SKKN Vận dụng phương pháp đồ thị giải bài tập phần nhiệt ở lớp 8 THCS

16 1.9K 3
SKKN Vận dụng phương pháp đồ thị giải bài tập phần nhiệt ở lớp 8 THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. hai loại này là :Loại bài tập đã có đồ thị, chúng ta chỉ việc khai thác đồ thị, dữ liệu đã có trên đồ thị. Loại 2 : Giải bài tập bằng đồ thị 2. Phơng pháp giải Phơng pháp giải chung Trog quá trình. gii bi tp phn nhit lp 8 THCS Phần IV :Khuyến nghị Mong muốn của tôi là làm sao phơng pháp giải bài tập vật lí bằng đồ thị đợc vận dụng trong các loại bài tập phần nhiệt ở THCS .Với mong muốn đó. niệm. - Hệ thống bài tập đợc lựa chọn phải giúp cho học sinh nắm vững ph- ơng pháp giải từng loại bài tập cụ thể. Phần II. Phân loại bài tập đồ thị và phơng pháp giải 1. Phân loại bài tập Sáng kiến

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan