0

Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4 (hay)

75 947 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:08

   !"##$%& '()*+, ,, /         . . )0+1213 ,- . *+3)4(+))5(+673)7) 4389)5:$ , , 9+)6 ,. ,- ;<=>2?)@72A+1BC3 )1)C / / C+)62?DEF<G3 ,, ,. ;<=>2?)@72A+1BC3 )1)CH33I J J KL25)M7NO) ,/ ,, ;<=>39BD)B7)2?)@72A PQ3)<R S S O))T<)UT7++BC3V+34 3)RW ,J ,/ ;<=>2?)@72AF7PV+67+1 BC X X Y:3++Z:)33[ ,S ,J ;<=>2?)@72AF7PV+67+1 BCH33I \ \ ]R3)^72?:)3)<=3<=>3)_ 3_3P`:+67BC3V+ ,X ,S #3G: a a ]R3)^72?:)3)<=3<=>3)_ 3_3P`:+67BC3V+H33I ,\ ,X ][(372R3   #3G: ,a ,\ b:)c(:):F<G32?3+))5( :):F0+67+1BC ][(372R3 , ,a b:)c(:):F<G32?3+))5( :):F0+67+1BCH33I 'PVd83c /- , ;<=>3)7(7e<LF0)?W+d e<LF0fg)V+67+1BC ., ., 'PVd83cH33I /. /- ;<=>3)7(7e<LF0)?W+d e<LF0fg)V+67+1BCH33I ./ ./ %?(25++Q'8<h3d+)h3FYd )5<e<L /, /. )@72ANL253ie<_+ .J .J cD)Q7%03j8_+67 3)7)4 // /, _+QPcPk+2?3<C3)l): F<G3 .S .S )9+)?)dcD)Q7++2hP> +67PU7:)m /J // #3G:*+DO .X .X #3G:*+DO /S /J )9+)?)dcD)Q7++2hP>+67 PU7:)m .\ .\ )9+)?)cD)Q7++VB< Pg)*+ /X /S ][(37)*+DO .a .a ][(37)*+DO /\ . 241- ib'$1BC  : C I.Mơc tiªu : 1.KiÕn thøc: Gióp HS hiĨu ®ỵc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t, nh÷ng biĨu hiƯn cđa chÝ c«ng v« t.V× sao ph¶i chÝ c«ng v« t? 2.KÜ n¨ng: Gióp HS ph©n biƯt ®ỵc c¸c hµnh vi thĨ hiƯn sù chÝ c«ng v« t hc kh«ng chÝ c«ng v« t trong cc sèng h»ng ngµy,®ång thêi biÕt kiĨm tra hµnh vi cđa m×nh vµ rÌn lun ®Ĩ trë thµnh ngêi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t. 3.Th¸i ®é: H×nh thµnh ë HS th¸i ®é q träng vµ đng hé nh÷ng hµnh vi thĨ hiƯn chÝ c«ng v« t BiÕt phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thĨ hiƯn tÝnh tù ti, t lỵi, thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i qut c«ng viƯc.  !"#$% &'() *' ]@'3O(DR(2?fnF03)13d]3O)N?=8<=)@d]3B<=:)4:)d]7 e<=R3PU)dD@'Le<=R32hP> III. & +,$!+,&+-.,/(01,2  )m:):D0+)3)0+)3B<=o:)m:):3)LF<G)Q(o:)m:):4<2?L e<=R32hP>o:)m:):3i+)k+3M+)mo:)m:):P_3)c IV. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV GDCD 9, gi¸o ¸n. + Mét sè mÈu chun, c©u nãi cđa danh nh©n, tơc ng÷, ca dao nãi vỊ phÈm chÊt chÝ c«ng v« t. - Häc Sinh: SGK, ®å dïng häc tËpo8<3p((V38_+C<3A+Td+7B7d+C<+)<=5Q2>)0 +1213. V. *3,  d¹y häc: 1.K?+qHrPU)3i+)k+FW:I : 2.Giíi thiƯu bµi: GV giíi thiƯu tỉng qu¸t vỊ ch¬ng tr×nh m«n GDCD líp 9. Chun tiÕp giíi thiƯu bµi míi. 3.D¹y- häc bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV-HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Ph©n tÝch trun ®äc gióp HS hiĨu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t. -Yªu cÇu 1 HS ®äc trun ë SGK -HS lµm viƯc c¸ nh©n víi 3 c©u hái ë SGK Ho¹t ®éng 2: Th¶o ln c¶ líp H:Nªu nh÷ng suy nghÜ cđa em vỊ c¸ch dïng ngêi, gi¶i qut c«ng viƯc cđa T« HiÕn Thµnh HS: Dựa vào nội dung sgk trình bày GV: Kết hộ GD kó năng trình bày suy nghó và ra quyết đònh cho HS. H:T« HiÕn Thµnh lµ ngêi nh thÕ nµo? H:Em hiĨu nh thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? Hs: Dựa vào nội dung vừa tìm hiểu trả lời I. Néi dung bµi häc: 1/ ChÝ c«ng v« t : ThĨ hiƯn sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i qut c«ng viƯc theo lÝ lÏ, xt ph¸t tõ lỵi Ých chung, ®Ỉt lỵi chung lªn trªn lỵi Ých c¸ nh©n. 242- ib'$1BC  H:Nh÷ng biĨu hiƯn tr¸i chÝ c«ng v« t? (tù ti, t lỵi, Ých kØ, c¸ nh©n). Từ đó GD kó năng phê phán cho HS Ho¹t ®éng 3: Th¶o ln nhãm:T×m hiĨu ý nghÜa cđa chÝ c«ng v« t H:ChÝ c«ng v« t cã ý nghÜa nh thÕ nµo? Hs: Nêu các ý nghóa và lấy ví dụ minh họa H: Để trở thành người có chí công vô tư ta phải làm gì? Hs: Nêu các cách rèn luyện -T×m 1 sè tÊm g¬ng thĨ hiƯn chÝ c«ng v« t -T×m hiĨu t¸c dơng cđa phÈm chÊt nµy Ho¹t ®éng 4: Lun tËp, cđng cè kiÕn thøc -Yªu cÇu HS lµm viÕc c¸ nh©n ®èi víi bµi tËp 1-2 t¹i líp. - Ph©n 3 nhãm, thi t×m ca dao, tơc ng÷ vỊ phÈm chÊt chÝ c«ng v« t 2/ ý nghÜa: - §em l¹i lỵi Ých cho tËp thĨ, gãp phÇn lµm cho ®Êt níc giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chđ, v¨n minh - §ỵc mäi ngêi yªu mÕn, tin cËy 3/ Ph ¬ng ph¸p rÌn lun: +đng hé ngêi chÝ c«ng v« t. +Phª ph¸n nh÷ng hµnh ®éng vơ lỵi, c¸ nh©n, thiÕu c«ng b»ng. II. Bµi tËp: -Bµi tËp 1:Chän c¸c biĨu hiƯn d-e -Bµi tËp 2: Chän d-® 4/. Đánh giá: Em có nhận xét gì khi tham gia các phần chơi trên. Nêu suy nghó của em qua bài học. 5/. sBM: - Häc bµi t×m hiĨu kh¸i niƯm chÝ c«ng v« t, nªu ®ỵc biĨu hiƯn vµ c¸ch rÌn lun - Hoµn thµnh c¸c bµi tËp ë SGK - Liªn hƯ thùc tÕ cc sèng 4: 456 I.Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: HS hiĨu ®ỵc thÕ nµo lµ tù chđ, ý nghÜa cđa tÝnh tù chđ trong cc sèng c¸ nh©n vµ x· héi, hiĨu sù cÇn thiÕt ph¶i rÌn lun vµ c¸ch rÌn lun ®Ĩ trë thµnh ngêi cã tÝnh tù chđ. 2.KÜ n¨ng: - NhËn biÕt nh÷ng biĨu hiƯn cđa tÝnh tù chđ. - §¸nh gi¸ b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vỊ tÝnh tù chđ. - RÌn lun tÝnh tù chđ trong quan hƯ víi mäi ngêi vµ trong c«ng viƯc cơ thĨ cđa b¶n th©n. 3.Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é thÝch sèng tù chđ vµ t«n träng nh÷ng ngêi biÕt sèng tù chđ.  !"#$% &'() *' 243- ib'$1BC  ]@'7e<=R3PU) ]@'D4PU) ]@'3)[)589393 ]@'D[(83+L(ft+ III. & +,$!+,&+-.,/(01,2  )m:):D0+)3)0+)3B<=o:)m:):3)LF<G)Q(o:)m:):4<2?L e<=R32hP>o:)m:):3i+)k+3M+)mo:)m:):P_3)c IV. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV, gi¸o ¸n, t×nh hng + Nh÷ng vÝ dơ, nh÷ng tÊm g¬ng trong thùc tÕ vỊ tÝnh tù chđ . - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp, 8<3p((V38_+C<+)<=5Q2>30)39+)6. V.*3,  (01,2 : 1.KiĨm tra bµi cò: - Em hiĨu nh thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? BiĨu hiƯn cđa phÈm chÊt chÝ c«ng v« t? - GV kiĨm tra viƯc lµm bµi tËp cđa HS ë nhµ. 2.Giíi thiƯu bµi: Nªu ý nghÜa, sù cÇn thiÕt cđa tÝnh tù chđ- ®Ĩ hiĨu nh thÕ nµo lµ tÝnh tù chđ. Ph- ¬ng ph¸p rÌn lun => Chun tiÕp bµi míi. 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV - HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu chun HS ®äc chun ë SGK Ph©n líp thµnh 3 nhãm, th¶o ln c¸c c©u hái a, b, c ë SGK. -Th¶o ln c¶ líp. H: Theo em tÝnh tù chđ ®ỵc thĨ hiƯn nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu néi dung bµi häc H: TÝnh tù chđ biĨu hiƯn nh thÕ nµo? H:tÝnh tù chđ cã ý nghÜa nh thÕ nµo? - Các câu hỏi HS dựa vào Sgk trả lời - Qua phần trả lời của HS, GV giáo dục cho học sinh một số kó năng cần GD trong bài học Ho¹t ®éng 3: Th¶o ln, t×m hiĨu ph¬ng ph¸p rÌn lun H:Th¶o ln nhãm: Lµm thÕ nµo ®Ĩ trë thµnh ngêi cã tÝnh tù chđ? §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi. - Cho HS lấy VD, từ đó GV giáo dục một số kó năng sống qua bài học cho học sinh -GV chèt c¸c ý chÝnh. I. Néi dung bµi häc: 1/ Khái niệm: Tù chđ lµ lµm chđ b¶n th©n mình trong mọi hoàn cảnh. 2/ Biểu hiện: Ngêi tù chđ lµ ngêi lµm chđ suy nghÜ, t×nh c¶m, hµnh vi cđa m×nh trong mäi hoµn c¶nh, t×nh hng. 3/ý nghÜa: Gióp con ngêi biÕt sèng, c xư mét c¸ch ®óng mùc, cã ®¹o ®øc, cã v¨n ho¸. 4/Ph¬ng ph¸p rÌn lun: +Suy nghÜ tríc khi hµnh ®éng. +Sau mçi viƯc lµm cÇn xem l¹i th¸i ®é , lêi nãi, hµnh ®éng cđa m×nh lµ ®óng hay sai. II. Bµi tËp: 244- ib'$1BC  Ho¹t ®éng 4: Lun tËp - củng cố HS lµm viƯc c¸ nh©n, N?3G:. b3iDR3N? -Bµi tËp 1: a- b- ®- e -Bµi tËp 2: HS kĨ mét c©u chun trong thùc tÕ. 4/ Đánh giá: Em thấy mình đã tự chủ chưa? Em cần làm gì để trở thành người tự chủ? SsBM - HiĨu thÕ nµo lµ tÝnh tù chđ. Nªu biĨu hiƯn. - Lµm bµi tËp 4. - Soạn bài 3: Đọc truyện và trả lời các câu hỏi phần gợi ý. 7: 7896:;<=> I.Mơc tiªu: Qua bµi häc, HS cÇn ®¹t ®ỵc c¸c mơc tiªu sau: 1.KiÕn thøc: - HiĨu ®ỵc d©n chđ, kØ lt lµ g×? Nh÷ng biĨu hiƯn cđa d©n chđ, kØ lt trong ®êi sèng x· héi, trong nhµ trêng - HiĨu ý nghÜa cđa viƯc tù gi¸c thùc hiƯn nh÷ng yªu cÇu ph¸t huy d©n chđ vµ kØ lt lµ c¬ héi, ®iỊu kiƯn ®Ĩ mçi ngêi ph¸t triĨn nh©n c¸ch vµ gãp phÇn x©y dùng mét x· héi c«ng b»ng, d©n chđ vµ v¨n minh 2.KÜ n¨ng: - Thùc hiƯn tèt d©n chđ, kØ lt nh biÕt biĨu ®¹t qun, nghÜa vơ ®óng lóc, ®óng chç, biÕt gãp ý víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi xung quanh 3.Th¸i ®é: - Cã ý thøc rÌn lun tÝnh kØ lt, ph¸t huy d©n chđ trong ho¹t ®éng häc tËp x· héi - đng hé nh÷ng ngêi thùc hiƯn tèt d©n chđ vµ kØ lt  !"#$% &'() *' ]@'3B<=:)4:)dD@'3O)N?=8<=)@+67(O) III. & +,$!+,&+-.,/(01,2  )m:):D0+)3)0+)3B<=o:)m:):3)LF<G)Q(o:)m:):PQ27o :)m:):4<2?Le<=R32hP>o:)m:):3i+)k+3M+)mo:)m:):P_3)c IV. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV, gi¸o ¸n Tranh ¶nh minh ho¹. 245- ib'$1BC  + Tranh ¶nh vi ph¹m d©n chđ kØ lt. - Häc sinh: SGK, §å dïng häc tËp. V.*3,(01,2  1.KiĨm tra bµi cò: - TÝnh tù chđ biĨu hiƯn nh thÕ nµo trong cc sèng? - Nªu mét sè t×nh hng ®ßi hái tÝnh tù chđ mµ em cã thĨ gỈp trong cc sèng h»ng ngµy? ,W3)5<N?(W b4<89+h3)R3+6730)BC+)62?DEF<G33+125+2?P8_uvK?(W 3.K?(W Ho¹t ®éng cđa GV - HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Khai th¸c, t×m hiĨu trun -Yªu cÇu HS ®äc trun ë SGK H:H·y nªu nh÷ng chi tiÕt thĨ hiƯn viƯc ph¸t huy d©n chđ vµ thiÕu d©n chđ trong 2 trun trªn? H:Qua 2 chun trªn, em hiĨu nh thÕ nµo lµ d©n chđ? ThÕ nµo lµ kØ lt? Cho ví dụ? Hs: Dựa vào Sgk trả lời, lấy ví dụ minh họa. Từ đó GV giáo dục cho HS một số kó năng có trong bài Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t¸c dơng, hiĨu ý nghÜa H:T¸c dơng cđa ph¸t huy tÝnh d©n chđ, thùc hiƯn kØ lt ë líp 9A H:TÝnh d©n chđ cã t¸c dơng g×? D©n chđ- kØ lt cã quan hƯ víi nhau nh thÕ nµo? -LÊy vÝ dơ thĨ hiƯn thiÕu d©n chđ vµ kØ lt trong sinh ho¹t §oµn- §éi? Ho¹t ®éng 3: Lun tËp -Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1+2 ë SGK Nêu những biểu hiện thiếu dân chủ và kỉ luật trong học sinh. Từ những biểu hiện đó xây dựng thàn một tiểu phẩm có nội dung phê phán ý thức của các học sinh đó Gv: Cho HS thảo luận trả lời và xây dựng tiểu phẩm. I. Néi dung bµi häc 1/ D©n chđ: Lµ mäi ngêi ®ỵc lµm chđ c«ng viƯc cđa tËp thĨ vµ x· héi; mäi ngêi ph¶i ®ỵc biÕt, ®ỵc cïng bµn, cïng tham gia vµo c«ng viƯc chung 2/ KØ lt: Là tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh chung cđa céng ®ång hc cđa 1 tỉ chøc x· héi 3/ý nghÜa: - T¹o ra sù thèng nhÊt cao vỊ nhËn thøc, ý chÝ vµ hµnh ®éng cđa mäi ngêi II. Bµi tËp -Bµi tËp 1 -Bµi tËp 2 4/ Đánh giá: Theo em tình hình thực hiện dân chủ và kỉ luật trong lớp, trường ta hiện nay như thế nào? 5/.sBM -Yªu cÇu mçi häc sinh: su tÇm 1 c©u chun hc t×m 1 vÝ dơ, 1 t×nh hng thĨ hiƯn viƯc thùc hiƯn tèt tÝnh d©n chđ vµ kØ lt trong cc sèng.Nªu t¸c dơng -Su tÇm ca dao, tơc ng÷ phï hỵp chđ ®Ị 246- ib'$1BC  - Soạn bài 4, trả lời câu hỏi phần gợi ý… ?: ?KwxbyzK  I. Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: HiĨu ®ỵc gi¸ trÞ cđa hoµ b×nh vµ hËu qu¶ tai h¹i cđa chiÕn tranh. HiĨu sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vƯ hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh. 2.KÜ n¨ng: TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh. 3.Th¸i ®é: Cã th¸i ®é yªu hoµ b×nh, ghÐt chiÕn tranh.  !"#$% &'() *' ]@'73R:dkfnd]f+PU)3Ud]3B<=:)4:)d]3O(DR(2?fnF0 3)13 III. & +,$!+,&+-.,/(01,2  )m:):D0+)3)0+)3B<=o:)m:):3)LF<G)Q(o:)m:):4<2?L e<=R32hP>o:)m:):3i+)k+3M+)mo:)m:):P_3)c IV. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV, gi¸o ¸n 2? tranh ¶nh minh )*7. + Sè bµi h¸t vỊ hoµ b×nh; 2 bøc tranh SGK 13-14. - Häc sinh: SGK, §å dïng häc tËp. V.TiÕn tr×nh (01,2 : 1.KiĨm tra bµi cò: a/.Em hiĨu thÕ nµo lµ d©n chđ? ThÕ nµo lµ kØ lt? Thùc hiƯn tèt d©n chđ vµ kØ lt cã ý nghÜa nh thÕ nµo? b/.Yªu cÇu 1 HS lµm bµi tËp 1 ë SGK. 2. W3)5<N?(W Hoµ b×nh lµ vÊn ®Ị cÊp thiÕt cđa toµn nh©n lo¹i hiƯn nay. B¶o vƯ nỊn hoµ b×nh lµ tr¸ch nhiƯm cđa toµn céng ®ång TG. Nh vËy hoµ b×nh lµ g×? B¶o vƯ hoµ b×nh lµ g×? VÊn ®Ị chiÕn tranh vµ hËu qu¶ cđa nã ra sao? §Ĩ b¶o vƯ hµo b×nh chóng ta ph¶i lµm g×? §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ì chóng ta sÏ ®Ì cËp ®Õn trong bµi nµy. 3 Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV - HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu th«ng tin -1 HS ®äc th«ng tin ë SGK -Chia líp thµnh 3 nhãm vµ yªu cÇu: Nhãm 1: Nªu hËu qu¶ cđa chiÕn tranh. Nhãm 2: V× sao ph¶i b¶o vƯ hoµ b×nh? Nhãm 3: Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ĩ b¶o vƯ hoµ b×nh, ng¨n chỈn chiÕn tranh? 247- ib'$1BC  -Sau khi c¸c nhãm th¶o ln, mçi nhãm cư ®¹i diƯn tr×nh bµy. -Líp nhËn xÐt, bỉ sung. - GV kết hợp giáo dục cho học sinh một số kó năng sống trong bài học Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu néi dung bµi häc H: Em hiĨu thÕ nµo lµ hoµ b×nh và bảo vệ hòa bình? - Cho ví dụ liên hệ? - GV: Liên hệ và giáo dục kó năng cho học sinh H: Vì sao phải bảo vệ hòa bình? - HS: Tìm kiếm thông tin để trả lời? -  viên cho học sinh liên hệ tình hình thế giới hiện nay + HS: Trình bày sự hiểu biết của bản thân qua thông tin thời sự + GV: Nhấn mạnh một số nét nổi bật của thế giới như tình trạng khủng bố, xung đột, nội chiến H: Nêu trách nhiệm của công dân - Häc sinh? -Liªn hƯ thùc tÕ Ho¹t ®éng 3: Th¶o ln c¶ líp- Liªn hƯ thùc tÕ H: Trong cc sèng hµng ngµy, lßng yªu hoµ b×nh ®ỵc thĨ hiƯn nh thÕ nµo? -LÊy vÝ dơ trong thùc tÕ. Ho¹t ®éng 4: Lun tËp cđng cè kiÕn thøc -Híng dÉn HS lµm bµi tËp -Yªu cÇu lµm bµi tËp a- b. -Em biÕt 1 bµi h¸t hc 1 bµi th¬ nµo cã chđ ®Ị vỊ hoµ b×nh? I. Néi dung bµi häc: 1.Kh¸i niƯm: - Hoµ b×nh là: T×nh tr¹ng kh«ng cã chiÕn tranh, xung ®ét.vũ trang giữa các dân tộc hay quốc gia trên thế giới - Bảo vệ hòa bình là: Giữ gìn cuộc sống bình yên; Dùng thương lượng đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn 2. Vì sao phải bảo vệ hòa bình? - Vì chiến tranh vẫn đang tồn taaij, âm ỉ ở nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới. 3.Tr¸ch nhiƯm cđa cd - B¶o vƯ hoµ b×nh - Ng¨n chỈn chiÕn tranh 4.Tr¸ch nhiƯm cđa häc sinh: - Kh«ng g©y gỉ ®¸nh nhau. - X©y dùng mèi quan hƯ b¹n bÌ th©n thiƯn trong líp, trong trêng. - Sèng chan hoµ víi mäi ngêi. II. Bµi tËp: -Bµi tËp a: C¸c hµnh vi chän lµ: a- b- d- e- h- i -Bµi tËp b: a- c J{) )ll(2hP>)M7NO))57=343)RW)3)R?| S{sBM - X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hÞªn 1 ho¹t ®éng vỊ b¶o vƯ hoµ b×nh. - Su tÇm tranh ¶nh vỊ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc chn bÞ cho tiÕt häc sau. - Soạn bài 5, trả lời các câu hỏi có trong phần gợi ý - Xây dựng 1 kòch bản liên quan đến nội dung bài học 248- ib'$1BC  @: @ }~•}z€•‚ƒ& I.Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: HS hiĨu ®ỵc: -ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc? -T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi mang l¹i lỵi Ých g×? -ThĨ hiƯn t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc b»ng c¸c th¸i ®é, hµnh vi nh thÕ nµo? 2.KÜ n¨ng: BiÕt biĨu hiƯn t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n c¸c níc kh¸c trong cc sèng hµng ngµy. 3.Th¸i ®é: đng hé chÝnh s¸ch hoµ b×nh, h÷u nghÞ cđa §¶ng vµ nhµ níc ta.  !"#$% &'() *' ]@'73R:dkfnd]f+PU)3Ud]3B<=:)4:)d]3O(DR(2?fnF0 3)13 III. & +,$!+,&+-.,/(01,2  )m:):D0+)3)0+)3B<=o:)m:):3)LF<G)Q(o:)m:):4<2?L e<=R32hP>o:)m:):3i+)k+3M+)mo:)m:):P_3)c IV. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: SGK, SGV, gi¸o ¸n. Bµi b¸o, c©u chun vỊ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ VN vµ c¸c níc trªn TG. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp; 8<3p((V38_ bµi b¸o, c©u chun vỊ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ VN vµ c¸c níc trªn TG. V.TiÕn tr×nh (01,2 : 1.KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra 15 phót: C©u hái: a. KĨ mét sè viƯc lµm nh»m ng¨n chỈn chiÕn tranh vµ b¶o vƯ hoµ b×nh. b. Lßng yªu hoµ b×nh cđa HS ®ỵc thĨ hiƯn nh thÕ nµo? Yªu cÇu tr¶ lêi: C©u 1: KĨ ®ỵc mét sè viƯc lµm cơ thĨ nh: - MÝt tinh biĨu t×nh ph¶n ®èi chiÕn tranh - X©y dùng t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi - đng hé nh©n d©n c¸c vïng cã chiÕn tranh - Gi¶i qut c¸c m©u thn gi÷a c¸c d©n téc b»ng th¬ng lỵng hoµ b×nh - T«n träng nỊn v¨n ho¸ cđa c¸c d©n téc, qc gia kh¸c C©u 2: Nªu ®ỵc mét sè ý nh sau: - Kh«ng g©y gỉ ®¸nh nhau - X©y dùng mèi quan hƯ b¹n bÌ th©n thiƯn trong líp, trong trêng - Sèng chan hoµ víi mäi ngêi - BiÕt l¾ng nghe ngêi kh¸c 2.W3)5<N?(W H: Em biÕt bµi h¸t nµo nãi vỊ t×nh h÷u nghÞ VN víi c¸c níc trªn TG? ThĨ hiƯn bµi h¸t ®ã? ( )„)cTr¸i ®Êt nµy lµ cđa chóng em) => N?(W 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV - HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu th«ng tin -Yªu cÇu 1 HS ®äc phÇn th«ng tin và trả lời nội dung thông tin qua phần gợi ý Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu nội dung bài học H:ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ? Cho ví dụ? - HS: Trả lời - GV:  dục học sinh cần có những kó năng cần thiết khi giao tiếp H: Tại sao chúng ta cần quan hệ hữu nghò I. Néi dung bµi häc: 1. Kh¸i niƯm: Lµ quan hƯ b¹n bÌ th©n thiƯn gi÷a níc nµy víi níc kh¸c. 2.ý nghÜa: -T¹o ®iỊu kiƯn, c¬ héi ®Ĩ c¸c níc, c¸c d©n téc cïng hỵp t¸c, ph¸t triĨn vỊ nhiỊu mỈt. 249- ib'$1BC  với các nước trên thế giới? - HS: Dựa vào SGK và hiểu biết bản thân để trả lời H:Em hiĨu nh thÕ nµo vỊ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cđa §¶ng vµ Nhµ níc ta vỊ mèi quan hƯ cđa nh©n d©n ta víi c¸c níc trªn thÕ giíi? H:ý nghÜa cđa quan hƯ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc? Ho¹t ®éng 3: Th¶o ln: T×m hiĨu vỊ trách nhiệm của công dân - học sinh - HS : Trả lời theo sự hiểu biết của bản thân - GV : Kết luận , mở rộng và giáo dục kó năng sống cho học sinh Ho¹t ®éng 4: HS tr×nh bµy, giíi thiƯu c¸c t liƯu su tÇm -Tr×nh bµy theo nhãm -Líp nhËn xÐt Ho¹t ®éng 5: Lun tËp -Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1, 2 SGK ( HS làm việc nhóm). - Các nhóm trình bày kết quả, giáo viên nhận xét - Nêu khái niệm và ý nghóa của tình hữu nghò giữa các dân tộc trên thế giới? - Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta là gì? -T¹o sù hiĨu biÕt lÉn nhau, tr¸nh g©y m©u thn, c¨ng th¼ng. 3.ChÝnh s¸ch cđa §¶ng vµ Nhµ níc ta -Thùc hiƯn chÝnh s¸ch hoµ b×nh, h÷u nghÞ víi c¸c d©n téc, c¸c qc gia trªn thÕ giíi. 4/ Trách nhiệm của công dân ( Học sinh tự liên hệ) II. Bµi tËp: bµi tËp 1, 2 SGK LF+++C<)… 4/ Đánh giá: Theo em tình hữu nghò giữa các dân tộc trên thế giới hiện nay được thể hiện như thế nào? 5/ sBM -Su tÇm c¸c tranh ¶nh, b¨ng h×nh, t liƯu nãi vỊ sù hỵp t¸c gi÷a níc nµy víi níc kh¸c trªn mäi lÜnh vùc. - Học kó nội dung bài học - Soạn bài 5, trả lời đầy đủ các câu hỏi phần gợi ý. Chuẩn bò một tiểu phẩm liên quan đến nội dung của bài. A: A†€‡€ˆ I.Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: HiĨu ®ỵc thÕ nµo lµ hỵp t¸c, c¸c nguyªn t¾c hỵp t¸c, sù cÇn thiÕt ph¶i hỵp t¸c - §êng lèi cđa §¶ng vµ nhµ níc ta trong vÊn ®Ị hỵp t¸c víi c¸c níc kh¸c. Tr¸ch nhiƯm cđa häc sinh trong viƯc rÌn lun tinh thÇn hỵp t¸c trong häc tËp, lao ®éng, ho¹t ®éng x· héi 2.KÜ n¨ng: BiÕt hỵp t¸c víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi trong c¸c ho¹t ®éng chung 2410- ib'$1 BC [...]... đẹp của dân tộc? 4/ Đánh giá: Em đã làm gì trước những hành vi làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ví dụ như: có người bôi nhọ truyền thống yêu nước ? 5/ Dặn dò: - Học kó nội dung bài học - Soạn bài 8 tìm các biểu hiện thể hiện sự năng động sáng tạo trong học tập và trong lao động Giáo viên: …………… dân -15- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… Giáo viên: …………… dân - -16- Giáo án: GDCD 9 Tổ Văn... là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp nào? (2đ) ( Ghi chú: Phần tự luận học sinh làm ở mặt sau) Giáo viên: …………… dân -20- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… - Giáo án: GDCD 9 ĐÁP ÁN ĐỀ 1: I TRẮC NGHIỆM (3đ) Câu Đáp án 1 c 2 c 3 b Mỗi câu đúng 0.25đ Câu 5: a; điều kiện b; phát triển 0.25đ) Câu 6: a; tồn cầu b; quốc gia II Câu 1 2 3 4 4 c c; mâu thuẩn c; giải quyết... đẹp của dân tộc? Giáo viên: …………… dân -22- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… - Giáo án: GDCD 9 Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp nào? (2đ) ( Ghi chú: Phần tự luận học sinh làm ở mặt sau) PHỊNG GD & ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THCS VÕ ĐẮT MƠN: GDCD 9 Đề 2: ( Tiết 9, Tuần 9 theo PPCT) A SƠ ĐỒ MA TRẬN Chủ đề Biết TN Hiểu TN TL Bảo vệ hòa bình Câu 1: 0.25đ Tình hữu nghị giữa các dân tộc... này qua thế hệ khác b u nước, hiếu học, đồn kết, nhân nghĩa, tơn sư trọng đạo Giáo viên: …………… dân -21- Điểm 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… PHỊNG GD & ĐT ĐỨC LINH TRƯỜNG THCS VÕ ĐẮT Đề 2: Họ và tên:………………………… Lớp ……………………………… - Giáo án: GDCD 9 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MƠN: GDCD 9 ( Tiết 9, Tuần 9 theo PPCT) Điểm Lời phê của giáo viên I TRẮC NGHIỆM : (3đ) Chọn câu đúng bằng cách khoanh tròn... dân tộc thế giới?Ý nghĩa? Trách nhiệm của cơng dân? Nhóm 5 Bài 6: Hợp tác cùng phát triển -Hợp tác là gì? Ngun tắc? -Ý nghĩa? -Chủ trương của Đảng và nhà nước về hợp tác? -Trách nhệim của hs? Nhóm 6 Bài 7:Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc -Thế nào là Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Giáo viên: …………… dân -17- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… - Giáo án: GDCD 9 -Dân. .. Bài tập 2 sgk §¸p ¸n: b, ®, e, h Giáo viên: …………… dân -26- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… - Giáo án: GDCD 9 - Bài tập 2 Củng cố : H : V× sao ph¶i rÌn lun tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o? H : §Ĩ rÌn lun tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cÇn ph¶i lµm g×? 4 Đánh giá: H : Năng động – sáng tạo sẽ giúp em vấn đề gì trong học tập? H : Bản thân em dã năng động - sáng tạo hay chưa? ( Học sinh tự đánh giá) 5 Dặn dò: -Lµm hÕt bµi... HS nhu cÇu vµ ý thøc rÌn lun tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o ë bÊt cø ®iỊu kiƯn, hoµn c¶nh nµo trong cc sèng II.Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: Giáo viên: …………… dân -25- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… - Giáo án: GDCD 9 - Kĩ năng tư duy sáng tạo - Kĩ năng tư duy phê phán - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin - Kĩ năng đặt mục tiêu III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy;... MƠN: GDCD 9 ( Tiết 9, Tuần 9 theo PPCT) SƠ ĐỒ MA TRẬN Chủ đề Biết TN Hiểu TL Tự chủ Bảo vệ hòa bình Tình hữu nghị giữa các Câu dân tộc trên thế giới 5: 1đ Hợp tác cùng phát triển Câu 6: 1đ Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp Tổng 2 Giáo viên: …………… dân Câu 1: 1đ TN Câu 3: 0.25đ Câu 4: 0.25đ TL Vận dụng TN TL 0.5 Câu 1: 0.25đ 1.25 Câu 2: 2đ Câu 2: 0.25đ Câu 3: 2đ 3 Tổng 3.25 3 1 - 19- Câu 4: 2đ 2... THCS …… - Giáo án: GDCD 9 Tuần 9: Tiết 9: ƠN TẬP I.Mơc tiªu: 1 Kiến thức: Giúp hs ơn lại 1 số kiến thức cơ bản ở các bài 1,2,3 .4, 5,6,7, để làm bài kiểm tra 2 Kĩ năng : Biết tìm ra nội dung chính, cơ bản của bài; nắm được phần lí thuyết để liên hệ đến bản thân, giải quyết tốt các tình huống trong cuộc sống 3 Thái độ: Hs tự giác học bài, làm bài nghiêm túc II.Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong... Câu3: 0.25đ Câu 4: 0.25đ Câu 4: 2đ 4 B TL Câu 1: 1đ Vận dụng TN TL Tổng 1.25 3.25 Câu 3: 2đ 3.5 2 2 1 2 10 ĐÁP ÁN ĐỀ 2: I TRẮC NGHIỆM (3đ) Câu Đáp án 1 b 2 c 3 c Mỗi câu đúng 0.25đ Câu 5: a; điều kiện b; phát triển Câu 6: a; ASEAN b; UNICEF 4 c c; mâu thuẩn c; FAO d chiến tranh ( mỗi từ đúng 0.25đ) d; WHO ( mỗi từ đúng 0.25đ) II.TỰ LUẬN (7đ) Câu 1 2 3 4 Nội dung a Xây dựng mối quan hệ tơn trọng, bình đẳng, . qc gia trªn thÕ giíi. 4/ Trách nhiệm của công dân ( Học sinh tự liên hệ) II. Bµi tËp: bµi tËp 1, 2 SGK LF+++C<)… 4/ Đánh giá: Theo em tình hữu nghò giữa các dân tộc trên thế giới. hiĨu vỊ trách nhiệm của công dân - học sinh - HS : Trả lời theo sự hiểu biết của bản thân - GV : Kết luận , mở rộng và giáo dục kó năng sống cho học sinh Ho¹t ®éng 4: HS tr×nh bµy, giíi thiƯu. +,&  ,1 *1R,#d+ C< J,P , [ 4 7  4 4 O 2 4  19- ib'$1 BC  œ%Œ]ˆ"z.ƒ !b•ž"# >.HR3d<p3)lI *2? 34  %W: [(
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4 (hay), Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4 (hay), , I. Néi dung bµi häc, I. Néi dung bµi häc:

Từ khóa liên quan