0

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17

115 530 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:23

Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá Tiết 1 - Bài 1 Ngày Soạn: Ngày day: Phần I: Trồng trọt ChngI - I CNG V K THUT TRNG TRT Bài 1 - VAI TRề, NHIM V CA TRNG TRT i. mụC TiÊu - Hiu c vai trũ ca trng trt. - Bit c nhim v ca trng trt hin nay. - Bit c mt s bin phỏp thc hin nhim v trng trt. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: - Nghiên cứu nội dung trong Sgk và Stk - Tranh: Vai trũ ca trng trt. Vai trũ ca t i vi cõy trng. - T liu v nhim v ca nụng nghip trong giai on ti. - Tham khảo thêm các tài liệu phục vụ cho bài dạy 2. Học sinh: - Đọc nội dung trong Sgk - Nghiờn cu k ni ca dung bi hc. - Tìm hiểu thực tế về nhiệm vụ và vai trò của trồng trọt III. Tiến trình dạy học. 1. ổ n nh 2. Bi mi: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt Gv yêu cầu hs trả lời các câu hỏi: ? Hóy k tờn mt s loi cõy lng thc, thc phm, cõy cụng nghip trng a phng em. HS:- Cõy lng thc: Lỳa, ngụ, khoai, sn - Cõy thc phm: Bp ci, su ho, c rt - Cõy cụng nghip: Bch n, keo, c phờ, cao su GV: Treo s vai trũ ca trng trt, yờu cu hs quan sỏt. ?Trng trt cú vai trũ gỡ trong ngnh kinh t? HS: Tr li, GV: Kt lun. Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt I. Vai trũ ca trng trt. - Cung cp lng thc, thực phẩm - Cung cp nguyờn liu cho cụng nghip ch bin. - Cung cp thc n cho chn nuụi. - Cung cp nụng sn cho xut khu. II. Nhim v ca trng trt . - Sn xut nhiu lỳa, ngụ, sn n Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá GV: Cho hc sinh c 6 nhim v sgk ? Da vo vai trũ ca trng trt. Hóy xỏc nh nhim v no l nhim v ca trng trt? Hs tr li. GV: Nhn xột rỳt ra kt lun nhim v ca trng trt. thc hin nhim v ca trng trt cn s dng nhng bin phỏp gỡ? GV: Yờu cu h/s hon thnh bng SGK. GV: Kt lun v cú d tr. - Trng rau, u lm thc n cho ngi. - Trng mớa cung cp cho nh mỏy ng - Trng cõy c sn: c phờ, chố III. thc hin nhim v ca trng trt, cn s dng nhng bin phỏp gỡ? + Tng din tớch t canh tỏc. + Tng v. + p dng bin phỏp k thut tiờn tin. 3. Cng c - Trng trt cú vai trũ gỡ trong i sng nhõn dõn v nn kinh t a phng em? Tuần 1, Ngy 15 thỏng 8 nm 2011 TTCM Kớ duyt Tuần 2 - Từ 22/8 đến 27/8/2011 Ngy son: 21/8/2011 Tit 3 BIN PHP S DNG, CI TO V BO V T I. MụC TIÊU - Hiu c ý ngha ca vic s dng t hp lý. - Bit cỏc bin phỏp ci to v bo v t. II. CHUẩN Bị. - GV: Bng ph, tranh: rung bc thang, trng xen cõy - HS: c SGK, tỡm hiu bin phỏp s dng, ci to v bo v t a phng. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá III. TIếN TRìNH LÊN LớP. 1. n nh lp. 2. Bi c: Vỡ sao t gi c nc v cht dinh dng? 3. Bi mi: Phơng pháp Ni dung GV: Do nhu cu lng thc, thc phm ngy cng tng m din tớch t trng trt cú hn ? Vỡ sao phi s dng t hp lớ? - giỳp hc sinh hiu c mc ớch ca cỏc bin phỏp s dng t, gv yờu cu hs hon thnh bng in mc ớch ca cỏc bin phỏp s dng t vo v. GV gi i din hs tr li. GV: Gii thiu mt s loi t cn ci to nc ta. t xỏm bc mu, t mn,t phốn GV cho hs qs tranh: Cy sõu ba k kt hp bún phõn hu c, lm rung bc thang, trng xen cõy Y/c hs ghi ni dung tr li cõu hi theo mu bng. - Mc ớch ca cỏc bin phỏp ú l gỡ? - Bin phỏp ú c dựng cho loi t no? HS: Quan sỏt, tho lun theo nhúm hon thnh bi tp. HS: i din cỏc nhúm tr li GV: Treo kq bng ph. ? a phng em ci to t bng phng phỏp no? I. Vỡ sao phi s dng t hp lớ? - Do nhu cu lng thc, thc phm ngy cng tng m din tớch t trng cú hn vỡ vy phi s dng t trng hp lớ. * Mc ớch s dng t: - Khụng t trng, tng sn lng, sn phm c thu.Tng n v din tớch t canh tỏc. - Cõy sinh trng phỏt trin tt, cho nng sut cao. - Tng phỡ nhiờu ca t II. Bin phỏp ci to v bo v t. - Tng b dy lp t canh tỏc (tng t mng, nghốo dinh dng) - Hn ch dũng nc chy, hn ch xúi mũn, ra trụi (t dc, i nỳi) - Tng che ph, chng xúi mũn, ci to t. - Khụng xi t phốn, ho tan cht phốn trong nc, to mụi trng ym khớ, thỏo nc phốn thay th bng nc ngt. (t phốn). - Kh chua, ỏp dng i vi t chua. 4. Cng c: Gv: Gi 1- 2 em hc sinh c phn ghi nh SGK. - Ngi ta thng dựng bin phỏp no ci to t? Vỡ sao phi ci to t? 5. Dn dũ: - V nh hc bi theo phn ghi nh v tr li cõu hi SGK. Tit 4 TC DNG CA PHN BểN TRONG TRNG TRT Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá I. MụC TIÊU. - Hc sinh bit c cỏc loi phõn bún thng dựng v tỏc dng ca phõn bún i vi t, cõy trng. II. CHUẩN Bị - GV: Mt s loi phõn bún thng dựng, tranh v: tỏc dng ca phõn bún. - HS: Tỡm hiu bin phỏp s dng phõn bún a phng. III. TIếN TRìNH LÊN LớP 1. n nh lp: 2. Bi mi: * t vn : Ngay t xa xa ụng cha ta ó núi Nht nc, nhỡ phõn, tam cn, t ging Cõu tc ng ny phn no núi lờn tm quan trng ca phõn bún trong trng trt. Bi hc hụm nay chỳng ta tỡm hiu tỏc dng ca phõn bún trong trng trt. Phơng pháp Ni dung GV: Yờu cu hc sinh c tt SGK sau ú nờu cõu hi. - Phõn bún l gỡ? Phõn bún gm nhng loi no? GV: Yờu cu hs nhc li cỏc nhúm phõn bún. GV: Yờu cu hs k tờn mt s loi phõn hu c, vụ c,vi sinh m em bit? Hóy sp xp 12 loi phõn bún nờu trong SGK vo cỏc nhúm phõn tng ng. HS: Hot ng nhúm GV: Yờu cu i din cỏc nhúm tr li GV: Yờu cu hc sinh quan sỏt tranh phúng to hỡnh 6 SGK v tr li cõu hi. - Phõn bún cú nh hng nh th no ti t, nng sut cõy trng v cht lng nụng sn? GV gii thớch mi liờn quan gia phõn bún, nng sut, cht lng nụng sn, phỡ nhiờu ca t. GV ging cho hc sinh thy nu bún quỏ nhiu, sai chng loi, nng sut khụng tng m còn gim. I. Phõn bún l gỡ? - Phõn bún l thc n do con ngi b sung cho cõy trng. - Gm 3 nhúm chớnh: phõn hu c, phõn hoỏ hc v phõn vi sinh. + Phõn hu c: Phõn xanh, phõn chung, phõn rỏc, than bựn + Phõn hoỏ hc: Phõn NPK, phõn vi lng + Phõn vi sinh: Phõn cú cha vi sinh vt chuyn hoỏ m, vi sinh vt chuyn hoỏ lõn II. Tỏc dng ca phõn bún. - Nh cú phõn bún, t phỡ nhiờu hn, cú nhiu cht dinh dng, cõy trng phỏt trin, sinh trng tt cho nng sut cao, cht lng tt. 3. Cng c: GV yờu cu hc sinh c phn ghi nh SGK. - Phõn bún l gỡ? K mt s loi phõn h c, vụ c a phng em thng s dng? 4. Dn dũ. - V nh hc bi theo cõu hi SGK v phn ghi nh SGK. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá TUN 2, Ngy 22 thỏng 8 nm 2011 TTCM kớ duyt Tuần 3 - Từ đến /2011 Ngy son: Tit 5 CCH S DNG V BO QUN CC LOI PHN BểN THễNG THNG Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá i. mục tiêu. - Hiu c cỏc cỏch bún phõn, cỏch s dng v bo qun cỏc loi phõn bún thụng thng. ii. chuản bị. - GV: Su tm tranh phúng to cỏc cỏch bún phõn. - HS: Su tm tranh nh cỏc cỏch bún phõn iii. hoạt động dạy học. 1. n nh lp. 2. Bi c: Phõn bún l gỡ? K mt s loi phõn hu c, vụ c a phng em thng s dng? 3. Bi mi: a. Hot ng 1. Cỏch bún phõn Phng phỏp Ni dung GV: Yờu cu hc sinh c mcI SGK. ? Cn c vo thi k bún phõn ngi ta chia lm my cỏch bún phõn? - Th no l bún lút? Th no l bún thỳc? Mc ớch ca vic bún phõn? GV: Hng dn hc sinh quan sỏt hỡnh v sgk, phõn bit cỏch bún phõn v tho lun theo nhúm - Quan sỏt cỏc cỏch bún phõn hóy cho bit tờn ca cỏc cỏch bún phõn. Hóy chn cỏc cõu di õy nờu u nhc im ca tng cỏch bún v ghi vo v bi tp. GV: Rỳt ra kt lun. GV: Ging gii cho hc sinh thy cỏch bún phõn trc tip vo t 1. Cỏch bún phõn - Cn c vo thi kỡ bún: + Bún lút: L bún phõn vo t trc khi gieo trng, nhm cung cp cht dinh dng cho cõy con ngay khi mi mc, mi bộn r. + Bún thỳc: L bún phõn trong thi gian sinh trng, to iu kin cho cõy sinh trng v phỏt trin tt. Bún theo hc, theo hng: + u im: Cõy d s dng, cn dng c n gin. + Nhc im: Phõn bún ớt b chuyn thnh cht khú tan do hn ch tip xỳc vi t. - Bún vói: + u im: D thc hin, cn ớt cụng lao ng, cn dng c n gin. + Nhc im: Phõn bún ớt b chuyn thnh cht khú tan do hn ch tip xỳc vi t. - Phun trờn lỏ: + u im: Cõy d s dng, Phõn bún khụng b chuyn thnh cht khú tan do khụng tip xỳc vi t. tit kim phõn bún + Nhc im: Cú dng c mỏy múc phc tp. b. Hot ng 2. Cỏch s dng cỏc loi phõn bún thụng thng. GV: Yờu cu hc sinh c tt SGK. - Phõn hu c thng dựng Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá ? Nhng c im ch yu ca phõn hu c l gỡ? ? Vi nhng c im trờn phõn hu c dựng bún lút hay bún thỳc. bún lút. - Phõn m, kali, hn hp, thng dựng bún thỳc, nu bún lút thỡ ch bún lng nh - Phõn lõn thng dựng bún lút c.Hot ụng 3. Bo qun cỏc loi phõn bún thụng thng. GV: Yờu cu hc sinh c SGK v nờu cõu hi. ? Vỡ sao khụng ln ln cỏc loi phõn vi nhau? ? Vỡ sao phi dựng bựn ao ph kớn ng phõn ? - Xy ra phn ng lm hng cht lng phõn. - To iu kin cho vi sinh vt phõn gii, hn ch m bay, gi v sinh mụi trng- Xy ra phn ng lm hng cht lng phõn. 4. Cng c: - Gi 1-2 hc sinh c phn ghi nh sgk - Nờu cõu hi cng c bi hc: Cú my cỏch bún phõn? bo qun phõn bún thụng thng ta ỏp dng nh th no? 5. Dn dũ : Tr li cõu hi cui bi. Tit 6 VAI TRề CA GING V PHNG PHP CHN TO GING CY TRNG I. Mục tiêu . - Hiu c vai trũ ca ging cõy trng v cỏc phng phỏp chn to ging cõy trng. - Cú ý thc quý trng, bo v cỏc ging cõy trng quý him trong sn xut a phng. II. chuẩn bị . - GV: Tranh v minh ho: Vai trũ ca ging cõy trng, phng phỏp lai, phng phỏp chn lc, phng phỏp nuụi cy mụ. - HS: Tỡm hiu vai trũ ging cõy trng trong sn xut nụng nghip. III. hoạt động dạy học 1. n nh lp 2. Bi c: Th no l bún lút, bún thỳc? Phõn hu c dựng bún lút hay bún thỳc? 3. Bi mi: a. Hot ng 1. Vai trũ ca ging cõy trng. Phng phỏp Ni dung GV: Treo tranh.yờu cu hc sinh quan sỏt hỡnh 11 Vai trũ ca ging cõy trng, sau ú tho lun nhúm: - Thay ging c bng ging mi nng sut cao cú tỏc dng gỡ? - S dng ging mi ngn ngy cú tỏc dng gỡ n cỏc v gieo trng trong I . Vai trò của giống cây trồng - Ging tt lm tng nng sut, cht lng nụng sn, tng v v thay i c cu cõy trng. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá nm? - S dng ging mi ngn ngy cú nh hng nh th no n c cu cõy trng? HS: Tho lun theo nhúm, i din cỏc nhúm tr li. ? Theo em ging cõy trng cú vai trũ nh th no trong trng trt? b.Hot ng 2. Tiờu chớ ca ging cõy trồng tt. GV: Cú nhiu tiờu chớ ỏnh giỏ mt ging tt. Theo em mt ging tút cn t tiờu chớ no sau õy? HS: La chn nhng tiờu chớ ca ging tt. GV: Ging gii ging cú nng sut cao, nng sut, n nh. II. Tiờu chớ ca ging cõy trồng tt. - Sinh trng tt trong iu kin khớ hu, t ai v trỡnh canh tỏc ca a phng. - Cú cht lng tt - Cú nng sut cao v n nh. - Chng chu c sõu bnh. c. Hot ng 3. Phng phỏp chn to ging cõy trng. GV: Yờu cu hc sinh quan sỏt hỡnh v: phng phỏp lai, phng phỏp chn lc, phng phỏp nuụi cy mụ. - a phng em cú nhng phng phỏp chn to ging cõy trng no? Th no l phng phỏp chn lc, phng phỏp lai? GV ging gii pp nuôi cấy mụ. III. Phng phỏp chn to ging cõy trng. - Phng phỏp chn lc - Phng phỏp lai - Phng phỏp gõy t bin - Phng phỏp nuụi cy mụ 4. Cng c : - Ging cõy trng cú vai trũ nh th no trong trng trt? - Th no l to ging bng phng phỏp chn lc? 5. Dn dũ: - V nh hc bi v tr li ton b cõu hi cui bi. TUN 3, Ngy thỏng nm 2011 TTCM kớ duyt Tuần 4 - Từ đến /2011 Ngy son: Tit 7 SN XUT V BO QUN GING CY TRNG I. mục tiêu. - Hiu c quy trỡnh sn xut ging cõy trng. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá - Bit cỏch bo qun ht, cú ý thc bo qun con ging, cõy trng, nht l cỏc ging quý c sn. - Cú ý thc quý trng, bo v cỏc gng cõy trng quý him trong sn xut a phng. ii. chuẩn bị. - GV: Tranh v s sn xut ging cõy trng bng ht. S nhõn ging vụ tớnh cõy trng. - HS: Tỡm hiu qui trỡnh sn xut ging cõy trng, cỏch bo qun ging cõy trng. iii. hoạt động dạy học. 1. n nh lp. 2. Bi c: Ging cõy trng cú vai trũ nh th no trong trng trt? Cú nhng phng phỏp chn to ging cõy trng no? 3. Bi mi: a. Hot ng 1. Sn xut ging cõy trng. Phng phỏp Ni dung GV: Treo tranh, hng dn hc sinh quan sỏt s sn xut ging bng ht. ?Quy trỡnh sn xut ging cõy trng bng ht c tin hnh trong my nm? -Cụng vic nm th nht, nm th hai l gỡ? GV: V li s . Gii thớch ht ging siờu nguyờn chng, nguyờn chng. GV cho hc sinh quan sỏt s nhõn ging vụ tớnh cõy trng. GV: Yờu cu hs qs hỡnh v v ghi vo v bi tp c im ca cỏc phng phỏp giõm cnh, chit cnh, ghộp mt. HS: lm bi tp GV: Ti sao khi chit cnh phi dựng ni lon bú kớn bu? HS: Tr li gi m cho t bú bu, hn ch c sõu bnh. 1. Sn xut ging cõy bng ht. - Nm th nht: Gieo ht ging ó phc trỏng, chn cõy tt. - Nm th hai: ht cõy tt gieo thnh dũng, ly ht ca dũng tt nht hp thnh ging siờu nguyờn chng. -Nm th ba: t ging siờu nguyờn chng nhõn thnh ging nguyờn chng. Nm th t: T ging nguyờn chng nhõn thnh ging sn xut i tr. 2. Sn xut ging cõy trng bng phng phỏp nhõn ging vụ tớnh. - Giõm cnh: T 1 on cnh ct ri khi thõn m em giõm vo cỏt m sau mt thi gian t cnh giõm hỡnh thnh r. - Ghộp mt: Ly mt ghộp, ghộp vo mt cõy khỏc. - Chit cnh: Búc mt khoanh v ca cnh, sau ú bú t. Khi cnh ó ra r thỡ ct khi cõy m v trng xung t. b. Hot ng 2: Bo qun ht ging cõy trng. GV: Ging gii cho hc sinh hiu nguyờn nhõn gõy ra hao ht v s lng, cht lng ht ging trong quỏ - Ht ging bo qun: Khụ, my, khụng ln tp cht, Khụng sõu bnh. - Ni ct gi phi m bo nhit , Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá trỡnh bo qun. Do hụ hp ca ht, sõu, mt, b chut n sau ú a cõu hi hc sinh tr li: - Ti sao ht ging em bo qun phi khụ? phi sch, khụng ln tp cht? m. 4. Cng c: GV: Gi 1-2 hc sinh c phn ghi nh sgk. - Cú th nhõn ging bng nhng cỏch no? Lm th no cú ging ht tt, ht ging cú cht lng? 5. Dn dũ: V nh hc bi v tr li cỏc cõu hi cui bi. - Tỡm hiu th no l bnh cõy? du hiu thng gp cõy b sõu? Tit 8 SU, BNH HI CY TRNG i. mục tiêu. - Bit c tỏc hi ca sõu bnh, cỏc du hiu ca cõy khi b sõu bnh phỏ hoi. - Hiu c khỏi nim v cụn trựng, bnh cõy. - Cú ý thc bo v cõy trng thng xuyờn hn ch tỏc hi ca sõu bnh. ii. chuẩn bị: - GV: Tranh hỡnh 18, 19: Bin thỏi hon ton, bin thỏi khụng hon ton. Tranh hỡnh 20: Nhng du hiu cõy b hi. - HS: Tỡm hiu tỏc hi ca sõu bnh iii. hoạt động dạy học. 1. n nh lp. 2. Bi c: Sn xut ging cõy trng bng ht c tin hnh theo trỡnh t no? 3. Bi mi: a. Hot ng 1: Tỏc hi ca sõu bnh. Phng phỏp Ni dung GV: Yờu cu hc sinh c TT SGK. Hs nờu ra cỏc vớ d minh ho cho tỏc hi ca sõu, bnh n nng sut v cht lng nụng sn. - Sõu bnh cú nh hng nh th no n i sng cõy trng? 1. Tỏc hi ca sõu, bnh. - Sõu bnh cú nh hng su n s sinh trng, phỏt trin ca cõy,chm phỏt trin, nng sut cõy trng gim, cht lng nụng sn thp. b. Hot ng 2. Khỏi nim v cụn trựng v bnh cõy. Gv: Treo tranh, hng dn hs quan sỏt và gii thiu mt s loi cụn trựng thng gp: chõu chu, bm ? Trong vũng i ca cụn trựng tri qua giai on sinh trng phỏt trin no? ? Hóy qs hỡnh 18, 19 nờu im khỏc nhau gia bin thỏi hon ton v bin thỏi khụng hon ton? 1. Khỏi nim v cụn trựng. - Cụn trựng (sõu b) l lp ng vt chõn khp, c th chia lm 3 phn: u, ngc, bng. - S thay i cu to, hỡnh thỏi trong vũng i gi l bin thỏi ca + Cụn trựng cú 2 kiu bin thỏi: hon ton v khụng hon ton. 2. Khỏi nim v bnh cõy. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 [...]... Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá Tit 10 THC HNH XC NH THNH PHN C GII CA... him 4 Cng c Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá GV: Gi 1-2 hc sinh c phn ghi nh SGK - H thng li cỏc ni dung bi hc v cỏch phũng tr sõu bnh hi 5 Dn dũ - V nh hc bi tr li cỏc cõu hi cui bi Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Giáo viên:... thỏng nm 2011 TTCM kớ duyt Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá Tuần 7 Ngày soan: 02/10/2011 Ngày dạy: 07/ 10/2011 Tit 11 THC HNH NHN BIT MT S LOI PHN BểN HO HC THễNG THNG I mục tiêu - Phõn bit c mt s loi phõn bún thng dựng - Rốn luyn k nng quan sỏt, phõn tớch - Cú ý thc m bo an ton khi s dng v bo v mụi trng ii chuẩn bị 1 Giáo viên: Chun b cỏc mu thuc... Nghiên cứu nôi dung bài mới - Chuẩn bị báo cáo thực hành Ký duyệt của tổ chuyên môn Ngày son: 23/10/2011 Ngày dạy: 28/10/2011 Tuần10 Tit 17- THC HNH- XC NH SC NY MM V T L NY MM CA HT GING I MụC TIÊU Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá - Hiu c cỏc cỏch x lý ht ging bng nc m, ht ging ( Lỳa, ngụ) theo ỳng quy trỡnh - Lm c cỏc quy trỡnh trong cụng tỏc x... 22/10/2011 Ngày dạy: 25/10/2011 Tit 16 GIEO TRNG CY NễNG NGHIP Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá I mục tiêu - Nm c khỏi nim v thi v v nhng cn c xỏc nh thi v gieo trng, cỏc v gieo trng chớnh nc ta - Hiu c mc ớch ca vic kim tra, x lý ht ging trc khi gieo trng, cỏc phng phỏp x lý ht ging II chuẩn bị 1 Giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài học trong Sgk - Tranh... chống sâu, bệnh hại - Biện pháp thủ công - Biện pháp hoá học - Biện pháp sinh học - Biện pháp kiểm dịch thực vật III tiến trình dạy học 1 n nh lớp: Kiểm tra sỉ số học sinh 2 Dặn dò và ghi đề kiểm tra 3 Thu bài về nhà chấm, nhận xét giờ học, thỏi lm bi ca hs 4 Hớng dẫn về nhà: Về nhà học bài và xem lại bài Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá 5 Dn dũ: -... 18 CC BIN PHP CHM SểC CY TRNG I Mục tiêu Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá - Bit c ý ngha, quy trỡnh v ni dung cỏc khõu k thut chm súc cõy trng nh lm c, vun xi, ti nc, bún phõn thỳc - Lm c cỏc thao tỏc chm súc cõy trng - cn thn, chớnh xỏc, m bo an ton lao ng - í thc lao ng cú k thut, chu khú II Chuẩn bị 1 Giáo viên: - Nội dung bài học trong Sgk -... sỏt mt s dng thuc v trờn bng * Lu ý: Ch vit tt ch cỏc dng thuc + Thuc bt: Ho tan trong nc; SP, BHN + Thuc bt: D,BR,B + Thuc bt thm nc: WP, BTN, DF, WDG + Thuc ht: GH, GR Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá + Thuc sa: EC, ND + Thuc nh du: SC GV: Hng dn hc sinh phõn bit c ca thuc theo kớ hiu v biu tng 4 Cng c, luyn tp: - GV nhn xột s chun b vt liu, dng... Dn dũ: - V nh hc bi v tr li cỏc cõu hi trong SGK - c v ụn li bi ó hc, tit sau ụn tp - Tr li cõu hi cui bi - GV hng dn tr li mt s cõu hi khú Ký duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá Tuần 8 Ngày son: 09/10/2011 Ngày dạy: 11/10/2011 Tit 13 ễN TP CHNG I I MC TIấU - Thụng qua gi ụn tp nhm giỳp hc sinh cng c v khc sõu nhng kin thc ó... i c cu cõy trng bo qun tt ht ging? - Ging cõy trng cú th nhõn ging bng ht vụ Cõu 5: Trỡnh by khỏi nim tớnh v sõu bnh hi cõy trng v - Cú ht ging tt phi bit bo qun trong Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 cỏc bin phỏp phũng tr? HS: Trờn c s ó chun b trc nh, tr li HS khỏc nhn xột - b sung Trờng THCS Phù Hoá chum, vi bao tỳi kớn hoc trong cỏc kho lnh - Phng phỏp chn to . cui bi. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá Giáo viên:. Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học:. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp 7 Trờng THCS Phù Hoá Tit 10 THC HNH XC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17, Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17,