SKKN Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ

38 1.6K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 22:19

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ" A PHẦN MỞ ĐẦU I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1- Hóa học là một ngành khoa học nghiên cứu về chất và sự biến đổi giữa các chất Phản ứng hóa học là đối tượng chính của hóa học Trong phản ứng hóa học các nguyên tố được bảo toàn về số mol, khối lượng để giải nhanh một số bài tập thì học sinh không phải chỉ biết các định luật mà phải biết nhìn các dạng bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập đó 2- Trong chương trình hóa học phổ thông không đề cập sâu cách phân loại, phương pháp giải và phương pháp ứng dụng các định luật bảo toàn vào giải toán hóa học, để giải các đề thi thì học sinh phải nắm vững các dạng bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập đó 3- Trong giải bài tập hầu hết học sinh đều rất lúng túng nhận các dạng bài tập 4- Việc phân loại các dạng bài tập và hướng dẫn học sinh vận dụng các định luật bảo toàn vào giải bài tập về hợp chất hữu chứa nitơ là việc làm rất cần thiết Việc làm này rất có lợi cho học sinh thời gian ngắn để nắm được các dạng bài tập, nắm được phương pháp giải 5- Xuất phát từ thực trạng trên, một số kinh nghiệm sau những năm công tác, mạnh dạn nêu sáng kiến về “phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu chưa nitơ ” II THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI Khó khăn: Trong Hóa học, bài tập rất đa dạng và phong phú; để giải bài tập hóa học yêu cầu phải biết được phương trình, sự chuyển hóa của các chất, các dạng bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập Theo phân phối chương trình hóa học phổ thông không đề cập sâu đến các định luật bảo toàn, các dạng bài tập Học sinh thường rất lúng túng nhận dạng các dạng bài tập và cách giải các bài toán Thuận lợi: Hiện tại có nhiều sách tham khảo, mạng internet có trình bày các bai tập về hợp chất hữu chứa nitơ và phương pháp sử dụng các định luật bảo toàn các góc độ khác B –PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ GIỚI HẠN NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: I PHẠM VI ÁP DỤNG - Chuyên đề này trình bày một số dạng bài tập và phương pháp giải Chuyên đề này trình bày về các định luật, phân loại và chỉ rõ việc áp dụng các định luật vào giải toán hóa học - Chuyên đề áp dụng cho chương trình Hóa học lớp 12 - Chuyên đề áp dụng tốt cho cả luyện thi tốt nghiệp và luyện thi đại học , cao đẳng II GIỚI HẠN NỘI DUNG Chuyên đề đặt yêu cầu phân loại các dạng bài tập, đưa các định luật, ứng dụng của mỗi định luật để giải cho dạng bài tập và đưa những nhận xét và những chú ý giúp phát triển hướng tìm tòi khác Trong chương trình hóa học 12 có rất nhiều dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu chứa nitơ, việc phân loại rất khó khăn và phức tạp Trong chuyên đề này, chỉ đưa một số dạng bài tập bản sau: - BÀI TẬP VỀ MUỐI NITRAT , CACBOXYLAT, CACBONAT CỦA AMIN NO ĐƠN CHỨC MẠCH HỞ - BÀI TẬP VỀ TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA AMINO AXIT - BÀI TẬP VỀ AMINO AXIT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM ( HOẶC DUNG DỊCH AXIT) SAU ĐÓ LẤY SẢN PHẨM THU ĐƯỢC CHO TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT( HOẶC DUNG DỊCH KIỀM) - BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN PEPTIT III NỘI DUNG Trong chương trình hóa học 12 có rất nhiều dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu chứa nitơ - Tôi nhận thấy khá nhiều học sinh lúng túng gặp các hợp chất chứa nitơ có CTPT dạng CxHyOzNt ,các em lúng túng không biết chúng thuộc loại chất nào vì vậy không viết được các PTHH các bài toán Kết quả là một số thì bỏ qua khơng làm và mợt sớ cịn lại thì làm kết quả sai Vì vậy mạnh dạn đưa một số công thức chung cho một số hợp chất chứa hữu chứa nitơ và phương pháp giải tương ứng Dạng 1: Muối cacboxylat amin : Công thức phân tử chung của muối có dạng: C nH2n+3NO2 (n≥1) Là muối của amino đơn chức mạch hở amoniac và axit cacboxylic no đơn chức mạch hở nên muối có tính lưỡng tính CnH2n+3NO2 + H+ → CxH2x+1COOH + CyH2y+3NH+ CnH2n+3NO2 + OH- → CxH2x+1COO- + CyH2y+3N + H2O (x+y+1=n) (x+y+1=n) Ví dụ : Hai chất hữu A, B có công thức CH 5NO2 và C2H7NO2 Hỗn hợp X gồm A và B cho tác dụng với NaOH dư tạo 2,72 gam một muối nhất và bay một hỗn hợp khí có M = 27,5 Hỗn hợp X có khối lượng A 1,47 gam B 2,94 gam C 4,42 gam D 3,32 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: Theo bài A có CTCT : HCOONH → B có công thức cấu tạo: HCOOH 3NCH3 (Vì sau phản ứng chỉ tạo một muối nhất là HCOONa ) n HCOONa = 0,04mol → m khí =0,04.27,5 = 1,1 gam mH2O = 0,04 18 =0,72 gam mNaOH=0,04.40 = 1,6 gam Theo ĐLBT khối lượng ta có: mX= 2,72+ 1,1+ 0,72 - 1,6 =2,94 gam → Chọn B Ví dụ : Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu có công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm) Tỉ khối của Z đối với H 13,75 Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là: A 16,5 gam B 14,3 gam C 8,9 gam D 15,7 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: CTPT : C2H7NO2 PTHH : CH3COONH4 + NaOH → CH3COO Na + NH3 + H2O (*) (mol) x x x x x HCOOH3NCH3 + NaOH → HCOO Na + CH3NH2 + H2O (2*) (mol) y y y y y Theo (*),(2*) : nZ=0,2 ( mol ) =n NaOH = n H2O = n hhX m muối = 77.0,2 + 40.0,2 - 18.0,2-13,75.2.0,2 = 14,3 (gam) → Chọn B Ví dụ : Hợp chất X có công thức C 2H7NO2 có phản ứng tráng gương, phản ứng với dung dịch NaOH loãng tạo dung dịch Y và khí Z, cho Z tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO2 và HCl tạo khí P Cho 11,55 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được số gam chất rắn khan là: A 14,32 g B 9,52 g C 8,75 g D 10,2 g HƯỚNG DẪN GIẢI: Hợp chất X có công thức C2H7NO2 có phản ứng tráng gương → có công thức cấu tạo: HCOOH3NCH3 PTHH : HCOOH3NCH3+ NaOH → HCOO Na + CH3NH2 + H2O 0,15 mol 0,15mol m = 68.0,15 = 10,2 gam →Chọn D Ví dụ : Lấy 9,1 gam hợp chất X có công thức phân tử là C 3H9O2N tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 2,24 lít (đktc) khí Y (làm xanh giấy quì tím ẩm) Đốt cháy hoàn toàn lượng khí Y nói trên, thu được 8,8 gam CO2 X, Y lần lượt là A CH3COONH3CH3; CH3NH2 B HCOONH3C2H3; C2H3NH2 C CH2=CHCOONH4; NH3 D HCOONH3C2H5; C2H5NH2 HƯỚNG DẪN GIẢI: Công thức của X có dạng : CxH2x+1COO-CyH2y+3NH+ PTHH: CxH2x+1COO-CyH2y+3NH+ +NaOH →CxH2x+1COONa + CyH2y+3N +H2O (*) 0,1mol Theo ĐLBT nguyên tố cho cacbon ta có: 0,1.y=0,2 mol→y=2 Mặt khác : 3=x +y +1 → x= → Chọn D 0,1 mol Dạng : Muối nitrat amin Công thức phân tử chung của muối có dạng: C nH2n+4 O3N2 (n≥1) Là muối của bazơ yếu ( CnH2n + 3N ) và axit mạnh ( HNO3 ) nên muối có tính axit yếu Muối tác dụng với dung dịch kiềm tạo muối nitrat + amin + nước CnH2n+3NH+NO3- + NaOH → CnH2n+3N + H2O + NaNO3 Ví dụ : Cho chất hữu X có công thức phân tử C 2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu đơn chức Y và các chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là A 85 B 68 C 45 D 46 HƯỚNG DẪN GIẢI: Theo bài công thức của X có dạng C2H7NH+NO3PTHH : C2H7NH+NO3- + NaOH → C2H7N + H2O + NaNO3 Y là C2H7N →Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là 45 → Chọn C Ví dụ : Muối X có công thức phân tử là CH 6O3N2 Đun nóng X với NaOH thu được 2,24 lít khí Y (Y là hợp chất chứa C, H, N và có khả làm xanh giấy quỳ tím ẩm) Tính khối lượng muối thu được? A 8,2 gam B 8,5 gam C 6,8 gam D 8,3 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: CH6O3N2 có công thức là: CH3NH3NO3 PTHH : CH3NH3NO3+ NaOH → CH5N + H2O + NaNO3 Theo bài nY = 0,1 mol = n NaNO3 → m NaNO3 = 85.0,1 =8,5 gam → Chọn B Ví dụ : Cho 14,1 gam chất X có công thức CH6N2O3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng Sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và chất khí Z làm xanh giấy quì tím ẩm Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn khan có khối lượng là A 12,75 gam B 21,8 gam C 14,75 gam D 30,0 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: PTHH : CH3NH3NO3+ NaOH → CH5N + H2O + NaNO3 0,15mol 0,15mol m NaNO3 = 85.0,15 =12,75 gam → Chọn A Ví dụ 4: Mợt ḿi X có CTPT C3H10O3N2 Lấy 19,52 gam X cho phản ứng với 200 ml dung dịch KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn và phần Trong phần có chất hữu Y đơn chức bậc I và phần rắn chỉ là hỗn hợp các chất vô có khối lượng m gam Giá trị của m là: A 18,4 gam B 13,28 gam C 21,8 gam D 19,8 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: Theo bài ta có : Số mol của KOH =0,2 mol; của muối X=0,16 mol C3H10O3N2 có công thức dạng : C3H9NH+NO3PTHH : C3H9NH+NO3- + KOH → C3H9N + 0,16mol 0,16mol H2 O + KNO3 0,16mol 0,16mol → KOH dư Theo ĐLBT khối lượng : m= 19,52 + 0,2.56 - 0,16.59 - 0,16.18 = 18,4 gam → Chọn A Ví dụ 5: Hợp chất thơm X có công thức phân tử C6H8N2O3 Cho 28,08 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 2M sau phản ứng thu được dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn khan Giá trị của m là: A 21,5 gam B 38,8 gam C 30,5 gam D 18,1 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: Theo bài ta có : Số mol của KOH =0,4 mol; Số mol của X=0,18 mol C6H8N2O3 có công thức dạng : C6H5NH3+NO3PTHH : C6H5NH3+NO3- + KOH → C6H5NH2 + H2O + KNO3 (0,15.75 100%) / 20,15 =55,83% → Chọn A Bài tập về peptit là một dạng bài tập gây khó khăn cho khá nhiều học sinh , kể cả những em học sinh khá , giỏi Một những nguyên nhân gây khó khăn là tài liệu về tính chất của peptit không nhiều , tên gọi và công thức cấu tạo của amino axit khó nhớ với đa số học sinh và học sinh không nắm đuợc một số kỹ thuật giải bài tập hiệu quả Vì vậy quá trình ôn thi đại học cho học sinh mạnh dạn phân loại bài tập về peptit và đưa một số phương pháp giải cho bài tập về peptit theo các dạng sau: Dạng 6: Phản ứng thuỷ phân peptit tạo amino axit aminoaxit tác dụng với dung dịch axit Phương pháp giải: Để giải bài tập này học sinh cần nhớ một số nguyên tắc sau: Cứ đơn vị α – amino axit thì tách phân tử H2O Vậy cứ x đơn vị α – amino axit thì tách (x - 1) phân tử H2O Một phân tử đipepit cộng phân tử H2O Vậy cứ 1peptit có x đơn vị α – amino axit cộng (x-1) phân tử H2O → n H2O = (x-1) n peptit Theo ĐLBT khối lượng → m aa = mpeptit + mH2O Mpeptit = Tổng phân tử khối của các gốc α- aminoaxit tạo nên peptit- 18 số liên kết peptít Aminoaxit + HCl → Muối Theo ĐLBT khối lượng : m muôí = maa + m HCl LƯU Ý : Phương pháp này chỉ áp dụng đúng cho các peptit được tạo nên từ các gốc α- aminoaxit chứa nhóm NH2 phân tử Ví dụ : Thuỷ phân hoàn toàn 150 gam hỗn hợp các đipeptit thu được 159 gam các aminoaxit Biết các đipeptit được tạo các aminoaxit chỉ chứa một nguyên tử N phân tử Nếu lấy 1/10 khối lượng aminoaxit thu được tác dụng với HCl dư thì lượng muối thu được là: A 19,55 gam B 20,375 gam C 23,2 gam D 20,735 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: m aa = mpeptit + mH2O → mH2O = gam → n H2O = (2-1) n peptit =0,5 mol → Tổng số mol của hai aminoaxit là mol Vì aminoaxit chỉ có một nitơ nên số mol HCl = 1mol Aminoaxit thu được tác dụng với HCl dư thì lượng muối thu được: 159 + 36,5 = 195,5 1/10 khối lượng aminoaxit thu được tác dụng với HCl dư thì lượng muối thu được: 195,5/10 =19,55 gam → Chọn A Ví dụ 2: Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipetit thu được 63,6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl phân tử) Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối khan thu được là : A 7,09 gam B 16,30 gam C 8,15 gam D 7,82 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: m aa = mpeptit + mH2O → mH2O = 3,6 gam → n H2O = (2-1) n peptit =0,2 mol → Tổng số mol của các aminoaxit là 0,4 mol Vì aminoaxit chỉ có một nitơ nên số mol HCl = 0,4 mol Aminoaxit thu được tác dụng với HCl dư thì lượng muối thu được: 63,6 + 14,6 = 78,2gam 1/10 hh X thu được tác dụng với HCl dư thì lượng muối thu được: 78,2/10 =7,82 gam → Chọn D Ví dụ : Thủy phân hoàn toàn 143,45 gam hỗn hợp A gồm hai tetrapeptit thu được 159,74 gam hỗn hợp X gồm các Aminoaxit(các Aminoaxit chỉ chứa 1nhóm COOH và nhóm NH2) Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thì nhận được m(gam) muối khan Khối lượng nước phản ứng và giá trị của m lần lượt bằng? A 8,145(g) và 203,78(g) B 32,58(g) và 10,15(g) C 16,2(g) và 203,78(g) D 16,29(g) và 203,78(g) HƯỚNG DẪN GIẢI: m aa = mpeptit + mH2O → mH2O = 16,29 gam → n H2O = (4-1) n peptit =0,905 mol Tổng số mol của các aminoaxit là (4.0,905)/3 mol= 1,2067mol Vì aminoaxit chỉ có một nitơ nên số mol HCl = 1,2067 mol Hỗn hợp X tác dụng với HCl dư thì lượng muối thu được: 159,74 + 1,2067.36,5 = 203,78 gam → Chọn D Dạng 7: Bài toán thuỷ phân peptit dung dịch kiềm Phương pháp giải: Để giải bài tập này học sinh cân nhớ một số nguyên tắc sau: M peptit = Tổng khối lượng phân tử của các aminoaxit cấu tạo nên peptit - 18 (x-1) (x là số đơn vị α – amino axit) Một phân tử đipetit cộng phân tử NaOH tạo phân tử H2O Vậy cứ 1peptit có x đơn vị α–amino axit cộng x phân tử NaOH tạo phân tử H2O + Muối nNaOH=x.npeptit ; n H2O = n peptit Theo ĐLBT khối lượng : m muối = mpeptit + m NaOH - mH2O Ví dụ : X là tetrapeptit Ala–Gly–Val–Ala, Y là tripeptit Val–Gly–Val Đun nóng m gam hỗn hợp X và Y có tỉ lệ số mol nX : nY = 1:3 với 1560 ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư gấp lần lượng cần thiết), sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z Cô cạn dung dịch thu được 126,18 gam chất rắn khan m có giá trị là : A 68,1 gam B 75,6 gam C 66,7 gam D 78,4 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: MX = 2.89 + 75 + 117-3.18 = 316; MY =2.117 + 75 -2.18 = 273; nX = a mol ; n Y = 3a mol Ta có sơ đồ phản ứng : Ala–Gly–Val–Ala + NaOH → hh muối + 1H2O a 4a a Val–Gly–Val + NaOH → hh muối + 1H2O 3a 9a 3a Theo ĐLBT khối lượng : 316a +273.3a +40.1,56 =126,18 + 18.4a → a = 0.06 → m= 68,1 g → Chọn A Ví dụ : X là tetrapeptit có cơng thức Gly – Ala – Val – Gly Y là tripeptit có công thức Gly – Val – Ala Đun m gam hỗn hợp A gồm X, Y có tỉ lệ mol tương ứng là 4:3 với dung dịch KOH vừa đủ sau phản ứng xảy hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 257,36g chất rắn khan Giá trị của m là: A 167,38 gam B 150,88 gam C 212,12 gam D 155,44 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: MX = 2.75+ 89 + 117-3.18 = 302; MY =117 + 75+ 89 -2.18 = 245; nX = 4a mol ; nY = 3a mol Ta có sơ đồ phản ứng : Gly – Ala – Val – Gly + KOH → hh muối + 1H2O 4a 16a 4a Gly – Val– Ala + KOH → hh muối + 1H2O 3a 9a 3a Theo ĐLBT khối lượng : 302.4a +245.3a +56.25a =257,36g + 18.7a →a = 0.08 → m= 155,44 gam → Chọn D Ví dụ : Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol peptit A mạch hở (A tạo các amino axit có một nhóm amino và một nhóm cacboxylic) lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng A là 78,2gam Số liên kết peptit A là: A 10 B 20 C D 18 HƯỚNG DẪN GIẢI: CTCT của peptit A có dạng Xn Ta có phản ứng : Xn + n NaOH → Muôí + H2O 0,1 n.0,1 0,1 Theo ĐLBT khối lượng : mA + 2n.0,1.40= m A + 78,2 + 0,1 18 →n=10→ Chọn A Dạng 8: Bài tập phản ứng thuỷ phân khơng hồn tồn peptit tạo hỗn hợp peptit amino axit Phương pháp giải : Để giải bài tập này học sinh cần nhớ một số nguyên tắc sau : Một peptit A được tạo thành từ một aminoaxit X bị thuỷ phân không hoàn toàn thành các peptit B,C,D,E và amino axit X (Aminoaxit chỉ chứa nhóm COOH và nhóm NH2) Nếu đặt công thức phân tử của các chất A,B,C,D,E lần lượt là Xa,Xb,Xc,Xd,Xe và số mol lần lượt là nA,nB,nC,nD,nE ( đó a,b,c,d,e lần lượt là số đơn vị α – amino axit các peptit A,B,C,D,E ) thì : MA = a Mx- 18(a-1) MB = b Mx- 18(b-1) MC = c Mx- 18(c-1) MD = dMx- 18(d-1) ME = eMx- 18(e-1) Theo định luật bảo toàn cho nguyên tố nitơ ta có : a.nA= bnB + cnC + dnD + enE + + nX Ví dụ : Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala Giá trị của m là A 90,6 B 111,74 C 81,54 D 66,44 HƯỚNG DẪN GIẢI: M (Ala)4 = 4.89-3.18 = 302; M (Ala)3 = 3.89- 2.18 = 231 ; M (Ala)2 = 2.89-18 = 160 n (Ala)4 = a mol; n(Ala)3 = 0,12 mol; n (Ala)2 = 0,2 mol ; n Ala = 0,32 mol Theo định luật bảo toàn nguyên tố với N ta có : 4a = 3.0,12 + 2.0,2 + 0,32 → a = 0,27 mol → m =0,27.302 =81,54 gam → Chọn C Ví dụ : X là một tetrapeptit cấu tạo từ Aminoaxit A, phân tử A có nhóm -NH2 và nhóm -COOH no, mạch hở Trong A Oxi chiếm 42,67% khối lượng Thủy phân m gam X môi trường acid thì thu được 28,35g tripeptit; 79,2g đipeptit và 101,25g A Giá trị của m là? A 184,5 B 258,3 C 405,9 D 202,95 HƯỚNG DẪN GIẢI: A có CTPT CnH2n +1O2N →MA = (32.100) / 42,67 =75 →A là H2NCH2COOH (glyxin) → X là Gly-Gly-Gly-Gly M (Gly)4 = 4.75-3.18 = 246; M (Gly)3 = 3.75- 2.18 = 189 ; M (gly)2 = 2.75-18 = 132 n (Gly)4 = a mol; n(Gly )3 = 0,15 mol; n (Gly )2 = 0,6 mol ; n gly = 1,35 mol Theo định luật bảo toàn nguyên tố với N ta có : 4a = 3.0,137 + 2.0,6+ 1,35 → a = 0, 75 mol → m =0,75 246 =184,5 gam → Chọn A Ví dụ : X là một hexapeptit cấu tạo từ một Aminoaxit H2N-CnH2n-COOH (Y) Trong Y có tổng % khối lượng Oxi và Nitơ là 61,33% Thủy phân hết m(g) X môi trường acid thu được 30,3(g) petapeptit, 19,8(g) đieptit và 37,5(g) Y Giá trị của m là : A 69 gam B 84 gam C 100 gam D 78 gam HƯỚNG DẪN GIẢI: Y Aminoaxit H2N-CnH2n-COOH →MY = (32+14).100 / 61,33 =75→A là H2NCH2COOH (glyxin) → X là Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly M (Gly)6 = 6.75-5.18 = 360; M (Gly)5 = 5.75- 4.18 = 303 ; M (gly)2 = 2.75-18 = 132 n (Gly)6 = a mol; n(Gly )5 = 0,1 mol; n (Gly )2 = 0,15 mol ; n gly = 0,5 mol Theo định luật bảo toàn nguyên tố với N ta có : 6a = 5.0,1 + 2.0,15+ 0,5 → a = 13/60 mol → m =13.360/ 60 =78 gam → Chọn D Ví dụ : Khi thủy phân hoàn toàn 55,95 gam một peptit X chỉ thu được 66,75 gam alanin X là: A tripeptit B tetrapeptit C pentapeptit D đipeptit HƯỚNG DẪN GIẢI: Gọi X là (Ala) n Ta có PTHH : (Ala) n + (n-1) H2O → n Ala n Ala = 66,75/89 = 0,75 mol Theo định luật bảo toàn khối lượng : m H2O = 66,75-55,95 =10,8 gam → n H2O = 0,6 mol → (n-1)/n = 0,6/0,75 = 4/5 → n=5 → Chọn C Ví dụ : Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin X là : A tripeptit B tetrapeptit C pentapeptit HƯỚNG DẪN GIẢI: Gọi X là (Ala)x (Gly) y Ta có PTHH: (Ala)x (Gly) y + (x+y-1) H2O → x Ala + y Gly a mol (x + y -1) a xa n Ala = 22,25/89 = 0,25 mol = xa ya D đipeptit n Gly = 56,25/75 = 0,75 mol = ya Theo định luật bảo toàn khối lượng : m H2O = 56,25 + 22,25 -65 =13,5 gam → n H2O = 0,75 mol Theo PTHH : n H2O = 0,75 mol = xa +ya –a → a =0,25 mol → x=1: y = → Chọn B Ví dụ : Tripeptit M và tetrapeptit Q đều được tạo từ một amino axit X mạch hở, phân tử có một nhóm -NH2 Phần trăm khối lượng của N X là 18,667% Thuỷ phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, Q (tỉ lệ mol 1: 1) môi trường axit thu được 0,945 gam M; 4,62 gam đipeptit và 3,75 gam X Giá trị của m là A 8,389 B 58,725 C 5,580 D 9,315 HƯỚNG DẪN GIẢI: Theo bài ta có M X = (14.100)/ 18,667 = 75 →X là H2NCH2COOH (glyxin) → M là Gly-Gly-Gly và Q là Gly-Gly-Gly -Gly.Gọi M (Gly)3 = 3.75-2.18 = 189 ; M (Gly)4 = 4.75- 3.18 = 246 ; M(gly)2 = 2.75-18 = 132 Theo bài sản phẩm thuỷ phân gồm: n 0,05 mol .Gọi n M (Gly)2 = 0,035 mol; n (Gly )3 = 0,005 mol; n = a mol, n Q =a mol Theo định luật bảo toàn nguyên tố với N ta có : 7a = 3.0,005 + 2.0,035+ 0,05 → a = 0,135/7 mol → m =0,135(246 + 189)/ =8,389 gam → Chọn A IV PHẦN BÀI TẬP ÁP DỤNG gly = Câu 1: A có công thức phân tử là C 2H7O2N Cho 7,7 gam A tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X và khí Y, tỉ khối của Y so với H nhỏ 10 Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn Giá trị của m là A 12,2 gam B 14,6 gam C 18,45 gam D 10,7 gam Câu 2: Cho 0,1 mol hợp chất hữa có công thức phân tử CH 6O3N2 tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu được chất khí làm xanh giấy quì tím ẩm và dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan Giá trị của m là A 21,8 B 15 C 12,5 D 8,5 Câu 3: Cho 0,1 mol chất X có công thức phân tử C 2H8O3N2 tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được khí làm xanh quỳ ẩm và dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan Giá trị của m là A 5,7 B 21,8 C 15 D 12,5 Câu : Cho 7,32 gam A (C3H10O3N2) phản ứng hết với 150ml dd KOH 0,5M Cô cạn dd sau phản ứng thì được phần và phần chất rắn, phần có chất hữu bậc 3, phần rắn chỉ là chất vô Khối lượng chất rắn là: A 6,90 g B 6,06 g C 11,52 g D 9,42 g Câu 5: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4% Công thức của X là A H2NC2H3(COOH)2 B H2NC3H5(COOH)2 B (H2N)2C3H5COOH D H2NC3H6COOH Câu 6: Hợp chất Y là α - amino axit Cho 0,02 mol Y tác dụng vừa đủ với 80 ml dd HCl 0,25M Sau đó cô cạn được 3,67 gam muối Mặt khác trung hoà 1,47 gam Y lượng vừa đủ dd NaOH, cô cạn dd thu được 1,91 gam muối Biết Y có cấu tạo mạch không nhánh CTCT của Y là: A H2NCH2CH2COOH B CH3CH(NH2)COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D HOOCCH2CH(NH2)COOH Câu 7: Lấy 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 và H2NCH2COOH cho vào 400ml dung dịch HCl 1M thì thu được dung dịch Y Y tác dụng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z Làm bay Z thu được m gam chất rắn khan, giá trị của m là? A 52,2 gam B 55,2 gam C 38,56 gam D 61,9 gam Câu : Cho α -aminoaxit X chỉ chứa một chức NH2 tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Z Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được 49,35 gam chất rắn khan X là A Valin B Lysin C Glyxin D Alanin Câu : Cho hỗn hợp A gồm ( 0,15 mol axit glutamic và 0,1 mol glyxin ) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X Cho NaOH dư vào dd X Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng là A 0,80 B 0,60 C 0,75 D 0,65 Câu 10 : Cho m gam aminoaxít (trong phân tử chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH), tác dụng với 110ml dd HCl 2M được dd X Để phản ứng hết với các chất dd X cần 200 gam dd NaOH 8,4% được dd Y, cô can dd Y thì được 32,27 gam chất rắn Công thức phân tử của aminoaxít là: A NH2CH2COOH B NH2C2H2COOH C NH2C2H4COOH D NH2C3H6COOH ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án A C D A B C D D C A C KẾT LUẬN Xây dựng một các dạng toán riêng biệt để kích thích học sinh học tập một cách say mê và hứng thú , đồng thời vận dụng những hiểu biết của mình vào c̣c sớng , địi hỏi người giảng dạy đề cho học sinh làm bài tập phải có trình độ chuyên môn vững vàng , có sự hiểu biết sâu sắc bao quát hết toàn bộ nội dung chương trình hóa học của trường THPT và trình độ của lớp học sinh trường học Tôi - người viết chuyên đề này – với khả hạn chế và kinh nghiệm chưa có , trình bày dạng bài tập này theo hình thức một đề tài , rõ ràng không thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong được sự nhận xét , góp ý chân thành của quí thầy cô giáo tổ và ban chỉ đạo chuyên môn của nhà trường để chuyên đề được hoàn thiện , nhằm phục vụ tốt cho việc giảng dạy bộ môn hóa học trường THPT Xin chân thành cảm ơn ! Đông Sơn , Ngày 19 tháng 05 năm 2013 ... tập và phương pháp giải các dạng bài tập đó 3- Trong giải bài tập hầu hết học sinh đều rất lúng túng nhận các dạng bài tập 4- Việc phân loại các dạng bài tập và... ? ?phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu chưa nitơ ” II THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI Khó khăn: Trong Hóa học, bài. .. Hóa học, bài tập rất đa dạng và phong phú; để giải bài tập hóa học yêu cầu phải biết được phương trình, sự chuyển hóa của các chất, các dạng bài tập và phương pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI.

Tài liệu liên quan