0

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã lai châu, tỉnh lai châu

70 1,489 16
  • Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã lai châu, tỉnh lai châu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2015, 13:45

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển giáo dục đào tạo của cả n¬ước, giáo dục đào tạo ở tỉnh Lai Châu nói chung và thị xã Lai Châu nói riêng đã từng b¬ước phát triển cả về quy mô, số l¬ượng và chất l¬ượng cơ bản đã đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn. Mạng l¬ưới tr¬ường lớp phát triển khá đồng bộ giữa các cấp học, bậc học; mỗi xã, phường đều có ít nhất 01 trường: mầm non, tiểu học và THCS; và toàn thị xã có 3 trường THPT. Tổng số học sinh các cấp đến trường tăng đáng kể, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học đ¬ược cải thiện, chất l¬ượng giáo dục, tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt khá cao, công tác phổ cập giáo dục được đẩy mạnh. Riêng đối với giáo dục mầm non đã thực hiện được việc xóa bản trắng về giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp ngày một tăng; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ cũng có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, thiết bị đồ chơi được tăng cường; đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đủ, đảm bảo trình độ, nhiệt tình, tâm huyết với ngành.Tuy nhiên sự nghiệp giáo dục của Thị xã cũng còn nhiều mặt hạn chế: điều kiện phục vụ cho giảng dạy và học tập còn nhiều khó khăn, chất lượng đội ngũ còn nhiều mặt hạn chế, công tác quản lý còn bất cập so với yêu cầu đổi mới, chất lượng giáo dục còn có sự chênh lệch giữa các xã phường, …. Chưa có cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, giáo dục mầm non ở các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, bất cập cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị, đồ chơi phục vụ cho giáo dục mầm non chưa đáp kịp sự gia tăng về số trẻ ra lớp; đội ngũ giáo viên có lúc còn thiếu, chất lượng chưa cao, vẫn còn giáo viên dưới chuẩn về trình độ đào tạo. Phương pháp giáo dục mầm non thiếu linh hoạt, chưa phù hợp với đối tượng trẻ em dân tộc thiểu số dẫn đến sự chuyển biến về chất lượng chăm sóc, giáo dục còn chậm. Nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về giáo dục mầm non còn hạn chế; công tác xã hội hóa giáo dục chưa được đẩy mạnh, hiệu quả chưa cao. Những khó khăn, hạn chế của giáo dục Thị xã nêu trên đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền và ngành giáo dục đào tạo Thị xã cần phải tập trung quan tâm giải quyết triệt để nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn và yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.Là người đã và đang công tác trong ngành giáo dục, bản thân tôi luôn trăn trở trước thực trạng chất lượng giáo dục mầm non của địa phương và luôn mong mỏi được góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp phát triển chung của giáo dục đào tạo thị xã Lai Châu cũng như giáo dục mầm non trên địa bàn nói riêng, cùng với ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ Thị xã lần thứ II nhiệm kỳ 2010 2015 đã đề ra. Qua thời gian được học tập nghên cứu tại Học viện Chính trị Hành chính khu vực I, với kiến thức lý luận đã được trang bị cùng với thực tiễn công tác ở cơ quan quản lí giáo dục địa ph¬ương tôi mạnh dạn chọn đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu làm luận văn tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị Hành chính. MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học từ lâu đời. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, truyền thống đó đã góp phần tạo nên nét đẹp của nền văn hiến Việt Nam và được phát huy hơn bao giờ hết trong thời đại mới. Hơn nửa thế kỷ qua, kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước, nền giáo dục nước nhà thực sự giữ một vai trò quan trọng, gánh vác sứ mệnh quang vinh của dân tộc. Ngµy nay trong thập niên đầu thế kỷ XXI, bối cảnh quốc tế cho thấy cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế tri thức. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vừa là quá trình hợp tác để phát triển vừa là quá trình đấu tranh của các nước đang phát triển để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia ngày càng trở nên quyết liệt, đòi hỏi các nước phải đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, đặt ra vị trí mới cho giáo dục. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự phát triển năng động của các nền kinh tế, cùng với quá trình hội nhập và toàn cầu hóa vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển trong việc rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các quốc gia. Khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội; giáo dục - đào tạo là nền tảng của khoa học công nghệ. Do vậy đổi mới và phát triển giáo dục - đào tạo là yêu cầu tất yếu. Thấy rõ vai trò và tầm quan trọng đó của giáo dục - đào tạo, trong nhiều kỳ đại hội gần đây, Đảng ta đã xây dựng định hướng phát triển giáo dục - đào tạo, coi đây là lĩnh vực then chốt, tạo điều kiện cho giáo dục - đào tạo thực hiện sứ mệnh đi trước, đón đầu. Những Quan điểm của Đảng về đường lối phát triển giáo dục và đào tạo được thể hiện rõ trong Nghị quyết Trung ương 2 Khóa VIII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 1 lần thứ IX, X, XI. Từ các văn kiện đó, đường hướng phát triển giáo dục - đào tạo được chỉ đạo là: Coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu cùng với khoa học và công nghệ là yếu tố quyết định góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Giáo dục - đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, với khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng an ninh. Xây dựng con người Việt Nam có đầy đủ phẩm chất để bảo vệ đất nước. giáo dục - đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội sau 25 năm đổi mới, cùng với sự ổn định chính trị làm cho thế và lực nước ta lớn mạnh lên nhiều so với trước. Sự đóng góp về nguồn lực của Nhà nước và nhân dân cho phát triển giáo dục ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ trên thế giới cũng có thể làm cho khoảng cách kinh tế và tri thức giữa Việt Nam và các nước ngày càng lớn hơn, nước ta có nguy cơ bị tụt hậu xa hơn. Hội nhập quốc tế không chỉ tạo cơ hội phát triển mà còn chứa đựng nhiều nguy cơ cho giáo dục. Sự phân hóa trong xã hội và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền sẽ làm tăng tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục của người học. Yêu cầu phát triển kinh tế trong thập niên tới không chỉ đòi hỏi số lượng mà còn đòi hỏi chất lượng cao của nguồn nhân lực tạo nên sức ép rất lớn đối với giáo dục. Bên cạnh đó Giáo dục Việt Nam vẫn còn nhiều mặt hạn chế, bất cập ở tất cả các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đặc biệt đối với giáo dục mầm non chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chưa có sự bình đẳng so với các bậc học. Đơn cử như năm 1997 tỷ trọng ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục mầm non là 5,4% ngân sách chi cho giáo dục phổ thông, trong khi tiểu học là 35,3%, THCS là 19,4% (tức là tỷ trọng ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục mầm non chỉ bằng 0,15 lần so với tiểu học và bằng 0,28 lần so với THCS); mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đủ để huy động trẻ ra lớp đồng đều giữa các vùng; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non còn bất cập cả về số lượng, chất lượng và cơ 2 cấu; chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non còn lạc hậu cả về mục tiêu, nội dung và phương pháp; chất lượng, hiệu quả giáo dục còn thấp; cơ chế hỗ trợ, phối hợp thực hện mục tiêu giáo dục mầm non chưa được thể chế hóa, …. Trước thực tiễn trên, với tư cách là động lực phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo cần phải tiếp tục đổi mới, phát triển và đặc biệt không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, ngay từ cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đó là nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Bởi giáo dục mầm non là khâu đầu tiên của quá trình giáo dục thường xuyên cho mọi người, là giai đoạn đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách của con người; là cấp học có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển giáo dục - đào tạo của cả nước, giáo dục - đào tạo ở tỉnh Lai Châu nói chung và thị xã Lai Châu nói riêng đã từng bước phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng cơ bản đã đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn. Mạng lưới trường lớp phát triển khá đồng bộ giữa các cấp học, bậc học; mỗi xã, phường đều có ít nhất 01 trường: mầm non, tiểu học và THCS; và toàn thị xã có 3 trường THPT. Tổng số học sinh các cấp đến trường tăng đáng kể, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học được cải thiện, chất lượng giáo dục, tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt khá cao, công tác phổ cập giáo dục được đẩy mạnh. Riêng đối với giáo dục mầm non đã thực hiện được việc xóa bản trắng về giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp ngày một tăng; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ cũng có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, thiết bị đồ chơi được tăng cường; đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đủ, đảm bảo trình độ, nhiệt tình, tâm huyết với ngành. Tuy nhiên sự nghiệp giáo dục của Thị xã cũng còn nhiều mặt hạn chế: điều kiện phục vụ cho giảng dạy và học tập còn nhiều khó khăn, chất lượng đội ngũ còn nhiều mặt hạn chế, công tác quản lý còn bất cập so với yêu cầu đổi mới, chất lượng giáo dục còn có sự chênh lệch giữa các xã 3 phường, …. Chưa có cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, giáo dục mầm non ở các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, bất cập cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị, đồ chơi phục vụ cho giáo dục mầm non chưa đáp kịp sự gia tăng về số trẻ ra lớp; đội ngũ giáo viên có lúc còn thiếu, chất lượng chưa cao, vẫn còn giáo viên dưới chuẩn về trình độ đào tạo. Phương pháp giáo dục mầm non thiếu linh hoạt, chưa phù hợp với đối tượng trẻ em dân tộc thiểu số dẫn đến sự chuyển biến về chất lượng chăm sóc, giáo dục còn chậm. Nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về giáo dục mầm non còn hạn chế; công tác xã hội hóa giáo dục chưa được đẩy mạnh, hiệu quả chưa cao. Những khó khăn, hạn chế của giáo dục Thị xã nêu trên đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền và ngành giáo dục - đào tạo Thị xã cần phải tập trung quan tâm giải quyết triệt để nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn và yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục - đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Là người đã và đang công tác trong ngành giáo dục, bản thân tôi luôn trăn trở trước thực trạng chất lượng giáo dục mầm non của địa phương và luôn mong mỏi được góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp phát triển chung của giáo dục - đào tạo thị xã Lai Châu cũng như giáo dục mầm non trên địa bàn nói riêng, cùng với ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ Thị xã lần thứ II nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Qua thời gian được học tập nghên cứu tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, với kiến thức lý luận đã được trang bị cùng với thực tiễn công tác ở cơ quan quản lí giáo dục địa phương tôi mạnh dạn chọn đề tài: "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu" làm luận văn tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính. 4 II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở lí luận khoa học của chủ nghĩa Mác- lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về giáo dục - đào tạo cùng với thực tiễn học tập và công tác, phân tích đánh giá đúng thực trạng tình hình giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong thời gian tới, đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện tốt những nội dung đã nêu ra. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là: - Làm rõ cơ sở lý luận về giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục. - Phân tích, đánh giá đúng thực trạng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu trong 5 năm trở lại đây (từ năm học 2005- 2006 đến năm học 2009 - 2010). - Nêu mục tiêu, phương hướng, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu trong thời gian tới. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu. 2. Phạm vị nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu chủ yếu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu. Thời gian nghiên cứu khảo sát chất lượng giáo dục trong 5 năm trở lại đây, từ năm học 2005 - 2006 đến năm học 2009 - 2010. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Cơ sở phương pháp luận 5 Luận văn vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục - đào tạo trong thời kỳ đổi mới; Luật Giáo dục; các hệ thống văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục - đào tạo; báo cáo tổng kết về công tác giáo dục của ngành qua các năm học, của các Trường mầm non trên địa bàn làm cơ sở cho việc phân tích, lý giải thực trạng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu trong những năm gần đây. 2. Các phương pháp cụ thể Các phương pháp chủ yếu được chú trọng sử dụng trong luận văn là: phương pháp có tính chất lí luận, kinh nghiêm, phương pháp quan sát, điều tra, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, phán đoán, V. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phụ lục, phần nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương I. Những vấn đề lý luận chung về giáo dục. Chương II. Thực trạng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu trong thời gian qua (2005 - 2010 ). Chương III. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu. 6 Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁO DỤC I. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CỦA ĐẢNG TA VỀ GIÁO DỤC 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Giáo dục và đào tạo luôn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Nhận thức đúng tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngay từ khi nghiên cứu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, Mác - Ănghen đã có những nghiên cứu cụ thể về mẫu hình con người trong xã hội. Đó là những con người lao động, được phát triển tối đa về thể chất và tinh thần (trí tuệ). Các ông đã nhìn nhận thấy trước ở xã hội xã hội chủ nghĩa việc đào tạo những người cộng sản phát triển toàn diện có ý nghĩa đặc biệt. Từ đó Mác - Ănghen đã có quan niệm hết sức rõ ràng về giáo dục: "Chúng tôi hiểu giáo dục gồm 3 điểm: - Thứ nhất: Giáo dục trí lực. - Thứ hai: Giáo dục thể lực như đang được thực hành trong các trường thể dục thể thao và bằng luyện tập quân sự. - Thứ ba: Huấn luyện bách khoa (giáo dục kỹ thuật) giới thiệu những nguyên tắc cơ bản của tất cả các quá trình sản xuất, đồng thời tập cho trẻ em và thiếu niên quen sử dụng những công cụ đơn giản nhất cho tất cả các ngành sản xuất" (1) . Về phương pháp giáo dục, C.Mác chỉ ra rằng: "Nền giáo dục sẽ kết hợp lao động sản xuất với trí lực và thể lực, đối với hết thảy các trẻ em trên một lứa tuổi nhất định nào đó và làm như vậy không những chỉ là phương pháp tăng thêm sản xuất xã hội mà còn là phương pháp tốt nhất và duy nhất tạo ra những con người toàn diện". (2) 1 C.Mác - Ănghen: Tuyển tập, Nxb Sự thật, HN, 1980, tập 3, tr. 185-186. 22 C.Mác - Ănghen: Tuyển tập, Nxb Sự thật, HN, 1980, tập I, Tr460. 7 Khi nghiên cứu về mỹ học, Mác - Ăngghen cũng rất coi trọng việc giáo dục cái đẹp cho con người. Theo các ông, cái đẹp gắn liền với đạo đức, cái đẹp là động lực để phát triển nhân cách. Năng lực sáng tạo cái đẹp và thưởng thức cái đẹp có tính bản chất của con người. Với năng lực đó, con người sẽ hoàn thiện hơn và ở một mức độ nhất định sẽ tạo nên ở mỗi con người khả năng tự điều chỉnh hành vi của mình. Cũng theo C.Mác, nghệ thuật có chức năng vô cùng to lớn thẩm mỹ nhận thức, dự báo, cải tạo xã hội Vì vậy việc giáo dục nghệ thuật trong nhà trường trở thành nội dung không thể thiếu được. Tư tưởng phát triển toàn diện con người của Mác - Ăngghen trong “Tuyên Ngôn của Đảng Cộng Sản” đã trở thành tư tưởng chỉ đạo công cuộc giáo dục ngày nay. §ó là: Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người. Tuyªn ng«n còng nhấn mạnh làm cho con người được phát triển tự do, đó là phát triển trí tuệ và thể lực, đạo đức và tay nghề, tính độc lập cá nhân, cá tính và tính cộng đồng, trách nhiệm và quyền hạn, lợi ích và đóng góp, dân chủ và kỷ cương là những điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người. Tư tưởng coi con người là trung tâm của cuộc sống gắn liền với tiến trình phát triển văn hoá của loài người và ngày nay, phát triển toàn diện con người đã trở thành một tư tưởng chỉ đạo của thời đại. Kế thừa và phát triển những tư tưởng của Mác - Ănghen về giáo dục, trong hoàn cảnh mới của lịch sử, bằng thực tiễn sống động của cách mạng xã hội chủ nghĩa, Lênin đã phát triển hoàn thiện đầy đủ hơn lý luận về giáo dục và hệ thống giáo dục, về nhiệm vụ và tính chất của nền giáo dục trong xã hội mới. Tại diễn đàn Đội hội giáo dục Nga lần thứ nhất, Lênin đã khẳng định vai trò to lớn của giáo dục - đào tạo để hình thành hoặc thay đổi bản chất con người: Người ta chỉ có thể trở thành cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết, tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đào tạo ra. Lênin coi giáo dục là một điều kiện quan trọng đảm bảo thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng CNXH. 8 Trong dự thảo cương lĩnh của Đảng cộng sản (Bôn sê vích) Nga tháng 02 năm 1919 Lênin đã nêu những ý tưởng về giáo dục và đào tạo mà ngày nay vẫn còn mang tính thời sự và giá trị vận dụng. Đó là: "Thực hiện chế độ giáo dục không mất tiền, bắt buộc phổ thông và bách khoa (dạy lý thuyết và thực hành về tất cả các ngành sản xuất chủ yếu) cho tất cả các trẻ em trai và gái dưới 16 tuổi. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với lao động sản xuất xã hội. Lôi cuốn nhân dân lao động tích cực tham gia sự nghiệp giáo dục phát triển hội đồng giáo dục quốc dân, huy động những người biết chữ dạy người chưa biết chữ" (3) Khẩu hiệu nổi tiếng của Lênin: “Học, học nữa, học mãi” đã trở thành triết lý cuộc sống của hàng triệu con người trong các thế hệ. Học tập vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân, chỉ có học tập không ngừng mới vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao của trí tuệ loài người. Chính vì thế, Ủy ban quốc tế về giáo dục thế kỷ XXI đã đưa giáo dục suốt đời trở thành một nguyên lý của nền giáo dục mở đầu thiên niên kỷ mới. Những luận điểm nổi tiếng của C.Mác - Ph.Ăngghen và V.I. Lênin về giáo dục, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nó là nền tảng cho định hướng chiến lược, mục tiêu giáo dục nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội vì con người, vì công bằng và tiến bộ xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh người học trò xuất sắc của Mác - Lênin, vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Bên cạnh việc tiếp thu đầy đủ những tư tưởng của Mác - Lênin về giáo dục và đào tạo, Người còn tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Từ đó làm sáng tỏ, phát triển sáng tạo và nâng những giá trị tư tưởng của Mác - Lênin lên một tầm cao mới. Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người không bó hẹp ở việc giáo dục tri thức, học vấn cho con người mà còn có tính bao quát sâu xa nhưng vô cùng 3 Lênin toàn tập, Nxb Tiến bộ - Matxcơva 1977, tập 38, trang 118. 9 sinh động, thiết thực nhằm đào tạo ra những con người toàn diện vừa "hồng" vừa "chuyên", có tri thức, lý tưởng, đạo đức, có sức khỏe, thẩm mỹ, Nhận thức sâu sắc về vai trò của giáo dục, Hồ Chí Minh đã gắn bó cả cuộc đời mình với việc chăm lo, mở mang và xây dựng một nền giáo dục mới, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa - một nền giáo dục mà mọi người đều có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo, mọi người đều được học hành, không phân biệt giai cấp, tuổi tác, trình độ, giới tính Người luôn căn dặn: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng ngưòi" (4) ; "Muốn xây dựng CNXH trước hết cần phải có con người xã hội chủ nghĩa" (5) và Hiền dữ đâu phải là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên". Bởi con người là nhân tố quan trọng quyết định vận mệnh của mỗi cộng đồng; họ là lực lượng thực hiện mọi sự vận động của xã hội. Kết quả của sự vân động là tổng hòa của mọi tác động, mọi khuynh hướng, mọi nhận thức và hành động. Do đó việc giáo dục để mọi người nhận thức được đầy đủ và thống nhất, có trình độ tương ứng và quyết tâm cao thì mới thực hiện được mục tiêu, chiến lược của vận động xã hội. Với Hồ Chí Minh ngay từ những tháng năm tìm đường cứu nước ở nước ngoài, Người đã hết sức quan tâm tạo dựng cơ sở đầu tiên cho sự phát triển và bồi dưỡng năng lực của trẻ. Năm 1924, Người đã viết trên Le Paria giới thiệu hệ thống giáo dục mầm non của Liên Xô nhằm cải thiện giáo dục của xã hội và giải phóng phụ nữ. Trong nhiều bài phát biểu, Người đã chỉ thị cho ngành y tế và giáo dục phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. Người khẳng định: Con trẻ là cái mầm cái búp của dân tộc. Con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi, thì dân tộc mới có thể tự cường, tự lập. Có thể nói, Giáo dục mầm non là giai đoạn ban đầu rất quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách của con người. Ngay sau khi đất nước vừa giành được độc lập (1945), Nhà nước non trẻ đầu tiên của Việt Nam ra đời đã phải đối phó với hàng loạt nguy cơ, thách thức. Đó là nguy cơ của "giặc đói", "giặc dốt" và đặc biệt là "giặc ngoại xâm". Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Chủ tịch Hồ Chí Minh 4 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.2002, tập 9 Tr 222. 5 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.2002, tập 10 Tr 310. 10 [...]... cng cao Phỏt trin mnh v nõng cao cht lng dy ngh v giỏo dc chuyờn nghip Thc hin ng b cỏc gii phỏp nõng cao cht lng giỏo dc i hc Tp trung u t xõy dng mt s trng, khoa, chuyờn ngnh mi nhn, cht lng cao - i mi mnh m ni dung, chng trỡnh, phng phỏp dy v hc tt c cỏc cp, bc hc Tớch cc chun b t sau nm 2015 thc hin chng trỡnh giỏo dc ph thụng mi M rng v nõng cao cht lng o to ngoi ng Phỏt trin nhanh v nõng cao. .. Đảng và Nhà nớc luôn coi trọng giáo dục - đào tạo, xem giáo dục - đào tạo l lnh vc then cht; luôn có định hớng phát triển hoàn thiện quan điểm đờng lối, chính sách về GD-Tcủa nớc nhà; luôn to iu kin cho GD-T thc hin s mnh i trc, ún u nhm mc tiờu phỏt trin t nc nhanh, mnh, vng chc Nhng quan im nờu trờn l c s cho vic nhn thc ỳng n hot ng giỏo dc tng a phng, t ú tỡm ra gii phỏp phự hp nhm nõng cao cht... dc mm non trong cng ng v cha m hc sinh ó c nõng lờn mt bc, nhu cu gi con vo cỏc trng mm non ngy mt tng Cụng tỏc giỏo dc mm non c cp y, chớnh quyn a phng quan tõm hn v mi mt; phũng GD-T v cỏc c s giỏo dc mm non ó tớch cc v ch ng trong cụng tỏc tham mu vi cp y, chớnh quyn cú chớnh sỏch h tr go i tr mu giỏo l ngi dõn tc thiu s ra lp, y mnh cụng tỏc tuyờn truyn v giỏo dc mm non, luụn n lc c gng nõng cao. .. nhiu mt hn ch Cụng tỏc xó hi húa giỏo dc cha c y mnh, hiu qu cha cao Cụng tỏc phi hp tham gia giỏo dc ca chớnh quyn cỏc xó, phng, cỏc ban, ngnh, on th cha mnh, thiu ng b; s phi hp gia nh trng-gia ỡnh-xó hi cha thng xuyờn, liờn tc Vi nhng ni dung nh ó trỡnh by trờn, hn lỳc no ht vic nõng cao cht lng giỏo dc mm non th xó Lai Chõu - tnh Lai Chõu núi riờng v trong c nc núi chung trong giai on hin nay... hin nay l vụ cựng cn thit v cp bỏch 19 Lut giỏo dc s 38/2005/QH10 ngy 14/6/2005, trang 06 22 Chng II THC TRNG GIO DC MM NON TH X LAI CHU - TNH LAI CHU ( T NM HC 2005-2006 N NM HC 2009 - 2010) I KHI QUT C IM , TèNH HèNH KINH T - X HI TH X LAI CHU 1 V trớ a lý v cỏc iu kin t nhiờn Lai Chõu l mt tnh biờn gii phớa Tõy Bc ca T quc, cỏch th ụ H Ni hn 400km v phớa ụng Nam; phớa Bc v Tõy Bc giỏp tnh Võn Nam... chc tr em phỏt trin ton din v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn khỏc trong tng lai Hn th na, giỏo dc mm non i vi th xó Lai Chõu li cng cú v trớ quan trng Bi, trong nhng nm qua, nhim v chm lo phỏt trin giỏo dc mm non tuy ó c lónh o a phng v cỏc ban ngnh, on th trong Th xó quan tõm Song thc t cho thy: Tnh Lai Chõu núi chung v Th xó núi riờng mi c chia tỏch v thnh lp nm 2004, lc lng cỏn b, cụng... trong thi k xõy dng ụ th, phn u n nm 2015 th xó Lai Chõu tr thnh ụ th loi ba 2 Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi L mt Th xó min nỳi c thự, th xó Lai Chõu c ng, Nh nc quan tõm vi nhiu ch trng chớnh sỏch ln, kp thi; nhõn dõn cỏc dõn tc th xó Lai Chõu cú truyn thng on kt, dng cm, cn cự trong lao ng sn xut Trong 5 nm va qua, cỏn b, ng viờn, nhõn dõn cỏc dõn tc th xó Lai Chõu ó kiờn trỡ vt qua khú khn th thỏch ca... nhng nm gn õy, quy mụ mng li trng lp mm non th xó Lai Chõu khụng ngng c cng c v phỏt trin c bn ỏp ng c nhu cu hc tp ca con em cỏc dõn tc trờn a bn 100% cỏc xó, phng u cú ớt nht mt trng mm non tr lờn; s lng v t l huy ng tr em ra lp hng nm tng nhanh k c tr em l ngi dõn tc thiu s, t l tr mu giỏo ra lp trong nhiu nm liờn tc luụn t 100% So vi cỏc huyn trong tnh, th xó Lai Chõu luụn l n v dn u v t l huy ng... Nh nc ta 2 V trớ, vai trũ ca giỏo dc mm non Giỏo dc mm non l cp hc u tiờn ca h thng giỏo dc quc dõn, thc hin vic nuụi dng chm súc tr t ba thỏng n sỏu tui Giỏo dc mm non cú vai trũ c bit quan trng, l cp hc nn tng t nn múng cho s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch con ngi; l nn tng vng chc cho giỏo dc ph thụng v ton b h thng giỏo dc quc dõn Bi "mc tiờu ca giỏo dc mm non l giỳp tr em phỏt trin v th cht, tỡnh... "Hai tt" v phong tro "Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc" n nay cú 4/9 trng mm non c cụng nhn 30 t chun quc gia mc I t 44,4% Hng nm cú t 70% tr lờn cỏn b qun lý cỏc trng mm non t danh hiu chin s thi ua cỏc cp, nhiu tp th trng mm non, cỏ nhõn cỏn b qun lý c tnh, B GDT, Chớnh ph trao tng cỏc danh hiu v phn thng cao quý nh: danh hiu c thi ua xut sc ca UBND tnh, danh hiu tp th lao ng xut sc, Bng . là chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu. 2. Phạm vị nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu chủ yếu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị. với thực tiễn công tác ở cơ quan quản lí giáo dục địa phương tôi mạnh dạn chọn đề tài: " ;Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu& quot;. luận văn là: - Làm rõ cơ sở lý luận về giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục. - Phân tích, đánh giá đúng thực trạng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu trong 5 năm trở lại đây (từ năm học 2005-
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã lai châu, tỉnh lai châu, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã lai châu, tỉnh lai châu, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã lai châu, tỉnh lai châu

Từ khóa liên quan