0

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3 (Hay)

99 745 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:25

Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -2013 Tuần 1 Ngày soạn :15/8/2012 - ND :20/8/2012 (lớp7.4+7.3) 24/8/2012 (7.2+7.1) PHẦN 1: TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT Tiết1: VAI TRỊ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT - KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤTTRỒNG I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nêu được vai trò quan trọng của trồng trọt trong nền kinh tế của nước ta. - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn hiện nay. - Xác định được những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. - Hiểu được đất trồng là gì. - Hiểu được vai trò của đất trồng đối với cây trồng. - Biết được các thành phần của đất trồng. 2.Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng - Quan sát và nhìn nhận, trao đổi nhóm các vấn đề . - Vận dụng kiến thức vào đời sống thực tiễn. 3.Thái độ: - Coi trọng việc sản xuất trồng trọt. - Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt. II.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: - Hình 1 SGK phóng to trang 5. - Bảng phụ lục về nhiệm vụ và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. - Chuẩn bị 2 khay trồng thí nghiệm và phiếu học tập cho học sinh. - Chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh. 2.Học sinh: Xem trước bài 1+2. III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp: ( 1phút) 2. Kiểm tra bài cũ: khơng 3. Nghiên cứu kiến thức mới: 44 phút Các hoạt động/ nội dung kiến thức Phương pháp dạy - học *Hoạt động 1 :I. Vai trò của trồng trọt: Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn ni, ngun liệu cho cơng nghiệp và nơng sản xuất khẩu. - Giáo viên giới thiệu hình 1 SGK và nêu câu hỏi: + Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống và nền kinh tế quốc dân? Nhìn vào hình 1 hãy chỉ rõ: hình nào là cung cấp lương thực, thực phẩm, ngun liệu cho cơng nghiệp và các loại cây đặc sản để xuất khẩu ? + Kể tên các loại cây đặc sản mà em biết ?(*) - Giáo viên giải thích hình để học sinh rõ thêm về từng vai trò của trồng trọt. - Giáo viên giảng giải cho Học sinh hiểu thế nào là cây lương thực, thực phẩm, cây ngun liệu cho cơng nghiệp: - Giáo viên u cầu học sinh hãy kể một số loại cây lương thực, thực phẩm, cây cơng nghiệp trồng ở địa phương ? - Giáo viên nhận xét, ghi bảng. *Hoạt động 2 : II. Nhiệm - u cầu học sinh chia nhóm tham khảo thơng tin sgk và Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 1 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -2013 vụ của trồng trọt: Nhiệm vụ của trồng trọt là đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. tiến hành thảo luận để xác định các nhiệm vụ quan trọng của trồng trọt của nước ta hiện nay? + Tại sao nhiệm vụ 3,5 khơng phải là nhiệm vụ trồng trọt? (*) - Giáo viên giảng rõ thêm về từng nhiệm vụ của trồng trọt. - Tiểu kết, ghi bảng : *Hoạt động 3 :III. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì? Các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt là khai hoang, lấn biển, tăng vụ trên đơn vị diện tích và áp dụng các biện pháp kĩ thuật tiên tiến. - Giáo viên u cầu học sinh theo nhóm cũ, quan sát bảng và hồn thành bảng sau : Một số biện pháp Mục đích - Khai hoang, lấn biển. - Tăng vụ trên đơn vị diện tích. - Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt. - Giáo viên nhận xét. + Sử dụng các biện pháp trên có ý nghĩa gì?( *) + Có phải ở bất kỳ vùng nào ta cũng sử dụng các biện pháp đó khơng? Vì sao?( *) - Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng. * Hoạt động 4:IV. Khái niệm về đất trồng. 1. Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có thể sinh sống và tạo ra sản phẩm. - u cầu học sinh đọc thơng tin mục I SGK và trả lời các câu hỏi: + Đất trồng là gì? + Theo em lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng hay khơng? Tại sao? + Đất trồng do đá biến đổi thành. Vậy đất trồng và đá có khác nhau khơng? Nếu khác thì khác ở chổ nào?( * ) - u cầu học sinh chia nhóm quan sát hình 2 và thảo luận xem 2 hình có điểm nào giống và khác nhau? - Giáo viên nhận xét, bổ sung. + Qua đó cho biết đất có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng? + Nhìn vào 2 hình trong sgk và cho biết trong 2 cây đó thì cây nào sẽ lớn nhanh hơn, khỏe mạnh hơn? Tại sao? - Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng. * Hoạt động 5 : V.Thành phần của đất trồng. Gồm 3 phần: phần rắn, phần khí, phần lỏng. _ Phần khí cung cấp oxi cho cây. _ Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. _ Phần lỏng: cung cấp nước cho cây. - Giáo viên giới thiệu cho học sinh sơ đồ 1 về thành phần của đất trồng và hỏi : + Đất trồng gồm những thành phần gì? Kể ra. + Hãy cho biết trong khơng khí có những chất khí nào? + Oxi có vai trò gì trong đời sống cây trồng? + Cho biết phần rắn có chứa những chất gì? + Chất khống và chất mùn có vai trò gì đối với cây trồng? + Phần lỏng có những chất gì? + Nước có vai trò gì đối với đời sống cây trồng? - Theo nhóm cũ thảo luận và điền vào bảng thành phần của đất trg Các thành phần của đất trồng Vai trò của đất trồng Phần khí Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 2 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -2013 Phần rắn Phần lỏng _ Giáo viên nhận xét. + Phối hợp cung cấp 3 phần trên cho cây trồng có ý nghĩa gì?(* ) -Giáo viên tiểu kết, ghi bảng IV.Củng cố và dặn dò : * Củng cố : - Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế của nước ta? -Trồng trọt có những nhiệm vụ nào?Và cách sử dụng các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, Đất trồng là gì? - Thành phần của đất trồng gồm có các thành phần nào? Vai trò của các thành phần đó đồi với cây trồng? * Dặn dò : - về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 3. Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 3 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -2013 Tuần 2 : Tiết 2 Ngày soạn:25/8/2012-Ngày dạy: 27/08/2012 (lớp 7.4+7.3) 31/8/2012 ( lớp 7.2+7.3) BÀI 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được thành phần cơ giới của đất trồng. - Hiểu được thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính. - Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất trồng. - Hiểu được thế nào là độ phì nhiêu của đất. 2. Kỹ năng : - Có khả năng phân biệt được các loại đất. - Có các biện pháp canh tác thích hợp. - Rèn luyện kĩ năng phân tích và hoạt động nhóm. 3. Thái độ : Có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : - Đất, bảng con. - Phiếu học tập cho học sinh. 2. Học sinh : Xem trước bài 3. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn định tố chức lớp : (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Đất trồng có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? - Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ra sao? 3. Bài mới : 40 phút *Hoạt dộng 1. I. Thành phần cơ giới của đất là gì? Thành phần cơ giới của đất là tỉ lệ phần trăm các loại hạt cát, limon, sét có trong đất. Tùy tỉ lệ từng loại hạt trong đất mà chia đất ra làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt, đất sét. _ u cầu học sinh đọc thơng tin mục I SGK và hỏi: + Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào? + Phần vơ cơ gồm có mấy cấp hạt? + Thành phần cơ giới của đất là gì? + Căn cứ vào thành phần cơ giới người ta chia đất ra mấy loại? - Giáo viên giảng thêm: Giữa các loại đất đó còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ,… - Tiểu kết, ghi bảng. *Hoạt động 2.II. Độ chua, độ kiềm của đất: Độ pH dao động từ 0 đến 14. Căn cứ vào độ pH người ta chia đất thành đất chua, đất kiềm và đất trung tinh. + Đất chua có pH < 6,5. + Đất kiềm có pH > 7,5. + Đất trung tính có pH= 6,6 -7,5. - u cầu học sinh đọc thơng tin mục II và hỏi : + Người ta dùng độ pH để làm gì? + Trị số pH dao động trong phạm vi nào? + Với giá trị nào của pH thì đất được gọi là đất chua, đất kiềm, đất trung tính? + Em hãy cho biết tại sao người ta xác định độ chua, độ kiềm của đất nhằm mục đích gì?(*) - Giáo viên sửa, bổ sung và giảng: Biện pháp làm giảm độ chua của đất là bón vơi kết hợp với thủy lợi đi đơi với canh tác hợp lí. -Tiểu kết, ghi bảng. Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 4 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -2013 *Hoạt động 3 : III. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất: - Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng. - Đất chứa nhiều hạt có kích thước bé và càng chứa nhiều mùn khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng cao. -u cầu 1 học sinh đọc to thơng tin mục III SGK. - u cầu học sinh chia nhóm, thảo luận và hồn thành bảng sau: - Giáo viên nhận xét và hỏi: + Nhờ đâu mà đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng?(*) + Sau khi hồn thành bảng các em có nhận xét gì về đất? - Giáo viên giảng thêm: Để giúp tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng người ta bón phân nhưng tốt nhất là bón nhiều phân hữu cơ. - Tiểu kết, ghi bảng. *Hoạt động 4.IV. Độ phì nhiêu của đất là gì? Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxi, chất dinh dưỡng cho cây trồng bảo đảm được năng suất cao, đồng thời khơng chứa các chất độc hại cho cây. - u cầu học sinh đọc thơng tin mục IV. SGK và hỏi: + Theo em độ phì nhiêu của đất là gì? + Ngồi độ phì nhiêu còn có yếu tố nào khác quyết định năng suất cây trồng khơng? - Giáo viên giảng thêm cho học sinh: Muốn nâng cao độ phì nhiêu của đất cần phải: làm đất đúng kỹ thuật, cải tạo và sử dụng đất hợp lí, thực hiện chế độ canh tác tiên tiến. - Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng. IV. Củng cố và dặn dò : * Củng cố : - Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính? - Nhờ đâu mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? - Độ phì nhiêu của đất là gì? *Dặn dò :Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 4. Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 5 Trường THCS Mai Thúc Loan Đất Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng Tốt Trung bình Kém Đất cát Đất thịt Đất sét Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -2013 Tuần 3 NS :03/9/2012 - ND : 07/09/2012 (lớp7.1+7.2) 10/9/2012 (7.4+7.3) Tiết 3 : BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ VÀ ĐẤT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí. - Biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất. 2. Kỹ năng: - Biết sử dụng các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất phù hợp. - Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm. - Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích. 1. Thái độ : Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài ngun mơi trường đất. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hình 3,4,5 SGK trang 14 phóng to. - Bảng phụ, phiếu học tập cho Học sinh. 2. Học sinh: Xem trước bài 6. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp: ( 1phút) 2. Kiểm tra bài cũ: ( khơng có) 3. Bài mới: (44 phut) * Hoạt động 1: I.Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Do dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng theo, trong khi đó diện tích đất trồng trọt có hạn , vì vậy phải sử dụng đất hợp lí. - u cầu học sinh xem phần thơng tin mục I SGK và hỏi: + Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? + Để sử dụng dất hợp lí, cần áp dụng những biện pháp nào? - Chia nhóm, u cầu thảo luận và hồn thành bảng phụ sau: Biện pháp sử dụng đất Mục đích - Thâm canh tăng vụ. - Khơng bỏ đất hoang. - Chọn cây trồng phù hợp với đất. - Vừa sử dụng, vừa cải tạo. - Đại diện nhóm lên bảng hồn thành,nhóm khác nhận xét - Giáo viên giảng giải thêm: Biện pháp vừa sử dụng, vừa cải tạo thường áp dụng đối với những vùng đất mới khai hoang hoặc mới lấn ra biển. Đối với những vùng đất này, khơng nên chờ đến khi cải tạo xong mới sử dụng mà phải sử dụng ngay để sớm thu hoạch. - Tiểu kết, ghi bảng. Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 6 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -2013 * Hoạt động 2:II.Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất là canh tác, thuỷ lợi và bón phân. - Giáo viên hỏi: + Tại sao ta phải cải tạo đất?( *) - Giáo viên giới thiệu cho Học sinh một số loại đất cần cải tạo ở nước ta: + Đất xám bạc màu: nghèo dinh dưỡng, tầng đất mặt rất mỏng, đất thường chua. + Đất mặn: có nồng độ muối tương đối cao, cây trồng khơng sống được trừ các cây chịu mặn (đước, sú, vẹt, cói, ) + Đất phèn: Đất rất chua chứa nhiều muối phèn gây độc hại cho cây trồng. - u cầu theo nhóm cũ thảo luận theo bảng và kết hợp quan sát hình 3,4,5. tổng hợp các ý kiến và đưa ra đáp án, đại diện nhóm lên hồn thành bảng phụ sau : _ Tổng hợp Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất - Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ. - Làm ruộng bậc thang. -Trồng xen cây nơng nghiệp giữa các cây phân xanh. - Cày sâu, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xun. - Bón vơi. ………………. ………………. ……………… ………………… ………………. ………………. ………………. ……………… ……………… ……………… - Giáo viên hỏi: + Qua đó cho biết, những biện pháp nào thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất ?(*) - Giáo viên giải thích hình thêm. _ Tiểu kết, ghi - tiểu bảng IV. củng cố và dặn dò : * Củng cố : - Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Trình bày các biện pháp bảo vệ đất? - Hãy cho biết những biện pháp dùng để cải tạo và bảo vệ đất. * Dặn dò : Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 7. Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 7 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -2013 Tuần 4 : NS : 8/9/2012 - ND : 14/9/2012 (7.2+7.1) 17/9/2012 (7.4+7.3) Tiết 4 : BÀI 4: Thực hành : XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ( vê tay) BÀI 5: Thực hành : XÁC ĐỊNH ĐỘ pH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : - Biết cách xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay). - Biết cách xác định pH của đất bằng phương pháp so màu. 2. Kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng thực hành, hoạt động nhóm. 3. Thái độ : - Có ý thức trong việc làm thực hành, cẩn thận trong khi làm thực hành và phải bảo đảm an tồn lao động. II.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên : - Mẫu đất, thước đo, 1 lọ nhỏ đựng nước, Bảng chuẩn phân cấp đất. 2. Học sinh : - Xem trước bài thực hành, Chuẩn bị 3 mẫu đất: đất cát, đất sét, đất thịt III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp : (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút) - Độ phì nhiêu của đất là gì? - Thành phần cơ giới của đất hình thành qua những cấp hạt nào? Từ các cấp hạt đó chia đất thành mấy loại đất chính? - Nhờ đâu mà đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng? - Khi bón phân vào đất cần đảm bảo những điều kiện gì?(*) - Để giảm độ chua của đất người ta làm gì? - Muốn nâng cao độ phì nhiêu của đất cần phải làm gì?(*) 3. Bài mới : (39 phút ) * Hoạt động 1: Xác định thành phần cơ giới của đất: 1.Vật liệu và dụng cụ cần thiết. - Lấy 3 mẫu đất đựng trong túi nilơng hoặc dùng giấy sạch gói lại, bên ngồi có ghi : Mẫu đất số…, Ngày lấy mẫu…, Nơi lấy mẫu…, Người lấy mẫu… - 1 lọ nhỏ đựng nước và 1 ống hút lấy nước. - Thước đo. - u cầu học sinh đọc to phần I SGK trang 10. - Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh đặt mẫu đất vào giấy gói lại và ghi phía bên ngồi: + Mẫu đất số. + Ngày lấy mẫu + Nơi lấy mẫu + Người lấy mẫu - u cầu học sinh chia nhóm để thực Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 8 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -2013 hành. 2.Quy trình thực hành : - Bước 1: lấy một ít đất bằng viên bi cho vào lòng bàn tay. - Bước 2: Nhỏ vài giọt nước cho đủ ẩm (khi cảm thấy mát tay, nặn thấy dẻo là được). - Bước 3: Dùng 2 bàn tay vê đất thành thỏi có đường kính khoảng 3mm. - Bước 4: Uốn thỏi đất thành vòng tròn có đường kính khoảng 3cm. Sau đó quan sát đối chiếu với chuẩn phân cấp ở bảng 1. - Giáo viên u cầu học sinh đem đất đã chuẩn bị đặt lên bàn. - Giáo viên hướng dẫn làm thực hành. Sau đó gọi 1 học sinh đọc to và 1 học sinh làm theo lời bạn đọc để cho các bạn khác xem. - u cầu học sinh xem bảng 1: Chuẩn phân cấp đất (SGK trang 11) và từ đó hãy xác định loại đất mà mình vê được là loại đất gì. 3. Thực hành. - u cầu học sinh thảo luận nhóm và xác định mẫu của nhóm mình đem theo. - Sau đó u cầu từng nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình. - u cầu học sinh nộp bảng mẫu thu hoạch Mẫu đất Trạng thái đất sau khi vê Loại đất xác định Số 1 Số 2 Số 3 …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… *Hoạt động 2. II. Quy trình thực hành xác định độ pH của đất : - Bước 1: lấy một lượng đất bằng hạt ngơ cho vào thìa. - Bước 2: Nhỏ từ từ chất chỉ thị màu tổng hợp vào mẫu đất cho đến khi dư thừa 1 giọt. - Bước 3: Sau 1 phút, nghiêng thìa cho chất chỉ màu chảy ra và so màu với thang màu pH chuẩn. Nếu trùng màu nào thì đất có độ pH tương đương với độ pH của màu đó. - u cầu 1 học sinh đọc 3 bước thực hành SGK trang 12, 13. - Giáo viên thực hành mẫu cho học sinh xem. - u cầu 1 học sinh làm lại cho các bạn khác xem. - u cầu học sinh viết vào. - Giáo viên giảng thêm: So màu với thang màu pH chuẩn, chúng ta phải làm 3 lần như vậy. Lần 1 để chất chỉ thị vào, sau đó so màu lần 1, 1 lát sau tiếp tục để chất chỉ thị màu vào và so màu lần 2, tương tự so màu lần 3, mỗi lần so màu phải có ghi lại rồi lấy pH của 3 lần so màu cơng lại, lấy trung bình cộng làm pH chuẩn, sau đó xác định loại đất. Mẫu đất Độ pH Đất chua, kiềm, trung tính Mẫu số 1. -So màu lần 1 - So màu lần 2 - So màu lần 3 Trung bình Mẫu số 2. ……………………………… … ………………………………. . ………………………………. . ……………………………… ………………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 9 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -2013 - So màu lần 1 - So màu lần 2 - So màu lần 3 Trung bình … ……………………………… … ……………………………… … ……………………………… … ……………………………… … ……………………………… … ……………………………… … ……………………………… … ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… IV. Củng cố và dặn dò : * Củng cố : Giáo viên đánh giá các mẫu đất mà học sinh thực hành. * Dặn dò : - Nhận xét về sự chuẩn bị mẫu và thái độ thực hành của học sinh. - Dặn dò: Về nhà xem lại bài, xem trước bài 7. Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 10 Trường THCS Mai Thúc Loan [...]... loại phân bón thơng thường bằng cách nào? Dặn dò :Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 10 Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 14 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Tuần 7 Năm học 2012 -20 13 NS :30 /9/2012 – ND : 05/10/2012 ( 7. 2 +7. 1) 08/10/2012 (7. 4 +7. 3) ƠN TẬP Tiết 7 : I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Qua tiết ơn tập học sinh củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học Trên cơ sở đó học... bón có tác dụng như thế nào trong trồng trọt? Dặn dò : Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 8 Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 12 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -20 13 Tuần 6 : NS : 23/ 9/2012 - ND: 29/9/2012 ( 7. 1 +7. 2) 01/10/2012 (7. 4 +7. 3) Tiết 6 BÀI 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BĨN THƠNG THƯỜNG I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết được cách bón.. .Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -20 13 Tuần 5 NS : 19/9/2012 - ND :21/9/2012 (7. 4 +7. 3) 24/9/2012 (7. 1 +7. 2) Tiết 5 : BÀI 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BĨN TRONG TRỒNG TRỌT I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Hiểu được thế nào là phân bón, các loại phân bón thường dùng và tác dụng... (7 điểm): Câu 1: ( 4 điểm) Thành phần cơ giới của đất là gì? đất trồng gồm cómấy loại chính, đó là loại nào?Cho biết khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của các loại đất đó? Câu 2 ( 3 điểm) Tại sao phải cải tạo đất, những loại đất nào cần được cải tạo? Nêu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất mà em biết ? Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 18 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -20 13. .. xem trước bài 14 Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 28 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Tuần 13 Tiết 13 Năm học 2012 -20 13 Ngày soạn :30 / 11/ 2011 Ngày dạy : 7/ 11/ 2011 BÀI 8: Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƯỜNG I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nhận biết được một số loại phân hóa học thông thường 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành và thảo luận nhóm 3 Thái độ: Có ý thức... sát, phân tích,hoạt động nhóm 3 Thái độ:- Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường đất II CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên :- Hình 25, 26 SGK phóng to ,- Phiếu học tập 2 Học sinh : Xem trước bài 15 III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC : Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 33 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -20 13 1 Ổn đònh tổ chức lớp: ( 1phút) 2 Kiểm tra bài cũ: ( không có) 3 Nghiên cứu kiến thức mới:(44... và đập đất bằng công cụ gì Phải đảm bảo những yêu cầu kó thuật nào? ( lớp 7. 3 + HS trả lời - GV tiểu kết, ghi bảng - HS ghi bài 3 Lên luống: Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 34 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển Được tiến hành theo quy trình: - Xác đònh hướng luống - Xác đònh kích thước luống - Đánh rãnh, kéo đất... Viên : Vạn Thanh Tùng 17 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -20 13 nước thường xun Phần II: Tự luận (7 điểm): Câu 1( 3 điểm ) Thế nào là bón lót, Bón thúc ? loại phân nào thường dùng để bón lót, bón thúc ? Vì sao? Câu 2 ( 3 điểm) : Em hãy cho biết đất trồng được tạo nên bởi những thành phần nào ? Nêu vai trò của các thành phần đó đối với cây trồng ? Câu 3 ( 1 điểm) : Độ phì nhiêu... kó năng quan sát và trao đổi nhóm 3 Thái độ: Có ý thức bảo vệ cây trồng, đồng thời bảo vệ môi trường sống II CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: - Hình 21,22, 23 SGK phóng to - Bảng phụ, phiếu học tập 2 Học sinh: Xem trước bài 13 III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1 Ổn đònh tổ chức lớp: ( 1 phút) Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 26 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -20 13 2 Kiểm tra bài cũ: 5 phút 1 Thế... các yêu cầu gì? ( 7. 3, 7. 2, 7. 1) 27 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 4 Biện pháp sinh học: Dùng các loài sinh vật như: ong mắt đỏ, bọ rùa, chim, ếch, các chế phẩm sinh học để diệt sâu hại 5 Biện pháp kiểm dòch thực vật: Là sử dụng hệ thống các biện pháp kiểm tra, xử lí những sản phẩm nông lâm nghiệp nhằm ngăn chặn sự lây lan của sâu, bệnh hại nguy hiểm Năm học 2012 -20 13 - Yêu cầu học sinh . bài 3. Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 3 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -20 13 Tuần 2 : Tiết 2 Ngày soạn:25/8/2012-Ngày dạy: 27/ 08/2012 (lớp 7. 4 +7. 3) 31 /8/2012 ( lớp 7. 2 +7. 3) BÀI. xem trước bài 8 Giáo Viên : Vạn Thanh Tùng 12 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -20 13 Tuần 6 : NS : 23/ 9/2012 - ND: 29/9/2012 ( 7. 1 +7. 2) 01/10/2012 (7. 4 +7. 3) Tiết 6 BÀI. Thanh Tùng 10 Trường THCS Mai Thúc Loan Giáo Án Công Nghệ 7 Năm học 2012 -20 13 Tuần 5 NS : 19/9/2012 - ND :21/9/2012 (7. 4 +7. 3) 24/9/2012 (7. 1 +7. 2) Tiết 5 : BÀI 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BĨN TRONG TRỒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3 (Hay), Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3 (Hay),

Từ khóa liên quan