SKKN Một số kinh nghiệm giải bài tập tính theo PTHH lớp 8 THCS

19 2.4K 7
SKKN Một số kinh nghiệm giải bài tập tính theo PTHH lớp 8 THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. kiến kinh nghiệm này: Một số kinh nghiệm giải bài tập tính theo PTHH lớp 8 THCS Hµ ThÞ Thuý – Tæ KHTN. Trung T©m HTPTGDHNTKT 1 Một số kinh nghiệm giải bài tập tính theo phương trình hoá học lớp. HTPTGDHNTKT 14 Một số kinh nghiệm giải bài tập tính theo phương trình hoá học lớp 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Sách giáo khoa hoá học lớp 8 2. Sách bài tập hoá học lớp 8 3. Sách giáo viên hoá học lớp 8 4. Sách. BÀI TẬP TÍNH THEO PTHH Hµ ThÞ Thuý – Tæ KHTN. Trung T©m HTPTGDHNTKT 4 Một số kinh nghiệm giải bài tập tính theo phương trình hoá học lớp 8 1. Phương pháp hình thành kỹ năng giải bài tập hoá

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan