hãy dùng kí hiệu ∈ ∉ để chỉ mối quan hệ giữa đường HS: Quan sát hình 3 dùng chữ cái in thường a, b, m,p để đặt tên cho các đường thẳng thẳng HS: Có đường thẳng a và đường thẳng p -Cách vẽ : Đặt bút vach theo cạnh thước thẳng ta có 1 đường thẳng cần vẽ HS: Quan sát đường thẳng d đi qua điểm A HS: Đường thẳng d đi qua điểm A HS: A ∈ d B ∉ d HS: Với bất kì đường thẳng nào có những điểm thuộc đường các hình . Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp, các điểm . Một điểm cũng là một hình 2. Đường thẳng . - Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng Cho ta hình ảnh của đường thẳng . - Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía - Bút và thước thẳng ta vẽ được vạch thẳng . - Người ta dùng các chữ cái in thường : a, b, c, m ,n . để đặt tên cho các đường thẳng a p 3. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng Điểm A thuộc đường d và kí hiệu là :A ∈ d Ta còn nói điểm A nằm trên đường thẳng d hoặc đường thẳng d đi qua điểm A hoặc đường thẳng d chứa điểm A . - B không thuộc đường thẳng d và kí hiệu là : B ∉ d thẳng d và điểm A, điểm B . - Điểm A thuộc đường thẳng d - Điểm A nằm trên đường thẳng d . - Đường thẳng d chứa điểm A ? Quan sát hình vẽ các em có nhận xét gì ? Hoạt động 4 : Củng cố ? HS làm việc nhóm . a.Điểm C thuộc đường thẳng a . Điểm E không thuộc đường thẳng a. b. C thuộc a , e ∉ a. c. HS tự làm bài tập Hoạt động 5 : Dặn dò . - HS học nội dung ghi tronh SGK . - Làm BT 4,5 6,7 trang 105/SGK . - Xem bài kế tiếp . - GV nhân xét tiết học thẳng đó và có những điểm không thuộc đường thẳng đó a C • • E A • •B d Giáo án hình học lớp 6: Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 2 : §2 BA ĐIỂM THẲNG HÀNG I . Mục tiêu : - HS nắm được kiến thức cơ bản : Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa 2 điểm .Trong 3 điểm thẳng hàng có 1 điểm và chỉ 1 điểm nằm giữa 2 điểm còn lại . - HS hiểu được cơ bản . Biết vẽ 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng, sử dụng được các thuật ngữ nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa - HS sử dụng thước thẳng để vẽ và kiểm tra 3 điểm thẳng hàng một cách cẩn thận, chính xác . II.Chuẩn bị dạy học : - SGK, giáo án, phấn màu, thước thẳng . - HS: SGK, tập, viết, thước , phấn màu, xem bài trước ở nhà . III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1: Ổn định tổ chức . - Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ . Bài tập 4/105 a. Điểm C nằm trên đường thẳng a . • C a b Điểm B nằm ngoài đường thẳng b • B b Lớp nhận xét và gv cho điểm - Hoạt động 3 : Bài mới . TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 3-1 ? Hãy vẽ đường thẳng a ,vẽ : A ∈ a , C ∈ a , D ∈ a ? Khi nào ta có thể nói .Ba điểm A; B; D thẳng hàng ? ? Vẽ đường thẳng b , Vẽ A ∈ b, C ∈ b, B ∉ b . ? Khi nào ta có thể nói :Ba điểm A; B; C không thẳng hàng A C D • • • a HS: Ba điểm A; D; C cùng thuộc một đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng . Vậy A; D; C là 3 điểm thẳng hàng A C b • • • B HS: Ba điểm A, B, C không thẳng hàng .Vậy A, B ,C không là ba điểm thẳng hàng B ∉ b 1.Thế nào là ba điểm thẳng hàng : - Khi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng . - Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất kỳ đường thẳng nào .Ta nói chúng không thẳng hàng ? Bài tập 10a, b/SGK a.Ba điểm M, N, P thẳng hàng . b. Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D c.Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng . Hoạt động 3 – 2: ? Hai điểm B, C nằm bên nào của điểm A . ? Trên hình vẽ hai điểm nào cùng phía so với điểm B. ? Quan sát hình vẽ hãy cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm A và B ? Điểm A và B như thế nào đối với điểm C ? Khi ba điểm thẳng hàng thì có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại ? Hoạt động 4: Củng cố . Gv: Cho HS làm bài tập 9/SGK Hoạt động 5: Dặn dò . - Xem lại bài học thuộc . - Làm bài 12,13/107SGK HS: M N P a. • • • b. C E D • • • c. T R • • • Q HS: Bên phải của điểm A A C B • • • HS: Điểm C HS: Khi ba điểm thẳng hàng chỉ có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại HS: - Tất cả các điểm thẳng hàng A, E, B, G, E, D, B, D, C . - Hai bộ ba điểm không thẳng hàng có thể là A, B, C ; A, D, B. 2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng . - Ta nói C và B nằm cùng phía đối với A . - Hai điểm C, A nằm cùng phía đối với điểm B. - Điểm C nằm giữa 2 điểm A và B . - Hai điểm A và B gọi là nằm khác phía so với điểm * Nhận xét : - Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại . - Xem trước bài “Đường thẳng đi qua 2 điểm ” Giáo án hình học lớp 6: Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 3 §3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM I.Mục tiêu : - Hs hiểu được có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt . - HS biết vẽ đường thẳng đi qua hai điểm . - HS biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng trên mặt phẳng trùng nhau, phân biệt . - Vẽ cẩn thận và chính xác đường thẳng đi qua hai điểm A, B . II. Chuẩn bị dạy học : - GV: Giáo án, SGK, phấn màu, thước thẳng, - HS: SGK, tập , viết , thước thẳng, phấn màu III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1: Ổn định tổ chức . - Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ . GV HS Khi nào ba điểm A, B, C thẳng hàng, không thẳng hàng? Cho điểm A vẽ đường thẳng đi qua A.Vẽ được bao nhiêu đường thẳng qua A? Bài 12/SGK/107 a. Nằm giữa hai điểm M và P b. Không nằm giữa hai điểm N và Q c. Nằm giữa hai điểm M và Q * * * * a M N P Q a. Điểm N b. Điểm M c. Điểm N & điểm P Bài 13/107 a.Điểm M nằm giữa hai điểm A và B .Điểm N không nằm giữa hai điểm A và B a. Có 2 trường hợp N A M B * * * * A M B N * * * * b. A M B N • • • • GV nhận xét và cho điểm. - Hoạt động 3 : Bài mới . TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GV: Giới thiệu chúng ta cùng tìm hiểu xem có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A và điểm B. Hoạt động 3-1: ? Cho điểm A .Hãy vẽ đường HS: Vẽ hình trên bảng vẽ được vô số đường thẳng 1. Vẽ đường thẳng thẳng đi qua điểm A .Vẽ được mấy đường thẳng ? ? Cho thêm điểm B khác điểm A . Hãy vẽ đường thẳng qua A, B . Vẽ được mấy đường thẳng . ? Trình bày cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B ? Có bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm A, B ? Bài tập 15/ 109 Hoạt động 3-2 : ? Nêu cách đặt tên cho đường thẳng mà em đã học. - Vì đường thẳng được xác định bởi 2 điểm nên ta còn lấy tên hai điểm đó để đặt tên cho đường thẳng . - Chẳng hạn ta gọi đường thẳng đi qua hai điểm A và B là đường thẳng AB hoặc BA A B • • HS: Vẽ được 1 đường thẳng A B * * HS: Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm A, B - Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước HS: Phát biểu HS: Quan sát và trả lời a) Đúng b) Đúng HS: Dùng chữ cái in thường để đặt tên cho đường thẳng Nhận xét : Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B 2.Tên đường thẳng : A B • • ( Đường thẳng AB ) a ( Đường thẳng a ) - Ta có đặt tên đường thẳng bằng hai chữ cái in thường ví dụ : Đường thẳng xy hoặc yx ? GV gọi nhóm HS trình bày Lớp nhận xét đánh giá Hoạt động 3-3 GV : Ở hình trên A, B, C đêu thuộc một đường thẳng . Vậy gọi 3 điểm A, B, C như thế nào ? A B C • • • Khi 3 điểm A, B, C thẳng hàng thì các đường thẳng AB, BC, CA trùng nhau B • A • C • ? Gọi tên các đường thẳng ở trên . ? Hai đường thẳng này có điểm nào chung khi hai đường thẳng AB & AC có 1 - HS làm việc theo nhóm - Vì qua hai điểm ta vẽ được 1 đường thẳng . Như vậy ta sẽ lấy hai lấy hai trong ba điểm để gọi tên cho đường thẳng - Đường thẳng AB, đường thẳng CB - 4 đường thẳng còn lại BD, BC, AC, CA . HS: A, B, C thẳng hàng x y ( Đường thẳng xy ) A B C • • • 3.Đường thẳng trùng nhau, song song, cắt nhau . điểm chung ta nói chúng cắt nhau & điểm A là giao điểm của hai đường thẳng đó . ? Hai đường thẳng xy, zt không có điểm nào chung ta nói chúng song song với nhau . GV giới thiệu phần chú ý : SGK Hoạt động 4: Củng cố . - Giải bài tập 16/109. a). Bao giờ cũng có đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước b) Vẽ đường thẳng đi qua hai trong ba điểm cho trước rồi quan sát xem đường thẳng đó có đi qua điểm thứ ba hay không Hoạt động 5: Dặn dò - Dặn HS học bài - Làm bài 20, 21 SGK - GV nhận xét tiết học . HS đọc • Chú ý : - Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt - Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ là có một một điểm chung hoặc không có điểm chung nào . Giáo án hình học lớp 6: Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 4 § 4 THỰC HÀNH TRÔNG CÂY THẲNG HÀNG I. Mục tiêu : - Giúp học sinh xác định được điểm nằm giữa hai điểm trên mặt đất . - Biết cách trồng cây thẳng hàng với hai cây đã trồng sẵn . - HS biết trồng cây hoặc chôn các cọc thẳng hàng với nhau dự trên khái niệm ba điểm thẳng hàng . II. Chuẩn bị : - GV: Chia nhóm, dụng cụ thực hành, 3 cọc tiêu, 1 dây dọi, 1 búa đóng cọc . - HS: Mỗi nhóm 3 HS, ba cọc tiêu mỗi cọc dài 1.5m .Thân cọc sơn 2 màu xen kẻ để dễ nhìn . III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức . - Hoạt động 2: Kiểm tra dụng cụ . - Hoạt động 3: Hướng dẫn cách làm . TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG Để trồng cây hay chôn cọc hàng rào được thẳng hàng ta làm như thế nào ? - Tiết thực hành hôm nay sẽ giúp các em làm được điều đó . - Gọi 1 nhóm lên hướng dẫn cách làm , các nhóm còn lại theo dõi làm theo . - Bước 1 : Cắm cọc tiêu thẳng hàng đứng với mặt đất tại 2 điểm A và B . - GV hướng dẫn HS sử dụng dây cọc để kiểm tra cọc thẳng đứng hay không ? - Bước 2 : HS1 : Cầm cọc đứng ở khoảng giữa cọc A và cọc B - Bước 3 : Hướng dẫn HS1 điều khiển, HS2 xê dịch sao cho A, B, C thẳng hàng ( 3 cọc trùng nhau ). - HS1 và HS2 chôn cọc tại vị trí vừa được xác định Gọi đại diện các nhóm đến kiểm tra xem 3 cọc thẳng hàng HS: Nhóm 1 lên thực hiện . HS1 : Cắm cọc ở điểm A HS2 : Dùng dây để kiểm tra . HS1 : Đứng ở cọc A HS2 : Thực hiện HS1 : Ra hiệu cho HS2 xê dịch sang phải, sang trái và ngắm sao cho 3 cọc trùng nhau và ra hiệu cho HS2 cố đinh ở điểm đó . - HS1 và HS2 chôn cọc thứ 3 dùng dây dọi kiểm tra cho thẳng hàng . HS lên ngắm 3 cọc thẳng hàng [...]... động 4 : Củng cố GV gọi HS nhắc lại định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng Hoạt động 5 : Dặn dò - Dặn HS học bài theo SGK - Dặn HS làm bài tập 60 a, b 61 ,62 , 63 , 65 HS : Nhắc lại định nghĩa ở SGK - Dặn xem bài kế tiếp - GV nhận xét tiết học Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 13: ÔN TẬP CHƯƠNG 1 I Mục tiêu : * Kiến thức : - Hệ thống hóa kiến thức về điểm, đường thẳng, đường thẳng,... O và D nên ta có : OC + CD = OD 3 + CD = 5 CD = 5 -3 CD = 2 cm So sánh : OC > CD Hoạt động 5 : Dặn dò - Dặn HS học bài theo SGK - Dặn HS làm bài tập 53, 54, 56 - Dặn HS xem bài kế tiếp - GV nhận xét tiết học Ví dụ : Trên tia Ox vẽ các đoạn thẳng OC và OD sao cho OC = 3cm, OD = 5cm Hãy so sánh OC và CD Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 12 § 10 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG I Mục... biệt Giáo án hình học lớp 6: Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 6: LUYỆN TẬP I Mục tiêu : - Kiến thức : + Củng cố kiến thức về tia, hai tia đối nhau, thứ tụ các điểm trên hai tia đối nhau - Kỹ năng : + Rèn luyện cho HS kỹ năng nhận biết tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau, củng cố điểm nằm giữa điểm nằm cùng phía, khác phía qua đọc hình + Rèn kỹ năng vẽ hình II Chuẩn bị dạy học : - GV: Giáo án, SGK,... HS: 6 cm C • D • Hoạt động 3-2 A B • • • • C D • • • • E F • • • • • 2) So sánh hai đoạn thẳng ? Hãy so sánh độ dài của 3 đoạn thẳng trên ? So sánh độ dài của đoạn thẳng AB và EF ? So sánh CD & AB Đoạn thẳng AB và CD cùng bằng 3 cm Ta có : AB = CD Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng EF HS ghi bảng EF > AB ? Dùng kí hiệu để mô tả quan hệ vừa nêu HS ghi bảng ? Dùng kí hiệu để mô tả quan hệ vừa nêu ? So sánh... AC . không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt Giáo án hình học lớp 6: Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 6: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : - Kiến thức : + Củng. hai điểm còn lại . - Xem trước bài “Đường thẳng đi qua 2 điểm ” Giáo án hình học lớp 6: Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 3 §3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN, giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN,

Hình ảnh liên quan

Giáo án hình học lớp 6: Giáo viê n: Trần Thủ Khoa                      TIẾT 2 :  §2 BA ĐIỂM THẲNG HÀNG - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

i.

áo án hình học lớp 6: Giáo viê n: Trần Thủ Khoa TIẾT 2 : §2 BA ĐIỂM THẲNG HÀNG Xem tại trang 4 của tài liệu.
?Trên hình vẽ hai điểm nào cùng phía so với điểm B. - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

r.

ên hình vẽ hai điểm nào cùng phía so với điểm B. Xem tại trang 5 của tài liệu.
GV: Ở hình trên A, B ,C đêu thuộc một đường thẳng . Vậy  gọi 3 điểm A, B, C như thế nào ? - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

h.

ình trên A, B ,C đêu thuộc một đường thẳng . Vậy gọi 3 điểm A, B, C như thế nào ? Xem tại trang 8 của tài liệu.
Giáo án hình học lớp 6: Giáo viê n: Trần Thủ Khoa                              - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

i.

áo án hình học lớp 6: Giáo viê n: Trần Thủ Khoa Xem tại trang 10 của tài liệu.
Giáo án hình học lớp 6: Giáo viê n: Trần Thủ Khoa                                TIẾT 5  §5   TIA - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

i.

áo án hình học lớp 6: Giáo viê n: Trần Thủ Khoa TIẾT 5 §5 TIA Xem tại trang 12 của tài liệu.
- 1HS thực hiện trên bảng a) Tia OB trùng với tia Oy b) 2 tia Ox & Ax không nhau vì không chung gốc - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

1.

HS thực hiện trên bảng a) Tia OB trùng với tia Oy b) 2 tia Ox & Ax không nhau vì không chung gốc Xem tại trang 14 của tài liệu.
HS lên bảng vẽ Lớp quan sát - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

l.

ên bảng vẽ Lớp quan sát Xem tại trang 16 của tài liệu.
Giáo án hình học lớp 6: Giáo viê n: Trần Thủ Khoa                         - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

i.

áo án hình học lớp 6: Giáo viê n: Trần Thủ Khoa Xem tại trang 17 của tài liệu.
? Quan sát hình vẽ em hãy định nghĩa đoạn thẳng AB - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

uan.

sát hình vẽ em hãy định nghĩa đoạn thẳng AB Xem tại trang 18 của tài liệu.
Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viê n: Trần Thủ Khoa                             TIẾT 8 § 7 ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

i.

áo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viê n: Trần Thủ Khoa TIẾT 8 § 7 ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG Xem tại trang 20 của tài liệu.
HS: Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A và điểm B và tất cả những  điểm nằm giữa hai điểm A và B và tất cả những điểm nằm giữa hai điểm A và B - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

o.

ạn thẳng AB là hình gồm điểm A và điểm B và tất cả những điểm nằm giữa hai điểm A và B và tất cả những điểm nằm giữa hai điểm A và B Xem tại trang 21 của tài liệu.
? Quan sát hình vẽ em hãy cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

uan.

sát hình vẽ em hãy cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại Xem tại trang 25 của tài liệu.
Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viê n: Trần Thủ Khoa - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

i.

áo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viê n: Trần Thủ Khoa Xem tại trang 29 của tài liệu.
Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viê n: Trần Thủ Khoa - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

i.

áo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viê n: Trần Thủ Khoa Xem tại trang 32 của tài liệu.
HS đọc ví dụ ở trên bảng - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

c.

ví dụ ở trên bảng Xem tại trang 33 của tài liệu.
Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viê n: Trần Thủ Khoa                           TIẾT 13: ÔN TẬP CHƯƠNG 1 - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

i.

áo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viê n: Trần Thủ Khoa TIẾT 13: ÔN TẬP CHƯƠNG 1 Xem tại trang 35 của tài liệu.
Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viê n: Trần Thủ Khoa - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

i.

áo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viê n: Trần Thủ Khoa Xem tại trang 38 của tài liệu.
TIẾT 1 4: KIỂM TRA CHƯƠNG 1 I. Mục tiêu : - giáo án hinh hoc 6 chuan KTKN

1.

4: KIỂM TRA CHƯƠNG 1 I. Mục tiêu : Xem tại trang 38 của tài liệu.