0

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 18

141 561 0
  • Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 18

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:24

Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa Tiết 1 - Bài 1 Ngày soạn:12/8/2013 Ngày day:17/8/2013 Phần I: Trồng trọt ChngI - I CNG V K THUT TRNG TRT Bài 1 - VAI TRề, NHIM V CA TRNG TRT i. mụC TiÊu - Hiu c vai trũ ca trng trt. - Bit c nhim v ca trng trt hin nay. - Bit c mt s bin phỏp thc hin nhim v trng trt. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: - Nghiên cứu nội dung trong Sgk và Stk - Tranh: Vai trũ ca trng trt. Vai trũ ca t i vi cõy trng. - T liu v nhim v ca nụng nghip trong giai on ti. - Tham khảo thêm các tài liệu phục vụ cho bài dạy 2. Học sinh: - Đọc nội dung trong Sgk - Nghiờn cu k ni ca dung bi hc. - Tìm hiểu thực tế về nhiệm vụ và vai trò của trồng trọt III. Tiến trình dạy học. 1. ổ n nh 2. Bi mi: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt Gv yêu cầu hs trả lời các câu hỏi: ? Hóy k tờn mt s loi cõy lng thc, thc phm, cõy cụng nghip trng a phng em. HS:- Cõy lng thc: Lỳa, ngụ, khoai, sn - Cõy thc phm: Bp ci, su ho, c rt - Cõy cụng nghip: Bch n, keo, c phờ, cao su GV: Treo s vai trũ ca trng trt, yờu cu hs quan sỏt. ?Trng trt cú vai trũ gỡ trong ngnh kinh t? HS: Tr li, GV: Kt lun. Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt GV: Cho hc sinh c 6 nhim v sgk ? Da vo vai trũ ca trng trt. Hóy xỏc nh nhim v no l nhim v ca trng trt? Hs tr li. GV: Nhn xột rỳt ra kt lun nhim v I. Vai trũ ca trng trt. - Cung cp lng thc, thực phẩm - Cung cp nguyờn liu cho cụng nghip ch bin. - Cung cp thc n cho chn nuụi. - Cung cp nụng sn cho xut khu. II. Nhim v ca trng trt . - Sn xut nhiu lỳa, ngụ, sn n v cú d tr. - Trng rau, u lm thc n cho ngi. - Trng mớa cung cp cho nh mỏy ng Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa ca trng trt. thc hin nhim v ca trng trt cn s dng nhng bin phỏp gỡ? GV: Yờu cu h/s hon thnh bng SGK. GV: Kt lun - Trng cõy c sn: c phờ, chố III. thc hin nhim v ca trng trt, cn s dng nhng bin phỏp gỡ? + Tng din tớch t canh tỏc. + Tng v. + p dng bin phỏp k thut tiờn tin. 3. Cng c - Trng trt cú vai trũ gỡ trong i sng nhõn dõn v nn kinh t a phng em? Hot ng 2: Khỏi nim v t trng.(13p) Hot ng ca GV - HS Ni dung kin thc GV: Gii thiu: t l ti nguyờn thiờn IV.Khỏi nim v t trng. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa nhiờn quý giỏ ca Quc gia GV: Cho hc sinh c mc 1 phn I SGK v t cõu hi. - t trng l gỡ? HS: Suy ngh tr li. GV: Lp than ỏ ti xp cú phi l t trng khụng? Ti sao? HS: Suy ngh tr li. GV: Tng hp ý kin rỳt ra kt lun GV: Nhn mnh ch cú lp b mt ti, xp ca trỏi t thc vt sinh sng c GV: Hng dn cho hc sinh quan sỏt hỡnh v: Vai trũ ca t i vi cõy trng. - Trng cõy trong mụi trng t v mụi trng nc cú im gỡ ging v khỏc nhau? HS: Tr li. HS khỏc: Nhn xột BS. GV: - Ngoi t, nc ra cõy trng cũn sng mụi trng no na? - t trng cú tm quan trng nh th no i vi cõy trng? HS: Tr li. HS khỏc: nhn xột BS. GV: Tng hp ý kin rỳt ra kt lun. 1.t trng l gỡ? - t trng l lp b mt ti xp ca v Trỏi t, trờn dú cú cõy trng cú th sinh sng v sn xut ra sn phm. 2.Vai trũ ca t trng: - t trng l mụi trng cung cp nc, cht dinh dng, oxi cho cõy v gi cho cõy khụng b . Hot ng 3. Thnh phn ca t trng. (12p) GV: Gii thiu s : Thnh phn ca t trng. - t trng gm nhng thnh phn no? HS: Tr li HS khỏc: NX BS. GV: Cht li. GV: Yờu cu hs nghiờn cu TT SGK. HS: c thụng tin. GV: Chia nhúm hc sinh lm bi tp trong SGK. HS: Tho lun theo nhúm. HS: i din cỏc nhúm trỡnh by. Cỏc nhúm khỏc nx bs. GV: Cht li KL bng cỏch treo bng ph. V. Thnh phn ca t trng: - t trng gm: + Phn khớ + Phn rn Cht hu c + Phn lng Cht vụ c Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa 4. Cng c:(2p) - Trng trt cú vai trũ gỡ trong i sng nhõn dõn v nn kinh t a phng em? - t trng cú tm quan trng nh th no i vi i sng cõy trng? - t trng gm nhng thnh phn no? 5. Dn dũ:(3p) - Hc bi. - Tr li cõu hi SGK. - c v xem trc bi: Mt s tớnh cht chớnh ca t trng. - Tỡm hiu: Vỡ sao t cú kh nng gi nc v cht dinh dng? E .Rỳt kinh nghim: Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa Ngy son :12/8/2012 Tit 2- Tun 1: Một số tính chất của đất trồng A. Mc tiờu bi dy: Sau khi hc xong bi ny hc sinh cn: 1. Kin thc: Hiu c thnh phn c gii ca t l gỡ? Th no l t chua t kim, t trung tớnh, vỡ sao t d c nc v cht dinh dng. Th no l phỡ nhiờu ca t. 2. K nng: Phõn tớch, tng hp. 3. Giỏo dc: í thc yờu lao ng, bo v, duy trỡ phỡ nhiờu ca t. B. Phng phỏp: Nghiờn cu tỡm tũi - Tho lun nhúm nh. C.Chun b ca GV HS: GV: Mt s mu t, giy o pH. HS: Nghiờn cu k ni ca dung bi hc. D.Tin trỡnh dy hc: 1. n nh t chc 1 / : Ngày dạy Lớp Sĩ số 7 2. Kim tra bi c: (5P) Cõu hi 1: Nờu nhim v ca trng trt? ỏp ỏn: - Sn xut nhiu lỳa, ngụ, sn n v cú d tr. - Trng rau, u lm thc n cho ngi. - Trng mớa cung cp cho nh mỏy ng - Trng cõy c sn: c phờ, chố Cõu hi2: t cú tm quan trng nh th no i vi i sng cõy trng? ỏp ỏn: - t trng l mụi trng cung cp nc, cht dinh dng, oxi cho cõy v gi cho cõy khụng b . 3. Bi mi. *t vn : (2p) t trng gm cú nhng thnh phn c gii no? Vỡ sao t cú kh nng gi nc v cht dinh dng? hiu rừ iu ú chỳng ta cựng tỡm hiu. *Trin khai bi: Hot ng 1: Thnh phn c gii ca t l gỡ? (8p) Hot ng ca GV v HS Ni dung GV: Yờu cu hs nhc li: - Phn rn ca t c hỡnh thnh t nhng thnh phn no? HS: Tr li I. Thnh phn c gii ca t l gỡ? Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa GV: Thnh phn c gii t l gỡ? HS: Tr li. HS khỏc: Nx bs. GV: Cht li. - Phn rn ca t c hỡnh thnh t thnh phn vụ c v hu c. + Phn vụ c gm cỏc ht: cỏt, limon, sột. - T l (%) ca cỏc ht cỏt, limon, v sột trong t to nờn thnh phn c gii ca t. Hot ng 2: Th no l chua, kim ca t? (10p) GV: Gii thiu giy o pH, hng dn hs cỏch th pH ca t. GV: - bit c chua hay kim ca t ta phi lm nh th no? - Tr s PH dao ng trong phm vi no? HS: Tr li GV: Vi giỏ tr no ca PH thỡ t c gi l t chua, t kim v trung tớnh? HS: Tr li. HS khỏc: Nx bs. GV: kt lun. GV: Xỏc nh chua, kim ca t nhm mc ớch gỡ? HS: Tr li. GV: Gii thớch rừ. II.Th no l chua, kim ca t? - chua, kim ca t c o bng pH. - pH dao ng trong phm vi t 0 n 14. - Cn c vo pH m ngi ta chia t thnh t chua, t kim v t trung tớnh. Hot ng 3: Kh nng gi nc v cht dinh dng ca t.(8p) GV: Cho hc sinh c mc III SGK GV: Vỡ sao t gi c nc v cht dinh dng? - Em hóy so sỏnh kh nng gi nc v cht dinh dng ca cỏc loi t khỏc nhau? HS: Tho lun theo nhúm: Tr li, hon thnh bng SGK. III.Kh nng gi nc v cht dinh dng ca t. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa HS: i din cỏc nhúm tr li. HS: Cỏc nhúm khỏc: Nx - b sung. GV: KL. - Nh cỏc ht cỏt, limon,sột v cht mựn, t gi c nc v cht dinh dng - t sột: Tt nht - t tht: TB - t cỏt: Kộm. Hot ng 4: phỡ nhiờu ca t l gỡ?(8p) GV: Yờu cu hs c TT SGK. - phỡ nhiờu ca t l gỡ? - Mun cõy trng cú nng sut cao cn cú cỏc iu kin no? HS: Tr li. GV: kl IV. phỡ nhiờu ca t l gỡ? - phỡ nhiờu ca t l kh nng ca t cung cp nc, oxi v cht dinh dng cn thit cho cõy trng ng thi khụng cha cht cú hi cho cõy. 4. Cng c: (2p) - Th no l t chua, kim v t trung tớnh? - Vỡ sao t gi c nc v cht dinh dng? 5. Hng dn v nh:(3p) - V nh hc bi theo phn ghi nh v tr li cõu hi cui bi. - c v xem trc Bi 6 ( SGK). Bin phỏp ci to, s dng v bo v t. -Tỡm hiu cỏc bin phỏp ci to v bo v t a phng em. E .Rỳt kinh nghim: Ti t 12- Tuần 6 : Bài 8:THC HNH - NHN BIT MT S LOI PHN BểN HO HC THễNG THNG A. Mc tiờu bài dạy: Sau khi hc xong bi ny hc sinh cn: 1. Kin thc: - Phõn bit c mt s loi phõn bún thng dựng. - Bit c mt s loi thuc hoỏ hc dng bt, bt thm nc, ht v sa. 2.K nng: Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa - Rốn luyn k nng quan sỏt, phõn tớch - Bit c cỏc nhón thuc ( c ca thuc, tờn thuc). 3.Thái độ: Cú ý thc m bo an ton khi s dng v bo v mụi trng. B.Chun b : 1.GV:- Chun b cỏc mu thuc tr sõu bnh dng ht, bt ho tan, bt thm nc, sa. - Tranh v nhón hiu v nng ca thuc, lm th thớ nghim 2.HS: c bi 13 SGK, chun b mu vt thc hnh. C. Phng phỏp: Thc hnh, hot ng nhúm. D. Tin trỡnh lờn lp:: 1. n nh t chc ( 1 P) Ng y d y Lớp Sĩ số 7 2.Kim tra bi c:(2p) - Kim tra dng c thc hnh. 3 Bi mi. * t vn (2p) Gii thiu mc tiờu, qui tc an ton lao ng, quy trỡnh thc hnh. Hot ng 1. T chc thc hnh.(5p) Hot ng ca GV v HS Ni dung GV: kim tra s chun b ca hc sinh. tranh v , kớ hiu thuc - Kim tra dng c thc hnh ca hc sinh, kp gp, thỡa, diờm, nc GV: Chia nhúm thc hnh v mu phõn bún GV: Phõn cụng v giao nhim v cho cỏc nhúm phõn bit c cỏc dng thuc v c nhón hiu ca thuc . Hot ng 2.Quy trỡnh thc hnh.(32p) Hot ng ca GV v HS Ni dung GV: Thao tỏc mu hc sinh quan sỏt. HS: Quan sỏt GV: quan sỏt nhc nh hc sinh nhng thao tỏc khú. GV:- Cho ỏp ỏn hc sinh t ỏnh giỏ kt qu theo mu ca mỡnh. 1.Phõn bit nhúm phõn bún ho tan v nhúm ớt hoc khụng ho tan. - Bc 1: Ly mt lng phõn bún bng ht ngụ cho vo ng nghim - Bc 2: Cho 10-15 ml nc sch vo v lc mnh trong 1 phỳt - Bc 3. lng. quan sỏt mc ho tan + Nu thy ho tan: phõn m, kali + Khụng hoc ớt ho tan: phõn lõn v vụi Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa GV:- Bc1: Giỏo viờn thao tỏc mu hc sinh quan sỏt. - Bc2: Giỏo viờn quan sỏt nhc nh hc sinh nhng thao tỏc khú. HS: THc hnh GV:- Cho ỏp ỏn hc sinh t ỏnh giỏ kt qu theo mu ca mỡnh. 2. Phõn bit trong nhúm phõn bún ho tan: phõn m v phõn kali. 3. Phõn bit nhúm phõn bún ớt hoc khụng ho tan: phõn lõn v vụi 4. Cng c. (3p) -GV: Nhn xột s chun b vt liu dng c, an ton v sinh lao ng, kt qu thc hnh. -GV: ỏnh giỏ kt qu ca hc sinh v nhn xột ỏnh giỏ gi hc v chun b quy trỡnh thc hnh -HS: Thu dn vt liu, tranh nh, v sinh - Cỏc nhúm t ỏnh giỏ da trờn kt qu quan sỏt ghi vo bng np, mu thuc,mu sc, nhón hiu thuc. - Ghi kt qu vo v theo mu 5. H ớng dẫn về nhà: (2p) - V nh hc bi v tr li cỏc cõu hi trong SGK. - c v ụn li bi ó hc, tit sau ụn tp - Tr li cõu hi cui bi - GV: Hng dn tr li mt s cõu hi khú E. Rút kinh nghiệm: Ngy son : 18/8/2012 Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa Tit 3-Tun2 Bi 6: BIN PHP S DNG, CI TO V BO V T A. Mc tiờu: Sau khi hc xong bi ny hc sinh cn: 1. Kin thc: Hiu c ý ngha ca vic s dng t hp lý. Bit cỏc bin phỏp ci to v bo v t. 2.K nng: Rốn k nng quan sỏt, phõn tớch, so sỏnh. 1. Giỏo dc: Cú ý thc chm súc, bo v ti nguyờn mụi trng t. B. Phng phỏp: Quan sỏt tỡm tũi - Tho lun nhúm nh, vn ỏp tỡm tũi. C.Chun b : - GV: Bng ph, tranh: rung bc thang, trng xen cõy - HS: c SGK, tỡm hiu bin phỏp s dng, ci to v bo v t a phng. D.Tin trỡnh dy hc: 1. n nh t chc 1 / : Ngày dạy Lớp Sĩ số 7 2. Kim tra bi c:(3p) Cõu hi 1:Vỡ sao t gi c nc v cht dinh dng? ỏp ỏn: Nh cỏc ht cỏt, limon,sột v cht mựn, t gi c nc v cht dinh dng Cõu hi 2: phỡ nhiờu ca t l gỡ? ỏp ỏn: phỡ nhiờu ca t l kh nng ca t cung cp nc, oxi v cht dinh dng cn thit cho cõy trng ng thi khụng cha cht cú hi cho cõy. 3. . Bi mi: * t vn : (2p) Mụi trng t cú vai trũ rt quan trng i vi i sng con ngi. Dõn s tng cao nhu cu v lng thc, thc phm ngay cng nhiu. Cn phi s dng hp lớ ti nguyờn t. * Trin khai bi: Hot ng 1: Vỡ sao phi s dng t hp lớ?(16p) Hot ng ca GV v HS Ni dung GV: Do nhu cu lng thc, thc phm ngy cng tng m din tớch t trng trt cú hn - Vỡ sao phi s dng t hp lớ? HS: tr li GV: Kl giỳp hc sinh hiu c mc ớch ca cỏc bin phỏp s dng t GV: Yờu cu hs hon thnh bng in mc 1.Vỡ sao phi s dng t hp lớ? - Do nhu cu lng thc, thc phm ngy cng tng m din tớch t trng cú hn vỡ vy phi s dng t trng hp lớ. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 [...]... ghi nh SGK Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa - c v xem trc bi 9 SGK, tỡm hiu cỏch s dng v bo qun cỏc loi phõn bún v chun b dựng thớ nghim E Rỳt kinh nghim: Ngy son : 24 / 8/2012 Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS... phơng pháp thủ công: * Ưu điểm : - Đơn giản 3 - Dễ thực hiện * Nhợc điểm : - Tốn công - Hiệu quả không cao, không tiêu diệt đợc sâu, bệnh hại tận gốc - Làm ảnh hởng đến các sinh vật khác Lấy nguyên tắc Phòng là chính để phòng trừ sâu, bệnh hại vì : - ít tốn công Giáo viên: Trần Thị Tình điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 4 Câu 1 2... ly, ni ly, ngi ly mu E Rỳt kinh nghim: Ngy son : 18/ 8/2012 Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa Tit 4-Tun 2 Bi 7: TC DNG CA PHN BểN TRONG TRNG TRT A Mc tiờu bi dy: 1 Kin thc: Bit c cỏc loi phõn bún thng dựng v tỏc dng ca phõn bún i vi t, cõy trng 2 K nng: Rốn... cỏc phng thc canh tỏc ny - Rốn k nng vn dng thc t vo sn xut - cú ý thc lao ng, cú k thut tinh thn chu khú, cn thn, chớnh xỏc, m bo an ton lao ng ii chuẩn bị Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa 1 Giáo viên: - c v nghiờn cu ni dung SGK - Bng túm tt ni dung phn trng trt - H thng cõu hi v ỏp ỏn ụn tp 2 Học sinh: - c cõu hi SGK chun b ụn tp Iii Tiến trình... ngày 30 tháng 9 năm 2013 Tổ chuyên môn TT Hoàng Tiến Lực Tiết 14 - Bài Ngày soạn:28/9/2013 KIM TRA Ngày day: 01/10/2013 i mục tiêu - Kim tra ỏnh giỏ s nhn thc ca hc sinh trong chng I - GV rỳt kinh nghim truyn th kin thc t ú iu chnh phng phỏp cho phự hp - Rốn k nng t duy, so sỏnh, phõn tớch, tng hp - Tớnh t giỏc, t hc, tớnh cn thn Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng... theo trỡnh t no? E Rỳt kinh nghim: Ngy son: 08/ 9 / 2012 Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa Tit 7 Tun 4 BI 11:SN XUT V BO QUN GING CY TRNG A Mc tiờu bi day:Sau khi hc xong bi ny hc sinh cn 1 Kin thc: - Hiu c quy trỡnh sn xut ging cõy trng - Bit cỏch bo... - Phõn lõn thng dựng bún lút Hot ụng 3.Bo qun cỏc loi phõn bún thụng thng.(8p) GV: Yờu cu hc sinh c SGK v nờu cõu hi GV: Vỡ sao khụng ln ln cỏc loi Giáo viên: Trần Thị Tình III.Bo qun cỏc loi phõn bún thụng thng Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 phõn vi nhau? HS: Tr li GV: Vỡ sao phi dựng bựn ao ph kớn ng phõn ? HS: Tr li Trờng THCS Phù Hóa - Xy ra phn ng lm hng cht lng phõn - To iu kin cho... phng phỏp chn to ging cõy trng E Rỳt kinh nghim: Ngy son : 24 / 8/2012 Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa Tit 6 Tun 3 Bi 10: VAI TRề CA GING V PHNG PHP CHN TO GING CY TRNG A Mc tiờu bi day: 1 Kin thc: Sau khi hc xong hc sinh cn hiu c vai trũ ca ging cõy... I.Vai trũ ca ging cõy trng tt: hỡnh 11: Vai trũ ca ging cõy trng, sau ú tho lun nhúm: - Thay ging c bng ging mi nng sut cao cú tỏc dng gỡ? - S dng ging mi ngn ngy cú tỏc dng Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 gỡ n cỏc v gieo trng trong nm? - S dng ging mi ngn ngy cú nh hng nh th no n c cu cõy trng? HS: Tho lun theo nhúm GV: n cỏc nhúm hng dn thờm HS: i din cỏc nhúm tr li, cỏc... Phng phỏp gõy t bin phng phỏp lai? 4 phng phỏp nuụi cy mụ( Gim HS: Tr li ti khụng dy) HS khỏc nhn xột b sung, giỏo viờn nhn xột a ra kt lun GV: Ging gii phng phỏp t bin Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa 4.Cng c(2p) - Ging cõy trng cú vai trũ nh th no trong trng trt? - Th no l to ging bng phng phỏp chn lc? 5 Hng dn v nh(3p) - V nh hc bi v tr li cõu hi1,2,3,4 . mu. E .Rỳt kinh nghim: Ngy son : 18/ 8/2012 Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa Tit 4-Tun 2 Bi 7: TC DNG CA PHN BểN TRONG TRNG TRT A. Mc. tr li mt s cõu hi khú E. Rút kinh nghiệm: Ngy son : 18/ 8/2012 Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù Hóa Tit 3-Tun2 Bi 6: BIN PHP S DNG, CI TO. khi mi mc, mi bộn r. + Bún thỳc: L bún phõn trong thi gian sinh trng, to iu kin cho cõy sinh trng v phỏt trin tt. Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ 7 Trờng THCS Phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 18, Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 18, Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 18