0

skkn sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề khi giảng dạy chương 2 tính quy luật của hiện tượng di truyền

16 1,443 2
  • skkn sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề khi giảng dạy chương 2 tính quy luật của hiện tượng di truyền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:34

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề t ià 1.1. Ảnh hưởng qua lại của khoa học kỹ thuật v nà ền kinh tế thị trường tới giáo dục - yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học. 1.1.1. Hiện nay khoa học kỹ thuật có tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng, cứ khoảng 4- 5 năm khối lượng tri thức lại tăng gấp đôi. Trong sự phát triển chung đó thì Sinh học có gia tốc tăng lớn nhất. Sự gia tăng khối lượng tri thức, sự đổi mới khoa học sinh học tất yếu đòi hỏi sự đổi mới về phương pháp dạy học. Mặt khác chính sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại v sà ự bùng nổ thông tin đã l m cho nà ền kinh tế xã hội nước ta có những biến đổi sâu sắc cơ bản. Chúng ta đang chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lý điều tiết của Nh Nà ước. Cũng chính nền kinh tế thị trường đã có rất nhiều ảnh hưởng tới giáo dục v à đ o tà ạo, tới sự phát triển nhân cách của con người. Nền kinh tế thị trường đề ra yêu cầu khách quan đối với giáo dục v à đ oà tạo, về mô hình nhân cách của người học cần được đ o tà ạo để giúp họ có khả năng thích ứng được với hiện tại v tà ương lai. Đó l sà ự năng động, sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi của xã hội, biết nhanh chóng áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật của lo i ngà ười để đẩy mạnh sản xuất, tăng năng xuất lao động, hạ giá th nh sà ản phẩm. Bên cạnh đó thì nền kinh tế thị trường cũng l nguyên nhân l m xuà à ất hiện những tệ nạn xã hội dẫn đến tình trạng xuống cấp về chất lượng giáo dục. Như vậy có thể nói kinh tế thị trường đã có những ảnh hưởng trực tiếp tích cực v tiêu cà ực tới từng nhân tố của quá trình phát triển của giáo dục trong đó có chất lượng v hià ệu quả giáo dục v à đ o tà ạo. 1.1.2. Ngược lại khoa học giáo dục cũng ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Quá trình giáo dục tạo ra sản phẩm l nhà ững con người phát triển to nà diện, có tri thức, có trình độ khoa học kĩ thuật, có kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng thích ứng nhanh với những biến 1 động của nền kinh tế xã hội. Do đó họ l là ực lượng sản xuất trực tiếp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Như thế có thể nói rằng: giáo dục giữ vai trò l à động lực, l à điều kiện cơ bản cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nói tóm lại sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, sự phát triển của nền kinh tế xã hội v sà ự phát triển của khoa học giáo dục có mối quan hệ qua lại và tác động với nhau. Con người sống trong thời đại ng y nay à đòi hỏi phải năng động, sáng tạo để thích ứng với nền kinh tế thị trường. Vì vậy m yêu cà ầu đặt ra cho ng nh giáo dà ục trong hiện tại v tà ương lai l phà ải đổi mới nội dung và phương pháp dạy học các môn ở trường phổ thông nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của người học. 1.2. Tính ưu việt của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. Một trong những phương pháp dạy học từ lâu đã được nghiên cứu v à ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy các môn học, đó l dà ạy học giải quyết vấn đề (DHGQVD) . Sở dĩ phương pháp n y à được ứng dụng phổ biến l bà ởi vì nó có những ưu điểm sau: + Hướng v o nhu cà ầu, khả năng, hứng thú của học sinh. + Có sự phối hợp hầu hết các phương pháp. + Sự lĩnh hội tri thức bằng cách giải quyết vấn đề do đó phát triển khả năng độc lập học tập. + Bảo đảm mối quan hệ thường xuyên, kịp thời giữa người dạy v ngà ười học. + Đ o tà ạo con người thích ứng được với mọi tình huống đa dạng m hà ọ bắt gặp trong cuộc sống trong nghề nghiệp h ng ng y.à à + Phát triển khả năng tư duy lôgic thấy được sự liên hệ mật thiết về nội dung kiến thức. 2. Mục tiêu của sáng kiến Xây dựng v sà ử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề v o mà ột số b i thuà ộc về một số b i trong chà ương II: Tính quy luật củ a hiện tượng di 2 truyn trong sỏch Sinh hc 12 v a v o gi ng dy cỏc b i n y b ng phng phỏp dy hc gii quyt vn . 3. Nhim v nghiờn cu. Xõy dng ni dung cho mt s b i trong ch ng II: Tớnh quy lut ca hin tng di truyn trong sỏch Sinh hc 12. 4. i tng, khỏch th nghiờn cu. Dy hc gii quyt vn cho ni dung chng II: Tớnh quy lut ca hin tng di truy n trong sỏch Sinh hc 12 5. Phơng pháp nghiên cứu: - Phơng pháp nghiên cứu lý luận: Đọc tài liệu tham khảo. - Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: áp dụng vào giảng dạy một số b i trong ch - ơng trình Sinh học 12. - Phơng pháp hỗ trợ: Thống kê, phân tích, so sánh. - Phơng pháp: Kiểm tra - đánh giá. - Phơng pháp thu thập thông tin. PHN HAI: NI DUNG NGHIấN CU I. TNG QUAN S NG KI N KINH NGHIM 1. Lch s nghiờn cu 1.1.Tm quan trng ca vic i mi phng phỏp ging dy Quỏ trỡnh dy hc gm nhiu yu t cu th nh, trong ú cú mc ớch, ni dung, phng phỏp, phng tin, thy vi hot ng dy, trũ vi hot ng hc. Quan im mi ca lớ lun dy hc sinh hc hin nay cho rng quỏ trỡnh dy hc Sinh hc l m t quỏ trỡnh bao gm hai mt liờn quan mt thit vi nhau: Hot ng dy ca thy v ho t ng hc ca trũ. Hot ng dy ca thy nhm mc ớch truyn t kin thc sinh hc ca nhõn loi cho hc sinh ng thi thy cũn cú nhim v phỏt trin nng lc h nh ng cho hc sinh, hỡnh th nh th gii quan duy vt biờn chng v nh ng h nh vi o c ca hc sinh. Nh vy hot ng dy ca thy úng vai trũ ch o ngha l t chc, iu khin hot ng nhn thc ca hc sinh. Dự khoa hc phỏt trin n õu, ỏp dng phng tin mỏy múc hin i n õu cng khụng th thay th c vai trũ ca giỏo viờn. 3 Hoạt động học của trò nhằm nắm vững tri thức v kà ỹ năng, kỹ xảo. Dưới sự điều khiển của thầy hoạt động n y già ữ vai trò chủ động v tích cà ực, tự lực. Trong quá trình học tập trò vừa l khách thà ể, vừa l chà ủ thể của sự nhận thức. Học sinh phải chủ động, tích cực, tự giác, tự lực trong học tập để thu nhận lấy kiến thức vận dụng kiến thức trong đời sống. Đây chính l xu thà ế trong dạy học hiện n y. Vì và ậy việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh l m trung tâm l mà à ột yêu cầu cần thiết v cà ấp bách nhằm tạo ra những con người năng động v sáng tà ạo thích ứng nhanh nhạy với nền kinh tế thị trường. 1.2. Tình hình nghiên cứu Từ khi xuất hiện tổ chức nh trà ường với mỗi lớp học có nhiều học sinh cùng lứa tuổi v trình à độ tương đối đều thì giáo viên không có điều kiện chăm lo tới từng học sinh, giảng dạy cặn kẽ cho từng em. Từ đó nảy sinh kiểu dạy học thông báo, đồng loạt giáo viên quan tâm trước hết đến việc ho n th nh tráchà à nhiệm của mình l truyà ền đạt cho đến việc ho n th nh kià à ểu học thụ động: Thiên về ghi nhớ, ít chịu suy nghĩ. Tình trạng n y ng y c ng phà à à ổ biến đã hạn chế chất lượng hiệu quả giảng dạy. Để khắc phục tình trạng đó người ta thấy cần phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Thực hiện dạy học phân hoá, quan tâm đến nhu cầu khả năng của mỗi cá nhân trong môi trường tập thể. Các phương pháp dạy học tích cực trong đó có dạy học giải quyết vấn đề đã ra đời v o khoà ảng những năm 60 của thế kỷ XX. 2. Phương pháp dạy học giải quết vấn đề. 2.1. Bản chất của dạy học giải quyết vấn đề L à đặt ra trước học sinh một hay một hệ thống những vấn đề nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết v cái chà ưa biết, chuyển học sinh v o tình huà ống có vấn đề, kích thích các em tự giác, có nhu cầu mong muốn giải quyết vấn đề kích thích hoạt động tư duy tích cực trong quá trình giải quyết vấn đề. Dạy học giải quyết vấn đề l quá trình dà ạy học gồm các bước sau: * Tạo tình huống có vấn đề v phát trià ển vấn đề. 4 * Xây dựng giả thuyết v là ập kế hoạch giải quyết vấn đề. * Thực hiện kế hoạch để kiểm tra giả thuyết v thà ảo luận kết quả thu được. 2.2. Tình huồng có vấn đề L trà ạng thái tâm lý đặc biệt trong đó học sinh tiếp nhận mâu thuẫn khách quan ( một khó khăn gặp phải trên bước đường nhận thức ) như một mâu thuẫn nội tại của bản thân ( mâu thuẫn chủ quan ) tình huống n y kích thích hà ọc sinh tìm cách giải thích hay xuất hiện h nh à động mới. 2.3. Các điều kiện tạo tình huống có vấn đề + Phải chỉ ra được điều chưa biết được cái mới trong mối quan hệ với cái đã biết, với vốn cũ , đó l yà ếu tố trọng tâm của tình huống có vấn đề. + Tình huống đặt ra phải phù hợp với khả năng của học sinh các em có thể tự giải quyết được dựa v o và ốn kiến thức v bà ằng hoạt động tư duy. 2.4 . Các bước xây dựng tình huống có vấn đề. Bước 1: Tái hiện kiến thức cũ có liên quan đến vấn đề sắp giải quyết. Bước 2: L m xuà ất hiện những mâu thuẫn với kiến thức cũ. Bước 3: Nêu vấn đề phát biểu tình huống có vấn đề đã xuất hiện th nh là ời dưới dạng câu hỏi nêu vấn đề. 2.5 Mức độ dạy học giải quyết vấn đề. Mức độ 1: Giáo viên thực hiện to n bà ộ các bước đặt vấn đề, phát biểu vấn đề v già ải quyết vấn đề nên gọi l thông báo nêu và ấn đề. Mức độ 2: Giáo viên đặt vấn đề bằng tạo tình huống có vấn đề, phát biểu vấn đề còn học sinh đôc lập giải quyết vấn đề. Mức 3: Giáo viên ch t v n còn h c sinh ý th c c mâuđộ ỉ đặ ấ đề ọ ứ đượ thu n phát bi u th nh câu h i nh n th c nêu gi thuy t v gi i quy t v nẫ ể à ỏ ậ ứ ả ế à ả ế ấ . đề M c 4: H c sinh c l p phát hi n v n nêu lên v gi i quy t.ứ độ ọ độ ậ ệ ấ đề à ả ế 3. ng d ng d y h c gi i quy t v n v các gi i pháp khi d y ph nỨ ụ ạ ọ ả ế ấ đề à ả ạ ầ di truy n.ề 5 N i dung có tính lý thuy t, h th ng ch t ch , thu n l i cho vi c ápộ ế ệ ố ặ ẽ ậ ợ ệ d ng ki u d y h c gi i quy t v n . Giáo viên c n nghiên c u bi n sụ ể ạ ọ ả ế ấ đề ầ ứ để ế ự phát tri n lôgic n i ể ộ dung t i li u h c t p th nh m t chu i mâu thu n trong nh n th c c a h cà ệ ọ ậ à ộ ỗ ẫ ậ ứ ủ ọ sinh, mâu thu n n y c gi i quy t l i n y sinh mâu thu n m i. Ch ng h nẫ à đượ ả ế ạ ẩ ẫ ớ ẳ ạ trong ch ng “ươ Tính quy lu t c a hi n t ng di truy nậ ủ ệ ượ ề ” mâu thu n cẫ đượ t ch c b ng cách gi i thi u liên ti p nh ng câu h i th c nghi m bu c ph iổ ứ ằ ớ ệ ế ữ ỏ ự ệ ộ ả t ra nh ng cách gi i thích m i, t c l d n d t h c sinh l p l i c ng chínhđặ ữ ả ớ ứ à ẫ ắ ọ ặ ạ ũ nh ng v n n y.ữ ấ đề à GV: Mô t k t qu th c nghi m m các nh khoa h c ã ti n h nhả ế ả ự ệ à à ọ đ ế à ho c nêu ví d ph n ánh hi n t ng. ặ ụ ả ệ ượ GV: H ng d n h c sinh cách quan sát v nh n bi t nh ng d u hi uướ ẫ ọ à ậ ế ữ ấ ệ b n ch t nh t c a hi n t ng x y ra trong thí nghi m. ả ấ ấ ủ ệ ượ ẩ ệ GV: H ng d n h c sinh nh n xét theo h th ng các câu h i tìmướ ẫ ọ ậ ệ ố ỏ để xu th phát tri n t t y u c a hi n t ng. ế ể ấ ế ủ ệ ượ GV: Yêu c u h c sinh tìm ra c b n ch t c a thí nghi m, hi nầ ọ đượ ả ấ ủ ệ ệ t ng.ượ II. P D NG D Y H C GI I QUY T V N TRONG Á Ụ Ạ Ọ Ả Ế Ấ ĐỀ M T S B I GI NG CHO CH NG 2:T NH QUY LU T C A Ộ Ố À Ả ƯƠ Í Ậ Ủ HI N T NG DI TRUY NỆ ƯỢ Ề 1. Tình hu ng 1ố : khi d y b i 9: QUY LU T MEN EN: QUY LU T PHÂN ạ à Ậ Đ Ậ LI C L PĐỘ Ậ T vi c ki m tra quy lu t phân ly Gv t v n : Khi lai m t c pừ ệ ể ậ đặ ấ đề ộ ặ tính tr ng thì Fạ 2 thu c t l 3 : 1 V y khi lai hai c p tính tr ng thì sđượ ỉ ệ ậ ặ ạ ẽ nh th n o? Giaos viên cho h c sinh nghiên c u thí nghi m c a Men en.ư ế à ọ ứ ệ ủ đ Giaos viên (GV) : + Yêu c u h/s nh n xét s bi u hi n tính tr ng Fầ ậ ự ể ệ ạ ở 1 ? + So sánh ki u hình c a Fể ủ 2 T thí nghi m trên giáo viên chuy n th nh b i t p cho h c sinh gi i.ừ ệ ể à à ậ ọ ả GV: Hãy xác nh t l ki u hình c a Fđị ỉ ệ ể ủ 2 i v i t ng c p tính tr ng vđố ớ ừ ặ ạ à rút ra nh n xét v s di truy n c a t ng c p tính tr ng ó ?ậ ề ự ề ủ ừ ặ ạ đ GV: M i c p tính tr ng Fỗ ặ ạ ở 2 u thu c t l 3 : 1 ta rút ra k t lu n gì ?đề đượ ỉ ệ ế ậ 6 HS: Ch ra c khi ã h c b i quy lu t phân li ỉ đượ đ ọ ở à ậ GV: H i ti p: có nh n xét gì v m i liên quan s di truy n c a t ng c p ỏ ế ậ ề ố ự ề ủ ừ ặ tính tr ng m u s c v hình d ng h t ?ạ ầ ắ à ạ ạ HS: S di truy n c a hai c p tính tr ng n y không ph thu c v o nhau, dùự ề ủ ặ ạ à ụ ộ à nghiên c u cùng nhau nh ng chúng di truy n c l p.ứ ư ề độ ậ GV: D a v o âu m Men en d n n k t lu n các c p nhân t di truy nự à đ à đ ẫ đế ế ậ ặ ố ề trong thí nghi m l i phân li c l p trong quá trình hình th nh giao t ?ệ ạ độ ậ à ử GV: Nêu v n : Fấ đề ở 2 thu c 16 t h p giao t v i 4 ki u hình v i t lđượ ổ ợ ử ớ ể ớ ỉ ệ 9 : 3 : 3 : 3 : 1. V y Fậ 1 cho m y giao t khi gi m phân ? T l m i lo i giao t l ?ấ ử ả ỉ ệ ỗ ạ ử à HS: Do F 2 có 16 t h p giao t thì c th Fổ ợ ử ơ ể 1 gi m phân ph i cho 4 giao tả ả ử v i t l m i lo i chi m 25%ớ ỉ ệ ỗ ạ ế GV: F 1 cho 4 giao t v i t l b ng nhau. V y hai c p gen quy nh hai c p ử ớ ỉ ệ ằ ậ ặ đị ặ tính tr ng n y cùng n m trên 1 c p NST t ng ng hay n m trên 2 c pạ à ằ ặ ươ đồ ằ ặ NST t ng ng khác nhau ? vì sao?ươ đồ HS: Bu c ph i suy ngh v rút ra c 2 c p gen n y ph i n m trên 2 c pộ ả ĩ à đượ ặ à ả ằ ặ NST t ng ng khác nhau thì m i hình th nh 4 giao t v i t l nh nhau.ươ đồ ớ à ử ớ ỉ ệ ư GV: Treo tranh v Hẽ 5 SGK Vì sao 2 c p gen n y n m trên 2 c p NST t ngặ à ằ ặ ươ ng khác nhau gi m phân cho 4 giao t v i t l nh nhau ?đồ ả ử ớ ỉ ệ ư HS: D a v o hình v hs tr l i c do có s phân li c l p v t h p tự à ẽ ả ờ đượ ự độ ậ à ổ ợ ự do c a các c p NST t ng ng khi Fủ ặ ươ đồ 1 gi m phân ả GV: Treo tranh v v c s t b o h c nh trong sách c v gi i thi uẽ ề ơ ở ế à ọ ư ở ũ à ớ ệ tranh v .ẽ GV: Vi t s lai ki u gen v h ng d n h c sinh l y t l ki u gen vế ơ đồ ể à ướ ẫ ọ ấ ỷ ệ ể à t l ki u hình Fỷ ệ ể ở 2 . GV: Yêu c u Hs a ra c s t b o h c c a nh lu t phân li c l p ?ầ đư ơ ở ế à ọ ủ đị ậ độ ậ GV: Treo s lai v phép lai m t c p tính tr ng , hai c p tính tr ng vơ đồ ề ộ ặ ạ ặ ạ à h ng ướ d n h c sinh cách th nh l p công th c t ng quát .T công thúc t ng quátẫ ọ à ậ ứ ổ ừ ố giáo viên cho h c sinh t rút ra ý ngh a c a các quy Men en.ọ ự ĩ ủ đ 7 Trong tình hu ng n y h c sinh s t v n l : T i sao nh lu tố à ọ ẽ đặ ấ đề à ạ đị ậ n y lai có tên g i l nh lu t phân li c l p c a các c p tính tr ng ? Rútà ọ à đị ậ độ ậ ủ ặ ạ ra nh n xét nh tính v nh l ng c a nh lu t. Vi t s phép lai phânậ đị à đị ượ ủ đị ậ ế ơ đồ tích c a Fủ 1 i v i nh lu t. đố ớ đị ậ 2. Tình hu ng ố 2: khi d y b i 10. T NG TÁC GEN VÀ TÁCạ à ƯƠ NG A HI U C A GENĐỘ Đ Ệ Ủ B i t p:à ậ Cho lai th bí qu d t v i th bí qu d i, thu c Fứ ả ẹ ớ ứ ả à đượ 1 100% d t, khi cho các cây Fẹ 1 giao ph i v i nhau thu c Fố ớ đượ 2 xu t hi n 3 lo i ki u ấ ệ ạ ể hình có t l 9 d t: 6 tròn: 1 d i.ỉ ệ ẹ à Hãy bi n lu n v vi t s lai t P ệ ậ à ế ơ đồ ừ F 2 V i lo i b i t p tình hu ng n y h c sinh s lúng túng v t ra cho các emớ ạ à ậ ố à ọ ẽ à đặ v o tình hu ng có v n (xu t hi n mâu thu n gi a cái ã bi t v cái à ố ấ đề ấ ệ ẫ ữ đ ế à ch a bi t).ư ế Ho t ng d y h cạ độ ạ ọ N i dungộ Gv: D n d t Hs gi i quy t v n ẫ ắ ả ế ấ đề b ng nh ng câu h i.ằ ữ ỏ + ây l phép lai m y c p tính Đ à ấ ặ tr ng ?ạ + Nh n xét gì v s bi u hi n ậ ề ự ể ệ ki u hình Fể ở 1 v Fà 2 ? + N u Fế 2 thu c 16 t h p đượ ổ ợ giao t thì Fử 1 gi m phân ph i cho ả ả m y lo i giao t ?ấ ạ ử + N u Fế 1 khi gi m phân cho 4 ả lo i giao t thì Fạ ử 1 ph i ch a m y ả ứ ấ c p gen d h p ?ặ ị ợ + N u Fế 1 ch a 2 c p gen d h p ứ ặ ị ợ khi gi m phân cho 4 lo i giao t ả ạ ử v i t l b ng nhau v b ng 25% ớ ỉ ệ ằ à ằ m Fà 1 ch cóỉ m t lo i tính tr ng qu d t không ộ ạ ạ ả ẹ ph i do 1 c p gen quy nh m ả ặ đị à I. T ng tác genươ 1. T ng tác b sungươ ổ Tóm t t b i t p:ắ à ậ Pt/c D t x D iẹ à F 1 100% D t x D tẹ ẹ F 2_ 9 d t : 6 tròn : 1 d iẹ à Nh n xét: + Phép lai m t c p tính ậ ộ ặ tr ngạ + F 1 ng tínhđồ + F 2 xu t hi n ki u hình ấ ệ ể khác v i b mớ ố ẹ Gi i thíchả : F 2 thu c 16 t h p đượ ổ ợ giao t thì m i bên c th c a Fử ỗ ơ ể ủ 1 gi m phân ph i cho 4 lo i giao t (vì ả ả ạ ử 16 = 4 . 4) do v y Fậ 1 d h p t 2 c p ị ợ ử ặ gen v phân li c l pà độ ậ Quy c: A gen tr i, a gen l n t ng ướ ộ ặ ươ ngứ B gen tr i, b gen l n t ng ộ ặ ươ ngứ 8 ph i do 2 c p gen không alen quy ả ặ nh, 2 c p gen n y n m nh th đị ặ à ằ ư ế n o trên NST ?à V i h th ng câu h i nh v y ớ ệ ố ỏ ư ậ h c sinh có th tr l i c d a ọ ể ả ờ đượ ự v o v n ki n th c ã có c a các à ố ế ứ đ ủ em. D a v o ki n th c l nh h i c ự à ế ứ ĩ ộ đượ Hs có th vi t c s ki u ể ế đượ ơ đồ ể gen ? cho bi t th n o l t ng tácế ế à à ươ b sungổ Khi h c sinh ã hi u v t ng tácọ đ ể ề ươ b sung thì d d ng gi i thích ổ ễ à ả c trong tr ng h p 15 : 1 v đượ ườ ợ à a ra c n i dung c a nh đư đượ ộ ủ đị lu tậ 9 A-B- : 2 gen tr i b sung cho nhau ộ ổ t o qu d t.ạ ả ẹ 3 A- bb 3 aaB- Có 1 gen tr i trong ki uộ ể gen cho ki u hình trònể 1aabb : Cho ki u hình d iể à * S ki u genơ đồ ể Pt/c AABB x aabb ? * N i dung nh lu tộ đị ậ L ki u tác ng qua l i c a 2 hay à ể độ ạ ủ nhi u gen không alen l m xu t hi n ề à ấ ệ tính tr ng m i.ạ ớ * Các tr ng h p c a t ng tác b ườ ợ ủ ươ ổ sung 9 :7, 9 : 6 : 1, 9 : 3 : 3 : 1 2. T ng tác c ng g p.ươ ộ ộ Thí nghi m:ệ Pt/c x Tr ngĐỏ ắ F 1 100% Đỏ F 1 x F 1 x Đỏ Đỏ F 2 15 ( th m n Đỏ Đỏ ẫ đế đỏ nh t)ạ 1 Tr ngắ Quy c: A gen tr i, a gen l n t ng ướ ộ ặ ươ ngứ B gen tr i, b gen l n t ng ộ ặ ươ ngứ 9 A-B- : 2 gen tr i cho th m.ộ đỏ ẫ 3 A- bb 3 aaB - Có 1 gen tr i cho nh tộ đỏ ạ 1aabb Tr ngắ * S ki u gen ( h c sinh t vi t )ơ đồ ể ọ ự ế * N i dung nh lu tộ đị ậ 9 chuy n sang tr ng h p tác Để ể ườ ợ ng a hi u c a gen Gv cho cho độ đ ệ ủ b i t p nh n th c à ậ ậ ứ b i t p ó à ậ đ chính l thí nghi m yêu c u Hs à ệ ầ bi n lu n v vi t s lai ch xét ệ ậ à ế ơ đồ ỉ TH 1 gen trên 1 NST V i b i toán nh n th c n y Hs s ớ à ậ ứ à ẽ không tìm c cách gi i trong đượ ả các tr ng h p ã xét nh v y ã ườ ợ đ ư ậ đ xu t hi n mâu thu n Hs suy ấ ệ ẫ để ngh gi i quy t d i s h tr c a ĩ ả ế ướ ự ỗ ợ ủ Gv. Gv + ây l phép lai m y c p Đ à ấ ặ tính tr ng ? ạ + Nh n xét ki u gen c a Fậ ể ủ 1 và t l ki u hình Fỉ ệ ể ở 2 Gv: F 2 thu c 4 t h p giao t đượ ổ ợ ử có t l 3:1 thì ki u gen c a Fỉ ệ ể ủ 1 ph i nh th n o ?ả ư ế à Hs: F 1 ph i d h p 2 c p genả ị ợ ặ Gv Tr ng h p n y không r i v o ườ ợ à ơ à các b i chúng ta ã h c do v y ch à đ ọ ậ ỉ có th gi i thích tr ng h p trên ể ả ườ ợ b nh cách n o ?ằ à Hs ? L ki u tác ng c a nhi u gen trongà ể độ ủ ề ó m i gen óng góp 1 ph n nh nhauđ ỗ đ ầ ư v o s phát tri n c a tính tr ngà ự ể ủ ạ II. Tác ng a hi u c a gen.độ đ ệ ủ Thí nghi m:ệ Pt/c Cánh d i, t thân d i x Cánh à đố à ng n, t thân ng nắ đố ắ F 1 thu c 100% Cánh d i, t thân đượ à đố d i Cho Fà 1 x F 1 thu c Fđượ 2 3 Cánh d i, t thân d i à đố à 1 Cánh ng n, t thân ng nắ đố ắ Nh n xét: + Phép lai 2 c p tính tr ngậ ặ ạ + F 1 di h p 2 c p genợ ặ + F 2 thu c t l 3 : 1 đượ ỉ ệ * N i dung nh lu t.ộ đị ậ M t gen tác ng ng th i lên s ộ độ đồ ờ ự xây d ng c a nhi u tính tr ng ( gen ự ủ ề ạ a hi u).đ ệ * S lai ( H/s t th c hi n )ơ đồ ự ự ệ Trong tình hu ng n y n m ch c ki n th c giáo viên cho h c sinh ố à để ắ ắ ế ứ ọ phân bi t gi a phân li c l p c a Men en v i t ng tác gen.ệ ữ độ ậ ủ đ ớ ươ 3. Tình hu ng 3ố : M c hoán v gen : Hoán v gen- B i11-ụ ị ị à liên k t v hoán vế à ị gen – sinh h c 12.ọ t o mô thu n v i ki n th c ã hoc, giáo viên có th dùng b i t p,Để ạ ẫ ớ ế ứ đ ể à ậ b i t p chính l n i dung thí nghi m c a Moocgan khi dùng ru i gi m cáià ậ à ộ ệ ủ ồ ấ mình xám, cánh d i F1 cho lai phân tích.à ở ru i gi mỞ ồ ấ P T/c : Xám, d i x en, ng nà Đ ắ 10 [...]... Lần 1 12A1 12A2 30 1 3,3 20 66,7 9 30 34 4 11,8 29 85 ,2 1 3 Lần 2 12A1 12A2 29 1 3,4 27 93 ,2 1 3,4 33 5 15 ,2 28 84,8 Lần 3 12A1 12A2 29 2 6,9 26 89,7 1 3,4 Bng s liu cho ta thy hiu qu rừ rt i vi vic s dng phng phỏp dy hc gii quyt vn i vi hai lp tin hnh thớ nghim qua cỏc l n thc hin Hn th qua 4 nm nghiờn cu vn dng phng phỏp dy hc gi i quyt vn trong chng Tớnh quy lut ca hin tng di truyn v cỏc phn trong... sinh hc 12 kh nng tip thu, v n d ng c a hc sinh tụi tham gia ging dy ó cú s thay i rừ nột + Hc sinh ó hng thỳ hn trong gi hc + Cỏc em ó tỡm ra c phng phỏp hc cho chng bin d iu ú c chng minh ó xut hin nhiu hc sinh khỏ- gii mụn Sinh hc trong cỏc khi 12, t l hc sinh trờn trung bỡnh t ng h ng n m: Nm hc 20 08- 20 09 t 75,9 % , Nm hc 20 09 20 10: 86,7 %, N m h c 14 20 10 20 11: 87,4 % , Nm hc 20 11- 20 12: 92, 8... quyt vn th hin c mi liờn quan gia cỏc thnh phn kin thc mt cỏch rừ nột, hc sinh d dng nhn ra 1.4 Bng phng phỏp dy hc gii quyt vn H c sinh cú iu kin nõng cao trỡnh t duy mụn hc nh tng hp vn , khỏi quỏt v n 2 Kt qu nghiờn cu: Kt qu kho sỏt qua cỏc ln thc hin: Lp 12A1 l lụ thớ nghim, lp 12A2 l lụ i chng Khảo Lp Số học Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % sát sinh 34 3 8,8 30 88 ,2 1 3 Lần 1 12A1 12A2... F1, F2? - HS: Trao i theo nhúm tr li: Mu sc hoa ph thu c v o ki u gen M u sc hoa di truyn tuõn theo quy lut phõn li ca Men en - S : PT/C AA GP A F1 F2 x aa a Aa 1AA : 2Aa : 1aa *Thớ nghim 2: Trng cõy hoa thun chng 350C cho hoa mu trng; trng 20 0C cho hoa mu - Giỏo viờn: + Mu sc hoa ph thuc vo kiu gen hay kiu hỡnh? + Trong thớ nghim trờn cú phi nhit cao ó lm gen bin i thnh gen a hay khụng? 12 - HS:... chõn thnh cm n ! 20 12 Bo Yờn,, ngy 25 thỏng 5 nm Ngi vit Hong Vn Huy TI LIU THAM KHO 15 1 Sỏch giỏo khoa sinh hc 12 c bn v nõng cao - Nh xut bn giỏo dc 2 Sỏch giỏo viờn sinh hc 12 c bn v nõng cao - Nh xut bn giỏo dc 3 Hng dn dy hc sinh hc trng ph thụng - Nh xut bn giỏo dc 4 Lớ lun dy hc sinh hc - Nh xut bn giỏo dc 5 Bi tp sinh hc lp 12- Nh xut bn giỏo dc 6 Hng dn ging dy sinh hc 12- Nh xut bn giỏo...F1 : 100% Xỏm, di em con cỏi lai phõn tớch: Fa Rui cỏi xỏm, di x Rui c en ngn Fb : 0,415 xỏm di :0,415 en ngn: 0,085 xỏm ngn: 0,085 en di Hóy gii thớch kt qu Fb? Bi tp trờn mụ thun vi kin thc ó hc ch l: vi quy lut di truyn liờn kt gen ó hc thỡ Fb ch thu c hai kiu hỡnh vi t l 1: 1 ( khi cho con c Fa lai phõn tớch) Nhng õy ch thay cho con c F 1 bng... dng, ỏp dng phng phỏp dy gii quyt vn cho mt s bi ca chng II Tớnh quy lut ca hin tng di truyn tụi rỳt ra mt s kt lun nh sau: 1.1 Phng phỏp dy hc gii quyt vn trong dy hc sinh hc ó phỏt huy c kh nng vn dng lý lun ch o ca lý lu n d y h c m i 13 nhm nõng cao nng lc t hc, nng lc hc ng c lp v t duy sỏng to cho hc sinh di s hng dn ch o ca giỏo viờn 1 .2 Vn dng phng phỏp dy hc gii quyt vn vo bi ging Sinh hc... giao t v t l cỏc loi giao t ny li khỏc nhau? Cõu hi ny buc HS phi suy ngh, õy l phộp lai phõn tớch vi 2 cp tớnh trng, nu theo nh lut phõn li c lp ca Menen thỡ ru i cỏi F a cha 2 cp gen d hp s cho 4 loi giao t vi t l bng nhau v b ng 25 % Nu theo quy lut liờn kt gen thỡ rui cỏi F a cha 2 cp gen d hp ch cho 2 loi giao t t l bng nhau v bng 50% Cũn tr ng h p ny cú 4 lo i giao t vi t l khụng bng nhau Vy, khụng... cho 2 mu sc khỏc nhau chng t mu sc hoa ph thuc vo nhit mụi trng Nhit mụi trng khụng lm gen A bin i thnh a Cựng 1 kiu gen AA cú th phn ng th nh 2 ki u hỡnh trong 2 iu kin nhit mụi trng khỏc nhau *Thớ nghim 3: em cõy hoa trng thun chng aa trng nhit 20 0C v 350C thỡ mu sc hoa vn khụng thay i -GV: S khỏc nhau gia cõy mang kiu gen AA v aa l gỡ? - HS; Kiu gen AA cú th phn ng thnh hoa hay hoa trng khi. .. Lụgớc ca gii quyt vn trờn trờn cho phộp hc sinh rỳt ra k t lun v hin tng hoỏn v gen, lm c s hiu v tn s hoỏn v gen, cỏch tớnh tn s hoỏn v gen v ý ngha ca nú trong vic xõy dng bn di truyn 4 Tỡnh hung : Bi 14 : NH HNG CA MễI TRNG LấN S BIU HIN CA GEN - Giỏo viờn nờu tỡnh hung v thớ nghim Hoa liờn hỡnh: A: Quy nh hoa ; a: quy nh hoa trng * Thớ nghim 1: PT/C Hoa Hoa trng x 100% hoa F1 F2 3 hoa : 1 . phương pháp dạy học giải quy t vấn đề. Một trong những phương pháp dạy học từ lâu đã được nghiên cứu v à ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy các môn học, đó l dà ạy học giải quy t vấn đề (DHGQVD). giải quy t vấn đề. Dạy học giải quy t vấn đề l quá trình dà ạy học gồm các bước sau: * Tạo tình huống có vấn đề v phát trià ển vấn đề. 4 * Xây dựng giả thuyết v là ập kế hoạch giải quy t vấn. học giải quy t vấn đề đã ra đời v o khoà ảng những năm 60 của thế kỷ XX. 2. Phương pháp dạy học giải quết vấn đề. 2. 1. Bản chất của dạy học giải quy t vấn đề L à đặt ra trước học sinh một hay
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề khi giảng dạy chương 2 tính quy luật của hiện tượng di truyền, skkn sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề khi giảng dạy chương 2 tính quy luật của hiện tượng di truyền, skkn sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề khi giảng dạy chương 2 tính quy luật của hiện tượng di truyền, Lý do chọn đề tài

Từ khóa liên quan