0

Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

80 572 0
  • Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:41

Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Lớp 8 Tiết Tờn bài Chuẩn kiến thức kỹ năng 1 - HS biết tỏc giả của bài Mựa thu ngày khai trường là nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. 2 - HS hỏt thuộc bài Mựa thu ngày khai trường và thể hiện được sắc thỏi, tỡnh cảm của bài hỏt. Biết hỏt kết hợp gừ đệm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 1. 3 - HS hỏt thuộc bài Mựa thu ngày khai trường và thể hiện đỳng tốc độ, sắc thỏi, tỡnh cảm khỏc nhau ở hai đoạn a và b của bài hỏt. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 1, kết hợp vỗ tay theo phỏch. - Thụng qua bài hỏt Một mựa xuõn nho nhỏ, HS biết được vài nột về nhạc sĩ Trần Hoàn và một vài sỏng tỏc của ụng. 4 - HS biết bài Lớ dĩa bỏnh bũ là một bài dõn ca Nam Bộ. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca và thể hiện được tớnh chất vui tươi, nhớ nhảnh của bài hỏt. 5 - HS hỏt thuộc bài Lớ dĩa bỏnh bũ và thể hiện được sắc thỏi, tỡnh cảm của bài hỏt. - HS biết được cấu tạo, tớnh chất của gam thứ, giọng thứ. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 2. 6 - HS hỏt thuộc và biểu diễn bài Lớ dĩa bỏnh bũ. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 2. - HS biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Hoàng Võn và bài hỏt Hũ kộo phỏo. 7 - HS hỏt đỳng giai điệu và thuộc lời ca của hai bài hỏt: Mựa thu ngày khai trường, Lớ dĩa bỏnh bũ. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca , tốp ca, Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi - HS biết cấu tạo của gam thứ, giọng thứ. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 1, số 2 và ghi nhớ hỡnh thức tiết tấu cú trong cỏc bài TĐN. 8 Thực hiện theo những nội dung đó ụn tập ở tiết trước. 9 - HS biết vài nột về nhạc sĩ Trương Quang Lục - tỏc giả của bài Tuổi hồng. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. Biết cỏch hỏt liền tiếng và hỏt nẩy. 10 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Tuổi hồng và thể hiện được sắc thỏi của bài hỏt. Biết hỏt kết hợp cỏc hỡnh thức dừ đệm. - HS biết được về giọng song song và giọng La thứ hoà thanh. - HS đọc đỳng cao độ, trường độ và ghộp lời ca bài TĐN số 3. 11 - HS hỏt thuộc và biểu diễn bài Tuổi hồng. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 3. Biết về giọng song song song và giọng La thứ hoà thanh. - HS biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hỏt Búng cõy Kơ-nia. 12 - HS biết bài Hũ ba lớ là dõn ca Quảng Nam. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. 13 - HS hỏt thuộc bài Hũ ba lớ và thể hiện được sắc thỏi, tỡnh cảm của bài hỏt. - HS biết được cú hai loại hoỏ biểu và hoỏ biểu cú dấu thăng và hoỏ biểu cú dấu giỏng; thứ tự ghi cỏc dấu thăng và dấu giỏng trờn hoỏ biểu. - HS biết được về giọng cựng tờn. - HS đọc đỳng giai điệu và tập đỏnh nhịp bài TĐN số 4. 14 - HS hỏt thuộc và biểu diễn bài Hũ ba lớ. - HS đọc đỳng cao độ, trường độ và ghộp lời ca TĐN số 4. - HS nhận biết được một số nhạc cụ dõn tộc. 15 - HS hỏt thuộc và thể hiện được sắc thỏi, tỡnh cảm của hai bài hỏt: Tuổi hồng, Hũ ba lớ. - HS biết về giọng song song và giọng La thứ hoà thanh. - HS biết tự ghi cỏc dấu thăng và dấu giỏng trờn hoỏ biểu. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 3, số 4. 16 - HS hỏt thuộc và thể hiện được sắc thỏi, tỡnh cảm của hai bài hỏt: Mựa thu ngày khai trường, Lớ dĩa bỏnh bũ. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 1, số 2. - HS biết về cỏc nhạc sĩ: Trần Hoàn, Hàng Võn, Phan Huỳnh Điểu và cỏc tỏc phẩm được viết trong SGK. 17 18 19 - HS biết bài Khỏt vọng mựa xuõn là sỏng tỏc của nhạc sĩ Mụ-da (người Áo). Biết nội dung bài hỏt thể hiện sự lạc quan, yờu đời của tuổi trẻ trước mựa xuõn và cuộc sống. Biết bài hỏt viết ở nhịp 6/8. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. Biết cỏch lấy hơi, hỏt rừ lời, diễn cảm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, 20 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Khỏt vọng mựa xuõn. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 5, kết hợp gừ đệm. 21 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời của bài Khỏt vọng mựa xuõn. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 5, kết hợp gừ đệm. - HS biết vài nột về tiểu sử và sỏng tỏc õm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Biết nội dung bài hỏt Biết ơn Vừ Thị Sỏu, ca ngợi lũng yờu nước, sự hy sinh của nữ anh hựng VừThị Sỏu. 22 - HS biết nhạc sĩ Phạm Tuyờn là tỏc giả của bài Nổi trống lờn cỏc bạn ơi. Biết nội dung bài hỏt ca ngợi tỡnh đoàn kết của thiếu nhi cỏc dõn tộc Việt Nam. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. Biết cỏch lấy hơi, hỏt rừ lời, diễn cảm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, 23 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Nổi trống Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi lờn cỏc bạn ơi. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, - HS biết bài TĐN số 6 - Chỉ cú một trờn đời nhạc của Trương Quang Lục, lời dựa theo ý thơ Liờn Xụ (cũ), được viết ở nhịp 6/8. Núi đỳng tờn nốt nhạc, đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca, kết hợp gừ đệm. 24 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Nổi trống lờn cỏc bạn ơi. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 6, kết hợp gừ đệm. - HS biết sơ lược về hỏt bố và tỏc dụng của hỏt bố. - HS nờu đựơc tờn tỏc giả và một số bài hỏt thiếu nhi được yờu thớch. 25 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của hai bài hỏt: Khỏt vọng mựa xuõn, Nổi trống lờn cỏc bạn ơi. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, - HS biết đặc điểm của nhịp 3/4. So sỏnh được sự khỏc nhau giữa nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và 6/8. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 5, số 6, kết hợp gừ đệm hoặc đỏnh nhịp. 26 - Thực hiện theo những nội dung đó ụn tập ở tiết trước. 27 - HS biết bài Ngụi nhà của chỳng ta do nhạc sĩ Huỳnh Phước Liờn sỏng tỏc. Biết được nội dung của bài hỏt. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. Biết cỏch lấy hơi, hỏt rừ lời, diễn cảm. 28 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Ngụi nhà của chỳng ta. Biết hỏt kết hợp gừ đệm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, - HS biết bài TĐN số 7 - Dũng suối chảy về đõu là nhạc Nga, do nhạc sĩ Hoàng Lõn đặt lời. Núi đỳng tờn nốt nhạc, đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca, kết hợp gừ đệm. 29 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Ngụi nhà của chỳng ta. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca TĐN số 7, kết hợp gừ đệm. - HS biết vài nột về tiểu sử và sỏng tỏc õm nhạc của nhạc sĩ Sụ-panh. Biết bản Nhạc buồn là đoạn trớch trong Khỳc luyện tập số 3, bản nhạc cú giai điệu chậm rói, gợi nỗi buồn man mỏc (đõy là cảm xỳc của Sụ-panh khi nhớ về quờ hương). 30 - HS biết nhạc sĩ Trịnh Cụng Sơn là tỏc gỉ của bài Tuổi đời mờnh mụng, bài hỏt gồm ba đoạn. Biết nội dung bài hỏt núi lờn cảm nhận của tuổi trẻ trước cuộc sống rộng mở. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. Biết cỏch lấy hơi, hỏt rừ lời, diễn cảm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, 31 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Tuổi đời mờnh mụng. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, - HS biết bài TĐN số 8 - Thầy cụ cho em mựa xuõn là sỏng tỏc của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Núi đỳng tờn nốt nhạc, đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca, kết hợp gừ đệm. 32 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Tuổi đời mờnh mụng. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 8, kết hợp gừ đệm. - HS biết một số thể loại nhạc đàn như: độc tấu, hũa tấu, bài ca khụng lời, 33 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của hai bài hỏt: Ngụi nhà của chỳng ta, Tuổi đời mờnh mụng. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song tốp ca, - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 7, số 8, kết hợp gừ đệm hoặc đỏnh nhịp. 34 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca, diễn cảm của cỏc bài hỏt đó học. Biết trỡnh bày cỏc bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca, Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca cỏc bài TĐN đó học, kết hợp gừ đệm hoặc đỏnh nhịp. - HS biết vài nột về cỏc nhạc sĩ: Sụ-panh, Trần Hoàn, Hoàng Võn, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Đức Toàn. 35 Thực hiện theo những nội dung đó ụn tập ở cỏc tiết trước. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN: ÂM NHẠC LỚP 8 Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. HỌC KỲ I: Tiết 1 Học hát: Bài: Mùa thu ngày khai trường. Tiết 2 Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường. Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Tiết 3 Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. Tiết 4 Học hát: Bài: Lý dĩa bánh bò. Tiết 5 Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò Nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ. Tập đọc nhạc: TĐN số 2. Tiết 6 Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. Tiết 7 Ôn tập Tiết 8 Kiểm tra 1 tiết Tiết 9 Học hát: Bài Tuổi hồng Tiết 10 Ôn tập bài hát: Tuổi hồng Nhạc lý: Giọng Song Song, giọng La thứ hoà thanh. Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Tiết 11 Ôn tập bài hát: Tuổi hồng. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và bài hát: Bóng cây kơ-nia. Tiết 12 Học hát: Bài Hò ba lý Tiết 13 Ôn tập bài hát: Hò ba lý Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Nhạc lý:Thứ tự các dấu thăng ,giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên. Tiết 14 Tiết 15,16 Tiết 17,18 Ôn tập Bài hát Hò ba lý Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN Số 4. Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc Ôn tập Kiểm tra học kỳ I Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Học kì II 18 tuần= 17 tiết Tiết 19 Học hát bài: Khát vọng mùa xuân Tiết 20 Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân Nhạc lí: nhịp 6/8 Tập đọc nhạc : TĐN số 5 Tiết 21 Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN Số 5 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu Tiết 22 Học hát bài : Nổi trống lên các bạn ơi! Tiết 23 Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi Tập đọc nhạc : TĐN số 6 Tiết 24 Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Âm nhạc thường thức: Hát bè Tiết 25 Ôn tập Tiết 26 Kiểm tra một tiết Tiết 27 Học hát bài :Ngôi nhà của chúng ta Tiết 28 Ôn tập bài hát:Ngôi nhà của chúng ta Tập đọc nhạc : TĐN số 7 Tiết 29 Ôn tập bài hát:Ngôi nhà của chúng ta Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sôpanh và bản Nhạc buồn Tiết 30 Học hát bài : Tuổi đời mênh mông Tiết 31 Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Tiết 32 Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn Tiết 33- 34 Ôn tập Tiết 35 Kiểm tra học kì II TUẦN I Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Tiết 1: Học hát: Bài: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Ngày soạn: 15/8/2013 Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường. Ngày dạy: 20/8/2013 I- Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Mùa thu ngày khai trường, thể hiện đúng đảo phách, ngân đủ 3 phách. Học sinh biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng, hát lĩnh xướng, hát đối đáp. Qua nội dung bài hát, hướng các em đến tình cảm yêu mến tháng năm đi học để khắc sâu trong trí nhớ các em. II- Giáo viên chuẩn bị: - Tìm hiểu về tác giả Vũ Trọng Tường. - Tập hát và đệm đàn. - Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, đài. - Thanh phách, Song loan, tranh ảnh III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS Gv kiểm tra sĩ số. 1) Ổn định tổ chức: (1 phút ) Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Không thực hiện Gv ghi b¶ng 3) Nội dung bài:Học hát ( 25 phút ) MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Nh¹c vµ lêi: Vò Träng Têng - Hs ghi bµi. Gv giới thiệu. - Những tháng năm đi học là thời gian rất đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta, khi thời gian đó trôi qua chúng ta mới nhận thấy điều đó. Hình ảnh về mái trường, về thầy cô giáo, kỷ niệm về những người bạn thân sẽ lắng đọng trong tâm trí mỗi người. Đó là ngày khai trường. - Hs theo dõi. Gv hát. - Hát trích đoạn bài "Lời ru của mẹ" của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. - Hs nghe. Gv hỏi. ? Hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường mà em biết? - Hs trả lời. Gv điều khiển. - Cho Hs nghe mẫu bài hát "Mùa thu ngày khai trường" qua đĩa. Hs nghe và nhận biết. Gv treo bảng phụ và đặt câu hỏi. ? Bài hát gồm mấy đoạn? (2 đoạn) - Hs trả lời. Gv hướng dẫn. - Đoạn 1 gồm 2 câu, mỗi câu 8 nhịp. - Đoạn 2 gồm 4 câu, mỗi câu 8 nhịp (điệp khúc) - Hs nhắc lại. Gv đàn. * Luyện thanh âm: Mi-Ma-Mô (1-2 phút) - Hs luyện thanh. Gv hướng dẫn. * Tập hát từng câu: - Gv hát mẫu câu một, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu Hs nghe và hát nhẩm theo. - Tập hát. Gv đàn. - Gv đàn câu một và bắt nhịp cho Hs hát cùng với đàn. - Tương tự với câu tiếp theo. - Khi tập xong hai câu thì Gv cho Hs nối tiếp hai câu với nhau. - Hs tập hát. Gv yêu cầu. - Gv hát hai câu sau đó đàn giai điệu và yêu cầu Hs hát cùng với đàn. - Hs thực hiện. Gv chỉ định. - Gv chỉ định 1-2 Hs hát lại hai câu này. - Hs trình bày. Gv hướng dẫn. Khi tập hát lưu ý Hs những chỗ có đảo phách và các Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giỏo ỏn: m nhc 8 Trng THCS Nguyn Trói ting cú luyn 2-3 nt nhc. - Tin hnh dy on 2 cú luyn theo cỏch tng t. Gv iu khin. * Hỏt y c bi: - Hs thc hin. Na lp hỏt on 1, na lp hỏt on 2. i ngc li. Gv nhn xột- sa sai(nu cú). Gv thao tỏc v yờu cu. - Tc : 124. on u dựng tit tu cha cha cha, ip khỳc Rum ba. - Hs thc hin. Gv hng dn. - Th hin sc thỏi: on 1 hỏt sụi ni, nhit tỡnh. on 2 hỏt tha thit, mờnh mụng. - Hs ghi nh. Gv ch nh. - Hỏt ln 1: on 1 hỏt i ỏp theo hai dóy. on 2 c lp cựng ho ging. - Hỏt ln 2: Hs n lnh xng on 1. on 2 hỏt ho ging. - Hs trỡnh by. Gv điều khiển. - Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát hai lần kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách. - Hs hát kết hợp gõ đệm. Gv chỉ định. - Gọi một số Hs trình bài bài hát. Gv nhận xét- xếp loại một số Hs. - Hs trình bày. 4) Củng cố (18 phút ) Gv yêu cầu. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trởng cử một Hs bắt nhịp. - Hs thực hiện. Gv gợi ý, hớng dẫn Hs làm bài tập. - Một số bài hát viết về mùa thu nh: "Chiều thu nhớ tr- ờng, Hà Nội mùa thu, Nhớ mùa thu Hà Nội". - Hs thực hiện. 5) Dặn dò (:1 phút ) - Làm bài tập ở SGK. - Chuẩn bị tiết học sau. Kinh nghim TUN 2 Tit 2 : ễn tp bi hỏt: MA THU NGY KHAI TRNG. Ngy son: 20/8/2013 Tp c nhc: TN S 1. Ngy dy: 27/8/2013 Gv: Trng Th Minh Lý Nm hc: 2013-2014 [...]... hc tp ca tng HS 4- Dn dũ : V ụn li cỏc bi ó hc ( c phn nhc lớ, ANTT) Chun b bi mi THNG Kấ CHT LNG KIM TRA 1 TIT LP TSHS T CHA T 8/ 1 8/ 2 8/ 3 K8 Kinh nghim: TUN 9 Tit 9: Gv: Trng Th Minh Lý Hc hỏt: Bi: TUI HNG Ngy son: 04/10/13 Ngy dy: 11/10/13 Nm hc: 2013-2014 Giỏo ỏn: m nhc 8 Trng THCS Nguyn Trói Nhc v li: Trng Quang Lc I- Mc tiờu: - Kin thc: HS bit vi nột v nhc s Trng Quang Lc - tỏc gi ca bi Tui hng... biu 6 8 vi - Hs nghe ghi nh 4) Cng c :( 6 p) Gv iu khin - Cho Hs nghe li bi hỏt Mt mựa xuõn nho nh - Hs nghe Gv n - ễn li bi hỏt Mựa thu trng v c TN s 1 - Hs ụn tp 5) Dn dũ: (1 P) - ễn li nhng ni dung v kin thc ó hc - Chun b tit hc sau Nhn xột tit hc Kinh nghim: TUN4 Tit 4: Ngy son: 03/9/2013 Hc hỏt: Bi: Lí DA BNH Bề Ngy dy: 10/9/2013 Dõn ca Nam B Gv: Trng Th Minh Lý Nm hc: 2013-2014 Giỏo ỏn: m nhc 8. .. hn so vi ging trng Gv c bi tp Gv: Trng Th Minh Lý ? Hóy vit mt on nhc ging La th? Gm 16 ụ - Hs lm bi Nm hc: 2013-2014 Giỏo ỏn: m nhc 8 Trng THCS Nguyn Trói nhp 3 4 ? Gv nhn xột- xp loi - Gv nhn xột sau mi ln Hs tra li cõu hi m Gv ó ra; nhn xột mt s Hs vit nhc Xp loi mt s Hs - Hs ghi nh Gv ghi bng Ni dung 3: ( 18 phỳt ) ễn tp c nhc: - Hs ghi bi 1- ễn TN s 1: Chic ốn ụng sao Gv n - n giai iu bi TN s... thỏng 7 õm (õm ch l La) 5) Hng dn v nh: ( 1 phỳt ) Gv cn dn - ễn li nhng ni dung v kin thc ó hc - Hs ghi nh - Chun b tit hc sau Kinh nghim: Tit 8: Gv: Trng Th Minh Lý TUN 8 KIM TRA MT TIT Ngy son: 27/9/2013 Ngy dy: 04/10/13 Nm hc: 2013-2014 Giỏo ỏn: m nhc 8 Trng THCS Nguyn Trói I.Mc tiờu + Kin thc: HS thuc li, hỏt ỳng giai iu v bit cỏch trỡnh by hai bi hỏt:Mựa thu ngy khai trng, lớ da bỏnh bũ + K nng:... dũ: ( 1phỳt ) Gv cn dn - ễn li nhng ni dung v kin thc ó hc hụm nay - Hs ghi nh - Lm bi tp SGK- Trang 15 - Chun b tit hc sau Kinh nghim: TUN 6 Tit 6 : Gv: Trng Th Minh Lý ễn tp bi: Lí DA BNH Bề Ngy son: 13/9/2013 Ngy dy: 20/9/2013 Nm hc: 2013-2014 Giỏo ỏn: m nhc 8 Trng THCS Nguyn Trói ễn tp Tp c nhc: TN S 2 m nhc thng thc: NHC S HONG VN V BI HT Hề KẫO PHO I- Mc tiờu: 1 Kin thc : Tp th hin bi hỏt Lý da... trỡnh by li bi hỏt kt hp ỏnh nhp - Hs c nhc hỏt li Gv ch nh - Gi mt s Hs trỡnh by bi TN hon chnh- Gv nhn xộtcho im - Hs trỡnh by Gv ghi bng Ni dung 3: m nhc thng thc:( 16 P) - Hs ghi bi Gv: Trng Th Minh Lý Nm hc: 2013-2014 Giỏo ỏn: m nhc 8 Trng THCS Nguyn Trói Nhc s Trn Hon v bi hỏt: Mt mựa xuõn nho nh Gv iu khin - ễn li mt s kin thc trong ni dung õm nhc thng thc lp 7 - Hs thc hin Gv hi ? Bn giao hng... danh l H Thun An) Sinh nm 19 28 Hi Lng- Qung Tr Nguyn l B trng B VHTT - Hs quan sỏt v ghi nh - Ca khỳc ni ting: Li ngi ra i, Li Bỏc dn xa, Gia mc t khoa dm - ễng c Nh nc trao tng gii thng HCM - Nhc s Trn Hon mt ngy 23/11/2003 ti H Ni - Gv thc hin - Cho Hs nghe trớch on bi "Li ngi ra i, Li Bỏc dn.xa b) Bi hỏt: - Hs nghe Mt mựa xuõn nho nh Gv gii thiu - Bi hỏt ph nhc vo nm 1 980 Vit nhp giai iu phúng khoỏng,... Hc thuc bi c, chun b bi mi Hs nghe thc hin nh Nhn xột tit hc Kinh nghim: TUN 3 Tit 3: ễn tp bi hỏt: ễn tp Tp c nhc: Gv: Trng Th Minh Lý MA THU NGY KHAI TRNG Ngy son: 27 /8/ 13 TN S 1 Ngy dy: 03/9/13 Nm hc: 2013-2014 Giỏo ỏn: m nhc 8 Trng THCS Nguyn Trói m nhc thng thc: NHC S TRN HON V BI HT: "MT MA XUN NHO NH" I- Mc tiờu: 1 Kin thc : Tp rốn k nng hỏt theo tay ch huy ca giỏo viờn 2 K nng : ễn luyn bi... 2013-2014 Giỏo ỏn: m nhc 8 Trng THCS Nguyn Trói Gv iu khin - Cho Hs hỏt kt hp gừ theo nhp - Hs hỏt, gừ nhp Gv thc hin v yờu cu -bt nhp cho Hs hỏt bi hai ln kt hp nhỳn theo nhp - Hs thc hin Gv yờu cu - Hs t chn nhúm 2 Hs, luyn tp v lờn trỡnh by bi hỏt Gv nhn xột tng nhúm - Hs tho lun, luyn tp v trỡnh by Gv ch nh - Ch nh mt s Hs trỡnh by bi hỏt, Gv nhn xột v cho im - Hs trỡnh by 4) Cng c: ( 16 p) Gv gi ý - Gi... SGK 5 Dn dũ nhn xột: (1 ') cỏc em v nh hỏt thuc li bi hỏt kt hp ph ha Chun b bi mi Kinh nghim: TUN 9 Tit 10 : ễn tp bi hỏt: TUI HNG Gv: Trng Th Minh Lý Ngy son:11/ 10/ 13 Ngy dy: 18/ 10/13 Nm hc: 2013-2014 Giỏo ỏn: m nhc 8 Trng THCS Nguyn Trói Nhc lý: GING SONG SONG, GING LA TH HO THANH Tp c nhc : TN S 3 I- Mc tiờu: - Kin thc: HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi Tui hng v th hin c sc thỏi ca bi hỏt Bit . cỏc tiết trước. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN: ÂM NHẠC LỚP 8 Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. HỌC KỲ I: Tiết. TRƯỜNG Ngày soạn: 27 /8/ 13 Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1 Ngày dạy: 03/9/13 Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ TRẦN HOÀN. Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Học kì II 18 tuần= 17 tiết Tiết 19 Học hát bài: Khát vọng mùa xuân Tiết 20 Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân Nhạc lí: nhịp 6 /8 Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6,