0

Đề tài Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9

17 1,237 1
  • Đề tài Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:20

Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9   V  ! "#$%&'()*+*,-$./01234 &56*734&892: ';6$)<=  $4+5+#>0?$@*' ''=;$AB=$C (;ADE3F?)%*34;&0892:1 8D(#% G H%$(6;E73F (+I J K 34$57*=("(GB D;6;%*$<!?DL*1'!?DL$ .GM F($@!=3F .G3@? N3F ((*/O"4(=; >(?P ?$)& Q;.?#(4-$BR (1 8*(=;;6$=' $4S3#.B=;- ;*;T6(3,L?;37;18=;3 =$=% -6@#%=;*< @U=;"";>P%E3F  =;%>& %(4B BB$ (7*18*(4.@7? *$=; =; !M*03F.@7?;V;*$= %>$C1234&5;=; #;S=*(=;@R; ?";1:* =;" @R@*(*$D;W0L#*# '(=;'B = ' .; .*** (  4 ; #  )P ' #;111X*' *#@7?'=;"@R ?DL(*$D.' 1 Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9  3(UF ;6B==;1&+!@*D .M !"#$%!&'( )*+,-"D% Q;>.?#=;$A<"* -;6#&1 . #=;"@R;6*!=" ?7#%;6(F* L' =;;+;(Y#%;6(>P ; *";-=!&$18=;"@RB= -Z'LM*=.@7?[;&892:1 LT / ;+D% D*(4@7? Z>H*$=; =;"@R?N!#LD;&5 B> =;"'"B=-*!#1 T0 NLG; E+@7?5 \  5 ]  5 ^ ;-3FD %Q;- _?=*(`;3@? ? /a F;6 #%&(=;1 12343)567 T =;&'$V0**$=4#%;+  3="M*03F#% _?=G/.*$=; 2 Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9  & %>;& 'b@3cd; 07*% 'L("M(*@=1 8=;&3=.'$B*@7? > '!M$(=3F (4& 1X*' (4@7?&$+(=; ;4BL# "#3F1 V *!#LG;*0? L#+5E#(*76 *=; A"(=; *''=;"@R (*$D 3.*WB=-(?DL3. GM F .G3@?N3F >?P @B *(=3F=; 80? [Ief*76BB=-(?DL(*$D11 []ef.,3/(1 []ef #.71 ''GY(*$DB#.@7? ;**0. B=-(?DL(*$D*;6#'=;1 V. !"#$ +(-=-D*0?3B=-(?DL* =;"@R(*$D@*(?DM [gDL$(G*+5*(+I J K1 [8,;=;'7 ;T?DLS;6?$., ( (P` (1 [h6-3B1 3 Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9  X*$? L.?#!6@.@7?=;"@RD + [i;6-=;"@R(*$DQ;_?=G (6  LF( #(@A$(O@A(#)B #$@A$* 6- #(*(d/((*$D"'"(@A( =;B';@*B;1 [j(*$DL';6-;=;1 [2d)3,L?(*1 T/%&'('!"#$ *34&892:' &5'D =;"@R W0L# '=;@*(*$D; '=;L'BF( 18=;"@R3F(*$D#D+ *(# D%#%;+?-#%1X*$? (*$DL /()k*#4@7? *'$=O@A=;;66 !(4@7? l;.?#;6=;$AA"*# 4%183+;T=; ..;.**H%3FBL #=;$"k;A=;1 )*                           [j(*$DP/`;3+ D%(MY =;1 [j(*$Dd)L?(@AA=;B*#@7? D %G(@AA=;EB$O@A;6( 7*>1 [8*(*((*$DL"=kL*=;"@R (*$D$+,*M Q;.?#6@41 4 Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9  [j(*$DL;=;3+"/()6/(b@UW3 6@#%1 [8*=;?DLD3FD(@AA ;A=; (3+#=; @B*(=3F=;18#`*(*$D ;=; .+( D/a$=3F=;1 [j(*$DL/()=;$A*;T3+=;  '"D3( '(*$D3+@m;63 (F0"#=;1 [2>H(@AA=;.'3++".+4k '; PF 4@(C"-B>H 0!#  D'"=#.=;1 [&+!=;;+<LL (*$DL;. .* "k?DP*76#)'1 [2S<D!@AAL#*=;1 [n-=;6*(1 +*     !          "  #    $ % -=;..;.**0.*+40?k( @AA 0?.6=;S)(@AA* ?DL- 6/ ;M?-$=( .*(B==;1 B )89:;<KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ.XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN. -$+=;$= D-`*?P$*(.?$*D @3+-$+3,B= '?P3,3F(@A*1j(* $DLP;m;7=*( 5 Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9   8`*b4b=3F/()3-$*;7.*( ## P=$=1oDbb$(#)TF 0?-=D- D;6A;"@R(1 "B=-;7(L;m #`*?P- ;7=3+ (@AATF @U@M?;"M=(Bb =p@M?;Y@U*B@3 @M?;/*<`@U*BM;q /0(-NB@3b$#>7BM;18`*?DPD $+? /0(N@M?YB@3b= P #;` # #=$#>7BM;b1&#@AA3F- U**$+=.*(1 &+D@*(*$D3+@m$P;m '"P3F ;7=$!$;7=ZP3F /( (* $DL3+@m7$N'";P3F;7=1 * Để bài thí nghiệm có tính thuyết phục cao, ta cần có thủ thuật tiến hành làm giảm sai số r=;D ()=a[33@V=+ $BG=''1&+(()=(46 /((1?/.?,*@V=7?=+? aZ*6/(($4'33$+=D=? 6 A V Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9  1s#=F$(%'P=?;Z*- a*?1 * Thủ thuật thực hiện thí nghiệm để phép tính toán giảm sai số &tXu8#=;D 3F#."% ov U I  ! 2=)> =?> @=A> \ ^ e 5KK ^ e^Iw ] I \ 5J] ^ ex]w ^ 5 ] 5yy ^ exyw z#.a#1"PA ;PD;#$*;7  S**(){-?D1&tXu  ! 2=)> =?> @=A> \ ^ ex \ ^ ex ] I \e ] ^ ey ^ 5 e5 ^ ^ e^ *&'$$"( =;"@R;6*!3($= @7?6;& =;B'=.;T >H;;6('H%@3+B3+@m(*$D B#%+18*(*7=;' T * &, : =;Q;+=*#=3F PD%"7*4-'$0 -$**76 %1  )9:;<B35C?D2 j(*$D3+@m4-3 [j(*$D3*/`;;6^&$;6b=^&0?N3+ =*V j(*$DL3FP'_$*b=D1 7 Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9  [gDLD/a=3F=;| 9_(1 [9_(%Y4| 9_'@V=7?1 [8#`*(*$D;P$#;6$*B1 [2(`;($#0?=3F4| 980?;$#?1 [j(*$DD4-s#;P$#;6$*b=0?N3+= * ;$#'?| [9D@B*(1 ["";@B*('>4.;*| 9}.;=;"";@B*(1 [j(*$D;#=;;P$#$*;7 ?DLD/a| 9;$#? 8#`*l)7=3F=;'>$+@B*(1 [j(*$DT-P;$*0?= ?DLD/a| 9;$#$m?1 [87*3,F%;$#?@U$m'@V=|9@V ='-| 99@V=-1 [XV@=0?N;7=*'.@V=;6| 9@V@=0?N;7=*.@V=;61 [j(*$D+=@V=;+(=@V=/*? &?@V =/*?4|3F*Q@AA4|n;?Z>(`;. ,MY?1 2(<$0$*;+Z-$*4- (`;Z G;>P`#LV7".,*MY<1 8 Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9  s3$? #*(4=; (*$D<*4- BZ(?-.$3F#%;3F # 70>$)$C1 * Thí nghi&m ki-m ch.ngj(*$D#=;/a $;6=3F&1 )89:;<5EF3GHCIJKJ3  94xe1] [  9     (  4  xe1]  :jz D/a D3F#$=3F>/7(( #;6$( =;@B$*41 ["";7$N/a (*$D#;=;"; !/a'1 [9(4 D(@AAL'*=; b;\4B *-46!B3+ \;#Bl \b( \(1 [j(*$D'"+=D;$(@A;#Bl@U"; ;%( b(7*U;(Cp'"@U>~`q [hA=;4| 9(3,?;6(N3+1 [8#`*?DLBD(#=; #0?' G4(*$D'"FH"(`;D3F>l%;6L ;#B$**3+ #(D;<;#B+;<M (1 9 Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9  [j(*$D;=;3$ND ?DL(`;D/a= 3FD;| 92';6)P7;3,W \$*;3,3+)E? >7;<M(1 [j(*$D+=()P7;3,./7  ($*;3,3+>/7 +=;<l+;<l %+$(?#1 [z(?N3+ >/7Q;*;<l*| 98>/7Q;*;<l+1 [:*('>/7$+'+| 9'>/7Y'+1 [z#.=;'>$+!/a`*4| 9z#.=;>$+!/a`*41 [8#`*(*$D?DLD#N=;1 pz((?N3+48>/7Q;*;<l +1j'>/7Y'+1q s3$? =;";%7!/a l)7# %;(`;$N4;" N''"PM#%1 * Thí nghi&m phát hi&n ra ki$n th.c m/i. )89:;LJJ83M?B35C?D2 10 [...]... sau: Lớp 9A1 9A2 9A3 Sỉ số Học sinh tích cực trong Học sinh chưa tích 36 38 39 học tập 34 ( 94 .44%) 36 ( 94 ,73%) 36 ( 92 ,30%) cực trong học tập 2 ( 5.55%) 2 ( 5.26%) 3 ( 7. 69% ) Vậy: - 93 ,8% học sinh tích cực hợp tác trong các tiết thí nghiệm thực hành,các em thích thú, thoải mái trong tiết học - 6,1% học sinh còn nhút nhát trong học tập 12 Đề tài: Hướng dẫn học sinh làm thí. .. BỘ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH 9 PHỤ LỤC STT NỘI DUNG TRANG LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 Đặt vấn đề …………………………… 1 2 Mục đích đề tài ……………………… 2 3 Lịch sử đề tài ………………………… 2 15 Đề tài: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9 …………………………………………………………………………………………… 4 Phạm vi đề tài ………………………… 2 NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM 5 Thực trang đề tài ………………………3... dùng dạy học, ứng dụng trong tùng tiết dạy để bổ sung các đồ dùng khiếm khuyết của trường./ Mộc hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2012 Người viết Tống Thị Tuyết Nhung TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 9 SÁCH GIÁO VIÊN VẬT LÍ 9 14 Đề tài: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9 …………………………………………………………………………………………… SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DUNG.. .Đề tài: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9 …………………………………………………………………………………………… (1) (2) (3) -Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát các trường hợp trong hình 35.1 SGK, giới thiệu dụng cụ trong từng trường hợp Với các bài học sau này, học sinh đã quen với các bước khi tiến hành thí nghiệm, đa số các em mạnh dạn phát biểu , trả... quả dạy học sẽ tốt T2.Phạm vi đối tượng áp dụng heo tôi, việc làm thí nghiệm biểu diễn của giáo viên trong tiết dạy là một trong những phương pháp không thể thiếu trong chương trình đổi mới phương pháp dạy học, có thể áp dụng cho học sinh khối 6 đến khối 9 trong huyện, tỉnh 13 Đề tài: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9 ……………………………………………………………………………………………... Qua ba trường hợp làm thí nghiệm , học sinh biết được dòng điện có các tác dụng: nhiệt , quang và từ 11 Đề tài: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9 …………………………………………………………………………………………… Giáo viên thông báo thêm: dòng điện xoay chiều cũng có tác dụng sinh lí Vì dòng điện thường dùng có hiệu điện thế 220V nên tác dụng sinh lí rất mạnh, gây... KẾT LUẬN 9 Tóm lược giải pháp…………………… 14 10 Phạm vi đối tượng áp dụng…………… 15 11 Kiến nghị……………………………… 15 Nhận xét đánh giá của HỘI ĐỒNG KHGD trường: - Tác dụng của SKKN: - Tính thực tiễn, sư phạm, khoa học: - Hiệu quả: - Xếp loại: Mộc Hóa, ngày… tháng 3.năm 2012 CT HĐKHGD 16 Đề tài: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9 ……………………………………………………………………………………………... làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9 …………………………………………………………………………………………… III KẾT LUẬN C1 Tóm lược giải pháp ũng như các phương pháp dạy học khác, khi tiến hành dạy thí nghiệm biểu diễn trên lớp, giáo viên cần áp dụng một số giải pháp sau: - Giáo viên cần nghiên cứu kĩ bài, xem hoạt động nào trong tiết học cần giáo viên làm thí nghiệm biểu diễn,... phần phát triển động lực trong học tập của học sinh 4 Kết quả đạt được Với các phương pháp trên, tôi đã tạo cho học sinh cảm giác thoải mái , nhẹ nhàng trong học tập, từ đó phát huy được năng lực sáng tạo của các em, bồi dưỡng khả năng tự học của các em Các em hiểu bài ngay tại lớp, khơi dậy cho học sinh lòng yêu thích học bộ môn Vật lí, có ý thức làm bài... Với phương pháp hướng dẫn trên, qua các bài thí nghiệm, kể cả các thí nghiệm học sinh tự làm, các em có thể tự lập được kế hoạch thí nghiệm, nêu được mục đích thí nghiệm nhằm nghiên cứu vấn đề gì, qua đó có thể đạt được những yêu cầu trong một tiết học có thí nghiệm thực hành.Khi đó, các em phải tự đặt bản thân mình là chính dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sau . j(*$DL3FP'_$*b=D1 7  Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9  [gDLD/a=3F=;| 9 _(1 [ 9 _(%Y4| 9 _'@V=7?1 [8#`*(*$D;P$#;6$*B1 [2(`;($#0?=3F4| 9 80?;$#?1 [j(*$DD4-s#;P$#;6$*b=0?N3+= *. #(D;<;#B+;<M (1 9  Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9  [j(*$D;=;3$ND. hi&n ra ki$n th.c m/i. ) 89 :;LJJ83M?B35C?D2 10  Hướng dẫn học sinh làm th nghim biu din mt s tit học Vt l lớp 9   =>=.>=/> <j(*$D?DL((3,F*4^y1:jz
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9, Đề tài Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9, Đề tài Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9

Từ khóa liên quan