0

Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

109 897 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:07

Tiết :1 Tuần : 1 Bài :1. I.M ụ c t iêu bài học. 1.Kiến thức • Hiểu được thế nào là chí cơng vơ tư • Những biểu hiện của phẩm chất chí cơng vơ tư. • Ý nghĩa của chí cơng vơ tư. 2.Kĩ năng. • HS phân biệt được các hành vi thể hiện chí cơng vơ tư, khơng chí cơng vơ tư trong cuộc sống hàng ngày. • HS biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí cơng vơ tư. 3.Thái độ • Ủng hộ, bảo vệ những hành vi thể hiện chí cơng vơ tư trong cuộc sống. • Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi, tham lam, thiếu cơng bằng trong giải quyết cơng việc. • Làm được nhiều việc tốt thể hiện chí cơng vơ tư. II.Trọng tâm. Thế nào là chí công vô tư , ý nghóa , cách rèn luyện III.Chuẩn bò. 1.Giáo viên:Tranh thể hiện chí công vô tư, máy chiếu. 2.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ. IV.Tiến trình: 1.Ổn đònh tổ chức và kiểm diện : 2.Kiểm tra miệng: GV phổ biến chương trình, nhắc việc học sinh. 3.Giảng bài mới : Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học GV giới thiệu bài:đưa tình huống, đặt câu hỏi- >dẫn vào bài. GV giới thiệu phần đặt vấn đề HS đọc 2 câu chuyện SGK. Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: Nhóm 1,2: Tô Hiến Thành đã có suy nghó như thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc? Qua đó em có suy nghó gì về Tô Hiến I. Đặt vấn đề. 1.Tô Hiến Thành-một tấm gương về chí công vô tư. 2.Điều mong muốn của Bác Hồ. CHÍ CƠNG VƠ TƯ Thành? Nhóm 3,4: Em có suy nghó gì về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tòch Hồ Chí Minh? Theo em điều đó đã tác động như thế nào đến tình cảm của nhân dân ta với Bác? Nhóm 5,6: Qua hai câu chuyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân và mọi người? HS cùng nhau thảo luận, đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét bổ xung. GV nhận xét , chốt ý, chuyển sang phần hai . GV cho HS làm nhanh bài tập 1SGK/5 Qua phần bài tập cho HS rút ra bài học Theo câu hỏi: -Thế nào là chí công vô tư? -Ý nghóa? -Rèn luyện đức tính chí công vô tư như thế nào? HS tự do trả lời GV nhận xét chốt ý. GV cho HS liên hệ bản thân, lớp, trường GV nhận xét, chuyển ý. GV phát phiếu học tập : Nhóm 1,2: bài 2 SGK/5,6. Nhóm 3,4: bài 3 SGK/6. Nhóm 5,6:đóng vai tình huống: Trong danh sách đề cử dự hội nghò “cháu ngoan Bác Hồ”, một số bạn biết Trang hoàn toàn xứng đáng, song lại không đồng ý cử Trang vì Trang hay phê bình mỗi khi bạn đó có khuyết điểm. Sau mỗi bài bập và tình huống sắm vai, có rút ra bài học bản thân. II.Nội dung bài học. 1.Thế nào là chí công vô tư? Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vò, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. 2.Ý nghóa. -Đem lại lợi ích cho tập thể và xã hội. -Góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. -Được mọi người tin cậy, quý trọng. 3.Rèn luyện như thế nào? -Ủng hộ , quý trọng người chí công vô tư. -Phê phán hành động trái chí công vô tư. III.Bài tập. BT2: -Tán thành:d,đ. -Không tán thành:a,b,c. BT3: HS tự trình bày. 4. Câu hỏi và bài tập củng cố: phần bài tập. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:  Bài cũ: -Học bài kết hợp SGK/4,5. -Làm bài tập còn lại SGK/5,6.  Bài mới: Chuần bò bài 2: Tự chủ. -Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý SGK/6,7. -Xem nội dung bài học và bài tập SGK/7,8. -Giải thích câu ca dao SGK/8. Chú ý tình huống sắm vai. V/ Rút kinh nghiệm: * Nội dung: * Phương pháp: * Thiết bò : Tiết PPCT: 02 Ngày dạy: 30/08 Bài 2. I.M ụ c t iêu bài học. 1.Kiến thức • HS hiểu được thế nào là tính tự chủ. • Biểu hiện của tính tự chủ. • Ý nghóa của tính tự chủ trong cuộc sống. 2.Kó năng • HS biết nhận xét, đánh giá hành vi của tính tự chủ. • Biết hành động đúng với đức tính tự chủ. 3.Thái độ • Tôn trọng, ủng hộ những người có hành vi tự chủ. TỰ CHỦ • Có biện pháp, kế hoạch rèn luyện tính tự chủ trong học tập trong các hoạt động xã hội. II.Chuẩn bò. 1.Giáo viên:Tranh thể hiện tự chủ. 2.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ. III.Phương pháp dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề ,tổ chức thảo luận nhóm, Thuyết trình, đàm thoại, sắm vai. IV.Tiến trình: 1.Ổn đònh tổ chức:Kiểm diện HS. 2.Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi:-Thế nào là chí công vô tư? Để rèn luyện chí công vô tư, ta phải làm gì?  Là công bằng không thiên vò, đặt lợi ích chung lên trên hết.  Phê phán kẻ vụ lợi cá nhân.ng hộ, quý trọng người chí công vô tư. Cho ví dụ ?  HS tự liên hệ. 3 Giảng bài mới: Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học GV giới thiệu bài:Nêu tình huống cho HS giải quyết và dẫn vào bài học. GV chuyển ý vào phần 1 HS đọc 2 câu chuyện SGK GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm. Nhóm 1,2 :Bà Tâm đã làm gì trước nỗi bất hạnh to lớn của gia đình? Nhóm 3,4:Theo em bà Tâm là người mnhư thế nào? Nhóm 5,6:N đã từ một HS ngoan đi đến chỗ nghiện ngập và trọm cắp như thế nào? Vì sao như vậy? HS cùng nhau thảo luận, đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét bổ xung . GV nhận xét , chốt ý. Chuyển ý Đàm thoại giúp HS bước đầu nhận biết những biểu hiện của tự chủ. -Biết làm chủ bản thân là người có đức I. Đặt vấn đề 1. Một người mẹ. 2.Chuyện của N. tính gì? - Làm chủ bản thân là làm chủ những lónh vực gì? HS trả lời, nhận xét, rút ra bài học. Tổ chức cho HS xử lí tình huống: -Gặp bài toán khó trong giờ kiểm tra. -Bò bạn bè nghi oan. Từ đó cho HS rút ra biểu hiện của tính tự chủ. Chuyển ý HS đàm thoại. -Có đức tính tự chủ sẽ có tác dụng gì? Ngày nay tính tự chủ có còn quan trọng không? Vì sao? Cho ví dụ minh họa? HS bày tỏ quan điểm cá nhân. GV nhận xét và kết luận. Chuyển ý GV hướng dẫn HS nêu ra phương pháprèn luyện tính tự chủ. -Để rèn luyện tính tự chủ HS cần phải làm gì? HS trả lời. GV nhận xét, kết luận.Cho HS liên hệ bản thân. HS đọc và giải thích câu ca dao SGK/8. GV nhận xét, Kết luận, yêu cầu HS tìm thêm các câu khác. Chuyển ý. HS làm bài tập 1 SGK/8 Hs cùng nhau làm bài, đại diện lớp sửa bài, các em khác nhận xét, bổ xung. GV nhận xét, đưa ra đáp án. II.Nội dung bài học. 1.Thế nào là tự chủ? Là làm chủ bản thân.Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghó, tình cảm,hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống. 2. Biểu hiện của tính tự chủ. -Thái độ bình tónh, tự tin. -Biết tự điều chỉnh hành vi, tự kiểm tra, đánh giábản thân. 3.Ý nghóa của tính tự chủ. -Là đức tính quý giá. -Con người sống đúng đắn, cư xử có đạo đức, có văn hóa. -Giúp ta vượt qua khó khăn, thử thách , cám dỗ. 4.Rèn luyện tính tự chủ như thế nào? -Suy nghó kó trước khi nói và hành động. -Xem xét thái độ, lời nói hành động của mình đúng hay sai. -Biết rút kinh nghiệm và sửa chữa. III. Bài tập Đồng ý: a,b,d,e. 4. Củng cố và luyện tập: Tổ chức cho HS đóng vai:chia lớp làm 2 nhóm. GV đưa ra tình huống:Hai bạn HS đi xe đạp ngược chiều va vào nhau, 1bạn xe bò hỏng và người bò xây xát. HS diễn tểu phẩm,lớp nhận xét,rút ra bài học bản thân. GV kết luận toàn bài. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà  Bài cũ: -Học bài kết hợp SGK/7,8. -Làm bài tập còn lại SGK/8.  Bài mới: Chuần bò bài 3:Dân chủ và kỉ luật. -Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý SGK/9,10. -Xem nội dung bài học và bài tập SGK/10,11. -Tìm vd ở lớp, trường… Chú ý tình huống sắm vai. V.Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết PPCT: 3 Ngày dạy: 06/09 Bài: 3. I.M ụ c t iêu bài học. 1.Kiến thức • Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật. • Biểu hiện của dân chủ, kỉ luật. • Ý nghóa của dân chủ, kỉ luật trong nhà trường và xã hội. 2.Kó năng • Biết giao tiếp, ứng xử và thực hiện tốt dân chủ, kỉ luật. • Biết phân tích, đánh giá các tình huống trong cuộc sống xã hội về tính dân chủ và kỉ luật. • Biết tự đánh giá bản thân, xây dựng kế hoạch rèn luyện tính kỉ luật. 3.Thái độ • Có ý thức tự giác rèn luyện tính kỉ luật, phát huy dân chủ trong học tập, các hoạt động(gia đình, nhà trường và xã hội). • Học tập, noi gương những việc tốt, những người thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật. Biết góp ý, phê phán đúng mức những hành vi vi phạm dân chủ và kỉ luật. II.Chuẩn bò. 1.Giáo viên:Tranh thể hiện dân chủ và kỉ luật, máy chiếu. DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT 2.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ. III.Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề,tổ chức thảo luận nhóm, Thuyết trình, đàm thoại, sắm vai. IV.Tiến trình: 1.Ổn đònh tổ chức:Kiểm diện HS. 2.Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là tự chủ? Nêu biểu hiện của tính tự chủ? => Là làm chủ bản thân.Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghó, tình cảm,hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống. -Nêu một số tình huống đòi hỏi tính tự chủ mà em có thể gặp và nêu cách ứng xử phù hợp. => HS nêu tự do. 3.Gảng bài mới: GV giới thiệu bài:đưa tình huống, đặt câu hỏi->dẫn vào bài. Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học GV giới thiệu phần đặt vấn đề HS đọc phần đặt vấn đề SGK Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: Nhóm 1: Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong hai câu chuyện trên. Nhóm 2: Hãy phân tích sự kết hợp biện pháp phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A. Nhóm 3:Hãy nêu tác dụng của việc phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A dưới sự chỉ đạo của thầy giáo chủ nhiệm. Nhóm 4:Việc làm của ông giám đốc ở câu chuyện 2 đã có tác hại như thế nào? Vì sao? HS cùng nhau thảo luận, đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét bổ xung. GV nhận xét , chốt ý, chuyển sang phần hai . GV đàm thoại giúp HS hiểu được: - Thế nào là dân chủ? - Thế nào là kỉ luật? - Tác dụng của dân chủ và kỉ luật? - Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải có dân chủ và kỉ luật? - Chúng ta cần rèn luyện dân chủ và kỉ luật như thế nào? I. Đặt vấn đề. 1. Chuyện của lớp 9A. 2. Chuyện ở một công ti. II.Nội dung bài học. 1. Thế nào là dân chủ, kỉ luật? a/ Dân chủ là:Mọi người làm chủ công việc, được biết, cùng tham gia, góp phần thực hiện kiểm tra, giám sát những công việc chung. b/ Kỉ luật là : Tuân theo những quy HS tự do trả lời GV nhận xét chốt ý. GV cho HS liên hệ bản thân, lớp, trường. HS ghi vào vở. GV chuyển ý. GV cho HS làm bài tập SGK HS làm bài tập bằng phiếu học tập bài tập 1 SGK trang 11. GV cho 1 HS trả lời nhanh. HS :Nhận xét, bổ sung. GV: Yêu cầu HS giải thích vì sao đúng, sai. GV: Đưa ra đáp án đúng. GV: Cho HS sắm vai tình huống thể hiện thiếu dân chủ và kỉ luật trong lớp. HS: Tự đưa ra lời thoại, phân vai và diễn tình huống. HS: cả lớp nhận xét, rút ra bài học bản thân. GV: nhận xét, chốt ý. đònh chung của cộng đồng( tập thể) nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng cao. 2. Tác dụng. - Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động. - Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển. 3. Rèn luyện như thế nào? - Tự giác chấp hành. - Cán bộ lãnh đạo:tạo điều kiện cho cá nhân phát huy dân chủ và kỉ luật. III.Bài tập. Đáp án: - Hoạt động thể hiện dân chủ:a,c,đ. - Thiếu dân chủ:b. -Thiếu kỉ luật:d. 4. Củng cố và luyện tập: Đã lồng ghép ở phần bài tập. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: *Bài cũ : -Học bài kết hợp SGK / trang 10. -Làm các bài tập còn lại SGK trang 11. *Bài mới : -Chuẩn bò bài 5: “Bảo vệ hòa bình” -Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời phần gợi ý SGK trang12. -Xem phần nội dung BH, BT và tư liệu tham khảo SGK trang 1416. V.Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ti ế t: 4. Bài 4. Ngày dạy:………………… I.M ụ c t iêu bài học. 1.Kiến thức • HS hiểu được hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại. • Hòa bình mang lại hạnh phúc cho con người. • Hậu quả, tác hại của chiến tranh. • Trách nhiệm bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh của toàn nhân loại. 2.Kĩ năng • Tích cực tham gia các hoạt động vì hòa bình, chống chiến tranh dolớp, trường, đòa phương tổ chức. • Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. 3.Thái độ • Quan hệ tốt với bạn bè và mọi người xung quanh mình. • Biết yêu hòa bình, ghét chiến tranh. • Góp phần nhỏ tùy theo sức của mình để bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. II.Chuẩn bò. 1.Giáo viên:Tranh thể hiện bảo vệ hòa bình, 2.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ. III.Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề,tổ chức thảo luận nhóm, BẢO VỆ HÒA BÌNH [...]... thống tốt đẹp của dân tộc • Kỹ năng đặt mục tiêu rèn luyện tính năng động sáng tạo 1.3 Thái độ • Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày • Tôn trọng những người sống năng động, sáng tạo 2. Trọng tâm Nắm và hiểu rõ khái niệm về năng động và sáng tạo 3.Chuẩn bò 3.1 .Giáo viên:Tranh thể hiện năng động, sáng tạo; bài báo, câu chuyện về năng động sáng tạo 3 .2. Học sinh: Giấy... CỦA DÂN TỘC (2 TIẾT) I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức • Hiểu được thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biều của dân tộc Việt Nam • Ý nghóa của truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa, phải phát huy truyền thống dân tộc • Trách nhiệm của công dân, HS đối với việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc 2 Kó năng • Biết phân biệt truyền thống dân. .. thống tốt đẹp của dân tộc • Kỹ năng đặt mục tiêu rèn luyện tính năng động sáng tạo 1.3 Thái độ • Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày • Tôn trọng những người sống năng động, sáng tạo 2. Trọng tâm Nắm và hiểu rõ ý nghóa và cách rèn luyện tính năng động sáng tạo 3.Chuẩn bò 3.1 .Giáo viên: Câu chuyện , bài báo, tấm gương về năng động sáng tạo 3 .2. Học sinh: Giấy khổ... chúng ta cần phải làm gì? Cho ví dụ.(3 điểm) Câu 2: Thế nào là dân chủ và kỉ luật? Hãy phân tích và chứng minh nhận đònh Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của moat tập thể”(3 điểm) Câu 3:Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Dân tộc Việt Nam có những truyền thống nào đáng tự hào? Cho ví dụ. (2 điểm) ĐÁP ÁN Phần I: Trắc nghiệm (2, 5 điểm) Câu 1: b Câu 2: a Câu 3: Quan hệ bạn bè thân thiện Câu 4: Hoà bình... con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vò, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân -Ủng hộ , quý trọng người chí công vô tư -Phê phán hành động trái chí công vô tư HS tự cho ví dụ Câu 2: a/ Dân chủ là:Mọi người làm chủ công việc, được biết, cùng tham gia, góp phần thực hiện kiểm tra, giám sát những công việc chung b/ Kỉ luật... ……………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 8 Tiết 10 Tuần dạy: 10 1.Mục tiêu bài học 1.1.Kiến thức NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO (2 TIẾT) • Hiểu được thế nào là năng động, sáng tạo • Ý nghóa của sống năng động, sáng tạo • Biết cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo 1 .2 Kó năng • Kỹ năng tư duy sáng tạo trong học tập lao động và rèn luyện • Có kó năng phân tích, đáng giá những quan niệm, thái độ, cách ứng xử khác nhau liên quan đến các... nhóm: dân tộc ta 2 Chuyện về một người thầy Nhóm 1: Truyền thống yêu nước của dân tộc ta thể hiện như thế nào qua lời nói của Bác? Nhóm 2: Em có nhận xét gì về cách cư xử của học trò cụ Chu Văn An ? cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta? Nhóm 3: Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam Nhóm 4: Chúng ta cần phải làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân. .. , kết luận 5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: *Bài cũ : -Học bài kết hợp SGK trang 22 -Làm các bài tập còn lại SGK trang 23 *Bài mới : -Chuẩn bò bài 7: “Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc” -Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời phần gợi ý SGK trang 23 -Xem phần nội dung bài học, bài tập SGK trang 25 ,26 V.Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... chứng minh tính năng động, sáng tạo biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, đồng thời chỉ ra những hành vi thiếu năng động, sáng tạo( có thể kể chuyện)và giáo dục kỹ năng sống cho hs I Đặt vấn đề 1 Nhà bác học Ê-đi-xơn 2 Lê Thái Hoàng một học sinh năng động, sáng tạo II Nội dung bài học 1 Đònh nghóa: _ Năng động là tích cực, chủ động, dám nghó, dám làm _ Sáng tạo là say mê nghiên cứu,... ………………………… Bài 8 Tiết 11 Tuần dạy : 11 1.Mục tiêu bài học NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO (TT) 1.1.Kiến thức • Hiểu được thế nào là năng động, sáng tạo • Ý nghóa của sống năng động, sáng tạo • Biết cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo 1 .2 Kó năng • Kỹ năng tư duy sáng tạo trong học tập lao động và rèn luyện • Có kó năng phân tích, đáng giá những quan niệm, thái độ, cách ứng xử khác nhau liên quan đến . 3.Rèn luyện như thế nào? -Ủng hộ , quý trọng người chí công vô tư. -Phê phán hành động trái chí công vô tư. III.Bài tập. BT2: -Tán thành:d,đ. -Không tán thành:a,b,c. BT3: HS tự trình bày. . phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong hai câu chuyện trên. Nhóm 2: Hãy phân tích sự kết hợp biện pháp phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A. Nhóm 3:Hãy nêu tác dụng của việc phát huy dân chủ. nào? I. Đặt vấn đề. 1. Chuyện của lớp 9A. 2. Chuyện ở một công ti. II.Nội dung bài học. 1. Thế nào là dân chủ, kỉ luật? a/ Dân chủ là:Mọi người làm chủ công việc, được biết, cùng tham gia, góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2,

Mục lục